lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1908-2008. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim"

Transkrypt

1

2 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Praca zbiorowa Nawsie Brzosteckie

3 Wydawca: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Wydanie sfinansował Wójt Gminy Brzostek Zdjęcia ze zbiorów: OSP w Nawsiu Brzosteckim, zbiory prywatne rodzin strażaków, Paweł Batycki, Józef Nosal, Łukasz Szynal Skład i łamanie: Józef Nosal ISBN: Druk i oprawa: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie

4 Gdy obowiązek wezwie mnie Tam wszędzie, gdzie się pali, Ty mi, o Panie, siłę daj, Bym życie ludzkie ocalił. Pozwól, niech dziecko póki czas Z płomieni cało wyniosę, Przerażonego starca daj Ustrzec przed strasznym losem. Daj, Panie, czujność, abym mógł Najsłabszy słyszeć krzyk, Daj sprawność i przytomność bym Ugasił pożar w mig. Swe powołanie pełnić chcę I wszystko z siebie dać: Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec I o ich mienie dbać. A jeśli taka wola Twa, Bym życie dał w ofierze, Ty bliskich mych w opiece miej. O to Cię proszę szczerze. Modlitwa strażaka autor nieznany Nawsie Brzosteckie 2008

5 Bogu na chwałę, ludziom na ratunek Wstęp O działalności Ochotniczych Straży Pożarnych mówi się, że są przejawem kultywowania najlepszych tradycji samopomocy sąsiedzkiej w rozwiązywaniu wszelkich zagrożeń. Z biegiem lat zakres pomocy udzielanej przez strażaków znacznie się rozszerzył. Biorą oni udział w gaszeniu pożarów, ratowaniu ludzi i ich dobytku przed skutkami powodzi, usuwaniu skutków wypadków drogowych, wichur, śnieżyc, gradobicia. Bardzo aktywnie prowadzą akcje edukacyjne, propagują swoje idee wśród młodzieży. Uświetniają uroczystości kościelne i państwowe, organizują życie towarzyskie. Działalność OSP w Nawsiu Brzosteckim ma szczególny wpływ na społeczne życie mieszkańców tej wsi. Setna rocznica powstania OSP w Nawsiu Brzosteckim stała się inspiracją do podjęcia próby opracowania monografii jednostki. Zadanie to okazało się bardzo trudne z powodu niewielkiej ilości dokumentów, jakie pozostały do chwili obecnej. Odtworzenie faktycznych wydarzeń kilkudziesięciu lat okazało się niemożliwe. Autorzy spróbowali opisać szeroką działalności OSP i utrwalić istniejące dokumenty. Niniejsze opracowanie może stać się początkiem poszukiwań historycznych dla młodych członków OSP. Praca nad opracowaniem skupiła dwa pokolenia nauczycieli, a także absolwentów Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim. Nad tekstami pracowali Krzysztof Skórski, Cecylia Balasa i Urszula Wojnarowska, materiały gromadziła Anna Zegarowska i Piotr Kawalec. Autorzy przepraszają wszystkie zainteresowane osoby za ewentualne pomyłki i błędy

6 oraz dziękują tym, którzy pośpieszyli im z pomocą. Mamy nadzieję, że drugie w historii wsi opracowanie tematyczne przyczyni się do spopularyzowania jej przeszłości oraz dzisiejszej aktywności mieszkańców. Autorzy

7 Rozdział 1 GENEZA POWSTAWANIA STRAŻY POŻARNYCH Pożary od najdawniejszych czasów należały do największych klęsk żywiołowych. Przyczyny ich powstawania były podobne do tych, jakie i dziś występują, a więc zaprószenie ognia, pioruny, podpalenia. Największym jednak problemem był stan budownictwa. W okresie średniowiecza budowle zarówno mieszkalne, sakralne jak i obronne wznoszone były głównie z drewna. Przez okres kilku następnych stuleci coraz częściej stosowano w budownictwie kamień i cegłę, jednak ze względu na cenę, materiałem dominującym pozostało drewno. Częstemu powstawaniu pożarów sprzyjała także średniowieczna zabudowa miast. Uliczki były bardzo wąskie, ciasne. Budowano tak zarówno w celach obronnych, jak również po to, aby na małej przestrzeni zmieścić jak największą liczbę budynków. Taki system zabudowy, w wypadku pożaru, powodował łatwe przenoszenie się ognia z jednego budynku na inne. Powszechną przyczyną pożarów były też podpalenia, szczególnie w czasach wojen, kiedy to splądrowane wcześniej miasta, najczęściej właśnie palono. Te wszystkie czynniki składały się na to, że pożary były ogromnym problemem. Skalę tego zjawiska podają różne źródła z historii Polski. Jeśli chodzi o największe pożary w Polsce, to najbardziej z ich powodu cierpiał Kraków. Ogromny pożar wybuchł w roku 1125, kiedy to spaliło się całe miasto. W roku 1205 spłonęła katedra na Wawelu, w 1241 roku ponownie spaleniu uległo całe miasto, zaś w 1285 roku Kraków został podpalony przez księcia Konrada Mazowieckiego, który toczył wtedy walki z księciem krakowskim Leszkiem Czarnym. Ponadto duże pożary Krakowa wybuchały w 1306, 1407, 1442, 1462, 1475, 1504, 1528,

8 1536, 1555, 1587, 1655, 1702, 1768 i 1850 roku. Po pożarze w 1528 roku, kiedy spłonęła dzielnica Kleparz, a ocalał tylko kościół z relikwiami św. Floriana, zaczęto czcić tego świętego jako patrona i opiekuna straży pożarnej. Oczywiście Kraków nie był jedynym miastem, które często cierpiało z powodu pożarów. Bardzo często płonęły: Warszawa, Lwów, Sandomierz. Duża częstotliwość powstawania pożarów i ich skutki zmuszały mieszkańców miast do podejmowania jak największych środków ostrożności i organizowania samoobrony. Występowanie tego problemu skłaniało też ówczesnych pisarzy, polityków i działaczy gospodarczych do zwracania dużej uwagi na te negatywne zjawiska. Pierwszym, który na kartach książki zwrócił uwagę na sprawę bezpieczeństwa pożarowego, był Andrzej Frycz Modrzewski. W swym słynnym dziele O naprawie Rzeczypospolitej poświęcił dużo miejsca przyczynom powstawania pożarów, ich zapobieganiu oraz oświacie przeciwpożarowej. Główną przyczynę widział w drewnianym budownictwie i twierdził nawet, że wbrew pozorom jest ono kosztowniejsze, niż np. budownictwo z wykorzystaniem cegły, ponieważ po każdym pożarze wymaga dodatkowych kosztów. Opracował następujące wskazówki mające zapobiegać pożarom: 1) każdy mieszczanin - właściciel domu, powinien starać się o to, aby piece, kominy, paleniska i inne miejsca, w których pali się ogień, były ulepione z gliny i zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się ognia, 2) kominy powinny wystawać ponad szczyty budynków tak, aby wylatujące iskry nie groziły pożarem dachu, 3) od maja do września w żadnym domu nie powinno się rozpalać ognia po zachodzie słońca, 4) w pobliżu, gdzie pali się ogień, nie powinno się przechowywać słomy, siana i paździerzy. Postulował on także, aby każdy gospodarz miał obok swego domu ruchomą drabinę, osękę, płachtę przymoco-

9 waną do drąga, wiadro, siekierę i kadź pełną wody. Nad bezpieczeństwem pożarowym miał czuwać starszy dzielnicowy, wybierany przez mieszkańców. Na sprawy bezpieczeństwa pożarowego zwrócił uwagę także Anzelm Gostomski, autor poradnika rolniczego zatytułowanego Gospodarstwo, wydanego w 1588 roku. Przeanalizował w nim zasady posługiwania się otwartym ogniem i zabezpieczania budynków przed wybuchem pożarów. Dostrzeganie przez niektórych ludzi zagrożenia pożarami i podejmowane próby przeciwdziałania im nie przynosiły jednak zamierzonych rezultatów. Dlatego też w XVI wieku coraz częściej władze miast polskich zaczęły wydawać tzw. porządki ogniowe, które określały zasady walki z pożarami oraz zakazywały budowy w mieście drewnianych domów. Każde miasto indywidualnie kształtowało te porządki, określając sposób powiadamiania o pożarze. Zobowiązywano cechy rzemieślnicze do stawania do walki z pożarami, określając, jaki cech ilu ma wystawić członków. Wiele miast utrzymywało stróżów nocnych, do obowiązków których należało czuwanie nad bezpieczeństwem pożarowym i powiadamianie mieszkańców o pożarze poprzez bicia w dzwony. Coraz częściej właściciele miast zachęcali też pogorzelców do odbudowywania swych domów z cegły lub kamienia. Tak czynił np. właściciel Rzeszowa Mikołaj Spytek Ligęza, który pogorzelców tego miasta zwalniał na 15 lat z opłat od domów, pod warunkiem, że odbudowali swoje domostwa z cegły lub kamienia. Mimo funkcjonowania instytucji stróżów nocnych i istnienia porządków ogniowych, obowiązek gaszenia pożarów spoczywał na całej ludności miasta. Sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie z końcem XVII wieku, kiedy to władze miejskie poszczególnych miast przejęły na siebie organizację walki z pożarami i wyposażania miasta w narzędzia przeciwpożarowe.

10 Bardzo istotne zmiany w ochronie przeciwpożarowej nastąpiły z końcem XVIII i początkiem XIX wieku. Podjęto wówczas działania mające na celu unowocześnienie, stworzenie lepszej organizacji w gaszeniu pożarów oraz zapewnienie prewencji przeciwpożarowej. Ówczesne władze państwowe, szczególnie na terenie Galicji, gdzie panowała największa swoboda w tym zakresie, wydawały odpowiednie przepisy regulujące kwestie ochrony przeciwpożarowej. Jednym z pierwszych była ogłoszona patentem cesarskim z dnia 28 lipca 1786 roku ustawa o policji ogniowej dla gmin wiejskich (przywołana powtórnie rozporządzeniem gubernialnym z 4 grudnia 1824 roku i ponowiona w ustawie gminnej z 1886 roku). Ustawa ta była pierwszym urzędowym dokumentem regulującym sposoby wznoszenia domów, kominów, palenisk, stodół, suszarni lnu, a także podłóg w izbach kuchennych, spełniających wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy ustawy zakazywały wykonywania w nocy takich czynności jak: rżnięcie sieczki, młócenie czy czesanie lnu. Na władze gminne nakładały pewne obowiązki, na przykład, by doglądali kominiarzy, aby ci uczciwie wykonywali swoje powinności. Kominiarze mieli trzy razy do roku prowadzić kontrole domów pod kątem bezpieczeństwa pożarowego - dwa razy w zimie i raz w lecie. Ustawa nakładała także przepisy na ówczesne zakłady przemysłowe, a więc młyny, browary, gorzelnie itp. oraz na obszary dworskie, plebanie i klasztory. Zgodnie z nimi musiały być one wyposażone w kadzie pełne wody oraz sprzęt do gaszenia ognia: drabiny, haki, sikawki ręczne, cebry na wodę itp. Wszystkie te środki i metody walki z pożarami nie przynosiły jednak większych rezultatów, wobec czego nieodzowne stało się podejmowanie bardziej zdecydowanych kroków. 10

11 Rozdział 2 POWSTAWANIE I ROZWÓJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Pierwsze straże pożarne zaczęły powstawać w Galicji i tutaj też były początki ruchu strażackiego. Wpływ na to miał bez wątpienia fakt, że spośród wszystkich zaborów Galicja była zaborem najmniej represyjnym, szczególnie w okresie autonomii. Uzyskanie jej w roku 1861 wpłynęło korzystnie na sytuacje Polaków mieszkających w tym zaborze. Wprowadzenie w 1867 roku liberalnej konstytucji spowodowało znaczne ożywienie polityczne. Wówczas to właśnie zaczęły powstawać legalne ugrupowania, partie polityczne oraz liczne organizacje i stowarzyszenia. Duże znaczenie miało także to, że Koło Polskie odgrywało znaczącą rolę w wiedeńskiej Radzie Państwa. Wielu Polaków w końcu lat 60-tych aż do rozpadu monarchii austro-węgierskiej odgrywało bardzo ważną rolę i zajmowało kluczowe stanowiska w państwie. Premierami byli Alfred Potocki i Kazimierz Badani, ministrami finansów (w Austrii) m.in. Julian Dunajewski, Leon Biliński czy Wacław Zaleski. Franciszek Smolka był prezydentem austro-węgierskiej Rady Państwa, czyli parlamentu. Do rozwoju straży pożarnych przyczynił się sam rząd austriacki, który obserwując ogromne straty wyrządzane przez pożary w 1864 roku zezwolił na organizowanie straży pożarnych. Bardzo duże zasługi w tym zakresie miał Agenor hr. Gołuchowski, ówczesny namiestnik Galicji. Był on wielkim zwolennikiem autonomii krajów wchodzących w skład monarchii austrowęgierskiej. Dzięki swoim zabiegom uważany jest za ojca chrzestnego straży pożarnych w Galicji. Duże znaczenie miało także to, że w zaborze austriackim panowała atmosfera sprzyjająca tego typu przedsięwzięciom. Przykład najczęściej wychodził od najbardziej 11

12 wpływowych rodzin w kraju. Sprawiło to pojawienie się mody na ćwiczenia gimnastyczne, a ćwiczenia strażackie były dla ówczesnej młodzieży namiastką sportu. Straż pożarna rekompensowała też polskiej młodzieży w pewnym stopniu marzenia o własnym wojsku, mundurze. Właśnie mundur i dyscyplina obowiązująca w straży, przyciągały do niej młodzież. Pierwszą jednostką ochotniczej straży pożarnej była Ochotnicza Straż Ogniowa w Krakowie, założona w 1865 roku z inicjatywy Krajowego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia jako straż wzorcowa. Powstanie tej organizacji było przykładem dla innych miast. Jeszcze w tym samym roku powstały straże pożarne w Gródku Jagiellońskim i Tarnowie, następnie w Wadowicach -1867, w Stanisławowie i Lwowie -1868, w Bochni , w Żywcu, Brodach, Samborze i Przemyślu , w Gorlicach, Chrzanowie, Jaworowie, Kałuszu, Sokalu i Wieliczce Dosyć dynamicznie rozwijający się ruch strażacki, wobec braku łączności i współdziałania, zaczął po kilku latach słabnąć. Wówczas to ówcześni działacze strażaccy, wśród których wyróżniał się Ludwik Ćwiklicer, poddali myśl, aby luźno działające organizacje strażackie połączyć w jeden związek. Udało się do tego doprowadzić w roku 1875, kiedy to Namiestnictwo wyraziło zgodę na utworzenie Krajowego Związku Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. W tym samym roku w dniach 31 października i 1 listopada odbył się we Lwowie I Krajowy Zjazd Straży. Wzięło w nim udział 306 delegatów z 57 ochotniczych straży pożarnych i 4 straży miejskich (ze Lwowa, Krakowa, Przemyśla i Tarnopola). Zjazd zatwierdził statuty, regulaminy i wybrał Radę Zawiadowczą, jako organ wykonawczy Krajowego Związku Straży Pożarnych. Przynależność do związku nie była obowiązkowa, ale straże związkowe lepiej się rozwijały, ponieważ od samego początku otaczane były fachową opieką i pomocą. 12

13 Na III Walnym Zjeździe we Lwowie, który odbył się w dniach grudnia 1887 roku, podjęto decyzję o organizowaniu związków okręgowych. Nie były one samodzielnymi stowarzyszeniami, lecz organami pomocniczymi Krajowego Związku Straży Pożarnych. Podstawowym zadaniem związków okręgowych było wspomaganie Krajowego Związku w jego pracach zmierzających do rozwoju ruchu strażackiego, prowadzenie ewidencji straży i jej członków, występowanie z wnioskami do rad gminnych i powiatowych w sprawach bezpieczeństwa pożarowego oraz organizowanie przynajmniej raz w roku ćwiczeń wzorcowych, w których miały brać udział wszystkie straże z danego okręgu. W 1890 roku na terenie Galicji było 26 związków okręgowych. Sześć z nich wchodziło w skład dzisiejszego województwa podkarpackiego. Wśród nich związek w Jaśle, który obejmował straże pożarne z Jasła, Kołaczyc, Brzostku, Biecza, Gorlic, Żmigrodu i Frysztaka. Niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju straży miała ustawa z dnia 10 lutego 1891 roku o policji ogniowej. Oprócz zagadnień mówiących o środkach alarmowania na wypadek pożaru, czy o organizacji straży pożarnej, nakładała na gminy obowiązek zorganizowania straży pożarnych. Wówczas to powstała straż pożarna np. w Strzyżowie rok. Podstawowym zadaniem straży pożarnej było niesienie pomocy bliźnim w razie zagrożenia życia lub mienia spowodowanego pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Członkiem straży pożarnej mógł zostać każdy mężczyzna, który ukończył 18 rok życia, był zdrowy, znał regulamin i statut towarzystwa oraz prowadził nieposzlakowany tryb życia. Wstępując do straży musiał złożyć ślubowanie: Ja, nowo zaciężny towarzysz korpusu ochotniczej straży pożarnej w (miejscowość), przystąpiwszy z własnej woli i ochoty do tegoż korpusu, przyrzekam i ślubuję, że przy tej straży pożarnej wiernie i walnie służyć będę. Ślubuję szczegółowo 13

14 dla przełożonych moich bezwarunkowe posłuszeństwo w służbie i szacunek należny, dla towarzyszy koleżeństwo i zgodę. Przyrzekam tak na służbie, jako też poza służbą, życie i postępowanie honorowe, stanowi strażaka odpowiednie, a mundurowi w niczym nie uchybiające. Przyrzeczenie to daję w miejsce przysięgi służbowej. Ówczesny korpus strażacki w strażach galicyjskich składał się z czterech oddziałów: gimnastyków, sikawkowego, wodnego i strażniczego. Do obowiązków oddziału gimnastyków należał ratunek ludzi i ruchomości z miejsc zagrożonych, obsługa węży w przejściach oraz zabezpieczenie budynków sąsiednich. Oddział sikawkowy pełnił służbę przy sikawkach, obsługiwał wylot sikawek i węże. Do zadań oddziału wodnego należała służba przy poborze wody, przy jej rozwozie i rozdziale, ewentualnie służba przy wodociągach. Z kolei oddział strażniczy pełnił służbę przy osobach wyratowanych z pożaru oraz pilnował porządku. O ile żywiołowy rozwój straży pożarnych w końcu XIX wieku następował w miastach, o tyle z trudem przychodziło to we wsiach i małych miasteczkach. W 1899 roku na terenie Galicji było jeszcze 41 miasteczek, które nie miały żadnej zorganizowanej obrony przeciwpożarowej, nie mówiąc o wsiach, gdzie było to już ogromną rzadkością. Powodem takiego stanu rzeczy było przede wszystkim to, że ówczesne wsie i małe miasteczka były bardzo ubogie, a tworzenie straży pożarnej wymagało pewnych kosztów. Zarząd Krajowy organizował więc w tych wsiach i miasteczkach tzw. obowiązkowe pogotowia ogniowe, podejmując jednocześnie wszelkie możliwe kroki zmierzające do zorganizowania straży pożarnych. Sytuacja zaczęła się poprawiać już od początku XX wieku, kiedy coraz częściej straże pożarne powstawały też we wsiach i niewielkich miasteczkach. 14

15 PATRON STRAŻAKÓW Rozdział 3 Florian - Imię to wywodzi się z języka łacińskiego. W kalendarzu liturgicznym wspomnienie św. Floriana jest umieszczone na początku maja (aktualnie 4 maja), kiedy to zaczyna rozwijać się przyroda i kwitną kwiaty. Niektórzy w etymologii tego imienia dopatrują się też pierwiastka wody, zawsze koniecznej dla życia roślin. W Polsce imię to pojawiło się w XII wieku wraz z kultem św. Floriana, który rozwinął się w związku z otrzymaniem w 1184 roku przez Kraków relikwii Świętego. W XIII wieku imię to uległo pewnemu przekształceniu i przybrało formę Tworian. Nie sposób podać faktycznych przyczyn, dlaczego u nas mieszano imię Florian i Tworzyjan. Obok męskiej formy tego imienia istnieje jego żeński odpowiednik Floriana lub jego zdrobnienie Florka. Księga imion zaś podaje, że imię Florian jest ewidentnie pogańskie: pochodzi od starorzymskiej bogini Flory, która w opiece miała kwiaty (po łacinie flos). W VIII wieku po całej środkowej Europie rozpowszechnił się kult św. Floriana. Nie ma jednak żadnych źródeł potwierdzających historyczność osoby i wydarzeń z jego życia. To, co dziś wiemy o św. Florianie, jest oparte na dziele pt. Passio Floriani, które częściowo nosi znamiona legendy. W tym czasie za patrona od ognia, a także od wojny i powodzi, zaczęto uważać św. Floriana, żołnierza i męczennika za wiarę. Początkowo lokalny kult z miejscowości St. Florian zaczął promieniować na coraz to nowe diecezje. Stało się też wtedy 15

16 powszechne poszukiwanie jego pomocy w sytuacji zagrożenia pożarem. Św. Florjanie, miej ten dom w obronie, niechaj płomieniem od ognia nie chłonie! Taki napis, a także figurę świętego umieszczali na swych kamienicach mieszkańcy dawnego Krakowa. Modlili się: Św. Florianie broń nas i strzeż od ognia nieszczęsnego i piekielnego, rozpal ogień miłości i dobroci przez Chrystusa Pana Naszego. Amen a także Wszechmogący, wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Floriana, męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów. Przybysze niemieccy formułowali tę prośbę o opiekę w całkiem inny sposób: Heilig Florian, schutze mein Haus und zunde das andere an, czyli: Św. Florianie, oszczędź mój dom i podpal inny. Widać panowało wśród nich przekonanie, że bezlitosne płomienie muszą zebrać swoje żniwo. W Polsce św. Florian już znacznie wcześniej zajął poczesne miejsce wśród narodowych patronów. W 1184 r. dzięki staraniom biskupa krakowskiego Gedki i księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadzono do Polski z Rzymu jego relikwie. O tym, jak ciało tego męczennika trafiło najpierw do Rzymu, a potem do Polski, dowiadujemy się z podań ubarwionych wątkami fantastycznymi. Historię sprowadzenia relikwii św. Floriana do Polski, opisuje w swojej kronice, pod rokiem 1184, Jan Długosz: Papież Lucjusz III chcąc się przychylić do ciągłych próśb monarchy polskiego Kazimierza, postanawia dać rzeczonemu księciu i katedrze krakowskiej ciało niezwykłego męczennika św. Floriana. Na większą cześć zarówno świętego jak i Polaków, posłał kości świętego ciała księciu polskiemu Kazimierzowi i katedrze krakowskiej przez biskupa Modeny Idziego. Ten, przybywszy ze świętymi szczątkami do Krakowa dwudziestego siódmego października, został przyjęty z wielkimi honorami, wśród oznak powszechnej radości i wesela przez księcia Kazimierza, biskupa krakowskiego Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i klasz- 16

17 tory, które wyszły naprzeciw niego siedem mil. Wszyscy cieszyli się, że Polakom, za zmiłowaniem Bożym, przybył nowy orędownik i opiekun i że katedra krakowska nabrała nowego blasku przez złożenie w niej ciała sławnego męczennika. Tam też złożono wniesione w tłumnej procesji ludu rzeczone ciało, a przez ten zaszczytny depozyt rozeszła się daleko i szeroko jego chwała. Na cześć św. Męczennika biskup krakowski Gedeon zbudował poza murami Krakowa, z wielkim nakładem kosztów, kościół kunsztownej roboty, który dzięki łaskawości Bożej przetrwał dotąd. Biskupa zaś Modeny, Idziego, obdarowanego hojnie przez księcia Kazimierza i biskupa krakowskiego Gedeona, odprawiono do Rzymu. Od tego czasu zaczęli Polacy, zarówno rycerze, jak mieszczanie i wieśniacy, na cześć i pamiątkę św. Floriana nadawać na chrzcie to imię. Opis jego męczeństwa pochodzi dopiero z VIII w. i trudno ręczyć za szczegóły. Nie jest to jednak czysta legenda, odzwierciedla bowiem silne tradycje lokalne, których część spisano w martyrologium z V w. Św. Florian pochodził z Lauriacum (Lorch), z rzymskiej prowincji Noricum Ripense. Urodził się w II połowie III w. n. e. w dzisiejszym Zeiselmauer (dawne Ceti) w Dolnej Austrii. Jego życie przypadło na czasy wielkiego prześladowania chrześcijan przez cesarza Dioklecjana ( ). Okres prześladowań dał Kościołowi męczenników, świadczących życiem za prawdziwość wiary. Jednym z nich był Florian. W okresie prześladowań jawnie popierał chrześcijan i zachęcał do wytrwania. W mieście Lauriacum w wyniku obławy na wyznawców Chrystusa pochwycono jedenaście osób, o których dowiedział się Florian Florian, żołnierz, szef wojskowej służby prefekta, który był chrześcijaninem. Sam udał się do Lauriacum, gdzie dał się aresztować dawnym swoim podwładnym - żołnierzom. Namowy namiestnika cesarskiego, aby wyparł się swojej wiary i złożył ofiarę bogom rzymskim nie przyniosły rezultatu. Nie pomogło bicie kijami ani inne tortury. Nie mogąc wymusić wyrzeczenia wiary 17

18 Akwilinus wydał rozkaz zabicia Floriana. Dnia 4 maja 304 r. na moście na rzece Anizie ustawiono pobitego i zmaltretowanego Floriana przywiązując mu kamień do szyi. Modlącego się Floriana, jeden z oprawców strącił do rzeki. Podania odnoszące się do odnalezienia i pochowania ciała męczennika wymieniają świątobliwą niewiastę Walerię, której we śnie miał się ukazać św. Florian, wskazując miejsce, gdzie, strzeżone przez orła, spoczywały jego zwłoki. Waleria odnalazła ciało i pogrzebała je w miejscowości, którą od imienia świętego nazwano St. Florian. W miejscu pochówku stanęła najpierw kaplica, później kościół i klasztor benedyktynów, oddany potem kanonikom laterańskim, relikwie zaś zabrano do Rzymu, by za pośrednictwem świętego wyjednać miastu pokój w czasach ciągłych napadów. Św. Florian stał się patronem diecezji wiedeńskiej i opiekunem strażaków. Na ogół przedstawia się go jako rzymskiego legionistę. Przedstawiony jest jako rycerz Chrystusowy i patron walki z pożarem. Nosi różnorodne zbroje, hełm, towarzyszy mu często rozwinięty sztandar, czasem tarcza i miecz. Od XIV wieku pojawia się z naczyniem z wodą, która gasi ogień, a to za sprawą cudownego ocalenia kościoła i części Kleparza z ogromnego pożaru Krakowa w 1528 r. W bocheńskim kościele Piotr Kornecki przedstawił go jako rycerza w zbroi z chorągwią w lewej ręce. Lekko pochylony prawą ręką gasi pożar, wylewając wodę na rozszerzający się płomień. Jego atrybutami m. in. są: kamień młyński i płonący dom. Nie ma także dokładnych wiadomości, co działo się z relikwiami świętego Męczennika. Polskiej delegacji, która przybyła do Rzymu w 1184 r. po relikwie jakiegoś świętego, który mógłby stać się patronem całego narodu, nie było łatwo wyjednać ciało męczennika, którego Rzym uważał za swojego opiekuna, niemal gwaranta bezpieczeństwa. Według legendy sam św. Florian interweniował, wyjawiając papieżowi Lucjuszowi III swoją wolę udania się do północnego kraju. Z wielką dyskrecją, ale też pod opieką znakomitej osobisto- 18

19 ści - legata papieskiego, biskupa Modeny, Idziego, przywieziono ciało św. Floriana do Krakowa. Jednak jeszcze przed bramami miasta, na podkrakowskim Kleparzu, w miejscu gdzie dziś wznosi się kościół pod wezwaniem świętego męczennika, woły ciągnące wóz z relikwiami zatrzymały się i ruszyły w dalszą drogę dopiero wtedy, gdy książę Kazimierz Sprawiedliwy złożył przyrzeczenie, że na tym miejscu stanie kościół. Realizacja tego dzieła rozpoczęła się już w 1185 r., a pomiędzy rokiem 1208 i 1216 bł. Wincenty Kadłubek, wówczas biskup krakowski, konsekrował ukończoną świątynię. Z katedry wawelskiej sprowadzono uroczyście część relikwii św. Floriana, patrona kościoła i Kleparza. Gdy w 1366 r. Kazimierz Wielki przekształcał Kleparz w osobne miasto, od imienia patrona nazwał go Florencją. Nazwa ta była wprawdzie używana przez dwa stulecia, lecz nigdy nie wyparła dawnej. W 1436 r. Św. Florian został zaliczony, wraz ze świętym Wojciechem, Stanisławem i Wacławem do głównych patronów Polski. Kult św. Floriana przybierał różne formy. Organizowane były uroczyste procesje z katedry do kościoła św. Floriana, podczas których niesiono relikwiarz z głową świętego. Od czasu wielkiego pożaru Kleparza w 1528 r., kiedy to nadprzyrodzonej interwencji patrona od ognia przypisano cudowne ocalenie świątyni, kult św. Floriana stał się jeszcze żywszy. W Klejnotach stołecznego miasta Krakowa Piotra Hiacynta Pruszcza czytamy, że w tymże pożarze był widziany św. Floryan w powietrzu z naczyniem wody, zalewając kościół pod jego tytułem zmurowany; po tem widzeniu on pożar ogniowy zaraz ugasił, za co Panu Bogu i po dziś dzień w poniedziałek przywodny przy mszy świętej obywatele z postronnymi ludźmi świętemu Floryanowi dziękują. Tylko raz w roku w czasie tej Mszy świętej dziękczynnej zapalano wielką świecę, ustawioną pośrodku kościoła pod krucyfiksem. Zwyczaj palenia świecy przetrwał po dziś dzień. Od czasu ocalenia kościoła pod wezwaniem św. Floriana na 19

20 Kleparzu zaczęto czcić Floriana jako patrona od pożaru a strażacy jako swojego patrona. Z biegiem lat św. Floriana zaczęli czcić nie tylko strażacy, ale także wszyscy, którzy na co dzień ocierają się o ogień, jak: hutnicy, metalowcy, kominiarze. Święty Florian znalazł też swoje miejsce w pieśni będącej pierwszym hymnem Polski - Bogurodzicy: Święty Florianie Nasz miły Patronie Proś za nami Gospodyna Paniej Maryjej Syna. Ojciec święty Jan Paweł II w liście apostolskim z okazji 800-lecia parafii św. Wojciecha na Kleparzu w 1984 roku, jako wikary dawny świętofloriański, tak pisał na temat kultu św. Floriana: Święty Florian stał się dla nas wymownym znakiem szczególnej więzi kościoła i Narodu Polskiego z Namiestnikiem Chrystusa i stolicą chrześcijaństwa. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy spieszył ze swoim świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom w Lauriacum, stał się zwycięzcą i obrońcą w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka. Trzeba także podkreślić, że święty Florian jest od wieków czczony w Polsce i poza nią jako Patron strażaków, a więc tych, którzy wierni przekazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. W dniu 19 października 1993 r. Kongregacja do spraw kultu Bożego przy stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów Patrona Św. Floriana, gdzie jest on otaczany szczególnym kultem i gdzie znajdują się relikwie świętego przekazane z Krakowa. Corocznie 16 sierpnia strażacy z całej gminy Brzostek spotykają się na mszy świętej w sanktuarium Matki Boskiej w Przeczycy. 20

21 Rozdział 4 NAWSIE BRZOSTECKIE Nawsie Brzosteckie jest jedną z 19 wsi należących do Gminy Brzostek. Obecnie liczy ponad 850 mieszkańców. Dokładne położenie geograficzne Nawsia Brzosteckiego to szerokości geograficznej północnej i długości geograficznej wschodniej. Zabudowania położone są przy drodze Brzostek Kamienica Górna, na brzegach potoku Słonego. Słowo nawsie ma wiele znaczeń: puste części wsi służące za pastwisko, pola położone w samej wiosce, miejsca wolne między domami, wspólna własność lub właściwa wieś. Wszystkie one pasują mniej lub bardziej do usytuowania wsi i warunków zabudowy. Obrzeża wsi porastają lasy bukowe tzw. żyzna buczyna karpacka. Są to żyzne lasy rosnące na glebach brunatnych, mniej lub bardziej wyługowanych. Warstwę drzew tworzy buk z domieszką innych drzew: jodła, klon, jawor. W skąpym podszycie rosną: bez koralowy, leszczyna. Gatunkami charakterystycznymi dla tego zespołu są subendemity karpackie: żywiec gruczołowaty i żywokost sercowaty. Spotykamy także paprotnika kolczastego i paprotnika Brauna. W runie rosną: marzanka wonna, kopytnik pospolity, szczyr trwały, żywiec cebulkowaty i chroniony bluszcz pospolity. Lasy te noszą różnorodne, swojskie nazwy np. Kamera (w okresie zaborów nazywano tak lasy państwowe), Dąbrówka. Nawsie to jedna z później założonych wsi na terenie gminy. Założyli ją benedyktyni tynieccy na przełomie XVII i XVIII w. Na terenie przedmieścia Brzostku osadzili oni chłopów z obowiązkiem odrabiania pańszczyzny. W latach gospodarowało tu 10 kmieci, w tym 3 nowo osadzonych i 25 zagrodników. Mieszkali tu również: kowal, 21

22 krawiec i pracownik browaru. W XIX w. wioska należała do funduszu religijnego i miała znacznie większy obszar niż dzisiaj. W XX w. dwukrotnie traciła ona części swojego obszaru na rzecz Brzostku. W 1931 r. odłączono obszar folwarku opackiego, a w latach osiemdziesiątych przysiółek Okrągła zbudowano tam boiska sportowe. Trzeciego rozbioru dokonano w 2001 roku, przyłączając przysiółki Ćwierci i Role do Brzostku. Wieś, jak i cała gmina, ma charakter rolniczy o rozdrobnionych gospodarstwach. Coraz rzadziej są one podstawą utrzymania mieszkańców. Niewielka ich część pracuje w zakładach przemysłowych w Dębicy i coraz częściej młodzi ludzie szukają pracy za granicą. Na terenie wsi usytuowana była baza maszynowa Spółdzielni Kółek Rolniczych. Obecnie teren został wykupiony i przygotowywany jest do prowadzenia innej działalności gospodarczej. Na ternie wsi od 111 lat funkcjonuje szkoła. W 1897 r. pod budowę zakupiono od Antoniego Juchy 1 morg ziemi. Budowę fundowały wspólnie gromady Nawsia i Woli Brzosteckiej. Powstał typowy, dla funkcji i okresu, budynek z cegły prawdopodobnie pierwszy budynek murowany we wsi. Nowy budynek szkoły oddano do użytku w 1969 r., dom nauczyciela w 1971 r., a budynek przedszkola cztery lata później. W roku 2001 nastąpiło uroczyste otwarcie budynku gimnazjum z salą gimnastyczną. Na terenie wsi funkcjonują 2 sklepy spożywcze, dom ludowy i remiza. Działają aktywnie i często wspólnie OSP i Koło Gospodyń. 22

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

6 sierpnia 1997 roku Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia nowo zbudowanej Kaplicy w

6 sierpnia 1997 roku Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia nowo zbudowanej Kaplicy w 6 sierpnia 1997 roku Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia nowo zbudowanej Kaplicy w Bukowej 2 Podczas sesji Rady Gminy w Brzostku w dniu 13

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014. Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014. Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1 ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014 CENA 3,00 ZŁ Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1 Poświęcenie i oddanie do użytku zakładu chłodniczego katowickiej Spółki

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE:

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE: NrVIII ISSN 1641-2893 CENA 1,70 zł Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2002 Roku wszystkim mieszkańcom Bojar składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask bożych, zdrowia, szczęścia i radości

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Historia biblioteki publicznej w Rzgowie jest nierozerwalnie związana z dziejami miejscowości, jednak początki istnienia książnicy

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Relacja z imprezy na stronie 17

Relacja z imprezy na stronie 17 Relacja z imprezy na stronie 17 Gdyby nie pieniądze z zewnątrz, głównie ze środków unijnych, wielu inwestycji nie udało by się zrealizować. Nawet w takiej gminie jak nasza, która uważana jest za zamożną.

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku ::

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku :: www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 Pisanki wykonane przez dzieci i młodzież w GCKiKF :: Z kart historii :: Bitwa Jedlińska 11 czerwca 1809 roku str.

Bardziej szczegółowo

Wieści z Jeleśni Październik

Wieści z Jeleśni Październik Jak uratować małe szkoły czytaj str. 8-9 Wieści z Jeleśni Październik NR 7 2012 ISSN: 2083-3253 GAZETA WYDAWANA PRZEZ URZĄD GMINY W JELEŚNI Wójt Gminy Jeleśnia: Zmiany są konieczne, a na efekty musimy

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com

1/97/2010/XXV SPIS TREŚCI. WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com SPIS TREŚCI 1/97/2010/XXV Numer dofinansowany ze środków Urzędu Gminy w Burzeninie WYDAWCA Oddział PTTK w Sieradzu sieradz.pttk@gmail.com ADRES REDAKCJI 98-200 Sieradz ul. Żwirki i Wigury 4 tel. (043)

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 13 kwiecień-czerwiec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny LGD Polesie na Targach Produktów Regionalnych Regionalia w Warszawie

Bardziej szczegółowo