SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie za rok 2012

2 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Spółki ( str. nr 3-9). 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki jakie wystąpiły w roku 2012, a także do dnia zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ( str. nr 9-13). 3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ( str. nr 13-15). 4. Przewidywany rozwój Spółki ( str. nr 15-18). 5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki ( str. nr 18-19). 6. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia ( str. nr 19). 7. Informacje dodatkowe ( str. nr 20-23). 8. Posiadane przez jednostkę oddziały ( zakłady), (str. 23). 9. Stosowanie zasad ładunku korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (str. nr 23). 10. Nabycie udziałów własnych, cena nabycia oraz cena sprzedaży w przypadku ich zbycia(str. nr 23). 11. Instrumenty finansowe (str. nr 23). 12. Wskaźniki finansowe i niefinansowe (str. nr 23-24). Dzierżoniów Strona/ Stron: 2/24

3 1. Charakterystyka Spółki. 1.1 Informacje podstawowe. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie powstała w wyniku przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 1997 roku. Siedziba Spółki mieści się w Dzierżoniowie przy ulicy Kilińskiego 25 A. Spółka WiK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Wrocław Fabryczna pod numerem jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym przedmiotem działania jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ponadto Spółka świadczy usługi m.in. w zakresie: - wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, - wykonywania robót ogólnobudowlanych, - badań laboratoryjnych, - wynajmu sprzętu specjalistycznego i środków transportowych. Obszar działania Spółki obejmuje: Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Bielawa, Gminę Pieszyce, Gminę Piławę Górna, Miasto i Gminę Niemcza, Gminę Dzierżoniów oraz część Gminy Świdnica. Spółka nie posiada żadnego wyodrębnionego oddziału (zakładu). Właścicielem wszystkich udziałów dotychczas była Gmina Miejska Dzierżoniów, którą na Zgromadzeniu Wspólników reprezentował Burmistrz Miasta Dzierżoniów. Dnia 29 grudnia 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na którym w zamian za wniesienie środków finansowych do Spółki (realizacja projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I z udziałem Środków z Funduszu Spójność) w podwyższonym kapitale zakładowym, nowe udziały w Spółce objęła Gmina Dzierżoniów. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 4 stycznia 2012 roku. Gmina Miejska Dzierżoniów posiadała udziałów tj. 97,9 %, natomiast Gmina Dzierżoniów posiadała udziałów tj. 2,1 %. Dnia 29 sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na którym w zamian za wniesienie środków finansowych do Spółki (również realizacja projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I z udziałem Środków z Funduszu Spójność) w podwyższonym kapitale zakładowym udziały w Spółce objęły: Gmina Miejska Dzierżoniów udziały, Gmina Dzierżoniów 362 udziały oraz nowy Wspólnik Gmina Bielawa 166 udziałów. Dnia 06 grudnia 2012 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w ilości 760 objęła Gmina Pieszyce zostając nowym Wspólnikiem Spółki WiK. Na przedmiotowym Zgromadzeniu nowe udziały objęły również : Gmina Dzierżoniów w ilości 162 udziałów oraz Gmina Bielawa w ilości 305 udziałów. Rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego wraz z nowymi Wspólnikami Gminami Bielawa i Pieszyce nastąpiła 10 stycznia 2013 roku. Obecnie Lista Wspólników przedstawia się następująco: Dzierżoniów Strona/ Stron: 3/24

4 1. GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW posiada udziały (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzy) o łącznej wartości nominalnej ,00 zł słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). 2. GMINA DZIERŻONIÓW posiada udziały (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) o łącznej wartości nominalnej ,00 zł słownie: (słownie: jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy). 3. GMINA BIELAWA posiada udziały 471 (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden) o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych). 4. GMINA PIESZYCE posiada udziały 760 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach prawa handlowego w kraju, jak i zagranicą, nie jest także wspólnikiem żadnych jednostek współzależnych. 1.2 Kapitały Spółki. Kapitał własny Spółki na rok wynosi ,94 zł tworzą go : - kapitał podstawowy w wysokości ,00 zł - kapitał zapasowy w wysokości ,50 zł - kapitał rezerwowy w wysokości ,77 zł - zysk netto w wysokości ,67 zł Dnia 29 grudnia 2011 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników, na którym został podwyższony kapitał zakładowy o kwotę ,00 zł. Sam wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpił 4 stycznia 2012 roku. Kwota podwyższenia została przekazana na czas oczekiwania na rejestracje w KRS, na kapitał rezerwowy. To podwyższenie zostało ujęte w Sprawozdaniu finansowym na 2012 rok. W 2012 roku kapitał podwyższano dwukrotnie dnia 29 sierpnia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę nr 15/2012 o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę ,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), natomiast dnia 6 grudnia Uchwałą nr 21/2012 Zgromadzenie podwyższyło kapitał o kwotę ,00 zł (słownie: sześćset trzynaście tysięcy pięćset złotych). Rejestracja obu podwyższeń nastąpiła dnia 10 stycznia 2013, a więc zostanie uwzględniona w Sprawozdaniu finansowym w 2013 Dzierżoniów Strona/ Stron: 4/24

5 roku. W 2012 roku zmianie uległa też wysokość kapitału zapasowego. Zgodnie z Uchwałą 8/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na kapitał zapasowy została przekazana kwota ,71 zł z zysku uzyskanego w 2011 roku. Spółka działa przede wszystkim na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego oraz na podstawie ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z postanowieniem Aktu Założycielskiego czas trwania Spółki jest nieograniczony. 1.3 Władze Spółki. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez: Burmistrza Miasta Dzierżoniowa Pana Marka Pioruna Wójta Gminy Dzierżoniów Pana Marka Chmielewskiego Burmistrza Miasta Bielawy Pana Ryszarda Dźwiniela Burmistrza Miasta Pieszyc Pana Mirosława Obala Rada Nadzorcza W związku ze zmianami w Akcie Założycielskim dotyczącymi zmiany składu ilościowego Rady Nadzorczej (w chwili obecnej Rada liczy 5 członków, a wcześniej od 3 do 5) oraz w związku z przystąpieniem do Spółki nowego Wspólnika Gminy Dzierżoniów, który ma prawo wyznaczyć swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej, dnia 1 lutego 2012 roku została podjęta przez Zgromadzenie Wspólników Uchwała nr 1/2012 powołująca Panią Beatę Głąb jako nowego członka Rady Nadzorczej. W chwili obecnej ( 28 luty 2013 rok) Rada Nadzorcza liczy 5 członków w składzie: Imię i nazwisko Funkcja 1. Eugeniusz Piłat 2. Marek Skrzyński 3. Zbigniew Szymanowski 4. Dariusz Dudojć 5. Beata Głąb Przewodniczący z-ca Przewodniczącego członek członek członek Zarząd jednoosobowy, samodzielnie reprezentujący Spółkę, powoływany przez Radę Nadzorczą na okres czterech lat. Funkcję Prezesa pełni Pan Andrzej Bronowicki. Zarząd nie podejmował działań zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. W 2012 roku Zarząd Spółki wydał 146 Zarządzeń. Dzierżoniów Strona/ Stron: 5/24

6 1.4 Wykaz uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników w 2012 roku. W 2012 roku odbyło się osiem posiedzeń Zgromadzenia Wspólników: jedno Zwyczajne i siedem Nadzwyczajnych. W dniu 01 lutego 2012 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło następujące uchwały: nr 1/2012 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Pani Beata Głąb). nr 2/2012 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 24 lutego 2012 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło następującą uchwałę: nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego na 2012 rok. W dniu 14 maja 2012 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło następujące uchwały: nr 4/2012 zatwierdzająca Sprawozdanie Finansowe Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie za rok nr 5/2012 zatwierdzająca Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z o.o. Wodociągi Kanalizacja w Dzierżoniowie za 2011 rok. nr 6/2012 udzielająca Zarządowi Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok. nr 7/2012 udzielająca członkom Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie absolutorium z jej działalności za 2011 rok. nr 8/2012 uchwalająca podział zysku Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie za rok Nr 9/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki. W dniu 11 czerwca 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały: nr 10/2012 w sprawie zbycia nieruchomości należących do Spółki. nr 11/2012 w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. nr 12/2012 w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki za 2011 rok. nr 13/2012 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 29 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: Dzierżoniów Strona/ Stron: 6/24

7 nr 14/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nr 15/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł. W dniu 24 października 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: nr 16/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej W dniu 31 października 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały: nr 17/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 36/19 nr 18/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 36/21 W dniu 06 grudnia 2012 roku uchwały: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło nr 19/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego na 2012 rok po korekcie. nr 20/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 36/25 i 36/23 nr 21/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 Wszystkie uchwały podjęte przez Zgromadzenie Wspólników zostały zrealizowane. 1.5 Struktura zatrudnienia. Spółka WiK należy do średnich przedsiębiorstw, gdzie zatrudnionych jest 171 osób (według stanu na dzień rok). ZATRUDNIENIE : 1) według płci: kobiety - 31 osób mężczyźni osoby 2) według grup zawodowych: stanowiska robotnicze osób stanowiska nierobotnicze - 61 osób 3) według wykształcenia: wyższe - 43 osób średnie - 49 osób zawodowe - 55 osoby podstawowe - 24 osoby Dzierżoniów Strona/ Stron: 7/24

8 W Spółce ze względu na specyfikę działania w strukturze zatrudnienia przeważają mężczyźni stanowiący 81,9 % oraz osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych stanowiący 64,3 % całej załogi. Ilość zatrudnionych osób (osoby pracujące oraz przebywające na zasiłkach np. rehabilitacyjnym) w 2012 roku (stan na rok) w stosunku do roku 2011 (stan na rok) zwiększyła się o 5 pracowników. Średnie zatrudnienie, w badanym roku wynosiło ono 173, Przychody, koszty, wynik finansowy. W roku sprawozdawczym Spółka osiągnęła ogółem przychody w wysokości ,88 zł., które wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 2,8 %. Najwyższy, bo wynoszący 96,4 % stanowią przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które zamknęły się kwotą ,01 zł. Pozostałe przychody to przychody finansowe (odsetki od lokat na rachunku podstawowym i odsetki od niezapłaconych terminowo faktur VAT) w wysokości ,73 zł, które zmalały o 41,9 % oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości ,14 zł, które wzrosły o 27,5 %. Koszty w 2012 roku wzrosły o 2,6 % w stosunku do ubiegłego roku i ogółem wyniosły ,46 zł. W tym koszt sprzedaży produktów i materiałów wyniósł ,26 zł, wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 1,9 %. Pozostałe koszty stanowiące niewielki procent wszystkich kosztów to koszty operacyjne, które wzrosły o 24,6 % oraz koszty finansowe, które wzrosły o 63,2 % w stosunku do roku poprzedniego. W 2012 roku Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości ,42 zł. Zysk netto wyniósł ,67 zł. Zysk netto w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 6,2 %, natomiast zysk na sprzedaży usług o 14,5 %. 1.7 Sprzedaż wody i odbiór ścieków. W roku sprawozdawczym sprzedaż wody wyniosła m 3, utrzymując się na poziomie roku ubiegłego( zmalała o 0,01 %). Sprzedano wodę dla: - gospodarstw domowych m 3 - przemysłu m 3 - pozostałych m 3 W grupie gospodarstw domowych sprzedaż zmalała niewiele, bo o 0,36 %, w grupie przemysłu zmalała o 7,5 %, natomiast dla pozostałych sprzedaż wzrosła o 1,7 %. W roku sprawozdawczym Spółka odebrała m 3 ścieków. Sprzedaż niewiele spadła o 0,81 %. Dzierżoniów Strona/ Stron: 8/24

9 Odebrano ścieki od: - gospodarstw domowych m 3 - przemysłu m 3 - pozostałych m 3 Ilość odebranych ścieków we wszystkich grupach zmniejszyła się od gospodarstw domowych o 0,16 %, od przemysłu o 7,5 %, natomiast od grupy pozostałych o 1,9 %. Wszystkie odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w Spółce przekazywane są do gospodarczego wykorzystania odzysku tj.: do rekultywacji biologicznej składowiska odpadów komunalnych, recyklingu (surowce wtórne), również nawożenia gruntów pod uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub są unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowisku odpadów w Gilowie. Odpady niebezpieczne przekazywane są specjalistycznym firmom prowadzącym działalność na podstawie stosownych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami tj.: zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania. 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie wystąpiły w 2012 r., a także do dnia zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Aby sprostać wymogom jakościowym wody i ścieków oraz aby pośrednio obniżyć koszty funkcjonowania półki, kontynuowano szeroki program inwestycyjno-remontowy. W 2012 roku na inwestycje poniesiono nakłady ,52 zł. Na remonty wydatkowano: ,36 zł Do najważniejszych wykonanych zadań inwestycyjnych należą: Budowa budynku socjalno-magazynowego oraz przebudowa istniejącej hali warsztatowo-garażowej na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie realizacja IV etapu zadania ,55 zł. Wykonanie usługi w zakresie wdrożenia informatycznego systemu zarządzania procesami i dokumentami w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie ,01 zł. Wykonanie modernizacji dwóch naczep do przewozu wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie ,00 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami do budynków w Dzierżoniowie ,95 zł. w tym: - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu WSSE Dzierżoniów, - wymiana przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Krasickiego, - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy w ul. Wrocławskiej, - wymiana sieci wodociągowej na os. Kolorowym, Dzierżoniów Strona/ Stron: 9/24

10 - wymiana przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Mickiewicza, - wymiana przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Pocztowej, - przełożenie odcinka sieci wodociągowej poza obręb ronda na skrzyżowaniu ul. Bielawskiej i Piastowskiej - wykonanie punktu poboru wody dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 26, - wymiana przyłączy wodociągowych do budynków w ul. Rzeźniczej, Zakup środków trwałych na potrzeby Spółki w tym oprogramowania i sprzętu informatycznego niezbędnego do monitoringu i sterowania obiektów WiK ,85 zł. Zakupy środków trwałych dla Miasta Dzierżoniowa ,55 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami do budynków w obrębie miasta Bielawy ,05 zł., w tym: - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Krańcowej; - uporządkowanie systemu wodno-kanalizacyjnego w rejonie ulic Hempla i Strażackiej, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielawie, ul. Ceglana 3 w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia zespołu urządzeń do płukania, odwadniania i rozdrabniania skratek ,00 zł. Modernizacja przepompowni wody przy ul. Strażackiej ,14 zł. Budowa wiaty nad instalacją kraty mechanicznej, prasopłuczki i przenośnika skratek na oczyszczalni ścieków przy ul. Ceglanej 3 w Bielawie w zakresie opracowania dokumentacji ,00 zł. Budowa przepompowni wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach w zakresie opracowania dokumentacji 4.450,00 zł. Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie SUW Józefówek, dz. nr 136, 137 Obręb Nowa Bielawa ,15 zł. Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie SUW Ostroszowice, dz. nr 667/2 Obręb Ostroszowice ,73 zł. Zakupy środków trwałych dla Bielawy ,00 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami do budynków w obrębie miasta Piława Górna ,47 zł. w tym: - wymiana sieci wodociągowej w ul. Staszica; - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Piastowskiej; - wymiana przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Limanowskiego; Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Żytniej w zakresie montażu sondy ultradźwiękowej oraz pompy NS ,00 zł. Dzierżoniów Strona/ Stron: 10/24

11 Modernizacja SUW NOWAR w zakresie montażu dmuchawy oraz pompy głębinowej ,00 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami do budynków w obrębie miasta Pieszyce ,51 zł. w tym: - wymiana sieci wodociągowej na os. Górskim Budowa przepompowni wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach w zakresie opracowania dokumentacji 4.450,00 zł. Wykonanie odwiertu zastępczego studni głębinowej w Kamieniczkach ,50 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami do budynków w obrębie miasta Niemczy ,00 zł. w tym: - wymiana sieci wodociągowej w ul. Folwarcznej Budowa odcinka sieci wodociągowej dosyłowej położonej na terenie Gminy Dzierżoniów ,54 zł. Wykonanie odwiertów zastępczych studni głębinowych na terenie Gminy Dzierżoniów ,02 zł. Budowa odcinka wodociągu przesyłowego Jodłownik Ostroszowice ,88 zł. Budowa sieci wodociągowej do budynku sanitarno-szatniowego przy boisku w Tuszynie ,91 zł. Zakupy środków trwałych dla Gminy Dzierżoniów 4.503,90 zł Ponadto: - w listopadzie 2012 r. sfinalizowano sprzedaż 2 lokali użytkowych po wodomierzowni zakładowej położonych w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Kilińskiego 27 w Dzierżoniowie wraz z udziałem we własności części wspólnych budynku i udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 340 Obręb Zatorze za kwotę ,00 zł. - podjęto próbę sprzedaży prawa własności budynków na terenie byłej bazy WiK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielawie przy ul. Waryńskiego 14 wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 715/5 Obręb Fabryczna stanowiącej własność Gminy Bielawa Przebieg najważniejszych prac związanych z realizacją projektu p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I w roku 2011: 1. W dniu 10 lutego unieważniono pierwszy przetarg na realizację zadania pn. Budowa SUW w Niemczy przy ul Sienkiewicza, ogłoszony 28 listopada 2011r., ze względu na cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 29 lutego 2012r. Dzierżoniów Strona/ Stron: 11/24

12 2. W dniu 16 lutego zakończono realizację zadania pn. Budowa wodociągu Dzierżoniów- Piława Górna, rozpoczętego w listopadzie 2010 roku. 3. W dniu 6 marca unieważniono pierwszy przetarg na realizację zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, ogłoszony 29 grudnia 2011 r., ze względu na cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 23 marca 2012 r. 4. W dniu 13 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia robót na dzień 12 lipca. 5. W dniu 15 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą zadania pn. Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia robót na dzień 16 lipca. 6. W dniu 22 czerwca podpisano umowy z Wykonawcą następujących zadań: Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie oraz Przebudowa SUW w Kamionkach. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia robót dla obydwu zadań na dzień 18 lipca. 7. W dniu 26 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą zadnia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia robót na dzień 24 lipca. 8. W dniu 20 lipca wystosowano pierwsze wezwanie Zamawiającego do prawidłowego pełnienia obowiązków przez Inżyniera Kontraktu. 9. W dniu 23 lipca wpłynęło do siedziby WiK odwołanie od rozstrzygnięcia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim. W dniu 3 sierpnia, podczas posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, Oferent wycofał odwołanie. W dniu 9 sierpnia podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia robót na dzień 11 września. 10. W dniu 8 sierpnia zakończono realizację zadania pn. Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów- Włóki, rozpoczętego w listopadzie 2011 r. 11. W dniach 13 i 18 września ponownie wezwano Inżyniera Kontraktu do prawidłowego pełnienia obowiązków 12. W dniu 3 października Zamawiający wypowiedział umowę firmie Ekosystem Sp. z o.o. pełniącej funkcje Inżyniera Kontraktu, z uwagi na przerwanie realizacji umowy oraz złożenie pisemnych rezygnacji przez Inspektorów Nadzoru. 13. W dniu 8 października podpisano umowę na pełnienie funkcji tymczasowego Inżyniera Kontraktu, który miał pełnić tę funkcję do czasu wyboru docelowego Inżyniera Kontraktu. 14. W dniu 17 października ogłoszono ponowny przetarg na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I. Dzierżoniów Strona/ Stron: 12/24

13 15. W dniu 23 listopada ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie etap II. 16. W dniu 6 grudnia 2012 roku podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 21 czerwca 2011 roku. Pozyskane zostały dodatkowe środki unijne, w wysokości prawie 20 mln złotych, które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji na oczyszczalni ścieków w Bielawie oraz SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim. Na realizację przedmiotowego Projektu poniesiono do końca 2012 roku następujące nakłady finansowe: - prowadzenie projektu (Inżynier Kontraktu, Pomoc Techniczna, Promocja Projektu, Koszty JRP) : ,98 zł., - realizacja zadania (robót budowlano-montażowych) pn. Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V=2000m ,46 zł. - realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów Włóki ,75 zł - realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie ,39 zł - realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie ,24 zł - realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ,99 zł Dla zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie Wykonawca nie rozpoczął zasadniczych robót budowlanych. Planowane rozpoczęcie to marzec 2013r. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, ale Wykonawcy nie wystawili jeszcze faktur. 3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. A/ Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie informatyki: 1. Przeprowadzono audyt oprogramowań informatycznych używanych w Spółce i uzyskano certyfikat Microsoft Assets Management potwierdzający ich legalność. 2. Zakupiono i zainstalowano nowe oprogramowanie serwerowe i biurowe oraz zarządzania infrastrukturą IT. 3. Zakupiono i zainstalowano nowy serwer, dyski sieciowe oraz komputery na potrzeby całej firmy. 4. Rozbudowano sieć firmową i zakupiono dwa przełączniki zarządzalne. 5. Wdrożono wirtualizację systemów serwerowych opartą o VMWare na serwerach firmy. 6. Wdrożono nowe moduły w systemie TPMedia takie jak earchiwum, powiadamianie klienta. 7. Wdrożono system ibok - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne 24h na dobę. 8. Zamontowano 336 szt. wodomierzy z systemem radiowego odczytu. Dzierżoniów Strona/ Stron: 13/24

14 9. Wdrożono kolejne etapy informatycznego systemu zarządzania procesami i dokumentami w Spółce. 10. Realizowano dalsze wdrażanie systemu informacji geograficznej sieci wod.-kan. na obszarze działania Spółki. 11. Rozszerzono możliwości i zwiększono niezawodność sieci firmowej po przez wykonanie połączenia światłowodowe pomiędzy Budynkiem Głównym a Budynkiem Socjalnym. 12. Rozszerzono zakresu monitoringu - Budynek Socjalny. B/ Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie energetyki i automatyki: 1. Zakończono realizację zadania pn. Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V=2000 m3 - wykonano sterowanie i wizualizację, obiekt został włączony w system komunikacji radiowej WiK, wyposażony w automatycznie sterowane zasuwy regulujące przepływ oraz w system identyfikacji zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. 2. Wykonano sterowanie i pompy wyjściowej SUW Ostroszowice. 3. Wykonano instalację elektryczną i sterowanie pompy płuczącej i sprężarki SUW Ostroszowice. 4. Wykonano sterowanie pompy wyjściowej Studnia Józefówek. 5. Modernizacja przekształtnika częstotliwości pompy głębinowej Niemcza. 6. Zmodernizowano sieć zasilającą: - modernizacja odłącznika SN stacji transformatorowej - Nowy Uciechów - modernizacja odłącznika SN stacji transformatorowej - SUW Jodłownik - wymiana słupa na linii SN SUW Kamionki - wymiany agregatu - SUW Niemcza. 7. Wykonano kanalizację kablową na terenie bazy WiK. 8. Rozszerzono funkcje centrali telefonicznej o możliwość rejestracji rozmów on-line. 9. Zainstalowano układy zabezpieczające czujniki pomiarowe studni przed uszkodzeniami spowodowanymi możliwością zamrożenia. 10. Zmodernizowano komunikacje między studnią głębinową a stacją uzdatniania wody w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody - SUW Piława Górna. 11. Zakupiono i zainstalowano serwer wraz z oprogramowaniem do wizualizacji. 12. Zakupiono i rozpoczęto wdrażanie oprogramowania Simensa WEB NAVIGATOR pozwalającego tworzyć wizualizację oraz obsługiwać system sterowania poprzez sieć lokalną. C/ Ponadto: 1. W ciągu 2012 r. kontynuowano dalszą wymianę taboru samochodowego. Zakupiono samochód typu wywrotka, samochód terenowy jak również wyposażono istniejące pojazdy w węże ciśnieniowe wraz z dyszami, łyżkę do koparki CASE. 2. Zakończono przebudowę istniejącej hali warsztatowo-garażowej na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie. Inwestycja miała na celu Dzierżoniów Strona/ Stron: 14/24

15 poprawę warunków pracy pracowników biurowych oraz warunków bhp pracowników produkcyjnych oraz zmniejszenie kosztów uzyskania ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej(20 kolektorów) oraz pozyskanie ekologicznej energii cieplnej. 3. Zakupiono grunt w celu poprawy bezpieczeństwa na placu manewrowym (z jednoczesnym przygotowaniem do sprzedaży innych zbędnych terenów i obiektów). 4. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania zagospodarowania terenu bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A ( z uwzględnieniem zakupionych terenów). 5. W celu realizacji systemem własnym inwestycji zakupiono m.in. urządzenie przeciskowe, zabezpieczenia do wykopów oraz zgrzewarkę elektrooporową. 6. Dokonano zakupu spirali elektrycznej do udrażniania kanalizacji sanitarnej, urządzenie do podnoszenia włazów oraz 3 kpl. Magnetometrów (do analizy ciśnień w sieci - prace związane ze zdalnym dobowym sterowaniem ciśnieniami ). 7. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania kompleksowej modernizacji budynku administracyjno-socjalno-warsztatowego oraz budynku kotłowni położonych na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Ceglanej w Bielawie, działka nr 49 obręb Północ. W Spółce funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001) i Środowiskiem (ISO 14001) od 2004 roku, natomiast bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001) od 2008 roku. W roku 2012 w ramach systemu w dniu 6 czerwca odbył się drugi audit nadzoru. Audit przeprowadziła firma Polskie Centrum Certyfikacji z Wrocławia. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym (nie stwierdzono żadnych niezgodności). Przeprowadzony audit potwierdził spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001: 2004 w zakresie: ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz usług specjalistycznych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W Spółce obok Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonuje również od 2006 roku System Zarządzania Laboratorium. W dniu 14 maja 2012 roku odbył się w laboratorium audit nadzoru. Audit przeprowadzili auditorzy Polskiego Centrum Akredytacji z Warszawy. Celem auditu było sprawdzenie zgodności systemu jakości Laboratorium z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i skuteczności jego działania. Podczas auditu stwierdzono 2 niezgodności, które w wymaganym terminie zostały usunięte oraz zanotowano trzy spostrzeżenia. 4. Przewidywany rozwój Spółki. Spółka jest przedsiębiorstwem realizującym podstawowe zadanie gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Potrzeby rynku wymuszają, a dokładniej motywują Spółkę do podejmowania działań na rzecz poszukiwań alternatywnych źródeł zysku. WiK jest przedsiębiorstwem samofinansującym. Sprzedaż wody utrzymującą się na stałym stosunkową niskim poziomie, nie zapewni Spółce perspektyw do dalszego rozwoju. Należy podejmować Dzierżoniów Strona/ Stron: 15/24

16 więc działania, które poprawią sytuację finansową i zapewnią zysk, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości usług. Spółka wszystkie swoje działania realizuje przede wszystkim w oparciu o zapisy zawarte w podstawowym dokumencie tj. Strategia Rozwoju Spółki WiK na lata W grudniu 2012 roku powołany zespół pracowników z udziałem prezesa Spółki przeprowadził kolejną ewaluacji strategii. Spółka nadal realizuje inwestycji we własnym zakresie, a nie przez wykonawców zewnętrznych. Ta decyzja podjęta w 2006 roku była strategicznie bardzo dobrym posunięciem. W chwili obecnej to właśnie prace inwestycyjne wykonane we własnym zakresie polegające na wymianie m.in. przyłączy, napędzają koniunkturę i kształtują wynik finansowy. Dlatego też z roku na rok tych prac jest wykonywanych coraz więcej. Z przeanalizowanych danych wynika, że w 2012 roku udział kosztów robocizny w inwestycjach wykonywanych systemem własnym wynosi ,93 zł czyli z kosztów usług wodociągowych i kosztów usług kanalizacyjnych w wyniku inwestycji wykonywanych przez pracowników WiK, zdjęto w/w kwotę, w wyniku czego działalność podstawowa spółki generuje zyski. Realizując inwestycje systemem własnym położono ponad 5 km rur. Natomiast w 2013 przewiduje się że koszt robocizny w inwestycjach systemem własnym będzie na poziomie zł, co bezpośrednio wpłynie na osiągany zysk na działalności podstawowej, poprzez zmniejszenie kosztów spółki, koszty te wchodzą w wartość środków trwałych w budowie ( tworzą wartość początkową środków trwałych). Aby zrealizować to zadanie, przewiduje się (podobnie jak w 2012 roku) dodatkowo zatrudnić w okresie letnim ok. 10 pracowników. Spółka w przyszłości chciałaby również realizować inwestycje nie tylko na potrzeby własne ale także dla innych zewnętrznych podmiotów, zwiększając w ten sposób przychody Spółki. Będzie to możliwe w najbliższych latach po realizacji inwestycji w ramach Funduszu Spójności. Szybka i sprawna realizacja inwestycji jest możliwa również dzięki temu, że Spółka w dalszym ciągu sukcesywnie wymienia stare, wyeksploatowane pojazdy, biorąc w leasing nowe. W 2012 roku zakupiono samochód wywrotkę oraz samochód terenowo brygadowy. Najbliższe plany Spółki i przewidywania dotyczące jej rozwoju skoncentrowane są przede wszystkim na powiększeniu liczby klientów i zwiększeniu ich zadowolenia. Spółka zamierza to osiągnąć między innymi poprzez dalszą realizację przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I. Działania w tym kierunku Spółka rozpoczęła pod koniec roku Wniosek o dofinansowanie tego projektu złożony został do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 30 listopada 2009 roku, w ramach konkursu nr 6 organizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 21 czerwca 2011 roku. Wniosek zawiera realizację następujących inwestycji : - Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim, - Przebudowa SUW w Kamionkach, - Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie, - Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, - Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m3 (zakończono), Dzierżoniów Strona/ Stron: 16/24

17 - Budowa wodociągu Dzierżoniów Piława (zakończono), - Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów (zakończono), - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, - Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie, - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie, - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie, - Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie, - Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach. Zgodnie z ostatnią wersją wniosku (po przeprowadzeniu wszystkich przetargów oraz po podpisaniu aneksu w dniu roku na zwiększenie projektu o prawie 20 milionów złotych ) całkowity koszt projektu to prawie 102 milionów złotych brutto. Został rozszerzony zakres rzeczowy projektu oo kolejne dwie inwestycje: - Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim etap II, - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie etap II. Przewiduje się dotację na poziomie około 54,76 %, co daje kwotę dofinansowania w wysokości ponad 45 milionów netto. Kolejne lata będą okresem dalszej wytężonej pracy zmierzającej do efektywnego wykorzystania przyznanych środków. Efektem finalnym podjętych prac będzie przede wszystkim: - dostawa wody o odpowiednich parametrach, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem (z wykorzystaniem grawitacyjnego przesyłu wody- budowa zbiorników wody) - poprawa jakości ścieków, - produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na oczyszczalni w Bielawie (podobnie jak na oczyszczalni w Dzierżoniowie- od 2008 r), - pełna automatyzacja podstawowych procesów technologicznych w Spółce, - budowa ponad 24 km sieci wodno-kanalizacyjnej, - podłączenie ponad 2300 mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, - skuteczne i efektywne systemy zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych (bezobsługowa zlewnia w oczyszczalni Dzierżoniów), a także zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego. Ponadto nastąpi, obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki oraz poprawa komfortu (automatyzacja) pracy pracowników w niej zatrudnionych. Poza tym Spółka wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, zakupiła licencję i wdrożyła Internetowe Biuro Obsługi Klienta. System ibok to wirtualne Biuro Obsługi Klienta, dzięki któremu klienci on-line mogą uzyskiwać potrzebne informacje na temat wszystkich swoich spraw prowadzonych przez Spółkę (oraz mają dostęp do jej aktualnych komunikatów). Głównym zadaniem systemu jest ułatwienie i usprawnienie kontaktu Klienta z firmą oraz poprawa funkcjonowania Biura Obsługi Klienta. Klient posiadający dostęp do internetu, może z dowolnego miejsca i o dowolnej porze sprawdzić stan swoich płatności, historię rozliczeń, zamówić dodatkowe usługi, zgłosić awarię lub pobierać udostępnione formularze pism. Wprowadzone informacje do ibok są w automatyczny sposób przesyłane do odpowiednich komórek firmy i osób zajmujących się Dzierżoniów Strona/ Stron: 17/24

18 poszczególnymi sprawami. Spółka w najbliższym czasie zamierza rozbudowywać bazę klientów korzystających z ibok-a. Pozostałe plany na najbliższe lata to dalsza redukcja zbędnych kosztów, poprzez zbycie niewykorzystywanych przez Spółkę nieruchomości. W 2013 roku zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż dawnych pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń usytuowanych w Bielawie zajmowanych przez Dział Wodociągów i Kanalizacji oraz zbędnych garaży. Oczywiście Spółka nie pomija inwestycji w rozwój pracownika. W dalszym ciągu zamierza w 50 % finansować pracownikom, którzy będą zainteresowani dalszym swoim rozwojem, studia podyplomowe oraz popierać podnoszenie przez pracowników swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. W 2012 roku 162 pracowników 93,38 % wzięło udział przynajmniej w jednym szkoleniu zewnętrznym lub wewnętrznym. W celu poprawy jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa rozpoczęto prace nad wdrożeniem podstawowych założeń systemu KAIZEN. Spółka WiK zamierza w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać i dostarczać swoim klientom wewnętrznym i zewnętrznym szeroko rozumiany, dobry jakościowo produkt. Na potwierdzenie powyższych wniosków, przytaczam następującą medialną informację: w Dzierżoniowie - po raz kolejny, tj czwarty znalazła się w gronie zdobywców tegorocznej XII edycji rankingu prestiżowego tytułu Gazele Biznesu Tym samym Spółka już od 6 lat należy do grona najdynamiczniej rozwijających się polskich firm z sektora MSP. Ranking jest bezpłatny i przeprowadzany na podstawie Sprawozdań Finansowych przez niezależną międzynarodową firmę COFANCE. Dnia 6 marca 2012 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu podczas finałowej gali Gazel Biznesu 2012 w imieniu Spółki nagrodę odebrał prezes zarządu Andrzej Bronowicki. 5. Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa Spółki. Na dzień r. majątek netto Spółki wynosi ,51zł, z w tym: udział wartości niematerialnych i prawnych 0,46%, rzeczowego majątku trwałego 87,06% długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,37% zapasów - 0,45%, należności- 3,97% środków pieniężnych 7,37% rozliczeń międzyokresowych 0,32%. Posiadany majątek został sfinansowany: kapitałami własnymi w 71,27% rezerwy na zobowiązania 1,6% zobowiązaniami długoterminowymi 3,17% zobowiązaniami krótkoterminowymi 10,71% pozostałymi pasywami 13,25%. Dzierżoniów Strona/ Stron: 18/24

19 W roku 2012 przychody ze sprzedaży produktów i materiałów wynosiły ,17 tys. zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o 2,64 % zaś przychody ogółem były wyższe o 2,5% i wyniosły ,0 tys. zł. W roku 2012 zysk na sprzedaży wyniósł 1 397,1 tys. zł, na działalności operacyjnej 1 554,5 tys. zł natomiast zysk na działalności gospodarczej wyniósł brutto 1 594,0 tys. zł, netto 1 140,3 tys. zł. W stosunku do roku 2011 uległ zwiększeniu wynik na sprzedaży o 177,0 tys. zł., na działalności operacyjnej zwiększeniu o 221,6 tys. zł, na działalności gospodarczej : zwiększeniu ( brutto) o 92,7 tys. zł, zwiększeniu ( netto) o 66,2 tys. zł. Na wynik miały wpływ (w tys. zł): 2011r r. 2012r r. - przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów, , ,2 589,7 - koszty działalności , ,0 412,6 - zysk na sprzedaży 1 220, ,2 177,2 - wynik na pozostałej dział. oper. 112,7 157,4 44,7 - wynik na dział. finansowej 168,4 39,5 (128,9) zysk brutto zysk netto Na wynik na działalności pozostałej operacyjnej miało wpływ sprzedaż lokalu po dawnej wodomierzowni wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów oraz rozwiązanie rezerw utworzonych w 2011roku. Wynik na działalności finansowej w 2012 roku zmniejszył się o 128,9 tys. zł, gdyż środki finansowe przeznaczone są na finansowanie realizowanych inwestycji. W przepływach pieniężnych w roku 2012 przepływy z działalności operacyjnej wynoszą 7 748,7 tys. zł, przepływy środków z działalności inwestycyjnej wynoszą ,3 tys. zł i przepływy z działalności finansowej wynoszą 8 799,0 tys. zł. 6. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia. Na przestrzeni 2013roku Spółka zamierza osiągnąć przychody w kwocie ,5 tys. zł i osiągnąć rentowność brutto 4,93%. Amortyzacja w kwocie 5100,0 tys. zł pozwala na realizację planu remontów i inwestycji. Planowane wpływy środków pieniężnych z przychodów ze sprzedaży usług mogą zostać nie osiągnięte zgodnie z planem jeżeli zaistnieje nieprzewidziana sytuacja rynkowa u naszych klientów. Pozostałe zamierzenia inwestycyjne będą zrealizowane z pozyskanej dotacji unijnej z funduszu spójności. Umowa o dofinansowanie została podpisana roku. Planowane dochody wynikają z szacunków. Również związane z przychodami koszty mogą być niedoszacowane. Dzierżoniów Strona/ Stron: 19/24

20 7. Informacje dodatkowe Informacje o podstawowych usługach Rodzaj usługi Plan-2013 (zł) % Struktura Wykonanie-2012 (zł) - przychód ze sprzedaży usług , ,04 51,16 wodociągowych i opłaty abonamentowej - przychód ze sprzedaży usług , ,47 43,82 kanalizacyjnych i opłaty abonamentowej - przychód ze sprzedaży działalności pomocniczej - przychody ze sprzedaży materiałów RAZEM przychody ze sprzedaży Zysk brutto z działalności gospodarczej % Struktura , ,17 4, , ,33 0, , , Informacje o rynkach zbytu. W roku 2012 Spółka działała wyłącznie na rynku krajowym. W roku 2012 usługi były świadczone osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym i administracyjnym z terenu działalności. Spółka zaopatruje się u różnych dostawców. W roku 2012 w przychodach ze sprzedaży udział ponad 10% miały następujące podmioty: - Spółdzielnia Mieszkaniowa Bielawa, - Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzierżoniów, - MZBM Bielawa, - ZBM Dzierżoniów. 7.3 Informacja o umowach znaczących dla Spółki. Umowy ubezpieczenia: Spółka ubezpiecza majątek w firmie ubezpieczeniowej T.U.W. Warszawa oddział Wrocław: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i innych wartości pieniężnych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku środków obrotowych, urządzeń, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności. Spółka podpisała umowy o współpracy z Gminą Pieszyce, Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Bielawa, Gminą Dzierżoniów, Gminą Niemcza, dotyczące ustalenia zasad finansowania zadania, wchodzącego w zakres projektu Uporządkowanie gospodarki Dzierżoniów Strona/ Stron: 20/24

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu na lata 2015 2017 Wałcz - sierpieo - 2014 1 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Nazwa i adres firmy LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBORNICKA 330 60-689 POZNAŃ Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia.

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1 S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U z działalności gospodarczej Spółki za okres od 31.07.2012r. do 31.12.2013r. ZARZĄD SPÓŁKI P R E Z

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą TEKST JEDNOLITY A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą 1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica oświadczają, że na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne. ----------------------------------------------------- 1.1. Pan Lech Markiewicz- Burmistrz Strzegomia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp.

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):...

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... I. DANE PODSTAWOWE O SPÓŁCE: Nazwa Spółki:... Regon:... NIP:... Adres:... Adresy e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI 1. Stawający oświadczają, że tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, której założycielem jest Gmina Witnica.

UMOWA SPÓŁKI 1. Stawający oświadczają, że tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, której założycielem jest Gmina Witnica. Uchwała Nr VIII/41/2003 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: przekształcenia budżetowego zakładu gminy Witnica Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Witnicy w jednoosobową spółkę gminy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo