przedmtar Roedr Og0ern rvarto66 kosztorysowa rob6t : $orynlc: WYKO.IAWCA: INWESTOR : tlata oprrcouania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przedmtar Roedr Og0ern rvarto66 kosztorysowa rob6t : $orynlc: WYKO.IAWCA: INWESTOR : tlata oprrcouania"

Transkrypt

1 przedmtar Roedr Klasytlkacja r#t wg. Wsp6lnego Slownka Za6wer Roboty w zakrese buzena, roboty rene 452f,XXt0-l Furdanentorranle ulc 45?&1340.{ Fundaentowane 6celek ruchu peszego Robotyw zakrese nawerzcfrn ds G0 noboty bu&rfllans wykolczenowe, pozoslale t4t400-9 Roboty bu<lowlare w zakreb hrdojvy tn energetpznych q! Roboty fudorlare w zakrese hdoury wododq,6r ruocqgr6w do odprowadzana 6cek6w NAZWA ltllflestygjl : Przebudowa ulcy Krgpoweckego w Warszawe w dzelntcy Wola ADRES INWESWGJI : ul. Krgpoweckego WarszawaWola ItlftESTOR : Masto Stobczne Warszawa ADRES IIIWESTORA : Warszarva Plac BankoryS/5 Starvle roboczogodzny : } AEUW Koy pododne tlql... zyskh Og0ern rvarto66 koorysowa rob6t : $orynlc: oa R,S o/o R+Kp(R), S+Kp(S) WYKO.IAWCA: INWESTOR : tlata oprrcouana Data zatwerdzena Dokuent zostal opraco$rany pny poocy prograu NORMA PRO

2 TABELA WARTO$c ELEMENToW SCALONYCH 9ou*: lp. tet Warto6 zl rRoEow 12!rclowFqlqff(OrE 1J olglyath 1.{IAWTHECISIA I'LEY l"5l.ecap, lwe 1.tI9tf9qtt$ 1.7TJATDY 1tr 'KA 1.9 ( PfrerKRAWEal(WY t.lorpflltt IAl cf 1.1 lxnatlflo, ClCtlElA l.lzlgdllfoualse Ft - --r-iattul-[- u l.l8lqlakwatle FOAOS 1.1f trl.et 1.' rty TEUPETISAIISE llowdn 2 I l(lt rularbla DCSEZO_WA tl ouub8t ng]orrwr &'?taunnrorr SSlFotcUdf,nn & l$f nfbbo &trfoafryrhlulgp TICUTTItrIIE {1 tudrnonrbwr {. rolf rlha + fr rhttsrrsr a TYWEBF 5UfrI Ff,ff -2- brrrpow..*tl.tt

3 Podsta- I Ops I lva Przebuc Kqgpoweckegow Warszawew dzelncywola lq,yya-qlqf 1 ROBOTYDROGOWE 1.1 ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE 1.1.D KNR 2-01 Robotypoaroweprzylnowychrobotachze nych- trasadrogw terenerownnny 1, 1.D KNR2.01 Mechanczne karczowane Srednejgqsto$ckrza k6w podszyca (6:0:5 c} 1.1.D KNR2.01 Scnane drzewal4ech,nctnq L 1. 4 D KNR2.01 Scnane (5r.16-25c) drzewplqechancznq (5r.26-35c) 1. 1.D KNR2.01 Scnanedrzewplqechanczn ($r.36-45c) 1.1.D KNR2-01 Scnanedrzewplqechancznq j 1. 1.D KNR2.01 Scnanedrzewp{4echanczn4 (Sr.46-55c) D 'l KNR2.01 Scnane drzew plq echanczn4lsr c; pn ($r.10-15crn) 1.1.D KNR2.01 Mechanczne karczowane pn (6r.16-25c) D KNR2.01 Mechanczne karczowane pn (Sr.26-35c).:T D KNR2.01 Mechanczne karczowane pn (Sr.36-45c) D KNR2.01 Mechanczne karczowane pn ($r.46-55c) D KNH2.01 Mechanczne karczowane pn ($r.56-65c) D KNR2.01 Mechanczne karczowane D KNR2.01 Wywo2enedlu2ycna odlegto6cdo 2 k ob. k 1,2 ha , D KNR2.01 Wywo2enekarpnyna odlegto6cdo 2 k p KNR2.01 Wywo2enekarpny galgz- dodatekza kazde 01't0-05 dalsze0.5 k wywozu = 16 Krotno6c 1. 1.I 1D KNR2.01 Wywo2enedluzyc- dodatekza ka2dedalsze k wywozu = 16 Krotno6d 1.2 ROBOTYROZBIORKOWE D KNB AT- Robotyreontowe- frezowanenawerzchn btu :cznejo gr. 4 c gr. 5 c (krotno$dla R, M analoga Analoga: frezowane S= 1, 2 5 ) 1.?. 2D KNR2-31 Mechanczne rozebranepodbudowyz kruszywa o grubo$c15 c kaennego podbudowy D KNR2-31 :Mechanczne rozebrane z kruszywa - dalszy1 c grubo$c kaennego =5 Krotno$c D KNR AT- Robotyreontowe- frezowanenawerzchn btu lcznejogr. 3 c D KNR 2-31 Mechanczne rozebranepodbudowy z kruszywa 0802p7_ lka!911e9-q 9-g{!lbo-gg!!5_cn D KNR 2-31 Mechanczne rozebranepodbudowyz kruszywa - dalszy1 c grubo3c lkaennego = -5 Krotno66 - lrezowanenawerzchn D KNR AT- rrobotyrer.nontowe btugr.4 c cznejo gr. 5 c (krotnosdla R, M : frezowane analoga ranaloga p...!... Nora PBO Wersja ,25+12' 0,3+5*0,5+5" 0, "1 = 20,350 7*4,4+12* 0,5+5*0,75+ 5'1+4*1,5+6* 2 = "0,35+12' 0,4+5*0,65+ 5"0,97+4* * 1=, 5 29,350 35, = 64, p D KNR KNR I I D KNR 2-01 Wywo2enegalgzna odleglo66 do 2 k D-o.02.o Cenajedn. llosc p3 20,35 62, 7237 : :! j 1r' r : : y ; d 1 $ "-2e;41*^ rozebranepodbudowy z kruszywa 2'**-----"Mechanczne o qrubosc15 c kaenneoo rozebranepodbudowyz kruszywa Meclranczne - dalszy1 crngruboc kaennego = '5 KrotnoSc Warto$c

4 Podsta- Ops w a ob D KNR2-31 Rozebrane nawerzchn z plytdrogowych betono- ry wycno grubo6c12 c z wypetnene sponza:prawqceentowq D KNR2-31 Mechanczne podbudowy rozebrane z kruszywa 612 o grubosc 15 c kaennego f..' KNR 2-31 Mechancznerozebranepodbudowyzkruszywa dalszy1 c grubo6c kaennego = -5 Krotno6c D KNR2-31 Rozebrane nawerzchnz kostkbetonowej 14x12 p c lub 2u2lowej14x14c na podsypcepaskowej - rozz wypelnene sponpaske- ANALOGIA b6rkachodnkaz kostkbetonowejgr. 8 c na podsypcepaskowe or. 4 c podbudowy D KNR2-31 Mechanczne rozebrane z kruszywa o grubo6c15 c A80247 kaennego D KNR2-31 Mechanczne podbudowy rozebrane z kruszywa p 2 - dalszy1 c grubo5c kaennego * -5 Krotno D KNR 2-31 Rozebrane krawq2nk6w betonowych 15x30c na podsypceceentowo-paskowe D KNR2.31 Rozebrane law pod krawq2nk z betonu D KNR2.31 Rozebraneobrze2y8x30crn na podsypcepasko wej D, KNR4.04 Zaladowane gruzukoparko{adowarkq,wzy obslu dze na zangroboczqprzez3 saochodysaowyladowcze ' KNR D KNR D 'l KNR D KNR D KNR D KNR , D KNR D KNR D KNR D KNR D KNR Nora PBO Wersja 4.18 gruzuz terenurozb6rk przyecha- 6 3 Wywezene ncznyzaladowanu wyladowanu saochode saowyladowczy na odleglo6c1 knr Wywezenegruzuz lerenurozb6rkprzyecha- 6 3 ncznyzaladowanu wyladowanu saochode - dodatekza ka2dynastepny saowyladowczy rozpoczgty1 k KrolnoSd= 9 ROBOTYZIEMNE Wykopywykonywane spycharka o ocy74 kw ry13 (100KM) w gruncekat.lll Przeeszczene spycharka aszenych w 63 gruncekat.lll - dodatekza kazderozpoczgte 10 ponad10 do 30 rn w przedzale Krotno6c= 2 podsqberny Robotyzenewyk.koparka 0. ry w zekat.l-llluprzedno zagazynowanej w haldachz transporteurobkusaochoda saoyqylado-vrrczyj na odl,do'1k Nakladyuzupeln.zaka2dedalszerozp.0.5 k ry13 transportuponad1 k saochodasaowyladowczypo drogachutwardzonych zekat.llliv Krotno6c= 18 NAWIERZCHNIA ULICY prollowane zagqszczene podloa p 2 Mechanczne pod warslwykonstrukcyjne nawerzchn w grunce kat.l-lv Wykonane zaggszczene echancze warstwy 6 2 odsqczaj4cejwkorycelub na calejszerokosc '10 drog- grubo$warstwypo zag. c POSPOI.KA GR. 15 CM Wykonane zagqszczerre echancze warstwy 6 2 odsqczajqcejwkorycelub na calejszerokosc drog zakady dalszy1 c gruboscwarstwypo zag. KrotnoS= 5 Podbudowaz kruszywalaanego- warstwadol sf na o orubosc oo zaoeszczenu 15 c Podbudowaz kruszywalaanego- warstwa96r vgz na o qruboscpo zaqeszczenu B c llo66 Cenajedn Ub ,06* 175, \7237"0, "0, *0, '0,2+406' 0,1B+2923' 0,15*0, , ,oB*0,3).1.2 = , Warto6c

5 Podstaw a D KNR Ops ob. I Podbudowaz kruszywalaanego- warstwa96r- ;v12 po zaggszczena - za ka2dydalszy1 c grubo6c Cenajedn. llosc, ntu D KNR D KNF t) D KNR oD KNR D KNR D KNR D 'l KNR D KNH D KNR D A2 KNH KNR { D KNR D a K NR KNR D KNR D aKNR t! D KNR =2 Krotno66 nawerzchn Mechanczneczyszczene drogowej 1"112 neulepszone nawerzchn 62 Skropene drogowejasfalte z eszank neralno-btucznej6? Podbudowa - grulepszczu asfaltowy rklncowo-wrowejo 9 c rbo6cwarstwypo zagqszczenu BA z poleroasfalte 0/25gr. 9 c Mechanczne nawerzchn czyszczene drogowej 6 2 :neulepszonej nawerzchn 62 drogowejas{alte Skropene z eszanek neralno-btucz-6 2 Nawerzchna - warstwasceralna nychgrysowo-2wrowych as rfaltowa- grubo3cpo zagqszcz. 5 c!sma0/16or. 5 c MIEJSCAPARKINGOWE proflowane podlo2as12 zaggszczene rmechanczne grunce nawerzchnw ;podwarstwykonstrukcyjne kat.l-lv Wykonane zagqszczene echancze warstwy 6 2 odsqczajqcej w korycelub na catejszeroko$c drog- grubo66warstwypo zag.10 c POSPOI-KA GR. 15 CM Wykonane zaggszczene echancze warstwy ry12 odsqczajqcejwkorycelub na calejszerokosc drog zakady dalszy1 c gruboscwarstwypo zag. Krotno5c= 5 Podbudowaz kruszywalaanego- warstwadol- 6 2 na o grubo$cpo zagqszczenu 15 c Podbudowaz kruszywalaanego- warstwa96r 6 2 na o grubo$cpo zagqszczenu B c Podbudowaz kruszywalaanego- warstwa96r- p12 na- za ka2dydalszy1 crngruboscpo zagqszcze nu KrotnoS= -3 Nawerzchne z kostkbrukowejbetonowejgrafto- J12 wej grubo66b c na podsypce ceentowo-paskowej CHODNIKI Medhan;;neloowane[ag$t&ene podota I pod warstwykonstrukcyjne nawerzchn w grunce kat.l-lv Wykonane zaggszczene echancze warstwy 6? odsqczajqcejwkorycelub na calejszerokosc drog- grubo66warstwypo zag. 10 c POSPOT-KA GR. 1OCM Nawerzchne z kostkbrukowejbetonowejszarej 612 grubosc8 c na podsypceceentowo-paskowe WJAZDY podlo2arnz prollowane zagqszczene Mechanczne nawerzchn w grunce podwarstwykonstrukcyjne 3.+Y I ^;;^' ol4+j t zagqszczene eclrancze warstwy 2*----*----KNR2-31 Wykonane odsqczajqcejwkorycelub na calejszeroko6c warstwypo zag.10 c rdrog- grubosc POSPOI"KA GR.15 CM zaggszczene eclrancze warstwy KNR2-31 :Wykonane 0104-tl8 odsqczaj4cejwkorycelub na calejszeroko6c drog- zaka2dydalszy1 c grubosdwarstwypo zag. =5 KrotnoSc D KNR 2-31 Podbudowaz kruszywalaanego- warstwadol '05 lq 9 g{qbqsqp,9''14ge,q?q?9!g I I qlu z kostkbrukowejbetonowejgrafto D aKNR 2-31 Nawerzchne ceenlowo-pas wejgrubo$c8 c na podsypce OPASKA 1.8 proflowane podlozasp zaggszczene KNR2-31 Mechanczne nawerzchn w grunce podwarstwykonstrukcyjne kat.l-lv Nora PFIO Wersja ' j Wartogc

6 Podsta- r Ops llo50 Cenajedn. $ra! ob D KNR2-31 ;Wykonane zaggszczene echancze warstwy p w korycelub na catejszerokodc odsqczajqcej drog grubosc warstwypo zag.10 c POSPOI-KA GR.1OCM D aKNR 2-31 Chodnkz plyt betonowych50x50x7c na pod- p z wypelnene spo sypceceentowo-paskowej n zaprawqceentowq 1.9 screk PRZYKRAWeZNT KOWY proflowane podlo2av' KNR2.31 Mechanczne zagqszczene 308 nawerzchn w grunce pod warslwykonstrukcyjne kat.l-lv.e.2d KNR 2-31 PodbudowabetonowaB-15z dylatacj4- grubo6c ry c warstwypo zagqszczenu D KNR 2-31 Podbudowa betonowaz dylatacjq- za kazdydal p warstwypo zagqszczenu 0109'02 szy 1 c grubosc = 15 KrolnoSc.8.4D-o5.oC:25e z kostkbrukowejbetonowejszarej 6 2 KNR2.31 Nawerzchne grubo6ci c na podsypceceentowo-paskowej - ANALOGIA: SCIEKZ KOSTKIBETONOWEJ S Z E R. 2 8C M 1.10 PROGIZW proflowane podlo2a D KNR2.31 Mechanczne zaggszczene BO nawerzchn w grunce pod warstwykonstrukcyjne kat.l-lv D KNR2.31 Podbudowa betonowab-15z dylatacj4-grubo6c ry12 BO 12 c warstwypo zageszczenu D KNR2'31 Podbudowabetonowaz dylatacjq- za ka2dydal ry12 BO szy 1 c gruboc warstwypo zagqszczenu KrotnoSc= D aKNR 4 z kostkbrukowejbetonowejczer 'r Nawerzchne wonejgrubo$c8 c na podsypceceento\t,opaskowe 1.11 KRAWEZNIKI, OBRZEZA p D KNR2.31 t-awapod krawq2nk betonowaz opore 4,0825',2232 = 184,140 PODKRAWEZNIKI BETO I.AWABETONOWA NOWE15.30'100W ILOSC 0,08b5M3/MB(BE TON C20/2s) ;p D KNR2.31 t-awapod krawq2nkbetonowazwykta = WYSTA3, I.AWABETONOWAPODKRAWEZNIKI JACEBETONOWE 25'12.100WlO$Ct O,OZ8 (BETON Ms/MB C2AI25\ = D KNR2.31 t"awapod krawg2nkbetonowazwykla 0,038"1400 PODKRAWEZNTKTWTO53, r.awabetonowa PtoNEBETONoWE15'30'100W tlosct0.038 MS/MB(BETONC2AI25\ D KNR 2-31 Krawg2nk 2232 betonowewystajqceo wyarach x30c na podsypceceentowo-paskowej 4b D KNR2.31 Krawq2nk betonowewystaj4ceo wyarach 0403'03 12x25c na podsypceceentowo-paskowe 1400 :. 6 D KNR2.31 Krawg2nk betonowewtoponeo wyarach x30c na podsypceceentowo-paskowej 1. 1 ' t.d KNR2.31 Obrze2abetonoweo wyarach30xbc na pod 2530 z wypelnene spo sypceceentowo-paskowej n zaprawqceentowq PIONOWE 1.12 OZNAKOWANIE szl 6+23-* 1-:1'2.1 D KNR2.31 Rozebraneslupk6wdo znakow = tablcznak6wdrogowychzakazu szl D KNR2.31 Zdejowane nloracyjnych 36, nakazu,ostrzegawczych, 1.) D KNR2.31 Stupkdo znakowdrogowychz rur stalowycho 5r MATERIAT" Z ROZBIORKI 23 tablcznakowdrogowychzakazu D KNR2.31 Przyocowane nforacyjnych o po nakazu,ostrzegawczych, werzchnponad Z ROZBIORKI MATERIAT38 z rurstalowych o Sr D KNR2-31 Slupkdoznak6wdrogowych 0702{ D *T.1[:7 D-:67.b2:0T** Nora PFIO Wersja *--.-*. u t 16 j warto$6

7 Podstawa Ops ob. llosc Cena jedn D A1 KNR 2.31 Stupk do znakow drogowych z rur stalowych o 5r Analoga - ustawene slupk6w wygrodzenowych U-12c 1.13 OZNAKOWANIE POZIOME D KNR 2-31 Mechanczne alowane ln na skrzy2owanach , {6 przejcach dla peszych larb4 chlorokauczukow ZIELEN D KNR 2.01 Rqczne plantowane powerzchn gruntu rodze go kat.l-lll D KNR 2.21 RozScelene ze urodzajnej rqczne z transporte "0,'l = taczka na terene plask 113,500 POZYCJA ZAWIERA KOSTT ZAKUPU I DOWO. ZU HUMUSU D KNR 2.21 Wykonane trawnkow dywanowych sewe na grunce kat. lll z nawo2ene D KNR 2.21 Mechanczna p elqgnacja trawn k6w dywanowych na terene ptask D-09.01,01. = KNR Sadzene drzew krzew6w l$castych for pennych na terene plask w grunce kat. l-ll z calkowtq ,000 zaprawq dot6w: Srednca/glqboko$6 : 0.7 GRUSZA + KLON POSPOLIW D KNR 2-21 Pelqgnacja drzew lscastych for pennych ROBOTY UZUPET.NTA'ACE D KNR 2.31 Regulacja ponowa studzenek dla zawor6w wodo-cqgowych D KNR 2.31 Regulacja ponowa studzenek dla zawor6w gazowych " 't5.3D KNR 2.31 Regulacja ponowa studzenek dla studzenek tele-szlfoncznych D KNR 2.31 Regulacja ponowa studzenek dla wlaz6w kanalo-wych D KNR Deonta2 studn rewzyjnych z krqg6w betonowych kpl o Sr w gotowy wykope o gleb D KNR Deonta2 studzenek Scekowych ulcznych betonowych kpl. B o Sr. 500 z osadnke bez syfonu D KNR 4-0sl Deonta2 ru rocqgu kaonkowego kelchowego o Sredncy nonalnej200 uszczelnonego ceente Raze dzaf: ROBOW DROGOWE WartoSC Nora PBO Wersja 4.18

8 Podsta- w a Opls ob. j 2 KANALIZACJADESZCZOWA 2. 1D KNR 2-01 Wykopylnowepod rurocqg, kolektory w grun- p 3 urobkulopa tachsuchychkat.lll-lvz wydobyce tq lub wycqgerqcznyglqboko$cdo 3 - szeroko KNR.W2. Wykopyjastewykonywane koparkapodsq- ;y berny0.403 na odkladw gruncekat.lll (wousty studne) 2.3D KNNR'l Pelneuocenene $canwykopowwrazz rozb6r"912 (wypraskanr) stalowy k4 palaszalunkowy w gruntachsuchych; wyk.oszer.do1 glgb.do :3.0: oruntkat.l-lv 2.4D KNR2.01 Zasypywane wykop6wlnowycho Scanachpo- nt3 - szeroko6c do 3 kat.gr.lll-lv nowychglgbokosc D KNR2.01 Zagqszczene wykopuubjaka echancznyp D KNR4.01 Wyw6zzesaochoda saowyladowczy6 3 do 1 k grunt.kat. lll na odleglo6c D KNR4.01 Wyw6zzesaochoda saowyladowczy I k.) zaka2dynast.1 k (dodatkowe 2.8D KNR2.18 Kanalyrurowe- podlo2az ateral6wsypkcho sf g r u b. 1 c0 2.9D KNR2.18 Kanalyrurowe- obsypkaz ateral6wsypkcho 7n? grubosc!20 c- Monta2studzenekpol4czenowych krytycho wy- k p l D elbet. analzan- arach80x80z pokrywqnadstudzennq dywdual- (dweodnog) na D KNR-W2. Studnerewzyjnez krgg6wbetonowych zelbeto" stud etodqstud wycho 5r wykonywane narskqwgruncekat.l-ll- gtgboko$c D KNR2.18 StudzenkScekowez gotowycheleent6wbeto- szl syfone noweo 5r.500 z osadnke ; D KNR2.02 Fundaent2elbetowypod wpusty onta2zbrojenafundaentu D KNR 2.02 Przygotowane pod wpusty D KNNR 4 Rurocag kaonkowe klasas Dn Rurocagkaonkowe klasas Dn D KNNR Rurocqg kelchowe D 'l KNNR 4 2elwnecSnenowe uszczel o $r, long!1qj.l5_ nlanefollq q!u!1!qw4 przezscanyko6r przygrubo6c Przej6ce Sca D KNNR 4 lc?z_:_o_lny 20 c ;9tw61g o 62.'g o-os:03.0 KNNR 4 DeskowaneScanprostych,blok6w oporowyclr wys.do 3 t UkladaneeszankbetonowejpopAdo belonu 6 3 na saochodze- $cany,p-i9_q!-9-tgf-o-_wg!g_s_fq_4y uro- sp Powtokazolacyjnaponowychpowerzchn na z wanych betonowychz lepkuasfaltowego no - oerwszawarstwa uro- 6 2 Powlokazolacyjnaponowychpowerzchn 2.22D KNNR 4 na z wanych betonowychz lepkuas{altowego no - kada nastgpnawarstwa na rure szl Kattkprzej6cowe z rurykaonkowej 2.23D KNNR t)l 2elwn4, 2.24D KNNR 4 Syfonykaonkowekelchoweuszczelnone o 5r sznure zaprawq.ceentowa Pr6bawodnaszczelnosckanal6wrurowycho Sr. odc D KNNR 4 p16b. do nonalne Razedzal: KANALIZACJADESZCZOWA 2.20D 'l KNNR D KNNR Nora PBO Wersa4.18 llos Cenajedn , 2 *, 1 0"3,0 = 564,600 47,0*2.0*3,0* 2 = 564,000 = 188,2"2*3 1129,204 (564,6+564,0 "0,8= ,88 ( ). 0,2-225, , 2 **1 188, , *0,5"0,5" 0, 2* 1, , ,7 31,5 15*2+32"2* 94,000 (0,45+0,45+ 0,6+0,6)' (3.11+3,91+ 3,70+3,68+ 3,70+2,95+ 1,80+3,51+ 3,25+3, ,33+ 3,62+3,97+ 3,45+3,82+ = 3,28+3,42) = 128,583*0,2 25, , , Warto3c

9 Podsta- w a ' ld KNR D analzandywdualna D KNNR D KNNR D KNNRW D KNNRW Ops ob. OSWIETLENIE Robotv przvqotowawcze poar6wprojektowanych Wykonane trasln k kablowych poar6wlokalzacj projektowanychszl Wykonane slup6wowetlenowych Pracedeontaowe SlupyoSwellenowe, deonla2stupa r Cena jedn., llof 1,645 A A slup tr"t Oprawyo$wetlena zewnqtrznego, denronta2na trzpenuslupalubwysggnka Kablewelo2ylowe ukladanew zern,yaky 4x352,deonta2 w gruncekategorlll-lv kpl 51 tkable welo2yloweukladanew ze, YAKY ; 4 x 1 6 2,d e o n t a 2w q r u n c ek a t e q o r l l l - l V 3.2.5D KNNRW9 lkablewelo2ylowe ukladane w ze,yky nl deonta2 w gruncekategor lll-lv x352, 3.3 Robotyzene D KNNR5 Wykopyechanczne dol6wjastycho wya stanow rach(40x45x150c) przepychane przy 3.3.2D K N R Mechanczne rurstalowych drzewach prelabrykowane D KNNR c Fundaenty belonowepod roz- ;t gruntkategorlv, objgto$c fundaentu dzelnce, w wykopedo 0,253 powerzchn podloawokslfunda D KNR2.01 Zagqszczane ent6wsup6w 3.3.5D KNR5.10 Mechanczne stawane slup6woswetlenowych P:-9Q:B- 0709:050'! valog lyp An!af-e--q 3.3.6b--o7.o7.o KNR5.10 Mortta2wysggnkow rurowych,na slupe.wysgg SZI nkoc D KNR2.01 Flqcznekopanerow6wdla kabl.szerokosc dna rowudo do 0.4, kalegoragruntulll. g{qboko b KNR5.10 Nasypanewarstwypaskuna dne rowukablowe- 3.c :01 go, o szgyok_os-c!--{ 9..0_, E D:o7.o7.o KNR5.10 Ukladanekablwelo2ylowych ukladanychrqczne w rowach kablowych, kabel YKYzo5x16 YKY2o x252 D KNR5.10 Ukladane rur ochronnych z PCWw wykope,rura D V K1 1 0 S R S1 1 0 D KNR5.02 Przykrycekablzalo2onych w rowekablowy, k 0312:06 las tf-z A_9s I gawgi e n!qb--e-s hq D KNR5.08 Ukladanebednark,w kanalach lub tunelach lu plzekr6jbednark!do ze, pogrq2ane D KNR5.08 Mechanczne uzo6wprgtowych, ka tegoragruntulll row6wdo kabl,szerokoc D KNR2.01 Flgcznezasypywane gruntulll, gtqbo dnawykopudo 0.4, kategora koscrowudo Prace onta2owe 3.4.1D KNR 5-10 Monta2tablczekbezpecznkowych, tablczkana konstrukcj, bezpecznkowa Polqczeneprzewodownstalacjodgroowej lub D KNNR 5 w wykope,bednarka przewod6wwyr6wnawczych, do 1202 Monta2oprawo6wetlena 3.4.3D KNNR 5 zewngtrznego, na wy szl sggnku z rurtero D KNR5-10 :Monta2w rowachufprzelotowych o zolacj kurczlwychna kablachenergetycznych do 1 kv, z 2yla powlocez tworzywucznych, do 25 2 Cu.kabelwelo2ylowv D KNR5-10 Montaw rowachuf koncowych z rurterokuro zolacj czlwychna kablachenergetycznych powlocezlwa:ary ucznych, do 1 kv, zlyla ---{5 l-q-tt,..kab_-e_._w_t Warto* T ;-r I A u --s.5.r D-o7.o7.o-KNR 4-03 pgtlzwarca rsprawdzene : D-o7.o7.o-KNR3-lPoery fooerycneoswelera obclacan perwszykople5 o5wetlerra poarnatqzena Ipoar6wdokonywanyna stanowsku Nora PBO Wersja4.18

10 lf rpc. Podlr- odr llo56 Cena jedn. Warto6d trchn. UT obn D Kt{R+(t3 Badane pqnar skutecznoc zerowana, poar 00rar 47 taln{}' denvszv 3.5.4D KffR {.03 Spartlzene lpoar kopl trngci obwodu elekhtczrpso 00tar 47 12o2{'2 nskeoo naoeda. 3-fazsveoo 3.5.5D KlRa{3 Spranrdzene stanu zolarjl Induktore 47 t201l 3.5.6D l^.$l Badane pornar nstala{ uzealqgej ochronnej ooar 47 t205{1 h.6 roboczel. Doar perwszy 3.5.7D t(lfr 13.21Ea( anb nna napwotrzn, lrablowych na nap, do cdcnek 47 dlol&r ffv odcrpk ln kablowsl na naoece do 1 kv R.srn dd*:gtttetlelle t{o.rna Prc Wtrr{a a.l8

11 Podstawa Ops ob. llo56 4 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE 4.1 Prace deontaowe 4.1.1D KNB 5-10 Deonta2 przepust6w kablowych AC t)2 4.'t.2D KNR 5.10 Deonta2 paepust6w kablowych AC D KNR 5.10 Deonta2 przepust6w kablowych ST Roboty zene 4.2.1D KNR 5.10 luktadane rur ochronnych z PCW w wykope, rura B DVK D KNR 5.10 Uktadane rur ochronnych z PCW w wykope, rura DVK D KNR 5.10 Ukladane rur ochronnych z PCW w wykope, rura A11OPS 4.2.4D KNR 5.10 Ukladane rur ochronnych z PCW w wykope, rura n't r)3 AK 160 PS 4.2.5D KNR 5.02 Przykryce kablzalo2onych w rowe kablowy k 0, ta6q oslrzegawczq neb eskq 4.2.6D KNR 5.02 Przykryce kablzalo2onych w rowe kablowy k 0, ta6 q ostr?egqwczq czerwonq 4.3 Poary elektryczne 4.3.1D KNR 4.03 Sprawdzene pqtl zwarca punkt B D KNR 4.03 Badane poar skutecznosc zerowana, poar poar p!qrwqzy 4.3.3D KNR 4-03 Sprawdzene poar kopletnegobwodu elekfo2-az poar B trycznego nskego napgca, 3-fazowego 4.3.4D KNR 4.03 Sprawdzene stanu zolacjnduktore B D KNR 4.03 Badane poar nstalacj uzeaj4cej ochronnejpoar lub roboczej, poar perwszy Raze dzal: }OTY ELEKTROENERGETYCZNE J- -. ', Cena jedn. Warto$6 Slowne: Nora PRO Wersja 4.18

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH ADRES INWESTYCJI : Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

szt kontrolne 6 szt. 6.000 RAZEM 6.000 1.2 Linia SN-15kV Połaniec Łubnice. CPV 45231400-9

szt kontrolne 6 szt. 6.000 RAZEM 6.000 1.2 Linia SN-15kV Połaniec Łubnice. CPV 45231400-9 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa kopleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Giny Połaniec - Strefa "C" BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ. Przebudowa

Bardziej szczegółowo

REKOBE Robert Rybka ul. Nowodworska 97/16, 54-43 Wrocław kosztorys ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 451-4511-1 4522-5 4523- Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : przebudowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z przebudową istniejacego boiska wraz z wykonanie urzadzeń budowlanych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz ERGOPROJEKT ul Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej oświetleniowej na ul Otorowskiej w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : działki nr 16/1, 19, 43 (obręb 462) w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY ADRES INWESTYCJI : 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę BPKL TRASA TOMASZ ŚWIDERSKI KOLISTA 6A/6 41-709 RUDA ŚLĄSKA PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH WIS LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DO OFERTY. <>

PRZEDMIAR DO OFERTY. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Pawel Urbanski PRZEDMIAR DO OFERTY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233260-9 Drogi piesze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ENEOS Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Szczecinie. ADRES INWESTYCJI : ul. Topolowa, Szczecin. INWESTOR : Gina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Obiekty do parkowania i jazdy

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Obiekty do parkowania i jazdy 45223320-5 45232130-2 45342000-6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie Obiekty do parkowania i jazdy Ruroci gi do odprowadzania wody burzowej Wznoszenie ogrodze NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JÓZEFA MARCIŃ- CA W KOŹMINIE WLKP. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09. BłaŜej Binienda VERTIKAL ul. Droga Hrabska 8D, 05-090 Falenty Nowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111100-9

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze 1 KNR 2-01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny k d.1 0119-03 0.495 k 0.50

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 BeMM Architekci Sp.Z o.o. ul. Dąbrowiecka 32.6-932 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie terenu boisk szkolnych ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Staffa INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 05,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 05,2005

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 05,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 05,2005 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. PIŁSUDSKIEGO ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE INWESTOR : UMiG KOZIENICE ADRES INWESTORA : KOZIENICE UL. PARKOWA 5 BRANśA : DROGI CPV 45111220, CPV 45233142, CPV45233290,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233162-2

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233162-2 Urząd Giny Dąbrowa Zielona Plac Kościuszki nr 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 45233162-2 ŚcieŜki rowerowe ROBÓT CPV 45233162-2 NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w iejscowości Cielętniki,

Bardziej szczegółowo

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "Inspec" sp. z o.o. ul. 1 aja 6, 10-8 Olsztyn Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości Wojkowo - przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 2041/03/2012

PRZEDMIAR ROBÓT nr 2041/03/2012 ROBÓT nr 2041/03/2012 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH 48-304 NYSA OPAWSKA 6/6 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI EL-MEDIA NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne ADRES INWESTYCJI : Kobyłka ul. Mała INWESTOR : Gina Kobyłka ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka ul. Wołoińska 1 KOSZTORYS INWESTORSKI SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ KABLI ISTNIEJĄCYCH

PRZEDMIAR ROBÓT ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ KABLI ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "MIASTOPROJEKT-LUBLIN" Sp. z o.o. 20-481 LUBLIN ul. K. Olszewskiego 5 PRZEDMIAR ROBÓT Zlec.: 10/09 Uowa: 16/OZP/2009 ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości Odnowa Centru Krowiarki -uprosz. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys na wykonanie robót zwiazanych z odnową Zielone Centru Krowiarek 1 45233253-7 CHODNIK W SEGMENCIE A-D 1 d.1 KNR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Proyel ul Nadrzeczna 1b 72-100 Goleniów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie drogowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w. Zalesie, G. Tłuszcz Inwestor Urząd Giny Tłuszcz Adres inwestora 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 BranŜa inŝynieryjna Przediar sporządził

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe A-4 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Myśliwska 4, -00 Nowy Sącz KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej Nr 98 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówie 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlany kopleksowej infrastruktury dla rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PHU "Czyste Środowisko" Wojciech Nowak ul. Łąkowa 2 Wola Suchożebrska 08-125 Suchożebry PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Inżynieria Miejska

Komunikacja Inżynieria Miejska Nr ewidencyjny VAT 899-10-06-768 Kounikacja Inżynieria Miejska 53-227 Wrocław, ul. Inżynierska 15/9 Tel./fax 342 71-19 Projekt nr: KIM-17/OM/11 Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzyania Miasta we Wrocław ul. Długa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne PRZEDMIAR Instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Hydrofornia zlokalizowana w adoptowanej części budynku gospodarczego ADRES INWESTYCJI : działka nr 319/5, Doinów G Mełgiew INWESTOR : Urząd Giny Mełgiew

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO B.I.P. BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Kwatery Głównej 46/4, 04-94 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty rozbiórkowe 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 14.04.2014

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 14.04.2014 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 422400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 4000000-7 Roboty budowlane 40000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. widna dr 130221 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Nr spec.techn. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ul. Widna w Płocku 1 D.01.01.01. Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA KABLI TRAKCYJNYCH, STEROWNICZYCH I SN WYPROWADZONYCH ZE STACJI. TRAKCYJNEJ "POGODA"

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA KABLI TRAKCYJNYCH, STEROWNICZYCH I SN WYPROWADZONYCH ZE STACJI. TRAKCYJNEJ POGODA PROGREG 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 PRZEBUDOWA KABLI TRAKCYJNYCH, STEROWNICZYCH I SN WYPROWADZONYCH ZE STACJI. TRAKCYJNEJ "POGODA" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV KOSZT. UL. IWASZK CZ I A 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV -45233 1 KSNR 1 Roboty poiarowe przy robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny. k d.1 0104-03 w k 0+000-0+195 D-01.01.01 0.195

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Linia kablowa SN

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Linia kablowa SN 15013803 Tyniec Mały dz 451 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Linia kablowa SN 1 KNNR 5 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3 d.1 0701-03 20*0,6*1 3 12,000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Górczewska 181 lok. 507 B, 01-459 Warszawa tel. +48 601 327 466 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.

PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Górczewska 181 lok. 507 B, 01-459 Warszawa tel. +48 601 327 466 e-mail: prostudio.pracownia@gmail. PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Górczewska 181 lok. 507 B, -459 Warszawa tel. +48 6 327 466 e-ail: prostudio.pracownia@gail.co adres do korespondencji: ul. Powstańców Śląskich 89c lok. 245,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych PRZEDMIAR 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa Szkolnego Kompleksu

Bardziej szczegółowo

SPORZDZIŁ KALKULACJE : in. Jolanta Wodziska DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : II kwartał 2009 r

SPORZDZIŁ KALKULACJE : in. Jolanta Wodziska DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : II kwartał 2009 r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont wjazdu na teren szkoły ADRES INWESTYCJI : Liceum Ogólnokształcce - Warszawa ul. Kowelska INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga Północ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wejścia do budynku Ginazju oraz budowa boiska i bieżni dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyńskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ADRES : OBIEKT : 2 linie kablowe SN 15kV GPZ Rzeszów Zaczernie -RG PPNT Jasionka - zasilanie rezerwowe

PRZEDMIAR ROBÓT ADRES : OBIEKT : 2 linie kablowe SN 15kV GPZ Rzeszów Zaczernie -RG PPNT Jasionka - zasilanie rezerwowe PRZEDMIAR ROBÓT. Poziom cen IV. kw.2007r. Nr budowy INWESTOR : PROJEKTANT. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 35-959 Rzeszow ul.szopena 51 ADRES : GPZ Rzeszów Zaczernie -RG PPNT Jasionka OBIEKT

Bardziej szczegółowo

Siergiej Studio Architektury Biuro ul.powstanców Slaskich 5 53-332 Wroclaw PRZEDMIAR ROBÓT

Siergiej Studio Architektury Biuro ul.powstanców Slaskich 5 53-332 Wroclaw PRZEDMIAR ROBÓT Siergiej Studio Architektury Biuro ul.powstanców Slaskich 5 5-2 Wroclaw PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek gminnego gimnazjum w Radlowie - Rozbudowa ADRES INWESTYCJI : Radlów INWESTOR : Gmina Radlów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa Nr spec.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa Nr spec. Przebudowa ul. Krótkiej w Warszowicach wraz z oświetlenie Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze DROGA GŁÓWNA - ODCINEK A-C. Kanalizacja deszczowa KNR -0 D-0.0.0 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych

Bardziej szczegółowo

Sieć Staffa 2110.1 DATA OPRACOWANIA : 2010-04-07. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

Sieć Staffa 2110.1 DATA OPRACOWANIA : 2010-04-07. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia , Sieć Staffa 2110.1 ADRES INWESTYCJI : Ul. Staffa, 39-300 Mielec INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Energatyki Cieplnej Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec, ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław OF PROJEKT ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie kanalizcji sanitarnej w szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej ADRES INWESTYCJI : Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45122000-8 - Próbne wykopy 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy Obiekt : modernizacja sieci elektroenergety i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA"

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA BARDZKA Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA" NAZWA INWESTYCJI : Budowa stacji prostownikowe "Bardzka" ADRES INWESTYCJI : Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA ZADANIA Miejskie Przedsiębiorstwo Kounikacyjne Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY USŁUGI INWESTYCYJNE I REMONTOWE gr inż. Ginter

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233200-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 6.02.2012. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 6.02.2012. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 4500000-9 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko 870 33-390 Łącko tel. 606-194-138 (18) 444-61-34. FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko 870 33-390 Łącko tel. 606-194-138 (18) 444-61-34. FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron Łącko 870-90 Łącko tel. 0-19-8 (18) -1- PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000-5 Roboty inŝynieryjne i budowlane 500-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r.

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jaziorem Borzyszkowskim - V etap Gmina Lipnica, ul. Słomińskiego 19, 77-130

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0 Z.G.N. w Dzielnicy Wola.st. Warszawy Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0 NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul Chłodna 29 INWESTOR : ZGN w Dzielnicy Wola.st.

Bardziej szczegółowo

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15 DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa brutto: Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa brutto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi publicznej gminnej ulicy Bogusławskiego w Warszawie ADRES INWESTYCJI: Warszawa, dzielnica Bielany INWESTOR: m.st. Warszawa dzielnica Bielany ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : ETAP III- od 0+186,0 do 0+592,61 o długości 406,61m ADRES

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy 1 D.01.01.01 Godezyjna Obsługa Budowy 1 KNNR 1 0111- d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0.077-1 - 2 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Arko skiej 4 w Szczecinie. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ELEKTRYCZNA

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Arko skiej 4 w Szczecinie. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ELEKTRYCZNA Szczecin,dnia 22.04.2013r. teat /obiekt /cz : PRZEDMIAR PRZEBUDOWY INSTALACJI AWARYJNEGO ZASILANIA W ENERGI ELEKTRYCZN W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM PRZY UL. ARKO SKIEJ 4 W

Bardziej szczegółowo

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Płaszczyzna pod hangar typu lekkiego dla statków powietrznych M28 w kopleksie wojskowy Gdynia -Babie Doły - INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 ADRES INWESTYCJI : Dobrzewino

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA 1 2 Podstawa ustalenia ceny 45100000-8 01.00.00 01.02.01 01.02.04 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych szt 51,0 robót ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ARMII KRAJO- WEJ 60/62 PRZEDMIAR ROBÓT

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ARMII KRAJO- WEJ 60/62 PRZEDMIAR ROBÓT EKOSAN - P.I.Ś. S.C. 42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ARMII KRAJO- WEJ 60/62 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI - SIEĆ GŁÓW- NA - LUBLINIEC ETAP I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT

Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej nn zasilającej ośw. uliczne ADRES INWESTYCJI : Chojnów, ul. Saorządowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT "MKG" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA. ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych

PRZEDMIAR ROBÓT MKG PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA. ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych "MKG" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r.

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r. Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplny Krzyżanowskiego 8 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji gazowej, odernizacja kotłowni gazowej wraz z wyianą kotła - prace elektryczne

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN CHEŁMIŃSKI SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 15.06.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN CHEŁMIŃSKI SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 15.06.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ADRES INWESTYCJI : TEREN GMINY RZĄŚNIK INWESTOR : GMINA RZĄŚNIK ADRES INWESTORA : RZĄŚNIK WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : BRANśA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS OFERTOWY 45332200-5 45332300-6 45331100-7 45333000-0 45331000-6 45331110-0 45332200-5 45332300-6 45331100-7 45333000-0 45331000-6 45331110-0 NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ULICY SPACEROWEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ----~ KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Kanalizacja dla yjni autobusowej - wariant z odwodnienie wewnętrzny 47-400 Racibórz ul. Adaczyka 0 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA)

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA) (Pieczęć Wykonawcy) PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA) WARTOŚĆ ROBÓT: NETTO: zł BRUTTO: zł OBIEKT: LOKALIZACJA: BRANŻA: FAZA: INWESTOR: DROGA

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania luty 2014

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania luty 2014 Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze kanalizacji sanitarnej i zbiornik ścieków - Przebudowa wraz ze zianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szatni sportowej ADRES INWESTYCJI : Chwaliszowice,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul.

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul. SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD

PRZEDMIAR ROBÓT. 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową instalacji kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna Przediar robót Przediot koorysu: Budowa oświetlenia ulicznego w. Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna Lokalizacja: Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna, g. Pruszcz Gdański Zaawiający: Gina Pruszcz Gdański 83-000

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł)

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł) Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie Kosztorys Ofertowy Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa 1 Roboty przygotowawcze 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ADRES INWESTYCJI : TUŁOWICE ul. JAGODOWA INWESTOR : GMINA TUŁOWICE ADRES INWESTORA : ul. SZKOLNA 49-130 TUŁOWICE BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Dębowa 10-14

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Dębowa 10-14 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny 10-14 ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Dębowa 10-14 INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ADRES INWESTORA : Tychy ul. Filaretów 31 BRANśA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo