Nauka Przyroda Technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauka Przyroda Technologie"

Transkrypt

1 Nauka Przyroda Technologie 214 Tom 8 Zeszyt 3 ISSN #29 Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ALEKSANDRA SOWINSKA, MAŁGORZATA MAKOWSKA Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WYKORZYSTANIE REAKTORA PORCJOWEGO (SBR) W INDYWIDUALNYM SYSTEMIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW EXPLOITATION OF SEQUENCING BATCH REACTOR (SBR) IN INDIVIDUAL SYSTEM OF WASTEWATER TREATMENT Streszczenie. Jakość ścieków oczyszczonych w małych oczyszczalniach ścieków w znaczący sposób wpływa na stan środowiska naturalnego. W pracy omówiono wpływ parametrów technologicznych na efekt usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w małych oczyszczalniach ścieków typu SBR. Analizie podlegały następujące wskaźniki: biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT 5 ), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, zawiesiny ogólne. W trakcie badań jeden z reaktorów został przekształcony w reaktor hybrydowy. Pomimo to praca reaktora była niestabilna ze względu na niekontrolowane stosowanie biopreparatu. Ścieki odprowadzane do gruntu z badanych małych oczyszczalni ścieków spełniają wymagania zawarte w ROZPORZĄDZENIU... (26): redukcja zawiesin ogólnych o co najmniej 5% i BZT 5 2%. Stwierdzono, że nie należy bezpodstawnie ingerować w działanie małych oczyszczalni SBR, lecz regularnie kontrolować ich pracę. Słowa kluczowe: sekwencyjny reaktor biologiczny, reaktor hybrydowy, wskaźniki zanieczyszczeń, osad czynny, złoże ruchome Wstęp Mała biologiczna oczyszczalnia ścieków to urządzenie lub zespół urządzeń, w których w drodze procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych następuje usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków przed ich wprowadzeniem do odbiornika do wielkości dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 26 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziem, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (ROZPORZĄDZENIE... 26). Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa

2 2 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania domowego mogą być wprowadzane do ziemi lub urządzeń wodnych w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełniają określone wymagania: odprowadzenie do gruntu: redukcja BZT 5 ścieków dopływających wynosi co najmniej 2%, redukcja zawiesiny ogólnej wynosi co najmniej 5%, odprowadzenie do urządzeń wodnych: największa dopuszczalna wartość wskaźników zanieczyszczeń nie przekracza 25 mg O 2 w 1 dm 3 (lub minimalny poziom redukcji wynosi 7-9%) dla BZT 5, 125 mg O 2 w 1 dm 3 (75%) dla ChZT, 35 mg/dm 3 (9%) dla zawiesiny ogólnej. W związku z powyższym wielu inwestorów musi dokonać wyboru technologii oczyszczania ścieków. W ostatnim czasie producenci przydomowych oczyszczalni ścieków proponują swoim klientom szeroki zakres różnego typu oczyszczalni. Coraz częściej spotyka się obiekty pracujące w systemie SBR. Niewątpliwą zaletą sprawnie działających oczyszczalni tego typu jest wysoka jakość ścieków oczyszczonych (możliwość odprowadzenia do gruntu lub cieku wodnego) i małe zapotrzebowanie na powierzchnię. Rozwiązaniem dla nowo powstających lub modernizowanych obiektów mogą być oczyszczalnie hybrydowe. Połączenie technologii osadu czynnego ze złożem ruchomym umożliwia oczyszczanie ścieków zarówno przez biomasę zawieszoną, jak i utwierdzoną na nośnikach swobodnie poruszających się w oczyszczanym medium, charakteryzujących się dużą powierzchnią właściwą oraz gęstością zbliżoną do gęstości cieczy (MAKOWSKA 21). W przypadku obiektów nie spełniających wymagań co do jakości ścieków oczyszczonych ze względu na zbyt duży ładunek dopływających zanieczyszczeń, wprowadzenie odpowiedniej ilości nośników błony biologicznej zwiększa sprawność działania oczyszczalni i umożliwia osiągnięcie wartości wskaźników zanieczyszczeń nie większych, niż zawarte w ROZPORZĄDZENIU... (26) (ŻUBROWSKA-SUDOŁ 24). W oczyszczalniach indywidualnych zwykle nie ma problemów z uzyskaniem odpowiednich parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do gruntu, gdyż wymagania w tym zakresie nie są zbyt rygorystyczne. Problem pojawia się wtedy, kiedy odbiornikiem staje się urządzenie wodne. Jakość ścieków oczyszczonych musi wówczas spełniać wymagania stawiane oczyszczalniom dla równoważnej liczby mieszkańców (RLM) > 2, a w szczególnych przypadkach musi zostać określona pod kątem zawartości azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz wartości ChZT (ROZPORZĄDZENIE... 26). Technologia złoża ruchomego wykorzystująca proces immobilizacji biomasy, czyli unieruchomienia mikroorganizmów na nośnikach w formie błony biologicznej, może wspomagać biologiczne usuwanie zanieczyszczeń. Ruch cieczy i kształtek jest wywołany urządzeniami napowietrzającymi (np. dyfuzorami) lub mechanicznymi mieszadłami. Na grubość warstwy błony biologicznej mają wpływ siły tnące, które występują podczas mieszania. Wyróżnia się trzy warianty zastosowania złoża ruchomego: technologię czystą opierającą się na założeniu, że rozwój biomasy będzie przebiegał jedynie na nośnikach błony biologicznej, technologię zakładającą, że głównym zadaniem złoża ruchomego będzie wstępne podczyszczenie ścieków w celu odciążenia właściwych reaktorów z osadem czynnym, technologię hybrydową jest to połączenie technologii osadu czynnego ze złożem ruchomym w celu polepszenia skuteczności oczyszczania ścieków w układach już istniejących (ŻUBROWSKA-SUDOŁ 24).

3 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 3 Zaletą tej technologii jest możliwość jej zastosowania zarówno w obiektach nowo powstałych, jak i w modernizowanych. Objętość wypełnienia jest dostosowana do potrzeb (poprawa efektywności oczyszczania, zwiększony ładunek zanieczyszczeń) i może być korygowana w czasie eksploatacji oczyszczalni (ŻUBROWSKA-SUDOŁ 24). Zastosowanie kształtek z utwierdzoną błoną biologiczną wiąże się z koniecznością zabezpieczenia pomp. W tym celu stosuje się siatki z tworzywa sztucznego lub specjalnie zaprojektowane sita, których wielkość i rodzaj zależą od wymiarów kształtek (MA- KOWSKA 22). Innym sposobem zabezpieczenia kształtek przed wypływaniem jest montowanie sit na odpływie. Często są to prostokątne, pionowe sita oczkowe lub pionowe/poziome cylindryczne sita prętowe (ŻUBROWSKA-SUDOŁ 24). Celem pracy była analiza parametrów technologicznych reaktora porcjowego w wersji klasycznej i hybrydowej oraz ocena jego przydatności w przydomowych systemach oczyszczania ścieków. Charakterystyka obiektów W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w małych biologicznych oczyszczalniach ścieków typu SBR w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych w gminie Grodzisk Wielkopolski, przeznaczonych do oczyszczania ścieków bytowych z budynków jednorodzinnych (rys. 1). Napowietrzanie Aeration Dopływ ścieków surowych Flow of raw wastewater Osadnik wstępny Primary settling tank Sekwencyjny reaktor biologiczny Sequencing biological reactor Studnia chłonna Absorbing well Drenaż Drain Rys. 1. Schemat oczyszczalni SBR ze studnią chłonną (DOKUMENTACJA...) Fig. 1. Diagram of SBR wastewater treatment plant with an absorbing well (DOKUMEN- TACJA...) System składa się z osadnika gnilnego (OG), reaktora biologicznego z napowietrzaniem naprzemiennym oraz studni chłonnej (rys. 1, 2). Dopływ ścieków następuje grawitacyjnie. Ścieki oczyszczone są wypompowywane z reaktora SBR jeden raz na dobę, po fazie sedymentacji ustalonej na godz rano, i są odprowadzane do gruntu poprzez studnię chłonną. W przypadku przeciążenia hydraulicznego układu i wcześniejszego napełnienia reaktora pompa włącza się awaryjnie. Biologiczne oczyszczanie ścieków w obu badanych obiektach jest oparte na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego, przy czym oczyszczalnia w Rakoniewicach, ze względu na większe rzeczywiste obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń, została w czasie prowadzonych badań dodatkowo wypełniona złożem ruchomym, w wyniku czego powstał tzw. reaktor hybrydowy. Dane techniczne badanych obiektów zamieszczono w tabeli 1.

4 4 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania Studnia chłonna Absorbing well Reaktor biologiczny Biological reactor Studzienka techniczna Technical well Osadnik wstępny Primary settling tank Rys. 2. Mała oczyszczalnia SBR w Dakowach Mokrych Fig. 2. Small wastewater treatment plant SBR in Dakowy Mokre Tabela 1. Dane techniczne obiektów w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych Table 1. Technical data of the systems in Rakoniewice and Dakowy Mokre Lokalizacja obiektu Location of the system Objętość OG Septic tank volume (m 3 ) Objętość reaktora SBR SBR reactor volume (m 3 ) Średni dopływ ścieków Average influent of sewage (m 3 /d) Średni ładunek BZT 5 na dopływie Average load of BOD 5 in influent (g/d) Liczba użytkowników Number of users Złoże ruchome Moving bed Rakoniewice 1, 2,, ,53 4 tak yes Dakowy Mokre 1, 2,,27 81,3 5 nie no Metodyka Badania terenowe i laboratoryjne małych przydomowych oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych prowadzano od lipca 212 roku do czerwca roku. Wyniki wstępnych badań wykazały, że jakość ścieków oczyszczonych oraz osadu czynnego w obiektach nie jest zadowalająca. W celu zapewnienia porównywalnych warunków pracy reaktory biologiczne zaszczepiono osadem czynnym pobranym z komory tlenowej miejskiej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim, w ilości około 2 m 3. Właściwy etap badań rozpoczęto w sierpniu 212 roku. Średnio raz w miesiącu pobierano próbki ścieków na odpływie z osadnika gnilnego (ścieki surowe)

5 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 5 oraz na wylocie z reaktora SBR (ścieki oczyszczone). Jednocześnie przeprowadzano próby sedymentacyjne w cylindrze o pojemności 1 l. W laboratorium analitycznym Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w próbkach ścieków oznaczono: BZT 5 (metodą respirometryczną), ChZT, azot amonowy i azotanowy (metodą spektrofotometryczną), zawiesinę ogólną (metodą wagową bezpośrednią), azot ogólny Kjeldahla (TKN metodą destylacji). Na podstawie otrzymanych wyników obliczono: skuteczność usuwania zanieczyszczeń, ładunek zanieczyszczeń organicznych oraz obciążenie biomasy ładunkiem organicznym. Wyliczono wartości średnie i odchylenia standardowe. Wyznaczono zależności między ładunkiem a skutecznością usuwania zanieczyszczeń. Po czterech miesiącach badań w bioreaktorze w Rakoniewicach umieszczono złoże ruchome. Obiekt ten wybrano ze względu na większe średnie obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń i większą nierównomierność dopływu ścieków. Zastosowano samodzielnie wykonane cylindryczne kształtki z PE, o wymiarach mm (rys. 3). Rys. 3. Cylindryczne kształtki z tworzywa sztucznego Fig. 3. Cylindrical plastic carriers Liczbę kształtek obliczono na podstawie obciążenia powierzchni wypełnienia reaktora ładunkiem organicznym. Wykorzystano zależność (MAKOWSKA 22): N = Ł z /(A k q s ) (1) gdzie: Ł z ładunek zanieczyszczeń (g/d), A k pole powierzchni jednej kształtki (m 2 ), q s obciążenie powierzchni kształtki ładunkiem zanieczyszczeń organicznych (g BZT 5 na 1 m 2 /d).

6 6 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania Na podstawie wyników badań przeprowadzonych we wrześniu przyjęto ładunek zanieczyszczeń równy 144 g BZT 5 na 1 d, obciążenie q s = 5 g BZT 5 na 1 m 2 /d, przy rzeczywistej powierzchni jednej kształtki A k =,21 m 2. Wyznaczona liczba kształtek wynosiła Wynik ten zweryfikowano poprzez obliczenie liczby kształtek na podstawie obciążenia biomasy ładunkiem organicznym zgodnie z zależnością (MA- KOWSKA 21): N = Ł z /(A k A b G b ) (2) gdzie: A b obciążenie biomasy ładunkiem organicznym (g/g s.m. /d), G b gęstość powierzchniowa błony biologicznej (g s.m. /m 2 ). Po przyjęciu Ł z i A k jak poprzednio oraz A b =,2 g/g s.m. i G b = 25 g s.m. /m 2 według literatury (MELO 25) otrzymano kształtek. Obliczoną uprzednio liczbę kształtek uznano więc za prawidłową i zastosowano w dalszych badaniach. Wyniki Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych przedstawiono graficznie na rysunkach 4-8. Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen Oczyszczalnia w Rakoniewicach spełniała wymagania zawarte w ROZPORZĄDZE- NIU... (26) regulujące wartość wskaźnika BZT 5 w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do gruntu (rys. 4a). Badania przeprowadzone od kwietnia do czerwca wskazują, że wartość wskaźnika BZT 5 przekracza wymagania stawiane ściekom oczyszczonym odprowadzanym do urządzeń wodnych (pozioma linia na wykresie). Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Dakowach Mokrych może być zarówno grunt, jak i urządzenie wodne. Od września 212 roku wartość wskaźnika BZT 5 w ściekach oczyszczonych nie przekraczała 25 mg O 2 w 1 dm 3 (rys. 4b). Chemiczne zapotrzebowanie na tlen Wartości ChZT w ściekach z małych oczyszczalni w Rakoniewicach i w Dakowach Mokrych przedstawiono na rysunku 5. Monitorowanie wskaźnika ChZT nie jest wymagane w przypadku małych oczyszczalni ścieków odprowadzających ścieki do gruntu. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM... (26) w części dotyczącej jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do urządzenia wodnego największa dopuszczalna wartość wskaźnika wynosi 125 mg O 2 w 1 dm 3 (pozioma linia na wykresie). Wyniki badań wykazały, że ścieki odprowadzane z oczyszczalni w Rakoniewicach spełniały wymagania tylko od grudnia 212 roku do marca roku (rys. 5a), po wprowadzeniu do systemu złoża ruchomego.

7 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 7 a 45 4 BZT5 (mg O2 na 1 dm 3 ) BOD5 (mg O2 per 1 dm 3 ) b BZT5 (mg O2 na 1 dm 3 ) BOD5 (mg O2 per 1 dm 3 ) Rys. 4. Zmiany BZT 5 w ściekach surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Rakoniewicach (a) i Dakowach Mokrych (b) Fig. 4. Changes of BOD 5 in raw and purified wastewater from the wastewater treatment plant in Rakoniewice (a) and Dakowy Mokre (b) Ścieki oczyszczone w Dakowach Mokrych mogą być odprowadzane do urządzenia wodnego, ponieważ wartość ChZT w ściekach oczyszczonych nie przekracza 125 mg O 2 w 1 dm 3. Wyniki badań wykazały (rys. 5b), że w okresie od lipca do września 212

8 8 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania a ChZT (mg O2 na 1 dm 3 ) COD (mg O2 per 1 dm 3 ) b ChZT (mg O2 na 1 dm 3 ) COD (mg O2 per 1 dm 3 ) Rys. 5. Zmiana ChZT w ściekach surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Rakoniewicach (a) i Dakowach Mokrych (b) Fig. 5. Change of COD in raw and purified wastewater from the wastewater treatment plant in Rakoniewice (a) and Dakowy Mokre (b) roku wartości ChZT przekraczały wymagania zawarte w rozporządzeniu. Od grudnia 212 roku stwierdzono wzrost skuteczności oczyszczania ścieków.

9 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 9 Azot amonowy i azotanowy Zmiany stężeń azotu amonowego w ściekach surowych i oczyszczonych w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych przedstawiono na rysunku 6, a na rysunku 7 zobrazowano zmiany stężeń azotu azotanowego. a b N-NH4 (mg N na 1 dm 3 ) N-NH4 (mg N per 1 dm 3 ) N-NH4 (mg N na 1 dm 3 ) N-NH4 (mg N per 1 dm 3 ) Rys. 6. Stężenie azotu amonowego w ściekach surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Rakoniewicach (a) i Dakowach Mokrych (b) Fig. 6. Ammonium nitrogen concentration in raw and purified wastewater from the wastewater treatment plant in Rakoniewice (a) and Dakowy Mokre (b)

10 1 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania a 12 N-NO3 (mg N na 1 dm 3 ) N-NO3 (mg N per 1 dm 3 ) b 6 N-NO3 (mg N na 1 dm 3 ) N-NO3 (mg N per 1 dm 3 ) Rys. 7. Stężenie azotu azotanowego w ściekach surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Rakoniewicach (a) i Dakowach Mokrych (b) Fig. 7. Nitrate nitrogen concentration in raw and purified wastewater from the wastewater treatment plant in Rakoniewice (a) and Dakowy Mokre (b) W styczniu roku w oczyszczalni w Rakoniewicach zaobserwowano wyraźny problem związany z nitryfikacją. Spadek efektywności usuwania azotu amonowego, na co wskazuje również mała zawartość azotanów w odpływie (rys. 7a), był prawdopodobnie związany z niską temperaturą zewnętrzną oraz z długotrwałym (około pół roku) stosowaniem przez użytkownika obiektu biopreparatu wspomagającego rozruch oczyszczalni. W trakcie stopniowego wpracowywania złoża ruchomego umieszczonego w reaktorze stężenie azotu amonowego w ściekach oczyszczonych sukcesywnie malało (marzec, kwiecień). W maju i czerwcu zaobserwowano wyraźny wzrost stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych i spadek sprawności procesu nitryfikacji; stwierdzono, że decydujący wpływ na przebieg procesów biochemicznych miały błędy

11 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 11 eksploatacyjne obiektu. W oczyszczalni w Dakowach Mokrych proces nitryfikacji przebiegał bez zakłóceń. Świadczy o tym spadek stężenia azotu amonowego i wzrost stężenia azotanów (rys. 7b) w ściekach oczyszczonych. Zaobserwowany wzrost stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych w czerwcu był wynikiem stosowania antybiotyków przez jednego z mieszkańców gospodarstwa. Zawiesina ogólna Zmiany stężenia zawiesiny ogólnej w ściekach surowych i oczyszczonych w oczyszczalniach ścieków w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych przedstawiono na rysunku 8. a 1 mg/dm b mg/dm Rys. 8. Stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Rakoniewicach (a) i Dakowach Mokrych (b) Fig. 8. Total suspension concentration in raw and purified wastewater from the wastewater treatment plant in Rakoniewice (a) and Dakowy Mokre (b)

12 12 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania Ścieki oczyszczone odprowadzane do gruntu w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych spełniały wymagania zawarte w rozporządzeniu (co najmniej 5% redukcji zawiesin ogólnych). Ścieki z tych oczyszczalni nie mogą być odprowadzane do urządzenia wodnego, ponieważ zawartość zawiesiny ogólnej przekracza 35 mg/dm 3. Zwiększona zawartość zawiesiny w odpływie w Rakoniewicach (maj-czerwiec) była związana z awarią pompy. Analiza wyników Podatność ścieków na oczyszczanie biologiczne Relacja pomiędzy ChZT a BZT 5 określa podatność ścieków surowych na rozkład biochemiczny, a jednym z najważniejszych czynników wpływających na szybkość wzrostu nitryfikatorów w mieszanej populacji bakterii nitryfikacyjnych i heterotroficznych jest stosunek BZT 5 do TKN. Za wartości graniczne przyjmuje się ChZT/BZT 5 > 2,5 dla substratu trudno rozkładalnego i ChZT/BZT 5 < 1,8 dla substratu łatwo rozkładalnego (MYSZOGRAJ 25) oraz BZT 5 /TKN > 3, dla małej zawartości nitryfikatorów w biomasie. Przedział,5-3 jest charakterystyczny dla wydzielonego procesu nitryfikacji, gdzie udział bakterii nitryfikacyjnych w ogólnej biomasie osadu czynnego jest duży (MIKSCH i SIKORA 21). Uzyskane w oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach wartości ChZT/BZT 5 w zakresie od 1, do 2,4 (tab. 2) świadczą o zawartości w ściekach dopływających do oczyszczalni związków organicznych łatwo rozkładalnych i niewielkiej ilości związków wolno rozkładalnych. W oczyszczalni w Dakowach Mokrych otrzymano iloraz ChZT/BZT 5 w zakresie 1,-2,6 i jednorazowo 5,; w większości są to wartości mniejsze od 2,5, ale większe od 1,8, co wskazuje na zawartość związków wolniej rozkładalnych. Wartości BZT 5 /TKN w ściekach dla obu obiektów są większe od 3,, co oznacza mniejszy udział nitryfikatorów w biomasie osadu czynnego. W większości systemów oczyszczania (łączne utlenianie węgla organicznego i azotu amonowego), których przykładem są obiekty w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych, stosunek BZT 5 /TKN jest zwykle większy niż 5 (MIKSCH i SIKORA 21). Skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalniach w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych Sprawność reaktora SBR jest to wyrażony w procentach stosunek różnicy stężeń zanieczyszczeń organicznych na dopływie i odpływie do stężenia zanieczyszczeń organicznych dopływających do oczyszczalni. Badania dotyczące efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w reaktorach w Dakowach Mokrych i Rakoniewicach rozpoczęto analizą wstępną w lipcu 212 roku. Sprawność reaktora biologicznego w Rakoniewicach pod względem usuwania zanieczyszczeń organicznych (BZT 5 ) kształtowała się wtedy na poziomie 85%, a reaktora w Dakowach Mokrych na poziomie 65%. Z uwagi na małą efektywność pracy obiektów badań podjęto decyzję o dostarczeniu do reaktorów osadu czynnego z miejskiej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim. Po tym zabiegu, przeprowadzonym 1 sierpnia 212 roku, sprawność przydomowych oczyszczalni stopniowo wzrastała (rys. 9).

13 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 13 Tabela 2. Czynniki wpływające na podatność ścieków na oczyszczanie oraz szybkość wzrostu nitryfikatorów Table 2. Factors affecting the susceptibility of wastewater treatment processes and growth rate of nitrifying organisms ChZT/BZT 5 COD/BOD 5 BZT 5 /ChZT BOD 5 /COD ChZT/TKN COD/TKN BZT 5 /TKN BOD 5 /TKN Udział nitryfikatorów (%) Participation of nitrifying organisms (%) ChZT/BZT 5 COD/BOD 5 BZT 5 /ChZT BOD 5 /COD ChZT/TKN COD/TKN BZT 5 /TKN BOD 5 /TKN Udział nitryfikatorów (%) Participation of nitrifying organisms (%) RAKONIEWICE ,5 1, 1,5 1,3 1,8 2,4 1,6 1,6 1,3,7 1,,7,8,6,4,6,6,8 24,8 1,7 7,4 2,3 9,9 6,5 4,6 1,8 2,9 4, 5,8 13, DAKOWY MOKRE 1, 5, 1,9 1,8 2,3 2,6 2,5 2,2 2,1 1,,2,5,6,4,4,4,5,5 8,4 14,4 4,6 23,8 3,3 5,8 2,1 11,4 7,8 4,6 12, 2,1 W grudniu reaktor w Rakoniewicach został wzbogacony o złoże ruchome, miało to usprawnić usuwanie azotu amonowego, co zaobserwowano w czasie stopniowego wpracowywania złoża (rys. 6). Nieprawidłowości w pracy oczyszczalni, powodujące gwałtowny spadek sprawności oczyszczania ścieków, stwierdzono po 24 kwietnia roku. Przyczyną tego zjawiska było niekontrolowane zastosowanie przez użytkownika oczyszczalni biopreparatu przeznaczonego do prawidłowego utrzymania i eksploatacji osadników i rur drenarskich. Stwierdzono zdecydowany i utrzymujący się wzrost w ściekach oczyszczonych najpierw zawartości związków organicznych, a potem azotu amonowego (przesunięty w czasie w związku z nitryfikatorami utwierdzonymi na wypełnieniu reaktora). Nie stwierdzono natomiast żadnych nieprawidłowości w pracy przydomowej oczyszczalni ścieków w Dakowach Mokrych. Sprawność reaktora w usu-

14 14 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 12, 1, 8, 6, 4, 2,, η (%) Dakowy Mokre Rakoniewice Rys. 9. Skuteczność usuwania związków organicznych (BZT 5 ) w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych Fig. 9. Efficiency of organic compounds (BOD 5 ) removal in Rakoniewice and Dakowy Mokre waniu zanieczyszczeń organicznych ze ścieków, po wprowadzeniu osadu czynnego z oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim, wynosiła powyżej 9% i utrzymywała się na tym poziomie do końca badań. Zależność efektywności oczyszczania od obciążenia biomasy ładunkiem zanieczyszczeń W przypadku dobrze wpracowanego osadu czynnego wzrost obciążenia biomasy zawieszonej czy komór napowietrzania ładunkiem zanieczyszczeń wpływa korzystnie na pracę reaktora. Taką prawidłowość zaobserwowano w Dakowach Mokrych po okresie wpracowania osadu czynnego. Na rysunku 1 przedstawiono zależność skuteczności usuwania zanieczyszczeń organicznych od obciążenia komory i biomasy ładunkiem BZT 5. Wartość współczynnika determinacji R wynosiła odpowiednio,86 i,69. Duża wartość tego współczynnika dowodzi, że skuteczność usuwania zanieczyszczeń jest istotnie zależna od obciążenia reaktora i biomasy ładunkiem w badanym zakresie obciążeń. W przypadku oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach ze względu na stosowanie biopreparatów i awarię obiektu uzyskane zależności statystyczne są rozbieżne (rys. 11). Analiza statystyczna wykazała, że zależności pomiędzy efektywnością pracy a obciążeniem ładunkiem zanieczyszczeń bioreaktora są statystycznie nieistotne. Potwierdza to niestabilną pracę tej oczyszczalni.

15 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 15 η (%) a 99 R =, η (%) b 98,4 98,2 98, 97,8 97,6 97,4 97,2 R =,69 97,,2,4,6,8 BZT 5 (g/m 3 /d) BOD 5 (g/m 3 /d) BZT 5 (g/g sm /d) BOD 5 (g/g dm /d) Rys. 1. Sprawność bioreaktora w Dakowach Mokrych (związki organiczne jako BZT 5 ) w zależności od obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń organicznych komór napowietrzania (a) i biomasy zawieszonej (b) Fig. 1. Bioreactor s efficiency in Dakowy Mokre (organic compounds as BOD 5 ) in relationship with aeration chambers loading (a) and with suspended biomass loading (b) of organic pollutants a b 12, 12, η (%) 1, 8, 6, 4, R =,39 η (%) 1, 8, 6, 4, R =,23 2, 2,, ,,5 1 1,5 2 2,5 BZT 5 (g/m 3 /d) BOD 5 (g/m 3 /d) BZT 5 (g/g sm /d) BOD 5 (g/g dm /d) Rys. 11. Sprawność bioreaktora w Rakoniewicach (związki organiczne jako BZT 5 ) w zależności od obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń organicznych komór napowietrzania (a) i biomasy zawieszonej (b) Fig. 11. Bioreactor s efficiency in Rakoniewice (organic compounds as BOD 5 ) in relationship with aeration chambers loading (a) and with suspended biomass loading (b) of organic pollutants Dyskusja W przedstawionych w pracy obiektach oczyszczanie ścieków odbywa się w sekwencyjnych reaktorach biologicznych. Ładunek zanieczyszczeń organicznych dopły-

16 16 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania wający do badanych oczyszczalni był podobny i mieścił się w zakresie g BZT 5 na 1 d w Rakoniewicach oraz g BZT 5 na 1 d w Dakowach Mokrych. Oczyszczanie ścieków w Dakowach Mokrych odbywa się w klasycznym reaktorze SBR, gdzie za proces oczyszczania odpowiedzialna jest biomasa zawieszona. Sprawność reaktora biologicznego wyrażona jako skuteczność usuwania związków organicznych wzrosła z 78,6% (sierpień 212) do 98,2% (grudzień 212). Gdy temperatura powietrza spadła poniżej zera, zmniejszyła się także sprawność oczyszczania ścieków do 93,8%. Niska temperatura była także przyczyną małej skuteczności usuwania azotu amonowego. Biorąc pod uwagę I i II etap nitryfikacji, należy uznać, iż optymalna temperatura dla tego procesu wynosi 2 C. W temperaturze niższej nie następuje całkowite zahamowanie I etapu nitryfikacji a co za tym idzie, mniejsza jest sprawność reaktora biologicznego pod kątem usuwania zanieczyszczeń organicznych i stężenia azotu amonowego (MAKUCH 29). W kolejnych miesiącach sprawność reaktora biologicznego w usuwaniu azotu amonowego przekraczała 9%. Wyniki badań świadczą o bardzo stabilnej pracy systemu. Oczyszczalnia w Dakowach Mokrych jest przykładem na to, że sekwencyjne reaktory biologiczne odpowiednio kontrolowane są dobrą metodą oczyszczania ścieków z gospodarstw indywidualnych. Oczyszczanie ścieków w Rakoniewicach początkowo odbywało się w klasycznym reaktorze SBR, w którym za proces oczyszczania odpowiedzialna była biomasa zawieszona. Sprawność reaktora biologicznego wzrosła w pierwszym etapie badań do 97,5% (grudzień 212). Po przekształceniu reaktora SBR na hybrydowy SBBR, czyli po połączeniu technologii osadu czynnego i złoża ruchomego, stwierdzono sprawny przebieg procesu usuwania zanieczyszczeń organicznych i zwiększenie stopnia usuwania związków azotu, jednak w dalszym okresie badań problemem był proces nitryfikacji. Przypuszczalną przyczyną problemów był wolny przyrost nitryfikatorów związany z niską temperaturą zewnętrzną oraz wprowadzanie przez eksploatatorów oczyszczalni biopreparatów, które mogły hamować nitryfikację. Zdecydowane załamanie procesu nitryfikacji nastąpiło w maju. Dodatkowo, z powodu awarii sterowania, nastąpiła częściowa utrata osadu czynnego. Mimo że heterotrofy (charakteryzujące się krótszym czasem namnażania niż autotrofy) w formie utwierdzonej na wypełnieniu podtrzymywały proces w czasie gdy stężenie biomasy zawieszonej zmniejszyło się, sprawność reaktora w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych również radykalnie spadła (do 33,8%). Oczyszczalnia, pomimo wzrostu temperatury zewnętrznej, dalej pracowała z bardzo małą sprawnością, prawdopodobnie dlatego, że zastosowane biopreparaty nie powinny być stosowane w reaktorach z osadem czynnym, lecz wyłącznie do udrażniania drenaży rozsączających. Działanie przedstawionych w pracy przydomowych oczyszczalni ścieków można porównać do różnego typu niemieckich oczyszczalni (STRAUB 27). Z badań niemieckich wynika, że najskuteczniej działają roślinne oczyszczalnie ścieków o przepływie pionowym. Sekwencyjne reaktory biologiczne zostały sklasyfikowane na czwartej pozycji. Analizując skuteczność oczyszczania ścieków pod kątem wskaźników ChZT i BZT 5, można stwierdzić, iż sprawność działania oczyszczalni w Dakowach Mokrych jest porównywalna do tego samego typu oczyszczalni niemieckich. Sprawność działania oczyszczalni w Rakoniewicach jest mniejsza ze względu na błędy eksploatacyjne (rys. 12).

17 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 17 a 8 7 BZT5 (mg O2 na 1 dm 3 ) BOD5 (mg O2 per 1 dm 3 ) b wartość średnia average value mediana median ChZT (mg O2 na 1 dm 3 ) COD (mg O2 per 1 dm 3 ) wartość średnia average value mediana median Rys. 12. Zawartość zanieczyszczeń organicznych jako BZT 5 (a) i ChZT (b) w ściekach oczyszczonych w różnych typach małych oczyszczalni (STRAUB 27) w porównaniu z wynikami badań własnych; 1 przepływowe systemy osadu czynnego, 2 oczyszczalnie roślinne o przepływie poziomym, 3 oczyszczalnie roślinne o przepływie pionowym, 4 tarczowe (obrotowe) systemy oczyszczania, 5 systemy filtrów ściekowych, 6 systemy SBR, 7 oczyszczalnia w Rakoniewicach, 8 oczyszczalnia w Dakowach Mokrych Fig. 12. Content of organic pollutants as BOD 5 (a) and COD (b) in purified wastewater in different types of small wastewater treatment plants (STRAUB 27) compared with the obtained own results; 1 continuous flow activated sludge systems, 2 constructed wetlands with horizontal flow, 3 constructed wetlands with vertical flow, 4 rotating contactors, 5 sewage filter systems, 6 SBR systems, 7 wastewater treatment plant in Rakoniewice, 8 wastewater treatment plant in Dakowy Mokre

18 18 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania Wnioski 1. Małe oczyszczalnie ścieków w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych pracują w technologii SBR (osadu czynnego nisko obciążonego); warunki panujące w reaktorach nie są porównywalne. 2. Efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych i azotu amonowego zmniejszyła się wraz ze spadkiem temperatury. Sprawność reaktora biologicznego w Dakowach Mokrych w zakresie usuwania zanieczyszczeń organicznych wynosiła od 93,8 do 98%. 3. W zakresie badanych obciążeń (,47-3,57 g BZT 5 na 1 g sm /d w Rakoniewicach i,1-,626 g BZT 5 na 1 g sm /d w Dakowach Mokrych) wzrost obciążenia biomasy ładunkiem zanieczyszczeń organicznych ma korzystny wpływ na sprawność oczyszczania ścieków. 4. Ścieki odprowadzane do gruntu w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych spełniają wymagania zawarte w ROZPORZĄDZENIU... (26) redukcja zawiesin ogólnych wynosiła co najmniej 5% i BZT 5 2%. 5. Oczyszczalnia w Dakowach Mokrych charakteryzuje się stabilną pracą, co przekłada się na bardzo dużą skuteczność usuwania zanieczyszczeń. Ścieki oczyszczone w reaktorze biologicznym w Dakowach Mokrych spełniają również wymagania stawiane przy ich odprowadzaniu do urządzeń wodnych (z wyjątkiem zawiesiny ogólnej). Efekty pracy oczyszczalni są porównywalne z podawanymi w literaturze. 6. Oczyszczalnia w Rakoniewicach charakteryzuje się brakiem stabilności. Kwalifikuje się ona jako obiekt, którego odbiornikiem ścieków oczyszczonych może być grunt. 7. Zastosowanie biopreparatów w oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach nie wpłynęło korzystnie na rozruch i pracę reaktora biologicznego. Biopreparat stosowany przy rozruchu prawdopodobnie był przyczyną inhibicji procesu nitryfikacji, natomiast zastosowany podczas eksploatacji biopreparat przeznaczony do prawidłowego utrzymania osadników i rur drenarskich był odpowiedzialny za mineralizację części osadu czynnego. 8. Bardzo istotna jest odpowiednia eksploatacja indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, która powinna polegać na kontroli pracy urządzeń i efektów oczyszczania bez zbędnej ingerencji w skład mikroorganizmów odpowiedzialnych za usuwanie zanieczyszczeń. Literatura DOKUMENTACJA techniczno-ruchowa oczyszczalni biologicznej typu SBR, firma HABA RL Grodzisk Wielkopolski. Maszynopis. HABA RL, Grodzisk Wielkopolski. MAKOWSKA M., 22. Obliczanie reaktorów ze złożem ruchomym na podstawie obciążenia biomasy ładunkiem zanieczyszczeń organicznych. Gaz Woda Tech. Sanit. 9: MAKOWSKA M., 21. Symultaniczne usuwanie związków węgla i azotu ze ścieków bytowych w bioreaktorach hybrydowych. Rozpr. Nauk. UP Pozn MAKUCH A., 29. Biologiczne usuwanie związków azotu ze ścieków zawierających sulfonamidy. Maszynopis. Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. MELO L.F., 25. Biofilm physical structure, internal diffusivity and tortuosity. Water Sci. Technol. 52, 7: MIKSCH K., SIKORA J., 21. Biotechnologia ścieków. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

19 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 19 MYSZOGRAJ S., 25. ChZT i BZT 5 miarą biodegradowalności substancji organicznej. Ekotechnika 4: ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 26 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 26. Dz.U. 137, poz STRAUB A., 27. Praxisvergleich von biologischen Kleinklaranlagen derzeitiger Stand in Deutschland. Jahrb. Kleinkläranlag. DWA-Landesverb. Sachsen/Thüringen: ŻUBROWSKA-SUDOŁ M., 24. Zastosowanie złoża ruchomego w technologii oczyszczania ścieków. Gaz Woda Tech. Sanit. 7-8: EXPLOITATION OF SEQUENCING BATCH REACTOR (SBR) IN INDIVIDUAL SYSTEM OF WASTEWATER TREATMENT Summary. The quality of treated sewage from small wastewater treatment plants has a significant effect on the environment. In this work the impact of technological parameters on the effect of removing contaminants from wastewater treatment plants SBR was presented. The following indicators of contamination were analysed: Biochemical Oxygen Demand for 5 days (BOD 5 ), Chemical Oxygen Demand (COD), total nitrogen, ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, total suspensions. During the research, one of the reactors was converted into a hybrid reactor. Nevertheless, the operation of the reactor was unstable due to the uncontrolled use of biopreparations. Wastewater discharged into the soil from the studied small wastewater treatment plants met the requirements of the Ordinance reduction of total suspended solids by at least 5% and BOD 5 2%. It was found that one should not unduly interfere with the operation of onsite wastewater treatment plants, but their work should be monitored. Key words: sequencing biological reactor, hybrid reactor, indicators of contamination, activated sludge, moving bed Adres do korespondencji Corresponding address: Aleksandra Sowinska, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, wejście A, Poznań, Poland, Zaakceptowano do opublikowania Accepted for publication: Do cytowania For citation: Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM ścieki przemysłowe, złoże biologiczne Katarzyna RUCKA, Małgorzata BALBIERZ* OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań

Bardziej szczegółowo

BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO Katarzyna RUCKA*, Michał MAŃCZAK*, Piotr BALBIERZ* ścieki przemysłowe, reaktor SBR, biologiczne oczyszczanie ścieków BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DYNOWIE THE EVALUATION OF WASTEWATER TREATMENT PLANT IN DYNÓW

OCENA FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DYNOWIE THE EVALUATION OF WASTEWATER TREATMENT PLANT IN DYNÓW Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie OCENA FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DYNOWIE Abstrakt W artykule przedstawiono charakterystykę jakościową ścieków dopływających i odpływających z

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH Opracowała: Klaudia Bukowska ZAOPATRZENIE W WODĘ A OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Indywidualne zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3.

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3. Spis treści 1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 17 1.1 Gospodarkawodna 17 1.2 Polskie prawo wodne 25 1.2.1 Rodzaj wód 27 1.2.2 Własność wód 27 1.2.3 Koizystaniezwód 28 1.2.3.1 Powszechne koizystaniezwód

Bardziej szczegółowo

BIOREAKTOR LABORATORYJNY TYPU SBR DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI OSADU CZYNNEGO I PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

BIOREAKTOR LABORATORYJNY TYPU SBR DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI OSADU CZYNNEGO I PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BIOREAKTOR LABORATORYJNY TYPU SBR DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI OSADU CZYNNEGO I PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Tomasz Głębicki, Katarzyna Maria Jaromin, Agata Kopertowska, Grzegorz Łagód Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

ZOFIA SADECKA *, SYLWIA MYSZOGRAJ *, ALEKSANDRA SIECIECHOWICZ *, MONIKA SUCHOWSKA-KISIELEWICZ *, JANUSZ WAŚ **, TOMASZ MUSIAŁOWICZ **

ZOFIA SADECKA *, SYLWIA MYSZOGRAJ *, ALEKSANDRA SIECIECHOWICZ *, MONIKA SUCHOWSKA-KISIELEWICZ *, JANUSZ WAŚ **, TOMASZ MUSIAŁOWICZ ** UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 145 Nr 25 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2012 ZOFIA SADECKA *, SYLWIA MYSZOGRAJ *, ALEKSANDRA SIECIECHOWICZ *, MONIKA SUCHOWSKA-KISIELEWICZ *, JANUSZ WAŚ **, TOMASZ

Bardziej szczegółowo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Przydomowe oczyszczalnie na terenach wiejskich cz. III dr inż. Krzysztof Jóźwiakowski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Charakterystyka rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 5 KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie. Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną WZÓR 730-082-204

Zgłoszenie. Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną WZÓR 730-082-204 Zgłoszenie Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną INWESTOR ADRES ZAMIESZKANIA ADRES INWESTYCJI DATA WNIOSKU Wykaz NORM oczyszczalni Gama Plastic EN-PN 12566-1 Spis

Bardziej szczegółowo

Niskonakładowa i bezreagentowa metoda oczyszczania odcieków z przeróbki osadów w oczyszczalniach mleczarskich

Niskonakładowa i bezreagentowa metoda oczyszczania odcieków z przeróbki osadów w oczyszczalniach mleczarskich Niskonakładowa i bezreagentowa metoda oczyszczania odcieków z przeróbki osadów w oczyszczalniach mleczarskich Skąd wzięła się idea oczyszczania odcieków przy użyciu złóż hydrofitowych: Odcieki ( REJECT

Bardziej szczegółowo

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox 1. PRZEZNACZENIE Oczyszczalnie ścieków SBR przeznaczone są do oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne podczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ekologiczna Nr 24, 2011. (2350 mgo 2. /dm 3 ), ChZT (2990 mgo 2. /dm 3 ) i azotanów V (54,5 mgn-no 3-

Inżynieria Ekologiczna Nr 24, 2011. (2350 mgo 2. /dm 3 ), ChZT (2990 mgo 2. /dm 3 ) i azotanów V (54,5 mgn-no 3- Wojciech Dąbrowski OKREŚLENIE ZMIAN STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W PROFILU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MLECZARSKICH NA PRZYKŁADZIE S.M. MLEKOVITA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM Streszczenie. Ścieki mleczarskie charakteryzują

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPÓŁOCZYSZCZANIA W BIOREAKTORZE SBR ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISKA KOMUNALNEGO ORAZ ICH WPŁYWU NA MIKROORGANIZMY OSADU CZYNNEGO

OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPÓŁOCZYSZCZANIA W BIOREAKTORZE SBR ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISKA KOMUNALNEGO ORAZ ICH WPŁYWU NA MIKROORGANIZMY OSADU CZYNNEGO Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 2 2010 Jolanta BOHDZIEWICZ 1, Anna ŚWIERCZYŃSKA 1 i Magdalena AMALIO-KOSEL 2 OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPÓŁOCZYSZCZANIA W BIOREAKTORZE SBR ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISKA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania. dr inż. Katarzyna Umiejewska

Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania. dr inż. Katarzyna Umiejewska Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania dr inż. Katarzyna Umiejewska W 2011 r. wielkość produkcji wyniosła 11183 mln l mleka. Spożycie mleka w Polsce

Bardziej szczegółowo

Biologiczne oczyszczanie ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków Biologiczne oczyszczanie ścieków Ściek woda nie nadająca się do użycia do tego samego celu Rodzaje ścieków komunalne, przemysłowe, rolnicze Zużycie wody na jednego mieszkańca l/dobę cele przemysłowe 4700

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBCIĄŻENIA ZŁOŻA ŁADUNKIEM AZOTU AMONOWEGO NA EFEKTYWNOŚĆ NITRYFIKACJI W ZŁOŻACH ZRASZANYCH

WPŁYW OBCIĄŻENIA ZŁOŻA ŁADUNKIEM AZOTU AMONOWEGO NA EFEKTYWNOŚĆ NITRYFIKACJI W ZŁOŻACH ZRASZANYCH oczyszczanie ścieków, złoża biologiczne, złoża zraszane, nitryfikacja Łukasz KOPEĆ* WPŁYW OBCIĄŻENIA ZŁOŻA ŁADUNKIEM AZOTU AMONOWEGO NA EFEKTYWNOŚĆ NITRYFIKACJI W ZŁOŻACH ZRASZANYCH Usuwanie związków azotu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA PREPARATU EM FARMING DO OPTYMALIZACJI PRACY OSADNIKÓW WSTĘPNYCH

OCENA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA PREPARATU EM FARMING DO OPTYMALIZACJI PRACY OSADNIKÓW WSTĘPNYCH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Ocena możliwości stosowania Nr 5/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 159 167 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Zastosowanie. Opis budowy i zasady działania. Napowietrzanie

OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Zastosowanie. Opis budowy i zasady działania. Napowietrzanie OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Zastosowanie Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków TRYBIO służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Do oczyszczalni nie mogą być doprowadzane

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA CYKLU PRACY SEKWENCYJNEGO BIOREAKTORA MEMBRANOWEGO PODCZAS OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

MODYFIKACJA CYKLU PRACY SEKWENCYJNEGO BIOREAKTORA MEMBRANOWEGO PODCZAS OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2015.9(1)042 2015;9(1) Anna ŚWIERCZYŃSKA 1 i Jolanta BOHDZIEWICZ 1 MODYFIKACJA CYKLU PRACY SEKWENCYJNEGO BIOREAKTORA MEMBRANOWEGO PODCZAS OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Naturalne metody oczyszczania ścieków - z wykorzystaniem nauki

Naturalne metody oczyszczania ścieków - z wykorzystaniem nauki Naturalne metody oczyszczania ścieków - z wykorzystaniem nauki FABRYKA ALUNDA Na terenie Polski wyłącznym przedstawicielem firmy FANN VA-teknik AB jest EKODREN NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA EKODREN -

Bardziej szczegółowo

Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS

Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS Do powszechnie powstających ścieków należy zaliczyć ścieki komunalne, będące nieuniknionym efektem zaspokajania potrzeb sanitarnych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH Z UBOJNI TRZODY CHLEWNEJ ORAZ MASARNI NA JAKOŚĆ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO OCZYSZCZALNI

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH Z UBOJNI TRZODY CHLEWNEJ ORAZ MASARNI NA JAKOŚĆ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO OCZYSZCZALNI Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 10 (2) 2011, 3 10 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH Z UBOJNI TRZODY CHLEWNEJ ORAZ MASARNI NA JAKOŚĆ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO OCZYSZCZALNI Piotr Bugajski, Stefan

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW INWESTOR: GMINA HAŻLACH 43-419 HAŻLACH, UL. GŁÓWNA 57 ADRES BUDOWY: 43-419 RUDNIK, UL. CENTRALNA 44 Nr działki: 114 OBIEKT: BIOLOGICZNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Data opracowania: listopad 2006

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów hydrofitowych w gospodarce komunalnej. Magdalena Gajewska, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Zastosowanie systemów hydrofitowych w gospodarce komunalnej. Magdalena Gajewska, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Zastosowanie systemów hydrofitowych w gospodarce komunalnej Magdalena Gajewska, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Plan prezentacji Definicja i zasada pracy systemów hydrofitowych

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI MGR INŻ. ANNA MUSIELAK DI (FH) DR. TECHN. SIMON JABORNIG

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie Instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków Zgłoszenie Instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków INWESTOR ADRES ZAMIESZKANIA ADRES INWESTYCJI DATA WNIOSKU Wykaz NORM i APROBAT oczyszczalni Gama Plastic EN-PN 12566 Zgodność z normą HK/W/0499/01/2007

Bardziej szczegółowo

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14.1 Przegląd miesięczny Dopływ: kontrola kolektora dopływowego kontrola kolektora odpływowego Reaktor biologiczny: kontrola powierzchni i czystości wody w osadniku wtórnym kontrola

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JAŚLE EVAULATION OF EFFICENCY OF SEWAGE TREATMENT PLANT IN JASŁO

OCENA SKUTECZNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JAŚLE EVAULATION OF EFFICENCY OF SEWAGE TREATMENT PLANT IN JASŁO INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr I/1/2016, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 147 162 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.1.1.011

Bardziej szczegółowo

Sustainability in commercial laundering processes

Sustainability in commercial laundering processes Leonardo da Vinci Project Sustainability in commercial laundering processes Module 1 Usage of water Chapter 5 a Oczyszczanie ścieków Możliwości odprowadzania ścieków Module 1 Usage of water Chapter 5 Waste

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYWCU PO WYKONANEJ ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI

OCENA PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYWCU PO WYKONANEJ ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI OCENA PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYWCU PO WYKONANEJ ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI L. OPYRCHAŁ 1, S. LACH 2, M. ŁĄGIEWKA 3 1. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM SĄCZU-WIELOPOLU

OCENA SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM SĄCZU-WIELOPOLU Ocena skuteczności oczyszczania... INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 155 167 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi część III

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi część III Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi 59-500 Złotoryja,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 2015 Rev 0001 Zbiorniki Małe Zbiorniki JFC Zakres pojemności: 150 l-500 l: JFC oferuje szeroką gamę zbiorników, które mogą, ale wykorzystywane do różnych celów. Są one idealne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ DOPROWADZANEGO DO FILTRÓW PIASKOWYCH O PRZEPŁYWIE PIONOWYM NA ŁADUNEK USUWANY

WPŁYW ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ DOPROWADZANEGO DO FILTRÓW PIASKOWYCH O PRZEPŁYWIE PIONOWYM NA ŁADUNEK USUWANY Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 7 (3) 2008, 33 42 WPŁYW ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ DOPROWADZANEGO DO FILTRÓW PIASKOWYCH O PRZEPŁYWIE PIONOWYM NA ŁADUNEK USUWANY Krzysztof Chmielowski, Ryszard Ślizowski

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODATNOŚCI ŚCIEKÓW NA ROZKŁAD BIOLOGICZNY FRAKCJE ChZT NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYBNIKU

WYNIKI BADAŃ PODATNOŚCI ŚCIEKÓW NA ROZKŁAD BIOLOGICZNY FRAKCJE ChZT NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYBNIKU PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2010 Dariusz Zdebik, Marcin Głodniok * WYNIKI BADAŃ PODATNOŚCI ŚCIEKÓW NA ROZKŁAD BIOLOGICZNY FRAKCJE

Bardziej szczegółowo

Ocena technologicznej niezawodności przydomowej oczyszczalni ścieków z układem złóż filtracyjnych zmodyfikowaną metodą Weibulla

Ocena technologicznej niezawodności przydomowej oczyszczalni ścieków z układem złóż filtracyjnych zmodyfikowaną metodą Weibulla PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (IV VI): z. 2 (80) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 165 175 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 06.03.2013 r. Zrecenzowano 15.04.2013

Bardziej szczegółowo

wynosi przeciętnie od 1000 do 2500 g O 2

wynosi przeciętnie od 1000 do 2500 g O 2 Anna Kwarciak-Kozłowska, Jolanta Bohdziewicz, Karolina Mielczarek Wpływ zmiany stężenia osadu granulowanego na efektywność beztlenowego oczyszczania ścieków generowanych w przemyśle mięsnym Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH W FILTRACH PIASKOWYCH O PRZEPŁYWIE PIONOWYM Z DODATKIEM ZIARNISTEGO WĘGLA AKTYWNEGO

SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH W FILTRACH PIASKOWYCH O PRZEPŁYWIE PIONOWYM Z DODATKIEM ZIARNISTEGO WĘGLA AKTYWNEGO Skuteczność oczyszczania ścieków... INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/I/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 7 17 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA

MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z MAŁYCH PRZETWÓRNI OWOCOWO-WARZYWNYCH W OCZYSZCZALNIACH HYDROFITOWYCH

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z MAŁYCH PRZETWÓRNI OWOCOWO-WARZYWNYCH W OCZYSZCZALNIACH HYDROFITOWYCH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2003: t. 3 z. 2 (8) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 119 128 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2003 OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z MAŁYCH PRZETWÓRNI

Bardziej szczegółowo

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków z drenażem rozsączającym

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków z drenażem rozsączającym Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków z drenażem rozsączającym SIECI ZEWNĘTRZNE Oczyszczalnie Sotralentz mogą być stosowane dla obiektów, dla których dobowy zrzut ścieków nie przekracza 5m 3 /d. Przedstawione

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej Gdańsk, 15-17 kwietnia 2012 r. Seminarium naukowo-techniczne pt. Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych źródeł węgla w oczyszczalniach ścieków od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk.

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie Q śr.d = 820 m 3 /d z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niemieckich zbiorach reguł ATV ZAŁOśENIA Qśr.dob Qmax.dob.

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEMIATYCZACH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEMIATYCZACH Joanna STRUK-SOKOŁOWSKA* oczyszczalnia ścieków, efektywność pracy, sprawność oczyszczania ścieki komunalne, ścieki bytowe, ścieki przemysłowe OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEMIATYCZACH

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁOCZYSZCZANIE ODCIEKÓW ZE ŚCIEKAMI MLECZARSKIMI W SEKWENCYJNYM BIOREAKTORZE MEMBRANOWYM

WSPÓŁOCZYSZCZANIE ODCIEKÓW ZE ŚCIEKAMI MLECZARSKIMI W SEKWENCYJNYM BIOREAKTORZE MEMBRANOWYM CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (3/13), lipiec-wrzesień 2013, s. 79-89 Anna ŚWIERCZYŃSKA 1 Jolanta

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2016 Tom 10 Zeszyt 2 #20 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.20 Dział: Inżynieria Środowiska i Gospodarka Przestrzenna Copyright Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005 ENERGOCHŁONNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W WYBRANYM ZAKŁADZIE PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005 ENERGOCHŁONNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W WYBRANYM ZAKŁADZIE PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005 Roman Kowalczyk, Katarzyna Karp Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ENERGOCHŁONNOŚĆ OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

MODEL OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAKO NARZĘDZIE DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIOLOGICZNYCH

MODEL OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAKO NARZĘDZIE DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIOLOGICZNYCH modelowanie, ASM, oczyszczalnia ścieków, tlen rozpuszczony, recyrkulacja Kamil WIŚNIEWSKI* MODEL OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAKO NARZĘDZIE DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIOLOGICZNYCH W artykule pokazano przykład

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 Kłodawa

Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 Kłodawa ... (imię i nazwisko)......... (adres zamieszkania)... (nr telefonu).. (miejscowość, data) Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ CHARAKTERYZUJĄCE ŚCIEKI POCHODZĄCE Z BUDYNKÓW SZKOLNYCH NA TERENACH WIEJSKICH

ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ CHARAKTERYZUJĄCE ŚCIEKI POCHODZĄCE Z BUDYNKÓW SZKOLNYCH NA TERENACH WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 14/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 137 145 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Ładunki zanieczyszczeń...

Bardziej szczegółowo

ABOUT PPEKO MODERNIZACJA REAKTORA BEZTLENOWEGO UASB PRZEZ DODANIE OSADNIKA SUPERSEP KSC S.A. - CUKROWNIA MALBORK

ABOUT PPEKO MODERNIZACJA REAKTORA BEZTLENOWEGO UASB PRZEZ DODANIE OSADNIKA SUPERSEP KSC S.A. - CUKROWNIA MALBORK ABOUT PPEKO MODERNIZACJA REAKTORA BEZTLENOWEGO UASB PRZEZ DODANIE OSADNIKA SUPERSEP KSC S.A. - CUKROWNIA MALBORK Wojciech Pietraszek 2012-04-23 ZAKOPANE 1 W SKRÓCIE + Na rynku od 1993 roku + Niezależny

Bardziej szczegółowo

Bilans ścieków, osadów i odcieków w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków mleczarskich S.M. Mlekovita

Bilans ścieków, osadów i odcieków w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków mleczarskich S.M. Mlekovita Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr, s. 48-491 Wojciech DĄBROWSKI 1, Dariusz BORUSZKO 1, Marek KAJUREK 2 1 Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Technologii

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jaguś. Skuteczność technologii hydrofitowej w usuwaniu związków azotu ze ścieków wiejskich bytowo gospodarczych

Andrzej Jaguś. Skuteczność technologii hydrofitowej w usuwaniu związków azotu ze ścieków wiejskich bytowo gospodarczych Andrzej Jaguś Skuteczność technologii hydrofitowej w usuwaniu związków azotu ze ścieków wiejskich bytowo gospodarczych Wstęp Hydrofitowa technologia oczyszczania ścieków stosowana jest głównie w obszarach

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Ignatowicz, Łukasz Nowicki, Monika Puchlik Katedra Technologii

Katarzyna Ignatowicz, Łukasz Nowicki, Monika Puchlik Katedra Technologii Katarzyna Ignatowicz, Łukasz Nowicki, Monika Puchlik Profil zmian stężenia związków węgla, azotu i fosforu w oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Wsi Ełckiej Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Biotechnologia Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5.1 Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Profil kształcenia: ogólnoakademicki Technologie wody i ścieków Water and wastewater

Bardziej szczegółowo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM Spis treści Wstęp... 2 str. Budowa osadnika gnilnego... 3 str. Zasada działania oczyszczalni... 4 str. Wymagania... 5 str.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec Opracował: Piotr Banaszek Część mechaniczna 2 Część biologiczna 3 Możliwości wytwarzania energii Biogaz wykorzystywany jest przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Procesy usuwania związków azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym z błoną biologiczną (SBBR)

Procesy usuwania związków azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym z błoną biologiczną (SBBR) Artur Mielcarek 1, Joanna Rodziewicz 2, Karolina Kupczyk 3, Magdalena Rokicka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 4 Procesy usuwania związków azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym z

Bardziej szczegółowo

EnviroSafe INNOWACYJNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

EnviroSafe INNOWACYJNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW EnviroSafe INNOWACYJNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW INNOWACYJNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KINGSPAN KLARGESTER INNOWACYJNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Podwyższone standardy ochrony środowiska, bardziej

Bardziej szczegółowo

Beata Wiśniewska-Kadżajan*, Kazimierz Jankowski*, Jacek Sosnowski*

Beata Wiśniewska-Kadżajan*, Kazimierz Jankowski*, Jacek Sosnowski* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 52, 2012 r. Beata Wiśniewska-Kadżajan*, Kazimierz Jankowski*, Jacek Sosnowski* SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W WYBRANYCH OCZYSZCZALNIACH POWIATU

Bardziej szczegółowo

Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Spółce z o.o. Beskid Ekosystem

Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Spółce z o.o. Beskid Ekosystem Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Gospodarka ściekowa jest jednym z najważniejszych pojęć w szeroko rozumianej definicji ochrony środowiska, a związane z tym regulacje prawne mają na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PROJEKT BUDOWLANY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PROJEKT BUDOWLANY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OBIEKT: przydomowe oczyszczalnie ścieków w systemie z drenażem rozsączającym INWESTOR: Gmina Złota ADRES: Gm. ZŁOTA PROJEKTOWAŁ: JÓZEF KAMIŃSKI NR. UPR.-255/94 1

Bardziej szczegółowo

EWELINA PŁUCIENNIK-KOROPCZUK *, MAGDALENA WOJCIECH ** ANALIZA STATYSTYCZNEJ ZMIENNOŚCI SKŁADU ŚCIE- KÓW W MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI

EWELINA PŁUCIENNIK-KOROPCZUK *, MAGDALENA WOJCIECH ** ANALIZA STATYSTYCZNEJ ZMIENNOŚCI SKŁADU ŚCIE- KÓW W MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 151 Nr 31 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2013 EWELINA PŁUCIENNIK-KOROPCZUK *, MAGDALENA WOJCIECH ** ANALIZA STATYSTYCZNEJ ZMIENNOŚCI SKŁADU ŚCIE- KÓW W MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy nadzoru i kontroli POŚ

Systemy nadzoru i kontroli POŚ Systemy nadzoru i kontroli POŚ P R O F. D R H A B. I N Ż. R Y S Z A R D B Ł A Ż E J E W S K I K A T E D R A I N Ż Y N I E R I I W O D N E J I S A N I T A R N E J U P W P O Z N A N I U 6 L I S T O P A D

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ ELIMINACJI AZOTU W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH Z OSADEM CZYNNYM

SKUTECZNOŚĆ ELIMINACJI AZOTU W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH Z OSADEM CZYNNYM INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/IV/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 205 216 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi SKUTECZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego, alina@am.gdynia.

Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego, alina@am.gdynia. Zastosowanie sondy do pomiaru zawartości azotu amonowego i azotanowego jako elementu sterowania procesem oczyszczania ścieków Implementation of the ammonium and nitrate sensor as an element of wastewater

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OCENA ZMIAN JAKOŚCI WODY OD UJĘCIA, POPRZEZ OCZYSZCZALNIĘ, DO ODBIORNIKA

WSTĘPNA OCENA ZMIAN JAKOŚCI WODY OD UJĘCIA, POPRZEZ OCZYSZCZALNIĘ, DO ODBIORNIKA Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 7 (3) 2008, 43 50 WSTĘPNA OCENA ZMIAN JAKOŚCI WODY OD UJĘCIA, POPRZEZ OCZYSZCZALNIĘ, DO ODBIORNIKA Zbigniew Wasąg Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Technologia Wastewater technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.3.1 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W PRZYDOMOWEJ HYBRYDOWEJ OCZYSZCZALNI HYDROFITOWO-BIOLOGICZNEJ

EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W PRZYDOMOWEJ HYBRYDOWEJ OCZYSZCZALNI HYDROFITOWO-BIOLOGICZNEJ WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2012 (I III): t. 12 z. 1 (37) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 25 36 Gospodarka ściekowa w Polsce przeszła w ostatnich latach znaczne przeobrażenia, w wielu

Bardziej szczegółowo

Oferta na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oferta na przydomowe oczyszczalnie ścieków ECOKUBE Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 55 90-009 Łódź NIP: 725-189-28-15 tel. (+48) 42 630 0995 fax. (+48) 42 630 6645 email: biuro@ecokube.pl Łódź dnia 02.03.2009r. Oferta na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Bardziej szczegółowo

Kingspan Environmental Polska

Kingspan Environmental Polska Kingspan Environmental Polska Carrickmacross, Irlandia Galway, Irlandia Rokietnica k. Poznania, Polska Portadown, Irlandia Północna Rokietnica k. Poznania, Polska Kim jesteśmy? Firma Ekoprom jest autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ 25+ biur sprzedaży. Fakty

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ 25+ biur sprzedaży. Fakty Grupa Kingspan Fakty 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ zakładów produkcyjnych. 25+ biur sprzedaży. Ameryka północna Australia i Azja Europa Kingspan Environmental oferuje szeroki wachlarz produktów i

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE OSIEDLOWE PRZEMYSŁOWE

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE OSIEDLOWE PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE PRZYDOMOWE OSIEDLOWE PRZEMYSŁOWE Szanowni Państwo. Pragniemy przedstawić ofertę oczyszczalni biologicznych firmy HABA RL. Niniejszy przewodnik ma na celu przybliżenie Państwu

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I REAKTORY ZBF

KOMPAKTOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I REAKTORY ZBF KOMPAKTOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I REAKTORY ZBF Oczyszczalnia ścieków ZBF, oferowane są w wersji kompaktowej oraz jako reaktory z dodatkowym osadnikiem wstępnym. Reaktory ZBF działają na metodzie osadu

Bardziej szczegółowo

46 Frakcje ChZT w ściekach komunalnych o dużym udziale ścieków z przemysłu spożywczego 1

46 Frakcje ChZT w ściekach komunalnych o dużym udziale ścieków z przemysłu spożywczego 1 ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 12. Rok 2010 805-819 46 Frakcje ChZT w ściekach komunalnych o dużym udziale ścieków z przemysłu spożywczego 1 1.

Bardziej szczegółowo

NA PRZYK ADZIE OCZYSZCZALNI W LIPNICY WIELKIEJ EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT ON THE EXAMPLE IN LIPNICA WIELKA SEWAGE TREATMENT PLANT

NA PRZYK ADZIE OCZYSZCZALNI W LIPNICY WIELKIEJ EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT ON THE EXAMPLE IN LIPNICA WIELKA SEWAGE TREATMENT PLANT Efektywno oczyszczania cieków... INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/I/2012, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 213 224 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 309469 (22) Data zgłoszenia: 01.07.1995 (51) IntCl7. C02F

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WADOWICACH PRZED MODERNIZACJĄ THE ASSESSMENT OF WORKING SEWAGE TREATMENT PLANT AT WADOWICE BEFORE THE MODERNIZATION

OCENA PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WADOWICACH PRZED MODERNIZACJĄ THE ASSESSMENT OF WORKING SEWAGE TREATMENT PLANT AT WADOWICE BEFORE THE MODERNIZATION INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 129 138 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Ocena pracy

Bardziej szczegółowo

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków z terenu Gminy Gdańsk w roku 2009

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków z terenu Gminy Gdańsk w roku 2009 Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska Wykonawca: Gdański Uniwersytet Medyczny Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

Bardziej szczegółowo

123 Zastosowanie reaktora ASBR do oczyszczania ścieków z przemysłu mięsnego

123 Zastosowanie reaktora ASBR do oczyszczania ścieków z przemysłu mięsnego ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 1891-1904 123 Zastosowanie reaktora ASBR do oczyszczania ścieków z przemysłu mięsnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

(43) Zgłoszenie ogłoszono: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166780 (13) B1 PL 166780 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA

(43) Zgłoszenie ogłoszono: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166780 (13) B1 PL 166780 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166780 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 0 5 8 (22) Data zgłoszenia: 0 2.0 1.1 9 9 2 (51) IntCl6: C 02F

Bardziej szczegółowo

Efektywność funkcjonowania gminnych oczyszczalni ścieków

Efektywność funkcjonowania gminnych oczyszczalni ścieków Efektywność funkcjonowania gminnych oczyszczalni ścieków Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Janusz Filipiak Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Rokietnica 16 1. Wstęp Ochrona

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CZAJKA

REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CZAJKA EKONOMIA I ŚRODOWISKO 2 (57) 2016 REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CZAJKA Wstęp Podstawową rolę w ograniczeniu ilości ładunków zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

Rola oczyszczalni ścieków w w eliminowaniu ciekach

Rola oczyszczalni ścieków w w eliminowaniu ciekach Rola oczyszczalni ścieków w w eliminowaniu SCCP i MCCP w odprowadzanychściekach ciekach Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 18.11.2011 Jan Suschka Przypomnienie w aspekcie obecności ci SCCP/MCCP w ściekach

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2013 Tom 7 Zeszyt 3 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #32 Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu JOANNA JORDANOWSKA 1, MONIKA

Bardziej szczegółowo

TRZY MODYFIKACJE. Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV

TRZY MODYFIKACJE. Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV TRZY MODYFIKACJE a m Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV t O firmie Firma Traidenis powstała w 1996 roku jako pierwszy na Litwie producent oczyszczalni ścieków. Dziś jest największym przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

1.3 Badanie przenikalności gruntu i poziomu wody gruntowej

1.3 Badanie przenikalności gruntu i poziomu wody gruntowej 1.Wstęp 2 1.1 Podstawy prawne Pozwolenie na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków regulowane jest ustawą PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) gdzie w art. 29 pkt. 3) postanowiono,

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW UTYLIZACJA OSADÓW Ćwiczenie nr 4 GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU A. Grawitacyjne zagęszczanie osadów: Zagęszczać osady można na wiele różnych sposobów. Miedzy innymi grawitacyjnie

Bardziej szczegółowo