Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej"

Transkrypt

1 Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED

2 Pose Jacek Saryusz-Wolski podczas wyg aszania referatu na poznaƒskiej konferencji 2

3 Filip Kaczmarek Pose do PE Wprowadzenie Szanowni Paƒstwo, Poznaƒ, 21 maja 2007 r. z dumà i satysfakcjà przyjà em fakt, e moje miasto - Poznaƒ, stolica regionu znanego z pragmatyzmu i gospodarnoêci, goêciç mog o Konferencj Programowà Platformy Obywatelskiej. Ciesz si, e to w aênie tu odby a si tak wa na dla naszej przysz o- Êci dyskusja. Wierzcie mi Paƒstwo, e nie ma lepszego miejsca, by dyskutowaç o naszym miejscu w Europie ni Poznaƒ miasto po o one w równej odleg oêci od Warszawy i Berlina, od wieków w naturalny sposób cià àce ku Zachodowi, a obecnie korzystajàce w pe ni z mo liwoêci, jakie daje nam obecnoêç w Unii. W sferze polityki europejskiej na Platformie Obywatelskiej spoczywa ogromna odpowiedzialnoêç. Jest jedynà polskà partià identyfikowanà jednoznacznie jako proeuropejska. W Parlamencie Europejskim nale y do najwi kszej frakcji EPP-ED, przez co uzyskuje relatywnie du y wp yw na podejmowane decyzje. Ma kompetentnych ekspertów, polityków i co najwa niejsze przygotowuje nowoczesny, dostosowany do realiów XXI wieku program polityczny, który uwzgl dnia do- Êwiadczenia z naszej trzyletniej obecnoêci w Unii Europejskiej. Platforma Obywatelska jest partià, która zdaje sobie spraw ze znaczenia polityki zagranicznej, czego dobrym przyk adem by- a mi dzy innymi poznaƒska konferencja Silna pozycja w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej. 3

4 Platforma Obywatelska, podobnie jak Unia Europejska, czerpie si ze swojej ró norodnoêci, bogactwa my- Êli, wieloêci poglàdów. JednoczeÊnie pami tamy o tzw. zasadzie Tuska - zasadzie, która w sferze polityki zagranicznej nakazuje solidarne, ponadpartyjne dzia anie w interesie polskiej racji stanu. Trzy lata temu Polska zosta a cz onkiem Unii Europejskiej. 40-milionowe paƒstwo polskie sta o si wa nym uczestnikiem polityki europejskiej. Czy dobrze wykorzystujemy swojà szans? Na konferencji programowej PO mia a zdefiniowaç priorytety, wokó których b dà koncentrowa y si dzia ania naszych parlamentarzystów i samorzàdowców w najbli szych latach. W programowych dokumentach nie mo e zabraknàç polityki zagranicznej. Skoncentrowani na codziennych sporach wewn trznych, politycy cz sto zapominajà o skutecznej dyplomacji i realizowaniu idei silnej Polski na arenie mi dzynarodowej. Poznaƒska konferencja odby a si 17 maja 2007 r. Jakie jest miejsce Polski w UE? Jak powiàzaç naszà polityk zagranicznà z rozwojem gospodarczym? Co z Rosjà? Te i wiele innych wa nych spraw zosta o poruszonych podczas naszego spotkania, w którym udzia wzi li liderzy oraz parlamentarzyêci naszej partii. Ranga imprezy, tematyka wystàpieƒ, osoby prelegentów oraz interesujàce aspekty dyskusji spowodowa y, e podjà em decyzj o przygotowaniu niniejszej publikacji. Dzi ki temu zyskacie Paƒstwo mo liwoêç poznania opinii wyg oszonych przez Donalda Tuska, Bronis awa Komorowskiego, Jacka Saryusza-Wolskiego, Jacka Protasiewicza, Adama Szejnfelda i Tadeusza Zwiefk. Filip Kaczmarek, Pose do Parlamentu Europejskiego, cz onek Komisji Rozwoju oraz Komisji Rynku Wewn trznego i Ochrony Konsumentów, cz onek Rady Krajowej PO 4

5 Donald Tusk przewodniczàcy PO Wystàpienie Pozwólcie, e zaczn od oczywistego stwierdzenia. Bez adnej przesady mo emy uznaç, e europejski wymiar polskiej polityki zagranicznej to domena i priorytet Platformy Obywatelskiej. Dlatego to dzisiejsze spotkanie ma kluczowe znaczenie nie tylko z punktu widzenia Platformy, ale tak e ca oêci dyskusji o przysz oêci Polski. I nie przesadzam, kiedy mówi w tym kontekêcie konkretnie o dzisiejszym spotkaniu. Wiemy dobrze, e zbli ajà si wst pne rozstrzygni cia dotyczàce przyj cia Traktatu Konstytucyjnego lub odsuni cia jego uchwalenia w nieokreêlonà przysz oêç. Wiemy dobrze, o co idzie bój w Europie. Zanim przejd do omówienia tego dylematu, który b dzie puentà mojego wystàpienia, chcia bym abyêmy zwrócili uwag przede wszystkim na trzy zasady, które jeêli tylko b dà respektowane, przybli à nas do rozwiàzania problemu, przed którym stoi Polska. Pierwszà z tych zasad sà kompetencje. Jednym z najwa niejszych zadaƒ Platformy Obywatelskiej, teraz kiedy przemawiamy jako opozycja i w przysz oêci, w której mamy nadziej rzàdziç, jest przywrócenie w polityce zagranicznej tak kompetentnych ludzi jak np. marsza ek Marek Zió kowski, czy pose Janusz Lewandowski. Podobnie pose Jacek Saryusz-Wolski, przewodniczàcy Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego uprawia autentyczny kult wysokich kwalifikacji. Choç bywa uznawany za postaç kontrowersyjnà, nawet zagorzali krytycy oddajà mu sprawiedli- 5

6 dliwoêç, jeêli chodzi o niezwyk y profesjonalizm w dzia alnoêci politycznej i publicznej. Wysokie kompetencje sà dziê nieporównywalnie bardziej wa ne ni pozorne przeczucia, szaleƒcza odwaga czy nawet oryginalne wizjonerstwo. Unia Europejska po wej- Êciu do niej Polski, po tym, co ju zdobyliêmy i co wymaga o odwagi i wyobraêni oraz zaanga owania wielkich talentów, a tak e uznajmy szcz Êliwych zbiegów okolicznoêci, ta Unia stawia dzisiaj przed nami zupe nie inne wymagania. To jest w aênie wymaganie najwy szych kompetencji. Nie ma skutecznie realizowanego narodowego interesu Polaków w Unii Europejskiej bez wysoko wykwalifikowanych dyplomatów, eurodeputowanych, pracowników administracji europejskiej i tak e krajowej. JeÊli dzisiaj mamy poczucie niepewnoêci, niestabilnoêci polskiej polityki zagranicznej, to wià emy je nie ze z à koniunkturà czy ze z ymi intencjami niektórych pot g Êwiata. To poczucie niepewnoêci i niestabilnoêci rodzi si wtedy, kiedy obserwujemy polskich polityków dzisiaj rzàdzàcych Polskà, którzy popisujà si swoimi niskimi kwalifikacjami, a do tego kierujà si w swych decyzjach niezwykle wysokimi emocjami. Dobrze wszyscy wiemy, jakiego polityka mam w tej chwili na myêli. Ale umówiliêmy si, jako szefostwo Platformy, e w tych wa nych tygodniach dla Polski nie b dziemy przemawiaç j zykiem z oêliwoêci pod adresem pani minister. Du o w ostatnich miesiàcach powiedzieliêmy o jej niekompetencji, wi c mam tylko nadziej, e jest ona ostatnim przyk adem tego, e mo na byç szefem dyplomacji du ego paƒstwa europejskiego, z tak du ymi aspiracjami i nie atwymi zadaniami jak Polska i dysponowaç jednoczeênie tak ma o kompletnymi kwalifikacjami zarówno merytorycznymi jak i emocjonalnymi. To jest zasada numer jeden, której Platforma powinna poêwi ciç swoje wysi ki. Wysokie kwalifikacje, niepodwa alne kompetencje. Sprawa druga to wspó praca. Nawo- uj osobiêcie od wielu miesi cy obóz rzàdzàcy, choç przypomina to troch wo anie na puszczy, do pe nej wspó pracy z opozycjà, nie tylko z PO, na rzecz realizacji strategicznych celów Polski poza granicami kraju. My, ludzie SolidarnoÊci wiemy najlepiej, e ten wielki niepodleg oêciowy wysi ek zosta skwitowany dobrà puentà, jakà by czas wejêcia Polski do Unii Europejskiej i NATO. Uda o si to tylko dlatego, e sk oniliêmy do pe nej wspó pracy obóz pokonanych, postkomunistów. Nazwijmy dzisiaj rzecz po imieniu. Polska jest we wspólnotach zachodnich, dlatego e troch wbrew historii, troch wbrew w asnym emocjom i my i oni, wtedy kiedy ten podzia by jeszcze ostry i wyraêny a wi c na poczàtku lat 90 tych w tej sprawie postanowiliêmy zbudowaç wspó prac. Tak by o tak e wtedy, gdy premierem by Leszek Miller, dla nas symbol z ego stylu sprawowania w adzy w Polsce. Platforma podj a wielki wysi ek, aby odsunàç od w adzy takich ludzi jak Miller, ale w sprawach dotyczàcych polskiego interesu narodowego, w sprawach zagranicznych, to zw aszcza Platforma Obywatelska potrafi a prze amaç wczeêniejszy opór i wspó pracowaç z innymi. Powiem wi cej: zmusi a przeciwników politycznych 6

7 do wspó pracy i sk oni a do wspó pracy premiera SLD-owskiego rzàdu. Ja wiem, e nawet w samej Platformie niektórzy kwestionowali ostroêç retoryki has a Nicea albo Êmierç, ale kiedy zapomnimy na chwil o emocjach zwiàzanych z samà retorykà to przyznacie Paƒstwo, e Platforma Obywatelska osiàgn a wówczas wielki sukces, wytyczajàc pewien cel polityczny, który skrótowo opisaliêmy tym zawo aniem. Nast pnie uda o si przekonaç do realizacji tego celu zarówno inne partie opozycyjne jak i przede wszystkim prezydenta KwaÊniewskiego oraz premiera Millera. Wspó praca nawet wtedy, gdy jest emocjonalnie trudna, wspó praca w kraju podstawowych si politycznych na rzecz silnej pozycji Polski w Europie jest warunkiem niezb dnym, by osiàgnàç sukces tak e w trakcie tych negocjacji. JeÊli chcemy uzyskaç, utrzymaç w ewentualnych nowych zapisach zbli- onà, podobnà pozycj politycznà Polski jak w Traktacie Nicejskim, musimy umieç ze sobà wspó pracowaç. I my, Platforma winniêmy wykazaç, e potrafimy zmusiç do wspó pracy dzisiejszych antagonistów. Ja t ofert w imieniu Platformy sk ada em prezydentowi Lechowi Kaczyƒskiemu trzykrotnie. Dzisiaj tak e pozwoli em sobie w imieniu wszystkich Paƒstwa zwróciç si do trzech prezydentów: dwóch by ych i jednego aktualnego, do Lecha Wa sy, Aleksandra KwaÊniewskiego i Lecha Kaczyƒskiego, abyêmy przy wszystkich ró nicach i emocjach w tej sprawie tak- e podj li wspó prac. Pozycja Polski w zapisach traktatowych to przysz a pozycja, to przysz e powodzenie, wi ksze lub mniejsze dla nas, naszych dzieci i naszych wnuków. To nie truizm, to realna perspektywa. I dlatego ta druga zasada politycznej wspó pracy wszystkich podstawowych si i autorytetów, jeêli chodzi o pozycj Polski w Europie i na Êwiecie, a szczególnie w przysz ym traktacie jest drugà Êwi tà zasadà, którà si kierujemy i b dziemy kierowaç w przysz oêci. I trzecia zasada, to zasada solidarno- Êci. Ale mówi w tej chwili o solidarno- Êci, przez ma e s. Naszej narodowej solidarnoêci wa nej wtedy, kiedy mówimy o Polsce na zewnàtrz. Mia em okazj ostatnio rozmawiaç z wieloma politykami europejskimi, np. Jose Maria Aznarem o polskich interesach, koncepcjach przysz ego traktatu, ale i o ocenach dzisiejszych zdarzeƒ w Polsce. Mia em te spotkanie ze wszystkimi ambasadorami paƒstw Unii Europejskiej w Warszawie i wsz dzie doêwiadcza em w sposób bardzo przykry, z ych skutków naruszania zasady polskiej solidarnoêci, jeêli chodzi o mówienie o Polsce i polskich sprawach poza granicami kraju. Nie ma usprawiedliwienia dla najwi kszych nawet autorytetów, utytu owanych uczonych czy polityków, jeêli nie potrafià godnie reprezentowaç Polski poza granicami kraju, jeêli podtrzymujà tam g ówne tezy z krajowych sporów, przenoszà swoje partykularne poglàdy, a nie potrafià broniç przede wszystkim dobrego imienia Polski. Uwa am, e Platforma Obywatelska w trakcie tak trudnego sporu z braçmi Kaczyƒskimi o przysz oêç Polski, daje jako g ówna si a opozycyjna dobry przyk ad, e b dàc w zasadniczym sporze, walczàc z PiSem o w adz w Polsce, potrafi umiej tnie, honorowo i godnie reprezentowaç polskà racj stanu i broniç polskich interesów na zewnàtrz. Donald Tusk, Przewodniczàcy Platformy Obywatelskiej, Pose na Sejm RP 7

8 Bronis aw Komorowski Wiceprzewodniczàcy PO Wystàpienie Wyzwaniem pokolenia naszych ojców i dziadków by a walka o Polsk. Z bronià w r ku. Wyzwaniem ludzi SolidarnoÊci by o przywrócenie Polsce wolnoêci i wartoêci europejskich. Przy powielaczu. Wyzwaniem pokolenia polityków rzàdu Mazowieckiego i III RP wprowadzenie Polski do struktur Êwiata zachodniego (UE i NATO). Na salonach dyplomatycznych. Uda o si. Polska sta a si pe noprawnym cz onkiem struktur Zachodu. Wyzwaniem obecnych czasów zakopaç Polsk po uszy w Europie. Daç szanse i lepsze perspektywy ka demu Polakowi dzi ki cz onkostwu w Unii. Dogoniç Europ. Winni to jesteêmy naszym dzieciom i wnukom. Europa kluczowa dla wielu obszarów dzia ania paƒstwa oraz aktywno- Êci gospodarczej i spo ecznej obywateli Dlatego wa na dla ca oêci prac nad programem PO bo nie da si mówiç o szansach rozwoju polskich regionów, o rynku pracy, o przedsi biorczoêci, o edukacji, o polskiej wsi, o demografii, zarówno o emigracji, jak i imigracji, o ochronie Êrodowiska, nie wspominajàc ju polityki zagranicznej i bezpieczeƒstwa ignorujàc kontekst naszej obecnoêci w Unii Europejskiej. Nie mo na tez tworzyç programu rzàdzenia paƒstwem bez perspektywy europejskiej to b àd, który pope ni PiS. 8

9 Stawiam trzy zadania dla europejskiego programu Platformy: Program PO powinien zawieraç recept na to, jak dogoniç Europ. Powinien wskazywaç, jak Polska mo e odegraç rol wa nego i aktywnego cz onka UE rol, której w tej chwili w zwiàzku z chaosem w polityce zagranicznej PIS nie mo emy odegraç. Rzàd PiS idzie przodem do ty u. Jak doganiaç Uni? Unia Europejska jest troch jak kolarski WyÊcig Pokoju - wszyscy szosujà pokojowo, wi kszoêç w peletonie. Ale zawsze jest tak, e jest lider z ó tà koszulka, jest przód i ty peletonu. My niestety jesteêmy z ty u peletonu: 6 % wzrostu, ale inni kraje ba tyckie, S owacja jadà szybciej! Nowy program PO powinien byç programem otwartej dyskusji o Europie. PIS nie chce debaty publicznej, bo boi si wybuchu sztucznego euro-entuzjazmu. I to w spo eczeƒstwie, w którym blisko 90% ankietowanych przez CBOS wyra a zadowolenie z polskiej obecnoêci w UE. My nie mamy powodów do wstydu - jesteêmy partià pro-europejskà, cz onkiem najstarszej i najwi kszej rodziny europejskich partii chrzeêcijaƒsko-demokratycznych. Chcemy, aby nasz program sta si kotwicà debaty obywatelskiej o Europie i Êwiecie, debaty szerszej ni tylko Êrodowiska PO. Nie dajmy sobie odebraç europejskiego sztandaru przez farbowanych euroentuzjastów na lewicy. PO powinna pozostaç najbardziej pro-europejskà si à politycznà na polskiej scenie politycznej. Debata ta pomo e nam tak e rozmawiaç nt. znaczenia wspó czesnego patriotyzmu. Pomo e odpowiedzieç na pytanie, co dziê oznacza skuteczna s u ba Polsce. Nie idzie to o odêwi tnà retoryk, ale codziennà prac. Czas walki minà, nasta czas wyt onej pracy. Europejska interpretacja interesu narodowego pozwala na àczenie interesu narodowego z interesem wspólnotowym, na budowanie narodowej dumy z przynale noêci do grona paƒstw europejskich, i wreszcie widzenia patriotyzmu jako postawy nie skierowanej przeciwko innym, ale wspierajàcej to co nasze w europejskiej wspólnocie. Bo to w aênie Unia Europejska stoi dziê na stra y europejskiej ró norodnoêci. Dlatego nale y przyjàç zasad, e nie ma silnej Polski bez jej obecnoêci w UE, ale nie ma te dalszego, korzystnego dla Polski rozwoju integracji bez aktywnego polskiego udzia u w procesie integracji. Program pozytywny. Nie chowamy g owy w piasek w sprawach kluczowych dla polskiej racji stanu. Dosz o do bezprecedensowej w demokracji sytuacji, e to opozycja Platforma Obywatelska zg asza pomys y, kiedy rzàd siedzi cicho. Tak by o z nowym systemem glosowania w Unii, z klauzulà solidarnoêci energetycznej, z pomys em NATO- -wskiej tarczy antyrakietowej. 9

10 System g osowania w radzie Unii, rzàd zg osi prezydencji Unii jako projekt rzàdu bez publicznej debaty, o którà usilnie zabiegaliêmy. Czekamy na realizacje pozosta ych pomys ów Platformy Obywatelskiej. Wiemy, ze np. w sprawie klauzuli solidarnoêci energetycznej w nowym traktacie, Polska nic nie zrobi a i nie zg osi a tego pomys u w Unii Europejskiej. Na marginesie jak mo na tyle mówiç o solidarnoêci europejskiej w sprawie energii, a nast pnie nie zaprosiç Komisji Europejskiej na prezydencki szczyt krakowski w sprawie energii. To nie tylko kwestia gestów, to chaos i niekompetencja. Nie mo emy pozwoliç, aby Polska zosta a zepchni ta na margines w Unii. Debata o takim czy innym rozwiàzaniu w nowym traktacie unijnym, nie mo e zepchnàç Polski do roli outsidera. Pog bienie integracji na przyk ad w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeƒstwa le y w naszym ywotnym interesie narodowym. PO jest partià pozytywnych pomys ów i zaanga owania europejskiego, a nie partià destrukcji i izolacji. Nawet w najtrudniejszych sprawach, takie jak system g osowania w radzie UE, mo na znaleêç kompromis, kompromis bez którego Unia nie mog aby powstaç. Bronis aw Komorowski, Wiceprzewodniczàcy Platformy Obywatelskiej, Pose na Sejm RP 10

11 Jacek Saryusz-Wolski Pose do PE Referat programowy Miejsce Polski w UE W pierwszej po owie lat dziewi çdziesiàtych radio poda o nast pujàcà wiadomoêç: minister Skubiszewski zakoƒczy w aênie negocjacje z Brukselà na temat wejêcia Wielkopolski do Unii Europejskiej. Najpierw - jako cz owiek z Kongresówki - poczu em si nieswojo, potem zrozumia em, e jest pierwszy kwietnia i by to art. Niemniej chcia em podzi kowaç Wielkopolsce, e na nas poczeka a. Sàdz, e w rozmowie ze spo eczeƒstwem w dalszym ciàgu wa ne jest pytanie: czy warto byç w Unii?. Jednak my w naszym gronie powinniêmy ju tylko i wy àcznie mówiç o tym: jak i w jakiej Unii?. Musimy wyprzedzaç myêlà, pomys em, koncepcjà, strategià bieg spraw. Zw aszcza, e nasza seria konferencji programowych, to jest budowanie pomys u, precyzyjnego planu na ten moment, kiedy b dziemy rzàdziç, co mam nadziej ziêci si wkrótce. O tym, jak wa na jest Unia Europejska mówi Przewodniczàcy Donald Tusk i moi przedmówcy. Chcia bym jedynie przypomnieç, odnoszàc si do jak e s usznego has a dzisiejszej konferencji Przez silnà pozycj w Unii do silnej polityki zagranicznej Polski, e 80% problemów polskiej polityki zagranicznej to sà kwestie zwiàzane z Unià Europejskà: albo sà to stosunki z innymi cz onkami Unii albo relacje z zewn trznymi wobec Unii partnerami. Zastanówmy si, zatem jak byç w Unii, jak zbudowaç strategi i jak jà rozpisaç na dzia ania, bo na dobrych ch ciach, na entuzjazmie wo- 11

12 bec Unii Europejskiej dalej ju wiele zbudowaç nie mo na. Chcia bym wprowadziç pewnà korekt do tego, o czym mówi Bronis aw Komorowski. Nie powinniêmy mieç ambicji dogonienia, powinniêmy mieç ambicje przegonienia. Nikt lepiej nie zrozumie ni Wielkopolanie, e mo na lepiej, e mo na wi cej, e mo na byç przed tymi, z którymi si konkuruje. To jest ten pozytywizm wielkopolski, który oby si rozla na naszà ogólnopolskà strategi bycia w Unii, czyli bycia w czo ówce, bycia jak mówià w Brukseli w twardym rdzeniu, w pierwszej lidze jak mówimy my. Natomiast g ównym przes aniem tego, co chc dziê Paƒstwu powiedzieç jest ubóstwo w realizacji celu zawartym w haêle: przez Europ do silnej pozycji Polski na arenie mi dzynarodowej. Obecna s aboêç polega na tym, e brzdàkamy na fortepianie jednym palcem w jeden klawisz, e nie wykorzystujemy ca ej klawiatury, którà proponuje nam Unia. Wszechobecny jest brak kompetencji, o którym mówi przed chwilà Przewodniczàcy Donald Tusk. Mo emy i powinniêmy wykorzystywaç wszystkie instrumenty. Gra, którà zapowiada Platforma powinna byç grà ca ej orkiestry, albo eby u yç wojskowego porównania trzeba ruszyç nie szpicà tylko tyralierà. Jak zatem wyglàda ta pe na klawiatura, czy jak kto woli orkiestra, jako koncept oddzia ywania, budowania silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej? Mo emy wymieniç cztery grupy czynników wp ywajàcych na si kraju w Unii: klasyczne, instytucjonalne, strukturalne i wewnàtrzpolityczne. PodejÊcie klasyczne. Pozycja w Unii wynika z tego, jakim krajem jesteêmy, jak du ym i gdzie po o onym. Jest to szko a, która w stosunkach mi dzynarodowych jest nazywana szko à realistycznà. Czyli o sile stanowi wielkoêç paƒstwa, terytorium, demografia tzn. iloêç ludnoêci, bogactwo mierzone w PKB, ogólny stan gospodarki, jego dynamika, jego zasoby naturalne, ale równie takie parametry jak armia, jak edukacja, jak mobilnoêç spo eczeƒstwa, elastycznoêç rynku pracy, jak innowacyjnoêç, inwestycje i si a badaƒ i technologii. Druga szko a w historii stosunków mi dzynarodowych, nazywana szko à liberalnà, mówi, e pozycja paƒstwa zale y od tak zwanych mi kkich czynników: standing na arenie mi dzynarodowej, oddzia ywanie ideowe czy ideologiczne - jak kto woli, atrakcyjnoêç modelu i wzorca, zdolnoêç przyciàgania innych, czyli taki krajowy seksapil. Sà takie kraje, które przyciàgajà swoim modelem - Irlandia, czy Francja, która posiada kulturowà zdolnoêç przyciàgania. Sà to wszystko czynniki klasyczne, które w jakimê sensie sà dane i które mo na kszta towaç, jednak nie w krótkim okresie, a ju w adnym razie nie w czasie kadencji jednego rzàdu. Wyjàtkowo wa ne, jeêli chodzi o si paƒstwa, sà czynniki instytucjonalne. Wracajàc do porównania muzycznego. Trzy fortepiany, na których trzeba graç to jest Rada Komisji Parlamentu Europejskiego, Komisja, Parlament. W tych trzech miejscach musimy byç obecni i musimy wspó pracowaç. Moim zdaniem dzisiaj jeden z tych instrumentów nie jest w pe ni u ywany w polskiej polityce zagranicznej - mam tu na myêli Rad, której rola 12

13 jest najwa niejsza czy nam si to podoba czy nie. Stàd tak wa na jest dyskusja o sile g osu. Rola Komisji s abnie, ale dalej jest bardzo istotna, zw aszcza, jeêli chodzi o tworzenie prawodawstwa, jego inicjowanie, w du ej mierze ze wzgl du na monopol jaki ma w tej materii. I wzrastajàca pozycja Parlamentu Europejskiego, co cz sto w Polsce jest niedostrzegane. Parlament wspó stanowi znacznà cz Êç legislacji obowiàzujàcej w Polsce i wspó decyduje o unijnych wydatkach, które w przypadku Polski stanowià 1/5 naszego bud etu. Rola tej instytucji jest du o wi ksza ni wynika oby to z literalnej interpretacji traktatu. Znaczenie Rada jest kapitalne i najwa niejsze. Nie prawdà jest to, co wszyscy mówià, e w Radzie si nie g osuje. Prosz Paƒstwa, delegacja PO w Parlamencie Europejskim wprowadza system monitorowania ka dej regulacji prawnej, na dwa lata zanim ona si pojawi w Parlamencie, w momencie, kiedy dopiero powstaje jej koncepcja. B dziemy zak adali dossier danej regulacji prawnej i we wspó pracy z sejmowym klubem PO pracowali nad nià. B dziemy prowadziç symulacje, na jakà wi kszoêç w Radzie, w oparciu o nicejski system g osów, mo emy liczyç. Taka wiedza pozwoli odpowiednio wczeêniej reagowaç i wp ywaç na ostateczny kszta t regulacji prawnej. Teraz zdarza si, e rzàd budzi si w ostatniej chwili, kiedy jest ju póêno, jesteêmy w mniejszoêci i nie mo na nic zrobiç. To w aênie w tej poczàtkowej fazie liczy si si a g osu i to ona wyznacza kierunek i kszta t legislacji. Zatem jeêli ktoê mówi, e g osowanie w Radzie oraz system g osowania jest niewa ny, to jest to albo ignorancja, albo dzia anie w z ej wierze. Jeden profesor fiƒskiego pochodzenia przygotowa opracowanie, które pokazuje liniowo prostà korelacj mi dzy si à g osu a finansami, jaki dany kraj pozyskuje. Po prostu sà to dwie krzywe, które biegnà równolegle: im wi cej g osów tym wi cej korzyêci pozyskuje si z Unii. W Radzie równie wa na jak si a g osów jest zdolnoêç koalicyjna, to znaczy umiej tnoêç nawiàzywaniu kontaktów i pozyskiwania sojuszników. Chcàc optymalizowaç wynik polityczny i gospodarczy, powinniêmy stosowaç zasad zmiennych sojuszy tj. pozyskiwaç koalicjantów do konkretnych spraw. Istotnà kwestià jest przygotowanie si do przewodnictwa w Radzie. Czy Polska jest do tego gotowa? Widzicie Paƒstwo jak wa ne sà dzisiaj Niemcy dzi ki temu, e prezydujà? Jak jutro wa na b dzie Portugalia? Polska ma pe niç t rol w drugiej po owie 2011 roku, czyli, yczàc tego sobie nam, za rzàdów Platformy. Do tego si trzeba przygotowaç. Kraje, które tego si spodziewajà ju na dwa, trzy lata wczeêniej powo ujà zespo y, przygotowujà wszystko od koncepcji poprzez metody pracy po budynki. Kolejna kwestia, jeêli chodzi o Rad, to doêwiadczenie i reputacja ministrów. Paƒstwo nie b dzie silne, jeêli ministrowie, którzy jadà do Brukseli obra ajà si na unijnych partnerów, albo przez pomy k przeczytajà tajnà cz Êç instrukcji. Podobnie sprawy si majà w przypadku ambasadora i jego zast pców. Muszà to byç dyplomaci przygotowani merytorycznie, do- Êwiadczeni, z ogólnà kulturà, znajo- 13

14 moêcià j zyków, majàcy prze o enie polityczne na kraj. Wreszcie urz dnicy w strukturach Rady. Nie znajdziemy tam Polaków na wy szych szczeblach (mo e poza jednà osobà). Jest to nasza wielka s aboêç, a winna le y w du- ym stopniu po polskiej stronie. Kilka s ów o Parlamencie Europejskim. Politolodzy mierzà si obecno- Êci w Parlamencie Europejskim takim wskaênikiem, który mówi, jaka cz Êç ze 100% reprezentacji jest skoncentrowana w trzech najwa niejszych frakcjach (tj. u chadeków, socjalistów, libera ów). Wyniki sà nast pujàce: W grzy 100%, Hiszpania 90%, Niemcy - 80%, Polska 55%. Oznacza to, e 45% mandatów, czyli po owa, sà to mandaty ludzi, którzy w trakcie obrad równie dobrze mogà pójêç na kaw, bo ich g os nic nie znaczy. Wyrzekamy si wp ywu w 50% na t cz Êç suwerennoêci, której transferu na rzecz instytucji unijnych eêmy dokonali. To jest sprzeczne z interesem i os abia naszà pozycj, nasze mo liwoêci. OczywiÊcie w Parlamencie Europejskim, kluczowe jest to, w jaki sposób parlamentarzyêci pracujà, ile raportów przygotowujà, jakie funkcje pe nià, jakie jest ich zaplecze, równie pami ç instytucjonalna tego, co si w Parlamencie dzia o w przesz oêci. I wreszcie Komisja Europejska, czyli egzekutywa - coê, co niektórzy mylnie nazywajà rzàdem. Kluczowà rol odgrywajà tutaj Komisarze. I formalnie jest tak, e pracujà na rzecz ca ej Europy, jednak jest mi trudno sobie wyobraziç, eby Komisarz niemiecki, francuski czy hiszpaƒski, móg by nie poinformowaç Przewodniczàcego Komisji, e jego kraj ma jakiê problem z partnerem z poza UE np. problemy z eksportem mi sa do Rosji. Niestety jeden z Komisarzy zapomnia tego zrobiç przez rok. Nie jest wi c prawdà, e jest to ponadnarodowy urz dnik, który nie reprezentuje swojego kraju. Politologiczne badania, analiza empiryczna wykazujà, e w kluczowych kwestiach Komisarze g osujà zgodnie z instrukcjami stolicy. I to jest bardzo wa ne dla rzàdu, czy ma swojego Komisarza, czy nie ma swojego Komisarza, czy ma porozumienie z Komisarzem, czy nie. Czy wie co si dzieje w Komisji, czy nie. I z tego punktu widzenia to równie jest bardzo wa ne. Pora kà polskiej obecnoêci w Komisji jest brak ludzi w gabinetach Komisarzy. Raptem jeden Polak jest cz onkiem gabinetu (nie liczàc otoczenia polskiego Komisarza).Wa ni sà tak e urz dnicy na kluczowych pozycjach, równie ich rozstawienie na drabinie stanowisk i mo liwoêç wp ywania na decyzje jest nik e. Dzisiaj Polska ma 703 urz dników w Komisji, w tym 350 asystentów, 353 administratorów. Mówiàc przekornie mo na powiedzieç, e polskà kwot ona jest podobna do hiszpaƒskiej, a Hiszapnów w tym momencie jest zatrudnionych 1782 osoby mo na wype niç nikomu nie ujmujàc, kierowcami i sprzàtaczkami a przecie nie o to chodzi. A zatem Polska ma w strukturze Komisji urz dniczej na 23 tysiàce urz dników 703 osoby na najni szych mo liwych pozycjach, jeszcze dodatkowo obni onych na skutek celowo przeprowadzonej w tym duchu reformy Neila Kinnocka. Stanowi to 3,1% wszystkich urz dników. Dla porównania Hiszpania ma 7,7%. Na najwy szych stanowiskach dyrektorów generalnych i zast pców dyrektorów 14

15 generalnych na 300 stanowisk Polska ma 2 osoby. Na stanowiskach A14 czyli dyrektorów, doradców z 16 stanowisk, które sà nam przyznane, jest jedynie siedmiu, czyli mniej ni po owa. Na stanowiskach szefów dzia ów A9, A12, czyli Êredni personel, na 74 naszej kwoty jest tylko 26. Nasza sytuacja kadrowa, od której zale y nasz potencja polityczny w Komisji, jest katastrofalnie z a. To nie jest wynik tego, e Polska ma z à polityk w tej dziedzinie. Dramat polega na tym, e nie ma w ogóle adnej polityki w tej dziedzinie. Poza czynnikami instytucjonalnymi wa ne sà równie czynniki strukturalne. Tu chodzi o to, e nasz styk z Unià to nie jest wy àcznie styk na linii: instancje w adze - instytucje. To jest styk w aêciwie ca ego przekroju spo- ecznego i gospodarczego. A zatem jak si wzajemnie przenikajà. W teorii nazywa to si czynnik interpenetracji struktur, czyli przenikanie si i stykanie struktur administracyjnych. Polega to na tym, e pracujàc nad ró nymi regulacjami urz dnik z jednego kraju mówi do urz dnika drugiego kraju tym samym j zykiem, u ywa tej samej terminologii. W przypadku przenikania si wzajemne struktur politycznych, w aêciwie, poza Platformà Obywatelskà, która jest aktywnym graczem Europejskiej Partii Ludowej, jednej z trzech liczàcych si mi dzynarodówek, w innych mi dzynarodówkach jesteêmy nieobecni.. Jest to powa na s aboêç, gdy - kiedy prosimy naszych polskich kolegów socjalistów s uchajcie, jest wa na sprawa bud etowa czy legislacyjna, zadzia ajcie kana ami partyjnymi, to niestety koƒczy si na dobrych ch ciach i totalnej nieskutecznoêci. Podobnie rzecz si ma, jeêli chodzi o wzajemne przenikanie si grup interesów czy zwiàzków pracodawców, pracobiorców, zwiàzków zawodowych, zwiàzków rolniczych. Jest bardzo êle. JesteÊmy nieobecni. Sà to rachityczne, Êladowe obecnoêci naszych interesów, a to one wp ywajà w procesie konsultacji na kszta t decyzji, na kszta t legislacji, na kszta t finansów. Wzajemne przenikanie si struktur konceptualnych i instytutów jest istotne, poniewa to, co dzisiaj jest na naszych biurkach w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej, rodzi o si 10, 15, 20 lat wcze- Êniej na uniwersytetach i w instytutach. I wtedy ju trzeba o tym wiedzieç. Polskie struktury konceptualne w tej dziedzinie, z niewieloma wyjàtkami, sà dramatycznie s abe. Nie uczestniczymy myêlowo i intelektualnie, naukowo, ekspercko w tych pracach we wczesnych fazach, kiedy to zapadajà g ówne rozstrzygni cia. We wszystkich starych krajach cz onkowskich jest coê takiego, jak wyspecjalizowana dyplomacja unijna czy multilateralna. To jest kompletnie inna szko a dyplomacji. Obowiàzujà inne zasady, dzia a si przez palet kontaktów a nie przez jednego partnera. My takiej kadry prawie nie mamy. Platforma przedstawi a propozycje w tej materii, którà mo na znaleêç w naszym programie. Cz Êciowo ju mówi em, e podobnie z y obraz przedstawia si, jeêli chodzi o polskà pozycj kadrowà. On jest dobry na poziomie m odzie y. Mamy wspania ych asystentów w Parlamencie. Problem w tym, e Ci ludzie 15

16 mogà dotrzeç do pozycji Dyrektora Generalnego zgodnie z normalnà unijnà Êcie kà awansu po latach. Czy Polska mo e czekaç? Czy nie powinniêmy podjàç takich dzia aƒ, eby na wa nych kierowniczych pozycja Polacy znaleêli si w tej chwili? Wreszcie konwergencja wartoêci. Trzeba u ywaç tego samego j zyka wartoêci, eby zagraniczni dyplomaci nie mówili do nas w Parlamencie Europejskim: my nie rozumiemy Waszego ministra, my nie rozumiemy przekazu Waszych dyplomatów. To, co nazwa em poprzednio zdolnoêcià budowy koalicji, to konwergencja interesów, t umaczenie, szukanie punktów zbie nych poprzez umiej tnoêci negocjacyjne i koncyliacyjne, poprzez umiej tnoêci zawierania ró nego rodzaju kompromisów i oczywiêcie ich dotrzymywania. Kwestia, która nas os abia, ale którà mo na nadrobiç, jest znajomoêç j zyków. Silni sà ci, którzy majà tak zwany przywilej j zykowy: Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy. Nie mo emy wysy aç przedstawicieli nie znajàcych j zyków na rozmowy z Radà, na rozmowy z Komisjà, czy jako Pos ów do Parlamentu Europejskiego. Przepraszam, e byç mo e êle mówi o niektórych kolegach, ale czy to nie jest dramatyczne os abienie naszego potencja u? Wreszcie bardzo trudno uchwytny, dlatego umieêci em go w obszarze czynników strukturalnych czyli w jakimê sensie nieformalnych - autorytet moralny paƒstwa. Gigantyczny autorytet rodem z Gdaƒska, SolidarnoÊç, który eêmy o ywili, odêwie yli, odkurzyli, przy okazji rocznicy 25-lecia. Autorem by Janusz Lewandowski i delegacja PO. Ten autorytet moralny wiele te nam u atwia. Je eli sami go nie uszanujemy, je eli sami go nie promujemy albo je eli przes aniamy go innym obrazem jesteêmy s absi. Trzeba budowaç wspólnie w myêl tej doktryny, którà roboczo nazwijmy doktrynà Tuska, tzn. konsensualnego dbania o obraz Polski i si na arenie mi dzynarodowej, a zw aszcza na arenie europejskiej. A zatem umiej tno- Êci merytoryczne, to wszystko, co jest w aêciwie w tym pakiecie Tuska, kompetencje, wp ywy polityczne, do- Êwiadczenia, pami ç instytucjonalna, reputacja, standing, zdolnoêç i ch ç uczenia si, otwartoêç na argumenty innej strony a nie chowanie si w kokonie êle poj tej swojskoêci, zdolnoêç koalicyjna, zdolnoêç do ujawnienia informacji. Równie wspó praca z mediami, którym czasem wydaje si, e sà obserwatorami. One sà aktorami. Mogà nam pomagaç albo szkodziç. Niestety w budowaniu czarnego obrazu, jakkolwiek by on nie by zas u ony czy niezas u ony, biorà Êwiadomie i nieêwiadomie udzia polskie media. Musimy nauczyç si komunikowaç Uni polskiemu spo eczeƒstwu i Unii komunikowaç Polsk. Kolejny czynnik wewnàtrzpolityczny - system koordynacji polityki europejskiej. Tylko wielkie kraje, tak jak Niemcy, mogà sobie w tej materii pozwoliç na ba aganiarstwo, na istnienie trzech odr bnych konkurujàcych ze sobà oêrodków polityki europejskiej. W Polsce sà 4 takie oêrodki, konkurujàce, przeczàce sobie, wysy ajàce sprzeczne sygna y, podatne na manipulacj negocjacyjnà. W wyniku czego przegrywamy. A potrzebujemy jednego silnego, dzia ajàcego efektywnie oêrodka. Odpornego na doraênà presj i lobbing polityczny, równie majàcego oparcie w najwy szych gremiach systemu koordy- 16

17 nacji mówiàcego jednym g osem oraz silnej w tym w miejscu roli premiera, poniewa w sprawach z Unià sprawy zagraniczne mieszajà si ze sprawami wewn trznymi i nie mo na jednego od drugiego oddzieliç. Drugi czynnik wewnàtrzpolityczny to wiarygodnoêç w wype nianiu zobowiàzaƒ. Nie mo na podpisywaç zobowiàzaƒ i w z ej czy dobrej wierze ich nie wype niaç. A wi c transponowanie na grunt prawa krajowego prawa unijnego. Wywiàzywanie si z nieformalnych porozumieƒ politycznych, których si nie zapisuje, ale które po czterech latach nadal wià àcy d entelmenów i dyplomatów. Czynnik najbardziej niewymierny. Pro futuro i pro domu sua, standing i si a rzàdu. S aby rzàd jest nieskuteczny, silny rzàd mo- e wiele oczekiwaç. S abego rzàdu nie s ucha si w Brukseli i uk adach bilateralnych. A zatem na ile rzàd jest silny, na ile powa nie traktuje polityk europejskà jako centralnà a na ile jako rezydualnà, jako coê konieczne. B dne jest za o enie, e Unia to tylko kasa, i nie nale y w tym uczestniczyç. Rzàd, który zdaje sobie spraw z wagi spraw europejskich, posiada i potrafi wykorzystaç ca e instrumentarium. I wreszcie zgoda, o której ju tutaj troch by o mowy, którà roboczo nazwa- em doktrynà Tuska. Zgoda najwa niejszych si politycznych w fundamentalnych sprawach kraju, poniewa jeêli nie ma zgody to w punkcie wyjêcia si przegrywa. KonsensualnoÊç sceny politycznej w fundamentalnych sprawach, w sprawach, które na ogó nazywa si racjà stanu. Sà oczywiêcie takie sytuacje, w których niezgoda zaplanowana mo e paradoksalnie wzmacniaç. To by element rozmów PO z rzàdem Millera. PomagaliÊmy mu wytrwaç w obronie nicejskiego systemu g osowania. Ale konsensualnoêç jako podstawa, jako zasada, jest elementem si y. Konkludujàc. Jakie sà scenariusze dla Polski i jaki pomys na Polsk w Unii ma PO? Po pierwsze mo emy byç kibicem, siedzieç gdzieê na koronie stadionu, przyglàdaç si, klaskaç, braç wszystko, co dajà. Nazywam to szko euronaiwnà. Szko a ta zak ada niepodmiotowe traktowanie samego siebie, jednoczeênie przy pe nych ustach Europy i jej ideach. Scenariusz drugi: byç w defensywie, nie wychodziç na boisko nawet z najtrudniejszymi przeciwnikami czy partnerami tylko siedzieç w szatni, na awce rezerwowej. Postawa eurosceptyczna. Znowu na inny sposób, ale równie niepodmiotowego traktowania Unii i ca ego siebie. Wy àczanie si z gry przez zaniechanie, przez brak umiej tnoêci, przez uprzedzenia, przez êle poj te realizowanie interesu narodowego Polski. I wreszcie trzecia postawa. Podmiotowe traktowanie siebie i Unii. Unia to my. My Uni chcemy stanowiç, wspó stanowiç i na nià wp ywaç. Postawa ofensywna, postawa asertywna, postawa bez kompleksów, z ambicjà bycia liderem nie wsz dzie, bo to niemo liwe, ale w niektórych dziedzinach jak np. w kwestii polityki wschodniej. Tu wróc do poczàtku - europozytywizm, to jest takie wielkopolskie. Nam jest potrzebny europozytywizm i europodmiotowoêç. Czy mo emy mieç naszà specjalnoêç w Unii? Tak, gdy nie staç nas na nijakoêç. Jest kilka hase, wokó których nasza linia powinna si koncentrowaç. I tak si dzieje w dzia aniach de- 17

18 legacji PO w Parlamencie Europejskim. Przede wszystkim solidarnoêç. SolidarnoÊç ekonomiczna czyli pomaganie biedniejszym i s abszym (tak e nam) czyli polityka regionalna, solidarnoêç polityczna i stawianie si za s abszymi, czyli ostatnio Estonia. SolidarnoÊç na zewnàtrz, czyli pomaganie tym, którzy potrzebujà wsparcia i z którymi dzielimy wartoêci, czyli Ukraina i Bia oruê. Wreszcie otwartoêç, niezgoda na wyznaczenie ostatecznych granic Europy. OtwartoÊç polityczna czyli dalsze rozszerzenie na wschód, kiedy czas na to przyjdzie. I równie otwartoêç wewn trzna, obalanie barier, przeciwstawienie si wszystkim protekcjonizmom wewnàtrzunijnym. Ale te polityka wschodnia, a zatem wàtki bezpieczeƒstwa, polityki bezpieczeƒstwa w Unii Europejskiej i to coê, co jest fundamentem naszego rozumienia polskiego bezpieczeƒstwa, to jest silne zwiàzki transatlantyckie. Na koniec chcia bym wspomnieç o kwestii Traktatu Konstytucyjnego i systemie g osowania. Dzisiaj proponujemy rozwiàzanie kompromisowe, o którym wczoraj w Brukseli s ysza- em, e jest nie do zbicia na p aszczyênie analizy merytorycznej, naukowej, intelektualnej. Pytanie jest tylko, dlaczego przychodzi tak póêno? Dlaczego wczeêniej nie rozpocz liêmy tej batalii? Nie wiem, czym zakoƒczà si rozmowy ale, nikt powa ny nie zarzuci nam, e nie mamy racji proponujàc zasad zgodnà z artyku em 45 projektu traktatu konstytucyjnego, który mówi o zasadach demokracji, o równoêci obywateli. Zasada podwójnej wi kszoêci proponowana w traktacie jest niedemokratyczna. Powoduje, e obywatele wi kszych krajów majà wi kszy wp yw na decyzje. Student, który temu zaprzeczy, nie zda by egzaminu. Tylko niektórzy politycy mogà mówiç, e nie lubià matematyki, nie wiedzà, co to jest pierwiastek i e nie mo na budowaç Unii Europejskiej w oparciu o naukowe zasady. Ale przecie teoria ocieplenia klimatu jest prawdziwa, jak mówià, w dziewi çdziesi ciu kilku procentach a budujemy na tym ogromnà koncepcj o pot nych konsekwencjach dla wzrostu gospodarczego, o pot nych konsekwencjach dla polityki wewn trznej. Mam nadziej, e wygramy t batali. Jest coraz wi cej zrozumienia dla naszej propozycji. Nawiàzujàc do s ów, które ju tutaj pad y, w tej materii Platforma ma bardzo jasne stanowisko zawarte w uchwa a podj tej kilka tygodni temu. Sàdz, e nasza formacja polityczna jest jedynà, która ma kompletny, oparty na fachowej konstrukcji pomys na obecnoêç Polski w Unii Europejskiej, na spe nienie tego motta, które nam dziê przyêwieca: silnej pozycji Polski w Unii, poprzez nià silnej pozycji Polski w Êwiecie w polityce mi dzynarodowej. Dzi kuj bardzo. Jacek Saryusz-Wolski, Wiceprzewodniczàcy PO, Przewodniczàcy Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Szef Delegacji Polskiej w EPP-ED 18

19 Janusz Lewandowski Pose do PE Referat programowy Unia Europejska i strategia rozwoju Polski Obserwujàc z rosnàcym niepokojem, jak Polska staje si krajem specjalnej troski na arenie europejskiej, przywo am wspomnienie z poczàtku lat 90-tych. Uczestniczy em w pierwszych próbach promocji Polski, przy czym nie chodzi o o uznanie dla naszych historycznych zas ug i cierpieƒ, ale o wiarygodnoêç kraju, jako miejsca inwestowania kapita u i tworzenia miejsc pracy. Chocia to w aênie Polska torowa a drog do wolnoêci ca ej Europy Centralnej i jako jedyna tak odwa nie wskoczy a w rynek, czuli- Êmy, i zaufaniem obdarzeni sà W grzy i Czesi, a nad Polskà wisi znak zapytania. Czy Polacy si nie pok ócà? Czy nie b dzie to Polnische Wirtschaft? Uprzytomni em sobie si uprzedzeƒ i stereotypów, które dziwnie atwo gromadzà si wokó naszego kraju Przywo uje wspomnienie z dwóch powodów. Po pierwsze, by podkreêliç dum i satysfakcj z tego powodu, i Polska wkrótce wykreowa a si jako lider przemian, model sukcesu i wzór do naêladowania prze amujàc uprzedzenia tam, gdzie by o ich najwi cej, czyli w zakresie racjonalnoêci gospodarowania. WiarygodnoÊç i moc polityczna mia a swoje apogeum, jak sadz w latach , gdy jako pe noprawny cz onek UE i NATO, byliêmy nagrodzeni tzw. konsultacjami strategicznymi przez USA i udanie poêredniczyliêmy w rozwiàzaniu konfliktu na Ukrainie. Po drugie, wspominam trudne poczàtki i moment chwa- y, by uprzytomniç, e na dobry wizerunek pracuje si d ugo, a traci uzna- 19

20 nie szybko. DziÊ, w roku 2007, mi dzynarodowy wizerunek Polski jest w ruinie i jest to ruina zawiniona! Kraj, który mia zadatki na europejskà ekstraklas, sta si europejskim szwarccharakterem. OczywiÊcie, grzechem pierworodnym jest sam sk ad koalicji. Maciej Giertych, ówczesny kandydat na prezydenta R.P. ostrzega : Unia Europejska ma rodowód niemiecki i masoƒski, w którym nie mo e byç miejsca dla katolickiej i narodowej Polski. Jak ju si Polska, mimo wszystko, znalaz a w tej masoƒskiej i niemieckiej Unii, wówczas LPR przystàpi do rozsadzania jej od wewnàtrz, chocia wcale ich nie parzà europejskie diety. Zresztà ksi dza Rydzyka te nie, chocia wczeêniej nazywa unijne fundusze judaszowymi srebrnikami. Drugi filar koalicji, Lepper, straszy rolników przed referendum akcesyjnym: nie dostaniecie ani jednego euro, grozi nam ekonomiczne wymazanie z mapy Êwiata. Na rok 2007 same dop aty bezpoêrednie liczone sà na 9 miliardów z otych, dla pó tora miliona polskich gospodarstw! Obowiàzujàca od tego roku jawnoêç ( dost pnoêç danych w Internecie ) poka e, ile wzià Lepper i jemu podobni przeciwnicy integracji. Nie chodzi jednak tylko o koalicyjne przystawki, gdy bracia Kaczyƒscy te sobie nieêle folgowali przed obj ciem najwy szych urz dów, zw aszcza w zakresie pobudzania antyniemieckich i eurosceptycznych fobii, niepomni, e zagranica spisuje czyny i rozmowy. Lech Kaczyƒski, na finiszu kampanii prezydenckiej gotów by obiecaç renegocjacje Traktatu Akcesyjnego, w co wierzy równie mocno, jak w nowe województwo Êrodkowo-pomorskie, które te obiecywa Miejsce tej koalicji na arenie mi dzynarodowej - i na tym polega grzech pierworodny - jest takie dok adnie, jak w Parlamencie Europejskim. Na marginesie, poza g ównymi frakcjami i sferà realnych wp ywów, w galerii osobliwoêci, gdzie mogà sobie od czasu do czasu pokrzyczeç razem z kilkoma pos ami z partii, których nigdy nie chcia bym mieç za sprzymierzeƒców Polski. To jest odwzorowanie dzisiejszej pozycji Polski, reprezentowanej przez koalicj Pis, LPR i Samoobrony, pomimo, e jeste- Êmy najwi kszym z nowych krajów, co do którego by y spore oczekiwania. Powa nym sygna em ostrzegawczym na pó metku Parlamentu Europejskiego ( styczeƒ 2007 ) by o to, i wszyscy Polacy, którzy poddali si weryfikacji poprzez demokratyczne glosowanie, otrzymywali najmniej g osów poêród 27 krajów! Co oznacza, e negatyw koalicji przenosi si na wszystkich, wszyscy jesteêmy zainfekowani przez rzàd odwrócony do Europy ty em. Wniosek mo e byç jeden. Skoro tak, to naszym obowiàzkiem jest pokazywanie innego oblicza Polski. W imi dobrego imienia Polski trzeba pokazaç, e oblicze kraju nie redukuje si do wizerunku Kaczyƒskich, Giertycha i Leppera. Takie same ambicje majà ci, co si dzisiaj zbierajà w Warszawie, pod has em obrony demokracji. Nie mo na im zostawiç patentu na europejskoêç. Bo przecie nie tylko o wizerunek tutaj chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o skutecznoêç na arenie mi dzynarodowej. Miarà skutecznoêci nie jest nadu ywana broƒ weta, bo to raczej objaw s aboêci i izolacji. Skuteczny jest kraj, który pozyskuje partnerów i buduje zwyci skie 20

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów:

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów: STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Zasady wyboru promotorów,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW NR 29/2004 Dotyczy: petycji przekazanych do wiadomości Komisji Niniejszym przekazujemy streszczenie dwóch petycji (nr 434/2004 i 437/2004)

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Pary i Berlin, 15 stycznia 2003 r. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

V Kongres Obywatelski

V Kongres Obywatelski V Kongres Obywatelski Sesja: Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty. V Kongres Obywatelski Efekty i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego Cezary Trutkowski Znaczenie wyborów samorządowych 68% Średnia

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Finanse Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE 11.4.2016 B8-0442/1 1 Umocowanie 10 uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące przystąpienia Turcji do UE, uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p Rozdzia III

Spis treêci. Wst p Rozdzia III Spis treêci Wst p................................................... 7 Rozdzia I Samorzàd terytorialny poj cie, istota i podstawy prawne....... 9 1. Poj cie i istota samorzàdu terytorialnego..................

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Postanowienia ogólne 1. 1. Tworzy się związek pracodawców pod nazwą: Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, zwaną

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà

Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà Monika Zima Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà kszta cenie obywatelskie Warszawa 2009 1. Co to jest obywatelstwo? Kto to jest obywatel? Obywatelstwo to prawna wi ê cz owieka z jakimê

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Poznań, dnia 25 września 2013 r. OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. 1. Opis zagadnienia Opinia dotyczy stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo