EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT"

Transkrypt

1 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT TERMIN PANELU: 28 września, godz PARTNER: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo TEMAT PANELU: Czy energetyczna (r)ewolucja uratuje świat? MODERATOR: Jakub Kurasz, Rzeczpospolita, Polska PANELIŚCI: 1. Jacques De Jong, Clingendael Institute, Holandia 2. Selahattin Hakman, Sabancı Holding Energy Group, Turcja 3. Jan Hupka, Politechnika Gdańska, Polska 4. Krzysztof Kilian, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 5. Grażyna Piotrowska-Oliwa, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polska AUTOR BRIEFU: Andrzej Jagielski 1

2 Czy realna jest wizja energii w 100 proc. odnawialnej? Jaki jest obecnie poziom wykorzystania energii z OZE? Występujące w XX w. kolejne kryzysy paliwowe oraz zniszczenie środowiska spowodowane m.in. przez eksploatację i spalanie paliw konwencjonalnych stały się bodźcami do wdrożenia programów mających na celu ograniczenie zużycia energii oraz zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii (OZE). Wysiłki Polski oraz innych państw UE wynikają z ustaleń polityczno-ekonomicznych zapisanych w przyjętej w marcu 2006 r. tzw. Zielonej Księdze Europejskiej na rzecz strategii zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (ang. Green Paper towards a European strategy for energy security). Zapisano w niej wolę poprawy bezpieczeństwa energetycznego UE oraz pragnienie wypełnienia postanowień z Kioto z 1997 r. w sprawie ograniczenia wpływu na globalne zmiany klimatyczne, a szczególnie dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. W skrócie cele te są określane ilościowo jako 3 x 20% i oznaczają, że podstawą europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. jest 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 r., 20% zmniejszenie zużycia energii (rozumiane jako poprawa efektywności energetycznej) oraz 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w strukturze wytwarzania. Cele polityczne przedstawione w Zielonej Karcie stały się podstawą tzw. Trzeciego pakietu energetycznego przyjętego 10 marca 2007 r. (ang. The third energy package) oraz opisane w kolejnych dyrektywach i rozporządzeniach. Wynikiem wieloletnich negocjacji państw członkowskich Unii jest ewolucja ducha prawa wspólnotowego od wspierania zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek oraz stworzenia podstaw dla opracowania przyszłych ram Wspólnoty 1 do znacznie szerszego spojrzenia na problem jako dążenia do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, wspierania rozwoju technologicznego i innowacji 2. Wzrost udziału pozyskania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w energy mix Polski od paru lat systematycznie rośnie - w tempie ok. 1% rocznie. W 2009 r. wynosił ok. 9% 3 (średnia dla państw UE to 18,3%), a w 2010 r. według Ministerstwa Gospodarki osiągnięto 9,5%. Można więc mieć nadzieję, że do 2020 r. osiągniemy 15% nałożone na Polskę postanowieniami Unii Europejskiej z Kopenhagi z 2008 r. Co do dalszych planów Unii (do 2030 r. i 2050 r.), pomiędzy Warszawą a Brukselą nie ma zgody. Unijny Plan działań dla gospodarki emisyjnej do 2050 r. wskazuje, że redukcja CO 2 ma wynieść: 40% do 2030 r., 60% do 2040 r. i % do 2050 r. 1 Dyrektywa 2001/77/WE z 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 283/33 z 2001 r.). 2 Dyrektywa 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawianych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140/16 z 2009 r.). 3 Główny Urząd Statystyczny Rocznik międzynarodowy

3 Czy rząd polski ma swój, odmienny punkt widzenia na kwestie wykorzystania paliw kopalnych i przymusu transformacji do OZE? Są to ambitne, szczytne cele mające na celu ochronę globalnego klimatu przed wzrostem tzw. efektu cieplarnianego. Polski rząd wskazuje jednak na to, że całkowity udział państw Unii Europejskiej w światowej emisji gazów cieplarnianych wynosi zaledwie 11% (dokument Lines to Take Min. Gospodarki 06/2012 r.). Wysiłki na rzecz obniżenia emisji w UE będą miały więc raczej symboliczny wpływ na klimat globalny, choć bardzo kosztowny dla gospodarek państw decydujących się na działania redukujące użycie paliw kopalnych jednego ze źródeł (choć nie jedynego) emisji gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany (para wodna, CO 2, metan, freon, pyły). Dodatkowo w raporcie zwraca się uwagę na to, że niektóre wysokoemisyjne i energochłonne gałęzie przemysłu są rugowane poza obszar UE, co pozwala na osiągnięcie wyznaczonych celów dot. emisji w poszczególnych państwach, ale nie rozwiązuje problemu w skali globalnej. Polska jednak nie kwestionuje wagi problemu i konieczności zmiany w naszym energy mix, ale opowiada się za racjonalnymi i ekonomicznymi działaniami w oparciu o benchmarki uwzględniające koszty uzyskania, wydajność energetyczną i emisyjność poszczególnych źródeł energii. Rząd polski uważa, że wysiłki zmniejszające energochłonność i złą emisję do atmosfery nie mogą hamować wzrostu gospodarczego kraju. Polska transformacja gospodarcza z przełomu lat 80. i 90. XX w. wskazuje, że jest możliwe pogodzenie rozwoju kraju z ograniczeniem zużycia energii i produkcji gazów cieplarnianych (ograniczenie emisji o ponad 30% w stosunku do 1988 r.). Podkreśla się też, że najtańszą drogą do zmniejszenia emisji jest oszczędzanie energii, dlatego w dalszym ciągu będzie promowana redukcja jej strat, szczególnie we wspieraniu budownictwa o minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym, unowocześnianiu procesów przemysłowych i w transporcie. Prace nad zmianami w polskiej energetyce W 2009 r. powstał dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (PEP 2030), który określa strategię energetyczną państwa. Przedstawiono w nim prognozy zapotrzebowania na energię i źródła jej pochodzenia. Przewiduje się w nim wzrost udziału OZE o 40,5% (lata ). W 2010 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz opracowany przez Ministerstwo Gospodarki dokument Uzupełnienie do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2011 r.). Wdrożenie dyrektywy 2009/28/WE Unii Europejskiej wymaga dalszych prac legislacyjnych. Trwają one nad ustawą o odnawialnych źródłach energii, która zapewni wsparcie dla rozwoju pozyskania energii z OZE. Wg PEP 2030 w latach największą dynamikę wzrostu udziału w polskim energy mix będą miały energetyka wiatrowa (wzrost 54- krotny) i solarna (wzrost 35-krotny). Dla osiągnięcia celu 15% energii z OZE w 2020 roku istotne znaczenie będą miały również: energia z biogazu, biomasy stałej, jak i biopaliw transportowych. W 2020 r. te pięć źródeł energii będzie dawało razem ok. 94% energii ze źródeł odnawialnych. 3

4 Ważnym głosem w dyskusji nad poprawą efektywności wykorzystania wyprodukowanej energii jest kwestia rozproszenia jej produkcji, tak by skrócić drogę do odbiorcy (minimalizacja strat przesyłowych w sieci elektroenergetycznej). Chodzi tu o małe elektrownie gazowe stawiane w obszarach eksploatacji, biogazownie, farmy wiatrowe, etc., zasilające system energetyczny kraju. Konieczna jest jednak w tym przypadku modernizacja sieci przesyłowej energii elektrycznej (smart grid) oraz wdrożenie stosownych regulacji prawnych. Dodatkowo rozproszenie produkcji energii będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju i aktywizację gospodarczą regionów. Brak ratyfikacji protokołu z Kioto oraz wdrożenia programów ochrony środowiska, wzorowanych na unijnych, przez wszystkie kraje uprzemysłowione - w tym Stany Zjednoczone i Australię, nie daje nadziei na rychłą poprawę sytuacji. Dopóki do gry o lepszy klimat Ziemi nie włączą się czołowi emitenci gazów cieplarnianych jak Chiny, Indie i USA, walka Unii Europejskiej przypomina zmagania Don Kichota z wiatrakami. 4 Przykładem obrazującym nowe spojrzenie na zapisy z Kioto mogą być działania rządu Kanady, która odstąpiła od ustaleń zawartych w protokole tuż po zakończeniu konferencji klimatycznej w Durbanie w 2011 r. W uzasadnieniu tego kroku minister środowiska Peter Kent podał, że decyzja pozwoli rządowi zaoszczędzić ok. 14 mld dolarów kanadyjskich, które Kanada musiałaby zapłacić jako kary za brak zapowiadanych wcześniej redukcji emisji. Ponadto podkreślił, że Kanada przyczynia się do światowej emisji dwutlenku węgla tylko w dwóch procentach Natomiast kraje takie jak Indie czy Chiny, które najbardziej zanieczyszczają atmosferę gazami cieplarnianymi, nie są zobowiązane przez protokół z Kioto do redukcji emisji. Rząd kanadyjski jest zdania, że porozumienia z Kopenhagi i Cancun, negocjowane w latach , są lepszym rozwiązaniem. 5 Całkowite zastąpienie kopalnych źródeł energii na te odnawialne, w Polsce i na świecie, nie jest więc na razie możliwe, przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych. Przykładowo, aktualny koszt wytwarzania 1 MWh w Polsce z: energetyki wodnej, wynosi ok. 100 zł; węgla kamiennego, bez doliczenia opłat z tytułu emisji CO zł/mwh; węgla kamiennego z opłatami z tytułu emisji CO 2 - ponad 300 zł/mwh; dla energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych - ok. 400 zł/mwh; energii wytwarzanej w elektrowni jądrowej - ponad 500 zł/mwh 6 ; ogniw fotowoltaicznym - ok zł/mwh. Technologie pozyskania energii niekonwencjonalnej z biegiem czasu będą na pewno udoskonalane i sprawność ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, etc, będzie rosła, a ich ceny i koszty 4 Ogólnoświatowa emisja dwutlenku węgla w 2011 wyniosła 33,5 Gt, w tym Chiny 8,3 (25%), USA 6,1 (18%), Indie 1,7 (5%), Rosja 1,7 (5%), Japonia 1,3 (4%), Niemcy 0,8 (2,2%) (za: Wikipedia Gaz cieplarniany) 5 Źródło: PAP - 6 Ekonomiczne aspekty rozwoju odnawialnych zródeł energii w Polsce Andrzej Graczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 4

5 utrzymania będą spadać. Restrykcje prawne i finansowe (kary za emisję CO 2 ) mogą mieć duży wpływ na tempo zmian w energy mix, ale będą to czysto polityczne, a nie ekonomiczne decyzje. Lobbować za ich wprowadzeniem mogą oczywiście organizacje gospodarcze, a nawet państwa zainteresowane wdrożeniem technologii OZE w innych państwach UE (jądrowej przez Francję, turbin wiatrowych przez Niemcy) i czerpaniem zysków z zakupu tych technologii oraz know-how przez rodzime przemysły. Duży wpływ na decyzje polityczne odnośnie OZE mogą też mieć zielone organizacje i partie polityczne (jak np. Partia Zielonych w Czechach. Jak zdobyć społeczną akceptację dla inwestycji w niekonwencjonalne źródła energii? W tym celu wydaje się konieczne, przede wszystkim, ustanowienie jasnego prawa jasnego prawa dot. poszukiwań i eksploatacji kopalin oraz pozyskania energii z niekonwencjonalnych źródeł. Powinno być ono poprzedzone konsultacjami ze środowiskiem eksperckim. Nowe projekty inwestycyjne ingerujące w środowisko naturalne oraz oddziałujące na osiedla ludzkie zawsze budzą niepokój społeczny. Do takich działań należą inwestycje w energetykę atomową, wydobycie gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych, budowa farm wiatrowych oraz spalarnie biomasy (także śmieci w okolicach aglomeracji miejskich). Rolą państwa jest określenie bezpiecznych dla ludzi i środowiska norm działania i ram prawnych. Ustalenia zapisane w ustawach i niższych aktach prawnych powinny wynikać z ustaleń ekspertów z właściwych dziedzin nauki. Silnym bodźcem wywołującym społeczną akceptację dla wdrożenia pozyskiwania energii z OZE mogą być opłaty dla gmin za produkcję na ich terenie. Wzorem może być ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 28 kwietnia 2011 r., nakazująca przekazywanie 60% opłat z tytułu eksploatacji złoża do budżetu gminy, na której jest prowadzona działalność wydobywcza. Reszta ma trafiać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 140). Duże kontrowersyjne projekty, obarczone ryzykiem degradacji środowiska i pogorszeniem standardów życiowych okolicznych mieszkańców muszą być poprzedzone konsultacjami ze środowiskiem lokalnym. Analizy oddziaływania inwestycji i eksploatacji na środowisko powinny być obiektywne i dostępne dla społeczeństwa. Co więcej, projekty powinny być tak konstruowane, by umożliwiały modyfikację/korektę lokalizacji inwestycji, rozmieszczenia jego poszczególnych elementów, przebiegu dróg, sieci energetycznej, gazowej, dostosowując je do sugestii mieszkańców. Przedstawiciele inwestora powinni też zawierać pakty z przedstawicielami społeczności lokalnych, zobowiązując się do starań o poszanowanie środowiska, szybkiego naprawiania szkód i rekultywacji terenów po zakończonych pracach. Poszukiwania i eksploatacja gazu łupkowego - polityczna odwaga, zagrożenie dla środowiska czy biznesowa konieczność? 5

6 Pomimo działań lobbingowych kwestionujących sens poszukiwania i eksploatacji gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych (tzw. gazu łupkowego ), Polska musi zbadać możliwości jego pozyskania. Powodów jest wiele, oto najważniejsze z nich: a) Zwiększające się zapotrzebowanie gospodarki kraju na energię; b) Konieczność zmniejszenie zależności Polski (i Europy) od dostaw gazu z Rosji, a w optymistycznym wariancie samowystarczalność, a może i eksport gazu; c) Dywersyfikacja źródeł energii pierwotnej zwiększenie udziału błękitnego paliwa w energy mix kraju. d) Rozproszenie dostawców energii na terenie kraju, możliwość lokowania nowych elektrowni gazowych usytuowanych w strefach pozyskiwania gazu, na terenach, do których dotychczas ją dosyłano (zmniejszenie strat przesyłowych). Pozytywne skutki uruchomienia eksploatacji gazu łupkowego. W efekcie eksploatacji gazu z nowych złóż spadną ceny energii, co wpłynie nie tylko na poprawę budżetów rodzin, ale też na wzrost konkurencyjności wielu branż przemysłu w Polsce i Europie (zmniejszenie kosztów surowca, energii). Eksploatacja gazu łupkowego da impuls dla rozwoju przemysłu związanego z wydobyciem: w zakładach produkujących oprzyrządowanie dla odwiertów, firmach z branży chemicznej dostarczających dodatki do przygotowania płynów wiertniczych, laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczeń związanych z wierceniami, itp. Polska zyska szansę na rozwinięcie, jak nigdy dotąd, sektora przemysłu wiertniczego, generującego liczne miejsca pracy. Zaspakajałby on potrzeby krajowe, ale mógłby też być źródłem przychodów do budżetu państwa, z tytułu świadczenia usług badawczych i wydobywczych w innych rejonach występowania gazu łupkowego na świecie. Wiele zadań do wykonania pojawiłoby się też przed firmami budującymi rurociągi i urządzenia do przesyłu gazu. Obecna ich sieć jest nie wystarczająca i wymagałaby znacznego rozwinięcia. Polskie zakłady metalurgiczne mogłyby uczestniczyć w dostawach rur. Nastąpiłoby zaangażowanie ośrodków badawczych polskiego przemysłu petrochemicznego w procesy przetwarzania gazu i wykorzystania go do produkcji innych produktów, głównie nawozów i tworzyw sztucznych. Na eksploatacji gazu łupkowego skorzystałby przemysł elektromaszynowy, szczególnie firmy produkujące turbiny i agregaty prądotwórcze napędzane gazem ziemnym. 6

7 Polskie doświadczenia związane z eksploatacją i wykorzystaniem gazu łupkowego mogłyby być wykorzystane również w innych regionach Europy. Wstępnie wytypowano kilka obszarów jego potencjalnego występowania: płn. Niemcy, Francja, Bułgaria, Rumunia Zakarpacie, państwa bałtyckie, płn. Anglia, szelf Irlandii, szelf Portugalii, rejon Alp, Nizina Padańska, Ukraina. Nowa technologia wierceń. Zmiana w technologii umożliwiająca eksploatację gazu ziemnego z dotychczas pomijanych obszarów wywołuje obawy o szkodliwy jej wpływ na środowisko naturalne w pobliżu wierceń oraz wody podziemne. Główne zmiany w stosunku do metody konwencjonalnej to: szczelinowanie skał, nowy rodzaj i większa ilość płynów wiertniczych. Szczelinowanie to w skrócie proces udrażniania nieprzepuszczalnych skał zbiornikowych, w których uwięzione są bituminy (gaz i ropa naftowa). Wykonać go można za pomocą mikrowybuchów lub wtłaczania pod dużym ciśnieniem płynów do otworu wiertniczego. Płyny są specjalnie sporządzane w zależności od rodzaju skał. Ich zadaniem jest ułatwienie migracji gazu ze skał zbiornikowych. Kolejna zmianą w technologii wierceń jest wdrożenie wierceń poziomych, ukierunkowanych zgodnie z zaleganiem pokładów gazowych. Dzięki takim wierceniom z jednego punktu na powierzchni można wykonać serię wierceń w wielu kierunkach - do 5 km długości w poziomie, eliminując potrzebę zajmowania miejsc na wiertnię i jej zaplecze, drogi, zbiorniki na płuczkę na powierzchni (od 1 do 3 ha). Po etapie prac na złożu, likwiduje się wieżę wiertniczą oraz jej zaplecze, a teren poddaje się rekultywacji, pozostawiając na powierzchni tylko niski kontener z pompami i zawory zabezpieczające odwiert. Wszystko to przypomina ujęcie wody pitnej. Eksploatacja złoża przebiega tak przez kilka do kilkunastu miesięcy. Po wyczerpaniu się zasobów likwiduje się ujęcie lub w tym samym miejscu ponawia się wiercenie, ale na inną głębokość lub w innym kierunku w obrębie złoża. Badania oddziaływania wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego na środowisko. Niepokoje jakie wiążą się z eksploatacją gazu łupkowego, szczególnie procesem szczelinowania, spowodowały zablokowanie jego poszukiwań we Francji, w Kanadzie (prowincja Quebec), w Niemczech, w stanie Nowy Jork w USA Wydaje się że są czasowe i podyktowane koniecznością oceny skali potencjalnych zagrożeń. Dotyczą obszarów albo silnie zurbanizowanych, o bardzo restrykcyjnych przepisach dotyczących działalności przemysłowej, albo obszarów dotychczas nie eksploatowanych przez firmy naftowe., W takich sytuacjach społeczności lokalne potrzebują więcej czasu przed wydaniem decyzji zgody na prowadzenie prac badawczych i eksploatacyjnych. Główne zagrożenia upatruje się w skażeniu podziemnych wód pitnych i wielkich powierzchni terenu, na 7

8 którym prowadzone będą wiercenia przez płyny technologiczne (płuczki wiertnicze i używane do szczelinowania). Na podstawie badań przeprowadzonych przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (dr inż. Jan Macuda - uznaje się, że wpływ wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego na środowisko naturalne będzie umiarkowany. Badania uwzględniły cały proces obecności przemysłowej na złożu, od robót przygotowawczych, poprzez etap poszukiwawczy i testy eksploatacyjne, po rekultywację terenu. Oceniano wpływ prac na glebę, przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska na powierzchni i do wód podziemnych, uszkodzenia urządzeń wodnych i melioracyjnych na obszarze prowadzonych prac, emisję hałasu, niekontrolowane ulatnianie się gazów. Wyniki pomiarów pokazują, że zawartości szkodliwych substancji w odpadach z otworu wiertniczego, tylko w pojedynczych przypadkach lub wcale nie przekraczają norm dla gruntów rolniczych. Próbki gleby z terenu wykorzystywanego przez wiertnię zawierały śladowe ilości stężeń metali ciężkich i substancji ropopochodnych, daleko niższe od dopuszczalnych poziomów. Średnia ilość płynów wiertniczych, wraz ze zwiercinami z drążonego otworu o głębokości około 3000 m wynosi blisko t. Płyny te, po wykorzystaniu w procesie wiercenia, poddawane są utylizacji przez wyspecjalizowane firmy lub - po zobojętnieniu w miejscu wiercenia - wywożone są na specjalne składowiska odpadów przemysłowych. Poziom hałasu na terenie wiertni dochodzi (w bezpośredniej bliskości niektórych urządzeń) do 93 db, na granicy jej obszaru spada do ok. 70dB (poniżej głośności drogi szybkiego ruchu), a w odległości 150 m od centrum wiertni nie przekracza 50 db (poziom hałasu emitowany przez urządzenia domowe). Obecność wiertni, choć tylko na pewien określony czas, wpływa jednak radykalnie na najbliższą okolicę. Na czas prowadzenia wiercenia w krajobrazie pojawia się charakterystyczna wieża, przypominająca maszt telekomunikacyjny. Zagrożenie zanieczyszczenia wód poziemnych wykorzystywanych jako wody pitne. System orurowania i cementowania otworu wiertniczego służy odizolowaniu i uszczelnieniu przewiercanych skał i pokładów innych złóż, bądź wód podziemnych. Stosuje się go od dziesięcioleci i na tym etapie robót niczym nie różnią się od metod stosowanych w wierceniach konwencjonalnych. Specjalne ujęcia wód głębinowych dla ludności sięgają co najwyżej kilkuset metrów (ok m gł. studnie z pokładów oligocenu w Basenie Warszawskim tzw. studnie wody oligoceńskiej). Od pokładów zawierających gaz łupkowy oddziela je sięgający do 2-3 km grubości przekładaniec warstw skalnych, z wieloma pokładami nieprzepuszczalnych skał. 8

9 Wpływ technologii wierceń na wody powierzchniowe. Problemem jest też zużycie wody do wiercenia i szczelinowania lub odbioru jej z przewiercanych pokładów. Firmy wiertnicze, chcąc redukować koszty wierceń i minimalizować zużycie wód powierzchniowych do celów technologicznych, skłaniają się do zastąpienia ich wodami podziemnymi, niezdatnymi do picia. Płyny wiertnicze stosowane do drążenia otworów pracowałyby w obiegu zamkniętym, podlegając tylko oczyszczaniu ze zwiercin skalnych i modyfikacji ich składu chemicznego, w zależności od potrzeb dla danego odcinka wiercenia. Po zakończeniu prac wiertniczych byłyby utylizowane przez wyspecjalizowane firmy, tak jak dzieje się na innych wierceniach. Opór społeczności lokalnych. Zgłaszane przez przeciwników eksploatacji gazu łupkowego zastrzeżenia trzeba dokładnie przeanalizować i na podstawie badań naukowych rzetelnie ocenić zagrożenia. Społeczeństwa lokalne powinny mieć wgląd do dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska lub wnioskować o przeprowadzenie niezbędnych kontroli prac prowadzonych na ich terenie. Takie podejście administracji i firm zaangażowanych w pozyskanie gazu łupkowego, wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa i zaufania do prowadzonych robót wiertniczych. Jednocześnie zwiększy się odporność na sensacyjne, nie oparte na faktach doniesienia, dyskwalifikujące nową technologię wydobycia gazu. Wpływ zwiększenia zużycia gazu na klimat. Dużą wagę w aspekcie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przypisuje się zwiększeniu produkcji energii (elektrycznej i cieplnej) z gazu ziemnego, w tym z tzw. łupkowego (wzrost w energy mix energii pierwotnej z 13% w 2008 r. na 20% w 2030 r.), kosztem zmniejszenia zużycia węgla kamiennego i brunatnego (spadek w energy mix energii pierwotnej z 56% w 2008 r. do 28% w 2030 r.). Błękitne paliwo jawi się jako cudowna kopalina na czas transformacji do OZE. Faktem jest, że gaz ziemny posiada mnóstwo zalet: Wydajność energetyczna gazu jest prawie dwukrotnie wyższa niż węgla kamiennego. W Polsce pozwoli to na ograniczenie wydobycia węgla (choć nie na jego całkowitą eliminację z energy mix). Zmniejszenie emisji CO 2 (niższe opłaty za szkodliwą emisję), tlenków siarki, azotu, pyłów, pary wodnej w stosunku do spalania węgla; Zmniejszenie dewastacji środowiska naturalnego w stosunku do eksploatacji węgla brunatnego w sposób odkrywkowy oraz kamiennego metoda głębinową, generującą straty górnicze na powierzchni. Brak hałd urobku towarzyszącego eksploatacji węgla, etc. 9

10 Negatywne skutki przestawienia gospodarek na gaz. Przestawienie nawet częściowe energetyki na gaz ziemny (nie tylko tzw. łupkowy ) niesie ze sobą również zagrożenia dla gospodarek i środowiska, o których nie często się wspomina: a. POLITYCZNE: W przypadku braku własnych dostępnych złóż gazu ziemnego pojawia się uzależnienie od dostawców zewnętrznych, łatwe do wykorzystania do nacisków politycznych na całe państwa. Każda mroźna zima w naszej części Europy wywołuje ciarki zaniepokojenia o ciągłość dostaw gazu. b. EKONOMICZNE: szantaż cenowy dostawców wpływający na niższą konkurencyjność gospodarki odbiorcy gazu. Przykładem niech będą ceny gazu rosyjskiego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, rozpatrywane aktualnie przez międzynarodowy sąd arbitrażowy w Sztokholmie. c. EKOLOGICZNY: Sumaryczne straty metanu występujące od momentu jego wydobycia po spalenie przez użytkownika końcowego, zwiększające efekt cieplarniany. O ile dwa pierwsze aspekty (polityczny i ekonomiczny) nie wymagają rozwinięcia, gdyż w dostatecznym stopniu egzystują w świadomości polityków, od których to zależy ograniczanie ich wpływu na gospodarki państw i społeczeństwo Europy, to efekt strat metanu wymaga objaśnienia. Raport J. David Hughesa Lifecycle greenhouse gas emissions - from shale gas to coal (2011 r., Post Carbon Institute, Santa Rosa, California, USA zwraca uwagę, że nawet do 8% wydobywanego gazu łupkowego jest tracone i emitowane do atmosfery w trakcie całego procesu - od wydobycia przez składowanie, dystrybucję, aż po ostateczne wykorzystanie. W przypadku eksploatacji i wykorzystania tradycyjnego gazu ziemnego, do atmosfery uchodzi niemal tyle samo metanu. Metan, z którego w ponad 90% składa się gaz ziemny jest odpowiedzialny za generowanie efektu cieplarnianego w większym stopniu niż CO 2. W perspektywie 100 lat cząsteczka metanu ma 23 krotnie większy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego niż cząsteczka CO 2. Czas życia cząsteczki metanu w atmosferze to 12 lat, czas życia cząsteczki CO 2 zaledwie 7 lat. Szacuje się, że ze względu na ogólną ilość gazów w atmosferze, CO 2 odpowiada za 9% do 26% efektu cieplarnianego, metan zaś wraz z tlenkami azotu i freony za ok 8%. Największą kontrybucję w efekcie cieplarnianym ma para wodna ok. 66%. W perspektywie 20 letniej, straty metanu przy eksploatacji gazu łupkowego powodują większy efekt cieplarniany niż przy eksploatacji węgla spalanego w nowoczesnych kotłach. W ujęciu 100 letnim następuje odwrócenie tych efektów na korzyść gazu. Autorzy raportu zwracają też uwagę na fakt, że w USA gaz ziemny (konwencjonalny i ze złóż nowych) jest w około 70% wykorzystywany do spalania w kotłowniach i palnikach oraz do 10

11 produkcji nawozów i tworzyw sztucznych, a nie wytwarzania energii elektrycznej. Istnieje więc potencjał do redukcji strat metanu poprzez wykorzystanie go w szczelnych instalacjach przemysłowych, minimalizując spalanie go w gospodarstwach domowych. Takie podejście można zastosować i w Europie, przyczyniając się do ograniczenia efektu cieplarnianego wywołanego stratami metanu, a jednocześnie wykorzystując pozostałe pozytywne aspekty wynikające z jego eksploatacji. Czy zmiana modelu energetycznego powstrzyma zmiany klimatyczne? Stałe podwyższanie się temperatury powietrza na Ziemi jest faktem. Wśród naukowców nie ma jednak pewności, czy ocieplenie nie jest elementem większego cyklu zmian klimatycznych w geologicznej historii naszej planety. Spór wokół tego na ile jest ono wywołane działalnością ludzką, a na ile wynika z czynników naturalnych np. zwiększonej emisji z wybuchów wulkanów lub aktywności słonecznej, pozostaje nierozstrzygnięty. Nad wiarygodnością amerykańskich opracowań wykorzystywanych przez obrońców klimatu (m.in. przez byłego wiceprezydenta USA Al a Gore a) cieniem położyło się ujawnienie motywacji ich twórców chęć uzyskania grantów badawczych na dalsze prace związane z efektem cieplarnianym. Emisja CO 2 i innych gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany do atmosfery jest spowodowana zarówno przez czynniki naturalne, jak i antropogeniczne. Szacuje się, że sama działalność wulkaniczna może emitować od 5 do 40 razy więcej CO 2 niż ta wynikająca z aktywności ludzi (CO 2 pochodzi ze spalania paliw kopalnych i biomasy, ale też jest efektem wielu procesów przemysłowych oraz hodowli). Nasza planeta posiada też mechanizm samoregulujący fotosyntezę. Zjawisko to zachodzi zarówno na lądach, jak i w powierzchniowych warstwach oceanów i mórz. Rośliny wychwytują CO 2 z atmosfery przy okazji produkując tlen. Efekt ten pozwala mieć nadzieję, że nie dojdzie do globalnej zagłady wynikającej z nadmiernej emisji CO 2, a przynajmniej dbanie o szatę roślinną na lądach może się przyczynić do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Dlatego w negocjacjach unijnych i światowych warto się zastanowić nad wprowadzeniem korekty do modelu określenia limitów emisji CO 2 z terytoriów poszczególnych państw. Pamiętając o zjawisku fotosyntezy, powinno się być może brać pod uwagę nie tylko emisję dwutlenku węgla z obszaru danego państwa, ale również ilość tego gazu pochłanianą na jego terytorium. Wielkie znaczenie ma wielkość i jakość szaty roślinnej, w tym stopień zalesienia. Współczynnik zalesienia dla Polski na rok 209 wynosi 30,6%i ma się stopniowo zwiększać. W Europie z dużych państw tylko kilka m.in. Niemcy (31,8 %),Hiszpania (36,1 %), Włochy (30,8 %) mają nieznacznie wyższy poziom zalesienia 7. 7 Główny Urząd Statystyczny Rocznik międzynarodowy

12 Ilości wychwyconego gazu mogą być precyzyjnie wyliczone dla każdego z państw Unii. Istnieją odpowiednie aplikacje do wyliczania areałów zasiewów, na podstawie których szacuje się wielkość kwot dofinansowania dla rolników. Analogicznie można dla całej UE przygotować informacje o terenach zielonych, a na podstawie ich charakterystyk wykonanych przez odpowiednie służby, określić ilość pochłanianego CO 2. Po zsumowaniu danych z obszaru całego kraju otrzymamy wielkość, o którą należy zmniejszyć emisje CO 2, podlegającą opodatkowaniu certyfikatami emisyjnymi. W ten sposób urealni się wpływ poszczególnych państw na efekt cieplarniany, promując te z nich, które nie tylko redukują złą emisję, ale i powiększają obszary zielone. Zły efekt współspalania biomasy z paliwami kopalnymi, prowadzący m.in. do zwiększenia zapotrzebowania na drewno został już zauważony. W oczekiwanej w Polsce ustawie o OZE tego rodzaju działania w celu uzyskania zielonych certyfikatów nie będą już wspierane. Współspalanie prowadzić mogło do rabunkowej gospodarki leśnej i negatywnie wpływało na dostępność i ceny drewna na rynku. W tym przypadku nakłady na pozyskanie zielonych certyfikatów zwiększają koszty produkcji energii elektrycznej nie eliminując efektu emisji CO2. Spalanie drewna wiąże się z generowaniem CO2, a nie jego pochłanianiem na drodze fotosyntezy. 12

13 DANE DO DYSKUSJI INSPIRACJE Udział energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w roku 2010 Źródło: Raport Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej dane statystyczne rynku OZE 2010 (www.pigeo.org.pl) 13

14 Uśredniony mix produkcji energii elektrycznej w 2030 roku Źródło: Raport Mix energetyczny 2050 Analiza scenariusza dla Polski opracowanego dla Ministerstwa Gospodarki (2011 r.) Średnia globalna temperatura w latach od 1850 do 2007 Źródło: Wikipedia.org 14

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska,

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA KRAKÓW, 2013 Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, prof. nadzw. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami

Bardziej szczegółowo

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach Państwowa służba geologiczna o gazie w łupkach Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2013 Publikacja zrealizowana w ramach zadań państwowej służby geologicznej Projekt: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=316&id_g=2343 683 W podziale

Bardziej szczegółowo