Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej"

Transkrypt

1 Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED

2 Pose Jacek Saryusz-Wolski podczas wyg aszania referatu na poznaƒskiej konferencji 2

3 Filip Kaczmarek Pose do PE Wprowadzenie Szanowni Paƒstwo, Poznaƒ, 21 maja 2007 r. z dumà i satysfakcjà przyjà em fakt, e moje miasto - Poznaƒ, stolica regionu znanego z pragmatyzmu i gospodarnoêci, goêciç mog o Konferencj Programowà Platformy Obywatelskiej. Ciesz si, e to w aênie tu odby a si tak wa na dla naszej przysz o- Êci dyskusja. Wierzcie mi Paƒstwo, e nie ma lepszego miejsca, by dyskutowaç o naszym miejscu w Europie ni Poznaƒ miasto po o one w równej odleg oêci od Warszawy i Berlina, od wieków w naturalny sposób cià àce ku Zachodowi, a obecnie korzystajàce w pe ni z mo liwoêci, jakie daje nam obecnoêç w Unii. W sferze polityki europejskiej na Platformie Obywatelskiej spoczywa ogromna odpowiedzialnoêç. Jest jedynà polskà partià identyfikowanà jednoznacznie jako proeuropejska. W Parlamencie Europejskim nale y do najwi kszej frakcji EPP-ED, przez co uzyskuje relatywnie du y wp yw na podejmowane decyzje. Ma kompetentnych ekspertów, polityków i co najwa niejsze przygotowuje nowoczesny, dostosowany do realiów XXI wieku program polityczny, który uwzgl dnia do- Êwiadczenia z naszej trzyletniej obecnoêci w Unii Europejskiej. Platforma Obywatelska jest partià, która zdaje sobie spraw ze znaczenia polityki zagranicznej, czego dobrym przyk adem by- a mi dzy innymi poznaƒska konferencja Silna pozycja w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej. 3

4 Platforma Obywatelska, podobnie jak Unia Europejska, czerpie si ze swojej ró norodnoêci, bogactwa my- Êli, wieloêci poglàdów. JednoczeÊnie pami tamy o tzw. zasadzie Tuska - zasadzie, która w sferze polityki zagranicznej nakazuje solidarne, ponadpartyjne dzia anie w interesie polskiej racji stanu. Trzy lata temu Polska zosta a cz onkiem Unii Europejskiej. 40-milionowe paƒstwo polskie sta o si wa nym uczestnikiem polityki europejskiej. Czy dobrze wykorzystujemy swojà szans? Na konferencji programowej PO mia a zdefiniowaç priorytety, wokó których b dà koncentrowa y si dzia ania naszych parlamentarzystów i samorzàdowców w najbli szych latach. W programowych dokumentach nie mo e zabraknàç polityki zagranicznej. Skoncentrowani na codziennych sporach wewn trznych, politycy cz sto zapominajà o skutecznej dyplomacji i realizowaniu idei silnej Polski na arenie mi dzynarodowej. Poznaƒska konferencja odby a si 17 maja 2007 r. Jakie jest miejsce Polski w UE? Jak powiàzaç naszà polityk zagranicznà z rozwojem gospodarczym? Co z Rosjà? Te i wiele innych wa nych spraw zosta o poruszonych podczas naszego spotkania, w którym udzia wzi li liderzy oraz parlamentarzyêci naszej partii. Ranga imprezy, tematyka wystàpieƒ, osoby prelegentów oraz interesujàce aspekty dyskusji spowodowa y, e podjà em decyzj o przygotowaniu niniejszej publikacji. Dzi ki temu zyskacie Paƒstwo mo liwoêç poznania opinii wyg oszonych przez Donalda Tuska, Bronis awa Komorowskiego, Jacka Saryusza-Wolskiego, Jacka Protasiewicza, Adama Szejnfelda i Tadeusza Zwiefk. Filip Kaczmarek, Pose do Parlamentu Europejskiego, cz onek Komisji Rozwoju oraz Komisji Rynku Wewn trznego i Ochrony Konsumentów, cz onek Rady Krajowej PO 4

5 Donald Tusk przewodniczàcy PO Wystàpienie Pozwólcie, e zaczn od oczywistego stwierdzenia. Bez adnej przesady mo emy uznaç, e europejski wymiar polskiej polityki zagranicznej to domena i priorytet Platformy Obywatelskiej. Dlatego to dzisiejsze spotkanie ma kluczowe znaczenie nie tylko z punktu widzenia Platformy, ale tak e ca oêci dyskusji o przysz oêci Polski. I nie przesadzam, kiedy mówi w tym kontekêcie konkretnie o dzisiejszym spotkaniu. Wiemy dobrze, e zbli ajà si wst pne rozstrzygni cia dotyczàce przyj cia Traktatu Konstytucyjnego lub odsuni cia jego uchwalenia w nieokreêlonà przysz oêç. Wiemy dobrze, o co idzie bój w Europie. Zanim przejd do omówienia tego dylematu, który b dzie puentà mojego wystàpienia, chcia bym abyêmy zwrócili uwag przede wszystkim na trzy zasady, które jeêli tylko b dà respektowane, przybli à nas do rozwiàzania problemu, przed którym stoi Polska. Pierwszà z tych zasad sà kompetencje. Jednym z najwa niejszych zadaƒ Platformy Obywatelskiej, teraz kiedy przemawiamy jako opozycja i w przysz oêci, w której mamy nadziej rzàdziç, jest przywrócenie w polityce zagranicznej tak kompetentnych ludzi jak np. marsza ek Marek Zió kowski, czy pose Janusz Lewandowski. Podobnie pose Jacek Saryusz-Wolski, przewodniczàcy Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego uprawia autentyczny kult wysokich kwalifikacji. Choç bywa uznawany za postaç kontrowersyjnà, nawet zagorzali krytycy oddajà mu sprawiedli- 5

6 dliwoêç, jeêli chodzi o niezwyk y profesjonalizm w dzia alnoêci politycznej i publicznej. Wysokie kompetencje sà dziê nieporównywalnie bardziej wa ne ni pozorne przeczucia, szaleƒcza odwaga czy nawet oryginalne wizjonerstwo. Unia Europejska po wej- Êciu do niej Polski, po tym, co ju zdobyliêmy i co wymaga o odwagi i wyobraêni oraz zaanga owania wielkich talentów, a tak e uznajmy szcz Êliwych zbiegów okolicznoêci, ta Unia stawia dzisiaj przed nami zupe nie inne wymagania. To jest w aênie wymaganie najwy szych kompetencji. Nie ma skutecznie realizowanego narodowego interesu Polaków w Unii Europejskiej bez wysoko wykwalifikowanych dyplomatów, eurodeputowanych, pracowników administracji europejskiej i tak e krajowej. JeÊli dzisiaj mamy poczucie niepewnoêci, niestabilnoêci polskiej polityki zagranicznej, to wià emy je nie ze z à koniunkturà czy ze z ymi intencjami niektórych pot g Êwiata. To poczucie niepewnoêci i niestabilnoêci rodzi si wtedy, kiedy obserwujemy polskich polityków dzisiaj rzàdzàcych Polskà, którzy popisujà si swoimi niskimi kwalifikacjami, a do tego kierujà si w swych decyzjach niezwykle wysokimi emocjami. Dobrze wszyscy wiemy, jakiego polityka mam w tej chwili na myêli. Ale umówiliêmy si, jako szefostwo Platformy, e w tych wa nych tygodniach dla Polski nie b dziemy przemawiaç j zykiem z oêliwoêci pod adresem pani minister. Du o w ostatnich miesiàcach powiedzieliêmy o jej niekompetencji, wi c mam tylko nadziej, e jest ona ostatnim przyk adem tego, e mo na byç szefem dyplomacji du ego paƒstwa europejskiego, z tak du ymi aspiracjami i nie atwymi zadaniami jak Polska i dysponowaç jednoczeênie tak ma o kompletnymi kwalifikacjami zarówno merytorycznymi jak i emocjonalnymi. To jest zasada numer jeden, której Platforma powinna poêwi ciç swoje wysi ki. Wysokie kwalifikacje, niepodwa alne kompetencje. Sprawa druga to wspó praca. Nawo- uj osobiêcie od wielu miesi cy obóz rzàdzàcy, choç przypomina to troch wo anie na puszczy, do pe nej wspó pracy z opozycjà, nie tylko z PO, na rzecz realizacji strategicznych celów Polski poza granicami kraju. My, ludzie SolidarnoÊci wiemy najlepiej, e ten wielki niepodleg oêciowy wysi ek zosta skwitowany dobrà puentà, jakà by czas wejêcia Polski do Unii Europejskiej i NATO. Uda o si to tylko dlatego, e sk oniliêmy do pe nej wspó pracy obóz pokonanych, postkomunistów. Nazwijmy dzisiaj rzecz po imieniu. Polska jest we wspólnotach zachodnich, dlatego e troch wbrew historii, troch wbrew w asnym emocjom i my i oni, wtedy kiedy ten podzia by jeszcze ostry i wyraêny a wi c na poczàtku lat 90 tych w tej sprawie postanowiliêmy zbudowaç wspó prac. Tak by o tak e wtedy, gdy premierem by Leszek Miller, dla nas symbol z ego stylu sprawowania w adzy w Polsce. Platforma podj a wielki wysi ek, aby odsunàç od w adzy takich ludzi jak Miller, ale w sprawach dotyczàcych polskiego interesu narodowego, w sprawach zagranicznych, to zw aszcza Platforma Obywatelska potrafi a prze amaç wczeêniejszy opór i wspó pracowaç z innymi. Powiem wi cej: zmusi a przeciwników politycznych 6

7 do wspó pracy i sk oni a do wspó pracy premiera SLD-owskiego rzàdu. Ja wiem, e nawet w samej Platformie niektórzy kwestionowali ostroêç retoryki has a Nicea albo Êmierç, ale kiedy zapomnimy na chwil o emocjach zwiàzanych z samà retorykà to przyznacie Paƒstwo, e Platforma Obywatelska osiàgn a wówczas wielki sukces, wytyczajàc pewien cel polityczny, który skrótowo opisaliêmy tym zawo aniem. Nast pnie uda o si przekonaç do realizacji tego celu zarówno inne partie opozycyjne jak i przede wszystkim prezydenta KwaÊniewskiego oraz premiera Millera. Wspó praca nawet wtedy, gdy jest emocjonalnie trudna, wspó praca w kraju podstawowych si politycznych na rzecz silnej pozycji Polski w Europie jest warunkiem niezb dnym, by osiàgnàç sukces tak e w trakcie tych negocjacji. JeÊli chcemy uzyskaç, utrzymaç w ewentualnych nowych zapisach zbli- onà, podobnà pozycj politycznà Polski jak w Traktacie Nicejskim, musimy umieç ze sobà wspó pracowaç. I my, Platforma winniêmy wykazaç, e potrafimy zmusiç do wspó pracy dzisiejszych antagonistów. Ja t ofert w imieniu Platformy sk ada em prezydentowi Lechowi Kaczyƒskiemu trzykrotnie. Dzisiaj tak e pozwoli em sobie w imieniu wszystkich Paƒstwa zwróciç si do trzech prezydentów: dwóch by ych i jednego aktualnego, do Lecha Wa sy, Aleksandra KwaÊniewskiego i Lecha Kaczyƒskiego, abyêmy przy wszystkich ró nicach i emocjach w tej sprawie tak- e podj li wspó prac. Pozycja Polski w zapisach traktatowych to przysz a pozycja, to przysz e powodzenie, wi ksze lub mniejsze dla nas, naszych dzieci i naszych wnuków. To nie truizm, to realna perspektywa. I dlatego ta druga zasada politycznej wspó pracy wszystkich podstawowych si i autorytetów, jeêli chodzi o pozycj Polski w Europie i na Êwiecie, a szczególnie w przysz ym traktacie jest drugà Êwi tà zasadà, którà si kierujemy i b dziemy kierowaç w przysz oêci. I trzecia zasada, to zasada solidarno- Êci. Ale mówi w tej chwili o solidarno- Êci, przez ma e s. Naszej narodowej solidarnoêci wa nej wtedy, kiedy mówimy o Polsce na zewnàtrz. Mia em okazj ostatnio rozmawiaç z wieloma politykami europejskimi, np. Jose Maria Aznarem o polskich interesach, koncepcjach przysz ego traktatu, ale i o ocenach dzisiejszych zdarzeƒ w Polsce. Mia em te spotkanie ze wszystkimi ambasadorami paƒstw Unii Europejskiej w Warszawie i wsz dzie doêwiadcza em w sposób bardzo przykry, z ych skutków naruszania zasady polskiej solidarnoêci, jeêli chodzi o mówienie o Polsce i polskich sprawach poza granicami kraju. Nie ma usprawiedliwienia dla najwi kszych nawet autorytetów, utytu owanych uczonych czy polityków, jeêli nie potrafià godnie reprezentowaç Polski poza granicami kraju, jeêli podtrzymujà tam g ówne tezy z krajowych sporów, przenoszà swoje partykularne poglàdy, a nie potrafià broniç przede wszystkim dobrego imienia Polski. Uwa am, e Platforma Obywatelska w trakcie tak trudnego sporu z braçmi Kaczyƒskimi o przysz oêç Polski, daje jako g ówna si a opozycyjna dobry przyk ad, e b dàc w zasadniczym sporze, walczàc z PiSem o w adz w Polsce, potrafi umiej tnie, honorowo i godnie reprezentowaç polskà racj stanu i broniç polskich interesów na zewnàtrz. Donald Tusk, Przewodniczàcy Platformy Obywatelskiej, Pose na Sejm RP 7

8 Bronis aw Komorowski Wiceprzewodniczàcy PO Wystàpienie Wyzwaniem pokolenia naszych ojców i dziadków by a walka o Polsk. Z bronià w r ku. Wyzwaniem ludzi SolidarnoÊci by o przywrócenie Polsce wolnoêci i wartoêci europejskich. Przy powielaczu. Wyzwaniem pokolenia polityków rzàdu Mazowieckiego i III RP wprowadzenie Polski do struktur Êwiata zachodniego (UE i NATO). Na salonach dyplomatycznych. Uda o si. Polska sta a si pe noprawnym cz onkiem struktur Zachodu. Wyzwaniem obecnych czasów zakopaç Polsk po uszy w Europie. Daç szanse i lepsze perspektywy ka demu Polakowi dzi ki cz onkostwu w Unii. Dogoniç Europ. Winni to jesteêmy naszym dzieciom i wnukom. Europa kluczowa dla wielu obszarów dzia ania paƒstwa oraz aktywno- Êci gospodarczej i spo ecznej obywateli Dlatego wa na dla ca oêci prac nad programem PO bo nie da si mówiç o szansach rozwoju polskich regionów, o rynku pracy, o przedsi biorczoêci, o edukacji, o polskiej wsi, o demografii, zarówno o emigracji, jak i imigracji, o ochronie Êrodowiska, nie wspominajàc ju polityki zagranicznej i bezpieczeƒstwa ignorujàc kontekst naszej obecnoêci w Unii Europejskiej. Nie mo na tez tworzyç programu rzàdzenia paƒstwem bez perspektywy europejskiej to b àd, który pope ni PiS. 8

9 Stawiam trzy zadania dla europejskiego programu Platformy: Program PO powinien zawieraç recept na to, jak dogoniç Europ. Powinien wskazywaç, jak Polska mo e odegraç rol wa nego i aktywnego cz onka UE rol, której w tej chwili w zwiàzku z chaosem w polityce zagranicznej PIS nie mo emy odegraç. Rzàd PiS idzie przodem do ty u. Jak doganiaç Uni? Unia Europejska jest troch jak kolarski WyÊcig Pokoju - wszyscy szosujà pokojowo, wi kszoêç w peletonie. Ale zawsze jest tak, e jest lider z ó tà koszulka, jest przód i ty peletonu. My niestety jesteêmy z ty u peletonu: 6 % wzrostu, ale inni kraje ba tyckie, S owacja jadà szybciej! Nowy program PO powinien byç programem otwartej dyskusji o Europie. PIS nie chce debaty publicznej, bo boi si wybuchu sztucznego euro-entuzjazmu. I to w spo eczeƒstwie, w którym blisko 90% ankietowanych przez CBOS wyra a zadowolenie z polskiej obecnoêci w UE. My nie mamy powodów do wstydu - jesteêmy partià pro-europejskà, cz onkiem najstarszej i najwi kszej rodziny europejskich partii chrzeêcijaƒsko-demokratycznych. Chcemy, aby nasz program sta si kotwicà debaty obywatelskiej o Europie i Êwiecie, debaty szerszej ni tylko Êrodowiska PO. Nie dajmy sobie odebraç europejskiego sztandaru przez farbowanych euroentuzjastów na lewicy. PO powinna pozostaç najbardziej pro-europejskà si à politycznà na polskiej scenie politycznej. Debata ta pomo e nam tak e rozmawiaç nt. znaczenia wspó czesnego patriotyzmu. Pomo e odpowiedzieç na pytanie, co dziê oznacza skuteczna s u ba Polsce. Nie idzie to o odêwi tnà retoryk, ale codziennà prac. Czas walki minà, nasta czas wyt onej pracy. Europejska interpretacja interesu narodowego pozwala na àczenie interesu narodowego z interesem wspólnotowym, na budowanie narodowej dumy z przynale noêci do grona paƒstw europejskich, i wreszcie widzenia patriotyzmu jako postawy nie skierowanej przeciwko innym, ale wspierajàcej to co nasze w europejskiej wspólnocie. Bo to w aênie Unia Europejska stoi dziê na stra y europejskiej ró norodnoêci. Dlatego nale y przyjàç zasad, e nie ma silnej Polski bez jej obecnoêci w UE, ale nie ma te dalszego, korzystnego dla Polski rozwoju integracji bez aktywnego polskiego udzia u w procesie integracji. Program pozytywny. Nie chowamy g owy w piasek w sprawach kluczowych dla polskiej racji stanu. Dosz o do bezprecedensowej w demokracji sytuacji, e to opozycja Platforma Obywatelska zg asza pomys y, kiedy rzàd siedzi cicho. Tak by o z nowym systemem glosowania w Unii, z klauzulà solidarnoêci energetycznej, z pomys em NATO- -wskiej tarczy antyrakietowej. 9

10 System g osowania w radzie Unii, rzàd zg osi prezydencji Unii jako projekt rzàdu bez publicznej debaty, o którà usilnie zabiegaliêmy. Czekamy na realizacje pozosta ych pomys ów Platformy Obywatelskiej. Wiemy, ze np. w sprawie klauzuli solidarnoêci energetycznej w nowym traktacie, Polska nic nie zrobi a i nie zg osi a tego pomys u w Unii Europejskiej. Na marginesie jak mo na tyle mówiç o solidarnoêci europejskiej w sprawie energii, a nast pnie nie zaprosiç Komisji Europejskiej na prezydencki szczyt krakowski w sprawie energii. To nie tylko kwestia gestów, to chaos i niekompetencja. Nie mo emy pozwoliç, aby Polska zosta a zepchni ta na margines w Unii. Debata o takim czy innym rozwiàzaniu w nowym traktacie unijnym, nie mo e zepchnàç Polski do roli outsidera. Pog bienie integracji na przyk ad w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeƒstwa le y w naszym ywotnym interesie narodowym. PO jest partià pozytywnych pomys ów i zaanga owania europejskiego, a nie partià destrukcji i izolacji. Nawet w najtrudniejszych sprawach, takie jak system g osowania w radzie UE, mo na znaleêç kompromis, kompromis bez którego Unia nie mog aby powstaç. Bronis aw Komorowski, Wiceprzewodniczàcy Platformy Obywatelskiej, Pose na Sejm RP 10

11 Jacek Saryusz-Wolski Pose do PE Referat programowy Miejsce Polski w UE W pierwszej po owie lat dziewi çdziesiàtych radio poda o nast pujàcà wiadomoêç: minister Skubiszewski zakoƒczy w aênie negocjacje z Brukselà na temat wejêcia Wielkopolski do Unii Europejskiej. Najpierw - jako cz owiek z Kongresówki - poczu em si nieswojo, potem zrozumia em, e jest pierwszy kwietnia i by to art. Niemniej chcia em podzi kowaç Wielkopolsce, e na nas poczeka a. Sàdz, e w rozmowie ze spo eczeƒstwem w dalszym ciàgu wa ne jest pytanie: czy warto byç w Unii?. Jednak my w naszym gronie powinniêmy ju tylko i wy àcznie mówiç o tym: jak i w jakiej Unii?. Musimy wyprzedzaç myêlà, pomys em, koncepcjà, strategià bieg spraw. Zw aszcza, e nasza seria konferencji programowych, to jest budowanie pomys u, precyzyjnego planu na ten moment, kiedy b dziemy rzàdziç, co mam nadziej ziêci si wkrótce. O tym, jak wa na jest Unia Europejska mówi Przewodniczàcy Donald Tusk i moi przedmówcy. Chcia bym jedynie przypomnieç, odnoszàc si do jak e s usznego has a dzisiejszej konferencji Przez silnà pozycj w Unii do silnej polityki zagranicznej Polski, e 80% problemów polskiej polityki zagranicznej to sà kwestie zwiàzane z Unià Europejskà: albo sà to stosunki z innymi cz onkami Unii albo relacje z zewn trznymi wobec Unii partnerami. Zastanówmy si, zatem jak byç w Unii, jak zbudowaç strategi i jak jà rozpisaç na dzia ania, bo na dobrych ch ciach, na entuzjazmie wo- 11

12 bec Unii Europejskiej dalej ju wiele zbudowaç nie mo na. Chcia bym wprowadziç pewnà korekt do tego, o czym mówi Bronis aw Komorowski. Nie powinniêmy mieç ambicji dogonienia, powinniêmy mieç ambicje przegonienia. Nikt lepiej nie zrozumie ni Wielkopolanie, e mo na lepiej, e mo na wi cej, e mo na byç przed tymi, z którymi si konkuruje. To jest ten pozytywizm wielkopolski, który oby si rozla na naszà ogólnopolskà strategi bycia w Unii, czyli bycia w czo ówce, bycia jak mówià w Brukseli w twardym rdzeniu, w pierwszej lidze jak mówimy my. Natomiast g ównym przes aniem tego, co chc dziê Paƒstwu powiedzieç jest ubóstwo w realizacji celu zawartym w haêle: przez Europ do silnej pozycji Polski na arenie mi dzynarodowej. Obecna s aboêç polega na tym, e brzdàkamy na fortepianie jednym palcem w jeden klawisz, e nie wykorzystujemy ca ej klawiatury, którà proponuje nam Unia. Wszechobecny jest brak kompetencji, o którym mówi przed chwilà Przewodniczàcy Donald Tusk. Mo emy i powinniêmy wykorzystywaç wszystkie instrumenty. Gra, którà zapowiada Platforma powinna byç grà ca ej orkiestry, albo eby u yç wojskowego porównania trzeba ruszyç nie szpicà tylko tyralierà. Jak zatem wyglàda ta pe na klawiatura, czy jak kto woli orkiestra, jako koncept oddzia ywania, budowania silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej? Mo emy wymieniç cztery grupy czynników wp ywajàcych na si kraju w Unii: klasyczne, instytucjonalne, strukturalne i wewnàtrzpolityczne. PodejÊcie klasyczne. Pozycja w Unii wynika z tego, jakim krajem jesteêmy, jak du ym i gdzie po o onym. Jest to szko a, która w stosunkach mi dzynarodowych jest nazywana szko à realistycznà. Czyli o sile stanowi wielkoêç paƒstwa, terytorium, demografia tzn. iloêç ludnoêci, bogactwo mierzone w PKB, ogólny stan gospodarki, jego dynamika, jego zasoby naturalne, ale równie takie parametry jak armia, jak edukacja, jak mobilnoêç spo eczeƒstwa, elastycznoêç rynku pracy, jak innowacyjnoêç, inwestycje i si a badaƒ i technologii. Druga szko a w historii stosunków mi dzynarodowych, nazywana szko à liberalnà, mówi, e pozycja paƒstwa zale y od tak zwanych mi kkich czynników: standing na arenie mi dzynarodowej, oddzia ywanie ideowe czy ideologiczne - jak kto woli, atrakcyjnoêç modelu i wzorca, zdolnoêç przyciàgania innych, czyli taki krajowy seksapil. Sà takie kraje, które przyciàgajà swoim modelem - Irlandia, czy Francja, która posiada kulturowà zdolnoêç przyciàgania. Sà to wszystko czynniki klasyczne, które w jakimê sensie sà dane i które mo na kszta towaç, jednak nie w krótkim okresie, a ju w adnym razie nie w czasie kadencji jednego rzàdu. Wyjàtkowo wa ne, jeêli chodzi o si paƒstwa, sà czynniki instytucjonalne. Wracajàc do porównania muzycznego. Trzy fortepiany, na których trzeba graç to jest Rada Komisji Parlamentu Europejskiego, Komisja, Parlament. W tych trzech miejscach musimy byç obecni i musimy wspó pracowaç. Moim zdaniem dzisiaj jeden z tych instrumentów nie jest w pe ni u ywany w polskiej polityce zagranicznej - mam tu na myêli Rad, której rola 12

13 jest najwa niejsza czy nam si to podoba czy nie. Stàd tak wa na jest dyskusja o sile g osu. Rola Komisji s abnie, ale dalej jest bardzo istotna, zw aszcza, jeêli chodzi o tworzenie prawodawstwa, jego inicjowanie, w du ej mierze ze wzgl du na monopol jaki ma w tej materii. I wzrastajàca pozycja Parlamentu Europejskiego, co cz sto w Polsce jest niedostrzegane. Parlament wspó stanowi znacznà cz Êç legislacji obowiàzujàcej w Polsce i wspó decyduje o unijnych wydatkach, które w przypadku Polski stanowià 1/5 naszego bud etu. Rola tej instytucji jest du o wi ksza ni wynika oby to z literalnej interpretacji traktatu. Znaczenie Rada jest kapitalne i najwa niejsze. Nie prawdà jest to, co wszyscy mówià, e w Radzie si nie g osuje. Prosz Paƒstwa, delegacja PO w Parlamencie Europejskim wprowadza system monitorowania ka dej regulacji prawnej, na dwa lata zanim ona si pojawi w Parlamencie, w momencie, kiedy dopiero powstaje jej koncepcja. B dziemy zak adali dossier danej regulacji prawnej i we wspó pracy z sejmowym klubem PO pracowali nad nià. B dziemy prowadziç symulacje, na jakà wi kszoêç w Radzie, w oparciu o nicejski system g osów, mo emy liczyç. Taka wiedza pozwoli odpowiednio wczeêniej reagowaç i wp ywaç na ostateczny kszta t regulacji prawnej. Teraz zdarza si, e rzàd budzi si w ostatniej chwili, kiedy jest ju póêno, jesteêmy w mniejszoêci i nie mo na nic zrobiç. To w aênie w tej poczàtkowej fazie liczy si si a g osu i to ona wyznacza kierunek i kszta t legislacji. Zatem jeêli ktoê mówi, e g osowanie w Radzie oraz system g osowania jest niewa ny, to jest to albo ignorancja, albo dzia anie w z ej wierze. Jeden profesor fiƒskiego pochodzenia przygotowa opracowanie, które pokazuje liniowo prostà korelacj mi dzy si à g osu a finansami, jaki dany kraj pozyskuje. Po prostu sà to dwie krzywe, które biegnà równolegle: im wi cej g osów tym wi cej korzyêci pozyskuje si z Unii. W Radzie równie wa na jak si a g osów jest zdolnoêç koalicyjna, to znaczy umiej tnoêç nawiàzywaniu kontaktów i pozyskiwania sojuszników. Chcàc optymalizowaç wynik polityczny i gospodarczy, powinniêmy stosowaç zasad zmiennych sojuszy tj. pozyskiwaç koalicjantów do konkretnych spraw. Istotnà kwestià jest przygotowanie si do przewodnictwa w Radzie. Czy Polska jest do tego gotowa? Widzicie Paƒstwo jak wa ne sà dzisiaj Niemcy dzi ki temu, e prezydujà? Jak jutro wa na b dzie Portugalia? Polska ma pe niç t rol w drugiej po owie 2011 roku, czyli, yczàc tego sobie nam, za rzàdów Platformy. Do tego si trzeba przygotowaç. Kraje, które tego si spodziewajà ju na dwa, trzy lata wczeêniej powo ujà zespo y, przygotowujà wszystko od koncepcji poprzez metody pracy po budynki. Kolejna kwestia, jeêli chodzi o Rad, to doêwiadczenie i reputacja ministrów. Paƒstwo nie b dzie silne, jeêli ministrowie, którzy jadà do Brukseli obra ajà si na unijnych partnerów, albo przez pomy k przeczytajà tajnà cz Êç instrukcji. Podobnie sprawy si majà w przypadku ambasadora i jego zast pców. Muszà to byç dyplomaci przygotowani merytorycznie, do- Êwiadczeni, z ogólnà kulturà, znajo- 13

14 moêcià j zyków, majàcy prze o enie polityczne na kraj. Wreszcie urz dnicy w strukturach Rady. Nie znajdziemy tam Polaków na wy szych szczeblach (mo e poza jednà osobà). Jest to nasza wielka s aboêç, a winna le y w du- ym stopniu po polskiej stronie. Kilka s ów o Parlamencie Europejskim. Politolodzy mierzà si obecno- Êci w Parlamencie Europejskim takim wskaênikiem, który mówi, jaka cz Êç ze 100% reprezentacji jest skoncentrowana w trzech najwa niejszych frakcjach (tj. u chadeków, socjalistów, libera ów). Wyniki sà nast pujàce: W grzy 100%, Hiszpania 90%, Niemcy - 80%, Polska 55%. Oznacza to, e 45% mandatów, czyli po owa, sà to mandaty ludzi, którzy w trakcie obrad równie dobrze mogà pójêç na kaw, bo ich g os nic nie znaczy. Wyrzekamy si wp ywu w 50% na t cz Êç suwerennoêci, której transferu na rzecz instytucji unijnych eêmy dokonali. To jest sprzeczne z interesem i os abia naszà pozycj, nasze mo liwoêci. OczywiÊcie w Parlamencie Europejskim, kluczowe jest to, w jaki sposób parlamentarzyêci pracujà, ile raportów przygotowujà, jakie funkcje pe nià, jakie jest ich zaplecze, równie pami ç instytucjonalna tego, co si w Parlamencie dzia o w przesz oêci. I wreszcie Komisja Europejska, czyli egzekutywa - coê, co niektórzy mylnie nazywajà rzàdem. Kluczowà rol odgrywajà tutaj Komisarze. I formalnie jest tak, e pracujà na rzecz ca ej Europy, jednak jest mi trudno sobie wyobraziç, eby Komisarz niemiecki, francuski czy hiszpaƒski, móg by nie poinformowaç Przewodniczàcego Komisji, e jego kraj ma jakiê problem z partnerem z poza UE np. problemy z eksportem mi sa do Rosji. Niestety jeden z Komisarzy zapomnia tego zrobiç przez rok. Nie jest wi c prawdà, e jest to ponadnarodowy urz dnik, który nie reprezentuje swojego kraju. Politologiczne badania, analiza empiryczna wykazujà, e w kluczowych kwestiach Komisarze g osujà zgodnie z instrukcjami stolicy. I to jest bardzo wa ne dla rzàdu, czy ma swojego Komisarza, czy nie ma swojego Komisarza, czy ma porozumienie z Komisarzem, czy nie. Czy wie co si dzieje w Komisji, czy nie. I z tego punktu widzenia to równie jest bardzo wa ne. Pora kà polskiej obecnoêci w Komisji jest brak ludzi w gabinetach Komisarzy. Raptem jeden Polak jest cz onkiem gabinetu (nie liczàc otoczenia polskiego Komisarza).Wa ni sà tak e urz dnicy na kluczowych pozycjach, równie ich rozstawienie na drabinie stanowisk i mo liwoêç wp ywania na decyzje jest nik e. Dzisiaj Polska ma 703 urz dników w Komisji, w tym 350 asystentów, 353 administratorów. Mówiàc przekornie mo na powiedzieç, e polskà kwot ona jest podobna do hiszpaƒskiej, a Hiszapnów w tym momencie jest zatrudnionych 1782 osoby mo na wype niç nikomu nie ujmujàc, kierowcami i sprzàtaczkami a przecie nie o to chodzi. A zatem Polska ma w strukturze Komisji urz dniczej na 23 tysiàce urz dników 703 osoby na najni szych mo liwych pozycjach, jeszcze dodatkowo obni onych na skutek celowo przeprowadzonej w tym duchu reformy Neila Kinnocka. Stanowi to 3,1% wszystkich urz dników. Dla porównania Hiszpania ma 7,7%. Na najwy szych stanowiskach dyrektorów generalnych i zast pców dyrektorów 14

15 generalnych na 300 stanowisk Polska ma 2 osoby. Na stanowiskach A14 czyli dyrektorów, doradców z 16 stanowisk, które sà nam przyznane, jest jedynie siedmiu, czyli mniej ni po owa. Na stanowiskach szefów dzia ów A9, A12, czyli Êredni personel, na 74 naszej kwoty jest tylko 26. Nasza sytuacja kadrowa, od której zale y nasz potencja polityczny w Komisji, jest katastrofalnie z a. To nie jest wynik tego, e Polska ma z à polityk w tej dziedzinie. Dramat polega na tym, e nie ma w ogóle adnej polityki w tej dziedzinie. Poza czynnikami instytucjonalnymi wa ne sà równie czynniki strukturalne. Tu chodzi o to, e nasz styk z Unià to nie jest wy àcznie styk na linii: instancje w adze - instytucje. To jest styk w aêciwie ca ego przekroju spo- ecznego i gospodarczego. A zatem jak si wzajemnie przenikajà. W teorii nazywa to si czynnik interpenetracji struktur, czyli przenikanie si i stykanie struktur administracyjnych. Polega to na tym, e pracujàc nad ró nymi regulacjami urz dnik z jednego kraju mówi do urz dnika drugiego kraju tym samym j zykiem, u ywa tej samej terminologii. W przypadku przenikania si wzajemne struktur politycznych, w aêciwie, poza Platformà Obywatelskà, która jest aktywnym graczem Europejskiej Partii Ludowej, jednej z trzech liczàcych si mi dzynarodówek, w innych mi dzynarodówkach jesteêmy nieobecni.. Jest to powa na s aboêç, gdy - kiedy prosimy naszych polskich kolegów socjalistów s uchajcie, jest wa na sprawa bud etowa czy legislacyjna, zadzia ajcie kana ami partyjnymi, to niestety koƒczy si na dobrych ch ciach i totalnej nieskutecznoêci. Podobnie rzecz si ma, jeêli chodzi o wzajemne przenikanie si grup interesów czy zwiàzków pracodawców, pracobiorców, zwiàzków zawodowych, zwiàzków rolniczych. Jest bardzo êle. JesteÊmy nieobecni. Sà to rachityczne, Êladowe obecnoêci naszych interesów, a to one wp ywajà w procesie konsultacji na kszta t decyzji, na kszta t legislacji, na kszta t finansów. Wzajemne przenikanie si struktur konceptualnych i instytutów jest istotne, poniewa to, co dzisiaj jest na naszych biurkach w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej, rodzi o si 10, 15, 20 lat wcze- Êniej na uniwersytetach i w instytutach. I wtedy ju trzeba o tym wiedzieç. Polskie struktury konceptualne w tej dziedzinie, z niewieloma wyjàtkami, sà dramatycznie s abe. Nie uczestniczymy myêlowo i intelektualnie, naukowo, ekspercko w tych pracach we wczesnych fazach, kiedy to zapadajà g ówne rozstrzygni cia. We wszystkich starych krajach cz onkowskich jest coê takiego, jak wyspecjalizowana dyplomacja unijna czy multilateralna. To jest kompletnie inna szko a dyplomacji. Obowiàzujà inne zasady, dzia a si przez palet kontaktów a nie przez jednego partnera. My takiej kadry prawie nie mamy. Platforma przedstawi a propozycje w tej materii, którà mo na znaleêç w naszym programie. Cz Êciowo ju mówi em, e podobnie z y obraz przedstawia si, jeêli chodzi o polskà pozycj kadrowà. On jest dobry na poziomie m odzie y. Mamy wspania ych asystentów w Parlamencie. Problem w tym, e Ci ludzie 15

16 mogà dotrzeç do pozycji Dyrektora Generalnego zgodnie z normalnà unijnà Êcie kà awansu po latach. Czy Polska mo e czekaç? Czy nie powinniêmy podjàç takich dzia aƒ, eby na wa nych kierowniczych pozycja Polacy znaleêli si w tej chwili? Wreszcie konwergencja wartoêci. Trzeba u ywaç tego samego j zyka wartoêci, eby zagraniczni dyplomaci nie mówili do nas w Parlamencie Europejskim: my nie rozumiemy Waszego ministra, my nie rozumiemy przekazu Waszych dyplomatów. To, co nazwa em poprzednio zdolnoêcià budowy koalicji, to konwergencja interesów, t umaczenie, szukanie punktów zbie nych poprzez umiej tnoêci negocjacyjne i koncyliacyjne, poprzez umiej tnoêci zawierania ró nego rodzaju kompromisów i oczywiêcie ich dotrzymywania. Kwestia, która nas os abia, ale którà mo na nadrobiç, jest znajomoêç j zyków. Silni sà ci, którzy majà tak zwany przywilej j zykowy: Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy. Nie mo emy wysy aç przedstawicieli nie znajàcych j zyków na rozmowy z Radà, na rozmowy z Komisjà, czy jako Pos ów do Parlamentu Europejskiego. Przepraszam, e byç mo e êle mówi o niektórych kolegach, ale czy to nie jest dramatyczne os abienie naszego potencja u? Wreszcie bardzo trudno uchwytny, dlatego umieêci em go w obszarze czynników strukturalnych czyli w jakimê sensie nieformalnych - autorytet moralny paƒstwa. Gigantyczny autorytet rodem z Gdaƒska, SolidarnoÊç, który eêmy o ywili, odêwie yli, odkurzyli, przy okazji rocznicy 25-lecia. Autorem by Janusz Lewandowski i delegacja PO. Ten autorytet moralny wiele te nam u atwia. Je eli sami go nie uszanujemy, je eli sami go nie promujemy albo je eli przes aniamy go innym obrazem jesteêmy s absi. Trzeba budowaç wspólnie w myêl tej doktryny, którà roboczo nazwijmy doktrynà Tuska, tzn. konsensualnego dbania o obraz Polski i si na arenie mi dzynarodowej, a zw aszcza na arenie europejskiej. A zatem umiej tno- Êci merytoryczne, to wszystko, co jest w aêciwie w tym pakiecie Tuska, kompetencje, wp ywy polityczne, do- Êwiadczenia, pami ç instytucjonalna, reputacja, standing, zdolnoêç i ch ç uczenia si, otwartoêç na argumenty innej strony a nie chowanie si w kokonie êle poj tej swojskoêci, zdolnoêç koalicyjna, zdolnoêç do ujawnienia informacji. Równie wspó praca z mediami, którym czasem wydaje si, e sà obserwatorami. One sà aktorami. Mogà nam pomagaç albo szkodziç. Niestety w budowaniu czarnego obrazu, jakkolwiek by on nie by zas u ony czy niezas u ony, biorà Êwiadomie i nieêwiadomie udzia polskie media. Musimy nauczyç si komunikowaç Uni polskiemu spo eczeƒstwu i Unii komunikowaç Polsk. Kolejny czynnik wewnàtrzpolityczny - system koordynacji polityki europejskiej. Tylko wielkie kraje, tak jak Niemcy, mogà sobie w tej materii pozwoliç na ba aganiarstwo, na istnienie trzech odr bnych konkurujàcych ze sobà oêrodków polityki europejskiej. W Polsce sà 4 takie oêrodki, konkurujàce, przeczàce sobie, wysy ajàce sprzeczne sygna y, podatne na manipulacj negocjacyjnà. W wyniku czego przegrywamy. A potrzebujemy jednego silnego, dzia ajàcego efektywnie oêrodka. Odpornego na doraênà presj i lobbing polityczny, równie majàcego oparcie w najwy szych gremiach systemu koordy- 16

17 nacji mówiàcego jednym g osem oraz silnej w tym w miejscu roli premiera, poniewa w sprawach z Unià sprawy zagraniczne mieszajà si ze sprawami wewn trznymi i nie mo na jednego od drugiego oddzieliç. Drugi czynnik wewnàtrzpolityczny to wiarygodnoêç w wype nianiu zobowiàzaƒ. Nie mo na podpisywaç zobowiàzaƒ i w z ej czy dobrej wierze ich nie wype niaç. A wi c transponowanie na grunt prawa krajowego prawa unijnego. Wywiàzywanie si z nieformalnych porozumieƒ politycznych, których si nie zapisuje, ale które po czterech latach nadal wià àcy d entelmenów i dyplomatów. Czynnik najbardziej niewymierny. Pro futuro i pro domu sua, standing i si a rzàdu. S aby rzàd jest nieskuteczny, silny rzàd mo- e wiele oczekiwaç. S abego rzàdu nie s ucha si w Brukseli i uk adach bilateralnych. A zatem na ile rzàd jest silny, na ile powa nie traktuje polityk europejskà jako centralnà a na ile jako rezydualnà, jako coê konieczne. B dne jest za o enie, e Unia to tylko kasa, i nie nale y w tym uczestniczyç. Rzàd, który zdaje sobie spraw z wagi spraw europejskich, posiada i potrafi wykorzystaç ca e instrumentarium. I wreszcie zgoda, o której ju tutaj troch by o mowy, którà roboczo nazwa- em doktrynà Tuska. Zgoda najwa niejszych si politycznych w fundamentalnych sprawach kraju, poniewa jeêli nie ma zgody to w punkcie wyjêcia si przegrywa. KonsensualnoÊç sceny politycznej w fundamentalnych sprawach, w sprawach, które na ogó nazywa si racjà stanu. Sà oczywiêcie takie sytuacje, w których niezgoda zaplanowana mo e paradoksalnie wzmacniaç. To by element rozmów PO z rzàdem Millera. PomagaliÊmy mu wytrwaç w obronie nicejskiego systemu g osowania. Ale konsensualnoêç jako podstawa, jako zasada, jest elementem si y. Konkludujàc. Jakie sà scenariusze dla Polski i jaki pomys na Polsk w Unii ma PO? Po pierwsze mo emy byç kibicem, siedzieç gdzieê na koronie stadionu, przyglàdaç si, klaskaç, braç wszystko, co dajà. Nazywam to szko euronaiwnà. Szko a ta zak ada niepodmiotowe traktowanie samego siebie, jednoczeênie przy pe nych ustach Europy i jej ideach. Scenariusz drugi: byç w defensywie, nie wychodziç na boisko nawet z najtrudniejszymi przeciwnikami czy partnerami tylko siedzieç w szatni, na awce rezerwowej. Postawa eurosceptyczna. Znowu na inny sposób, ale równie niepodmiotowego traktowania Unii i ca ego siebie. Wy àczanie si z gry przez zaniechanie, przez brak umiej tnoêci, przez uprzedzenia, przez êle poj te realizowanie interesu narodowego Polski. I wreszcie trzecia postawa. Podmiotowe traktowanie siebie i Unii. Unia to my. My Uni chcemy stanowiç, wspó stanowiç i na nià wp ywaç. Postawa ofensywna, postawa asertywna, postawa bez kompleksów, z ambicjà bycia liderem nie wsz dzie, bo to niemo liwe, ale w niektórych dziedzinach jak np. w kwestii polityki wschodniej. Tu wróc do poczàtku - europozytywizm, to jest takie wielkopolskie. Nam jest potrzebny europozytywizm i europodmiotowoêç. Czy mo emy mieç naszà specjalnoêç w Unii? Tak, gdy nie staç nas na nijakoêç. Jest kilka hase, wokó których nasza linia powinna si koncentrowaç. I tak si dzieje w dzia aniach de- 17

18 legacji PO w Parlamencie Europejskim. Przede wszystkim solidarnoêç. SolidarnoÊç ekonomiczna czyli pomaganie biedniejszym i s abszym (tak e nam) czyli polityka regionalna, solidarnoêç polityczna i stawianie si za s abszymi, czyli ostatnio Estonia. SolidarnoÊç na zewnàtrz, czyli pomaganie tym, którzy potrzebujà wsparcia i z którymi dzielimy wartoêci, czyli Ukraina i Bia oruê. Wreszcie otwartoêç, niezgoda na wyznaczenie ostatecznych granic Europy. OtwartoÊç polityczna czyli dalsze rozszerzenie na wschód, kiedy czas na to przyjdzie. I równie otwartoêç wewn trzna, obalanie barier, przeciwstawienie si wszystkim protekcjonizmom wewnàtrzunijnym. Ale te polityka wschodnia, a zatem wàtki bezpieczeƒstwa, polityki bezpieczeƒstwa w Unii Europejskiej i to coê, co jest fundamentem naszego rozumienia polskiego bezpieczeƒstwa, to jest silne zwiàzki transatlantyckie. Na koniec chcia bym wspomnieç o kwestii Traktatu Konstytucyjnego i systemie g osowania. Dzisiaj proponujemy rozwiàzanie kompromisowe, o którym wczoraj w Brukseli s ysza- em, e jest nie do zbicia na p aszczyênie analizy merytorycznej, naukowej, intelektualnej. Pytanie jest tylko, dlaczego przychodzi tak póêno? Dlaczego wczeêniej nie rozpocz liêmy tej batalii? Nie wiem, czym zakoƒczà si rozmowy ale, nikt powa ny nie zarzuci nam, e nie mamy racji proponujàc zasad zgodnà z artyku em 45 projektu traktatu konstytucyjnego, który mówi o zasadach demokracji, o równoêci obywateli. Zasada podwójnej wi kszoêci proponowana w traktacie jest niedemokratyczna. Powoduje, e obywatele wi kszych krajów majà wi kszy wp yw na decyzje. Student, który temu zaprzeczy, nie zda by egzaminu. Tylko niektórzy politycy mogà mówiç, e nie lubià matematyki, nie wiedzà, co to jest pierwiastek i e nie mo na budowaç Unii Europejskiej w oparciu o naukowe zasady. Ale przecie teoria ocieplenia klimatu jest prawdziwa, jak mówià, w dziewi çdziesi ciu kilku procentach a budujemy na tym ogromnà koncepcj o pot nych konsekwencjach dla wzrostu gospodarczego, o pot nych konsekwencjach dla polityki wewn trznej. Mam nadziej, e wygramy t batali. Jest coraz wi cej zrozumienia dla naszej propozycji. Nawiàzujàc do s ów, które ju tutaj pad y, w tej materii Platforma ma bardzo jasne stanowisko zawarte w uchwa a podj tej kilka tygodni temu. Sàdz, e nasza formacja polityczna jest jedynà, która ma kompletny, oparty na fachowej konstrukcji pomys na obecnoêç Polski w Unii Europejskiej, na spe nienie tego motta, które nam dziê przyêwieca: silnej pozycji Polski w Unii, poprzez nià silnej pozycji Polski w Êwiecie w polityce mi dzynarodowej. Dzi kuj bardzo. Jacek Saryusz-Wolski, Wiceprzewodniczàcy PO, Przewodniczàcy Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Szef Delegacji Polskiej w EPP-ED 18

19 Janusz Lewandowski Pose do PE Referat programowy Unia Europejska i strategia rozwoju Polski Obserwujàc z rosnàcym niepokojem, jak Polska staje si krajem specjalnej troski na arenie europejskiej, przywo am wspomnienie z poczàtku lat 90-tych. Uczestniczy em w pierwszych próbach promocji Polski, przy czym nie chodzi o o uznanie dla naszych historycznych zas ug i cierpieƒ, ale o wiarygodnoêç kraju, jako miejsca inwestowania kapita u i tworzenia miejsc pracy. Chocia to w aênie Polska torowa a drog do wolnoêci ca ej Europy Centralnej i jako jedyna tak odwa nie wskoczy a w rynek, czuli- Êmy, i zaufaniem obdarzeni sà W grzy i Czesi, a nad Polskà wisi znak zapytania. Czy Polacy si nie pok ócà? Czy nie b dzie to Polnische Wirtschaft? Uprzytomni em sobie si uprzedzeƒ i stereotypów, które dziwnie atwo gromadzà si wokó naszego kraju Przywo uje wspomnienie z dwóch powodów. Po pierwsze, by podkreêliç dum i satysfakcj z tego powodu, i Polska wkrótce wykreowa a si jako lider przemian, model sukcesu i wzór do naêladowania prze amujàc uprzedzenia tam, gdzie by o ich najwi cej, czyli w zakresie racjonalnoêci gospodarowania. WiarygodnoÊç i moc polityczna mia a swoje apogeum, jak sadz w latach , gdy jako pe noprawny cz onek UE i NATO, byliêmy nagrodzeni tzw. konsultacjami strategicznymi przez USA i udanie poêredniczyliêmy w rozwiàzaniu konfliktu na Ukrainie. Po drugie, wspominam trudne poczàtki i moment chwa- y, by uprzytomniç, e na dobry wizerunek pracuje si d ugo, a traci uzna- 19

20 nie szybko. DziÊ, w roku 2007, mi dzynarodowy wizerunek Polski jest w ruinie i jest to ruina zawiniona! Kraj, który mia zadatki na europejskà ekstraklas, sta si europejskim szwarccharakterem. OczywiÊcie, grzechem pierworodnym jest sam sk ad koalicji. Maciej Giertych, ówczesny kandydat na prezydenta R.P. ostrzega : Unia Europejska ma rodowód niemiecki i masoƒski, w którym nie mo e byç miejsca dla katolickiej i narodowej Polski. Jak ju si Polska, mimo wszystko, znalaz a w tej masoƒskiej i niemieckiej Unii, wówczas LPR przystàpi do rozsadzania jej od wewnàtrz, chocia wcale ich nie parzà europejskie diety. Zresztà ksi dza Rydzyka te nie, chocia wczeêniej nazywa unijne fundusze judaszowymi srebrnikami. Drugi filar koalicji, Lepper, straszy rolników przed referendum akcesyjnym: nie dostaniecie ani jednego euro, grozi nam ekonomiczne wymazanie z mapy Êwiata. Na rok 2007 same dop aty bezpoêrednie liczone sà na 9 miliardów z otych, dla pó tora miliona polskich gospodarstw! Obowiàzujàca od tego roku jawnoêç ( dost pnoêç danych w Internecie ) poka e, ile wzià Lepper i jemu podobni przeciwnicy integracji. Nie chodzi jednak tylko o koalicyjne przystawki, gdy bracia Kaczyƒscy te sobie nieêle folgowali przed obj ciem najwy szych urz dów, zw aszcza w zakresie pobudzania antyniemieckich i eurosceptycznych fobii, niepomni, e zagranica spisuje czyny i rozmowy. Lech Kaczyƒski, na finiszu kampanii prezydenckiej gotów by obiecaç renegocjacje Traktatu Akcesyjnego, w co wierzy równie mocno, jak w nowe województwo Êrodkowo-pomorskie, które te obiecywa Miejsce tej koalicji na arenie mi dzynarodowej - i na tym polega grzech pierworodny - jest takie dok adnie, jak w Parlamencie Europejskim. Na marginesie, poza g ównymi frakcjami i sferà realnych wp ywów, w galerii osobliwoêci, gdzie mogà sobie od czasu do czasu pokrzyczeç razem z kilkoma pos ami z partii, których nigdy nie chcia bym mieç za sprzymierzeƒców Polski. To jest odwzorowanie dzisiejszej pozycji Polski, reprezentowanej przez koalicj Pis, LPR i Samoobrony, pomimo, e jeste- Êmy najwi kszym z nowych krajów, co do którego by y spore oczekiwania. Powa nym sygna em ostrzegawczym na pó metku Parlamentu Europejskiego ( styczeƒ 2007 ) by o to, i wszyscy Polacy, którzy poddali si weryfikacji poprzez demokratyczne glosowanie, otrzymywali najmniej g osów poêród 27 krajów! Co oznacza, e negatyw koalicji przenosi si na wszystkich, wszyscy jesteêmy zainfekowani przez rzàd odwrócony do Europy ty em. Wniosek mo e byç jeden. Skoro tak, to naszym obowiàzkiem jest pokazywanie innego oblicza Polski. W imi dobrego imienia Polski trzeba pokazaç, e oblicze kraju nie redukuje si do wizerunku Kaczyƒskich, Giertycha i Leppera. Takie same ambicje majà ci, co si dzisiaj zbierajà w Warszawie, pod has em obrony demokracji. Nie mo na im zostawiç patentu na europejskoêç. Bo przecie nie tylko o wizerunek tutaj chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o skutecznoêç na arenie mi dzynarodowej. Miarà skutecznoêci nie jest nadu ywana broƒ weta, bo to raczej objaw s aboêci i izolacji. Skuteczny jest kraj, który pozyskuje partnerów i buduje zwyci skie 20

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo