Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok Plan dochodów na 2002 r. po zmianach wynosi ,38 zł. i został zrealizowany w wysokości ,51 zł., co stanowi 98,64 % wykonania planu. Dochody własne zrealizowano w wysokości ,63 zł. tj. 99,15 % realizacji planu. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia wykonanie dochodów za 2002 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów przedstawia się następująco : Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt wykonano w kwocie ,00 zł. tj. 210,42 % i jest to spowodowane rozliczeniem w miesiącu grudniu, dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich wykonano w 103,82 % w wysokości 1.349,70 zł., Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego, ujętej w ustawie budżetowej na 2002 rok na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań związanych z budową drogi gminnej w m. Kowale Księże, którą otrzymaliśmy w pełnej wysokości w kwocie ,00 zł. W paragrafie 626 zaplanowano dotacje z Agencji Rekultywacji i Modernizacji Gruntów w kwocie ,00 zł., gdzie w pierwszym półroczu wpłynęła dotacja za drogi wykonane w 2001 roku w kwocie ,00 zł. natomiast pozostała część wpłynęła w II półroczu i dotyczy dotacji na budowę dróg realizowanych w 2002 roku w kwocie ,00 zł.. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej od Miasta Turek na dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Słodków Kolonia zostały wykonane w kwocie ,38 zł.. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy zrealizowano w 27,08% tj. kwota ,52 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w 106,9 %, wpłaty za wywóz nieczystości na wysypisko w 87,0 %. Dochody z czynszu za lokal oraz dzierżawy obiektów wykonano w kwocie ,35 zł. tj. 60,97 %, zaległości na koniec 2002 roku wynoszą zł., w tym: z tytułu czynszu za lokal oraz z dzierżawy obiektów majątkowych zł. W 2002 roku zrealizowano w minimalnym zakresie dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, gdzie zaplanowano kwotę ,00zł.. Realizacja wynosi ,00 zł. tj. 9,73 % względu na brak zainteresowania mieniem komunalnym przeznaczonym do zbycia. Odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w 238,11 % tj. kwota 1.190,56 zł. Dz. 710 Działalność usługowa dochody w tym dziale stanowią wpłaty zadeklarowane przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na poniesienie kosztów zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Turek w kwocie ,00 zł. 1

2 Dz. 750 Administracja publiczna dochody z różnych opłat zrealizowano w 72,43% w tym: opłaty za specyfikacje, koszty upomnień, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych na ogólną wartość 3.621,60 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 82,21 % tj. w kwocie ,48 zł. i odnotowuje się spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do roku ubiegłego na podstawie którego zaplanowano ,00 zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w kwocie ,00zł., wykonano w kwocie ,98 zł. tj. 101,14 % realizacji planu. Realizacja dochodów w skali działu 756 przedstawia się dość korzystnie pomimo bardzo niskiej realizacji udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jak również wpływów z opłaty skarbowej. Rozdz przedstawia wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie ujemnej, przypisanej do zwrotu w wysokości 2.689,31zł., natomiast odsetki z tego tytułu wpłynęły w kwocie 267,19 zł. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w 102,14 % w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 102,79 % tj. w kwocie ,35 zł. Zaległości w powyższym podatku za 2002 r. wynoszą zł., gdzie w pierwszym półroczu zaległości wynosiły zł. - podatek rolny zrealizowano w 104,54 % na kwotę 2.195,40 zł., - podatek od środków transportowych wpłynął w 93,62 % tj ,10 zł.. Niska realizacja tego planu jest spowodowana zbyciem pojazdów podlegających opodatkowaniu przez podmioty prawne. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.280zł. - podatek leśny zrealizowano w 103,53 % tj ,80 zł. - wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpłynęły w kwocie 2.672,10 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 457,90 zł. tj. 4,58 %. Rozdz wykazuje wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowane w kwocie ,22 zł. tj. 103,7 % realizacji planu, w tym: - podatek od nieruchomości wykonano w 97,38 %. Zaległości za 2002 r. wynoszą zł. i zmalały w stosunku do I półrocza o kwotę zł. - podatek rolny wpłynął w 95,98 %, zaległości za 2002 r. wynoszą zł. i zmalały w stosunku do I półrocza o kwotę zł. - podatek leśny zrealizowano w 91,62 % tj. w kwocie 412,30 zł., - podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie ,60 zł. tj. 104,87 % a zaległości z tego tytułu wynoszą zł. i wzrosły o kwotę zł. - podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie 7,70 zł. - podatek od posiadania psów wpłynął w kwocie 222,00 zł. tj. 52,86 % - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 111,73 % tj. w kwocie ,10zł. - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wpłynęły w kwocie 4.838,00 zł. tj. 80,63 % realizacji planu. 2

3 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie ,79 zł. na plan 1.000,00zł. i są to opłaty, które wpłynęły w miesiącu grudniu. - podatek od czynności cywilnoprawnej wpłynął w kwocie ,19 zł., tj. 148,11% realizacji planu i odnotowuje się w tym zakresie znaczący wzrost. - odsetki od nieterminowych wpłat osiągnęły kwotę 7.140,37 zł. tj. 89,25 %. Rozdz zawiera wpływy z opłaty skarbowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat w tym zakresie. Realizacja wynosi ,90 zł. tj. 57,36 % realizacji planu. Odnotowuje się spadek dochodów w tym zakresie. Rozdz wykazuje wpływy z różnych rozliczeń, w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w kwocie 6.930,54 zł. tj. 49,50 % realizacji planu oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 84,80 zł. Dochody z tego tytułu znacząco spadły w stosunku do 2001 roku. Rozdz wykazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanego w kwocie ,00 zł. natomiast wykonanie wynosi ,00 zł. tj. 92,49 % realizacji planu. Dochody w tym zakresie są niższe w stosunku do planu o kwotę ,00 zł. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie ,99 zł. pomimo ujemnego wykonania w I półroczu. Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Dz. 758 Różne rozliczenia przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie ,00 zł., tj. 100%. Część podstawowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie ,00 zł. tj. 100,0 % oraz część rekompensująca, która wpłynęła w kwocie ,00 zł. co stanowi również 100 % wykonania planu. Pozostała część środków wykazanych wartością ujemną stanowią różne rozliczenia finansowe z lat ubiegłych z Urzędem Skarbowym w Turku w kwocie 396,26 zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie przedstawia przede wszystkim dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących obecnie na emeryturze w kwocie ,00 zł., oraz na skutki podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych w kwocie ,00 zł. i gimnazjum w kwocie ,00 zł. Otrzymano również dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów dla szkół podstawowych. Pozostałe środki stanowią wpływy z różnych dochodów i usług w kwocie 3.599,56zł. 3

4 Dz. 853 Opieka społeczna stanowi dotacje na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.200,00 zł. oraz dotację przeznaczoną na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie ,00 zł. Powyższe dotacje otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykazuje wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu w kwocie ,28 zł. oraz wpłaty na kolonie letnie w kwocie ,00 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - stanowi dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych oraz środki na dofinansowanie wł. zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł, ogółem w kwocie 1.361,13 zł. Otrzymano również dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł. ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostałe środki wpływające na wielkość dochodów za 2002 roku to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie : - administracji publicznej w kwocie zł. tj. 100,0 % - przeprowadzenia wyborów i uzupełnienia list wyborczych w kwocie ,30 zł. - obrony cywilnej w kwocie 600,00 zł - oświaty i wychowania w kwocie 4.875,00 zł. - opieki społecznej w kwocie ,58 zł. tj. 92,44 %, - oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie ,00 zł. Na wskutek obniżenia górnych stawek podatków za 2002 rok gmina traci dochody w wysokości zł oraz na wskutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) gmina traci dochody w wysokości zł. W zakresie wydatków za 2002 rok plan został zrealizowany w kwocie ,01 zł. tj. 93,76 % realizacji planu. Natomiast w zakresie realizacji zadań własnych, wydatkowano kwotę ,13 zł. tj. 93,8 % realizacji planu. Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia wykonanie wydatków za 2002 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 94,36% w tym: wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała część wydatków stanowi wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych i bieżące wydatki w zakresie rolnictwa. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę ,00 zł. W zakresie utrzymania dróg, wykonano naprawę dróg ( żwirowanie i równanie ), naprawę przepustów i udrażnianie rowów przydrożnych na ogólną wartość ,64 zł. W zakresie inwestycji wydatkowano środki w wysokości ,83 zł. oraz przekazano dotacje na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Turku na budowę chodnika w miejscowości Kaczki Średnie w kwocie ,00 zł. 4

5 Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki poniesione na utrzymanie mienia komunalnego, wyceny obiektów, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, na ogólną wartość ,16 zł. tj. 65,60 % wykonania planu. wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane w 100 %, gdyż nie wypłacono w pełnej wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w związku z trudnościami w negocjacjach z zainteresowanymi. Wydatki działu 710 koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano na wartość ,17 zł. tj. 86,22 % realizacji planu, pozostała wartość zostanie sfinansowana w 2003 roku. Utrzymanie administracji publicznej w 2002 r. wyniosło ,10 zł tj. 95,78% wykonania planu. Głównym zadaniem w tym zakresie jest utrzymanie administracji wynagrodzenia, pochodne, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.), diety dla radnych oraz prowizje dla sołtysów oraz inwestycje. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę ,51 zł. Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych w kwocie ,13 zł. tj. 88,36 % realizacji planu. Wydatkowanie w tym zakresie odbywało się zgodnie z harmonogramem podziału środków na po poszczególne jednostki OSP. Wydatki działu 757 dotyczą opłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego w 2000 roku w wysokości ,68 zł. tj. 53,40% zaplanowanych środków i jak widać wielkość oprocentowania od zaciągniętego kredytu bardzo zmalała. W I półroczu spłacono drugą ratę kredytu w kwocie ,00 zł. i pozostało do spłaty w 2003 roku ,00 zł. Nie rozdysponowano w całości rezerwy budżetowej zaplanowanej na 2002 rok w kwocie ,00 zł. Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco : Rozdz szkoły podstawowe - bieżące utrzymanie i zadania inwestycyjne zostały wykonane w kwocie ,93 zł. tj. 98,48 % wykonania planu. Rozdz przedszkola przy szkołach podstawowych - wykonano w kwocie ,32 zł. tj. 97,04 % wykonania planu. Rozdz gimnazja- koszty utrzymania i bieżące wydatki zostały zrealizowane w 99,60 % co stanowi kwotę ,53 zł. Rozdz dowożenie uczniów do szkół - wykonano 82,27 % i wydatkowano ,72 zł. Niskie wykonanie w tym rozdziale jest spowodowane korzystaniem z dofinansowania do zatrudnionych osób z Powiatowego Urzędu Pracy. Rozdz placówki dokształcenia i doskonalenia nauczycieli wykonano w 90,98 % tj. na kwotę ,93 zł. i zrealizowano zapotrzebowanie na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w pełnej wysokości. 5

6 Rozdz pozostała działalność stanowi wydatki na utrzymanie ciągnika i przyczepy asenizacyjnej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Słodkowie, obsługującym wszystkie szkoły podstawowe w kwocie 3.593,49 zł. oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie ,00 zł.. Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zrealizowane w kwocie ,49 zł. tj. 26,24 % realizacji planu. Większość wydatków została zrealizowana zgodnie z opracowanym programem. Pozostałe nie wydatkowane środki zostaną w 2003 roku przeznaczone z wolnych środków na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dział 853 wykazuje wydatki na zasiłki z opieki społecznej z zadań własnych w kwocie ,23 zł. tj. 78,24 %, koszty związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,77 zł. tj. 94,10 % wykonania planu oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.977,17 zł. tj. 58,60%. Wydatkowano środki na dożywianie w kwocie zł w pełnej wysokości w stosunku do otrzymanej dotacji. Niskie wykonanie w zakresie wypłacanych zasiłków jest spowodowane otrzymaniem dodatkowych środków na zadania zlecone i zabezpieczeniem potrzeb w bardzo dużym zakresie. Dział. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi wydatki w zakresie utrzymania przedszkola w kwocie ,31 zł. tj. 99,39 % wykonania planu oraz poniesione wydatki na wypoczynek w formie kolonii letnich dla dzieci w kwocie ,00 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki na oświetlenie ulic i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie ,93 zł. tj. 66,53 % wykonania planu. Niska realizacja jest spowodowana zwrotem poniesionych kosztów na zużycie energii elektrycznej przy drogach dla których gmina nie jest zarządcą. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem wysypiska śmieci we wsi Cisew w kwocie ,60 zł oraz wydatki inwestycyjne i utrzymanie czystości na terenie gminy, gospodarka odpadami. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano dotacje na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie ,00zł. oraz utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 9.280,59 zł. Dział 926 przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych w kwocie 7.194,54 zł. tj. 95,93 %. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych przez budżet państwa z administracji rządowej w zakresie : - administracji publicznej w kwocie ,00 zł. tj. 100 % wyk. planu, - przeprowadzenia wyborów i uzupełnienia list wyborczych w kwocie ,30 zł. tj. 84,92 % - obrony cywilnej w kwocie 600,00 zł.. - oświaty i wychowania w kwocie 4.875,00 zł. 6

7 - opieki społecznej w kwocie ,58 zł. tj. 92,44 % realizacji planu, pozostała część dotacji została zwrócona dysponentowi środków ze względu na niemożliwość ich wykorzystania, - oświetlenia ulic w kwocie ,00 zł. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły zł. tj. 149,8 % realizacji planu, ogółem zebrane środki na rachunku bankowym wynoszą zł. Wydatkowano środki w kwocie zł. w tym: zł. na zadania inwestycyjne budowa wodociągu w miejscowości Cisew, Turkowice, Wrząca, które zostały sfinansowane również z budżetu gminy oraz koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 247 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. wynosi zł. W zakresie przychodów i rozchodów budżetu spłacono ratę kredytu zaciągniętego w 2000 roku na remont kapitalny i rozbudowę Szkół Podstawowych w miejscowości Cisew i Żuki na kwotę ,00 zł.. Pozostała do spłaty w 2003 roku kwota ,00 zł. Za 2002 rok pozostały wolne środki w kwocie ,31 zł. W zakresie inwestycji zrealizowano następujące zadania : I. Dział 010 Rolnictwo : 1. Uaktualnienie projektu technicznego na budowę wodociągu i stacji w miejscowości Obrębizna na wartość 915,00 zł. 2. Budowa wodociągu w miejscowości Cisew na ogólną wartość ,12 zł. o długości sieci wodociągowej około 904 mb 3. Budowa wodociągu w miejscowości Turkowice na ogólną wartość ,23zł. długość sieci wodociągowej 263,0 mb zasilanie ze stacji wodociągowej w m. Kaczki Średnie średnica rur sieci Ø 90 mm PCV długość przyłączy 145,0 mb średnica rur przyłączy Ø 40 mm PE 4. Budowa wodociągu w miejscowości Wrząca na ogólną wartość ,77 zł. długość sieci wodociągowej 547,0 mb zasilanie ze stacji wodociągowej w Słodkowie średnica rur sieci Ø 90 mm PCV długość przyłączy 97,0 mb średnica rur przyłączy Ø 40 mm PE 5 5. Budowa wodociągu o długości 142 m. w miejscowości Obrzębin na ogólną wartość 7.164,72 zł. 6. Zakupiono sprężarkę na wartość 7.000,00 zł. 7

8 II. Dział. 600 Transport : 1. Obrzębin nr ew. 259/2; 258 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na wartość ,53 zł. pozwolenie AB /02/Tg z dnia r. długość 500 m szerokość jezdni 6,00 5,00 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 1,00 m odwodnienie poprzez ścieki obustronne przy krawędzi jezdni a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego b) w-wa wiążąca gr. 2 cm z betonu asfaltowego c) podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 23cm d) w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm 2. Wietchinin nr ew. 294 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej pozwolenie AB /02/Tg z dnia r. na wartość ,35 zł. długość 500 m szerokość jezdni 4,50 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 1,00 m odwodnienie prawostronny rów trapezowy a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego b) w-wa wiążąca gr. 2 cm z betonu asfaltowego c) podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 23 cm d) w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm Szadów Księży nr ew. 157 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na wartość ,02 zł. pozwolenie AB /02/Tg z dnia r długość 260 m szerokość jezdni 5,00 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 1,00 m odwodnienie poprzez wyniesienie drogi ponad przyległy teren oraz nadanie spadków a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego b) w-wa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego c) górna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 12 cm d) dolna w-wa podbudowy to wyrównana i zagęszczona istniejąca nawierzchnia żwirowa Szadów Pański Szadów Księży nr ew. 117; 253/1 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na wartość : ,19 zł. pozwolenie długość 333 m szerokość jezdni 4,50 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 0,75 m odwodnienie poprzez wyniesienie drogi ponad przyległy teren oraz nadanie spadków 8

9 a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego b) w-wa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego c) górna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 8 cm d) dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm Budy Słodkowskie nr ew. 131 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na wartość ,69 zł. pozwolenie AB /02/Tg z dnia r. długość 530 m szerokość jezdni 4,50 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 0,75 m odwodnienie poprzez wyniesienie drogi ponad przyległy teren oraz nadanie spadków a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z masy mineralno-asfaltowej st.ii. b) klinowanie podbudowy masą st. II gr.2 cm c) w-wa górna podbudowy z tłucznia gr. 8 cm d) w-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm e) w-wa podsypki piaskowej o gr. 10 cm Grabieniec nr ew. 240 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej pozwolenie na wartość ,46 zł. zadanie nie zakończone. długość 500 m szerokość jezdni 4,50 m pobocze obustronne gruntowe o szer. 0,75 m odwodnienie poprzez wyniesienie drogi ponad przyległy teren oraz nadanie spadków a) warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej st III gr. 4 cm b) w-wa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 8 cm c) w-wa dolna podbudowy z kamienia łamanego gr. 15 cm Chlebów nr ew. 257 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na wartość ,95 zł. pozwolenie AB /02/Tg z dnia r. długość 550 m szerokość jezdni 4,50 5,00 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 0,75 m odwodnienie zabezpiecza się przez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych drogi a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z masy mineralno-asfaltowej st.ii. b) klinowanie podbudowy masą st. II gr.2 cm c) w-wa górna podbudowy z tłucznia gr. 8 cm d) w-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm e) w-wa podsypki piaskowej gr. 10 cm Cisew nr ew. 274 modernizacja drogi gminnej (ułożenie warstwy nawierzchniowej) na wartość ,07 zł. 9

10 pozwolenie długość 632 m szerokość jezdni 5,00 m pobocze istniejące obustronne pobocza gruntowe nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego St.III gr. 4 cm odwodnienie istniejące rowy przydrożne Zakończenie budowy drogi z 2001 roku w miejscowości Słodków Kolonia na ogólną wartość ,46 zł. w tym wydatki roku 2002 wyniosły ,29 zł. Zakończenie budowy drogi z 2001 roku w miejscowości Kowale Księże na ogólną wartość ,17 zł. w tym: wydatki 2002 roku wynosiły ,87zł. Uzupełniono dokumentację na budowę drogi zaplanowaną do realizacji w 2003 roku w miejscowości Turkowice Kowale Księże na wartość 421,77 zł. Uzupełniono dokumentację na budowę drogi zaplanowanej do realizacji w 2003 roku w miejscowości Wrząca na wartość 642,00 zł. Wybudowano kanalizację deszczową przy drodze w miejscowości Słodków na wartość ,46 zł. o długości 538 m. Zakończono przełożenie chodnika w miejscowości Słodków Kolonia na ogólna wartość ,28 zł. w tym: wydatkowano w 2002 roku kwotę ,28 zł. Zakupiono grunty pod drogę w miejscowości Słodków Kol. na wartość 3.942,00 zł. III. Dział 750 Administracja publiczna : 1 1. Zainstalowanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Turek wraz z wymianą 2 komputerów na wartość ,51 zł. IV. Dział 801 Oświata i wychowanie : 1. Remont Szkoły Podstawowej w miejscowości Chlebów na wartość ,93 zł. 2. Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Chlebów na wartość ,00 zł. 10

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Uchwała budżetowa nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 114.747.973,44 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo