przedmtar Roedr Og0ern rvarto66 kosztorysowa rob6t : $orynlc: WYKO.IAWCA: INWESTOR : tlata oprrcouania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przedmtar Roedr Og0ern rvarto66 kosztorysowa rob6t : $orynlc: WYKO.IAWCA: INWESTOR : tlata oprrcouania"

Transkrypt

1 przedmtar Roedr Klasytlkacja r#t wg. Wsp6lnego Slownka Za6wer Roboty w zakrese buzena, roboty rene 452f,XXt0-l Furdanentorranle ulc 45?&1340.{ Fundaentowane 6celek ruchu peszego Robotyw zakrese nawerzcfrn ds G0 noboty bu&rfllans wykolczenowe, pozoslale t4t400-9 Roboty bu<lowlare w zakreb hrdojvy tn energetpznych q! Roboty fudorlare w zakrese hdoury wododq,6r ruocqgr6w do odprowadzana 6cek6w NAZWA ltllflestygjl : Przebudowa ulcy Krgpoweckego w Warszawe w dzelntcy Wola ADRES INWESWGJI : ul. Krgpoweckego WarszawaWola ItlftESTOR : Masto Stobczne Warszawa ADRES IIIWESTORA : Warszarva Plac BankoryS/5 Starvle roboczogodzny : } AEUW Koy pododne tlql... zyskh Og0ern rvarto66 koorysowa rob6t : $orynlc: oa R,S o/o R+Kp(R), S+Kp(S) WYKO.IAWCA: INWESTOR : tlata oprrcouana Data zatwerdzena Dokuent zostal opraco$rany pny poocy prograu NORMA PRO

2 TABELA WARTO$c ELEMENToW SCALONYCH 9ou*: lp. tet Warto6 zl rRoEow 12!rclowFqlqff(OrE 1J olglyath 1.{IAWTHECISIA I'LEY l"5l.ecap, lwe 1.tI9tf9qtt$ 1.7TJATDY 1tr 'KA 1.9 ( PfrerKRAWEal(WY t.lorpflltt IAl cf 1.1 lxnatlflo, ClCtlElA l.lzlgdllfoualse Ft - --r-iattul-[- u l.l8lqlakwatle FOAOS 1.1f trl.et 1.' rty TEUPETISAIISE llowdn 2 I l(lt rularbla DCSEZO_WA tl ouub8t ng]orrwr &'?taunnrorr SSlFotcUdf,nn & l$f nfbbo &trfoafryrhlulgp TICUTTItrIIE {1 tudrnonrbwr {. rolf rlha + fr rhttsrrsr a TYWEBF 5UfrI Ff,ff -2- brrrpow..*tl.tt

3 Podsta- I Ops I lva Przebuc Kqgpoweckegow Warszawew dzelncywola lq,yya-qlqf 1 ROBOTYDROGOWE 1.1 ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE 1.1.D KNR 2-01 Robotypoaroweprzylnowychrobotachze nych- trasadrogw terenerownnny 1, 1.D KNR2.01 Mechanczne karczowane Srednejgqsto$ckrza k6w podszyca (6:0:5 c} 1.1.D KNR2.01 Scnane drzewal4ech,nctnq L 1. 4 D KNR2.01 Scnane (5r.16-25c) drzewplqechancznq (5r.26-35c) 1. 1.D KNR2.01 Scnanedrzewplqechanczn ($r.36-45c) 1.1.D KNR2-01 Scnanedrzewplqechancznq j 1. 1.D KNR2.01 Scnanedrzewp{4echanczn4 (Sr.46-55c) D 'l KNR2.01 Scnane drzew plq echanczn4lsr c; pn ($r.10-15crn) 1.1.D KNR2.01 Mechanczne karczowane pn (6r.16-25c) D KNR2.01 Mechanczne karczowane pn (Sr.26-35c).:T D KNR2.01 Mechanczne karczowane pn (Sr.36-45c) D KNR2.01 Mechanczne karczowane pn ($r.46-55c) D KNH2.01 Mechanczne karczowane pn ($r.56-65c) D KNR2.01 Mechanczne karczowane D KNR2.01 Wywo2enedlu2ycna odlegto6cdo 2 k ob. k 1,2 ha , D KNR2.01 Wywo2enekarpnyna odlegto6cdo 2 k p KNR2.01 Wywo2enekarpny galgz- dodatekza kazde 01't0-05 dalsze0.5 k wywozu = 16 Krotno6c 1. 1.I 1D KNR2.01 Wywo2enedluzyc- dodatekza ka2dedalsze k wywozu = 16 Krotno6d 1.2 ROBOTYROZBIORKOWE D KNB AT- Robotyreontowe- frezowanenawerzchn btu :cznejo gr. 4 c gr. 5 c (krotno$dla R, M analoga Analoga: frezowane S= 1, 2 5 ) 1.?. 2D KNR2-31 Mechanczne rozebranepodbudowyz kruszywa o grubo$c15 c kaennego podbudowy D KNR2-31 :Mechanczne rozebrane z kruszywa - dalszy1 c grubo$c kaennego =5 Krotno$c D KNR AT- Robotyreontowe- frezowanenawerzchn btu lcznejogr. 3 c D KNR 2-31 Mechanczne rozebranepodbudowy z kruszywa 0802p7_ lka!911e9-q 9-g{!lbo-gg!!5_cn D KNR 2-31 Mechanczne rozebranepodbudowyz kruszywa - dalszy1 c grubo3c lkaennego = -5 Krotno66 - lrezowanenawerzchn D KNR AT- rrobotyrer.nontowe btugr.4 c cznejo gr. 5 c (krotnosdla R, M : frezowane analoga ranaloga p...!... Nora PBO Wersja ,25+12' 0,3+5*0,5+5" 0, "1 = 20,350 7*4,4+12* 0,5+5*0,75+ 5'1+4*1,5+6* 2 = "0,35+12' 0,4+5*0,65+ 5"0,97+4* * 1=, 5 29,350 35, = 64, p D KNR KNR I I D KNR 2-01 Wywo2enegalgzna odleglo66 do 2 k D-o.02.o Cenajedn. llosc p3 20,35 62, 7237 : :! j 1r' r : : y ; d 1 $ "-2e;41*^ rozebranepodbudowy z kruszywa 2'**-----"Mechanczne o qrubosc15 c kaenneoo rozebranepodbudowyz kruszywa Meclranczne - dalszy1 crngruboc kaennego = '5 KrotnoSc Warto$c

4 Podsta- Ops w a ob D KNR2-31 Rozebrane nawerzchn z plytdrogowych betono- ry wycno grubo6c12 c z wypetnene sponza:prawqceentowq D KNR2-31 Mechanczne podbudowy rozebrane z kruszywa 612 o grubosc 15 c kaennego f..' KNR 2-31 Mechancznerozebranepodbudowyzkruszywa dalszy1 c grubo6c kaennego = -5 Krotno6c D KNR2-31 Rozebrane nawerzchnz kostkbetonowej 14x12 p c lub 2u2lowej14x14c na podsypcepaskowej - rozz wypelnene sponpaske- ANALOGIA b6rkachodnkaz kostkbetonowejgr. 8 c na podsypcepaskowe or. 4 c podbudowy D KNR2-31 Mechanczne rozebrane z kruszywa o grubo6c15 c A80247 kaennego D KNR2-31 Mechanczne podbudowy rozebrane z kruszywa p 2 - dalszy1 c grubo5c kaennego * -5 Krotno D KNR 2-31 Rozebrane krawq2nk6w betonowych 15x30c na podsypceceentowo-paskowe D KNR2.31 Rozebrane law pod krawq2nk z betonu D KNR2.31 Rozebraneobrze2y8x30crn na podsypcepasko wej D, KNR4.04 Zaladowane gruzukoparko{adowarkq,wzy obslu dze na zangroboczqprzez3 saochodysaowyladowcze ' KNR D KNR D 'l KNR D KNR D KNR D KNR , D KNR D KNR D KNR D KNR D KNR Nora PBO Wersja 4.18 gruzuz terenurozb6rk przyecha- 6 3 Wywezene ncznyzaladowanu wyladowanu saochode saowyladowczy na odleglo6c1 knr Wywezenegruzuz lerenurozb6rkprzyecha- 6 3 ncznyzaladowanu wyladowanu saochode - dodatekza ka2dynastepny saowyladowczy rozpoczgty1 k KrolnoSd= 9 ROBOTYZIEMNE Wykopywykonywane spycharka o ocy74 kw ry13 (100KM) w gruncekat.lll Przeeszczene spycharka aszenych w 63 gruncekat.lll - dodatekza kazderozpoczgte 10 ponad10 do 30 rn w przedzale Krotno6c= 2 podsqberny Robotyzenewyk.koparka 0. ry w zekat.l-llluprzedno zagazynowanej w haldachz transporteurobkusaochoda saoyqylado-vrrczyj na odl,do'1k Nakladyuzupeln.zaka2dedalszerozp.0.5 k ry13 transportuponad1 k saochodasaowyladowczypo drogachutwardzonych zekat.llliv Krotno6c= 18 NAWIERZCHNIA ULICY prollowane zagqszczene podloa p 2 Mechanczne pod warslwykonstrukcyjne nawerzchn w grunce kat.l-lv Wykonane zaggszczene echancze warstwy 6 2 odsqczaj4cejwkorycelub na calejszerokosc '10 drog- grubo$warstwypo zag. c POSPOI.KA GR. 15 CM Wykonane zagqszczerre echancze warstwy 6 2 odsqczajqcejwkorycelub na calejszerokosc drog zakady dalszy1 c gruboscwarstwypo zag. KrotnoS= 5 Podbudowaz kruszywalaanego- warstwadol sf na o orubosc oo zaoeszczenu 15 c Podbudowaz kruszywalaanego- warstwa96r vgz na o qruboscpo zaqeszczenu B c llo66 Cenajedn Ub ,06* 175, \7237"0, "0, *0, '0,2+406' 0,1B+2923' 0,15*0, , ,oB*0,3).1.2 = , Warto6c

5 Podstaw a D KNR Ops ob. I Podbudowaz kruszywalaanego- warstwa96r- ;v12 po zaggszczena - za ka2dydalszy1 c grubo6c Cenajedn. llosc, ntu D KNR D KNF t) D KNR oD KNR D KNR D KNR D 'l KNR D KNH D KNR D A2 KNH KNR { D KNR D a K NR KNR D KNR D aKNR t! D KNR =2 Krotno66 nawerzchn Mechanczneczyszczene drogowej 1"112 neulepszone nawerzchn 62 Skropene drogowejasfalte z eszank neralno-btucznej6? Podbudowa - grulepszczu asfaltowy rklncowo-wrowejo 9 c rbo6cwarstwypo zagqszczenu BA z poleroasfalte 0/25gr. 9 c Mechanczne nawerzchn czyszczene drogowej 6 2 :neulepszonej nawerzchn 62 drogowejas{alte Skropene z eszanek neralno-btucz-6 2 Nawerzchna - warstwasceralna nychgrysowo-2wrowych as rfaltowa- grubo3cpo zagqszcz. 5 c!sma0/16or. 5 c MIEJSCAPARKINGOWE proflowane podlo2as12 zaggszczene rmechanczne grunce nawerzchnw ;podwarstwykonstrukcyjne kat.l-lv Wykonane zagqszczene echancze warstwy 6 2 odsqczajqcej w korycelub na catejszeroko$c drog- grubo66warstwypo zag.10 c POSPOI-KA GR. 15 CM Wykonane zaggszczene echancze warstwy ry12 odsqczajqcejwkorycelub na calejszerokosc drog zakady dalszy1 c gruboscwarstwypo zag. Krotno5c= 5 Podbudowaz kruszywalaanego- warstwadol- 6 2 na o grubo$cpo zagqszczenu 15 c Podbudowaz kruszywalaanego- warstwa96r 6 2 na o grubo$cpo zagqszczenu B c Podbudowaz kruszywalaanego- warstwa96r- p12 na- za ka2dydalszy1 crngruboscpo zagqszcze nu KrotnoS= -3 Nawerzchne z kostkbrukowejbetonowejgrafto- J12 wej grubo66b c na podsypce ceentowo-paskowej CHODNIKI Medhan;;neloowane[ag$t&ene podota I pod warstwykonstrukcyjne nawerzchn w grunce kat.l-lv Wykonane zaggszczene echancze warstwy 6? odsqczajqcejwkorycelub na calejszerokosc drog- grubo66warstwypo zag. 10 c POSPOT-KA GR. 1OCM Nawerzchne z kostkbrukowejbetonowejszarej 612 grubosc8 c na podsypceceentowo-paskowe WJAZDY podlo2arnz prollowane zagqszczene Mechanczne nawerzchn w grunce podwarstwykonstrukcyjne 3.+Y I ^;;^' ol4+j t zagqszczene eclrancze warstwy 2*----*----KNR2-31 Wykonane odsqczajqcejwkorycelub na calejszeroko6c warstwypo zag.10 c rdrog- grubosc POSPOI"KA GR.15 CM zaggszczene eclrancze warstwy KNR2-31 :Wykonane 0104-tl8 odsqczaj4cejwkorycelub na calejszeroko6c drog- zaka2dydalszy1 c grubosdwarstwypo zag. =5 KrotnoSc D KNR 2-31 Podbudowaz kruszywalaanego- warstwadol '05 lq 9 g{qbqsqp,9''14ge,q?q?9!g I I qlu z kostkbrukowejbetonowejgrafto D aKNR 2-31 Nawerzchne ceenlowo-pas wejgrubo$c8 c na podsypce OPASKA 1.8 proflowane podlozasp zaggszczene KNR2-31 Mechanczne nawerzchn w grunce podwarstwykonstrukcyjne kat.l-lv Nora PFIO Wersja ' j Wartogc

6 Podsta- r Ops llo50 Cenajedn. $ra! ob D KNR2-31 ;Wykonane zaggszczene echancze warstwy p w korycelub na catejszerokodc odsqczajqcej drog grubosc warstwypo zag.10 c POSPOI-KA GR.1OCM D aKNR 2-31 Chodnkz plyt betonowych50x50x7c na pod- p z wypelnene spo sypceceentowo-paskowej n zaprawqceentowq 1.9 screk PRZYKRAWeZNT KOWY proflowane podlo2av' KNR2.31 Mechanczne zagqszczene 308 nawerzchn w grunce pod warslwykonstrukcyjne kat.l-lv.e.2d KNR 2-31 PodbudowabetonowaB-15z dylatacj4- grubo6c ry c warstwypo zagqszczenu D KNR 2-31 Podbudowa betonowaz dylatacjq- za kazdydal p warstwypo zagqszczenu 0109'02 szy 1 c grubosc = 15 KrolnoSc.8.4D-o5.oC:25e z kostkbrukowejbetonowejszarej 6 2 KNR2.31 Nawerzchne grubo6ci c na podsypceceentowo-paskowej - ANALOGIA: SCIEKZ KOSTKIBETONOWEJ S Z E R. 2 8C M 1.10 PROGIZW proflowane podlo2a D KNR2.31 Mechanczne zaggszczene BO nawerzchn w grunce pod warstwykonstrukcyjne kat.l-lv D KNR2.31 Podbudowa betonowab-15z dylatacj4-grubo6c ry12 BO 12 c warstwypo zageszczenu D KNR2'31 Podbudowabetonowaz dylatacjq- za ka2dydal ry12 BO szy 1 c gruboc warstwypo zagqszczenu KrotnoSc= D aKNR 4 z kostkbrukowejbetonowejczer 'r Nawerzchne wonejgrubo$c8 c na podsypceceento\t,opaskowe 1.11 KRAWEZNIKI, OBRZEZA p D KNR2.31 t-awapod krawq2nk betonowaz opore 4,0825',2232 = 184,140 PODKRAWEZNIKI BETO I.AWABETONOWA NOWE15.30'100W ILOSC 0,08b5M3/MB(BE TON C20/2s) ;p D KNR2.31 t-awapod krawq2nkbetonowazwykta = WYSTA3, I.AWABETONOWAPODKRAWEZNIKI JACEBETONOWE 25'12.100WlO$Ct O,OZ8 (BETON Ms/MB C2AI25\ = D KNR2.31 t"awapod krawg2nkbetonowazwykla 0,038"1400 PODKRAWEZNTKTWTO53, r.awabetonowa PtoNEBETONoWE15'30'100W tlosct0.038 MS/MB(BETONC2AI25\ D KNR 2-31 Krawg2nk 2232 betonowewystajqceo wyarach x30c na podsypceceentowo-paskowej 4b D KNR2.31 Krawq2nk betonowewystaj4ceo wyarach 0403'03 12x25c na podsypceceentowo-paskowe 1400 :. 6 D KNR2.31 Krawg2nk betonowewtoponeo wyarach x30c na podsypceceentowo-paskowej 1. 1 ' t.d KNR2.31 Obrze2abetonoweo wyarach30xbc na pod 2530 z wypelnene spo sypceceentowo-paskowej n zaprawqceentowq PIONOWE 1.12 OZNAKOWANIE szl 6+23-* 1-:1'2.1 D KNR2.31 Rozebraneslupk6wdo znakow = tablcznak6wdrogowychzakazu szl D KNR2.31 Zdejowane nloracyjnych 36, nakazu,ostrzegawczych, 1.) D KNR2.31 Stupkdo znakowdrogowychz rur stalowycho 5r MATERIAT" Z ROZBIORKI 23 tablcznakowdrogowychzakazu D KNR2.31 Przyocowane nforacyjnych o po nakazu,ostrzegawczych, werzchnponad Z ROZBIORKI MATERIAT38 z rurstalowych o Sr D KNR2-31 Slupkdoznak6wdrogowych 0702{ D *T.1[:7 D-:67.b2:0T** Nora PFIO Wersja *--.-*. u t 16 j warto$6

7 Podstawa Ops ob. llosc Cena jedn D A1 KNR 2.31 Stupk do znakow drogowych z rur stalowych o 5r Analoga - ustawene slupk6w wygrodzenowych U-12c 1.13 OZNAKOWANIE POZIOME D KNR 2-31 Mechanczne alowane ln na skrzy2owanach , {6 przejcach dla peszych larb4 chlorokauczukow ZIELEN D KNR 2.01 Rqczne plantowane powerzchn gruntu rodze go kat.l-lll D KNR 2.21 RozScelene ze urodzajnej rqczne z transporte "0,'l = taczka na terene plask 113,500 POZYCJA ZAWIERA KOSTT ZAKUPU I DOWO. ZU HUMUSU D KNR 2.21 Wykonane trawnkow dywanowych sewe na grunce kat. lll z nawo2ene D KNR 2.21 Mechanczna p elqgnacja trawn k6w dywanowych na terene ptask D-09.01,01. = KNR Sadzene drzew krzew6w l$castych for pennych na terene plask w grunce kat. l-ll z calkowtq ,000 zaprawq dot6w: Srednca/glqboko$6 : 0.7 GRUSZA + KLON POSPOLIW D KNR 2-21 Pelqgnacja drzew lscastych for pennych ROBOTY UZUPET.NTA'ACE D KNR 2.31 Regulacja ponowa studzenek dla zawor6w wodo-cqgowych D KNR 2.31 Regulacja ponowa studzenek dla zawor6w gazowych " 't5.3D KNR 2.31 Regulacja ponowa studzenek dla studzenek tele-szlfoncznych D KNR 2.31 Regulacja ponowa studzenek dla wlaz6w kanalo-wych D KNR Deonta2 studn rewzyjnych z krqg6w betonowych kpl o Sr w gotowy wykope o gleb D KNR Deonta2 studzenek Scekowych ulcznych betonowych kpl. B o Sr. 500 z osadnke bez syfonu D KNR 4-0sl Deonta2 ru rocqgu kaonkowego kelchowego o Sredncy nonalnej200 uszczelnonego ceente Raze dzaf: ROBOW DROGOWE WartoSC Nora PBO Wersja 4.18

8 Podsta- w a Opls ob. j 2 KANALIZACJADESZCZOWA 2. 1D KNR 2-01 Wykopylnowepod rurocqg, kolektory w grun- p 3 urobkulopa tachsuchychkat.lll-lvz wydobyce tq lub wycqgerqcznyglqboko$cdo 3 - szeroko KNR.W2. Wykopyjastewykonywane koparkapodsq- ;y berny0.403 na odkladw gruncekat.lll (wousty studne) 2.3D KNNR'l Pelneuocenene $canwykopowwrazz rozb6r"912 (wypraskanr) stalowy k4 palaszalunkowy w gruntachsuchych; wyk.oszer.do1 glgb.do :3.0: oruntkat.l-lv 2.4D KNR2.01 Zasypywane wykop6wlnowycho Scanachpo- nt3 - szeroko6c do 3 kat.gr.lll-lv nowychglgbokosc D KNR2.01 Zagqszczene wykopuubjaka echancznyp D KNR4.01 Wyw6zzesaochoda saowyladowczy6 3 do 1 k grunt.kat. lll na odleglo6c D KNR4.01 Wyw6zzesaochoda saowyladowczy I k.) zaka2dynast.1 k (dodatkowe 2.8D KNR2.18 Kanalyrurowe- podlo2az ateral6wsypkcho sf g r u b. 1 c0 2.9D KNR2.18 Kanalyrurowe- obsypkaz ateral6wsypkcho 7n? grubosc!20 c- Monta2studzenekpol4czenowych krytycho wy- k p l D elbet. analzan- arach80x80z pokrywqnadstudzennq dywdual- (dweodnog) na D KNR-W2. Studnerewzyjnez krgg6wbetonowych zelbeto" stud etodqstud wycho 5r wykonywane narskqwgruncekat.l-ll- gtgboko$c D KNR2.18 StudzenkScekowez gotowycheleent6wbeto- szl syfone noweo 5r.500 z osadnke ; D KNR2.02 Fundaent2elbetowypod wpusty onta2zbrojenafundaentu D KNR 2.02 Przygotowane pod wpusty D KNNR 4 Rurocag kaonkowe klasas Dn Rurocagkaonkowe klasas Dn D KNNR Rurocqg kelchowe D 'l KNNR 4 2elwnecSnenowe uszczel o $r, long!1qj.l5_ nlanefollq q!u!1!qw4 przezscanyko6r przygrubo6c Przej6ce Sca D KNNR 4 lc?z_:_o_lny 20 c ;9tw61g o 62.'g o-os:03.0 KNNR 4 DeskowaneScanprostych,blok6w oporowyclr wys.do 3 t UkladaneeszankbetonowejpopAdo belonu 6 3 na saochodze- $cany,p-i9_q!-9-tgf-o-_wg!g_s_fq_4y uro- sp Powtokazolacyjnaponowychpowerzchn na z wanych betonowychz lepkuasfaltowego no - oerwszawarstwa uro- 6 2 Powlokazolacyjnaponowychpowerzchn 2.22D KNNR 4 na z wanych betonowychz lepkuas{altowego no - kada nastgpnawarstwa na rure szl Kattkprzej6cowe z rurykaonkowej 2.23D KNNR t)l 2elwn4, 2.24D KNNR 4 Syfonykaonkowekelchoweuszczelnone o 5r sznure zaprawq.ceentowa Pr6bawodnaszczelnosckanal6wrurowycho Sr. odc D KNNR 4 p16b. do nonalne Razedzal: KANALIZACJADESZCZOWA 2.20D 'l KNNR D KNNR Nora PBO Wersa4.18 llos Cenajedn , 2 *, 1 0"3,0 = 564,600 47,0*2.0*3,0* 2 = 564,000 = 188,2"2*3 1129,204 (564,6+564,0 "0,8= ,88 ( ). 0,2-225, , 2 **1 188, , *0,5"0,5" 0, 2* 1, , ,7 31,5 15*2+32"2* 94,000 (0,45+0,45+ 0,6+0,6)' (3.11+3,91+ 3,70+3,68+ 3,70+2,95+ 1,80+3,51+ 3,25+3, ,33+ 3,62+3,97+ 3,45+3,82+ = 3,28+3,42) = 128,583*0,2 25, , , Warto3c

9 Podsta- w a ' ld KNR D analzandywdualna D KNNR D KNNR D KNNRW D KNNRW Ops ob. OSWIETLENIE Robotv przvqotowawcze poar6wprojektowanych Wykonane trasln k kablowych poar6wlokalzacj projektowanychszl Wykonane slup6wowetlenowych Pracedeontaowe SlupyoSwellenowe, deonla2stupa r Cena jedn., llof 1,645 A A slup tr"t Oprawyo$wetlena zewnqtrznego, denronta2na trzpenuslupalubwysggnka Kablewelo2ylowe ukladanew zern,yaky 4x352,deonta2 w gruncekategorlll-lv kpl 51 tkable welo2yloweukladanew ze, YAKY ; 4 x 1 6 2,d e o n t a 2w q r u n c ek a t e q o r l l l - l V 3.2.5D KNNRW9 lkablewelo2ylowe ukladane w ze,yky nl deonta2 w gruncekategor lll-lv x352, 3.3 Robotyzene D KNNR5 Wykopyechanczne dol6wjastycho wya stanow rach(40x45x150c) przepychane przy 3.3.2D K N R Mechanczne rurstalowych drzewach prelabrykowane D KNNR c Fundaenty belonowepod roz- ;t gruntkategorlv, objgto$c fundaentu dzelnce, w wykopedo 0,253 powerzchn podloawokslfunda D KNR2.01 Zagqszczane ent6wsup6w 3.3.5D KNR5.10 Mechanczne stawane slup6woswetlenowych P:-9Q:B- 0709:050'! valog lyp An!af-e--q 3.3.6b--o7.o7.o KNR5.10 Mortta2wysggnkow rurowych,na slupe.wysgg SZI nkoc D KNR2.01 Flqcznekopanerow6wdla kabl.szerokosc dna rowudo do 0.4, kalegoragruntulll. g{qboko b KNR5.10 Nasypanewarstwypaskuna dne rowukablowe- 3.c :01 go, o szgyok_os-c!--{ 9..0_, E D:o7.o7.o KNR5.10 Ukladanekablwelo2ylowych ukladanychrqczne w rowach kablowych, kabel YKYzo5x16 YKY2o x252 D KNR5.10 Ukladane rur ochronnych z PCWw wykope,rura D V K1 1 0 S R S1 1 0 D KNR5.02 Przykrycekablzalo2onych w rowekablowy, k 0312:06 las tf-z A_9s I gawgi e n!qb--e-s hq D KNR5.08 Ukladanebednark,w kanalach lub tunelach lu plzekr6jbednark!do ze, pogrq2ane D KNR5.08 Mechanczne uzo6wprgtowych, ka tegoragruntulll row6wdo kabl,szerokoc D KNR2.01 Flgcznezasypywane gruntulll, gtqbo dnawykopudo 0.4, kategora koscrowudo Prace onta2owe 3.4.1D KNR 5-10 Monta2tablczekbezpecznkowych, tablczkana konstrukcj, bezpecznkowa Polqczeneprzewodownstalacjodgroowej lub D KNNR 5 w wykope,bednarka przewod6wwyr6wnawczych, do 1202 Monta2oprawo6wetlena 3.4.3D KNNR 5 zewngtrznego, na wy szl sggnku z rurtero D KNR5-10 :Monta2w rowachufprzelotowych o zolacj kurczlwychna kablachenergetycznych do 1 kv, z 2yla powlocez tworzywucznych, do 25 2 Cu.kabelwelo2ylowv D KNR5-10 Montaw rowachuf koncowych z rurterokuro zolacj czlwychna kablachenergetycznych powlocezlwa:ary ucznych, do 1 kv, zlyla ---{5 l-q-tt,..kab_-e_._w_t Warto* T ;-r I A u --s.5.r D-o7.o7.o-KNR 4-03 pgtlzwarca rsprawdzene : D-o7.o7.o-KNR3-lPoery fooerycneoswelera obclacan perwszykople5 o5wetlerra poarnatqzena Ipoar6wdokonywanyna stanowsku Nora PBO Wersja4.18

10 lf rpc. Podlr- odr llo56 Cena jedn. Warto6d trchn. UT obn D Kt{R+(t3 Badane pqnar skutecznoc zerowana, poar 00rar 47 taln{}' denvszv 3.5.4D KffR {.03 Spartlzene lpoar kopl trngci obwodu elekhtczrpso 00tar 47 12o2{'2 nskeoo naoeda. 3-fazsveoo 3.5.5D KlRa{3 Spranrdzene stanu zolarjl Induktore 47 t201l 3.5.6D l^.$l Badane pornar nstala{ uzealqgej ochronnej ooar 47 t205{1 h.6 roboczel. Doar perwszy 3.5.7D t(lfr 13.21Ea( anb nna napwotrzn, lrablowych na nap, do cdcnek 47 dlol&r ffv odcrpk ln kablowsl na naoece do 1 kv R.srn dd*:gtttetlelle t{o.rna Prc Wtrr{a a.l8

11 Podstawa Ops ob. llo56 4 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE 4.1 Prace deontaowe 4.1.1D KNB 5-10 Deonta2 przepust6w kablowych AC t)2 4.'t.2D KNR 5.10 Deonta2 paepust6w kablowych AC D KNR 5.10 Deonta2 przepust6w kablowych ST Roboty zene 4.2.1D KNR 5.10 luktadane rur ochronnych z PCW w wykope, rura B DVK D KNR 5.10 Uktadane rur ochronnych z PCW w wykope, rura DVK D KNR 5.10 Ukladane rur ochronnych z PCW w wykope, rura A11OPS 4.2.4D KNR 5.10 Ukladane rur ochronnych z PCW w wykope, rura n't r)3 AK 160 PS 4.2.5D KNR 5.02 Przykryce kablzalo2onych w rowe kablowy k 0, ta6q oslrzegawczq neb eskq 4.2.6D KNR 5.02 Przykryce kablzalo2onych w rowe kablowy k 0, ta6 q ostr?egqwczq czerwonq 4.3 Poary elektryczne 4.3.1D KNR 4.03 Sprawdzene pqtl zwarca punkt B D KNR 4.03 Badane poar skutecznosc zerowana, poar poar p!qrwqzy 4.3.3D KNR 4-03 Sprawdzene poar kopletnegobwodu elekfo2-az poar B trycznego nskego napgca, 3-fazowego 4.3.4D KNR 4.03 Sprawdzene stanu zolacjnduktore B D KNR 4.03 Badane poar nstalacj uzeaj4cej ochronnejpoar lub roboczej, poar perwszy Raze dzal: }OTY ELEKTROENERGETYCZNE J- -. ', Cena jedn. Warto$6 Slowne: Nora PRO Wersja 4.18

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, Nadbudowa i Ziana Sposobu Użytkowania Istniejącego Budynku na Funkcje Biurowe z Garaże w Kondygnacji Podzienej ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul.małachowskiego

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi

Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi ż Ł ź Ł ć ż Ł ź Ż Elektroprojekt S.A. Oddzia w Łodzi Zeszyt 2 Str. 3 3. Spis zawartości tomu Nr projektu: 7310A/07 1. Strona tytuowa...str. 1 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia...2

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo AKonsult Sp. z o.o. mgr inŝ. Adam Kluj EGZ. Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo Lipowo, 05-408 Glinianka, Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Jeździecka 2 79 1240 6322 1111 0000

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I WZP 271.1.18.2015AW Płock, dnia 10 kwietnia 2015 roku (Pytania Nr 6/ cz. I) WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

informacja statystyczna

informacja statystyczna nformacja statystyczna SYTUCJ S P OŁ EC Z NO - GOSPODRCZ EJ W WOJEWÓDZTWE Wojewódzk Urząd Statystyczny w Katowcach opracowanr -08-4 RYNEK PRCY W WOJ. KTOWCKM R. 00 t y s. stan u kcrtcu mesąca BEZROBOTN

Bardziej szczegółowo