Nauka Przyroda Technologie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauka Przyroda Technologie"

Transkrypt

1 Nauka Przyroda Technologie 214 Tom 8 Zeszyt 3 ISSN #29 Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ALEKSANDRA SOWINSKA, MAŁGORZATA MAKOWSKA Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WYKORZYSTANIE REAKTORA PORCJOWEGO (SBR) W INDYWIDUALNYM SYSTEMIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW EXPLOITATION OF SEQUENCING BATCH REACTOR (SBR) IN INDIVIDUAL SYSTEM OF WASTEWATER TREATMENT Streszczenie. Jakość ścieków oczyszczonych w małych oczyszczalniach ścieków w znaczący sposób wpływa na stan środowiska naturalnego. W pracy omówiono wpływ parametrów technologicznych na efekt usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w małych oczyszczalniach ścieków typu SBR. Analizie podlegały następujące wskaźniki: biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT 5 ), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, zawiesiny ogólne. W trakcie badań jeden z reaktorów został przekształcony w reaktor hybrydowy. Pomimo to praca reaktora była niestabilna ze względu na niekontrolowane stosowanie biopreparatu. Ścieki odprowadzane do gruntu z badanych małych oczyszczalni ścieków spełniają wymagania zawarte w ROZPORZĄDZENIU... (26): redukcja zawiesin ogólnych o co najmniej 5% i BZT 5 2%. Stwierdzono, że nie należy bezpodstawnie ingerować w działanie małych oczyszczalni SBR, lecz regularnie kontrolować ich pracę. Słowa kluczowe: sekwencyjny reaktor biologiczny, reaktor hybrydowy, wskaźniki zanieczyszczeń, osad czynny, złoże ruchome Wstęp Mała biologiczna oczyszczalnia ścieków to urządzenie lub zespół urządzeń, w których w drodze procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych następuje usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków przed ich wprowadzeniem do odbiornika do wielkości dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 26 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziem, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (ROZPORZĄDZENIE... 26). Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa

2 2 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania domowego mogą być wprowadzane do ziemi lub urządzeń wodnych w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełniają określone wymagania: odprowadzenie do gruntu: redukcja BZT 5 ścieków dopływających wynosi co najmniej 2%, redukcja zawiesiny ogólnej wynosi co najmniej 5%, odprowadzenie do urządzeń wodnych: największa dopuszczalna wartość wskaźników zanieczyszczeń nie przekracza 25 mg O 2 w 1 dm 3 (lub minimalny poziom redukcji wynosi 7-9%) dla BZT 5, 125 mg O 2 w 1 dm 3 (75%) dla ChZT, 35 mg/dm 3 (9%) dla zawiesiny ogólnej. W związku z powyższym wielu inwestorów musi dokonać wyboru technologii oczyszczania ścieków. W ostatnim czasie producenci przydomowych oczyszczalni ścieków proponują swoim klientom szeroki zakres różnego typu oczyszczalni. Coraz częściej spotyka się obiekty pracujące w systemie SBR. Niewątpliwą zaletą sprawnie działających oczyszczalni tego typu jest wysoka jakość ścieków oczyszczonych (możliwość odprowadzenia do gruntu lub cieku wodnego) i małe zapotrzebowanie na powierzchnię. Rozwiązaniem dla nowo powstających lub modernizowanych obiektów mogą być oczyszczalnie hybrydowe. Połączenie technologii osadu czynnego ze złożem ruchomym umożliwia oczyszczanie ścieków zarówno przez biomasę zawieszoną, jak i utwierdzoną na nośnikach swobodnie poruszających się w oczyszczanym medium, charakteryzujących się dużą powierzchnią właściwą oraz gęstością zbliżoną do gęstości cieczy (MAKOWSKA 21). W przypadku obiektów nie spełniających wymagań co do jakości ścieków oczyszczonych ze względu na zbyt duży ładunek dopływających zanieczyszczeń, wprowadzenie odpowiedniej ilości nośników błony biologicznej zwiększa sprawność działania oczyszczalni i umożliwia osiągnięcie wartości wskaźników zanieczyszczeń nie większych, niż zawarte w ROZPORZĄDZENIU... (26) (ŻUBROWSKA-SUDOŁ 24). W oczyszczalniach indywidualnych zwykle nie ma problemów z uzyskaniem odpowiednich parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do gruntu, gdyż wymagania w tym zakresie nie są zbyt rygorystyczne. Problem pojawia się wtedy, kiedy odbiornikiem staje się urządzenie wodne. Jakość ścieków oczyszczonych musi wówczas spełniać wymagania stawiane oczyszczalniom dla równoważnej liczby mieszkańców (RLM) > 2, a w szczególnych przypadkach musi zostać określona pod kątem zawartości azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz wartości ChZT (ROZPORZĄDZENIE... 26). Technologia złoża ruchomego wykorzystująca proces immobilizacji biomasy, czyli unieruchomienia mikroorganizmów na nośnikach w formie błony biologicznej, może wspomagać biologiczne usuwanie zanieczyszczeń. Ruch cieczy i kształtek jest wywołany urządzeniami napowietrzającymi (np. dyfuzorami) lub mechanicznymi mieszadłami. Na grubość warstwy błony biologicznej mają wpływ siły tnące, które występują podczas mieszania. Wyróżnia się trzy warianty zastosowania złoża ruchomego: technologię czystą opierającą się na założeniu, że rozwój biomasy będzie przebiegał jedynie na nośnikach błony biologicznej, technologię zakładającą, że głównym zadaniem złoża ruchomego będzie wstępne podczyszczenie ścieków w celu odciążenia właściwych reaktorów z osadem czynnym, technologię hybrydową jest to połączenie technologii osadu czynnego ze złożem ruchomym w celu polepszenia skuteczności oczyszczania ścieków w układach już istniejących (ŻUBROWSKA-SUDOŁ 24).

3 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 3 Zaletą tej technologii jest możliwość jej zastosowania zarówno w obiektach nowo powstałych, jak i w modernizowanych. Objętość wypełnienia jest dostosowana do potrzeb (poprawa efektywności oczyszczania, zwiększony ładunek zanieczyszczeń) i może być korygowana w czasie eksploatacji oczyszczalni (ŻUBROWSKA-SUDOŁ 24). Zastosowanie kształtek z utwierdzoną błoną biologiczną wiąże się z koniecznością zabezpieczenia pomp. W tym celu stosuje się siatki z tworzywa sztucznego lub specjalnie zaprojektowane sita, których wielkość i rodzaj zależą od wymiarów kształtek (MA- KOWSKA 22). Innym sposobem zabezpieczenia kształtek przed wypływaniem jest montowanie sit na odpływie. Często są to prostokątne, pionowe sita oczkowe lub pionowe/poziome cylindryczne sita prętowe (ŻUBROWSKA-SUDOŁ 24). Celem pracy była analiza parametrów technologicznych reaktora porcjowego w wersji klasycznej i hybrydowej oraz ocena jego przydatności w przydomowych systemach oczyszczania ścieków. Charakterystyka obiektów W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w małych biologicznych oczyszczalniach ścieków typu SBR w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych w gminie Grodzisk Wielkopolski, przeznaczonych do oczyszczania ścieków bytowych z budynków jednorodzinnych (rys. 1). Napowietrzanie Aeration Dopływ ścieków surowych Flow of raw wastewater Osadnik wstępny Primary settling tank Sekwencyjny reaktor biologiczny Sequencing biological reactor Studnia chłonna Absorbing well Drenaż Drain Rys. 1. Schemat oczyszczalni SBR ze studnią chłonną (DOKUMENTACJA...) Fig. 1. Diagram of SBR wastewater treatment plant with an absorbing well (DOKUMEN- TACJA...) System składa się z osadnika gnilnego (OG), reaktora biologicznego z napowietrzaniem naprzemiennym oraz studni chłonnej (rys. 1, 2). Dopływ ścieków następuje grawitacyjnie. Ścieki oczyszczone są wypompowywane z reaktora SBR jeden raz na dobę, po fazie sedymentacji ustalonej na godz rano, i są odprowadzane do gruntu poprzez studnię chłonną. W przypadku przeciążenia hydraulicznego układu i wcześniejszego napełnienia reaktora pompa włącza się awaryjnie. Biologiczne oczyszczanie ścieków w obu badanych obiektach jest oparte na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego, przy czym oczyszczalnia w Rakoniewicach, ze względu na większe rzeczywiste obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń, została w czasie prowadzonych badań dodatkowo wypełniona złożem ruchomym, w wyniku czego powstał tzw. reaktor hybrydowy. Dane techniczne badanych obiektów zamieszczono w tabeli 1.

4 4 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania Studnia chłonna Absorbing well Reaktor biologiczny Biological reactor Studzienka techniczna Technical well Osadnik wstępny Primary settling tank Rys. 2. Mała oczyszczalnia SBR w Dakowach Mokrych Fig. 2. Small wastewater treatment plant SBR in Dakowy Mokre Tabela 1. Dane techniczne obiektów w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych Table 1. Technical data of the systems in Rakoniewice and Dakowy Mokre Lokalizacja obiektu Location of the system Objętość OG Septic tank volume (m 3 ) Objętość reaktora SBR SBR reactor volume (m 3 ) Średni dopływ ścieków Average influent of sewage (m 3 /d) Średni ładunek BZT 5 na dopływie Average load of BOD 5 in influent (g/d) Liczba użytkowników Number of users Złoże ruchome Moving bed Rakoniewice 1, 2,, ,53 4 tak yes Dakowy Mokre 1, 2,,27 81,3 5 nie no Metodyka Badania terenowe i laboratoryjne małych przydomowych oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych prowadzano od lipca 212 roku do czerwca roku. Wyniki wstępnych badań wykazały, że jakość ścieków oczyszczonych oraz osadu czynnego w obiektach nie jest zadowalająca. W celu zapewnienia porównywalnych warunków pracy reaktory biologiczne zaszczepiono osadem czynnym pobranym z komory tlenowej miejskiej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim, w ilości około 2 m 3. Właściwy etap badań rozpoczęto w sierpniu 212 roku. Średnio raz w miesiącu pobierano próbki ścieków na odpływie z osadnika gnilnego (ścieki surowe)

5 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 5 oraz na wylocie z reaktora SBR (ścieki oczyszczone). Jednocześnie przeprowadzano próby sedymentacyjne w cylindrze o pojemności 1 l. W laboratorium analitycznym Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w próbkach ścieków oznaczono: BZT 5 (metodą respirometryczną), ChZT, azot amonowy i azotanowy (metodą spektrofotometryczną), zawiesinę ogólną (metodą wagową bezpośrednią), azot ogólny Kjeldahla (TKN metodą destylacji). Na podstawie otrzymanych wyników obliczono: skuteczność usuwania zanieczyszczeń, ładunek zanieczyszczeń organicznych oraz obciążenie biomasy ładunkiem organicznym. Wyliczono wartości średnie i odchylenia standardowe. Wyznaczono zależności między ładunkiem a skutecznością usuwania zanieczyszczeń. Po czterech miesiącach badań w bioreaktorze w Rakoniewicach umieszczono złoże ruchome. Obiekt ten wybrano ze względu na większe średnie obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń i większą nierównomierność dopływu ścieków. Zastosowano samodzielnie wykonane cylindryczne kształtki z PE, o wymiarach mm (rys. 3). Rys. 3. Cylindryczne kształtki z tworzywa sztucznego Fig. 3. Cylindrical plastic carriers Liczbę kształtek obliczono na podstawie obciążenia powierzchni wypełnienia reaktora ładunkiem organicznym. Wykorzystano zależność (MAKOWSKA 22): N = Ł z /(A k q s ) (1) gdzie: Ł z ładunek zanieczyszczeń (g/d), A k pole powierzchni jednej kształtki (m 2 ), q s obciążenie powierzchni kształtki ładunkiem zanieczyszczeń organicznych (g BZT 5 na 1 m 2 /d).

6 6 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania Na podstawie wyników badań przeprowadzonych we wrześniu przyjęto ładunek zanieczyszczeń równy 144 g BZT 5 na 1 d, obciążenie q s = 5 g BZT 5 na 1 m 2 /d, przy rzeczywistej powierzchni jednej kształtki A k =,21 m 2. Wyznaczona liczba kształtek wynosiła Wynik ten zweryfikowano poprzez obliczenie liczby kształtek na podstawie obciążenia biomasy ładunkiem organicznym zgodnie z zależnością (MA- KOWSKA 21): N = Ł z /(A k A b G b ) (2) gdzie: A b obciążenie biomasy ładunkiem organicznym (g/g s.m. /d), G b gęstość powierzchniowa błony biologicznej (g s.m. /m 2 ). Po przyjęciu Ł z i A k jak poprzednio oraz A b =,2 g/g s.m. i G b = 25 g s.m. /m 2 według literatury (MELO 25) otrzymano kształtek. Obliczoną uprzednio liczbę kształtek uznano więc za prawidłową i zastosowano w dalszych badaniach. Wyniki Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych przedstawiono graficznie na rysunkach 4-8. Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen Oczyszczalnia w Rakoniewicach spełniała wymagania zawarte w ROZPORZĄDZE- NIU... (26) regulujące wartość wskaźnika BZT 5 w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do gruntu (rys. 4a). Badania przeprowadzone od kwietnia do czerwca wskazują, że wartość wskaźnika BZT 5 przekracza wymagania stawiane ściekom oczyszczonym odprowadzanym do urządzeń wodnych (pozioma linia na wykresie). Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Dakowach Mokrych może być zarówno grunt, jak i urządzenie wodne. Od września 212 roku wartość wskaźnika BZT 5 w ściekach oczyszczonych nie przekraczała 25 mg O 2 w 1 dm 3 (rys. 4b). Chemiczne zapotrzebowanie na tlen Wartości ChZT w ściekach z małych oczyszczalni w Rakoniewicach i w Dakowach Mokrych przedstawiono na rysunku 5. Monitorowanie wskaźnika ChZT nie jest wymagane w przypadku małych oczyszczalni ścieków odprowadzających ścieki do gruntu. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM... (26) w części dotyczącej jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do urządzenia wodnego największa dopuszczalna wartość wskaźnika wynosi 125 mg O 2 w 1 dm 3 (pozioma linia na wykresie). Wyniki badań wykazały, że ścieki odprowadzane z oczyszczalni w Rakoniewicach spełniały wymagania tylko od grudnia 212 roku do marca roku (rys. 5a), po wprowadzeniu do systemu złoża ruchomego.

7 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 7 a 45 4 BZT5 (mg O2 na 1 dm 3 ) BOD5 (mg O2 per 1 dm 3 ) b BZT5 (mg O2 na 1 dm 3 ) BOD5 (mg O2 per 1 dm 3 ) Rys. 4. Zmiany BZT 5 w ściekach surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Rakoniewicach (a) i Dakowach Mokrych (b) Fig. 4. Changes of BOD 5 in raw and purified wastewater from the wastewater treatment plant in Rakoniewice (a) and Dakowy Mokre (b) Ścieki oczyszczone w Dakowach Mokrych mogą być odprowadzane do urządzenia wodnego, ponieważ wartość ChZT w ściekach oczyszczonych nie przekracza 125 mg O 2 w 1 dm 3. Wyniki badań wykazały (rys. 5b), że w okresie od lipca do września 212

8 8 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania a ChZT (mg O2 na 1 dm 3 ) COD (mg O2 per 1 dm 3 ) b ChZT (mg O2 na 1 dm 3 ) COD (mg O2 per 1 dm 3 ) Rys. 5. Zmiana ChZT w ściekach surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Rakoniewicach (a) i Dakowach Mokrych (b) Fig. 5. Change of COD in raw and purified wastewater from the wastewater treatment plant in Rakoniewice (a) and Dakowy Mokre (b) roku wartości ChZT przekraczały wymagania zawarte w rozporządzeniu. Od grudnia 212 roku stwierdzono wzrost skuteczności oczyszczania ścieków.

9 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 9 Azot amonowy i azotanowy Zmiany stężeń azotu amonowego w ściekach surowych i oczyszczonych w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych przedstawiono na rysunku 6, a na rysunku 7 zobrazowano zmiany stężeń azotu azotanowego. a b N-NH4 (mg N na 1 dm 3 ) N-NH4 (mg N per 1 dm 3 ) N-NH4 (mg N na 1 dm 3 ) N-NH4 (mg N per 1 dm 3 ) Rys. 6. Stężenie azotu amonowego w ściekach surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Rakoniewicach (a) i Dakowach Mokrych (b) Fig. 6. Ammonium nitrogen concentration in raw and purified wastewater from the wastewater treatment plant in Rakoniewice (a) and Dakowy Mokre (b)

10 1 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania a 12 N-NO3 (mg N na 1 dm 3 ) N-NO3 (mg N per 1 dm 3 ) b 6 N-NO3 (mg N na 1 dm 3 ) N-NO3 (mg N per 1 dm 3 ) Rys. 7. Stężenie azotu azotanowego w ściekach surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Rakoniewicach (a) i Dakowach Mokrych (b) Fig. 7. Nitrate nitrogen concentration in raw and purified wastewater from the wastewater treatment plant in Rakoniewice (a) and Dakowy Mokre (b) W styczniu roku w oczyszczalni w Rakoniewicach zaobserwowano wyraźny problem związany z nitryfikacją. Spadek efektywności usuwania azotu amonowego, na co wskazuje również mała zawartość azotanów w odpływie (rys. 7a), był prawdopodobnie związany z niską temperaturą zewnętrzną oraz z długotrwałym (około pół roku) stosowaniem przez użytkownika obiektu biopreparatu wspomagającego rozruch oczyszczalni. W trakcie stopniowego wpracowywania złoża ruchomego umieszczonego w reaktorze stężenie azotu amonowego w ściekach oczyszczonych sukcesywnie malało (marzec, kwiecień). W maju i czerwcu zaobserwowano wyraźny wzrost stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych i spadek sprawności procesu nitryfikacji; stwierdzono, że decydujący wpływ na przebieg procesów biochemicznych miały błędy

11 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 11 eksploatacyjne obiektu. W oczyszczalni w Dakowach Mokrych proces nitryfikacji przebiegał bez zakłóceń. Świadczy o tym spadek stężenia azotu amonowego i wzrost stężenia azotanów (rys. 7b) w ściekach oczyszczonych. Zaobserwowany wzrost stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych w czerwcu był wynikiem stosowania antybiotyków przez jednego z mieszkańców gospodarstwa. Zawiesina ogólna Zmiany stężenia zawiesiny ogólnej w ściekach surowych i oczyszczonych w oczyszczalniach ścieków w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych przedstawiono na rysunku 8. a 1 mg/dm b mg/dm Rys. 8. Stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Rakoniewicach (a) i Dakowach Mokrych (b) Fig. 8. Total suspension concentration in raw and purified wastewater from the wastewater treatment plant in Rakoniewice (a) and Dakowy Mokre (b)

12 12 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania Ścieki oczyszczone odprowadzane do gruntu w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych spełniały wymagania zawarte w rozporządzeniu (co najmniej 5% redukcji zawiesin ogólnych). Ścieki z tych oczyszczalni nie mogą być odprowadzane do urządzenia wodnego, ponieważ zawartość zawiesiny ogólnej przekracza 35 mg/dm 3. Zwiększona zawartość zawiesiny w odpływie w Rakoniewicach (maj-czerwiec) była związana z awarią pompy. Analiza wyników Podatność ścieków na oczyszczanie biologiczne Relacja pomiędzy ChZT a BZT 5 określa podatność ścieków surowych na rozkład biochemiczny, a jednym z najważniejszych czynników wpływających na szybkość wzrostu nitryfikatorów w mieszanej populacji bakterii nitryfikacyjnych i heterotroficznych jest stosunek BZT 5 do TKN. Za wartości graniczne przyjmuje się ChZT/BZT 5 > 2,5 dla substratu trudno rozkładalnego i ChZT/BZT 5 < 1,8 dla substratu łatwo rozkładalnego (MYSZOGRAJ 25) oraz BZT 5 /TKN > 3, dla małej zawartości nitryfikatorów w biomasie. Przedział,5-3 jest charakterystyczny dla wydzielonego procesu nitryfikacji, gdzie udział bakterii nitryfikacyjnych w ogólnej biomasie osadu czynnego jest duży (MIKSCH i SIKORA 21). Uzyskane w oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach wartości ChZT/BZT 5 w zakresie od 1, do 2,4 (tab. 2) świadczą o zawartości w ściekach dopływających do oczyszczalni związków organicznych łatwo rozkładalnych i niewielkiej ilości związków wolno rozkładalnych. W oczyszczalni w Dakowach Mokrych otrzymano iloraz ChZT/BZT 5 w zakresie 1,-2,6 i jednorazowo 5,; w większości są to wartości mniejsze od 2,5, ale większe od 1,8, co wskazuje na zawartość związków wolniej rozkładalnych. Wartości BZT 5 /TKN w ściekach dla obu obiektów są większe od 3,, co oznacza mniejszy udział nitryfikatorów w biomasie osadu czynnego. W większości systemów oczyszczania (łączne utlenianie węgla organicznego i azotu amonowego), których przykładem są obiekty w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych, stosunek BZT 5 /TKN jest zwykle większy niż 5 (MIKSCH i SIKORA 21). Skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalniach w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych Sprawność reaktora SBR jest to wyrażony w procentach stosunek różnicy stężeń zanieczyszczeń organicznych na dopływie i odpływie do stężenia zanieczyszczeń organicznych dopływających do oczyszczalni. Badania dotyczące efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w reaktorach w Dakowach Mokrych i Rakoniewicach rozpoczęto analizą wstępną w lipcu 212 roku. Sprawność reaktora biologicznego w Rakoniewicach pod względem usuwania zanieczyszczeń organicznych (BZT 5 ) kształtowała się wtedy na poziomie 85%, a reaktora w Dakowach Mokrych na poziomie 65%. Z uwagi na małą efektywność pracy obiektów badań podjęto decyzję o dostarczeniu do reaktorów osadu czynnego z miejskiej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim. Po tym zabiegu, przeprowadzonym 1 sierpnia 212 roku, sprawność przydomowych oczyszczalni stopniowo wzrastała (rys. 9).

13 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 13 Tabela 2. Czynniki wpływające na podatność ścieków na oczyszczanie oraz szybkość wzrostu nitryfikatorów Table 2. Factors affecting the susceptibility of wastewater treatment processes and growth rate of nitrifying organisms ChZT/BZT 5 COD/BOD 5 BZT 5 /ChZT BOD 5 /COD ChZT/TKN COD/TKN BZT 5 /TKN BOD 5 /TKN Udział nitryfikatorów (%) Participation of nitrifying organisms (%) ChZT/BZT 5 COD/BOD 5 BZT 5 /ChZT BOD 5 /COD ChZT/TKN COD/TKN BZT 5 /TKN BOD 5 /TKN Udział nitryfikatorów (%) Participation of nitrifying organisms (%) RAKONIEWICE ,5 1, 1,5 1,3 1,8 2,4 1,6 1,6 1,3,7 1,,7,8,6,4,6,6,8 24,8 1,7 7,4 2,3 9,9 6,5 4,6 1,8 2,9 4, 5,8 13, DAKOWY MOKRE 1, 5, 1,9 1,8 2,3 2,6 2,5 2,2 2,1 1,,2,5,6,4,4,4,5,5 8,4 14,4 4,6 23,8 3,3 5,8 2,1 11,4 7,8 4,6 12, 2,1 W grudniu reaktor w Rakoniewicach został wzbogacony o złoże ruchome, miało to usprawnić usuwanie azotu amonowego, co zaobserwowano w czasie stopniowego wpracowywania złoża (rys. 6). Nieprawidłowości w pracy oczyszczalni, powodujące gwałtowny spadek sprawności oczyszczania ścieków, stwierdzono po 24 kwietnia roku. Przyczyną tego zjawiska było niekontrolowane zastosowanie przez użytkownika oczyszczalni biopreparatu przeznaczonego do prawidłowego utrzymania i eksploatacji osadników i rur drenarskich. Stwierdzono zdecydowany i utrzymujący się wzrost w ściekach oczyszczonych najpierw zawartości związków organicznych, a potem azotu amonowego (przesunięty w czasie w związku z nitryfikatorami utwierdzonymi na wypełnieniu reaktora). Nie stwierdzono natomiast żadnych nieprawidłowości w pracy przydomowej oczyszczalni ścieków w Dakowach Mokrych. Sprawność reaktora w usu-

14 14 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 12, 1, 8, 6, 4, 2,, η (%) Dakowy Mokre Rakoniewice Rys. 9. Skuteczność usuwania związków organicznych (BZT 5 ) w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych Fig. 9. Efficiency of organic compounds (BOD 5 ) removal in Rakoniewice and Dakowy Mokre waniu zanieczyszczeń organicznych ze ścieków, po wprowadzeniu osadu czynnego z oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim, wynosiła powyżej 9% i utrzymywała się na tym poziomie do końca badań. Zależność efektywności oczyszczania od obciążenia biomasy ładunkiem zanieczyszczeń W przypadku dobrze wpracowanego osadu czynnego wzrost obciążenia biomasy zawieszonej czy komór napowietrzania ładunkiem zanieczyszczeń wpływa korzystnie na pracę reaktora. Taką prawidłowość zaobserwowano w Dakowach Mokrych po okresie wpracowania osadu czynnego. Na rysunku 1 przedstawiono zależność skuteczności usuwania zanieczyszczeń organicznych od obciążenia komory i biomasy ładunkiem BZT 5. Wartość współczynnika determinacji R wynosiła odpowiednio,86 i,69. Duża wartość tego współczynnika dowodzi, że skuteczność usuwania zanieczyszczeń jest istotnie zależna od obciążenia reaktora i biomasy ładunkiem w badanym zakresie obciążeń. W przypadku oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach ze względu na stosowanie biopreparatów i awarię obiektu uzyskane zależności statystyczne są rozbieżne (rys. 11). Analiza statystyczna wykazała, że zależności pomiędzy efektywnością pracy a obciążeniem ładunkiem zanieczyszczeń bioreaktora są statystycznie nieistotne. Potwierdza to niestabilną pracę tej oczyszczalni.

15 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 15 η (%) a 99 R =, η (%) b 98,4 98,2 98, 97,8 97,6 97,4 97,2 R =,69 97,,2,4,6,8 BZT 5 (g/m 3 /d) BOD 5 (g/m 3 /d) BZT 5 (g/g sm /d) BOD 5 (g/g dm /d) Rys. 1. Sprawność bioreaktora w Dakowach Mokrych (związki organiczne jako BZT 5 ) w zależności od obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń organicznych komór napowietrzania (a) i biomasy zawieszonej (b) Fig. 1. Bioreactor s efficiency in Dakowy Mokre (organic compounds as BOD 5 ) in relationship with aeration chambers loading (a) and with suspended biomass loading (b) of organic pollutants a b 12, 12, η (%) 1, 8, 6, 4, R =,39 η (%) 1, 8, 6, 4, R =,23 2, 2,, ,,5 1 1,5 2 2,5 BZT 5 (g/m 3 /d) BOD 5 (g/m 3 /d) BZT 5 (g/g sm /d) BOD 5 (g/g dm /d) Rys. 11. Sprawność bioreaktora w Rakoniewicach (związki organiczne jako BZT 5 ) w zależności od obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń organicznych komór napowietrzania (a) i biomasy zawieszonej (b) Fig. 11. Bioreactor s efficiency in Rakoniewice (organic compounds as BOD 5 ) in relationship with aeration chambers loading (a) and with suspended biomass loading (b) of organic pollutants Dyskusja W przedstawionych w pracy obiektach oczyszczanie ścieków odbywa się w sekwencyjnych reaktorach biologicznych. Ładunek zanieczyszczeń organicznych dopły-

16 16 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania wający do badanych oczyszczalni był podobny i mieścił się w zakresie g BZT 5 na 1 d w Rakoniewicach oraz g BZT 5 na 1 d w Dakowach Mokrych. Oczyszczanie ścieków w Dakowach Mokrych odbywa się w klasycznym reaktorze SBR, gdzie za proces oczyszczania odpowiedzialna jest biomasa zawieszona. Sprawność reaktora biologicznego wyrażona jako skuteczność usuwania związków organicznych wzrosła z 78,6% (sierpień 212) do 98,2% (grudzień 212). Gdy temperatura powietrza spadła poniżej zera, zmniejszyła się także sprawność oczyszczania ścieków do 93,8%. Niska temperatura była także przyczyną małej skuteczności usuwania azotu amonowego. Biorąc pod uwagę I i II etap nitryfikacji, należy uznać, iż optymalna temperatura dla tego procesu wynosi 2 C. W temperaturze niższej nie następuje całkowite zahamowanie I etapu nitryfikacji a co za tym idzie, mniejsza jest sprawność reaktora biologicznego pod kątem usuwania zanieczyszczeń organicznych i stężenia azotu amonowego (MAKUCH 29). W kolejnych miesiącach sprawność reaktora biologicznego w usuwaniu azotu amonowego przekraczała 9%. Wyniki badań świadczą o bardzo stabilnej pracy systemu. Oczyszczalnia w Dakowach Mokrych jest przykładem na to, że sekwencyjne reaktory biologiczne odpowiednio kontrolowane są dobrą metodą oczyszczania ścieków z gospodarstw indywidualnych. Oczyszczanie ścieków w Rakoniewicach początkowo odbywało się w klasycznym reaktorze SBR, w którym za proces oczyszczania odpowiedzialna była biomasa zawieszona. Sprawność reaktora biologicznego wzrosła w pierwszym etapie badań do 97,5% (grudzień 212). Po przekształceniu reaktora SBR na hybrydowy SBBR, czyli po połączeniu technologii osadu czynnego i złoża ruchomego, stwierdzono sprawny przebieg procesu usuwania zanieczyszczeń organicznych i zwiększenie stopnia usuwania związków azotu, jednak w dalszym okresie badań problemem był proces nitryfikacji. Przypuszczalną przyczyną problemów był wolny przyrost nitryfikatorów związany z niską temperaturą zewnętrzną oraz wprowadzanie przez eksploatatorów oczyszczalni biopreparatów, które mogły hamować nitryfikację. Zdecydowane załamanie procesu nitryfikacji nastąpiło w maju. Dodatkowo, z powodu awarii sterowania, nastąpiła częściowa utrata osadu czynnego. Mimo że heterotrofy (charakteryzujące się krótszym czasem namnażania niż autotrofy) w formie utwierdzonej na wypełnieniu podtrzymywały proces w czasie gdy stężenie biomasy zawieszonej zmniejszyło się, sprawność reaktora w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych również radykalnie spadła (do 33,8%). Oczyszczalnia, pomimo wzrostu temperatury zewnętrznej, dalej pracowała z bardzo małą sprawnością, prawdopodobnie dlatego, że zastosowane biopreparaty nie powinny być stosowane w reaktorach z osadem czynnym, lecz wyłącznie do udrażniania drenaży rozsączających. Działanie przedstawionych w pracy przydomowych oczyszczalni ścieków można porównać do różnego typu niemieckich oczyszczalni (STRAUB 27). Z badań niemieckich wynika, że najskuteczniej działają roślinne oczyszczalnie ścieków o przepływie pionowym. Sekwencyjne reaktory biologiczne zostały sklasyfikowane na czwartej pozycji. Analizując skuteczność oczyszczania ścieków pod kątem wskaźników ChZT i BZT 5, można stwierdzić, iż sprawność działania oczyszczalni w Dakowach Mokrych jest porównywalna do tego samego typu oczyszczalni niemieckich. Sprawność działania oczyszczalni w Rakoniewicach jest mniejsza ze względu na błędy eksploatacyjne (rys. 12).

17 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 17 a 8 7 BZT5 (mg O2 na 1 dm 3 ) BOD5 (mg O2 per 1 dm 3 ) b wartość średnia average value mediana median ChZT (mg O2 na 1 dm 3 ) COD (mg O2 per 1 dm 3 ) wartość średnia average value mediana median Rys. 12. Zawartość zanieczyszczeń organicznych jako BZT 5 (a) i ChZT (b) w ściekach oczyszczonych w różnych typach małych oczyszczalni (STRAUB 27) w porównaniu z wynikami badań własnych; 1 przepływowe systemy osadu czynnego, 2 oczyszczalnie roślinne o przepływie poziomym, 3 oczyszczalnie roślinne o przepływie pionowym, 4 tarczowe (obrotowe) systemy oczyszczania, 5 systemy filtrów ściekowych, 6 systemy SBR, 7 oczyszczalnia w Rakoniewicach, 8 oczyszczalnia w Dakowach Mokrych Fig. 12. Content of organic pollutants as BOD 5 (a) and COD (b) in purified wastewater in different types of small wastewater treatment plants (STRAUB 27) compared with the obtained own results; 1 continuous flow activated sludge systems, 2 constructed wetlands with horizontal flow, 3 constructed wetlands with vertical flow, 4 rotating contactors, 5 sewage filter systems, 6 SBR systems, 7 wastewater treatment plant in Rakoniewice, 8 wastewater treatment plant in Dakowy Mokre

18 18 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania Wnioski 1. Małe oczyszczalnie ścieków w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych pracują w technologii SBR (osadu czynnego nisko obciążonego); warunki panujące w reaktorach nie są porównywalne. 2. Efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych i azotu amonowego zmniejszyła się wraz ze spadkiem temperatury. Sprawność reaktora biologicznego w Dakowach Mokrych w zakresie usuwania zanieczyszczeń organicznych wynosiła od 93,8 do 98%. 3. W zakresie badanych obciążeń (,47-3,57 g BZT 5 na 1 g sm /d w Rakoniewicach i,1-,626 g BZT 5 na 1 g sm /d w Dakowach Mokrych) wzrost obciążenia biomasy ładunkiem zanieczyszczeń organicznych ma korzystny wpływ na sprawność oczyszczania ścieków. 4. Ścieki odprowadzane do gruntu w Rakoniewicach i Dakowach Mokrych spełniają wymagania zawarte w ROZPORZĄDZENIU... (26) redukcja zawiesin ogólnych wynosiła co najmniej 5% i BZT 5 2%. 5. Oczyszczalnia w Dakowach Mokrych charakteryzuje się stabilną pracą, co przekłada się na bardzo dużą skuteczność usuwania zanieczyszczeń. Ścieki oczyszczone w reaktorze biologicznym w Dakowach Mokrych spełniają również wymagania stawiane przy ich odprowadzaniu do urządzeń wodnych (z wyjątkiem zawiesiny ogólnej). Efekty pracy oczyszczalni są porównywalne z podawanymi w literaturze. 6. Oczyszczalnia w Rakoniewicach charakteryzuje się brakiem stabilności. Kwalifikuje się ona jako obiekt, którego odbiornikiem ścieków oczyszczonych może być grunt. 7. Zastosowanie biopreparatów w oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach nie wpłynęło korzystnie na rozruch i pracę reaktora biologicznego. Biopreparat stosowany przy rozruchu prawdopodobnie był przyczyną inhibicji procesu nitryfikacji, natomiast zastosowany podczas eksploatacji biopreparat przeznaczony do prawidłowego utrzymania osadników i rur drenarskich był odpowiedzialny za mineralizację części osadu czynnego. 8. Bardzo istotna jest odpowiednia eksploatacja indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, która powinna polegać na kontroli pracy urządzeń i efektów oczyszczania bez zbędnej ingerencji w skład mikroorganizmów odpowiedzialnych za usuwanie zanieczyszczeń. Literatura DOKUMENTACJA techniczno-ruchowa oczyszczalni biologicznej typu SBR, firma HABA RL Grodzisk Wielkopolski. Maszynopis. HABA RL, Grodzisk Wielkopolski. MAKOWSKA M., 22. Obliczanie reaktorów ze złożem ruchomym na podstawie obciążenia biomasy ładunkiem zanieczyszczeń organicznych. Gaz Woda Tech. Sanit. 9: MAKOWSKA M., 21. Symultaniczne usuwanie związków węgla i azotu ze ścieków bytowych w bioreaktorach hybrydowych. Rozpr. Nauk. UP Pozn MAKUCH A., 29. Biologiczne usuwanie związków azotu ze ścieków zawierających sulfonamidy. Maszynopis. Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. MELO L.F., 25. Biofilm physical structure, internal diffusivity and tortuosity. Water Sci. Technol. 52, 7: MIKSCH K., SIKORA J., 21. Biotechnologia ścieków. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

19 Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania 19 MYSZOGRAJ S., 25. ChZT i BZT 5 miarą biodegradowalności substancji organicznej. Ekotechnika 4: ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 26 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 26. Dz.U. 137, poz STRAUB A., 27. Praxisvergleich von biologischen Kleinklaranlagen derzeitiger Stand in Deutschland. Jahrb. Kleinkläranlag. DWA-Landesverb. Sachsen/Thüringen: ŻUBROWSKA-SUDOŁ M., 24. Zastosowanie złoża ruchomego w technologii oczyszczania ścieków. Gaz Woda Tech. Sanit. 7-8: EXPLOITATION OF SEQUENCING BATCH REACTOR (SBR) IN INDIVIDUAL SYSTEM OF WASTEWATER TREATMENT Summary. The quality of treated sewage from small wastewater treatment plants has a significant effect on the environment. In this work the impact of technological parameters on the effect of removing contaminants from wastewater treatment plants SBR was presented. The following indicators of contamination were analysed: Biochemical Oxygen Demand for 5 days (BOD 5 ), Chemical Oxygen Demand (COD), total nitrogen, ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, total suspensions. During the research, one of the reactors was converted into a hybrid reactor. Nevertheless, the operation of the reactor was unstable due to the uncontrolled use of biopreparations. Wastewater discharged into the soil from the studied small wastewater treatment plants met the requirements of the Ordinance reduction of total suspended solids by at least 5% and BOD 5 2%. It was found that one should not unduly interfere with the operation of onsite wastewater treatment plants, but their work should be monitored. Key words: sequencing biological reactor, hybrid reactor, indicators of contamination, activated sludge, moving bed Adres do korespondencji Corresponding address: Aleksandra Sowinska, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, wejście A, Poznań, Poland, Zaakceptowano do opublikowania Accepted for publication: Do cytowania For citation: Sowinska A., Makowska M., 214. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania

taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka,

taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka, 22 Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka, taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na procesach mechanicznego, biologicznego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

PROCES DEFOSFATACJI DENITRYFIKACYJNEJ

PROCES DEFOSFATACJI DENITRYFIKACYJNEJ bakterie PAO, bakterie dpao, defosfatacja denitryfikacyjna Ewa GALAS* PROCES DEFOSFATACJI DENITRYFIKACYJNEJ Przez wiele lat uważano, że bakterie defosfatacyjne mogą rosnąć i nadmiarowo gromadzić fosfor

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI PURE project on urban reduction of eutrophication Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Iwona RYBKA

Wprowadzenie. Iwona RYBKA Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 55, 2012: 46 54 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 55, 2012) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 55, 2012: 46 54 (Sci. Rev. Eng.

Bardziej szczegółowo

PROCES SAMOOCZYSZCZANIA W EKOSYSTEMACH RZECZNYCH SELF-PURIFICATION PROCESS IN RIVER ECOSYSTEMS

PROCES SAMOOCZYSZCZANIA W EKOSYSTEMACH RZECZNYCH SELF-PURIFICATION PROCESS IN RIVER ECOSYSTEMS S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 4 2007 PROCES SAMOOCZYSZCZANIA W EKOSYSTEMACH RZECZNYCH SELF-PURIFICATION PROCESS IN RIVER ECOSYSTEMS Anna Jarosiewicz Akademia Pomorska Zakład Ekologii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej Chemia Analityczna Analiza Elementarna Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, całkowitego węgla organicznego oraz węgla nieorganicznego w próbkach środowiskowych z kulometrycznym oznaczeniem końcowym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie BADANIA I ROZWÓJ

Wprowadzenie BADANIA I ROZWÓJ dr inż. Stanisław KOZIOŁ dr inż. Andrzej ZBROWSKI andrzej.zbrowski@itee.radom.pl Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy METODA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak

Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak Opracowanie redakcyjne dr Ewa Jaworska Korekta mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej

Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury Polityka regionalna i miejska Czerwiec 2013 E-mail: regio-publication@ec.europa.eu Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat mała biogazownia rolnicza Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo