Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012"

Transkrypt

1 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości postanowili: 1. Nadać Wspólnocie Mieszkaniowej nazwę Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A, ul. Smolna 13A w Poznaniu. 2. Upoważnić Zarząd do rejestracji Wspólnoty Mieszkaniowej i zawarcia umów z dostawcami mediów oraz innych świadczeń. Uchwała nr 2/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: określenia Regulaminu Eksploatacji Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: REGULAMIN EKSPLOATACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SMOLNA 13A W POZNANIU. dot. rozliczania poniesionych kosztów nieruchomości oraz ustalania obowiązków i opłat za eksploatację lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu. I. Podstawa prawna. Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane. II. Zasady ogólne. 1. Regulamin niniejszy określa zasady: a) rozliczania poniesionych kosztów w nieruchomości poprzez ustalenie wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami wspólnymi z tytułu m.in.: eksploatacji, napraw i remontów części wspólnych nieruchomości, terenu, wyposażenia obiektu itp., wynagrodzenia pracowników, zleceniobiorców wynagrodzenia Zarządcy

2 za dostawę do części wspólnej energii elektrycznej, oraz wody b) rozliczania na poszczególne lokale poniesionych kosztów indywidualnych z tytułu dostawy: ciepła, wody i odbioru ścieków, śmieci, c) ustalania opłat zaliczkowych na: eksploatację części wspólnych oraz planowane koszty wspólne dostawę indywidualną: ciepła, wody i odbiór ścieków indywidualną niezbędną obsługę techniczną o ile nie jest to kosztem wspólnym wywóz nieczystości i odpadów ponad gabarytowych d) podziału obowiązków między wspólnotą i właścicielem w zakresie napraw wewnątrz i na zewnątrz lokali /granica eksploatacji/. Rozliczenia przeprowadza się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi Podstawą do obciążeń właścicieli lokali z tytułu zaliczek na poczet kosztów eksploatacyjnych i świadczeń jest uchwała podjęta przez Właścicieli lokali. III. Fizyczna jednostka rozliczeniowa Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów są: a) m² powierzchni lokalu określonej w akcie notarialnym /powierzchnia obejmująca powierzchnię lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych/ -zwana powierzchnią lokalu. b) m² powierzchni ogrzewanej -obejmująca powierzchnię ogrzewaną lokali/ bez pomieszczeń przynależnych i garaży/ - zwana powierzchnią ogrzewaną. c) wskazania mierników poboru zimnej i ciepłej wody /m³/ oraz ciepłomierzy /kwh/. d) powierzchnia miejsc parkingowych i pomieszczeń gospodarczych w garażach znajdujących się pod budynkiem i brane pod uwagę są jedynie etapy inwestycji, które posiadają pozwolenie na użytkowanie. Za pozostałe etapy wszystkie koszty utrzymania ponosi Deweloper. 2. Ilekroć jest mowa o koszcie wody obejmuje to cenę wody i odprowadzania ścieków. 5 Powierzchnią lokalu jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, i pomieszczeń przynależnych określona wg zapisów w akcie notarialnym. IV. Koszty eksploatacji, napraw, remontów części wspólnych nieruchomości oraz inwestycji i ochrony. 6 Koszty wspólne rozlicza się na wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe zajmowane przez Członków Wspólnoty. 7 Podstawą do określenia obciążeń poszczególnych lokali oddanych do użytku kosztami wspólnymi jest roczny koszt w przeliczeniu na l m² powierzchni lokali. Średni roczny koszt eksploatacji i ochrony na 1 m² powierzchni, ustala się w drodze podzielenia globalnej kwoty kosztów wspólnych /pomniejszoną o sumę pożytków na rzecz Wspólnoty/ przez sumę powierzchni wg 4. 8

3 1. Roczny koszt wspólny przypadający na l m² powierzchni lokali powiększony jest dla poszczególnych lokali o odpisy na fundusz remontowy w wysokości uchwalonej przez Zebranie Właścicieli. 2. Środki z funduszu remontowego nie wykorzystane w danym okresie przechodzą na następny okres i nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na opłaty lub zaliczki właściciela. 3. Zmiana właściciela lokalu nie może powodować wypłaty części środków z funduszu remontowego. 4. Roczne koszty wspólne przypadające na lokal ustala się mnożąc powierzchnię lokalu przez jednostkowy koszt wspólny i dodając należny odpis na fundusze np. remontowy proporcjonalnie do czasu w którym lokal funkcjonuje we wspólnocie mieszkaniowej. 5. Uchwalone przedsięwzięcia inwestycyjne podlegają rozliczeniu jak koszty wspólne. V. Koszty centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej i zimnej wody Koszty ogrzewania i podgrzania wody rozliczane są jednolicie dla całości zasobów Wspólnoty z uwzględnieniem podziału na węzły i według wskazań liczników ciepła, i wodomierzy. Rozliczeniu podlega całość kosztów związanych z dostawą ciepła, obsługą, utrzymaniem i konserwacją instalacji oraz kosztami utrzymania i obsługi węzła w części przypadającej na wspólnotę. 2. Koszty stałe dostawy ciepła / moc zamówiona, stała opłata przesyłowa, opłata abonamentowa koszty obsługi, utrzymaniem i konserwacją instalacji oraz kosztami utrzymania i obsługi węzła w części przypadającej na wspólnotę są rozliczane udziałem w powierzchni ogrzewanej. 3. Koszty zmienne dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania / ilość energii cieplnej są rozliczane w oparciu o wskazania zainstalowanych ciepłomierzy. 4. Koszt zimnej wody zużytej w lokalu jest sumą ilości m³ podgrzanej wody zużytej w lokalu i ilości m³ zimnej wody zużytej w lokalu pomnożonych przez cenę jednostkową wody wraz z kosztem odprowadzenia ścieków. 5. Łączny koszt ciepła zużytego w lokalu jest sumą kosztów stałych przypadających na lokal, kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji i kosztu podgrzania wody zużytej w lokalu. 6. Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody są rozliczane na węzeł cieplny. 7. Koszt jednostkowy c.o. jest określony przez dostawcę ciepła różnica pomiędzy sumą kosztów jednostkowych przypadających na lokale a kosztem całkowitym stanowi koszt wspólny ciepła. 8. Koszt podgrzania l m³ wody ustala się mnożąc koszt jednostkowy c.o. przez współczynnik 0,242. Różnica pomiędzy sumą kosztów jednostkowych c.w. przypadających na lokale a kosztem całkowitym stanowi koszt wspólny ciepła. 9. Koszty ogrzewania wentylacji lokali użytkowych dzieli się analogicznie jak koszty centralnego ogrzewania dla lokali wyposażonych w system ogrzewanej wentylacji W przypadku uszkodzenia, demontażu lub innych działaniach powodujących nieprawidłowe wskazania licznika ciepła / wodomierza/ w lokalu za zużytą ilość ciepła, przyjmuje się porównując analogiczne okresy lub lokale. Jeżeli zgłoszenia o złej pracy ciepłomierza nie dokonano przed odczytem lub kontrolą dokonywaną przez firmę obsługującą - zużycie powiększa się o 100% opłata dodatkowa/. Opłata dodatkowa jest pożytkiem Wspólnoty. 2. Przy powtórnym stwierdzeniu manipulacji przy ciepłomierzu /wodomierza/ dodatkową opłatę ustala Zarząd w wysokości nie niższej niż 150 % opłaty ustalonej w zdaniu poprzednim, powiększając o poniesione koszty dodatkowe. 3. Po dwukrotnym zawiadomieniu właściciela i braku możliwości odczytu wskazań urządzeń zużycia się szacuje i dodaje 50%.

4 1 1. Wysokość wnoszonych opłat zaliczkowych z tytułu dostawy wody oraz ciepła dla potrzeb lokali są ustalane w budżecie rocznym i podlegają rozliczeniu w okresach półrocznych. 2. Rozliczenia należności z tytułu zużycia wody w lokalach mogą być dokonywane na podstawie jednorazowych odczytów wodomierzy w przypadku zmian cen. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd. 3. Uszkodzenie, zacięcie wodomierza powoduje wyliczenie opłaty ryczałtowej wg zasad jak przy cieple. Zerwanie plomb powoduje powiększenie opłaty o 100%. a w przypadku uszkodzenia plomby legalizacyjnej dodatkowo wodomierz podlega wymianie. 4. Zużycie wody na cele wspólne obciążają proporcjonalnie do udziału w częściach wspólnych Właścicieli lokali. VI. Koszty wywozu śmieci Zaliczki na wywóz nieczystości są ujednolicane dla całej nieruchomości i ich wysokość wynika z przyjętego planu rocznego- planowany koszt mnożony przez powierzchnię lokalu. Jeżeli wysokość przyjętej zaliczki jest niewspółmiernie niska w stosunku do ilości odpadów wnoszonych do wywozu nieczystości a w szczególności w lokalach usługowych Zarządca jest upoważniony do określenia indywidualnej wysokości zaliczki na wywóz nieczystości. 2. Koszt wywozu nieczystości przypadający na l m2 ustala się poprzez podzielenie rocznych kosztów wywozu nieczystości przez powierzchnię lokali mieszkalnych i użytkowych z wyłączeniem garażu podziemnego. 3. Za nieczystości nie pochodzące z tej nieruchomości, przedmioty ponadgabarytowe indywidualni Właściciele lub inni sprawcy będą obciążani indywidualnie. 4. Koszt wywozu śmieci dla 1m2 jest sumą kosztów wg pkt.3 i kosztu wg pkt 2 podzieloną przez sumę powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych z wyłączeniem garażu. 5. Zaliczki na wywóz nieczystości dla lokali użytkowych ustalane są indywidualnie przez Zarząd z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności. W taki sposób ustalona zaliczka stanowi zarazem koszt wywozu nieczystości. W przypadku opłacania indywidualnego kosztu wywozu nieczystości lokal nie uczestniczy dodatkowo w rozliczeniu kosztów. Koszt indywidualny wywozu nieczystości nie może być niższy niż zaliczka określona w uchwale budżetowej. VII. Ustalanie opłat za używanie lokali. 3 Ustalone, w wyniku rozliczeń kwoty przypadające na poszczególne lokale za zużycie wody, ciepła, wywozu śmieci, ochrony, kosztach wspólnych wraz z funduszami celowymi rozliczanymi w danym roku obrachunkowym po zmniejszeniu o wpłacone zaliczki, pokrywane są przez Właścicieli bez zbędnej zwłoki lub zostają zaliczone Właścicielowi w przypadku nadpłaty na bieżące zaliczki. Na wniosek Właściciela może być dokonany zwrot nadpłaconej kwoty zaliczek Właściciele lokali wchodzących w skład Wspólnoty wnoszą zaliczki na pokrycie przypadających na te lokale kosztów: a) z tytułu utrzymania części wspólnej w tym min: eksploatacji, napraw, remontów oraz skutków awarii zarządu nieruchomością ubezpieczeń energii elektrycznej utrzymania czystości części wspólnych i garażu ochrony

5 innych, określonych w budżecie tj. Załącznik: Plan Finansowo-Gospodarczy Mieszkaniowej b) z tytułu kosztów indywidualnych przypadających na lokal w tym : dostawy ciepła i obsługi instalacji cyrkulacji ciepłej wody dostaw wody i odbioru ścieków odbioru nieczystości komunalnych innych, określonych w budżecie c) funduszy specjalnych 2. Zaliczki podlegają uśrednieniu dla całej nieruchomości z zastrzeżeniem 2 pkt 2. Stosowne określenie wysokości zaliczki jest dokonywane przez Zarządcę Wspólnoty w oparciu o uchwalony roczny plan wydatków. 3. Zarządca w szczególnych przypadkach ma prawo do indywidualnego ustalenia zaliczki na poczet kosztów zmiennych mediów(ciepło, woda) i nieczystości stałych. 4. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej na dany rok, obowiązująca jest uchwała o wysokości kosztu i zaliczki z ostatnio podjętej uchwały budżetowej. 5 l. Zaliczki na pokrycie kosztów wspólnych oraz indywidualnych przypadających na lokal wnoszone są łącznie w okresach miesięcznych z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Członkowie Wspólnoty wnoszą opłaty za pośrednictwem banków, poczty itp. na konto podane przez Zarządcę. 2. Członek Wspólnoty nie może potrącać żadnych swoich należności z opłat za używanie lokali wg 4 ma prawo natomiast zgłosić swoje wierzytelności wobec Wspólnoty i uzyskać w tej sprawie indywidualną decyzję Zarządcy. 5. Wszelkie bieżące wpłaty, w przypadku istnienia wymagalnych należności w opłatach tego samego rodzaju, są zaliczane w następującej kolejności: zaległe odsetki w przypadku ich uchwalenia; zaległe opłaty; koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych; wpłaty na fundusz remontowy wpłaty bieżące. Odstąpienie od powyższej zasady może nastąpić wyłącznie na umotywowany wniosek członka Wspólnoty w drodze indywidualnej decyzji Zarządcy Nieruchomości. 6 W przypadku powstania zaległości w opłatach trwającej dłużej niż dwa miesiące oraz dwukrotnego bezskutecznego wezwania do uregulowania należności Zarządca może odmówić dostarczenia mediów lub świadczeń Członkowi Wspólnoty, a nawet po uprzedzeniu, odłączyć lokal od instalacji i urządzeń wspólnych. Ponowne załączenie jest płatne przez Członka Wspólnoty -dłużnika. VIII. Zakres obowiązków Wspólnoty. 7

6 Rozdział obowiązków pomiędzy Wspólnotą i Członkami Wspólnoty w zakresie napraw wewnątrz lokali określa: w odniesieniu do członków Wspólnoty - niniejszy regulamin; 8 Wspólnota obowiązana jest zapewnić w ramach uchwalonych przez Zebranie Wspólnoty środków: l. W zakresie eksploatacji nieruchomości utrzymanie części wspólnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym w tym sprzątanie klatek min 3 razy w tygodniu /raz na mokro/ mycie okien dwa razy w roku, utrzymanie czystości garaży, sprawne funkcjonowanie wszystkich instalacji i urządzeń w budynkach w części wspólnej i garażach oraz w ich otoczeniu;.obsługę administracyjną 2. W zakresie c.o. -dostarczać czynnik grzewczy do pierwszych zasuw (zaworów) odcinających lokal. 3. W zakresie dostaw wody -dostarczać ciepłą i zimną wodę do pierwszych zasuw (zaworów) odcinających lokal. 4. Zapewnić funkcjonowanie domofonów i oświetlenia części wspólnej oraz innych urządzeń zainstalowanych na terenie nieruchomości (węzły, separatory, rozdzielnie, bramy garażowe itp.) 5. Dokonywać niezbędne przeglądy techniczne części wspólnej. 6. Zapewnić wywóz nieczystości. 7. Zapewnić ubezpieczenie nieruchomości w zakresie ognia innych zdarzeń losowych oraz OC wspólnoty mieszkaniowej. 8. Zapewnienie ochrony nieruchomości. 9 Właściciele lokali lub ich najemcy mają obowiązek utrzymania temperatury w lokalu powyżej + 15 C a temp na klatkach schodowych określa się jako wystarczającą + 12 C IX. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Wspólnotę i Członków Naprawami, w rozumieniu niniejszego regulaminu, są roboty konserwacyjne, remontowe oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów wykończenia i wyposażenia wewnątrz lokali wspólnie użytkowanych oraz wokół obiektów budowlanych. 2. Do obowiązków Wspólnoty w zakresie napraw należą: Remont, malowanie ścian i sufitów lokali wspólnych budynku, naprawy dachu, rynien i rur spustowych oraz elewacji bez pokrycia balkonów i tarasów oraz stolarki okiennej, naprawa stolarki okiennej na klatkach i drzwiach wejściowych do części wspólnej, usuwanie zniszczeń powstałych na skutek niewykonania napraw należących do obowiązków członków Wspólnoty, naprawa od strony zasilania przewodów i instalacji elektrycznych do tablicy licznikowej (włącznie) oraz obwodów administracyjnych wraz z wymianą źródeł światła, naprawa i konserwacja wewnętrznej instalacji c.o. i wraz z zasuwami (zaworów) odcinającymi lokal i licznik, naprawa i przeglądy przewodów instalacji wentylacyjnej z wyjątkiem wyposażenia w lokalach, naprawa i konserwacja pionów instalacji wodnej /do pierwszych zasuw (zaworów) w lokalu z wodomierzem /

7 naprawa i konserwacja pionów i poziomów w piwnicy instalacji kanalizacyjnej, naprawa i konserwacje węzła cieplnego w zakresie dotyczącym własności wspólnoty czyszczenie rur kanalizacyjnych (głównych pionów) i przyłączy do budynku; naprawa i wymiana głównych zaworów odcinających wodę ciepłą i zimną w budynkach; konserwacja instalacji domofonów i kasety wejściowej / bez urządzenia w lokalu/ konserwacja i naprawy systemu kontroli dostępu i telewizji przemysłowej, konserwacja i naprawy bram garażowych, konserwacja i naprawy drzwi i bram pożarowych, uzupełnianie i modernizacje wyposażenia nieruchomości 3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, finansowane są z funduszu Wspólnoty po uchwaleniu środków. 4. Naprawy wewnątrz lokali, nie zaliczone w regulaminie do obowiązków Wspólnoty, obciążają właścicieli lokali a w szczególności: naprawy okien, balkonów, drzwi wejściowych do lokalu itp. 5. Do obowiązków członka zajmującego lokal w budynku Wspólnoty należy min: naprawa i czyszczenie rur kanalizacyjnych od urządzeń techniczno -sanitarnych do pionu głównego; utrzymanie w sprawności, naprawa i wymiana: instalacji elektrycznej wewnętrznej, gniazd wtyczkowych i przełączników elektrycznych oraz tablicy mieszkaniowej (przez uprawnionego wykonawcę); wymiana bezpieczników (również przedlicznikowych) zwykłych i automatycznych (przez uprawnionego wykonawcę); szklenie okien oraz otworów w drzwiach wewnętrznych; zawiadomienie pogotowia technicznego (awaryjnego) lub dyżurnych konserwatorów w związku z zaistniałą awarią lub koniecznością zabezpieczenia stanu instalacji w lokalu i budynku. Wezwanie pogotowia do czynności, które leżą w obowiązkach członka Wspólnoty lub wynikają z niewłaściwej eksploatacji lokalu, będzie obciążało właściciela. utrzymanie w sprawności instalacji co. oraz nie dokonywanie samowolnego spuszczenia czynnika z instalacji lub zwiększania poboru mocy bez zgody Zarządcy. utrzymanie w sprawności wentylacji. utrzymanie w sprawności instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z wodomierzami; podawanie wskazań wodomierzy w lokalu oraz umożliwienie administracji kontroli i założenia plomb. 6. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz i na zewnątrz lokalu, powstałe z winy właściciela lub jego domowników i gości, obciążają członka Wspólnoty. Dotyczy to również zwierząt. 7. W odniesieniu do najemców Wspólnoty, zawarta między stronami umowa najmu winna określać -oprócz wysokości czynszu -również rozgraniczenie obowiązków Wspólnoty i najemców w zakresie napraw wewnątrz lokali. 8. Naprawy wykonywane z winy członka Wspólnoty lub jego gości są pokrywane bezpośrednio na podstawie faktycznie poniesionych kosztów bez zbędnej zwłoki a w razie potrzeby może być żądana zaliczka. X. Ustalenia końcowe 21 l. Niniejszy regulamin nie uwzględnia podziału kosztów na Członków Wspólnoty wykraczających poza zakres zwykłego zarządu określonego w ustawie o Własności Lokali. Koszty działań wykraczających poza zwykły Zarząd będą ujmowane odrębnie poprzez podjęcie stosownej uchwały.

8 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Właścicielu należy przez to rozumieć również zbiór osób ujawnianych w księdze wieczystej lokalu wyodrębnionego będących jego współwłaścicielami. Uchwała nr 3/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: określenia sposobu prowadzenia rachunkowości dla Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A. Na podstawie art. 22pkt. 10 oraz art. 29 pkt1 i 1a ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. /Dz.U. nr 85 poz.388 tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 80 poz.903/właściciele lokali wchodzących w skład nieruchomości postanowili uchwalić: 1 Ustala się postanowieniami niniejszej uchwały, że Wspólnota Mieszkaniowa będzie prowadziła księgi rachunkowe wspólnoty w formie przyjętych zasad rachunkowości. 2 Sposób prowadzenia księgi rachunkowej polegać będzie na ewidencji według zasady podwójnego zapisu, w ramach, której rejestruje się wszystkie przychody, koszty, środki pieniężne oraz związane z tym rachunki. 3 Księgi rachunkowe są prowadzone w formie rejestru w oparciu o program księgowy dla wspólnot przy użyciu komputera. Prowadzenie ewidencji księgowej zapewnia uzyskanie danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, a zwłaszcza ustalenia: Wielkości przychodów w postaci należnych wpłat od właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, Wielkości pozostałych przychodów, Kosztów zarządu nieruchomością wspólną w tym: 2. wydatków na remonty i bieżącą konserwację 3. opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków 4. wydatków z tytułu ubezpieczenia 5. wydatków na utrzymanie porządku i czystości oraz dozoru nieruchomości 6. wynagrodzeń Zarządu oraz innych opłat stanu rozrachunków /należności i zobowiązań/ stanu środków pieniężnych, ich przychodów i rozchodów stanu środków funduszu remontowego. 4

9 Każdy z członków wspólnoty mieszkaniowej, współwłaścicieli nieruchomości, będzie posiadał prawo do korzystania z systemu informacji wewnętrznej INFO24h za pośrednictwem uzyskanych uprawnień, gdzie będą widoczne rozrachunki właściciela ze wspólnotą. 5 Różnica między przychodami i kosztami, jakie osiągnęła Wspólnota Mieszkaniowa w bieżącym roku obrotowym, będzie rozliczana na poszczególnych Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Wspólnota o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, nie jest płatnikiem podatku VAT 2. Wspólnota prowadzi rejestr sprzedaży w sposób prawem przewidziany. 3. Miejscem przechowywania ksiąg jest adres biura Zarządcy. 6 Uchwała nr 4/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowo-gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A, ul. Smolna 13A w Poznaniu zatwierdza plan finansowo-gospodarczy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązujący od dnia 20 czerwca 2012 roku. 2 Uchwała nr 5/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: określenia sposobu prowadzenia korespondencji współwłaścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A.

10 wchodzących w skład nieruchomości postanowili: 1 Korespondencja pomiędzy zarządcą/zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, a Właścicielami lokali dostarczana będzie bezpośrednio do skrzynek na listy, za wyjątkiem Właścicieli lokali, którzy złożą pisemne oświadczenie o innym adresie korespondencji. 2 Wyjątkiem od reguły opisanej w 1 będzie wysyłanie korespondencji upominawczej, która będzie wysyłana listem poleconym lub odbierana za pokwitowaniem. 3 Uchwała nr 6/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: cesji praw i obowiązków z umów. wchodzących w skład nieruchomości postanowili: Właściciele Lokali w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Smolnej 13A dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Poznania Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr PO2P/ /3 ( Nieruchomość ), działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), niniejszym przejmują wszelkie prawa i obowiązki z umów zawartych z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, a dotyczących zapewnienia dostawy mediów do Nieruchomości zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Umowa nr KB3-01/PK o świadczenie usługi kompleksowej z dnia r zawarta 2. Umowa nr AV/89/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 3. Umowa nr AV/90/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 4. Umowa nr AV/91/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 5. Umowa nr AV/92/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta

11 6. Umowa nr AV/93/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 7. Umowa nr AV/94/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 8. Umowa nr AV/95/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 9. Umowa nr AV/96/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 10. Umowa nr AV/97/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 11. Umowa nr AV/98/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 12. Umowa nr AV/99/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 13. Umowa nr AV/100/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 14. Umowa nr AV/101/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 15. Umowa nr 19/2012 z dnia r zawarta pomiędzy Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Tel-Poż-System ISKRA sp. z o.o. 16. Umowa nr OS1/0180/12 na czasową dostawę energii cieplnej z dnia zawarta pomiędzy Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. a Dalkia Poznań S.A.. z siedzibą w Poznaniu. ul. Świerzawska 18, Poznań NIP: REGON: \ KRS: Umowa o zasadach realizacji i korzystania z sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej z dnia zawarta pomiędzy Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. a AQUANET S.A. działającą na terytorium RP i za granicą, z siedzibą Spółki, ul. Dolna Wilda 126, Poznań, NIP , REGON: , 18. Umowa nr EH/3803/99393/2012 o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków z dnia r zawarta pomiędzy Budimex Nieruchomości Sp z o.o. a AQUANET S.A. działającą na terytorium RP i za granicą, z siedzibą Spółki, ul. Dolna Wilda 126, Poznań, NIP , REGON: , 19. Umowy z dnia r. zawarta ze KONE Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poleczki 35, KRS: , NIP: , REGON: dotyczące: a) umowa o prace konserwacyjne dźwigów - nr b) umowa na prowadzenie usługi Kone Kontakt nr

12 2 Właściciele Lokali udzielają Zarządcy pełnomocnictwa do zawierania umów w ich imieniu w powyższym zakresie oraz cesji umów zawartych dotychczas przez Inwestora firmę Budmiex Nieruchomości z siedzibą w Warszawie.. 3 Uchwała nr 7/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Porządku Domowego. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu zatwierdza Regulamin Porządku Domowego Wspólnoty dla nieruchomości Smolna 13A. 2 3 Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 8/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu dla firm remontowobudowlanych. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu zatwierdza Regulamin Porządku Domowego Wspólnoty dla nieruchomości Smolna 13A. 2

13 3 Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały Uchwała nr 9/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu egzekwowania należności. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu zatwierdza Regulamin egzekwowania należności dla nieruchomości Smolna 13A. 2 3 Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały Uchwała nr 10/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Wspólnoty do otwarcia rachunku bieżącego dla wspólnoty i do dysponowania środkami na rachunku. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu upoważnia Zarząd do otwarcia rachunku bieżącego dla wspólnoty i do dysponowania środkami na rachunku. 2

14 Uchwała nr 11/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych dla lokali U4 oraz U5 wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu wyraża zgodę na: - umieszczenie na koszt właściciela lokali U4 i U5 na części w nieruchomości wspólnej (zgodnie z załączonym projektem) znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych (zgodnie z załączonym projektem), z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione znaki firmowe lub urządzenie będą umieszczane z zachowaniem warunków przewidzianych odpowiednimi przepisami; Wyżej wymienione znaki firmowe oraz urządzenie, które będą stanowić własność właściciela lokali U4 i U5, na jego koszt będą podlegały konserwacji, ponadto właściciel lokali U4 i U5 będzie zobowiązany do pokrywania kosztów zużycia energii elektrycznej oraz kosztów utrzymania w czystości powyższych znaków i urządzeń; 2 Zobowiązuje się zarządcę nieruchomości do wynegocjowania wysokości opłat za umieszczenie znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych przez właściciela lokali U4 i U5 na części nieruchomości wspólnej. 3 Pożytki z tytułu umieszczenia w/w znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych będą przychodem Wspólnoty Mieszkaniowej, należność z tego tytułu będzie płatna na rachunek bankowy Wspólnoty mieszkaniowej z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 4 Po umieszczeniu na części wspólnej nieruchomości w/w znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych właściciel lokali U4 i U5 zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej oraz badań z pomiaru hałasu. Każdorazowo po usunięciu w/w znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych właściciel lokali U4 i U5 jest zobowiązany do odtworzenia części wspólnej nieruchomości do stanu pierwotnego, jednocześnie wszelkie przewiercenia lub inny sposób montażu naruszający część wspólną wiąże się z utratą rękojmi na dany element. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 5

15 Uchwała nr 12/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalach U4 i U5 wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu wyraża zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach użytkowych nr U4 i U5 położonych w budynku w Poznaniu przy ul. Smolnej 13 A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 2

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo