Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18"

Transkrypt

1 Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18 I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia własnego Spółdzielni i pozostającego w jej zarządzie, ochronę części wspólnych nieruchomości, zapewnienie czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców. 2. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich budynkach mieszkalnych, ich otoczeniu oraz na terenach będących własnością lub pozostających w zarządzie Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej Osiedle Autorów w Warszawie, zwanej dalej Spółdzielnią. 3. Do przestrzegania postanowień regulaminu obowiązani są Spółdzielnia, wszyscy mieszkańcy i użytkownicy lokali, bez względu na tytuł prawny do nich i bez względu na to, czy są oni członkami Spółdzielni zwani dalej Mieszkańcami. 4. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do użytkowników garaży i lokali użytkowych oraz do dzierżawców gruntów będących własnością Spółdzielni Mieszkańcy są odpowiedzialni w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za zachowania wszystkich osób przebywających za ich przyzwoleniem lub wiedzą w ich lokalach lub w częściach wspólnych nieruchomości, np. członków rodziny, domowników, najemców, biorących w użyczenie, gości itp. 2. Mieszkańcy ponoszą również odpowiedzialność za przestrzeganie przez osoby wymienione w pkt.1 postanowień niniejszego regulaminu. II. Obowiązki Spółdzielni 3 Spółdzielnia wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku nieruchomości wspólnych, a w szczególności: 1. sprzątanie chodników oraz pomieszczeń ogólnego użytku takich jak: klatki schodowe i ogólnodostępne dla Mieszkańców ciągi komunikacyjne w budynku, 2. mycie okien na klatkach schodowych oraz drzwi wejściowych do budynków, 3. pielęgnacja terenów zielonych, za wyjątkiem terenów oddanych pod ogródki, 4. usuwanie z chodników i dachów śniegu, lodu oraz zapobieganie powstawaniu gołoledzi poprzez stosowanie środków zapobiegających temu zjawisku, 5. utrzymanie czystości i porządku kojców śmietnikowych, które służą więcej niż jednemu Mieszkańcowi, 6. konserwacja i naprawa urządzeń i sieci hydroforowych, 7. konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami bez termostatycznych zaworów grzejnikowych, 8. konserwacja i naprawa instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym, 9. konserwacja i naprawa instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych, Strona 1 z 7

2 10. konserwacja i naprawa instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe, 11. konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń zalicznikowych dla poszczególnych lokali, 12. konserwacja i naprawa grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej, 13. konserwacja, naprawa i remont elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń wspólnego użytku itp., 14. naprawa stolarki okiennej znajdującej się na nieruchomości wspólnej, 15. malowanie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych, 16. konserwacja oświetlenia znajdującego się na nieruchomości wspólnej, 17. dezynfekcja i deratyzacja pomieszczeń piwnicznych i technicznych. III. Działalność gospodarcza w lokalu i dostęp do niego 4 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych wymaga zgody Zarządu Spółdzielni. Warunkiem uzyskania zgody na wykonywanie działalności gospodarczej w mieszkaniach jest w szczególności jej nieuciążliwość dla pozostałych mieszkańców. Ponadto wymagane jest wnoszenie wyższych opłat, o ile prowadzona działalność spowoduje z tego tytułu wzrost kosztów Spółdzielni, o czym decyduje Zarząd Spółdzielni. 2. Mieszkańcy obowiązani są niezwłocznie zezwolić na wejście do własnego lokalu upoważnionym pracownikom Spółdzielni lub innym upoważnionym przez nią osobom w celu przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych instalacji (gazowa, wentylacyjna, części instalacji wspólnych przebiegających przez mieszkanie), ich doraźnego sprawdzenia lub usunięcia awarii. Mieszkańcy obowiązani są do niezwłocznego wykonania zaleceń wynikłych z przeprowadzonych przeglądów i kontroli, jeżeli zalecenia te obejmują obowiązki użytkowników lokali w zakresie napraw i konserwacji lokali. IV. Dbanie o należyty stan techniczny i sanitarny lokalu oraz pomieszczeń przynależnych 5 1. Mieszkańcy obowiązani są utrzymać zajmowany lokal i inne przydzielone im pomieszczenia (garaże, strychy, piwnice itp.) we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw i odnawianie, w tym: a) naprawa lub wymiana urządzeń instalacji sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, spłuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, gazowe, automaty spłukujące, liczniki wody, termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki gazowe odcinające kuchenkę gazową, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania itp.), b) wymiana lub naprawa przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu do urządzeń sanitarnych, c) wymiana lub naprawa przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu, d) udrożnianie przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.) do trójnika zainstalowanego na pionie w mieszkaniu, e) naprawa i wymiana przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w lokalach do zabezpieczeń zalicznikowych; Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej, f) naprawa względnie wymiana gniazd i instalacji RTV, Strona 2 z 7

3 g) naprawa lub wymiana szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne, h) naprawa i wymiana podłóg w mieszkaniu (podłoże i posadzka), i) naprawa, dopasowanie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana okuć, zamków itp. oraz szklenie i okitowanie szyb w lokalach lub w piwnicy, j) naprawa loggi w zakresie: - malowanie tynków loggi z naprawą tynku, - naprawa lub wymiana izolacji przeciwwodnej, posadzek cementowych, z płytek ceramicznych itp. wraz z ich uszczelnianiem przeciwwodnym, - malowanie od strony wewnętrznej płyt osłonowych, ścian i sufitów loggi oraz malowanie balustrad i parapetów zewnętrznych z zachowaniem kolorystyki elewacji obowiązującej dla danego budynku, - udrażnianie odpływu wód opadowych z loggi poprzez oczyszczanie ze śmieci, liści, lodu, śniegu, itp., - naprawy wymagające odpowiednich uprawnień i kwalifikacji powinny być wykonane przez osoby uprawnione. k) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach, l) malowanie ścian i sufitów w lokalach wraz z naprawami tynku, tapetowanie ścian z częstotliwością wynikającą z własności techniczno-estetycznych tapet; malowanie okien i drzwi, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, zlewozmywaków, wanien, rur i innych urządzeń przeznaczonych do malowania, m) cyklinowanie lub szlifowanie posadzek z parkietu mozaikowego, deszczułek itp. w mieszkaniu, n) zamontowanie nawietrzaków okiennych, w przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej w wyniku braku infiltracji powietrza w lokalu. 2. Poza wymienionymi powyżej czynnościami Mieszkańcy obowiązani są do likwidacji na swój koszt skutków zniszczeń powstałych z ich winy lub winy osób, którym udostępniły lokal oraz w związku z niewykonaniem ciążących na nich obowiązków. 3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przewidzianych w ust. 1 lub 2, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu Mieszkańca ma prawo przeprowadzić te naprawy na jego koszt. Koszt naprawy obciąża konto opłat eksploatacyjnych lokalu. 4. Na nieruchomości wspólnej przechowywanie starych mebli i przedmiotów tworzących bałagan i zagrożenie oraz urządzanie warsztatów i klubów jest niedozwolone Loggie i parapety zewnętrzne okien powinny być utrzymywane w czystości. 2. Skrzynki na kwiaty i donice na parapetach okiennych i na loggiach winny być mocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. 3. Niedopuszczalne jest przechowywanie na balkonach czy loggiach przedmiotów oszpecających wygląd budynku Mieszkańcy obowiązani są użytkować piwnice zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Zabrania się w piwnicach: a) prowadzenia działalności usługowej lub produkcyjnej bez zgody Zarządu Spółdzielni, b) hodowania i przechowywania zwierząt, c) podłączania urządzeń oraz wykonywania wszelkich prac związanych z poborem energii elektrycznej lub wody wspólnej bez zgody Zarządu Spółdzielni, d) wykorzystywania piwnic, korytarzy piwnicznych i klatek schodowych jako pomieszczeń mieszkalnych, Strona 3 z 7

4 e) przechowywania paliw, materiałów łatwopalnych, żrących środków chemicznych, materiałów wybuchowych oraz gazu w butlach i innych niebezpiecznych lub niedozwolonych przez przepisy prawa materiałów. V. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 8 1. Mieszkańcy obowiązani są do dbałości o budynek i jego otoczenie, zwane w treści regulaminu nieruchomością, chronienia jej przed dewastacją oraz do wzajemnej pomocy i niezakłócania spokoju innych mieszkańców. 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od do W tych godzinach należy zachowywać się w taki sposób, aby nie zakłócać snu i wypoczynku pozostałych mieszkańców. a) Niedopuszczalne jest także zakłócanie ciszy w pozostałych godzinach, jeśli ma to cechy rażącej uporczywości i nie jest podyktowane koniecznością. Za takie zakłócanie ciszy i spokoju uznaje się w szczególności: b) zbyt głośne i uciążliwe odtwarzanie dźwięków ze sprzętów i urządzeń audio i RTV, c) krzyki i głośne zachowanie na loggiach i w ogródkach. 3. W razie konieczności wykonywania w lokalach prac wywołujących hałas (remonty, modernizacje mieszkania) dopuszcza się ich wykonywanie wyłącznie w godzinach od 8.00 do W niedziele i święta wprowadza się całkowity zakaz wykonywania głośnych prac remontowych W lokalach mieszkalnych dopuszcza się posiadanie zwierząt domowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U ) o ile nie powoduje to zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz zakłócania spokoju mieszkańców. 2. Posiadacze zwierząt obowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno epidemiologicznych Ruch i parkowanie samochodów i motocykli jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych i nie może utrudniać komunikacji ani zakłócać spokoju a także powodować uszkodzeń chodników oraz winno być zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 2. Zabrania się stałego parkowania na terenie posesji samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. 3. Bezwzględnie zabrania się mycia pojazdów na terenie nieruchomości Mieszkańcy obowiązani są do: a) zachowania czystości na klatkach schodowych (w tym sprzątanie własnych wycieraczek), korytarzach, korytarzach piwnicznych i innych częściach wspólnych budynku oraz w otoczeniu budynku, b) zamykania drzwi do klatek schodowych, zamykania na klucz drzwi wejściowych do piwnic, gaszenia światła w piwnicach, na korytarzach i w garażach. c) wynoszenia śmieci i odpadków komunalnych do pojemników na śmieci. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów, mieszkaniec obowiązany jest do ich uprzątnięcia. 2. W przypadku postawienia pojemników segregacyjnych należy wrzucać do nich odpowiednio: makulaturę, plastik czy szkło. Strona 4 z 7

5 3. Gruz i odpady poremontowe (wanny, sedesy, umywalki, ramy okienne, panele, drzwi, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe, kosiarki, itp.) mieszkańcy obowiązani są usuwać we własnym zakresie. 4. W zakresie odpadów Mieszkańcy zobowiązani są do stosowania właściwych w tym przedmiocie przepisów prawa. Odpady komunalne zielone (trawa liście, gałęzie drobno pocięte) powinny być zapakowane do worków plastikowych i składowane w kojcach śmietnikowych. Odbiór odpadów tak zapakowanych odbywa się bezpłatnie od maja do listopada. W pozostałych przypadkach użytkownicy ogródków będą obciążani kosztami wywozu. 5. Odpady wielkogabarytowe, do których zalicza się meble, sprzęty domowe, (np. dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, duże zabawki, szyby, lustra), sprzęt RTV i AGD duży i mały będą odbierane w ramach umowy z Miastem z kojców śmietnikowych W częściach wspólnych budynków (np. klatkach schodowych, korytarzach, korytarzach piwnicznych) zabronione jest: a) spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych, środków odurzających, palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych, b) gromadzenie się osób, w szczególności zakłócających spokój i porządek, c) wystawianie śmieci i wszelkich przedmiotów (mebli, sprzętów AGD itp.). W takim przypadku administracja Spółdzielni ma prawo usuwania takich przedmiotów w terminie określonym w zawiadomieniu wywieszonym na klatce schodowej. Koszt usunięcia obciąża lokatora. 2. Zabronione jest : a) odprowadzanie (wylewanie, wrzucanie) do kanalizacji przedmiotów mogących zahamować przepływ (np. śmieci, odpady, artykuły higieniczne), a także żrących, cuchnących i łatwopalnych środków chemicznych, b) wykonywanie przez mieszkańców czynności powodujących uszkodzenie posadzek na klatce schodowej, piwnicach oraz nawierzchni ciągów komunikacyjnych w obrębie nieruchomości, c) bezzasadne blokowanie drzwi do klatek schodowych, blokowanie automatycznych wyłączników oświetlenia klatek schodowych, d) otwieranie domofonem drzwi osobom nieznanym, których mieszkaniec nie zamierza wpuścić do swojego lokalu, e) zanieczyszczanie części wspólnych budynku, wystawianie przed drzwi mieszkania na klatki schodowe worków ze śmieciami, f) malowanie ścian pomieszczeń wspólnych budynku lub ścian zewnętrznych budynku bez zgody Spółdzielni, g) mocowanie w części wspólnej budynku tablic, ogłoszeń (plakatów, reklam) lub innych przedmiotów bez zgody Zarządu Spółdzielni. VI. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych na terenie posesji W przypadku zauważenia uszkodzeń, nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych lub instalacji mieszkańcy zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia administracji Spółdzielni albo odpowiedniego pogotowia awaryjnego. 2. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawory w mieszkaniu i przy gazomierzu po czym zawiadomić pogotowie gazowe i Administrację Spółdzielni, bądź inne upoważnione osoby. Strona 5 z 7

6 3. Palenie papierosów i używanie niebezpiecznego ognia na klatkach schodowych i w piwnicach jest zabronione. 4. W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić Straż Pożarną, najbliższy Komisariat Policji i Administrację Spółdzielni. 5. Nie wolno przechowywać w piwnicach i na loggiach: a) materiałów łatwopalnych, jak paliwa, rozpuszczalniki, lakiery, butle z gazem, b) pojazdów i urządzeń technicznych z silnikami spalinowymi (motocykli, motorowerów, kosiarek), c) środków żrących i cuchnących. 6. Nie wolno zastawiać ciągów komunikacyjnych (klatek schodowych, korytarzy oraz korytarzy piwnicznych) przedmiotami blokującymi przejście. 7. Zabrania się mieszkańcom dokonywania we własnym zakresie, bez zgody Zarządu Spółdzielni, jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji oraz manipulowania przy urządzeniach znajdujących się w części wspólnej budynku. 8. Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników instalacji elektrycznych poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.) ze względu na grożące niebezpieczeństwo porażenia oraz możliwość spalenia instalacji. Kosztami z tytułu strat wynikłych na skutek manipulacji przy urządzeniach obciążona zostanie osoba, która je spowodowała. W przypadku stwierdzenia tego typu uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić Administrację Spółdzielni lub upoważnione do tego osoby. 9. Samowolne wchodzenie na dach budynku bez zgody Administracji Spółdzielni jest zabronione. VII. Wykonywanie prac modernizacyjnych i remontowych Zabudowa loggii i okratowanie okien, mogą być dokonywane tylko za zgodą Zarządu Spółdzielni i po uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń urzędowych. 2. Przeróbki związane ze zmianą konstrukcji budynku, podłączaniem kominków do przewodów kominowych oraz wymianą okien wymagają zgody Zarządu Spółdzielni. 3. Niedozwolone jest wykonywanie podłączeń do instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, centralnego ogrzewania przebiegającej w pomieszczeniach wspólnych budynku (np. zakładanie gniazd poboru prądu elektrycznego na użytek własny oraz instalowanie urządzeń zasilanych prądem elektrycznym lub gazem). 4. Rozprowadzanie kabli, z wyjątkiem TV, SAT, CB, Internet po elewacjach budynków i po ścianach części wspólnych budynku dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Spółdzielni. W przypadku nie dostosowania się do powyższego, Spółdzielnia na koszt winnego mieszkańca przywróci właściwy stan techniczny. 5. Montaż domofonów w budynku może być dokonywany za zgodą Spółdzielni. 6. Niedopuszczalne jest przerabianie instalacji (w szczególności: gazowej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i innej) oraz wykonywania prac budowlanych naruszających konstrukcję budynku bez zgody Spółdzielni. 7. Zabrania się samowolnego montowania urządzeń nadawczych i używania innych urządzeń elektrycznych powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego. VIII. Informowanie Spółdzielni Mieszkańcy obowiązani są do powiadomienia Spółdzielni o wszelkich istotnych zmianach dotyczących swojego lokalu, a w szczególności o: a) zmianach stanu prawnego lokalu oraz o zmianach danych osób zamieszkałych lub uprawnionych do korzystania z lokalu, Strona 6 z 7

7 b) o wszelkich innych zmianach mających wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni. 2. W celu zachowania bezpieczeństwa budynków i ludzi wszyscy użytkownicy lokali są zobowiązani do niezwłocznego złożenia informacji w Administracji Spółdzielni o aktualnych danych kontaktowych do osoby, która dysponuje kluczami do lokalu. IX. Postanowienia końcowe Spółdzielnia zobowiązana jest informować mieszkańców o bieżących wydarzeniach związanych z utrzymaniem nieruchomości np. o przeglądach instalacji w budynkach, terminach usunięcia awarii poprzez umieszczanie informacji na drzwiach wejściowych do budynków. 2. Reklamy i szyldy na terenie nieruchomości mogą być instalowane po uprzednim otrzymaniu zgody Zarządu Spółdzielni W stosunku do użytkowników lokali, którzy w sposób uporczywy i złośliwy nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej może zażądać w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego o egzekucji z nieruchomości. 2. Mieszkańcy są zobowiązani do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie posesji z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie Zarządu Spółdzielni, pokrycia kosztów usunięcia szkody na pierwsze wezwanie. 3. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie na podstawie art. 427 Kodeksu Cywilnego. Rodzice i opiekunowie mogą również zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za rażące naruszanie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej na podstawie art. 105 Kodeksu Wykroczeń. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 21 maja 2015 roku Uchwałą Nr 3/2015 Strona 7 z 7

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach)

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Warszawa, listopad 2014 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Definicja poj^c uzytych w Regulaminie

Definicja poj^c uzytych w Regulaminie REGULAMIN projekt uchwalony.24.04.2012 PORZADKU DOMOWEGO I ZASAD KORZYSTANIA Z LOKALI obowiqzujqcy w zasobach mieszkaniowych SM im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie. 1- Podstawa prawn a Regulaminu Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne......................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE... 3 Postanowienia ogólne... 3 Definicje główne... 3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Zakres ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia WU-II, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Tekst jednolity OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA HDI RODZINA (OWU) przyjętych Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja TU S.A. (HDI) nr 219/2011 2 SPIS TREŚCI Kochane 4 KĄTY

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo