Rok założenia 1988 GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r."

Transkrypt

1 SPÓŁKA Z O.O. DrogMost LUBELSKI LUBLIN, ul. Zaciszna 16 tel/fax. (0-81) , tel. (0-81) Wykonawstwo REGON ISO NIP nr NC 1056 KRS Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydz. Gosp KRS KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50000, zł wpłacony Bank PEKAO SA IV Oddział w Lublinie Rok założenia 1988 PRACOWNIA PROJEKTOWA, Lublin ul. Wrotkowska 1b, tel./fax , Nr umowy Nr rejestru Inwestor GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn r. 04/13/P Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Adres Lublin ul. Ogrodowa 21 Tytuł opracowania Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej w stadium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej dla przedsięwzięcia polegającego na poprawie systemu odwodnienia obwodnicy m. Piaski w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin - Chełm - Dorohusk wraz z zapewnieniem Nadzoru Autorskiego nad jego realizacją Branża Obiekt Adres ochrony środowiska, drogowa i melioracyjna odwodnienie obwodnicy m. Piask miasto i gmina Piaski, powiat świdnicki, woj. lubelskie KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA. Lublin, maj 2013 r. Funkcja Imię i nazwisko / uprawnienia Podpis Projektant branża ochrona środowiska mgr inż. Monika Płowaś Sprawdzający branża ochrona środowiska mgr inż. Anna Leniak-Tomczyk Prezes inż. Andrzej Leniak

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Strona tytułowa strona 1 Zawartość opracowania 2 1. Wstęp oraz podstawa opracowania i materiały pomocnicze Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia Stan istniejący Charakterystyka istniejącej inwestycji Charakterystyka zlewni rzeki Sierotka i Giełczew Sieci uzbrojenia terenu Przedmiot, cel i zakres inwestycji Parametry techniczne obiektów po realizacji przedsięwzięcia Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, dotychczasowy sposób ich wykorzystywania oraz pokrycie nieruchomości szatą roślinną Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego Dotychczasowy sposób wykorzystywania nieruchomości i obiektu Pokrycie nieruchomości szatą roślinną Rodzaje technologii Konstrukcja nawierzchni na drogach dojazdowych: Ewentualne warianty przedsięwzięcia Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii Rozwiązania chroniące środowisko Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Podsumowanie i wnioski Załącznik Zał. 1. Plan orientacyjny przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych Zał. 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zał. 3. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym. Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 2

3 1. Wstęp oraz podstawa opracowania i materiały pomocnicze Karta Informacyjna Przedsięwzięcia została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.). Zakres opracowania jest zgodny z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy. Celem opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla poprawy systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin - Dorohusk jest przedstawienie informacji określających wpływ przedsięwzięcia na środowisko, w tym zdrowie ludzi, co umożliwi organowi podjęcie decyzji dotyczącej potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Podstawę i materiały pomocnicze do opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia stanowią: [1] Umowa Nr GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dnia r. (Rejestr 04/13/P). [2] Informacja do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poprawie systemu odwodnienia obwodnicy miejscowości Piaski w ciągu drogi krajowej nr 12, oprac. Konsorcjum: DrogMost Lubelski Sp. z o.o. i Structum Sp. z o.o., Lublin, kwiecień 2008 r. [3] Operat wodnoprawny dla poprawy systemu odwodnienia obwodnicy miejscowości Piaski w ciągu drogi krajowej nr 12, oprac. Konsorcjum: DrogMost Lubelski Sp. z o.o. i Structum Sp. z o.o., Lublin, listopad 2007 r. [4] Projekt budowlany i wykonawczy związane z poprawą systemu odwodnienia obwodnicy miejscowości Piaski w ciągu drogi krajowej nr 12, oprac. Konsorcjum: DrogMost Lubelski Sp. z o.o. i Structum Sp. z o.o., Lublin, maj 2008 r. [5] Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia znak: IR.7624/17-6/08 z dnia [6] Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym znak: ŚiR.III.6811/85/07 z dnia [7] Kopia mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów z WGKKiN Starostwa Powiatowego w Świdniku. [8] Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski. [9] Stosunki wodne Lubelszczyzny Z. Michalczyk i T. Wilgat Wyd. UMCS 1998 r. [10] Atlas hydrologiczny Polski oraz Roczniki Hydrologiczne IMGW Warszawa. [11] Badania i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w 2013r. [12] Raport o stanie środowiska województwie lubelskiego w 2011 roku, WIOŚ Lublin, Lublin 2012r. [13] Geografia regionalna Polski J. Kondracki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa [14] W. Szafer, K. Zarzycki (red.), Szata roślinna Polski. PWN, [15] Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: arkusz Piaski Luterskie (787) wraz z objaśnieniami, Warszawa, [16] Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje. [17] Przepisy prawne: a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U r. poz. 21). b. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - uchwała Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 49 poz. 549). c. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późn. zm.). d. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 151 poz z późn. zm.). e. Ustawa z dnia r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U Nr 193 poz z późn. zm.). Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 3

4 f. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U r. poz. 145 z późn zm.). g. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity z 2008 Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). h. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). i. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243 poz z późn. zm.). j. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U r. poz. 81). k. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 258 poz. 1549). l. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257 poz. 1545). m. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419). n. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 poz. 133 ze zmianą Dz.U. z 2012 r. poz. 358). o. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). p. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). q. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765). r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). s. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). t. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 2.1. Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia Przedmiotem inwestycji jest poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piaski w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin - Dorohusk. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie województwa lubelskiego, powiat świdnicki, miasto i gmina Piaski. Na przedsięwzięcie składają się zadania: a). Budowa suchego polderu retencyjnego o powierzchni 1, 03 ha wraz z wykonaniem nowych rowów i przepustów wraz z rurociągiem grawitacyjnym; b). Modernizacja istniejącej sieci głównych rowów odwodnienia na długości m i odprowadzenie wód opadowych do rzek Giełczew i Sierotka; c). Budowa dróg serwisowych, wokół polderu i wzdłuż rowów o łącznej długości 0,65 km; d). Przebudowa istniejącego gazociągu ś/c dn 110 PE na długości 365 m; e). Przebudowa i zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych na długości 77 m; f). Przebudowa istniejącej linii nn napowietrznej na długości 17 m. Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 4

5 Dla przedsięwzięcia uzyskiwana będzie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [17e]. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [17o] inwestycja, polegająca budowie suchego polderu o pow. 1,03 ha, budowie rowów przydrożnych, budowie przepustów, budowie dróg serwisowych o łącznej długości 0,65 km oraz na przebudowie istn. sieci gazowych średnicy 110 mm dł. 0,365 km, przebudowie istn. kabli telekomunikacyjnych o dł. 0,077 km oraz przebudowie istn. linii NN na powietrznej na doziemną dł. 0,017 km nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ani do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [17o]. Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt. 6 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie [17c] wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje: przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (Prawo wodne [17f]) na podstawie art. 72 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy [17c] oraz przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [17e]). Stąd w związku z zamiarem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 72 ust. 1 pkt. 6 i 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku [17c]) sporządza się niniejszą Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. Organem właściwym do podjęcia decyzji, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym przypadku jest (zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie [17c]) wójt, burmistrz lub prezydent miasta, tu: Burmistrz Miasta i Gminy Piaski Stan istniejący Charakterystyka istniejącej inwestycji Zamierzenie inwestycyjne, objęte aktualizacją projektu będzie kontynuacją (uzupełnieniem) zasadniczych robót wykonanych przy obwodnicy miasta Piaski w latach Lokalizacja inwestycji pokazana jest na szkicu poniżej: Ryc. 1. Lokalizacja inwestycji. Dla zrealizowanych wcześniej robót, w dniu r. zostało przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wydane pozwolenie wodnoprawne (znak: OSiR-III-6811/35/01), obejmujące: - wykonanie trzech zbiorników retencyjno osadnikowych dla ścieków zbieranych z kolektorów deszczowych, prowadzących ścieki z pasa drogowego; - wprowadzenie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych (rzek: Sierotka i Giełczew). Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 5

6 Pozwolenie to obowiązywało do r., przy czym ze zbiorników wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym fizycznie wykonano tylko dwa (z trzech) - wyłącznie w systemie odprowadzania wód do rz. Sierotki. Tak, więc odprowadzanie ścieków do rz. Giełczwi po wykonaniu obwodnicy odbywało się bez podczyszczania wód w zbiorniku akumulacyjno podczyszczającym. Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie w lipcu 2005r. wystąpił o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego, jednakże ekstremalne zjawiska meteorologiczne (nawalne opady) z 3-4 sierpnia 2005r. spowodowały sytuację powodziową, a w konsekwencji znaczne zniszczenia w systemie odwodnienia w obrębie obwodnicy drogowej Piask. Przystąpiono wówczas do wykonywania projektu przystosowania urządzeń wodnych obwodnicy do ustalonych przez IMGW znacznie wyższych, niż zakładano uprzednio przepływów miarodajnych budowli (przepustów). Wykonano wówczas nowy operat wodnoprawny, jako wyciąg z tego projektu jednakże nie uzyskał on aprobaty organu gospodarki wodnej. Ostatecznie, pozwolenie wodnoprawne wydał w dniu r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie [6] na podstawie operatu wodnoprawnego [3], zgodnego z zakresem inwestycji przedstawionym w niniejszej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. Obecnie realizowany projekt obejmuje aktualizację wykonanego już w latach projektów budowlanego i wykonawczego związanych z poprawą systemu odwodnienia obwodnicy miejscowości Piaski w ciągu drogi krajowej nr 12, oprac. Konsorcjum: DrogMost Lubelski Sp. z o.o. i Structum Sp. z o.o., Lublin, maj 2008 r. Aktualnie, na trasie obwodnicy istnieje szereg przepustów, generalnie zbieżnych z faktycznymi kierunkami spływu wód. Są to jednak przepusty częściowo nieprzystosowane do wielkości przepływu miarodajnego, występującego w konkretnych zlewniach terenowych i zamontowanych na niewłaściwych niweletach. Sytuacja taka powoduje, że aktualnie, wykonany w rejonie obwodnicy miasta Piaski zespół budowli ma generalnie zbyt małą zdolność hydrauliczną dla przeprowadzenia wód wielkich i stąd dokonanie poprawy odwodnienia obwodnicy Piask w tym zakresie uznano za ważne i pilne Charakterystyka zlewni rzeki Sierotka i Giełczew Rzeka Giełczew jest lewostronnym dopływem rzeki Wieprz i wpada do niej w m. Siostrzytów (km rzeki Wieprz 182,400). Swój początek rzeka Giełczew bierze w okolicy wsi Giełczew w gminie Wysokie, długość całej rzeki wynosi 45,00 km, a powierzchnia dorzecza 359 km 2. Zlewnia rzeki Giełczew graniczy od północy ze zlewnią rzeki Stoki, Dopływ spod Cyganki oraz Czerniejówka, zaś od zachodu i południa ze zlewnią rzeki Bystrzyca do Kosarzewki, Żółkiewka, Łopa, Marianka. Rzeka Giełczew wyżłobiła koryto w lessowej glebie, tworząc zakola. Dolina rzeki jest poprzecinana wąskimi parowami, porośniętymi rozlicznymi krzewami i drzewami, odsłaniając niejednokrotnie urwiste ściany białej opoki. Na zalesionych obrzeżach rzeki Giełczwi znajdują się resztki parków podworskich, mury zabytkowych dworów i budynków gospodarczych. Rzeka Sierotka jest lewostronnym dopływem rzeki Giełczew i wpada do niej w m. Piaski. Swój początek rzeka Sierotka ma w Kozicach Górnych. Zgodnie z charakterystyką jednolitych części wód powierzchniowych (Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - uchwała RM, M.P [17b]), rzeka Giełczew w rejonie analizowanego przedsięwzięcia, posiada europejski kod jednolitej części wód powierzchniowych: Giełczewka od Radomirki do ujścia (JCWP) PLRW Rzeka znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, kod 2000, obszar dorzecza Wisły, w Zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Scalona część wód powierzchniowych o numerze: Giełczewka od Radomirki do ujścia SW0518, status: naturalna część wód, stan zły. Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 6

7 W ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona, ale wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. Derogacje 4(4)-1. Jednolita część wód podziemnych (JCWPd), zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity Dz.U r. poz. 145) [17f], stanowi określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Zgodnie z charakterystyką jednolitych części wód podziemnych (Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły - uchwała RM, M.P [17b], obszar gdzie zalega inwestycja, posiada europejski kod jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW To scalona część wód podziemnych o numerze: 107, znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, kod 2000, obszar dorzecza Wisły, w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ekoregion Równiny Wschodnie (16), Ocena stanu ilościowego stan zły (w subczęści) ocena stanu chemicznego stan dobry. W ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona, ze względu na znaczący pobór wody z poziomu kredowego przez ujęcie aglomeracji lubelskiej. Derogacje 4(4)-1. Ryc. 2. Lokalizacja Jednolitej Części Wód Podziemnych 107, gdzie zalega inwestycja (1,2 otwory geologiczne). Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 7

8 Ryc. 3. Profile JCWPd 107. W stanie istniejącym, ścieki deszczowe z obwodnicy m. Piaski odprowadzane są powierzchniowo do rowów trawiastych, dwóch zbiorników retencyjno-osadnikowych i dalej do rzeki Sierotki i rz. Giełczwi. Analizowana inwestycja ma na celu zwiększenie zdolności hydraulicznej istniejących przepustów oraz dobudowę jednego zbiornika (suchego polderu retencyjnego), stąd inwestycja nie doprowadzi do pogorszenia oddziaływania na środowisko aktualnego odwodnienia drogi. Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 8

9 Sieci uzbrojenia terenu Linie energetyczne - nad projektowanym tzw. suchym polderem retencyjnym i w km 0+30 drogi D2 przebiega napowietrzna linia SN; - wzdłuż łącznicy na węźle Mełgiew wykonane jest oświetlenie drogowe ostatni słup oświetleniowy będzie kolidował z budową przepustów pod łącznicą na czas budowy należy go zdemontować i po wykonaniu prac ustawić ponownie; - wzdłuż łącznicy (wjazd na węzeł z drogi krajowej) w poboczu zlokalizowany jest kabel oświetleniowy, który na czas robót należy zlokalizować i zabezpieczyć; - w miejscu projektowanej drogi D1 zlokalizowany jest słup linii napowietrznej nn słup przewidziany do przestawienie zgodnie dokumentacją branży elektroenergetycznej; - nad rowem S-1 (działka nr 1876) przebiega napowietrzna linia SN. Linie telekomunikacyjne - w sąsiedztwie komory K8 zlokalizowany jest podziemny kabel telekomunikacyjny kolidujący z projektowanym rurociągiem (pod wiaduktem); - w nad rowem S-B1 (działka 121/1) biegnie linia napowietrzna telekomunikacyjna; - nad istniejącym przepustem Ø 60cm w ciągu rowu S-1 zlokalizowany jest kabel podziemny telekomunikacyjny, który na czas robót należy zabezpieczyć rurą osłonową; - na istniejącym przepuście Ø 70cm wzdłuż drogi nr 17 zlokalizowany jest kabel telekomunikacyjny, który na czas robót należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. Sieć gazowa - w sąsiedztwie istniejącego wiaduktu węzeł Mełgiew zlokalizowany jest nieczynny gazociąg 110mm, który koliduje z projektowanym rurociągiem wzdłuż rowu S-B gazociąg przeznaczony do przebudowy Przedmiot, cel i zakres inwestycji Przedmiotem inwestycji jest poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk. Istniejący zespół budowli hydrotechnicznych ma zbyt małą zdolność hydrauliczną dla przeprowadzenia wód wielkich i stąd dokonanie poprawy w tym zakresie uznano za ważne i pilne. Celem inwestycji jest polepszenie przepustowości koryt odpowiadające oczekiwanym wodom miarodajnym i w tym celu zaprojektowano odpowiednie przekroje poprzeczne i rzędne dna. W ramach optymalizacji niwelet i przekrojów poprzecznych oraz dążąc do uniknięcia znaczących przebudów istniejącej już infrastruktury drogowej na rowach zastosowano miejscami specjalne koryta żelbetowe i umocnienia techniczne o charakterze bystrotoków. Zakres robót nie będzie duży, skalę inwestycji porównując np. do budowy całej obwodnicy m. Piaski, można określić, jako niewielką Parametry techniczne obiektów po realizacji przedsięwzięcia Dla obiektów w rejonie węzła MEŁGIEW (zlewnia F1) miarodajnym przepływem (surowym) jest przepływ Q 1% = 10,1m 3 /s. Uwzględniając kształt hydrogramu dla tej zlewni istnieje możliwość ścięcia szczytu fali i zmagazynowania jej w suchym polderze retencyjnym oraz zmagazynowania w innych formach retencji (retencja gruntowa i krajobrazowa). Przy ścięciu fali do 4,5m 3 /s i odpowiednim czasie t=2,6 godz., kubatura szczytu fali wyniesie: V= 25700m 3. Przy zastosowaniu suchego polderu retencyjnego na wlocie na węzeł MEŁGIEW o powierzchni 1,03ha i pojemności około 13057m 3 oraz po uwzględnieniu retencji gruntowej i krajobrazowej, realnej w konkretnych uwarunkowaniach terenowych, zakładane ścięcie fali faktycznie wystąpi. Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 9

10 Będzie to ścięcie fali o 5,6m 3 /s, z przepływu o wielkości 10,1m 3 /s do 4,5m 3 /s. Przepływ 4,5m 3 /s, już w obrębie węzła Mełgiew, kierujący się do rzeki Sierotki będzie rozdzielany na dwa kierunki: - po lewej stronie drogi ekspresowej (stojąc w kierunku odpływu z węzła Mełgiew): 75%, czyli: 3,37m 3 /s, płynąc rowem S-B1; - po prawej stronie drogi ekspresowej (stojąc w kierunku odpływu z węzła Mełgiew): 25%, czyli: 1,13m 3 /s, płynąc rowem S-B. Na rowie S-1, kierującym się do rzeki Giełczew, przy zlewni F 1 = 2,052km 2 (w rejonie drogi ekspresowej) ustalono przepływ Q 1% = 7,55m 3 /s. Rowy, przeprowadzające wody ze zlewni naturalnych w stronę rzek Sierotki i Giełczwii otrzymują w ramach rozwiązania przedstawianego w dokumentacji nowe profile podłużne i nowe przekroje poprzeczne. Generalnie zespół rowów posiadać będzie przepustowość koryt odpowiadającą oczekiwanym wodom miarodajnym i w tym celu zaprojektowano odpowiednie przekroje poprzeczne i odpowiednie rzędne dna. W ramach optymalizacji niwelet i przekrojów poprzecznych oraz dążąc do uniknięcia znaczących przebudów istniejącej już infrastruktury drogowej na rowach zastosowano miejscami specjalne koryta żelbetowe i umocnienia techniczne o charakterze bystrotoków. Szczególnie istotne były rozwiązania na rowach przeprowadzonych w rejonie wiaduktu w obrębie węzła Mełgiew, gdzie po lewej stronie zastosowano rurociąg tranzytowy (zabezpieczając w ten sposób fundamenty i podpory wiaduktu), zaś po prawej stronie drogi ekspresowej zastosowano na rowie (przed wiaduktem) specjalne koryta z połówkowych prefabrykatów drogowych przepustów skrzynkowych. Niżej w zestawieniu przedstawia się wszystkie projektowane obiekty na rowach w rejonie obwodnicy (przepusty wymagające pozwolenia wodnoprawnego oraz inne obiekty na tych rowach, w szczególności komory połączeniowe i obiekty umocnieniowe tych rowów): Lp. Nazwa rowu 1 S-B1 Ubezpieczenie bystrotokowe 2 S-B1 Ubezpieczenie bystrotokowe 3 S-B1 Ubezpieczenie bystrotokowe Nazwa budowli Parametry budowli Km rowu b=1,0m, n=1:1,5, l=10m, p=0,60m b=1,0m, n=1:1,5, l=10m, p=0,60m b=1,0m, n=1:1,5, l=10m, p=0,60m S-B1 Przepust Ф1,5m, l=12,5m ,5 5 S-B1 Komora zbiorcza K7 6,0m x 2,5m S-B1 Komora zbiorcza K9 3,0m x 2,5m 1+055, S-B1 Komora zbiorcza K8 2,0m x 2,0m S-B1 Komora zbiorcza K6 2,0m x 1,0m S-B1 Rurociąg Ф1,5m, l=59,0m S-B1 Komora zbiorcza K4 4,0m x 2,5m i Ф1,6m, l=4,0m S-B1 Przepust Ф1,6m, l=15,0m S-B1 Komora zbiorcza K3 7,0m x 7,0m S-B1 Przepust Ф1,6m, l=12,0m S-B1 Komora zbiorcza K2 6,0m x 4,0m S-B1 Przepust Ф1,6m, l=9,6m ,6 16 S-B1 Komora zbiorcza K1 6,0m x 4,0m 1+236, ,6 17 S-B Ubezpieczenie bystrotokowe b=1,0m, n=1:1,5, l=10m, p=0,60m S-B Ubezpieczenie bystrotokowe b=1,0m, n=1:1,5, l=10m, p=0,60m S-B2 Przepust Ф0,8m, l=12,5m ,5 20 S-B2 Przepust Ф0,6m, l=12,5m ,5 Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 10

11 Lp. Nazwa rowu KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 21 S-1 Przepust z piętrzeniem Nazwa budowli Parametry budowli Km rowu PP-19, 2xФ1,2m, l=6,0m, h=1,3m S-1 Przewał b=8,0m S-1 Przepust z piętrzeniem PP-19, 2xФ1,2m, l=6,0m, h=1,3m S-1 Przewał b=8,0m Dodatkowe przepusty planowane są wyłącznie na drogach serwisowych i dojazdowych, natomiast wszystkie cztery wykonane już przepusty pod drogą ekspresową (średnicy 1,5m) na całej obwodnicy pozostaną bez zmian, zaś dzięki odpowiedniemu rozdziałowi wód miarodajnych przepusty te będą miały wystarczającą przepustowość. Dodatkowe przepusty z piętrzeniem typu PP-19 - na kierunku rowu S1 (odpływ do Giełczwi) wykonane zostaną, jako melioracyjne rozwiązania powtarzalne na terenie otwartym, bez żadnych perturbacji komunikacyjnych. Będą to obiekty zbiornika ściekowego Nr Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, dotychczasowy sposób ich wykorzystywania oraz pokrycie nieruchomości szatą roślinną 3.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego Poprawa systemu odwodnienia planowana jest na terenie województwa lubelskiego, powiat świdnicki, gminy Świdnik w obrębie Kębłów, Kębłów Stary i w obrębie miasto Piaski. Większość prac modernizacyjnych w obrębie odwodnienia nie będzie wymagać zajmowania nowych powierzchni. Należą do nich: przebudowa istniejących i budowa dodatkowych przepustów oraz umocnienia rowów odprowadzających wody deszczowe. Największa, nowa nieruchomość będzie musiała zostać zajęta w związku z utworzeniem suchego polderu. Powierzchnia tego obiektu wynosi 1,03ha. Są to obecnie grunty rolne: użytki zielone, grunty orne i pozostałości plantacji porzeczek. Po utworzeniu polderu użytkowanie rolne może (a nawet powinno) zostać utrzymane, z tym, że ze względu na możliwość okresowych podtopień preferowane powinno być użytkowanie w formie użytku zielonego. Budowa nowego odprowadzalnika do rzeki Sierotki wymagać będzie zajęcia (wywłaszczenia) użytków rolnych o powierzchni 0,53ha. W obu przypadkach grunty są użytkowane obecnie rolniczo, jako grunty orne. Miejscowość obręb Działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie i na których będzie oddziaływać przedsięwzięcie Istniejący pas drogowy Numery działek przed podziałem, których część zostanie zajęta pod inwestycję Pozostałe działki Kębłów Stary Obręb /7, 634/2, 644/4, 646/3, 646/8, 647/1, 648/1, 649/1, 650/1, 660/1, 653/1, 654/1, 657/1, 626/9, 626/6, 633, 640/3, 641/3, 642/3, 643/3, 644/5, 646/9, 647/3, 648/3 i 649/3. 658, Kębłów Obręb /1, 107/1, 108/1, 107/2, 112/1, 124/1, 125/3, 126/1, 107/3, 108/3, 124/3, 124/4, 124/5, 123/2, 122, 121/2, 121/1 i 187/2. 106/2, 222/1 m. Piaski obręb /2, 1182/1, 1264/7, 2006/1, 1257, 2130, 1872, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1882, 1251, Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 11

12 3.2. Dotychczasowy sposób wykorzystywania nieruchomości i obiektu Dotychczasowy sposób wykorzystywania rejonu inwestycji nie różni się zasadniczo od planowanego. Pas drogowy istnieje w tym przebiegu od wielu lat. Inwestycja znajduje się poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres prac, objętych niniejszym opracowaniem jest kontynuacją zasadniczych robót przy obwodnicy miasta Piaski, wykonanych w latach Analizowana inwestycja to jedynie aktualizacja rozwiązań projektowych z lat , na które zostały uzyskane decyzje administracyjno-prawne takie, jak: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia znak: IR.7624/17-6/08 z dnia oraz Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym znak: ŚiR.III.6811/85/07 z dnia Istniejący układ drogowy pozostaje bez zmian, projektowane drogi dojazdowe stanowią przedłużenie istniejących dróg dojazdowych, drogi dojazdowe na nowych odcinkach zaprojektowano w celu umożliwienia dojazdu do pól i do prac konserwacyjnych przy projektowanych urządzeniach Pokrycie nieruchomości szatą roślinną Teren przedsięwzięcia leży poza wyznaczonymi i planowanymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody [17d], w tym poza obszarami Natura W ścisłym rejonie przedsięwzięcia dominuje roślinność segetalna i ruderalna, roślinność związana z brzegami rzek i cieków, a także roślinność łąk i pastwisk. Zieleń występująca w bezpośrednim otoczeniu analizowanego obiektu nie wyróżnia się niczym szczególnym na poziomie lokalnym ani regionalnym pod względem florystycznym. Spotkać tu można gatunki pospolite (wierzbiny, olszyny). Inwestycja będzie wymagać wykarczowania niewielkiej ilości zarośli (ok. 30 m 2 ) w ramach udrażniania rowów i przebudowy przepustów. W obrębie oddziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków cennych i chronionych. 4. Rodzaje technologii Do wykonania modernizacji istniejącego odwodnienia polegającej na przebudowa istniejących i budowie dodatkowych przepustów oraz umocnienie rowów odprowadzających wody deszczowe oraz budowie dróg dojazdowych stosowane będą standardowe rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie drogowym. Technologie te nie niosą dużego zagrożenia dla środowiska, pod warunkiem ich poprawnego stosowania. Charakterystyka i parametry techniczno użytkowe drogi dojazdowej - droga klasy D - prędkość projektowa 30km/h - kategorii ruchu KR1, grupa nośności podłoża G2 - szerokość nawierzchni jezdni dla drogi D-1 jednopasowej 3,50 m - szerokość korony drogi 6,00 m - szerokość nawierzchni jezdni dla drogi D-2 i D-3 jednopasowe 3,00 m - pobocza gruntowe 0,75 m - szerokość korony drogi 4,50 m Konstrukcja nawierzchni na drogach dojazdowych: 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 10 cm ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o R m = 1,5 MPa Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 12

13 Przewiduje się, że prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej, zgodnie z projektem budowlanym przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego lub ręcznie (gdzie będzie to wymagane). Przewiduje się, że do realizacji prac wykorzystany będzie następujący sprzęt: ładowarka jedno naczyniowa, koparko-spycharka, ciągnik kołowy kw, samochód samowyładowczy do 20t, dźwig, młoty pneumatyczne, walec wibracyjny samojezdny, ubijaki mechaniczne, równiarka samojezdna 740 kw, rozkładarka mas bitumicznych, samochód dostawczy do 0,9t, samochód samowyładowczy 5-10t, sprężarka spalinowa, skrapiarka do bitumu, 5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia Wariant zerowy przedsięwzięcia, polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia i zaniechaniu wszystkich robót, został już sprawdzony w praktyce i negatywnie oceniony w trakcie ostatniej powodzi, jaka miała miejsce w Piaskach w dniach 3-4 sierpnia 2005r. Zaniechanie wykonania robót planowanych w ramach analizowanej inwestycji grozi powtórzeniem się katastrofalnych zjawisk powodziowych i strat gospodarczych, w bliższej lub dalszej przyszłości. 6. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy drogowej miejscowości Piaski, będąca przedmiotem planowanej inwestycji, nie wiąże się z wykorzystywaniem nowych, znaczących ilości surowców, materiałów, paliw oraz energii. Podczas realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną materiały budowlane które posiadać będą wymagane atesty i deklaracje zgodności. Nie przewiduje się, aby w trakcie przebudowy planowanych obiektów, zużycie wody, surowców, materiałów, paliw i energii przekraczało normalne ich zużycie w podobnym celu. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną i gazową. Zużycie wody, surowców, materiałów, paliw i energii nie wpłynie znacząco na ich dotychczasowe zasoby. W istniejącym i projektowanym pasie drogowym zostaną zlokalizowane: - przebudowa istniejącego gazociągu ś/c Dn 110 PE pod jezdniami obwodnicy Piask i dalej wzdłuż drogi w kierunku na Mełgiew; - przebudowa i zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych; - przebudowa istniejącej linii nn napowietrznej z przestawieniem słupa oraz zabezpieczenie kabli oświetleniowych rurami dwudzielnymi. Zużycie materiały związane z realizacją inwestycji wyniesienie szacunkowo: - asfalt t - kruszywo t - stabilizacja gruntu cementem t - nadmiar gruntu t - darń t - umocnienia prefabrykatami betonowymi - 94 t - beton t - stal - 10 t Zużyje się ok. 150 m 3 wody do celów technologicznych i bytowych oraz ok. 40 m 3 paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń. Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 13

14 Na etapie eksploatacji rowów i przepustów brak zużycia powyższych, jedynie niewielkie ilości materiałów, surowców, paliw i wody będą zużywane na ciągłe utrzymanie obiektów, lecz nie mają one znaczącego wpływu na zasoby tychże. 7. Rozwiązania chroniące środowisko Z analizy projektu nie wynika konieczność zastosowania rozwiązań chroniących środowisko w zakresie ograniczenia poziomu hałasu, ograniczenia emisji pyłów i gazów oraz emisji ścieków. Konieczne jest zebranie i wykorzystanie warstwy humusu zdjętego w trakcie prac niwelacyjnych i wykonywania wykopów. Ze względu na bardzo ograniczony zakres prac ziemnych, ilości odzyskanej warstwy próchnicznej nie będą duże i można je wykorzystać do zagospodarowania w rejonie pasa drogowego obwodnicy. Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników okolicznych dróg oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Planowane roboty nie zwiększą znacząco dotychczasowej uciążliwości dla środowiska. Nie przewiduje się również znaczącego zwiększenia natężenia ruchu samochodowego po wykonaniu inwestycji. Planowana inwestycja nie spowoduje istotnych strat w środowisku naturalnym i choć prace budowlane mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, to będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne, niekumulujące się w środowisku oraz ograniczone do etapu budowy. Do rozwiązań ograniczających uciążliwości projektowanego przedsięwzięcia na etapie budowy zaliczymy właściwą organizację prac budowlanych w zakresie czasu (tempo prac) ich prowadzenia oraz zajmowanej powierzchni, stosowanie nowoczesnych i sprawnych maszyn i urządzeń towarzyszących. Maszyny i urządzenia budowlane muszą być technicznie sprawne. Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z projektem budowlanym, harmonogramem, a stosowane materiały odpowiadać właściwym normom technicznym określającym normatywy materiałów, dopuszczające je do obrotu na rynku. Prace budowlane w sąsiedztwie terenów zamieszkałych prowadzić wyłącznie w godz Należy zorganizować plac i zaplecze budowy uwzględniając minimalne zajęcie terenu, a po zakończeniu budowy przeprowadzić rekultywację. Należy prowadzić plac i zaplecze budowy tak, aby wyeliminować zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami niebezpiecznymi dla środowiska poprzez odpowiednią organizację placu budowy, zapobiegać awariom sprzętu, z którymi mogłyby wiązać się wycieki substancji powodujących skażenie środowiska. Organizacja placu budowy i planowanych robót powinna uwzględniać wymogi ochrony środowiska oraz warunki bhp i p.poż. np.: właściwe zabezpieczenie środowiska gruntowo wodnego przed zanieczyszczeniami chemicznymi (miejsca składowania materiałów i paliw oraz miejsca postoju pojazdów, maszyn i urządzeń powinny być uszczelnione; miejsca bytności ludzi powinny być właściwie wyposażone - stosowanie kontenerów typu np. Toi-Toi). Gospodarka odpadami na budowie powinna być prowadzona zgodnie z przepisami ochrony środowiska i ustawy o odpadach [17a]. Maksymalne skrócenie harmonogramu robót i szybkie oddanie do eksploatacji Inwestycji to także jeden ze sposobów zminimalizowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. W trakcie użytkowania drogi, złagodzenie oddziaływania na otaczające środowisko można uzyskać przez właściwą inżynierię ruchu oraz utrzymanie w odpowiednim standardzie rowów i przepustów w ramach okresowych przeglądów i remontów. Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 14

15 8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko Rodzaje i ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii po wykonaniu projektowanej inwestycji nie ulegną zmianie w stosunku do stanu istniejącego obecnie. Na analizowane roboty zostały uzyskane już decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym z dnia r. oraz o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z dnia r. Obecna inwestycja polega jedynie na aktualizacji poprzedniej dokumentacji projektowej, bez wprowadzania zmian do poprzednich rozwiązań. Inwestycja obejmuje roboty mające na celu poprawę systemu odwodnienia obwodnicy Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 wraz z budową dolinowej retencji zbiornikowej w pobliżu przepustu w km ,48. Inwestycja obejmie przystosowanie urządzeń wodnych obwodnicy m. Piaski do ustalonych z IMGW przepływów miarodajnych znacznie wyższych niż założono na etapie ich projektowania. Rowy prowadzące wody ze zlewni naturalnych w stronę rzek Sierotki i Giełczew posiadać będą przepustowość koryt odpowiadającą oczekiwanym wodom miarodajnym i będą mieć odpowiednie przekroje poprzeczne i odpowiednie rzędne dna. Na rowach zastosowano miejscami specjalne koryta żelbetowe i umocnienia techniczne o charakterze bystrotoków. Na rowach w rejonie wiaduktu w obrębie wiaduktu Mełgiew, po lewej stronie zastosowano rurociąg tranzytowy (zabezpieczając fundamenty i podpory wiaduktu), po prawej stronie drogi ekspresowej zastosowano na rowie (pod wiaduktem) specjalne koryta z półfabrykatów drogowych przepustów skrzynkowych. W związku z realizacja inwestycji przewiduje się krótkotrwałe i niezbyt wysokie zanieczyszczenie powietrza w rejonie wykonywania przedsięwzięcia spalinami pracujących tu maszyn i urządzeń. Wielkość tej emisji rozłoży się w czasie całego okresu trwania inwestycji i będzie miała charakter przemijający, nieulegający kumulacji, ograniczony do czasu budowy. W trakcie wykonywania prac (agregat, sprężarka, środki transportu) może okresowo wzrosnąć poziom emitowanego hałasu. Zmiana ta będzie jednak miała charakter czasowy (na czas prowadzenia inwestycji), niekumulujący się w środowisku i lokalizujący się raczej wokół skupionego frontu robót. Analizowane obiekty znajdują się w większości poza terenami prawnie chronionymi (pola uprawne, użytki zielone, pas drogowy) pod względem hałasu, jedynie roboty po prawej stronie zjazdu z wiaduktu na Mełgiew będą prowadzone w pobliżu jednego gospodarstwa zagrodowego, zlokalizowanego w odległości ok. 80 m od krawędzi pasa drogowego obwodnicy m. Piaski oraz ok. 5 m od granicy pasa drogowego drogi na Mełgiew, chronionego poziomem hałasu w porze dnia 65 db(a) i dla nocy 56 db(a). Hałas etapu robót budowlanych może być uciążliwy dla okolicznych mieszkańców, ale będzie to oddziaływanie o dużej dynamice zmian, czasowe i niekumulujące w środowisku, stąd oddziaływania tego etapu nie mają większego znaczenia. Niemniej prace budowy należy wykonywać w ciągu godzin dnia tj. od godz do 22.00, a maszyny i sprzęt powinny być technicznie sprawne, co wpłynie na ograniczenie hałasu. Prace budowlane powinny zostać przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska i przyrody, bhp i ppoż. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zmianę dotychczasowej jakości wód powierzchniowych i podziemnych, zarówno na etapie budowy jak i użytkowania obiektów (rowy, przepusty, odcinek drogi dojazdowej), przy zachowaniu właściwych przepisów o odpadach, ochronie środowiska i przyrody. Nie przewiduje się, aby projektowana inwestycja miała negatywny wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych (opisanych w rozdziale 2.2.2). Obok niezbyt dużej ilości odpadów typu komunalnego, na etapie realizacji inwestycji mogą powstać odpady, jak niżej, zgodnie z katalogiem odpadów [17r]: Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 15

16 Lp. Rodzaj odpadu Kod (zgodnie z Katalogiem odpadów [17r]) Szacunkowa ilość odpadów [Mg/rok] Proponowany sposób magazynowania i zagospodarowania odpadów wytwarzanych na etapie budowy 1 odpadowa masa roślinna ,01 Opisany pojemnik lub kontener na utwardzonym placu Odpad może zostać przekazany osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku R1, R3 (rozp. MŚ Dz. U. z 2008 r. Nr 235 poz. 1614) lub odpad zostanie przekazany firmie zewnętrznej - odbiorcy posiadającemu przewidziane prawem stosowne zezwolenie na odbiór odpadów (gospodarowanie przedmiotowymi odpadami) na podstawie Karty przekazania odpadu 2 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Wydzielone miejsce na placu utwardzonym. Odpad zostanie przekazany zewnętrznym firmom posiadającym stosowne zezwolenie na odbiór odpadów (gospodarowanie przedmiotowymi odpadami i ich odzysk) na podstawie Karty przekazania odpadu 3 asfalt inny niż wymieniony w * Wydzielone, uszczelnione miejsce na placu utwardzonym przekazanie zewnętrznym firmom posiadającym stosowne zezwolenie na odbiór odpadów (gospodarowanie przedmiotowymi odpadami) na podstawie Karty przekazania odpadu. 4 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ,1 Odpad magazynowany w wydzielonym, szczelnym i oznaczonym kontenerze lub pojemniku. Odpad zostanie przekazany firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenie na odbiór odpadów (gospodarowanie przedmiotowymi odpadami) na podstawie Karty przekazania odpadu, po napełnieniu pojemnika lub kontenera, nie rzadziej niż raz w roku. lub zgodnie z właściwym planem gospodarki odpadami gminy lub miasta stosownym do wytworzenia odpadu Ze wszystkimi odpadami należy postępować zgodnie z ustawą o odpadach [17a] oraz w sposób zgodny w wymaganiami ochrony środowiska oraz miejscowymi planami gospodarki odpadami. Z szacunkowego bilansu mas ziemnych wynika, że powstanie nadmiar mas ziemnych w ilości Mg. Całość tych mas ziemnych zostanie rozplantowana w obrębie pasa drogowego, rekultywacji terenu po placu i zapleczu budowy. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach [17a] art. 2 pkt. 2 i 3 nie stosuje się przepisów ustawy o odpadach, do : gruntu w pierwotnym położeniu (w miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby oraz niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. W trakcie trwania inwestycji, poza sytuacjami awaryjnymi (np. rozlewy paliw lub płynnych komponentów materiałów budowlanych) nie przewiduje się możliwości istotnego zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego. Zakres projektowanych prac poza usunięciem zarośli nie wnosi większych trwałych zmian w lokalnym środowisku biocenotycznym. Zakres inwestycji nie zmieni lokalnych warunków klimatycznych. W trakcie eksploatacji obiektów (przepusty, rowy, droga dojazdowa) oddziaływania związane z ruchem pojazdów po drodze dojazdowej nie ulegną zmianie w stosunku do stanu istniejącego obecnie, a oddziaływania związane z przepływem wód deszczowych w rowach i przepustach ulegną poprawie w zakresie hydrauliki i drożności przepływu. Po przeprowadzeniu analiz stwierdza się, że przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na ogół środowiska w stosunku do istniejących obecnie. Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 16

17 9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko Nie występuje, nie wystąpi w trakcie realizacji przedsięwzięcia i nie przewiduje się możliwości wystąpienia w trakcie eksploatacji obiektu. Jak wykazały analizy przeprowadzone w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie przewiduje się takich oddziaływań, które mogłyby mieć transgraniczną propagację - analizowane obiekty są zlokalizowane ok. 60 km przed granicą państwa z Ukrainą. 10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody [17d] oraz poza obszarami podlegającymi ochronie w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Natura Najbliżej analizowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są obszary: ok. 8,5 km na północny wschód Nadwieprzański Park Krajobrazowy; ok. 11 km na południowy wschód Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Dolina Marianki; ok. 7,5 km na południowy zachód Krzczonowski Park Krajobrazowy; ok. 7 km na północny zachód Czerniejewski Obszar Chronionego Krajobrazu; ok. 7 km na północny zachód rezerwat przyrody Wierzchowiska. W bezpośrednim rejonie inwestycji nie stwierdzono gatunków cennych i chronionych. Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na obszary chronione znajdujące się najbliżej w odległości ok. 7 km od rejonu przedsięwzięcia. 11. Podsumowanie i wnioski 1) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla poprawy systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin - Dorohusk w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została opracowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. 2) Zakres Karty Informacyjnej jest zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.). 3) Dla analizowanego zakresu przedsięwzięcia wydane zostały już decyzje administracyjne, jak: decyzja o pozwoleniu na budowę oraz decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizacje przedsięwzięcia (w załączeniu). 4) Analizowana inwestycja realizowana będzie w większości w granicach istniejącego pasa drogowego, w niewielkiej części wymagane jest poszerzenie pasa drogowego. Dotychczasowy sposób rejonu przedsięwzięcia nie różni się zasadniczo od planowanego po realizacji inwestycji. 5) Analizowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz poza obszarami chronionymi w ramach sieci Natura Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na obszary chronione oraz Natura ) Realizacja inwestycji wymagać będzie usunięcia niewielkiej ilości zarośli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót. Nie stwierdzono w rejonie przedsięwzięcia gatunków cennych i chronionych. Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 17

18 7) Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz eksploatacji obiektów odpady powinny zostać zagospodarowane w sposób zapewniający ich maksymalne ponowne wykorzystanie oraz zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. 8) Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany zasobów i dynamiki wód gruntowych i podziemnych oraz pogorszenia ich jakości, przy przestrzeganiu przepisów ustaw o odpadach, ochronie środowiska i przyrody. Przedsięwzięcie nie stwarza konfliktów ze złożami i zasobami surowców mineralnych oraz zasobami wód podziemnych. 9) Poza okresem realizacji przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na środowisko naturalne, ani go nie pogorszy, ani nie poprawi. Jedynie na etapie prowadzenia prac naprawczych mogą nieznacznie okresowo ulec pogorszeniu warunki akustyczne i zwiększyć się nieznacznie zanieczyszczenie powietrza w tym rejonie. Oddziaływania etapu realizacji będą przejściowe i niekumulujące się w środowisku. 10) Oddziaływania etapu eksploatacji po realizacji inwestycji nie ulegną zmianie w porównaniu ze stanem istniejącym obecnie, są one i nadal będą niewielkie i nie spowodują znaczących szkód w środowisku w rejonie rowów i przepustów. 11) Należy mieć na uwadze, że przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu polepszenie warunków i bezpieczeństwa przepływów w obrębie nasypu drogowego obwodnicy drogowej. 12) Każde inne rozwiązanie może zrodzić więcej potencjalnych konfliktów, w tym zagrożenie powodziowe. Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 18

19 ZAŁĄCZNIKI: Zał. 1. Plan orientacyjny przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych Zał. 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zał. 3. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym. Poprawa systemu odwodnienia obwodnicy m. Piask w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin Dorohusk 19

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo stan przewidywany wg koncepcji przed wydaniem przedsięwzięciu Decyzji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO dotyczący: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w postaci obwodnicy zachodniej m. Poznania

Bardziej szczegółowo