Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok Plan dochodów na 2002 r. po zmianach wynosi ,38 zł. i został zrealizowany w wysokości ,51 zł., co stanowi 98,64 % wykonania planu. Dochody własne zrealizowano w wysokości ,63 zł. tj. 99,15 % realizacji planu. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia wykonanie dochodów za 2002 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów przedstawia się następująco : Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt wykonano w kwocie ,00 zł. tj. 210,42 % i jest to spowodowane rozliczeniem w miesiącu grudniu, dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich wykonano w 103,82 % w wysokości 1.349,70 zł., Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego, ujętej w ustawie budżetowej na 2002 rok na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań związanych z budową drogi gminnej w m. Kowale Księże, którą otrzymaliśmy w pełnej wysokości w kwocie ,00 zł. W paragrafie 626 zaplanowano dotacje z Agencji Rekultywacji i Modernizacji Gruntów w kwocie ,00 zł., gdzie w pierwszym półroczu wpłynęła dotacja za drogi wykonane w 2001 roku w kwocie ,00 zł. natomiast pozostała część wpłynęła w II półroczu i dotyczy dotacji na budowę dróg realizowanych w 2002 roku w kwocie ,00 zł.. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej od Miasta Turek na dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Słodków Kolonia zostały wykonane w kwocie ,38 zł.. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy zrealizowano w 27,08% tj. kwota ,52 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w 106,9 %, wpłaty za wywóz nieczystości na wysypisko w 87,0 %. Dochody z czynszu za lokal oraz dzierżawy obiektów wykonano w kwocie ,35 zł. tj. 60,97 %, zaległości na koniec 2002 roku wynoszą zł., w tym: z tytułu czynszu za lokal oraz z dzierżawy obiektów majątkowych zł. W 2002 roku zrealizowano w minimalnym zakresie dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, gdzie zaplanowano kwotę ,00zł.. Realizacja wynosi ,00 zł. tj. 9,73 % względu na brak zainteresowania mieniem komunalnym przeznaczonym do zbycia. Odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w 238,11 % tj. kwota 1.190,56 zł. Dz. 710 Działalność usługowa dochody w tym dziale stanowią wpłaty zadeklarowane przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na poniesienie kosztów zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Turek w kwocie ,00 zł. 1

2 Dz. 750 Administracja publiczna dochody z różnych opłat zrealizowano w 72,43% w tym: opłaty za specyfikacje, koszty upomnień, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych na ogólną wartość 3.621,60 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 82,21 % tj. w kwocie ,48 zł. i odnotowuje się spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do roku ubiegłego na podstawie którego zaplanowano ,00 zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w kwocie ,00zł., wykonano w kwocie ,98 zł. tj. 101,14 % realizacji planu. Realizacja dochodów w skali działu 756 przedstawia się dość korzystnie pomimo bardzo niskiej realizacji udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jak również wpływów z opłaty skarbowej. Rozdz przedstawia wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie ujemnej, przypisanej do zwrotu w wysokości 2.689,31zł., natomiast odsetki z tego tytułu wpłynęły w kwocie 267,19 zł. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w 102,14 % w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 102,79 % tj. w kwocie ,35 zł. Zaległości w powyższym podatku za 2002 r. wynoszą zł., gdzie w pierwszym półroczu zaległości wynosiły zł. - podatek rolny zrealizowano w 104,54 % na kwotę 2.195,40 zł., - podatek od środków transportowych wpłynął w 93,62 % tj ,10 zł.. Niska realizacja tego planu jest spowodowana zbyciem pojazdów podlegających opodatkowaniu przez podmioty prawne. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.280zł. - podatek leśny zrealizowano w 103,53 % tj ,80 zł. - wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpłynęły w kwocie 2.672,10 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 457,90 zł. tj. 4,58 %. Rozdz wykazuje wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowane w kwocie ,22 zł. tj. 103,7 % realizacji planu, w tym: - podatek od nieruchomości wykonano w 97,38 %. Zaległości za 2002 r. wynoszą zł. i zmalały w stosunku do I półrocza o kwotę zł. - podatek rolny wpłynął w 95,98 %, zaległości za 2002 r. wynoszą zł. i zmalały w stosunku do I półrocza o kwotę zł. - podatek leśny zrealizowano w 91,62 % tj. w kwocie 412,30 zł., - podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie ,60 zł. tj. 104,87 % a zaległości z tego tytułu wynoszą zł. i wzrosły o kwotę zł. - podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie 7,70 zł. - podatek od posiadania psów wpłynął w kwocie 222,00 zł. tj. 52,86 % - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 111,73 % tj. w kwocie ,10zł. - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wpłynęły w kwocie 4.838,00 zł. tj. 80,63 % realizacji planu. 2

3 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie ,79 zł. na plan 1.000,00zł. i są to opłaty, które wpłynęły w miesiącu grudniu. - podatek od czynności cywilnoprawnej wpłynął w kwocie ,19 zł., tj. 148,11% realizacji planu i odnotowuje się w tym zakresie znaczący wzrost. - odsetki od nieterminowych wpłat osiągnęły kwotę 7.140,37 zł. tj. 89,25 %. Rozdz zawiera wpływy z opłaty skarbowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat w tym zakresie. Realizacja wynosi ,90 zł. tj. 57,36 % realizacji planu. Odnotowuje się spadek dochodów w tym zakresie. Rozdz wykazuje wpływy z różnych rozliczeń, w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w kwocie 6.930,54 zł. tj. 49,50 % realizacji planu oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 84,80 zł. Dochody z tego tytułu znacząco spadły w stosunku do 2001 roku. Rozdz wykazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanego w kwocie ,00 zł. natomiast wykonanie wynosi ,00 zł. tj. 92,49 % realizacji planu. Dochody w tym zakresie są niższe w stosunku do planu o kwotę ,00 zł. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie ,99 zł. pomimo ujemnego wykonania w I półroczu. Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Dz. 758 Różne rozliczenia przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie ,00 zł., tj. 100%. Część podstawowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie ,00 zł. tj. 100,0 % oraz część rekompensująca, która wpłynęła w kwocie ,00 zł. co stanowi również 100 % wykonania planu. Pozostała część środków wykazanych wartością ujemną stanowią różne rozliczenia finansowe z lat ubiegłych z Urzędem Skarbowym w Turku w kwocie 396,26 zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie przedstawia przede wszystkim dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących obecnie na emeryturze w kwocie ,00 zł., oraz na skutki podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych w kwocie ,00 zł. i gimnazjum w kwocie ,00 zł. Otrzymano również dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów dla szkół podstawowych. Pozostałe środki stanowią wpływy z różnych dochodów i usług w kwocie 3.599,56zł. 3

4 Dz. 853 Opieka społeczna stanowi dotacje na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.200,00 zł. oraz dotację przeznaczoną na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie ,00 zł. Powyższe dotacje otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykazuje wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu w kwocie ,28 zł. oraz wpłaty na kolonie letnie w kwocie ,00 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - stanowi dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych oraz środki na dofinansowanie wł. zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł, ogółem w kwocie 1.361,13 zł. Otrzymano również dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł. ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostałe środki wpływające na wielkość dochodów za 2002 roku to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie : - administracji publicznej w kwocie zł. tj. 100,0 % - przeprowadzenia wyborów i uzupełnienia list wyborczych w kwocie ,30 zł. - obrony cywilnej w kwocie 600,00 zł - oświaty i wychowania w kwocie 4.875,00 zł. - opieki społecznej w kwocie ,58 zł. tj. 92,44 %, - oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie ,00 zł. Na wskutek obniżenia górnych stawek podatków za 2002 rok gmina traci dochody w wysokości zł oraz na wskutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) gmina traci dochody w wysokości zł. W zakresie wydatków za 2002 rok plan został zrealizowany w kwocie ,01 zł. tj. 93,76 % realizacji planu. Natomiast w zakresie realizacji zadań własnych, wydatkowano kwotę ,13 zł. tj. 93,8 % realizacji planu. Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia wykonanie wydatków za 2002 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 94,36% w tym: wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała część wydatków stanowi wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych i bieżące wydatki w zakresie rolnictwa. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę ,00 zł. W zakresie utrzymania dróg, wykonano naprawę dróg ( żwirowanie i równanie ), naprawę przepustów i udrażnianie rowów przydrożnych na ogólną wartość ,64 zł. W zakresie inwestycji wydatkowano środki w wysokości ,83 zł. oraz przekazano dotacje na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Turku na budowę chodnika w miejscowości Kaczki Średnie w kwocie ,00 zł. 4

5 Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki poniesione na utrzymanie mienia komunalnego, wyceny obiektów, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, na ogólną wartość ,16 zł. tj. 65,60 % wykonania planu. wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane w 100 %, gdyż nie wypłacono w pełnej wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w związku z trudnościami w negocjacjach z zainteresowanymi. Wydatki działu 710 koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano na wartość ,17 zł. tj. 86,22 % realizacji planu, pozostała wartość zostanie sfinansowana w 2003 roku. Utrzymanie administracji publicznej w 2002 r. wyniosło ,10 zł tj. 95,78% wykonania planu. Głównym zadaniem w tym zakresie jest utrzymanie administracji wynagrodzenia, pochodne, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.), diety dla radnych oraz prowizje dla sołtysów oraz inwestycje. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę ,51 zł. Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych w kwocie ,13 zł. tj. 88,36 % realizacji planu. Wydatkowanie w tym zakresie odbywało się zgodnie z harmonogramem podziału środków na po poszczególne jednostki OSP. Wydatki działu 757 dotyczą opłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego w 2000 roku w wysokości ,68 zł. tj. 53,40% zaplanowanych środków i jak widać wielkość oprocentowania od zaciągniętego kredytu bardzo zmalała. W I półroczu spłacono drugą ratę kredytu w kwocie ,00 zł. i pozostało do spłaty w 2003 roku ,00 zł. Nie rozdysponowano w całości rezerwy budżetowej zaplanowanej na 2002 rok w kwocie ,00 zł. Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco : Rozdz szkoły podstawowe - bieżące utrzymanie i zadania inwestycyjne zostały wykonane w kwocie ,93 zł. tj. 98,48 % wykonania planu. Rozdz przedszkola przy szkołach podstawowych - wykonano w kwocie ,32 zł. tj. 97,04 % wykonania planu. Rozdz gimnazja- koszty utrzymania i bieżące wydatki zostały zrealizowane w 99,60 % co stanowi kwotę ,53 zł. Rozdz dowożenie uczniów do szkół - wykonano 82,27 % i wydatkowano ,72 zł. Niskie wykonanie w tym rozdziale jest spowodowane korzystaniem z dofinansowania do zatrudnionych osób z Powiatowego Urzędu Pracy. Rozdz placówki dokształcenia i doskonalenia nauczycieli wykonano w 90,98 % tj. na kwotę ,93 zł. i zrealizowano zapotrzebowanie na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w pełnej wysokości. 5

6 Rozdz pozostała działalność stanowi wydatki na utrzymanie ciągnika i przyczepy asenizacyjnej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Słodkowie, obsługującym wszystkie szkoły podstawowe w kwocie 3.593,49 zł. oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie ,00 zł.. Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zrealizowane w kwocie ,49 zł. tj. 26,24 % realizacji planu. Większość wydatków została zrealizowana zgodnie z opracowanym programem. Pozostałe nie wydatkowane środki zostaną w 2003 roku przeznaczone z wolnych środków na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dział 853 wykazuje wydatki na zasiłki z opieki społecznej z zadań własnych w kwocie ,23 zł. tj. 78,24 %, koszty związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,77 zł. tj. 94,10 % wykonania planu oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.977,17 zł. tj. 58,60%. Wydatkowano środki na dożywianie w kwocie zł w pełnej wysokości w stosunku do otrzymanej dotacji. Niskie wykonanie w zakresie wypłacanych zasiłków jest spowodowane otrzymaniem dodatkowych środków na zadania zlecone i zabezpieczeniem potrzeb w bardzo dużym zakresie. Dział. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi wydatki w zakresie utrzymania przedszkola w kwocie ,31 zł. tj. 99,39 % wykonania planu oraz poniesione wydatki na wypoczynek w formie kolonii letnich dla dzieci w kwocie ,00 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki na oświetlenie ulic i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie ,93 zł. tj. 66,53 % wykonania planu. Niska realizacja jest spowodowana zwrotem poniesionych kosztów na zużycie energii elektrycznej przy drogach dla których gmina nie jest zarządcą. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem wysypiska śmieci we wsi Cisew w kwocie ,60 zł oraz wydatki inwestycyjne i utrzymanie czystości na terenie gminy, gospodarka odpadami. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano dotacje na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie ,00zł. oraz utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 9.280,59 zł. Dział 926 przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych w kwocie 7.194,54 zł. tj. 95,93 %. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych przez budżet państwa z administracji rządowej w zakresie : - administracji publicznej w kwocie ,00 zł. tj. 100 % wyk. planu, - przeprowadzenia wyborów i uzupełnienia list wyborczych w kwocie ,30 zł. tj. 84,92 % - obrony cywilnej w kwocie 600,00 zł.. - oświaty i wychowania w kwocie 4.875,00 zł. 6

7 - opieki społecznej w kwocie ,58 zł. tj. 92,44 % realizacji planu, pozostała część dotacji została zwrócona dysponentowi środków ze względu na niemożliwość ich wykorzystania, - oświetlenia ulic w kwocie ,00 zł. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły zł. tj. 149,8 % realizacji planu, ogółem zebrane środki na rachunku bankowym wynoszą zł. Wydatkowano środki w kwocie zł. w tym: zł. na zadania inwestycyjne budowa wodociągu w miejscowości Cisew, Turkowice, Wrząca, które zostały sfinansowane również z budżetu gminy oraz koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 247 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. wynosi zł. W zakresie przychodów i rozchodów budżetu spłacono ratę kredytu zaciągniętego w 2000 roku na remont kapitalny i rozbudowę Szkół Podstawowych w miejscowości Cisew i Żuki na kwotę ,00 zł.. Pozostała do spłaty w 2003 roku kwota ,00 zł. Za 2002 rok pozostały wolne środki w kwocie ,31 zł. W zakresie inwestycji zrealizowano następujące zadania : I. Dział 010 Rolnictwo : 1. Uaktualnienie projektu technicznego na budowę wodociągu i stacji w miejscowości Obrębizna na wartość 915,00 zł. 2. Budowa wodociągu w miejscowości Cisew na ogólną wartość ,12 zł. o długości sieci wodociągowej około 904 mb 3. Budowa wodociągu w miejscowości Turkowice na ogólną wartość ,23zł. długość sieci wodociągowej 263,0 mb zasilanie ze stacji wodociągowej w m. Kaczki Średnie średnica rur sieci Ø 90 mm PCV długość przyłączy 145,0 mb średnica rur przyłączy Ø 40 mm PE 4. Budowa wodociągu w miejscowości Wrząca na ogólną wartość ,77 zł. długość sieci wodociągowej 547,0 mb zasilanie ze stacji wodociągowej w Słodkowie średnica rur sieci Ø 90 mm PCV długość przyłączy 97,0 mb średnica rur przyłączy Ø 40 mm PE 5 5. Budowa wodociągu o długości 142 m. w miejscowości Obrzębin na ogólną wartość 7.164,72 zł. 6. Zakupiono sprężarkę na wartość 7.000,00 zł. 7

8 II. Dział. 600 Transport : 1. Obrzębin nr ew. 259/2; 258 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na wartość ,53 zł. pozwolenie AB /02/Tg z dnia r. długość 500 m szerokość jezdni 6,00 5,00 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 1,00 m odwodnienie poprzez ścieki obustronne przy krawędzi jezdni a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego b) w-wa wiążąca gr. 2 cm z betonu asfaltowego c) podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 23cm d) w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm 2. Wietchinin nr ew. 294 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej pozwolenie AB /02/Tg z dnia r. na wartość ,35 zł. długość 500 m szerokość jezdni 4,50 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 1,00 m odwodnienie prawostronny rów trapezowy a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego b) w-wa wiążąca gr. 2 cm z betonu asfaltowego c) podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 23 cm d) w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm Szadów Księży nr ew. 157 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na wartość ,02 zł. pozwolenie AB /02/Tg z dnia r długość 260 m szerokość jezdni 5,00 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 1,00 m odwodnienie poprzez wyniesienie drogi ponad przyległy teren oraz nadanie spadków a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego b) w-wa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego c) górna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 12 cm d) dolna w-wa podbudowy to wyrównana i zagęszczona istniejąca nawierzchnia żwirowa Szadów Pański Szadów Księży nr ew. 117; 253/1 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na wartość : ,19 zł. pozwolenie długość 333 m szerokość jezdni 4,50 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 0,75 m odwodnienie poprzez wyniesienie drogi ponad przyległy teren oraz nadanie spadków 8

9 a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego b) w-wa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego c) górna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 8 cm d) dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm Budy Słodkowskie nr ew. 131 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na wartość ,69 zł. pozwolenie AB /02/Tg z dnia r. długość 530 m szerokość jezdni 4,50 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 0,75 m odwodnienie poprzez wyniesienie drogi ponad przyległy teren oraz nadanie spadków a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z masy mineralno-asfaltowej st.ii. b) klinowanie podbudowy masą st. II gr.2 cm c) w-wa górna podbudowy z tłucznia gr. 8 cm d) w-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm e) w-wa podsypki piaskowej o gr. 10 cm Grabieniec nr ew. 240 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej pozwolenie na wartość ,46 zł. zadanie nie zakończone. długość 500 m szerokość jezdni 4,50 m pobocze obustronne gruntowe o szer. 0,75 m odwodnienie poprzez wyniesienie drogi ponad przyległy teren oraz nadanie spadków a) warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej st III gr. 4 cm b) w-wa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 8 cm c) w-wa dolna podbudowy z kamienia łamanego gr. 15 cm Chlebów nr ew. 257 budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na wartość ,95 zł. pozwolenie AB /02/Tg z dnia r. długość 550 m szerokość jezdni 4,50 5,00 m pobocze obustronne, gruntowe o szer. 0,75 m odwodnienie zabezpiecza się przez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych drogi a) w-wa ścieralna gr. 4 cm z masy mineralno-asfaltowej st.ii. b) klinowanie podbudowy masą st. II gr.2 cm c) w-wa górna podbudowy z tłucznia gr. 8 cm d) w-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm e) w-wa podsypki piaskowej gr. 10 cm Cisew nr ew. 274 modernizacja drogi gminnej (ułożenie warstwy nawierzchniowej) na wartość ,07 zł. 9

10 pozwolenie długość 632 m szerokość jezdni 5,00 m pobocze istniejące obustronne pobocza gruntowe nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego St.III gr. 4 cm odwodnienie istniejące rowy przydrożne Zakończenie budowy drogi z 2001 roku w miejscowości Słodków Kolonia na ogólną wartość ,46 zł. w tym wydatki roku 2002 wyniosły ,29 zł. Zakończenie budowy drogi z 2001 roku w miejscowości Kowale Księże na ogólną wartość ,17 zł. w tym: wydatki 2002 roku wynosiły ,87zł. Uzupełniono dokumentację na budowę drogi zaplanowaną do realizacji w 2003 roku w miejscowości Turkowice Kowale Księże na wartość 421,77 zł. Uzupełniono dokumentację na budowę drogi zaplanowanej do realizacji w 2003 roku w miejscowości Wrząca na wartość 642,00 zł. Wybudowano kanalizację deszczową przy drodze w miejscowości Słodków na wartość ,46 zł. o długości 538 m. Zakończono przełożenie chodnika w miejscowości Słodków Kolonia na ogólna wartość ,28 zł. w tym: wydatkowano w 2002 roku kwotę ,28 zł. Zakupiono grunty pod drogę w miejscowości Słodków Kol. na wartość 3.942,00 zł. III. Dział 750 Administracja publiczna : 1 1. Zainstalowanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Turek wraz z wymianą 2 komputerów na wartość ,51 zł. IV. Dział 801 Oświata i wychowanie : 1. Remont Szkoły Podstawowej w miejscowości Chlebów na wartość ,93 zł. 2. Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Chlebów na wartość ,00 zł. 10

Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały bud

Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały bud Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Turek na 2015 rok Dochody budżetu gminy planuje się w kwocie 25.389.746,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące Tabela Nr 2. II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące O10 Rolnictwo i łowiectwo 59 925,62 62 296,82 104,0

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2011r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r. Plan dochodów na 2011 r. po zmianach wynosi 22.735.581,71

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo