Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Niedźwiedź: Usługi poszukiwań geologicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Niedźwiedź: Usługi poszukiwań geologicznych"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-dźwiedź: Usługi poszukiwań geologicznych 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. Poręba Wielka 205/130 Kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Limanowej, pokój 233, II piętro, budynek B Do wiadomości: Katarzyna Skolarus dźwiedź POLSKA Tel Faks Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Inne Spółka prawa handlowego Inne rozpoznawanie złoża wód termalnych Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Realizacja robót geologicznych związanych z przystosowaniem otworu Poręba Wielka IG-1 do eksploatacji wód termalnych. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Usługi Główne miejsce świadczenia usług Poręba Wielka. Kod NUTS PL215 Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 1/10

2 2/10 Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót geologicznych mających na celu przystosowanie otworu Poręba IG-1 do eksploatacji wód termalnych. Zamówienie obejmuje: Wykonanie rekonstrukcji otworu Poręba IG-1 do głębokości m. Roboty należy wykonać zgodnie z Koncesją Nr 39/2010/p na rozpoznawanie złoża wód termalnych, istniejącym otworem wiertniczym Poręba Wielka IG 1 w miejscowości Poręba Wielka, Gmina dźwiedź, Powiat Limanowski, woj. Małopolskie, wydaną przez Ministra Środowiska, decyzja z dnia r. oraz Projektem prac geologicznych w celu aktualizacji zasobów eksploatacyjnych wód termalnych dla otworu Poręba Wielka IG-1 opracowanym przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Zakład Energii Odnawialnej w Krakowie. Projekt prac geologicznych w celu aktualizacji zasobów eksploatacyjnych wód termalnych dla otworu Poręba Wielka IG-1 zwany w dalszej części SIWZ dokumentacją techniczną i Koncesja nr 39/2010/p stanowią załącznik do SIWZ. 3.2 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona roboty geologiczne - rekonstrukcję otworu Poręba Wielka IG-1, w tym: I. przygotowanie placu pod zabudowę urządzenia: 1. rozpoznanie tła geochemicznego, 2. usunięcie humusu, wyrównanie nierówności - splantowanie terenu, 3. przygotowanie magazynu do gromadzenia wody termalnej wydobytej podczas badań hydrogeologicznych; II. montaż urządzenia; III. roboty geologiczne wraz z wykonaniem: 1. prac: 1. zatłoczenie otworu solanką o c.wł. ok. 1,15 kg/dm3 w ilości niezbędnej do zrównoważenia ciśnienia w otworze w celu udostępnienia otworu do dalszych prac, 2. wyciągnięcie z otworu rurek produkcyjnych 2 3/8 w ilości 1 104, 3. Demontaż istniejącej głowicy eksploatacyjnej i montaż nowej specjalistycznej głowicy geotermalnej DN150PN6,3, 4. podłączenie powierzchniowego elektronicznego systemu pomiarowego parametrów eksploatacyjnych, 5. w przypadku stwierdzenia na podstawie badań geofizycznych stanu technicznego rur okładzinowych i filtrowych oraz strefy złożowej kwalifikującego do wykonania dodatkowych prac naprawczych (czyszczenie rur okł., oczyszczanie lub udrażnianie strefy złożowej, usuwanie zasypu itp), prace te należy wykonać przy zastosowaniu jednostki CT (coiled tubing na podstawie odrębnego projektu technicznego, 6. usunięcie z otworu solanki użytej do zatłoczenia otworu, jak w pkt. 1. Pompowanie oczyszczające w warunkach samowypływu. Podczas tego pompowania należy wypompować min. 2 objętości otworu, to jest około 140 m3 wody termalnej, do uzyskania pełnej czystości wody; 2. badań i pomiarów: a) badania geofizyczne obejmujące wykonanie następujących pomiarów: 1. wykonanie pomiarów geofizycznych stanu technicznego rur okładzinowych 6 5/8 i kolumny filtrowej 4 ½ oraz stanu zacementowania kolumny rur okł. 6 5/8, 2. wykonanie pomiarów geofizycznych stanu technicznego strefy złożowej w głębokości 1 797, ,1 m. wraz ze stwierdzeniem ewentualnego istnienia zasypu, 3. profilowanie średnicy otworu, 4. profilowanie krzywizny otworu, 5. profilowanie gamma, 6. profilowanie potencjałów polaryzacji naturalnej, 7. profilowanie oporności dwoma podstawowymi rozstawami, 2/10

3 3/10 8. profilowanie neutron-gamma, 9. profilowanie akustyczne do oceny stanu zacementowania rur i w interwale warstwy złożowej do określenia parametrów kolektorskich warstwy wodonośnej, 10. pomiar stopnia geotermicznego; b) wykonanie pomiarów w interwale złożowym zestawem sond Production Log. W skład zestawu powinny wchodzić sondy niezbędne do wykonania podstawowych pomiarów złożowych, zbadania strefy przyodwiertowej i określenia stanu technicznego rur i strefy złożowej: temperatura i ciśnienie złożowe, określenie rozkładu ciśnienia i gradientu ciśnienia w strefie złożowej, określenie porowatości i przepuszczalności utworów strefy złożowej, określenie indeksu produkcyjności w strefie złożowej, określenie miąższości efektywnej strefy złożowej, określenie stref zaniku produkcji wody termalnej, ocena stanu strefy przyodwiertowej, określenie występowania ewentualnego zasypu, określenie stanu technicznego kolumn rur okładzinowych. Szczegółowo, interwał złożowy przewidziany do pomiarów zestawem sond Production Log określi nadzór geologiczny, w dostosowaniu do stwierdzonych warunków hydrogeologicznych. Projektowane badania powinny być wykonywane przez specjalistyczne grupy geofizyki wiertniczej przy zastosowaniu i wykorzystywaniu zestawów pomiarowych oraz sond specjalistycznych. Dokładny zakres badań uściślony zostanie każdorazowo, w projekcie technicznym, przed przystąpieniem do pomiarów; 3. poboru próbek okruchowych. W przypadku prowadzenia prac wykazanych w pkt.iii.1.5 zanieczyszczenia wynoszone z otworu powinny być odbierane i deponowane w wydzielonym składowisku w celu umożliwienia pobrania próbek do badań specjalistycznych. Woda termalna z pompowania oczyszczającego i pomiarowego przed odprowadzeniem do zbiornika magazynowego powinna być poddana oczyszczaniu w celu separacji cząstek fazy stałej wynoszonych z otworu; 4. obserwacji podczas głębienia otworu. Obserwacje płynów ubytki płuczki wiertniczej, objawy zgazowania (metan, siarkowodór lub inne gazy), dopływy wód złożowych; 5. badań laboratoryjnych: Podczas pompowania pomiarowego zostaną pobrane próbki wody termalnej do badań właściwości fizyko chemicznych, zawartości gazów, bakteriologicznych i specjalistycznych: do badań fizyko-chemicznych: po 1 próbce wody termalnej w końcowej fazie każdego stopnia pompowań, badania izotopowe, wieku wody oraz balneologiczne: po 1 próbce wody termalnej pobranej w końcowej fazie III stopnia pompowań w ilościach określonych przez podmioty wykonujące przedmiotowe badania, badania zawartości gazów: po 1 próbce w końcowych fazach poszczególnych stopni pompowań. Wykonane zostaną oznaczenia wykładnika gazowego, badania bakteriologiczne: 1 próbka w końcowej fazie III stopnia pompowań. W trakcie wszystkich pompowań będą wykonywane pomiary zawartości H2S w powietrzu i wodzie termalnej z częstotliwością: 2 razy na dobę w powietrzu, 1 raz w okresie poszczególnych faz pompowań. 3/10

4 4/10 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Pod koniec pompowania na każdym ze stopni pomierzone zostaną w warunkach polowych niestabilne parametry fizyko-chemiczne; 6. próbnych pompowań. Podczas badań horyzontu wodonośnego jury dolnej, triasu górnego i środkowego Pompowanie pomiarowe na 3-ch stopniach według schematu: I stopień - Qmax, II stopień - 2/3 Qmax, III stopień - 1/3 Qmax. Czas trwania pompowania na poszczególnych stopniach według schematu: I stopień - 8 godzin, II stopień - 16 godzin, III stopień - 24 godziny. Przewiduje się podczas pompowania pomiarowego wydobycie ok. 600 m3 wody termalnej. (Schemat pompowania wynika z przewidywanej możliwości gromadzenia wydobytej wody termalnej w zbiorniku magazynowym.); 7. prac geodezyjnych. Zmierzenie otworów i opracowanie operatu geodezyjnego; 8. rekultywację terenu poprzez: a) wykonanie badań geochemicznych po zakończeniu robót, b) wyrównanie terenu, c) zasianie trawy; 9. zestawienie Prac w postaci Dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres i opis robót jest określony w dokumentacji technicznej i koncesji stanowiących załącznik do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Podział na części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres Bez VAT ,00 PLN Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w dniach 252 (od udzielenia zamówienia): SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). 4/10

5 5/10 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzanie spełniania ww. warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 2. wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca w przedłożonym do oferty wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług wykaże, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie) wykonał minimum 2 usługi geologiczne odpowiadające swym rodzajem pracom geologicznym stanowiącym przedmiot zamówienia, każda o wartości co najmniej PLN. Spełnianie warunku Wykonawca wykaże przedkładając wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje etc.); 3. potencjał techniczny. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w przedłożonym do oferty wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, że dysponuje co najmniej następującym sprzętem: 1) co najmniej jednym urządzeniem wiertniczym o udźwigu co najmniej 50 t przystosowanym do wiercenia obrotowego z prawym obiegiem płuczki; 5/10

6 6/10 2) co najmniej jednym kompletnym systemem płuczkowym przystosowanym do wykonywania płuczki, zatłaczania do otworu podczas wiercenia, oczyszczania płuczki obiegowej, odbioru urobku, magazynowania płuczki oraz składowania materiałów płuczkowych; 3) rury płuczkowe, obciążniki, aparaty rdzeniowe, świdry, koronki rdzeniowe oraz inne elementy warsztatu wiertniczego; 4) narzędziami do skręcania/rozkręcania i zapuszczania/wyciągania przewodu wiertniczego; 5) narzędzia instrumentacyjne; 6) głowica przeciwerupcyjna z zamknięciem pełnym i na przewód wiertniczy ze sterowaniem hydraulicznym spełniająca warunki określone w przepisach prawa geologicznego i górniczego (ustawa z dnia r., Dz. U. z 2005 r. nr 228, poz z późn. zm.), 7) próbniki złoża; 8) aparatura kontrolno-pomiarowa procesu wiercenia; 9) rury okładzinowe w ilościach i wymiarach zapewniających wykonanie zamówienia; 10) narzędzia do skręcania i zapuszczania do otworu oraz uzbrajania rur okładzinowych; 11) sprzęt cementacyjny do wykonywania zabiegów cementowania rur okładzinowych w tym: głowice cementacyjne, agregaty cementacyjne i zasobniki cementacyjne; 12) zestaw pompowy (pompa głębinowa i rury pompowe) do wykonania pompowań; 13) środki transportu oraz maszyny budowlane niezbędne do realizacji zadania. Sprzęt którym będzie posługiwał się Wykonawca musi spełniać wszelkie wymogi określone przepisami prawa i być w należytym stanie technicznym; 4. osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniu że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, że ma do dyspozycji osoby posiadające kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, iż dysponuje. 1) co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IV uzyskanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. z 2006 r., nr 124, poz. 865), lub równoważne uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) co najmniej 1 osobą posiadającą określone przepisami uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą stwierdzone kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności w ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne lub górniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2002 r., nr 84, poz. 755 z późn. zm); 6/10

7 7/10 3) co najmniej 1 osobą posiadającą określone przepisami uprawnienia elektroenergetyczne do wykonywania i dozorowania prac w specjalności elektroenergetycznej oraz posiadającą stwierdzone kwalifikacje zawodowe do wykonywania czynności w ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne lub górniczego zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem; 4) co najmniej 3 osobami posiadającymi stwierdzone kwalifikacje zawodowe do wykonywania robót wiertniczych zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem; 5) co najmniej 3 osobami posiadającymi stwierdzone kwalifikacje wymagane dla osób dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne lub górniczych zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem; 6) co najmniej 1 osobą posiadającą stwierdzone kwalifikacje zawodowe wymagane od osób kierownictwa ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne lub górniczych zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem, wydobywającego otworami wiertniczymi solanki, wody lecznicze i termalne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2002 r., nr 84, poz. 755 z późn. zm.); 5. sytuacja ekonomiczna i finansowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży: 1) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż PLN. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), należy przedłożyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7/10

8 8/10 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o którym mowa w pkt 6.2 Lp 2-4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W odniesieniu do dokumentu określonego w pkt 6.2 Lp 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak w pkt III.2.1). Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak w pkt III.2.1). Zamówienia zastrzeżone SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału 8/10

9 9/10 IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena (koszt). Waga Termin wykonania zamówienia. Waga 10 Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą GWT-1/10 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Dokumenty odpłatne Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :10 Miejsce Otwarcie ofert nastąpi w dniu: o godz. 10:10, Starostwie Powiatowym w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, Limanowa, POLSKA, pokój 204, II piętro, budynek B. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH INFORMACJE DODATKOWE PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA 9/10

10 10/10 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Tel Faks Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Faks DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: /10

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293605-2014:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: "PKP Intercity" S.A.

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: PKP Intercity S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: usługę windykacji należności wynikających

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274411-2011:text:pl:html PL-Katowice: Ekrany i konsole komputerowe 2011/S 166-274411 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226318-2011:text:pl:html PL-Katowice: Papier ze znakiem wodnym 2011/S 136-226318 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo