Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) , Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie techniczne obiektu Centrali KRUS wraz z infrastrukturą techniczną Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) Spis treści: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II Wzór Umowy Rozdział III Formularz oferty i Załączniki do SIWZ Warszawa, 2014r. ZP-2310/ 22 /2014 1

2 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym lub KRUS ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn zm.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: - bieżące utrzymanie techniczne obiektu Centrali KRUS zlokalizowanego przy Al. Niepodległości 190 wraz z infrastrukturą techniczną, - zapewnienie konserwacji i napraw budynku w zakresie instalacji wewnętrznych wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, - zapewnienie konserwacji i napraw instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach wynajmowanych przez Zamawiającego w budynkach przy Al. Niepodległości 186 i 188B, - prowadzenie obowiązkowych przeglądów i badań wynikających z Ustawy Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych, - zapewnienie nowych części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji, o których mowa powyżej; - usuwanie powstałych awarii. W przypadku usuwania awarii wymagających użycia nowych części i materiałów, Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowo za zużyte do usunięcia awarii nowe części, materiały itp., na podstawie dodatkowej faktury wystawionej w oparciu o podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół konieczności oraz potwierdzenie Protokołem zdawczo odbiorczym wykonanej naprawy. Zamawiający podaje, że wartość nowych części i materiałów użytych do usunięcia powstałych awarii w okresie ostatnich 24 m-cy wynosiła 11 tys. zł. brutto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy, usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Zebranie to odbędzie się w dniu r. o godz 10:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna D na I piętrze. Po spotkaniu będzie możliwość dokonania wizji lokalnej obiektu. III. Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2016r. 2

3 IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi technicznego utrzymania obiektu biurowego, w tym jedną o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł brutto w skali roku, w obiekcie o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2000 m2. c) Potencjał techniczny - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w ppkt 1 lit. a) d) będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy - Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, udowodnił Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobamiw trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. V. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. A.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ). 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, 3

4 przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). Wykaz powinien zawierać usługi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Za najważniejsze usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunków, o którym mowa w SIWZ, pkt IV.1b, Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a. A.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. A.3. dokumenty podmiotów zagranicznych 5. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A.3.5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt A.3.5 stosuje się odpowiednio. A.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). B. Potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczeń i dokumentów w tym zakresie. C. Inne dokumenty: 8. wypełniony Formularz oferty wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdział III Formularz oferty, 9. dokumenty potwierdzające zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - w przypadku określonym w pkt IV. 3. 4

5 10. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane również, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości. 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 5. Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych. Wszelką korespondencję należy przesyłać na adres lub pocztą. Uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i informacji są: p. Katarzyna Łukasiak tel.: (22) , (22) oraz p. Magdalena Seremak tel.: (22) , (22) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI.6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. VII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5

6 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Wykonawca może zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być jednoznacznie oznaczone. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelną inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Oferta wraz z załącznikami (wymienionymi w SIWZ, Rozdział I pkt V) musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i przepisami ustawy Pzp. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 12. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 13. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa. 14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6

7 15. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że złożone przez niego informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia r. do godz. 09:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala Biuro Zamówień Publicznych Al. Niepodległości Warszawa Oferta na bieżące utrzymanie techniczne obiektu Centrali KRUS wraz z infrastrukturą techniczną 2. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 3. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. 4. W przypadku wycofania oferty, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane i na wniosek Wykonawcy zostaną odesłane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej A 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 10. Informacje, o których mowa w pkt IX. 8 i 9 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. X. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca określi ceny ściśle według Formularza oferty Rozdział III SIWZ. 2. Cena/y musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości). 3. Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne opusty i rabaty. Oferta Wykonawcy będzie podstawą do zawarcia umowy ryczałtowej. 4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2011r., Nr 177, poz z późn. zm.). 5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 7

8 zgodnie z obowiązującymi przepisami. XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: kryterium ceny oraz kryterium czasu naprawy. Lp Kryterium Znaczenie w % Opis a) cena (K c ) 90 cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (podana przez wykonawcę w zł brutto) b) czas naprawy (Cn) 10 Średni czas naprawy wyliczony jako średnia arytmetyczna z dwóch pozycji: czas naprawy od zgłoszenia awarii w zakresie instalacji elektrycznych oraz czas naprawy tymczasowej od zgłoszenia awarii w zakresie instalacji C.O., C.W.u i Z.W.* * Przy uwzględnieniu określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy zakres prac - pkt VI maksymalnych długości czasów naprawy Kryteria będą wyliczone wg następujących zasad: a) Kryterium ceny (Kc) 8 Najniższa cena z ocenianych ofert Kc = x 90 Cena oferty ocenianej Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 90. b) Kryterium czasu naprawy (Cn) Najkrótszy zaoferowany średni czas naprawy Cn = x 10 Średni czas naprawy oferty ocenianej Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi Zamawiający spośród ofert ważnych, wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy (W), stanowiący sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert, wg. wzoru: W = K c + Cn 3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. XII. Informacje o wyniku postępowania oraz o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryteria oceny ofert. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

9 a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt XII.2a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Warunkiem zawarcia umowy będzie złożenie przez wyłonionego Wykonawcę przed podpisaniem umowy kopii akutalnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zawartej na kwotę nie mniejszą niż całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji umowy. 5. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, jeżeli wystąpią przesłanki zastosowania art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz ust. 2 pkt 3) lit. a). XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja: a). z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta). b). winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 9

10 lub nienależytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. XIV. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. XV. Wzór umowy 1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdział II Wzór umowy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności: a) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy; b) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego; c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; d) wynikającej ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. Informacja o podwykonawcach Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. XVIII. Informacja o aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych. 10

11 Rozdział II Wzór Umowy Umowa nr. W dniu... w Warszawie, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 190, NIP , REGON: reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu którego działa: zwaną dalej Zamawiającym, a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez..., pod numerem KRS..., NIP..., REGON..., w imieniu której działa/ją: zwanym dalej Wykonawcą, zwanych dalej łącznie Stronami w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest: - bieżące utrzymanie techniczne obiektu Centrali KRUS zlokalizowanego przy Al. Niepodległości 190 wraz z infrastrukturą techniczną, - zapewnienie konserwacji i napraw budynku w zakresie instalacji wewnętrznych wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, - zapewnienie konserwacji i napraw instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach wynajmowanych przez Zamawiającego w budynkach przy Al. Niepodległości 186 i 188B, - prowadzenie obowiązkowych przeglądów i badań wynikających z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych, - zapewnienie nowych części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji, o których mowa powyżej; - usuwanie powstałych awarii. Szczegółowy zakres prac określa Załącznik nr 1 do umowy. 2. W przypadku usuwania awarii wymagających użycia nowych części i materiałów, Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowo za użyte do usunięcia awarii nowe części, materiały itp. na podstawie dodatkowej faktury, wystawionej w oparciu o podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół konieczności oraz potwierdzenie Protokołem zdawczo odbiorczym wykonanej naprawy wg załącznika nr Wykonawca zobowiązany jest, poprzez systematyczne dokonywanie inspekcji, nie rzadszych niż jedna w miesiącu, do stałego monitorowania stanu techniczno-użytkowego obiektu i w razie stwierdzenia potrzeby naprawy instalacji technicznych do bezzwłocznego podjęcia stosownych działań naprawczych, których zadaniem jest przywrócenie pełnej sprawności urządzeń. 11

12 2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, dokumentacją techniczno-ruchową oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 3. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za działania lub zaniechania własne. 4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w zakresie konserwacji i napraw z materiałów własnych i przy użyciu własnych urządzeń. 5. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów, które posiadają wymagane atesty i certyfikaty, ponadto dostarczy on Zamawiającemu wymagane dokumenty potwierdzające powyższe właściwości wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w 1 ust Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 8. Wykonawca posiada w ramach prowadzonej działalności gospodarczej aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia... zł (słownie:... złotych) ważne do dnia. r. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania polisy w przypadku jej wygaśnięcia w trakcie trwania umowy, na kwotę nie mniejszą niż całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji umowy i przedłożenia jej kopii Zamawiającemu, pod rygorem odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3 Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z dokumentacją obiektu budowlanego, dokonał wizji lokalnej, na tej podstawie zweryfikował przedmiot umowy oraz dokonał jego sprawdzenia i nie wnosi zastrzeżeń. 4 Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia. do dnia r Do obowiązków Zamawiającego należy: a. zapewnienie Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których zamontowane są objęte konserwacją urządzenia, b. zgłaszania do Wykonawcy zaistniałych awarii mailowo na adres: lub telefonicznie na numer (niezłocznie potwierdzone mailem, przy czym czas reakcji liczy się od zgłoszenia telefonicznego), c. udostępnienie książki obiektu budowlanego i posiadanej dokumentacji technicznej budynku Do obowiązków Wykonawcy należy: a. wykonanie co najmniej raz w miesiącu inspekcji stanu techniczno-użytkowego obiektu, b. wykonanie przeglądów instalacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, aktualną wiedzą techniczną i z należytą starannością, c. prowadzenie telefonicznego dyżuru awaryjnego pod nr telefonu.. w celu przyjmowania zgłoszeń zaistniałych awarii, d. przystąpienie do usunięcia wszystkich awarii (czas przyjazdu od zgłoszenia) w terminach określonych w pkt VI załącznika nr 1 do niniejszej umowy, e. usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w ciągu. godzin od zgłoszenia awarii (zostanie uzupełnione zgodnie z formularzem oferty), wykonanie naprawy tymczasowej w przypadku awarii w zakresie instalacji C.O., C.W.u. i Z.W. w ciągu 12

13 godzin od zgłoszenia awarii (zostanie uzupełnione zgodnie z formularzem oferty) oraz innych awarii w terminach określonych w pkt VI załącznika nr 1 do niniejszej umowy Ze strony Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu.., tel...., tel.. 2. Ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu.., tel.. 3. Zmiany personalne osób, o których mowa w ust 1 i 2 nie wymagają zmiany umowy. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować drugą Stronę pisemnie Całkowite wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 oraz wynagrodzenie za zakup nowych części i materiałów niezbędnych do usuwania awarii, zgodnie z 1 ust. 2 umowy i nie przekroczy łącznie kwoty netto zł (słownie: złotych) stanowiącej wraz z należnym podatkiem VAT (stawka VAT. %) kwotę brutto zł (słownie: złotych). 2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym oraz nie może przekroczyć. zł netto (słownie:..złotych) i stanowi wraz z należnym podatkiem VAT (stawka VAT..%) kwotę brutto.zł (słownie:. złotych) (wynagrodzenie zostanie wyliczone jako iloczyn ceny realizacji usługi w okresie 1 miesiąca brutto podanej w ofercie i ilości miesięcy świadczenia usługi). 3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 za okres jednego miesiąca ustala się na kwotę netto... zł (słownie:... złotych) i stanowi wraz z należnym podatkiem VAT (stawka VAT..%) kwotę brutto... zł (słownie:... złotych). 4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, w tym koszty robocizny, użytych do wykonania usługi narzędzi i urządzeń oraz nowych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji. 5. Wynagrodzenie za zakup nowych części i materiałów, o których mowa w 1 ust. 2, w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć rocznie kwoty 8.500zł brutto. Wynagrodzenie to będzie płatne na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 6. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 7. Niewyczerpanie kwoty wskazanej w ust. 5 nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie Podstawą do wystawienia faktury będzie pisemne potwierdzenie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w Dzienniku Konserwacyjnym (załącznik nr 3) wykonania przedmiotu umowy, a także protokół konieczności i Protokół zdawczo-odbiorczy wykonania przedmiotu umowy (załącznik nr 2) oraz protokoły badań i sprawdzeń instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu budynku. 13

14 2. Wynagrodzenie miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 umowy, płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za miesiąc poprzedni z dołu, z dołączonym do niej pisemnym potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 3. Wynagrodzenie za części i materiały wymienione w 1 ust. 2 płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze, do której będą podłączone protokoły, o których mowa w ust Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał miejsca w budynku objęte pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, z którymi postąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy, przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy (wykaz zgodny z załącznikiem nr 4 do umowy) wraz z kopią stosownych dokumentów potwierdzających kwalifikacje tych osób. 3. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać aktualizacji wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 każdorazowo, gdy dokona zmiany osób realizujących przedmiot umowy. W przypadku tym Wykonawca jest również zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie stosownych dokumentów potwierdzających kwalifikacje tych osób. 4. Skutkiem nie ujęcia pracownika Wykonawcy w wykazie będzie nie wpuszczenie go do obiektów Wykonawcy. 5. Osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, zobowiązane są przed wejściem na teren obiektu okazać pracownikom ochrony Zamawiającego dokument tożsamości. 11 (zostanie uzupełnione stosownie do formy wniesionego zabezpieczenia) 1. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego kwotę w wysokości.. zł (słownie złotych:..) w formie 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone/zwolnione na wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 12 (zostanie wypełnione opcjonalnie) (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców) 1. Wykonawca ma prawo korzystania z usług podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca będzie korzystał z następujących podwykonawców: 1).. w zakresie 2).. w zakresie. 2. Wykonawca może zmienić w trakcie trwania umowy podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie. Zmiana taka nie może mieć wpływu na prawidłową realizację umowy, a Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, iż podwykonawca posiada uprawnienia (jeżeli są 14

15 wymagane) niezbędne do realizacji zamówienia. Zmiana, o której mowa wyżej może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców) Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiajacy może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w 6 ust. 1a Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, którym mowa w 8 ust. 2, b) opóźnienia w obowiązkowych przeglądach i badaniach wynikających z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad ostateczny termin wynikający z przepisów, c) opóźnienia w usuwaniu awarii w zakresie instalacji elektrycznych oraz instalacji C.O., C.W.u. i Z.W. w wysokości 0,15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w 8 ust. 2, za każdą rozpoczętą godzinę poza terminy ustalone w 6 ust. 1 pkt e), do czasu usnięcia awarii, d) opóźnienia w usuwaniu pozostałych awarii w wysokości 0,15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w 8 ust. 2, za każdą rozpoczętą godzinę poza terminy ustalone w pkt VI załącznika nr 1 do niniejszej umowy, do czasu usunięcia awarii, e) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w protokole zdawczo-odbiorczym, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w 8 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych wad. 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 2. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 3. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie dysponowania przez Wykonawcę tymi podmiotami oraz sposobu ich wykorzystania w trakcie realizacji umowy. 15

16 4. Zamawiający może odstapić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli wykaże, że podmioty, na zasoby których Wykonawca powołał się na potrzeby realizacji umowy, na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, faktycznie nie biorą udziału w realizacji umowy w sposób określony przez Wykonawcę w ofercie. 5. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności: a. w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy; b. w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego; c. uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; d. wynikającej ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy. 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U poz z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz inne przepisy mające związek z realizacją umowy. 7. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania czy też wykładni niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 8. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres prac Załącznik nr 2 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. Załącznik nr 3 Wzór Dziennika konserwacji. Załącznik nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. 16

17 Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC I. W zakresie konserwacji instalacji elektrycznej i oświetlenia Wykonawca zobowiązany jest w ramach konserwacji instalacji elektrycznej i oświetlenia do nadzoru całej instalacji elektrycznej a w szczególności: - Rozdzielni głównej - przegląd, dokręcenie przewodów, sprawdzenie docisków, wymiana wkładek, bezpieczników, gniazd, kontrola automatów i wyłączników. - Rozdzielni piętrowych - wymiana wkładek, bezpieczników, rozet piętrowych, dokręcenie przewodów, kontrola automatów i wyłączników. - Rozdzielni administracyjnych - wymiana wkładek, bezpieczników, rozet piętrowych, dokręcenie przewodów, kontrola automatów i wyłączników. - Instalacja odgromowa - przegląd złączy kontrolnych, smarowanie i przegląd styków złącz uniwersalnych oraz kontrola naciągów. - Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie terenu i lamp monitoringu - wymiana osprzętu, pojedynczych opraw, kontrola i wymiana czujników, - Utrzymanie w ciągłym ruchu oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia węzła cieplnego, - Utrzymanie w sprawności otoku oraz połączeń wyrównawczych, - Utrzymanie w sprawności sterowania i zasilania instalacji elektrycznej bramy wjazdowej, dzwonków i domofonów, - Utrzymanie w sprawności instalacji antenowej TV, - Obsługa agregatu prądotwórczego typ FI 100 ACG z silnikiem Iveco NEF45TM2 i generatorem SK225MN oraz systemu SZR od grudnia 2015r. (do tego czasu agregat jest objęty gwarancją i nadzorem dostawcy urządzenia), II. W zakresie instalacji C.O., C.W.u i Z.W. Wykonawca zobowiązany jest w ramach konserwacji do nadzoru całej instalacji C.O., C.W.u. i Z.W. a w szczególności: - Utrzymania instalacji węzła cieplnego w szczelności, usuwanie miejscowych przecieków na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie wraz z wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów, wymiana uszkodzonych pojedynczych urządzeń na nowe w przypadku awarii, uzupełnianie wody w instalacji węzła (odpowietrzanie) i uruchamianie węzła - Likwidacji niedogrzań: doraźne płukanie wymienników oraz rurociągów, ustalanie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego po stronie wody sieciowej i instalacyjnej, regulacja urządzeń automatycznych i szafy sterującej. - Czynności uzupełniające: konserwacja urządzeń węzła zgodnie z DTR, typowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany, uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania napraw, uzupełnianie olejów w tulejach termometrów, uzupełnianie powłok antykorozyjnych urządzeń i rurociągów, wymiana termometrów w zależności od stopnia ich zużycia, kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw, czyszczenie filtrów siatkowych odmulaczy magnetycznych sieciowych dwa razy w roku tj. przed sezonem grzewczym oraz po jego zakończeniu, - Raz w miesiącu przeprowadzenie kontroli poprawnego działania pracy manometrów, zaworów sieciowych, zaworów budynkowych, automatyki, pomp obiegowych. - Naprawę awaryjnych pęknięć rurociągów, usuwanie przecieków zaworów, konserwacji i ewentualnej wymiany, usuwanie przecieków w miejscach łączenia rur i na zaworach. - Wymiana i uszczelnianie armatury, wymiana uszkodzonych zaworów. 17

18 - Przegląd i uzupełnienie izolacji termicznej. - Konserwacja instalacji hydrantowej i wykonanie wymaganych przepisami prawa przeglądów i badań hydrantów i węży hydrantowych na ciśnienie robocze. - Zabezpieczanie powstałych awarii. - Wykonania przeglądów i konserwacji zestawu hydroforowego Instal Compact ICV 6/3 B 0,75kW (0,59kW) 50Hz, zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia a w tym m.in.: ocena warunków zasilania hydraulicznego, sprawdzenie hydrauliki zestawu, kontrola działania zaworów zwrotnych i odcinających, sprawdzenie ciśnienia i ewentualne uzupełnienie gazu w zbiorniku, kontrola uszczelnień mechanicznych pomp, kontrola pracy pomp, sprawdzenie wydajności i wysokości podnoszenia pomp, ocena warunków zasilania elektrycznego, kontrola pracy i pomiar prądu silników pomp, kontrola i ewentualna korekta nastaw sterownika, kontrola skuteczności czujników/nadajników, sprawdzenie działania zabezpieczenia przed suchobiegiem, kontrola pracy wyzwalaczy termicznych, kontrola zabezpieczenia zaniku fazy, sprawdzenie działania przetwornicy częstotliwości i jej ewentualna regulacja III. W zakresie instalacji kanalizacji i kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji kanalizacji i kanalizacji deszczowej obejmującej całą instalacje kanalizacji do pierwszej studzienki rewizyjnej przy budynku i kanalizacji deszczowej w obrębie nieruchomości a w szczególności: - Likwidację przecieków na pionach kanalizacyjnych. - Udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych- do pierwszej studzienki poza budynkiem wraz z wymianę uszkodzonych elementów instalacji - z wyłączeniem robót ziemnych. - Czyszczenie rewizji kanalizacyjnych oraz syfonów w kratkach ściekowych przynajmniej raz na kwartał.. - Udrażnianie instalacji deszczowej oraz jej kontrola przynajmniej raz na kwartał. - Przeczyszczenie rewizji rynnowych przynajmniej dwa razy w roku. - Okresową kontrolę stanu technicznego separatora tłuszczów. IV. W zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów i konserwacji całej instalacji wentylacyjnej i wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych a w szczególności: - Sprawdzenia, przynajmniej dwa razy w roku, prawidłowości funkcjonowania wentylacji. - Sprawdzenia, przynajmniej raz na rok, poboru prądu wentylatorów. - Wykonania wymaganych prawem pomiarów i badań przewodów wentylacyjnych. - Wykonania, przynajmniej dwa razy w roku, przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z wymogami technicznymi. - Zapewnienia ciągłości funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych poprzez naprawy bieżące i awaryjne. V. Konserwacje, przeglądy techniczne i badania gaśnic zgodnie z obowiązującymi przepisami. VI. Ogólne zasady technicznego utrzymania budynku W ramach umowy Wykonawca zapewni dyżur awaryjny (obejmujący również godziny nocne oraz dni wolne od pracy) w celu usuwania zaistniałych awarii, przy czym dla poszczególnych zakresów przyjmuje się następujący czas reakcji: - w zakresie instalacji elektrycznych czas przyjazdu od zgłoszenia 2 godziny, naprawa do max. 8 godzin od zgłoszenia, 18

19 - w zakresie instalacji C.O., C.W.u. i Z.W. czas przyjazdu od zgłoszenia 2 godziny, naprawa tymczasowa do max. 8 godzin od zgłoszenia, naprawa właściwa do 48 godzin od zgłoszenia, - w zakresie instalacji kanalizacji i kanalizacji deszczowej czas przyjazdu od zgłoszenia 3 godziny i naprawa 24 godziny od zgłoszenia, - w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji czas na podjęcie działań od zgłoszenia 12 godzin, maksymalny czas usunięcia awarii 48 godzin od zgłoszenia. VII. Podstawowe informacje o nieruchomości w zakresie technicznego utrzymania budynku. Budynek 3 kondygnacyjny, powierzchnia zabudowy 1350 m 2, wysokość zabudowy 10,20 m, powierzchnia całkowita budynku 3225,76 m 2, powierzchnia parteru niskiego 1033,15 m 2, powierzchnia parteru wysokiego 1174,40 m 2, powierzchnia I pietra 1018,21 m 2. W zakresie instalacji elektrycznych budynek posiada dwa przyłącza: przyłącze I (podstawowe) moc przyłączeniowa 230kW, moc umowna 129 kw, przyłącze II moc umowna 230 kw. W czasie trwania umowy należy wykonać następujące przeglądy: w 2015r. przegląd gaśnic (roczny), przegląd hydrantów (roczny), przegląd budynku (roczny), kontrola przewodów kominowych (roczna), w 2016r. przegląd gaśnic (roczny), przegląd hydrantów (roczny), przegląd agregatu (roczny), kontrola przewodów kominowych (roczna), przegląd budynku (pięcioletni), przegląd oporności izolacji przewodów elektrycznych i instalacji odgromowej (pięcioletni) 19

20 Zestawienie klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach Zamawiającego. Lp. MODEL JEDN. ZEWNĘTRZNEJ 1. DAIKINRN25DV3B 314, ELECTRA OU-GCN DCI9RC SAMSUNG RJ080F4HXEA 308, 309, 310, LG MU3M19 307, SAMSUNG RJ100F5HXEA 208, 209, 210, 314, LG FM49AH 317, 318, 319, 320, SALE D,E 7. DAIKIN RN25DV3B SAMSUNG RJ100F5HXEA 211, 212, 212A, 213, DAIKIN RR100B8W1B SERWEROWNIA 10. LG MU5M30 215, 321, 322, DAIKIN RN35DV3B 319A 12. LG ES-H1264DM0 324 OBSŁUGIWANE POMIESZCZENIA 13. LG FM56AH 218, 219, 220, 223, 301, 303, 304, 305, LG FM56AH 221, 222, 215A, 216, 217, 327, ME MUX-3A60VB RCOOL TAC-(12+12)CKSA/H 312, DAIKIN RN35DV3B DAIKIN RKS25E2V1B ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 19. ELECTRA OU-GCN DCI9RC HILUX HRW-24RI13R014 SALA B 21. HILUX HRW-12RI3RA HILUX HRW-12RI3RA HILUX HRW-24RI13R014 SALA C 24. HILUX HRW-12RI3RA HILUX HRW-12RI3RA HILUX HRW-18RI3RA014 ARCHIWUM 27. HILUX HRW-24RI13R014 SALA A 28. DENCO TD53AVH SERWEROWNIA 29. RCOOL SPLIT budynek OPI Al..Niepodległości LG S24HP serwerownia w budynku OPI Al..Niepodległości LG S24HP serwerownia w budynku OPI Al..Niepodległości Tuareg w budynku OPI Al..Niepodległości 188b 33. Tuareg w budynku OPI Al..Niepodległości

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. ZP.272.GS.26.58.2014.AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 207 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl 1 z 5 2015-09-09 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl Warszawa: Dostawa drukarek klasy TEMPEST - oznaczenie sprawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-02-05 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.pl Wrocław: Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl Olsztyn: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Agencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2).

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2). 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubuskie.uw.gov.pl/ Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl Biała Podlaska: Świadczenie usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej oraz członków ich rodzin Numer ogłoszenia: 58700-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks 22 1 z 6 2016-02-26 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice: Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe. Remont pokrycia dachu garażu wraz z wykonaniem boksu na śmieci. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 6 2015-07-30 08:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wynajem powierzchni biurowej wraz z usługami Numer ogłoszenia: 62203-2014; data zamieszczenia: 24.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Wynajem powierzchni biurowej wraz z usługami Numer ogłoszenia: 62203-2014; data zamieszczenia: 24.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Wynajem powierzchni biurowej wraz z usługami Numer ogłoszenia: 62203-2014; data zamieszczenia: 24.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo