KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce)"

Transkrypt

1 PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Zasady są to: a) Wodorotlenki metali ciężkich (np. miedzi i ołowiu) c) Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie b) Wodorotlenki słabo rozpuszczalne w wodzie d) Wszystkie wodorotlenki Zbadano pięć próbek gleby i stwierdzono w kolejnych probówkach następujące wartości ph: Nr próbki: I II III IV Wartość ph: Z tabeli wynika, że najwięcej jonów wodorowych zawierają próbki: a) I b) II c) III d) IV Zadanie: 3 (2 pkt) Zilustrowane rysunkiem doświadczenie przeprowadzono dwukrotnie: do wody najpierw dodano fenoloftaleiny, a następnie oranżu metylowego. Podaj zabarwienie wskaźników w każdym przypadku: Zadanie: 4 (2 pkt) Tlenki pierwiastków wprowadzono do wody z dodatkiem fenoloftaleiny Wypisz tlenki, które spowodowały zabarwienie się fenoloftaleiny na malinowo Napisz równania reakcji tych tlenków z wodą. Zadanie: 5 (1 pkt) Wskaż zestaw zawierający wyłącznie tlenki nie reagujące z wodą: a) SiO 2 CO ZnO BaO SO 2. c) Fe 2 O 3 MgO SO 2 SiO 2 CO 2 b) Ag 2 O CuO Al 2 O 3 CO SiO 2. d) Al 2 O 3 FeO ZnO SrO MgO Zadanie: 6 (1 pkt) W roztworze wodnym kwasu azotowego (V) znajdują się jony: a) H + NO 3 b) H + NO 3 c) H + NO 2 d) H + NO 2 Zadanie: 7 (5 pkt) Napisz i uzgodnij równania reakcji oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4, 5

2 PRZYKŁADOWY TEST: B W podanych niżej wzorach kwasów podkreśl resztę kwasową i określ jej wartościowość: H 4P 2O 7 H 3AsO 4 H 3BO 3 H 2SiO 3 HI W trzech probówkach znajdują się następujące substancje: Zadanie: 3 (2 pkt) Zilustrowane rysunkiem doświadczenie przeprowadzono dwukrotnie: do wody najpierw dodano fenoloftaleiny, a następnie oranżu metylowego. Podaj zabarwienie wskaźników w każdym przypadku: Zadanie: 4 (3 pkt) Tlenki pierwiastków wprowadzono do wody z dodatkiem oranżu metylowego Wypisz te tlenki, które spowodowały zabarwienie się oranżu metylowego na czerwono Napisz równania reakcji tych tlenków z wodą Zadanie: 5 (1 pkt) Wskaż zestaw zawierający wyłącznie tlenki reagujące z wodą: a) Na 2O BaO ZnO CO 2 Al 2O 3. c) MgO BaO CO 2 P 4O 10 Na 2O b) CuO NO BaO SO 2 SiO 2. d) K 2O CaO CO SO 2 N 2O 5. Zadanie: 6 (1 pkt) W roztworze wodnym wodorotlenku magnezu znajdują się jony: a) 2Mg + OH 2. b) Mg + 2OH c) Mg 2+ 2OH d) Mg + 2OH 2. Zadanie: 7 (4 pkt) Napisz i uzgodnij równania reakcji oznaczone cyframi: 1, 2, 3, 4

3 PRZYKŁADOWY TEST: C (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Zadanie: 1 (2 pkt) Dokończ zdania: a) Dysocjacja elektrolityczna jest to proces... b) Jony obdarzone ładunkiem dodatnim nazywamy... c) Aniony mają zawsze ładunek... d) Kwasy i zasady są to związki chemiczne, które w wodnym roztworze dysocjują na... i... e) Zasady są to związki chemiczne, które w wodnym roztworze dysocjują na... i... f) Kwasy tlenowe otrzymuje się między innymi w reakcji tlenków... z... Gazowy wodór jest jednym z produktów reakcji: a) Działania tlenku magnezu na wodę b) Dysocjacji kwasu c) Tlenków niemetali z wodą d) Działania sodu na wodę Zadanie: 4 (1 pkt) W roztworze stwierdzono obecność anionów OH oraz kationów: K + Ca 2+ Al 3+ Jakie wodorotlenki mogły być w nim rozpuszczone? Podaj ich wzory chemiczne Zadanie: 5 (1 pkt) W którym zestawie wszystkie metale będą reagowały z wodą w temperaturze pokojowej? a) Ca Na K b) Ca Mg Al c) K Fe Mg d) Na Fe Al Zadanie: 6 (4 pkt) Spośród podanych tlenków metali wybierz te, które reagują z wodą: CuO; CaO; Fe 2 O 3 ; Na 2 O Napisz równania reakcji tych tlenków z wodą oraz podaj nazwy otrzymanych produktów reakcji Zadanie: 7 (3 pkt) Które z podanych tlenków tworzą z wodą kwasy: NO, N 2 O 5, N 2 O Napisz równania reakcji tych tlenków z wodą oraz podaj nazwy otrzymanych produktów reakcji

4 PRZYKŁADOWY TEST: D (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Substancja, która zmienia swe zabarwienie pod wpływem pewnych substancji to... Uporządkuj podane roztwory na podstawie ich wartości ph od zawierającego najmniej kationów wodorowych w jednostce objętości do tego, który zawiera ich najwięcej: A. Woda mydlana: ph = ok. 10 B. Woda sodowa: ph = ok. 5 C. Krew: ph = ok. 7,5 D. Sok żołądkowy: ph = ok. 2 E. Coca cola: ph = ok. 3 Pierwiastek X tworzy: tlenek X 2 O 5, wodorek XH 3, kwas HXO 3 Pierwiastkiem tym jest: a) Siarka b) Chlor c) Azot d) Sód Zadanie: 4 (3 pkt) Tlenki, których wzory podano w tabelce wprowadzono do probówek z wodą. Zawartość probówek badano za pomocą wskaźników. Uzupełnij poniższą tabelkę: Tlenek Papierek uniwersalny Fenoloftaleina Odczyn roztworu Wzór produktu z wodą Na 2 O CuO P 2 O 5 SO 2 MgO SiO 2 Zadanie: 5 (3 pkt) W trzech probówkach znajdują się następujące substancje: tlenek potasu, tlenek siarki (IV) i siarkowodór. Do każdej probówki dodano wody. Jakie jony znajdują się w tych probówkach? Odpowiedź uzasadnij, pisząc odpowiednie równania reakcji dysocjacji. Zadanie: 6 (1 pkt) Które z wodorotlenków są zasadami? a) Fe(OH) 2 Fe(OH) 3 Al(OH) 3 Cu(OH) 2 b) KOH NaOH RbOH Ba(OH) 2 c) Fe(OH) 2 Cu(OH) 2 Mg(OH) 2 Ca(OH) 2 d) KOH NaOH Cu(OH) 2 CuOH Zadanie: 7 (1 pkt) Zadanie: 8 (1 pkt) Wybierz sprzęt i odczynniki niezbędne do otrzymania tlenku siarki (IV) i zbadania zachowania się tego związku wobec wody przy użyciu wskaźnika: Zadanie: 9 (1 pkt) Określ wartościowość chloru w związkach: Cl 2 O 7 HClO 4 HCl HClO 3 a) VII, VII, I, V b) VII, I, I, I, c) II, III, I, II d) VII, VII, I, VII.

5 PRZYKŁADOWY TEST: E (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Zadanie 1 (1 pkt) Świeżo zaparzona herbata zmienia swoje zabarwienie po dodaniu do niej kilku kropel soku z cytryny. a) Jaką rolę pełni herbata? Czy nastąpi rozjaśnienie herbaty po dodaniu do niej każdej substancji? b) Podaj przykłady innych substancji (takich jak herbata), które zmieniają swoje zabarwienie po dodaniu do nich innych substancji. (podaj dwa przykłądy takich substancji) W którym punkcie napisano wyłącznie wzory kwasów. a) KOH, NaOH, Ca(OH) 2 b) H 2 Cr 2 O 7, HClO, H 3 BO 3 c) HNO 3, NaOH, H 2 O d) CO 2, NH 3, SO 2 Który z podanych tlenków niemetali jest bezwodnikiem kwasu azotowego (III)? Napisz równanie reakcji tego tlenku z wodą a) P 2 O 3 b) N 2 O 3 c) N 2 O 5 d) SO 3. Zadanie: 4 (3 pkt) Tlenki, których wzory podane są w tabeli wprowadzono do probówek z wodą. Uzupełnij tabelkę TLENEK ZABARWIENIE Fenoloftaleina ODCZYN ROZTWORU K 2 O FeO N 2 O 5 CO Cr 2 O 3 MgO Papierek uniwersalny WZÓR PRODUKTU Z WODĄ Zadanie: 5 (4 pkt) Który zestaw tlenków daje z wodą roztwory zawierające jony wodorotlenkowe? Napisz równania reakcji tych tlenków z wodą a następnie równanie dysocjacji otrzymanego produktu tak, aby udowodnić powstawanie jonów wodorotlenkowych w wodzie. a) Na 2 O NO 2 N 2 O 5 b) SO 2 SO 3 CO 2 c) MgO BaO CaO d) Na 2 O K 2 O N 2 O Zadanie: 6 ( 1pkt) Która para tlenków w reakcji z wodą tworzy substancje zmieniające barwę lakmusu z niebieskiej na różową i reagujące z zasadami? a) MgO CaO b) Na 2 O K 2 O c) K 2 O CO 2 d) N 2 O 5 SO 3. Zadanie: 7 ( 1 pkt) Jony wodorowe powstaną w reakcji wody z tlenkami podanymi w zestawie: a) SO 3 CO P 2 O 5 b) CO 2 N 2 O 3 SO 2 c) Na 2 O N 2 O 5 CO 2 d) MgO CaO Na 2 O Zadanie: 8 (1 pkt) Woda królewska używana do rozpuszczania złota to: a) Roztwór zawierający sole rtęci b) Mieszanina HCl i HNO 3 c) Roztwór AuCl 3 w HCl d) Oleum

6 Papierki wskaźnikowe uniwersalne służą do: a) Wykrywania substancji żrących b) Wykrywania tylko zasad c) Wykrywania tylko kwasów d) Określania odczynu roztworu KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: F (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Jakie zasady mogły być zmieszane, jeśli po reakcji stwierdzono w roztworze obecność jonów: Fe 3+ Ca 2+ K + Cl S 2 OH H + Napisz wzory sumaryczne i nazwy tych zasad Zaadnie: 3 (1 pkt) Poznałeś substancje, których wodne roztwory mają odczyn zasadowy, kwasowy lub obojętny. Napisz, jakie cząstki znajdują się w nadmiarze w roztworach mających: a) Odczyn zasadowy b) Odczyn kwaśny c) Odczyn obojętny Zadanie: 4 (1 pkt) Wskaźniki kwasowo zasadowe wykrywają obecność w roztworze odpowiednich jonów zmieniając swoją barwę Wyjaśnij dlaczego tlenek węgla (IV) wprowadzony do wody z oranżem metylowym barwi ją na czerwono? Napisz równanie odpowiednich reakcji Zadanie: 5 (1 pkt) W naczyniu zmieszano rozcieńczone roztwory kwasu siarkowego (VI) i kwasu solnego. Jakie jony znajdują się w tym roztworze? a) Tylko H + b) Cl 2 SO 4 c) H + Cl 2 SO 4 HSO 4 d) H + Cl SO 2 4. Zadanie: 6 (1 pkt) 25 gramów chlorowodoru rozpuszczono w 100 gramach wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu kwasu solnego. Zadanie: 7 (6 pkt) Spośród wymienionych związków chemicznych wybierz tlenki kwasowe i zasadowe oraz za pomocą równań reakcji wykaż ich charakter chemiczny: N 2 O 3 ; Na 2 O; Ca(OH) 2 ; H 2 S; CH 3 OH; SO 3 ; CuO; K 2 O; FeO. Napisz równania reakcji wybranych tlenków z wodą Napisz równania dysocjacji otrzymanych produktów Podkreśl charakterystyczne jony, które powstają w czasie dysocjacji aby wykazać charakter chemiczny (odczyn) badanych związków. Zadanie: 8 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego w pracy z kwasami trzeba zawsze pamiętać o wierszu: Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody

7 PRZYKŁADOWY TEST: G W podanych niżej wzorach kwasów podkreśl resztę kwasową i wyznacz jej wartościowość: H 3PO 3 HCN H 4SiO 4 HBr HNO 2 W trzech probówkach znajdują się następujące substancje: W ilu cząsteczkach kwasu fosforowego (V) znajduje się tyle samo atomów wodoru, co w 6 cząsteczkach kwasu siarkowego (VI) Zadanie: 4 (1 pkt) ph pewnego roztworu wynosi 2. Z podanych substancji: KCl HClO 4 NaOH Ba(OH) 2 H 3BO 3 Na 2SO 4. Wypisz te substancje, które mogłyby się znajdować w tym roztworze Zadanie: 5 (2 pkt) Do czterech probówek zawierających cztery różne tlenki dodano wody i dokładnie wymieszano. W których z probówek powstały kwasy? Napisz równania zachodzących reakcji Zadanie: 6 (3 pkt) Które z doświadczeń przedstawia sposób otrzymywania wodorotlenku wapnia: Napisz równania zachodzących reakcji Zadanie: 7 (1 pkt) W wyniku której reakcji można otrzymać zasadę? Dokończ równanie zachodzącej reakcji a) Al + H 2O b) CuO + H 2O c) FeCl 3 + NaOH d) K 2O + H 2O Zadanie: 8 (1 pkt) Atomy pierwiastka X i atomy pierwiastka Y tworzą cząsteczki, które można opisac wzorem XY. Z poniższych stwierdzeń: a) Zapis XY przedstawia cząsteczkę zbudowaną z dwóch atomów b) Zapis XY nie pozwala na ustalenie liczbowej wartościowości pierwiastków X i Y c) Pierwiastek X przyjął taką samą wartościowość jak pierwiastek Y Prawdziwe są: A) Tylko a B) Tylko b C) Tylko c D) Wszystkie Zadanie: 9 (1 pkt) Pewien gaz wprowadzony do roztworu kwasu z dodatkiem oranżu metylowego spowodował zniknięcie czerwonej barwy wskaźnika. Gazem tym był: a) amoniak b) chlorowodór c) tlenek węgla (II) d) tlenek siarki (IV) Zadanie: 10 (1 pkt) Spośród podanych określeń wybierz prawidłową odpowiedź: a) Kwas azotowy (V) jest słabym kwasem nieutleniającym c) Kwas siarkowy (VI) wchodzi w skład soku żołądkowego b) Obecność kwasu węglowego nie niszczy układu pokarmowego d) Zwilżenie palca kwasem azotowym (V) spowoduje zażółcenie skóry

8 PRZYKŁADOWY TEST: H Chlor tworzy szereg tlenków: I. Cl 2 O II. ClO 2 III. Cl 2 O 6 IV. Cl 2 O 7 Kwas chlorowy (VII) może powstać w reakcji z wodą tlenku (tlenków): a) Tylko IV b) I i IV c) II i III d)tylko III W zlewce zmieszano rozcieńczone roztwory kwasu solnego i kwasu siarkowego (VI). Jakie jony znajdują się w otrzymanym roztworze? a) H + b) H + HSO 4 2 SO 4 Cl Cl 2 SO 4 c) Cl 2 SO 4 d) Jony pochodzące z dysocjacji tego kwasu, którego jest więcej w roztworze Masa cząsteczkowa tlenowego kwasu pewnego pierwiastka wynosi 68,5 [u] a stosunek masy wodoru do masy tlenu w cząsteczce tego kwasu wynosi 1:32. Kwasem tym jest: a) HNO 2 b) HClO 3 c) HClO 2 d) H 2 SO 4 Zadanie: 4 (2 pkt) Które z doświadczeń należy przeprowadzić aby wykazać amfoteryczne właściwości wodorotlenku glinu (III)? Napisz równania odpowiednich reakcji Zadanie: 5 (1 pkt) Wybierz grupę związków, w której wszystkie mają charakter amfoteryczny a) Al 2 (SO 4 ) 3 Al 2 O 3 Al(OH) 3 ZnO b) Al 2 O 3 ZnCl 2 Zn(OH) 2 Cr 2 O 3 c) As 2 O 3 Zn(OH) 2 MnO 2 Cr(OH) 3 d) As 2 O 3 Al(OH) 3 AlCl 3 Cr 2 (SO 4 ) 3 Zadanie: 6 (4 pkt) Określ charakter chemiczny tlenku rubidu. Zaprojektuj jedno doświadczenie, które potwierdzi Twoją tezę: a) Wykonaj schematyczny rysunek zestawu laboratoryjnego b) Napisz przewidywane spostrzeżenia c) Sformułuj prawidłowy wniosek d) Napisz odpowiednie równanie reakcji chemicznej Zadanie: 7 (3 pkt) Węgiel kamienny jest zanieczyszczony siarką. a) Jakie wszystkie produkty reakcji spalania węgla kamiennego przedostają się do atmosfery? b) Napisz równania reakcji tych produktów z wodą. c) Odpowiedz i uzasadnij, jaki wpływ mają powyższe procesy na środowisko naturalne?

9 PRZYKŁADOWY TEST: I Azot tworzy szereg tlenków: I. N 2 O II. NO III. N 2 O 3 IV. N 2 O 5 Kwas azotowy (III) może powstać w reakcji z wodą tlenku (tlenków): a) Tylko IV b) I i IV c) II i III d)tylko III W zlewce zmieszano rozcieńczone roztwory kwasu azotowego (V) i kwasu siarkowego (VI). Jakie jony znajdują się w tak otrzymanym roztworze? a) Tylko H + b) H + 2 NO 3 HSO 4 SO 4 2- c) NO 3 SO 4 2 d) SO 4 H + NO 3. Masa cząsteczkowa tlenowego kwasu pewnego pierwiastka wynosi 47 [u] a stosunek masy wodoru do masy tlenu w cząsteczce tego kwasu wynosi 1:32. Kwasem tym jest: a) HClO 2 b) HNO 3 c) HNO 2 d) H 2 SO 4. Zadanie: 4 (1 pkt) W wyniku której reakcji można otrzymać zasadę? Wybierz właściwą odpowiedź i dokończ równanie tej reakcji chemicznej a) CuSO 4 + NaOH b) Na + H 2 O c) NH 4 OH + AlCl 3 d) Fe + H 2 O Zadanie: 5 (1 pkt) Wodorotlenek wapnia można otrzymać podczas reakcji: a) Syntezy b) Wymiany podwójnej c) Wymiany pojedynczej d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne Zadanie: 6 (4 pkt) Do czterech probówek zawierających tlenki: MgO, CuO, SiO 2 i SO 2 nalano po kilka centymetrów wody. Zapisz równania wszystkich zachodzących reakcji: Zadanie: 7 (2 pkt) Które z doświadczeń należy przeprowadzić, aby wykazać amfoteryczne właściwości wodorotlenku cynku (II)? Napisz równania odpowiednich reakcji Zadanie: 8 (1 pkt) Wybierz grupę związków chemicznych, w której wszystkie związki mają charakter amfoteryczny: a) Zn(OH) 2 As 2 O 3 MnO 2 PbCl 2 c) AlCl 3 KOH CrCl 3 Al 2 O 3 b) Al 2 (SO 4 ) 3 CaO ZnO Sb 2 O 3 d) ZnO Al(OH) 3 Cr(OH) 3 As 2 O 3 Zadanie: 9 (1 pkt) Badając odczyn zanieczyszczonej wody stwierdzono, że po dodaniu oranżu metylowego roztwór przyjął barwę czerwoną a po dodaniu fenoloftaleiny nie nastąpiła zmiana barwy. Na tej podstawie można sądzić, że: a) ph roztworu może wynosić 8 b) W roztworze znajduje się mniej jonów [OH ] niż jonów [H + ] c) barwa roztworu może pochodzić od rozpuszczonej w nim saletry sodowej d) W roztworze może znajdować się rozpuszczony amoniak pochodzący z rozkładu związków organicznych i z tego powodu roztwór ten przyjmuje cytowane wyżej zabarwienie

10 PRZYKŁADOWY TEST: J 1. W celu zbadania odczynu pewnego roztworu laborantka wkropliła do niego kilka kropel fenoloftaleiny i stwierdziła brak jakiegokolwiek zabarwienia. Co można sądzić o odczynie tego roztworu? a) nie posiada on odczynu zasadowego b) posiada on na pewno odczyn kwaśny c) posiada on na pewno odczyn obojętny d) każda z wymienionych odpowiedzi jest w pełni poprawna 2. Czy można otrzymać roztwór o ph = 9 przez rozcieńczanie roztworu o ph = 5? a) tak b) nie 3. Przyczyną obniżenia wartości ph wód powierzchniowych mogą być: a) Amoniak b) Węglowodory c) Tłuszcze d) Tlenki siarki i tlenek węgla (IV) 4. Przeprowadzono doświadczenia zgodnie z przedstawionym niżej rysunkiem. W probówce z jaką substancją dodanie fenoloftaleiny powoduje zmianę barwy na malinową? Wybierz jedną z proponowanych odpowiedzi: a) CuO SiO 2 P 4 O 10 Ca b) CaO CuO Ca Na 2 O c) CaO Ca Na 2 O d) CuO Ca Na 2 O 5. Wskaż zestaw, w którym występują wyłącznie tlenki kwasowe a) ZnO Cr 2 O 3 SO 2 CrO 3 b) SO 2 SO 3 NO N 2 O 5 c) N 2 O 5 CO 2 P 4 O 10 SO 3 d) N 2 O 5 SO 3 Al 2 O 3 As 2 O 5 e) SO 2 SO 3 CrO 3 CO 6. Wskaż zestaw, w którym występują tylko mocne kwasy: a) H 2 SO 4 HBr HNO 3 HCl b) HCl HNO 2 H 2 SO 3 HI c) H 2 S HNO 3 H 2 CO 3 H 2 SO 3 d) HBr HCN H 2 SeO 4 HCN 7. Z podanych tlenków wybierz tlenki obojętne: SO 3 CO Na 2 O CO 2 NO K 2 O 8. Tlenek czterowartościowego pierwiastka o masie cząsteczkowej 64 u reaguje z wodą tworząc związek chemiczny, którego wodny roztwór barwi oranż metylowy na czerwono. Na podstawie powyższych informacji napisz równanie reakcji tego tlenku z wodą. 9. Napisz równanie reakcji otrzymywania wodorotlenku glinu (III). (Zapis reakcji: cząsteczkowy i jonowy) 10. Napisz, o ile zachodzą, równania reakcji wodorotlenku chromu (III): a) Z kwasem siarkowym (VI): b) Z wodorotlenkiem potasu: c) Z kwasem siarkowodorowym:

11 PRZYKŁADOWY TEST: K 1. Pewien gaz wprowadzony do roztworu kwasu z dodatkiem oranżu metylowego spowodował zniknięcie czerwonej barwy wskaźnika. Gazem tym był: a) amoniak b) chlorowodór c) tlenek węgla (II) d) tlenek siarki (IV) 2. Która z wymienionych wartości ph charakteryzuje roztwór o najsilniejszym odczynie zasadowym? a) 8 b) 5,5 c) 13 d) 2 3. Badając odczyn zanieczyszczonej wody stwierdzono, że po dodaniu oranżu metylowego roztwór przyjął barwę czerwoną a po dodaniu fenoloftaleiny nie nastąpiła zmiana barwy. Na tej podstawie można sądzić, że: a) ph roztworu może wynosić 8 b) W roztworze znajduje się mniej jonów [OH ] niż jonów [H + ] c) barwa roztworu może pochodzić od rozpuszczonej w nim saletry sodowej d) W roztworze może znajdować się rozpuszczony amoniak pochodzący z rozkładu związków organicznych i z tego powodu roztwór ten przyjmuje cytowane wyżej zabarwienie 4. Uczeń wykonał doświadczenia przedstawione na schematycznym rysunku, zapisał spostrzeżenia lecz nie zaznaczył, których doświadczeń dotyczą. Przyporządkuj spostrzeżenia a) b) c) d) odpowiednim doświadczeniom: a) roztwór pozostał bezbarwny b) roztwór początkowo zabarwiony na różowo przyjął zabarwienie fioletowe, a w końcu niebieskie c) roztwór początkowo bezbarwny przyjął zabarwienie malinowe d) roztwór początkowo różowy nie zmienił barwy, a zmalała jedynie jej intensywność 5. Wybierz tlenki kwasowe i napisz równania reakcji tych tlenków z wodą: SO 2 CaO P 4 O 10 K 2 O CO 2 SO 3 Na 2 O 6. Z podanych związków wybierz te, które reagują z Na 2 O: H 2 SO 4 H 2 O FeO CO 2 CaO 7. Napisz równanie reakcji chlorku żelaza (III) z wodorotlenkiem potasu? (Zapis reakcji: cząsteczkowy i jonowy) 8. Podaj, jakie zjawiska fizyczne będą towarzyszyły dodawaniu małymi porcjami roztworu wodorotlenku sodu do roztworu chlorku chromu (III). Napisz odpowiednie równania reakcji

12 PRZYKŁADOWY TEST: L 1. Roztworem jakiej substancji należy przemyć miejsca pogryzione przez mrówki? a) alkoholu etylowego b) kwasu borowego c) kwasu octowego d) wody amoniakalnej 2. Zebrano pięć próbek gleby i stwierdzono w kolejnych probówkach następujące wartości ph: Próbka I ph = 4 Próbka II ph = 6 Próbka III ph = 7 Próbka IV ph = 8 Wynika z tego, że najwięcej jonów wodorowych zawiera próbka: a) I b) II c) III d) IV 3. Badając kwasowość gleby stwierdzono, że ph roztworu glebowego wynosi 4. Ile moli jonów H + należy usunąć za pomocą substancji zasadowych z każdego m 3 roztworu, aby kwasowość gleby zmniejszyć do ph=5. a) 5 moli jonów H + b) 10 moli jonów H + c) 2,5 moli jonów H + d) 7,5 moli jonów H + 4. Do odkwaszania gleby stosuje się: a) sól kamienną b) saletrę potasową c) wapno palone d) gips 5. Które z doświadczeń przedstawia sposób otrzymywania wodorotlenku sodu? I II III a) II b) I II c) II III d) I II III 6. Przeprowadzono doświadczenia zgodnie z następującym schematem: Napisz równania zachodzących reakcji chemicznych 7. Wybierz tlenki niemetali i napisz równania reakcji tych tlenków z wodą: HgO SO 2 Al 2 O 3 N 2 O 3 MgO P 4 O Napisz równanie reakcji siarczanu (VI) glinu z zasadą amonową (Zapis reakcji: cząsteczkowy i jonowy)

13 PRZYKŁADOWY TEST: M Wskaż zestaw, w którym w warunkach normalnych występują jedynie tlenki gazowe: a) SO 2 CO 2 Fe 2 O 3 Mn 2 O 7 b) OsO 4 Cl 2 O Cs 2 O H 2 O c) SnO 2 N 2 O Fe 3 O 4 CrO 3 d) P 4 O 10 Cl 2 O 7 CO As 4 O 6 e) N 2 O SO 2 CO 2 Cl 2 O Gazy powstające w procesach spalania benzyny w silnikach spalinowych zawierają następujące substancje: CO CO 2 SO 2 NO 2 C x H y Wybierz te substancje, które przereagują z wodą i utworzą kwaśne opady a) CO CO 2 SO 2 b) CO 2 SO 2 NO 2 c) CO 2 NO 2 C x H y d) CO C x H y NO 2. Tlenek jednowartościowego pierwiastka o masie cząsteczkowej 62 u reaguje z wodą, tworząc związek chemiczny, którego wodny roztwór barwi fenoloftaleinę na malinowo. Na podstawie powyższych informacji napisz równanie reakcji tego tlenku z wodą. Zadanie: 4 (1 pkt) Z podanych reakcji dokończ tą, która prowadzi do otrzymania wodorotlenku żelaza (III) a) Fe 2 (SO 4 ) 3 + KOH b) Fe(NO 3 ) 2 + NaOH c) Fe 2 S 3 + H 2 O d) Fe 2 O 3 + H 2 O Zadanie: 5 (2 pkt) Wyjaśnij jak się zmieni ph wody po rozpuszczeniu w niej siarkowodoru Uzasadnij odpowiedź napisz równanie odpowiedniej reakcji chemicznej w formie jonowej. Zadanie: 6 (4 pkt) Glin jest jednym z najczęściej występujących w przyrodzie pierwiastków chemicznych. Zajmuje trzecie miejsce wśród pierwiastków wchodzących w skład skorupy ziemskiej. Do ważnych związków glinu należy wodorotlenek glinu (III) Zaprojektuj doświadczenie za pomocą którego zbadasz amfoteryczny charakter wodorotlenku glinu. W tym celu przedstaw: a) schematyczne rysunki, b) przewidywane spostrzeżenia c) równania reakcji w formie jonowej. Zadanie: 7 (1 pkt) Zaznacz równanie reakcji, które przedstawia pierwszy etap dysocjacji kwasu ortofosforowego (V) Zadanie: 8 (1 pkt) Przyjmuje się, że siarka stanowi 1% masy węgla kamiennego. Oblicz, ile ton tlenku siarki(iv) SO 2 przedostanie się do atmosfery w wyniku spalenia 100 mln ton węgla kamiennego. Stosunek masowy tlenku siarki(iv) do siarki jest równy 2 : 1. Zadanie 9 (1 pkt) Ania uważa, że dla uzyskania słomkowożółtego zabarwienia zaparzonej, mocnej herbaty należy dodać soku z cytryny. Podaj, jaką rolę chemiczną pełni herbata po dodaniu do niej soku z cytryny. A. Rozpuszczalnika. B. Wskaźnika. C. Zagęszczacza. D. Rozdrabniacza.

14 PRZYKŁADOWY TEST: N Z podanych tlenków wypisz te, które w warunkach pokojowych będą gazami: Na 2 O CO CO 2 SO 2 CaO PbO Jednakowy charakter chemiczny mają tlenki wymienione w punkcie: a) CaO Cr 2 O 3 SiO 2 NO b) Ag 2 O Fe 2 O 3 BaO NO c) P 4 O 6 NO Cl 2 O 7 Al 2 O 3 d) N 2 O 3 SO 3 SO 2 SiO 2 e) MgO ZnO CO FeO Z podanych związków wypisz te, które reagują z SO 2 NaOH H 2 O CO 2 P 4 O 10 CaO Zadanie: 5 (3 pkt) Badano zachowanie cynku, miedzi i magnezu wobec rozcieńczonego kwasu solnego (chlorowodorowego), przeprowadzając doświadczenia przedstawione na poniższym rysunku: Korzystając ze skróconego szeregu aktywności wybranych metali: K, Ca, Mg, Zn, Pb, H, Cu, Ag, Au napisz równania reakcji, które mogły zajść w probówkach. Zadanie: 6 (4 pkt) W czterech zamkniętych probówkach znajdują się gazy: W celu wykrycia tych gazów zbadano ich zapach i barwę oraz wykorzystano tlące się łuczywko i zwilżony papierek uniwersalny. Zapisz po jednym spostrzeżeniu potwierdzającym obecność danego gazu w probówce i pozwalającym odróżnić go od pozostałych. Zadanie: 7 (2 pkt) Tabela przedstawia zakresy tolerancji bakterii w odniesieniu do kwasowości podłoża: Zakres tolerancji pałeczki okrężnicy wynosi: a) 1 b) 4,4 c) 4,6 d) 9,0 Substancja o ph = 8,5 spowoduje zniszczenie: a) pałeczki okrężnicy b) prątka gruźlicy c) przecinkowca cholery d) dwoinki zapalenia płuc Zadanie 8 (1 pkt) W krajach Unii Europejskiej norma zawartości glinu w wodzie pitnej wynosi 0,3 g w 1m 3. Zbadano że stężenie procentowe glinu w badanej próbce wody wynosi 0,00001%. Dokonując obliczeń sprawdź czy badana woda nadaje się do picia. Przyjmij, że gęstość wody pitnej wynosi 1g/cm 3.

15 PRZYKŁADOWY TEST: O Uszereguj tlenki: CaO, MgO i Na 2 O zgodnie ze wzrostem charakteru zasadowego. Spośród podanych niżej substancji wybierz tę, którą można zastosować do wykrycia tlenku węgla (IV). A. Woda amoniakalna B. Woda bromowa C. Woda sodowa D. Woda wapienna Zadanie: 3 (2 pkt) Z podanego poniżej zbioru kwasów wybierz i wpisz do tabeli te, które można zaliczyć do odpowiednich grup: Stężony kwas siarkowy(vi), kwas chlorowodorowy (solny), kwas siarkowodorowy, kwas etanowy (octowy), stężony kwas azotowy(v), kwas bromowodorowy. Zadanie: 4 (4 pkt) Zaprojektuj doświadczenie, za pomocą którego można wykazać charakter chemiczny tlenku P 4 O 10, mając do dyspozycji wodę i odpowiedni wskaźnik kwasowo-zasadowy. Narysuj schemat doświadczenia, podaj spostrzeżenia, wniosek i odpowiednie równanie reakcji. Zadanie: 5 (1 pkt) Spośród niżej podanych właściwości wybierz i zaznacz te, które są prawdziwe dla wodorotlenku sodu: I. rozpuszczanie go w wodzie jest procesem endoenergetycznym, II. jego stężony wodny roztwór działa parząco na skórę, III. jest higroskopijny, IV. jego roztwór jest słabym elektrolitem, V. chłonie tlenek węgla(iv) z powietrza, tworząc węglan sodu. A. I, II, III B. II, III, IV C. II, IV, V D. II, III,V Zadanie: 6 (1 pkt) Przeprowadzono kilka doświadczeń z użyciem bezbarwnego gazu. Stwierdzono, że gaz ten: I. jest palny, II. nie odbarwia wody bromowej, III. w wyniku spalenia w tlenie daje tylko jeden produkt. Wskaż gaz, który użyto do doświadczeń. A. Chlor B. Metan C. Acetylen D. Wodór Zadanie 7 (3 pkt) Za pomocą równań reakcji przedstaw cykl przemian zilustrowanych schematem:

16 PRZYKŁADOWY TEST: P Tlenek siarki(iv) emitowany do atmosfery reaguje z parą wodną tworząc tzw. kwaśne deszcze. Cząsteczkowy zapis równania opisującego tę reakcję to: Tlenek węgla (II), tzw. czad, jest: A. brunatny i bezwonny. B. bezbarwny i bezwonny. C. żółto-zielony, o zapachu zgniłych jaj. D. bezbarwny, o ostrym duszącym zapachu. Tlenek węgla (II) jest bardzo niebezpieczny dla organizmu człowieka, ponieważ powoduje: A. alergię. B. zapalenie oskrzeli. C. chorobę wieńcową. D. niedotlenienie organizmu. Zadanie: 4 (1 pkt) W tabeli przedstawiono temperatury topnienia i wrzenia tlenków azotu. WZÓR TEMP TOPNIENIA TEMP WRZENIA TLENKU [ 0 C] [ 0 C] N 2 O -102,4-88,5 NO -162,6-151,8 N 2 O (rozkład) Podaj stan skupienia wymienionych tlenków w temperaturze -100 C. N 2 O:... NO:... N 2 O 5 :... Zadanie: 5 (2 pkt) Tlenek pewnego jednowartościowego metalu po wprowadzeniu do wody tworzy wodorotlenek o masie cząsteczkowej 56 u. Napisz równanie reakcji tego tlenku z wodą Jaki stan skupienia ma ten tlenek? Zadanie: 6 (3 pkt) Badając charakter chemiczny tlenków analizuje się przebieg reakcji z wodą, z kwasem i z zasadą. Ustal, która ze schematycznie zapisanych reakcji możliwa jest w przypadku podanych tlenków: CaO, ZnO, NO. Przepisz tabelę, anastępnie w tej tabeli wpisz znak X w odpowiednim miejscu. Zadanie: 7 (1 pkt) Wodorotlenek żelaza (III) można otrzymać w reakcji: a) żelaza z zasadą sodową b) chlorku żelaza (II) zasadą sodową c) chlorku żelaza (III) z zasadą sodową d) wodorotlenku żelaza (II) z zasadą sodową Zadanie: 8 (3 pkt) Uzupełnij równania reakcji wiedząc, że brakującym reagentem jest tlenek węgla(ii) lub tlenek węgla(iv). 3 Fe 2 O Fe 3 O H 2 SO 4 + C SO H 2 O (CuOH) 2 CO 3 T CuO + H 2 O

17 PRZYKŁADOWY TEST: R Zadanie: 1 (2 pkt) W sześciu probówkach znajdują się następujące tlenki: I- CaO II-CO III-K 2 O IV-SO 3 V-NO VI-P 4 O 10. Do probówek z tlenkami oznaczonych numerami I III IV VI dodano wodę destylowaną. Wpisz do tabeli numery probówek, które zawierają roztwory o wartościach ph < 7 i o wartościach ph > 7 Sztuczne ognie zawierają między innymi magnez. W czasie ich spalania energia wydzielana jest w postaci ciepła, światła i dźwięku. Zaznacz równanie, które przedstawia opisany proces. W którym zestawie występują wyłącznie tlenki zasadowe: a) MgO ZnO Cu 2 O CrO Cu 2 O b) CdO K 2 O Mn 2 O 3 Cs 2 O SiO 2 c) Ag 2 O Cr 2 O 3 Fe 2 O 3 Bi 2 O 3 d) MgO SiO 2 Na 2 O FeO e) Li 2 O BaO CaO K 2 O Cs 2 O Zadanie: 4 (2 pkt) Wodorek sodu reaguje z wodą: a) napisz równanie reakcji chemicznej b) określ rodzaj wiązania w wodorku sodu Zadanie: 5 (3 pkt) Wykonano doświadczenia przedstawione na poniższym rysunku: Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących w poszczególnych probówkach Zadanie: 6 (1 pkt) Zaznacz, który zbiór właściwości charakteryzuje pierwiastek sodu. A) gaz bezbarwny, bezwonny, nie podtrzymujący palenia, trudno rozpuszczalny w wodzie, B) żółte ciało stałe nie przewodzące prądu elektrycznego, C) srebrzystobiałe ciało stałe z połyskiem, szybko matowiejące na powietrzu, miękkie, o gęstości mniejszej od gęstości wody, D) srebrzystobiałe ciało stałe z połyskiem, kruche, twarde, o gęstości większej od gęstości wody. Zadanie: 7 (3 pkt) Dwutlenek węgla w reakcji z wodą daje słaby i bardzo nietrwały kwas węglowy. Napisz równanie reakcji powstawania kwasu węglowego Napisz równania jego stopniowej dysocjacji.

18 PRZYKŁADOWY TEST: S Amoniak otrzymuje się przemysłowo z azotu i wodoru w reakcji danej równaniem: Podaj, w jakim stosunku objętościowym reagują azot i wodór. a) 2 : 3 b) 1 : 2 c) 2 : 1 d) 1 : 3 Roztwory kwasowe i zasadowe charakteryzują pewne zależności. Analizując podane stężenia jonów oraz wartości ph wypisz te liczby (od 1 do 8), które dotyczą roztworów o odczynie kwasowym. Tlenki azotu o ogólnym wzorze N x O y mogą reagować z parą wodną znajdującą się w chmurach, tworząc kwaśne deszcze. Wówczas może zajść reakcja N x O y + H 2 O 2HNO 3 Wartości indeksów stechiometrycznych x i y są rozwiązaniem układu równań Zadanie: 4 (1 pkt) Która grupa tlenków wykazuje wyłącznie właściwości kwasowe? A P 4 O 10, SO 2, SiO 2, CaO B SO 3, SO 2, NO, CO 2 C SO 2, SO 3, CO 2, P 4 O 10 D CO, SO 2, SiO 2, CaO Zadanie: 5 (2 pkt) Wykorzystując tablice rozpuszczalności napisz równania reakcji otrzymywania wodorotlenku cynku w formie cząsteczkowej i jonowej. Zadanie: 6 (4 pkt) Przeprowadzono następujące doświadczenie: 1. Zapisz dwie różne obserwacje do podanego doświadczenia 2. Napisz trzy równania zachodzących reakcji Zadanie: 7 (3 pkt) W miejsce kropek wstaw wzory brakujących reagentów i współczynniki stechiometryczne.... Al Al 2 O 3... K KOH H 2 SO 4

19 PRZYKŁADOWY TEST: T Uzupełnij poniższe zdanie, wstawiając w miejsce kropek znak: < lub = lub >. Roztwory o odczynie kwasowym mają ph Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem: Do każdej z probówek zanurzono papierek uniwersalny. Podaj numer probówki (probówek), w której (których) otrzymano roztwór o odczynie kwasowym. Roztwór o odczynie kwasowym powstał w probówce (probówkach)... Wybierz zdanie prawdziwe. A. Woda sodowa ma odczyn kwasowy. B. Woda królewska ma odczyn zasadowy. C. Roztwór amoniaku ma odczyn kwasowy. D. Preparat do udrażniania rur ma właściwości silnego kwasu Zadanie: 4 (1 pkt) Wybierz spośród P 4 O 10, Na 2 O, NO i wpisz do tabeli odpowiednio wzory tych tlenków, które reagują z wodą, kwasem i zasadą w sposób zaznaczony w tabeli (znak.+. oznacza, że reakcja zachodzi, znak... oznacza, że reakcja nie zachodzi). Zadanie: 5 (1 pkt) Trzy roztwory mają różne wartości ph: I 12, II 7, III 4. Odczyn zasadowy ma roztwór: A I; B II; C III; D I i II. Zadanie: 6 (3 pkt) Wybierz i zakwalifikuj do odpowiednich grup substancje o wzorach sumarycznych: HCl, HNO 2, H 2 S, HNO 3, Zn(OH) 2, HBr, H 2 SO 4, KOH, Ba(OH) Mocne kwasy beztlenowe: Mocne kwasy tlenowe: Wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie:... Zadanie: 7 (5 pkt) Do probówek z wodą oznaczonych numerami I - IV wprowadzono odpowiednio: I. Na 2 O, II. SO 2, III. NH 3, IV. CsOH,. Napisz równania ilustrujące zachowanie podanych związków chemicznych w wodzie

20 PRZYKŁADOWY TEST: U W stacji monitorującej stopień zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w Wigierskim Parku Narodowym, dokonano pomiaru wartości ph opadów atmosferycznych. Wyniki przedstawiono na diagramie obok. Na podstawie informacji: że kwasowość roztworu maleje wraz ze wzrostem ph, można stwierdzić, że opady o najbardziej kwasowym odczynie miały miejsce w miesiącach: A. listopadzie i styczniu. B. grudniu i lutym. C. lipcu i wrześniu. D. marcu i październiku. Zadanie: 2 (3 pkt) Do trzech zlewek zawierających wodę wprowadzono następujące substancje: tlenek fosforu (V) gazowy chlorowodór tlenek wapnia. Określ odczyn roztworu w kolejnych zlewkach zapisując odpowiednie równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej Określ wartościowość chloru w związkach: Cl 2 O 5 HClO 2 HClO HClO 4 a) V, II, III, IV b) V, III, II, VII c) V, IV, III, VIII d) V, II, I, IV Zadanie: 4 (4 pkt) Określ charakter chemiczny tlenku cezu. Zaprojektuj jedno doświadczenie, które potwierdzi Twoją tezę: a) Wykonaj schematyczny rysunek zestawu laboratoryjnego b) Napisz przewidywane spostrzeżenia c) Sformułuj prawidłowy wniosek d) Napisz odpowiednie równanie reakcji chemicznej Zadanie: 5 (1 pkt) Sok z ugotowanej w wodzie czerwonej kapusty, wskazuje: A. odczyn tylko roztworu zasady B. obecność wszystkich jonów w roztworze C. odczyn tylko roztworu kwasu D. odczyn roztworu Zadanie: 6 (3 pkt) Ułóż równania reakcji, za pomocą których można wykonać następujące przemiany: P 4 P 4 O 6 P 4 O 10 H 3 PO 4

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne strona 1/8 Związki nieorganiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu,

Bardziej szczegółowo

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3.

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3. Zad: 1 Oblicz wartość ph dla 0,001 molowego roztworu HCl Zad: 2 Oblicz stężenie jonów wodorowych jeżeli wartość ph wynosi 5 Zad: 3 Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych w 0,05 molowym roztworze H 2 SO

Bardziej szczegółowo

KWASY I WODOROTLENKI. 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to:

KWASY I WODOROTLENKI. 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to: KWASY I WODOROTLENKI 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to: 1. kwas siarkowy (IV), kwas siarkowy (VI), kwas azotowy, 2. kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas azotowy (V), 3. kwas siarkowodorowy,

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym zestawie tlenków podkreśl te, które reagują z mocnymi kwasami i zasadami a nie reagują z wodą: MnO2, ZnO, CrO3, FeO,

Bardziej szczegółowo

Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii!

Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii! Chemia klasa II kwasy Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii! Cała Twoja kariera szkolna zależy tak naprawdę od Ciebie. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu chemii lub powtórzyć określoną

Bardziej szczegółowo

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II 1. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neuronów zawartych w następujących atomach: a), b) 2. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów zawartych w

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Podstawy dysocjacji elektrolitycznej. Zadanie 485 (1 pkt.) V/2006/A2 Dysocjacja kwasu ortofosforowego(v) przebiega w roztworach wodnych trójstopniowo:

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M) Wodorotlenki Definicja - Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (zazwyczaj) (M) i anionu wodorotlenowego (OH - ) Ogólny wzór wodorotlenków: M(OH) n M oznacza symbol metalu.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH PODZIAŁ ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH Tlenki (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne, obojętne) Związki niemetali Kwasy (tlenowe, beztlenowe) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu

Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu Zadanie: 1 Sporządzono dwa wodne roztwory soli: siarczanu (VI) sodu i azotanu (III) sodu Który z wyżej wymienionych roztworów soli nie będzie miał odczynu obojętnego? Uzasadnij odpowiedź i napisz równanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 28 stycznia 2016 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje rejonowe

Bardziej szczegółowo

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji.

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji. test nr 2 Termin zaliczenia zadań: IIIa - 29 października 2015 III b - 28 października 2015 zad.1 Reakcja rozkładu tlenku rtęci(ii) 1. Narysuj schemat doświadczenia, sporządź spis użytych odczynników,

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Pierwiastki bloku d. Zadanie 1.

Pierwiastki bloku d. Zadanie 1. Zadanie 1. Zapisz równania reakcji tlenków chromu (II), (III), (VI) z kwasem solnym i zasadą sodową lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi. Określ charakter chemiczny tlenków. Charakter chemiczny tlenków:

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

Część I. TEST WYBORU 18 punktów

Część I. TEST WYBORU 18 punktów Część I TEST WYBORU 18 punktów Test zawiera zadania, w których podano propozycje czterech odpowiedzi: A), B), C), D). Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź zaznacz znakiem X. W razie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY

PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY 12 stycznia 2017 r. PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY Szkoła (pieczątka) Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela (tabelkę poniżej wypełnia zespół sprawdzający) Test 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z chemii kl. II Chemia klasa II - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON 1. Wodorotlenki i kwasy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zmiana barwy wskaźników w roztworach kwaśnych, obojętnych i zasadowych.

Zmiana barwy wskaźników w roztworach kwaśnych, obojętnych i zasadowych. Zmiana barwy wskaźników w roztworach kwaśnych, obojętnych i zasadowych. Doświadczenie1: Poznanie barwy wskaźników w roztworach kwasów, zasad i wody. Wykonanie doświadczenia: Do pięciu probówek wlewamy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy II: III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa II - wymagania programowe. opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON

Chemia klasa II - wymagania programowe. opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON Chemia klasa II - wymagania programowe opracowane na podstawie planu wynikowego opublikowanego przez wydawnictwo OPERON 1. Wodorotlenki i kwasy na ocenę dopuszczającą uczeń: - dzieli tlenki na tlenki metali

Bardziej szczegółowo

TEST NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM

TEST NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM TEST NA EGZAMIN PPRAWKWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM I. Część pisemna: 1. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe? a.) Kwasy są to związki chemiczne zbudowane z wodoru i reszty kwasowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny IV. Kwasy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016 I. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A.

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. 1. Atomy to: A- niepodzielne cząstki pierwiastka B- ujemne cząstki materii C- dodatnie cząstki materii D- najmniejsze cząstki pierwiastka, zachowujące jego

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje szkolne I stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje szkolne I stopień POUFNE Pieczątka szkoły 9 listopada 2015 r. Imię Czas pracy 60 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje szkolne I stopień Informacje: 1. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA etap: data: czas pracy: szkolny 28 listopada 2012 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 164. Na podstawie opisanych powyżej doświadczeń określ charakter chemiczny tlenków: magnezu i glinu. Uzasadnij słownie odpowiedź.

ZADANIE 164. Na podstawie opisanych powyżej doświadczeń określ charakter chemiczny tlenków: magnezu i glinu. Uzasadnij słownie odpowiedź. Informacja do zadań: 163. 166. Przeprowadzono doświadczenia opisane poniższymi schematami: ZADANIE 163. Podaj, w których probówkach (1. 6.) zaszły reakcje chemiczne. ZADANIE 164. Na podstawie opisanych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki:

BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki: BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki: 235 4 92 U + 2 He 198. 79 Au + ß - 3. Spośród atomów wybierz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia Liczba punktów WOJWÓDZKI KONKURS CHMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 16 STYCZNIA 2015 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. (0-1) Ile gramów substancji znajduje się w 200 g roztworu o stężeniu 5 %? A. 20 g B. 5g C. 10g D.15g

Zadanie 5. (0-1) Ile gramów substancji znajduje się w 200 g roztworu o stężeniu 5 %? A. 20 g B. 5g C. 10g D.15g BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA CHEMIA -KLASA II Zadanie 1. (0-1) Który zbiór wskazuje wyłącznie wzory kwasów. A. HCl, HNO3, KOH B. KOH, NaOH, H2SO4 C. H3PO4, H2S, H2CO3 D. KOH, NaOH, HNO3 Zadanie 2. (0-1) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa II Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -wymienia zasady bhp

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 21 stycznia 2013 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel Joanna Szasta Wodorotlenki i kwasy Uczeń: Ocenę dopuszczającą: -dzieli

Bardziej szczegółowo

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ Beata Mendak fakultety z chemii II tura Test rozwiązywany na zajęciach wymaga powtórzenia stężenia procentowego i rozpuszczalności. Podaję również pytania do naszej zaplanowanej wcześniej MEGA POWTÓRKI

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 16 października 2009 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma Liczba punktów PoniŜej podano treść

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 06 MATERIAŁY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM JEZUITÓW W GDYNI

ZESTAW 06 MATERIAŁY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM JEZUITÓW W GDYNI ZESTAW 06 MATERIAŁY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM JEZUITÓW W GDYNI EGZAMIN KOMPETENCYJNY KWIECIEŃ 2006 rok Informacje do zadań 1. i 2. Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności wybranych związków wapnia w

Bardziej szczegółowo

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI)

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI) 1. (2pkt) Uzupełnij zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A - H, tak aby zdania były prawdziwe. Po rozpuszczeniu w wodzie tlenku fosforu (V) powstanie A/B. Roztwór tej substancji zabarwi oranż

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. karty pracy klasa 3 gimnazjum

CHEMIA. karty pracy klasa 3 gimnazjum CHEMIA karty pracy klasa 3 gimnazjum Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2012 Numer zadania Test Karty pracy Zadania wyrównujące Zadania utrwalające Zadania rozwijające

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - wymagania edukacyjne

CHEMIA - wymagania edukacyjne CHEMIA - wymagania edukacyjne III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia wody

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji otwartej chemia w klasie III w dniu Temat: Kwasy, zasady i sole powtórzenie wiadomości.

Scenariusz lekcji otwartej chemia w klasie III w dniu Temat: Kwasy, zasady i sole powtórzenie wiadomości. Autor mgr Sławomir Rybiński Scenariusz lekcji otwartej chemia w klasie III w dniu 4.03.2014 Cele realizacja podstawy programowej: - Cele ogólne II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 7 z Tomu 1 REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI

Fragmenty Działu 7 z Tomu 1 REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI Fragmenty Działu 7 z Tomu 1 REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI Zadanie 726 (1 pkt.) V/2006/A1 Konfigurację elektronową atomu glinu w stanie podstawowym można przedstawić następująco: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY II mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania chemii Chemia Nowej Ery autorstwa T.Kulawik i M.Litwin) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75%

Bardziej szczegółowo

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to...

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to... Karta pracy nr 73 Budowa i nazwy soli. 1. Porównaj wzory sumaryczne soli. FeCl 2 Al(NO 3 ) 3 K 2 CO 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 K 2 SO 4 Ca(NO 3 ) 2 CaCO 3 KNO 3 PbSO 4 AlCl 3 Fe 2 (CO 3 ) 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 AlPO 4

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW.

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. Zagadnienia: Zjawisko dysocjacji: stała i stopień dysocjacji Elektrolity słabe i mocne Efekt wspólnego jonu Reakcje strącania osadów Iloczyn rozpuszczalności Odczynnik

Bardziej szczegółowo

Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia

Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Osiągnięcia podstawowe Gazy wykonuje lub obserwuje doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje, na

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie wartościowość podaje wartościowość pierwiastków w stanie wolnym

Bardziej szczegółowo

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Hospitacja diagnozująca Źródła informacji chemicznej Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Opracowała: mgr Lilla Zmuda Matyja Arkusz Hospitacji Diagnozującej nr

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era IV. Kwasy Opracowała mgr Agnieszka Para Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopada 2013 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Kwasy 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity. Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Treści nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku

Kwasy 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity. Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Treści nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Roczny plan wynikowy nauczania chemii w II klasie gimnazjum Materiał opracowany na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na

Bardziej szczegółowo

Blok p sprawdzianopodobny

Blok p sprawdzianopodobny Zadanie 1. (1 pkt) W przedstawionym na rysunku zestawie do otrzymywania gazów nie można zbierać gazów: a) bezbarwnych; b) lżejszych od powietrza; c) cięższych od powietrza; d) łatwo rozpuszczalnych w wodzie.

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki O O O O. I n. I. Wiadomości ogólne o wodorotlenkach.

Wodorotlenki O O O O. I n. I. Wiadomości ogólne o wodorotlenkach. Wodorotlenki I. Wiadomości ogólne o wodorotlenkach. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z atomu metalu i grupy wodorotlenowej. Wzór ogólny wodorotlenków: wartościowość metalu M n ( ) grupa wodorotlenowa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O Test maturalny Chemia ogólna i nieorganiczna Zadanie 1. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16 znajduje się w.... grupie i. okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA WRAZ Z PUNKTACJĄ Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejkę z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII 1 ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MCH P1 MARZEC ROK 2012 POZIOM podstawowy Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym

Bardziej szczegółowo

Tlen. Występowanie i odmiany alotropowe Otrzymywanie tlenu Właściwości fizyczne i chemiczne Związki tlenu tlenki, nadtlenki i ponadtlenki

Tlen. Występowanie i odmiany alotropowe Otrzymywanie tlenu Właściwości fizyczne i chemiczne Związki tlenu tlenki, nadtlenki i ponadtlenki Tlen Występowanie i odmiany alotropowe Otrzymywanie tlenu Właściwości fizyczne i chemiczne Związki tlenu tlenki, nadtlenki i ponadtlenki Ogólna charakterystyka tlenowców Tlenowce: obejmują pierwiastki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 II. Wewnętrzna budowa materii posługuje się symbolami pierwiastków odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii. Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13

Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii. Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA KIERUNEK: ROLNICTWO I ROK STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13 Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii!

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Chciałabym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi poziomu wiedzy z chemii uczniów rozpoczynających naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Co

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopad 2010 90 minut Informacje dla ucznia:

Bardziej szczegółowo

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna.

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna. Doświadczenie 1 Tytuł: Badanie właściwości sodu Odczynnik: Sód metaliczny Szkiełko zegarkowe Metal lekki o srebrzystej barwie Ma metaliczny połysk Jest bardzo miękki, można kroić go nożem Inne właściwości

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. I Etap szkolny - 23 listopada 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. I Etap szkolny - 23 listopada 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego I Etap szkolny - 23 listopada 2016 Kod ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY ROK PRZED MATURĄ

KONKURS CHEMICZNY ROK PRZED MATURĄ WYDZIAŁ CHEMII UMCS POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE ODDZIAŁ LUBELSKI DORADCA METODYCZNY DS. NAUCZANIA CHEMII W LUBLINIE LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU KONKURS CHEMICZNY

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum 1 Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Dział III. Woda i roztwory wodne Treści nauczania 7. Poznajemy związek chemiczny wodoru i tlenu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MCH-W2D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 21 listopada 2008 roku PoniŜej podano treść pięciu zadań, za rozwiązanie których moŝesz uzyskać 50 punktów. Rozwiązania i

Bardziej szczegółowo

Zapisz za pomocą symboli i wzorów następujące ilości substancji :

Zapisz za pomocą symboli i wzorów następujące ilości substancji : ZESTAW I Zadanie 1. Zapisz za pomocą symboli i wzorów następujące ilości substancji : a) dwa atomy wapnia... b) cztery cząsteczki wodoru... c) trzy cząsteczki siarczku żelaza... d) atom magnezu... e) dwie

Bardziej szczegółowo

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą definiuje wskaźnik; wyjaśnia pojęcie: wodorotlenek; wskazuje metale aktywne i mniej aktywne; wymienia

Bardziej szczegółowo

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi:

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi: 2.4. ZADANIA 1. Ile moli stanowi: STECHIOMETRIA a/ 52 g CaCO 3 b/ 2,5 tony Fe(OH) 3 2. Ile g stanowi: a/ 4,5 mmol ZnSO 4 b/ 10 kmol wody 3. Obl. % skład Fe 2 (SO 4 ) 3 6H 2 O 4. Obl. % zawartość tlenu

Bardziej szczegółowo

Chemia - laboratorium

Chemia - laboratorium Chemia - laboratorium Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Studia stacjonarne, Rok I, Semestr zimowy 2013/14 Dr hab. inż. Tomasz Brylewski e-mail: brylew@agh.edu.pl tel. 12-617-5229 Katedra

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 10 stycznia 2017 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko Szkoła (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Eliminacje

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Imię Nazwisko Czas pracy: 60 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Informacje: Uzyskane punkty 1. Sprawdź, czy otrzymałeś/aś łącznie 7 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY KLAS TRZECICH GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2011/2012

KONKURS CHEMICZNY KLAS TRZECICH GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 IMIĘ I NAZWISKO PUNKTACJA SZKOŁA KLASA NAZWISKO NAUCZYCIELA CHEMII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Inowrocław 19 maja 2012 im. Jana Kasprowicza INOWROCŁAW KONKURS CHEMICZNY KLAS TRZECICH GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Uczeń: definiuje elektrolit i nieelektrolit (A) wyjaśnia pojęcie wskaźnik i wymienia trzy przykłady. opisuje zastosowania. wskaźników (B) Uczeń:

Uczeń: definiuje elektrolit i nieelektrolit (A) wyjaśnia pojęcie wskaźnik i wymienia trzy przykłady. opisuje zastosowania. wskaźników (B) Uczeń: 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny

Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny Temat : Hydroliza soli. Cele dydaktyczno wychowawcze: Wyjaśnienie przyczyn różnych odczynów soli Uświadomienie różnej roli wody w procesach dysocjacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY

Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą wymienia rodzaje wskaźników; sprawdza doświadczalnie działanie podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej Woda i roztwory wodne 7.1. Woda właściwości i rola w przyrodzie 7.2. Zanieczyszczenia wód 51. Właściwości i rola wody w przyrodzie. Zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 18 LISTOPADA 2016R. 1. Test konkursowy zawiera 27 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo