Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012"

Transkrypt

1 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości postanowili: 1. Nadać Wspólnocie Mieszkaniowej nazwę Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A, ul. Smolna 13A w Poznaniu. 2. Upoważnić Zarząd do rejestracji Wspólnoty Mieszkaniowej i zawarcia umów z dostawcami mediów oraz innych świadczeń. Uchwała nr 2/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: określenia Regulaminu Eksploatacji Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: REGULAMIN EKSPLOATACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SMOLNA 13A W POZNANIU. dot. rozliczania poniesionych kosztów nieruchomości oraz ustalania obowiązków i opłat za eksploatację lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu. I. Podstawa prawna. Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane. II. Zasady ogólne. 1. Regulamin niniejszy określa zasady: a) rozliczania poniesionych kosztów w nieruchomości poprzez ustalenie wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami wspólnymi z tytułu m.in.: eksploatacji, napraw i remontów części wspólnych nieruchomości, terenu, wyposażenia obiektu itp., wynagrodzenia pracowników, zleceniobiorców wynagrodzenia Zarządcy

2 za dostawę do części wspólnej energii elektrycznej, oraz wody b) rozliczania na poszczególne lokale poniesionych kosztów indywidualnych z tytułu dostawy: ciepła, wody i odbioru ścieków, śmieci, c) ustalania opłat zaliczkowych na: eksploatację części wspólnych oraz planowane koszty wspólne dostawę indywidualną: ciepła, wody i odbiór ścieków indywidualną niezbędną obsługę techniczną o ile nie jest to kosztem wspólnym wywóz nieczystości i odpadów ponad gabarytowych d) podziału obowiązków między wspólnotą i właścicielem w zakresie napraw wewnątrz i na zewnątrz lokali /granica eksploatacji/. Rozliczenia przeprowadza się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi Podstawą do obciążeń właścicieli lokali z tytułu zaliczek na poczet kosztów eksploatacyjnych i świadczeń jest uchwała podjęta przez Właścicieli lokali. III. Fizyczna jednostka rozliczeniowa Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów są: a) m² powierzchni lokalu określonej w akcie notarialnym /powierzchnia obejmująca powierzchnię lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych/ -zwana powierzchnią lokalu. b) m² powierzchni ogrzewanej -obejmująca powierzchnię ogrzewaną lokali/ bez pomieszczeń przynależnych i garaży/ - zwana powierzchnią ogrzewaną. c) wskazania mierników poboru zimnej i ciepłej wody /m³/ oraz ciepłomierzy /kwh/. d) powierzchnia miejsc parkingowych i pomieszczeń gospodarczych w garażach znajdujących się pod budynkiem i brane pod uwagę są jedynie etapy inwestycji, które posiadają pozwolenie na użytkowanie. Za pozostałe etapy wszystkie koszty utrzymania ponosi Deweloper. 2. Ilekroć jest mowa o koszcie wody obejmuje to cenę wody i odprowadzania ścieków. 5 Powierzchnią lokalu jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, i pomieszczeń przynależnych określona wg zapisów w akcie notarialnym. IV. Koszty eksploatacji, napraw, remontów części wspólnych nieruchomości oraz inwestycji i ochrony. 6 Koszty wspólne rozlicza się na wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe zajmowane przez Członków Wspólnoty. 7 Podstawą do określenia obciążeń poszczególnych lokali oddanych do użytku kosztami wspólnymi jest roczny koszt w przeliczeniu na l m² powierzchni lokali. Średni roczny koszt eksploatacji i ochrony na 1 m² powierzchni, ustala się w drodze podzielenia globalnej kwoty kosztów wspólnych /pomniejszoną o sumę pożytków na rzecz Wspólnoty/ przez sumę powierzchni wg 4. 8

3 1. Roczny koszt wspólny przypadający na l m² powierzchni lokali powiększony jest dla poszczególnych lokali o odpisy na fundusz remontowy w wysokości uchwalonej przez Zebranie Właścicieli. 2. Środki z funduszu remontowego nie wykorzystane w danym okresie przechodzą na następny okres i nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na opłaty lub zaliczki właściciela. 3. Zmiana właściciela lokalu nie może powodować wypłaty części środków z funduszu remontowego. 4. Roczne koszty wspólne przypadające na lokal ustala się mnożąc powierzchnię lokalu przez jednostkowy koszt wspólny i dodając należny odpis na fundusze np. remontowy proporcjonalnie do czasu w którym lokal funkcjonuje we wspólnocie mieszkaniowej. 5. Uchwalone przedsięwzięcia inwestycyjne podlegają rozliczeniu jak koszty wspólne. V. Koszty centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej i zimnej wody Koszty ogrzewania i podgrzania wody rozliczane są jednolicie dla całości zasobów Wspólnoty z uwzględnieniem podziału na węzły i według wskazań liczników ciepła, i wodomierzy. Rozliczeniu podlega całość kosztów związanych z dostawą ciepła, obsługą, utrzymaniem i konserwacją instalacji oraz kosztami utrzymania i obsługi węzła w części przypadającej na wspólnotę. 2. Koszty stałe dostawy ciepła / moc zamówiona, stała opłata przesyłowa, opłata abonamentowa koszty obsługi, utrzymaniem i konserwacją instalacji oraz kosztami utrzymania i obsługi węzła w części przypadającej na wspólnotę są rozliczane udziałem w powierzchni ogrzewanej. 3. Koszty zmienne dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania / ilość energii cieplnej są rozliczane w oparciu o wskazania zainstalowanych ciepłomierzy. 4. Koszt zimnej wody zużytej w lokalu jest sumą ilości m³ podgrzanej wody zużytej w lokalu i ilości m³ zimnej wody zużytej w lokalu pomnożonych przez cenę jednostkową wody wraz z kosztem odprowadzenia ścieków. 5. Łączny koszt ciepła zużytego w lokalu jest sumą kosztów stałych przypadających na lokal, kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji i kosztu podgrzania wody zużytej w lokalu. 6. Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody są rozliczane na węzeł cieplny. 7. Koszt jednostkowy c.o. jest określony przez dostawcę ciepła różnica pomiędzy sumą kosztów jednostkowych przypadających na lokale a kosztem całkowitym stanowi koszt wspólny ciepła. 8. Koszt podgrzania l m³ wody ustala się mnożąc koszt jednostkowy c.o. przez współczynnik 0,242. Różnica pomiędzy sumą kosztów jednostkowych c.w. przypadających na lokale a kosztem całkowitym stanowi koszt wspólny ciepła. 9. Koszty ogrzewania wentylacji lokali użytkowych dzieli się analogicznie jak koszty centralnego ogrzewania dla lokali wyposażonych w system ogrzewanej wentylacji W przypadku uszkodzenia, demontażu lub innych działaniach powodujących nieprawidłowe wskazania licznika ciepła / wodomierza/ w lokalu za zużytą ilość ciepła, przyjmuje się porównując analogiczne okresy lub lokale. Jeżeli zgłoszenia o złej pracy ciepłomierza nie dokonano przed odczytem lub kontrolą dokonywaną przez firmę obsługującą - zużycie powiększa się o 100% opłata dodatkowa/. Opłata dodatkowa jest pożytkiem Wspólnoty. 2. Przy powtórnym stwierdzeniu manipulacji przy ciepłomierzu /wodomierza/ dodatkową opłatę ustala Zarząd w wysokości nie niższej niż 150 % opłaty ustalonej w zdaniu poprzednim, powiększając o poniesione koszty dodatkowe. 3. Po dwukrotnym zawiadomieniu właściciela i braku możliwości odczytu wskazań urządzeń zużycia się szacuje i dodaje 50%.

4 1 1. Wysokość wnoszonych opłat zaliczkowych z tytułu dostawy wody oraz ciepła dla potrzeb lokali są ustalane w budżecie rocznym i podlegają rozliczeniu w okresach półrocznych. 2. Rozliczenia należności z tytułu zużycia wody w lokalach mogą być dokonywane na podstawie jednorazowych odczytów wodomierzy w przypadku zmian cen. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd. 3. Uszkodzenie, zacięcie wodomierza powoduje wyliczenie opłaty ryczałtowej wg zasad jak przy cieple. Zerwanie plomb powoduje powiększenie opłaty o 100%. a w przypadku uszkodzenia plomby legalizacyjnej dodatkowo wodomierz podlega wymianie. 4. Zużycie wody na cele wspólne obciążają proporcjonalnie do udziału w częściach wspólnych Właścicieli lokali. VI. Koszty wywozu śmieci Zaliczki na wywóz nieczystości są ujednolicane dla całej nieruchomości i ich wysokość wynika z przyjętego planu rocznego- planowany koszt mnożony przez powierzchnię lokalu. Jeżeli wysokość przyjętej zaliczki jest niewspółmiernie niska w stosunku do ilości odpadów wnoszonych do wywozu nieczystości a w szczególności w lokalach usługowych Zarządca jest upoważniony do określenia indywidualnej wysokości zaliczki na wywóz nieczystości. 2. Koszt wywozu nieczystości przypadający na l m2 ustala się poprzez podzielenie rocznych kosztów wywozu nieczystości przez powierzchnię lokali mieszkalnych i użytkowych z wyłączeniem garażu podziemnego. 3. Za nieczystości nie pochodzące z tej nieruchomości, przedmioty ponadgabarytowe indywidualni Właściciele lub inni sprawcy będą obciążani indywidualnie. 4. Koszt wywozu śmieci dla 1m2 jest sumą kosztów wg pkt.3 i kosztu wg pkt 2 podzieloną przez sumę powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych z wyłączeniem garażu. 5. Zaliczki na wywóz nieczystości dla lokali użytkowych ustalane są indywidualnie przez Zarząd z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności. W taki sposób ustalona zaliczka stanowi zarazem koszt wywozu nieczystości. W przypadku opłacania indywidualnego kosztu wywozu nieczystości lokal nie uczestniczy dodatkowo w rozliczeniu kosztów. Koszt indywidualny wywozu nieczystości nie może być niższy niż zaliczka określona w uchwale budżetowej. VII. Ustalanie opłat za używanie lokali. 3 Ustalone, w wyniku rozliczeń kwoty przypadające na poszczególne lokale za zużycie wody, ciepła, wywozu śmieci, ochrony, kosztach wspólnych wraz z funduszami celowymi rozliczanymi w danym roku obrachunkowym po zmniejszeniu o wpłacone zaliczki, pokrywane są przez Właścicieli bez zbędnej zwłoki lub zostają zaliczone Właścicielowi w przypadku nadpłaty na bieżące zaliczki. Na wniosek Właściciela może być dokonany zwrot nadpłaconej kwoty zaliczek Właściciele lokali wchodzących w skład Wspólnoty wnoszą zaliczki na pokrycie przypadających na te lokale kosztów: a) z tytułu utrzymania części wspólnej w tym min: eksploatacji, napraw, remontów oraz skutków awarii zarządu nieruchomością ubezpieczeń energii elektrycznej utrzymania czystości części wspólnych i garażu ochrony

5 innych, określonych w budżecie tj. Załącznik: Plan Finansowo-Gospodarczy Mieszkaniowej b) z tytułu kosztów indywidualnych przypadających na lokal w tym : dostawy ciepła i obsługi instalacji cyrkulacji ciepłej wody dostaw wody i odbioru ścieków odbioru nieczystości komunalnych innych, określonych w budżecie c) funduszy specjalnych 2. Zaliczki podlegają uśrednieniu dla całej nieruchomości z zastrzeżeniem 2 pkt 2. Stosowne określenie wysokości zaliczki jest dokonywane przez Zarządcę Wspólnoty w oparciu o uchwalony roczny plan wydatków. 3. Zarządca w szczególnych przypadkach ma prawo do indywidualnego ustalenia zaliczki na poczet kosztów zmiennych mediów(ciepło, woda) i nieczystości stałych. 4. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej na dany rok, obowiązująca jest uchwała o wysokości kosztu i zaliczki z ostatnio podjętej uchwały budżetowej. 5 l. Zaliczki na pokrycie kosztów wspólnych oraz indywidualnych przypadających na lokal wnoszone są łącznie w okresach miesięcznych z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Członkowie Wspólnoty wnoszą opłaty za pośrednictwem banków, poczty itp. na konto podane przez Zarządcę. 2. Członek Wspólnoty nie może potrącać żadnych swoich należności z opłat za używanie lokali wg 4 ma prawo natomiast zgłosić swoje wierzytelności wobec Wspólnoty i uzyskać w tej sprawie indywidualną decyzję Zarządcy. 5. Wszelkie bieżące wpłaty, w przypadku istnienia wymagalnych należności w opłatach tego samego rodzaju, są zaliczane w następującej kolejności: zaległe odsetki w przypadku ich uchwalenia; zaległe opłaty; koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych; wpłaty na fundusz remontowy wpłaty bieżące. Odstąpienie od powyższej zasady może nastąpić wyłącznie na umotywowany wniosek członka Wspólnoty w drodze indywidualnej decyzji Zarządcy Nieruchomości. 6 W przypadku powstania zaległości w opłatach trwającej dłużej niż dwa miesiące oraz dwukrotnego bezskutecznego wezwania do uregulowania należności Zarządca może odmówić dostarczenia mediów lub świadczeń Członkowi Wspólnoty, a nawet po uprzedzeniu, odłączyć lokal od instalacji i urządzeń wspólnych. Ponowne załączenie jest płatne przez Członka Wspólnoty -dłużnika. VIII. Zakres obowiązków Wspólnoty. 7

6 Rozdział obowiązków pomiędzy Wspólnotą i Członkami Wspólnoty w zakresie napraw wewnątrz lokali określa: w odniesieniu do członków Wspólnoty - niniejszy regulamin; 8 Wspólnota obowiązana jest zapewnić w ramach uchwalonych przez Zebranie Wspólnoty środków: l. W zakresie eksploatacji nieruchomości utrzymanie części wspólnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym w tym sprzątanie klatek min 3 razy w tygodniu /raz na mokro/ mycie okien dwa razy w roku, utrzymanie czystości garaży, sprawne funkcjonowanie wszystkich instalacji i urządzeń w budynkach w części wspólnej i garażach oraz w ich otoczeniu;.obsługę administracyjną 2. W zakresie c.o. -dostarczać czynnik grzewczy do pierwszych zasuw (zaworów) odcinających lokal. 3. W zakresie dostaw wody -dostarczać ciepłą i zimną wodę do pierwszych zasuw (zaworów) odcinających lokal. 4. Zapewnić funkcjonowanie domofonów i oświetlenia części wspólnej oraz innych urządzeń zainstalowanych na terenie nieruchomości (węzły, separatory, rozdzielnie, bramy garażowe itp.) 5. Dokonywać niezbędne przeglądy techniczne części wspólnej. 6. Zapewnić wywóz nieczystości. 7. Zapewnić ubezpieczenie nieruchomości w zakresie ognia innych zdarzeń losowych oraz OC wspólnoty mieszkaniowej. 8. Zapewnienie ochrony nieruchomości. 9 Właściciele lokali lub ich najemcy mają obowiązek utrzymania temperatury w lokalu powyżej + 15 C a temp na klatkach schodowych określa się jako wystarczającą + 12 C IX. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Wspólnotę i Członków Naprawami, w rozumieniu niniejszego regulaminu, są roboty konserwacyjne, remontowe oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów wykończenia i wyposażenia wewnątrz lokali wspólnie użytkowanych oraz wokół obiektów budowlanych. 2. Do obowiązków Wspólnoty w zakresie napraw należą: Remont, malowanie ścian i sufitów lokali wspólnych budynku, naprawy dachu, rynien i rur spustowych oraz elewacji bez pokrycia balkonów i tarasów oraz stolarki okiennej, naprawa stolarki okiennej na klatkach i drzwiach wejściowych do części wspólnej, usuwanie zniszczeń powstałych na skutek niewykonania napraw należących do obowiązków członków Wspólnoty, naprawa od strony zasilania przewodów i instalacji elektrycznych do tablicy licznikowej (włącznie) oraz obwodów administracyjnych wraz z wymianą źródeł światła, naprawa i konserwacja wewnętrznej instalacji c.o. i wraz z zasuwami (zaworów) odcinającymi lokal i licznik, naprawa i przeglądy przewodów instalacji wentylacyjnej z wyjątkiem wyposażenia w lokalach, naprawa i konserwacja pionów instalacji wodnej /do pierwszych zasuw (zaworów) w lokalu z wodomierzem /

7 naprawa i konserwacja pionów i poziomów w piwnicy instalacji kanalizacyjnej, naprawa i konserwacje węzła cieplnego w zakresie dotyczącym własności wspólnoty czyszczenie rur kanalizacyjnych (głównych pionów) i przyłączy do budynku; naprawa i wymiana głównych zaworów odcinających wodę ciepłą i zimną w budynkach; konserwacja instalacji domofonów i kasety wejściowej / bez urządzenia w lokalu/ konserwacja i naprawy systemu kontroli dostępu i telewizji przemysłowej, konserwacja i naprawy bram garażowych, konserwacja i naprawy drzwi i bram pożarowych, uzupełnianie i modernizacje wyposażenia nieruchomości 3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, finansowane są z funduszu Wspólnoty po uchwaleniu środków. 4. Naprawy wewnątrz lokali, nie zaliczone w regulaminie do obowiązków Wspólnoty, obciążają właścicieli lokali a w szczególności: naprawy okien, balkonów, drzwi wejściowych do lokalu itp. 5. Do obowiązków członka zajmującego lokal w budynku Wspólnoty należy min: naprawa i czyszczenie rur kanalizacyjnych od urządzeń techniczno -sanitarnych do pionu głównego; utrzymanie w sprawności, naprawa i wymiana: instalacji elektrycznej wewnętrznej, gniazd wtyczkowych i przełączników elektrycznych oraz tablicy mieszkaniowej (przez uprawnionego wykonawcę); wymiana bezpieczników (również przedlicznikowych) zwykłych i automatycznych (przez uprawnionego wykonawcę); szklenie okien oraz otworów w drzwiach wewnętrznych; zawiadomienie pogotowia technicznego (awaryjnego) lub dyżurnych konserwatorów w związku z zaistniałą awarią lub koniecznością zabezpieczenia stanu instalacji w lokalu i budynku. Wezwanie pogotowia do czynności, które leżą w obowiązkach członka Wspólnoty lub wynikają z niewłaściwej eksploatacji lokalu, będzie obciążało właściciela. utrzymanie w sprawności instalacji co. oraz nie dokonywanie samowolnego spuszczenia czynnika z instalacji lub zwiększania poboru mocy bez zgody Zarządcy. utrzymanie w sprawności wentylacji. utrzymanie w sprawności instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z wodomierzami; podawanie wskazań wodomierzy w lokalu oraz umożliwienie administracji kontroli i założenia plomb. 6. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz i na zewnątrz lokalu, powstałe z winy właściciela lub jego domowników i gości, obciążają członka Wspólnoty. Dotyczy to również zwierząt. 7. W odniesieniu do najemców Wspólnoty, zawarta między stronami umowa najmu winna określać -oprócz wysokości czynszu -również rozgraniczenie obowiązków Wspólnoty i najemców w zakresie napraw wewnątrz lokali. 8. Naprawy wykonywane z winy członka Wspólnoty lub jego gości są pokrywane bezpośrednio na podstawie faktycznie poniesionych kosztów bez zbędnej zwłoki a w razie potrzeby może być żądana zaliczka. X. Ustalenia końcowe 21 l. Niniejszy regulamin nie uwzględnia podziału kosztów na Członków Wspólnoty wykraczających poza zakres zwykłego zarządu określonego w ustawie o Własności Lokali. Koszty działań wykraczających poza zwykły Zarząd będą ujmowane odrębnie poprzez podjęcie stosownej uchwały.

8 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Właścicielu należy przez to rozumieć również zbiór osób ujawnianych w księdze wieczystej lokalu wyodrębnionego będących jego współwłaścicielami. Uchwała nr 3/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: określenia sposobu prowadzenia rachunkowości dla Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A. Na podstawie art. 22pkt. 10 oraz art. 29 pkt1 i 1a ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. /Dz.U. nr 85 poz.388 tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 80 poz.903/właściciele lokali wchodzących w skład nieruchomości postanowili uchwalić: 1 Ustala się postanowieniami niniejszej uchwały, że Wspólnota Mieszkaniowa będzie prowadziła księgi rachunkowe wspólnoty w formie przyjętych zasad rachunkowości. 2 Sposób prowadzenia księgi rachunkowej polegać będzie na ewidencji według zasady podwójnego zapisu, w ramach, której rejestruje się wszystkie przychody, koszty, środki pieniężne oraz związane z tym rachunki. 3 Księgi rachunkowe są prowadzone w formie rejestru w oparciu o program księgowy dla wspólnot przy użyciu komputera. Prowadzenie ewidencji księgowej zapewnia uzyskanie danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, a zwłaszcza ustalenia: Wielkości przychodów w postaci należnych wpłat od właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, Wielkości pozostałych przychodów, Kosztów zarządu nieruchomością wspólną w tym: 2. wydatków na remonty i bieżącą konserwację 3. opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków 4. wydatków z tytułu ubezpieczenia 5. wydatków na utrzymanie porządku i czystości oraz dozoru nieruchomości 6. wynagrodzeń Zarządu oraz innych opłat stanu rozrachunków /należności i zobowiązań/ stanu środków pieniężnych, ich przychodów i rozchodów stanu środków funduszu remontowego. 4

9 Każdy z członków wspólnoty mieszkaniowej, współwłaścicieli nieruchomości, będzie posiadał prawo do korzystania z systemu informacji wewnętrznej INFO24h za pośrednictwem uzyskanych uprawnień, gdzie będą widoczne rozrachunki właściciela ze wspólnotą. 5 Różnica między przychodami i kosztami, jakie osiągnęła Wspólnota Mieszkaniowa w bieżącym roku obrotowym, będzie rozliczana na poszczególnych Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Wspólnota o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, nie jest płatnikiem podatku VAT 2. Wspólnota prowadzi rejestr sprzedaży w sposób prawem przewidziany. 3. Miejscem przechowywania ksiąg jest adres biura Zarządcy. 6 Uchwała nr 4/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowo-gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A, ul. Smolna 13A w Poznaniu zatwierdza plan finansowo-gospodarczy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązujący od dnia 20 czerwca 2012 roku. 2 Uchwała nr 5/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: określenia sposobu prowadzenia korespondencji współwłaścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A.

10 wchodzących w skład nieruchomości postanowili: 1 Korespondencja pomiędzy zarządcą/zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, a Właścicielami lokali dostarczana będzie bezpośrednio do skrzynek na listy, za wyjątkiem Właścicieli lokali, którzy złożą pisemne oświadczenie o innym adresie korespondencji. 2 Wyjątkiem od reguły opisanej w 1 będzie wysyłanie korespondencji upominawczej, która będzie wysyłana listem poleconym lub odbierana za pokwitowaniem. 3 Uchwała nr 6/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: cesji praw i obowiązków z umów. wchodzących w skład nieruchomości postanowili: Właściciele Lokali w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Smolnej 13A dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Poznania Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr PO2P/ /3 ( Nieruchomość ), działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), niniejszym przejmują wszelkie prawa i obowiązki z umów zawartych z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, a dotyczących zapewnienia dostawy mediów do Nieruchomości zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Umowa nr KB3-01/PK o świadczenie usługi kompleksowej z dnia r zawarta 2. Umowa nr AV/89/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 3. Umowa nr AV/90/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 4. Umowa nr AV/91/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 5. Umowa nr AV/92/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta

11 6. Umowa nr AV/93/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 7. Umowa nr AV/94/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 8. Umowa nr AV/95/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 9. Umowa nr AV/96/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 10. Umowa nr AV/97/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 11. Umowa nr AV/98/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 12. Umowa nr AV/99/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 13. Umowa nr AV/100/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 14. Umowa nr AV/101/2012 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia zawarta 15. Umowa nr 19/2012 z dnia r zawarta pomiędzy Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Tel-Poż-System ISKRA sp. z o.o. 16. Umowa nr OS1/0180/12 na czasową dostawę energii cieplnej z dnia zawarta pomiędzy Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. a Dalkia Poznań S.A.. z siedzibą w Poznaniu. ul. Świerzawska 18, Poznań NIP: REGON: \ KRS: Umowa o zasadach realizacji i korzystania z sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej z dnia zawarta pomiędzy Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. a AQUANET S.A. działającą na terytorium RP i za granicą, z siedzibą Spółki, ul. Dolna Wilda 126, Poznań, NIP , REGON: , 18. Umowa nr EH/3803/99393/2012 o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków z dnia r zawarta pomiędzy Budimex Nieruchomości Sp z o.o. a AQUANET S.A. działającą na terytorium RP i za granicą, z siedzibą Spółki, ul. Dolna Wilda 126, Poznań, NIP , REGON: , 19. Umowy z dnia r. zawarta ze KONE Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poleczki 35, KRS: , NIP: , REGON: dotyczące: a) umowa o prace konserwacyjne dźwigów - nr b) umowa na prowadzenie usługi Kone Kontakt nr

12 2 Właściciele Lokali udzielają Zarządcy pełnomocnictwa do zawierania umów w ich imieniu w powyższym zakresie oraz cesji umów zawartych dotychczas przez Inwestora firmę Budmiex Nieruchomości z siedzibą w Warszawie.. 3 Uchwała nr 7/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Porządku Domowego. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu zatwierdza Regulamin Porządku Domowego Wspólnoty dla nieruchomości Smolna 13A. 2 3 Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 8/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu dla firm remontowobudowlanych. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu zatwierdza Regulamin Porządku Domowego Wspólnoty dla nieruchomości Smolna 13A. 2

13 3 Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały Uchwała nr 9/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu egzekwowania należności. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu zatwierdza Regulamin egzekwowania należności dla nieruchomości Smolna 13A. 2 3 Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały Uchwała nr 10/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Wspólnoty do otwarcia rachunku bieżącego dla wspólnoty i do dysponowania środkami na rachunku. wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu upoważnia Zarząd do otwarcia rachunku bieżącego dla wspólnoty i do dysponowania środkami na rachunku. 2

14 Uchwała nr 11/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych dla lokali U4 oraz U5 wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu wyraża zgodę na: - umieszczenie na koszt właściciela lokali U4 i U5 na części w nieruchomości wspólnej (zgodnie z załączonym projektem) znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych (zgodnie z załączonym projektem), z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione znaki firmowe lub urządzenie będą umieszczane z zachowaniem warunków przewidzianych odpowiednimi przepisami; Wyżej wymienione znaki firmowe oraz urządzenie, które będą stanowić własność właściciela lokali U4 i U5, na jego koszt będą podlegały konserwacji, ponadto właściciel lokali U4 i U5 będzie zobowiązany do pokrywania kosztów zużycia energii elektrycznej oraz kosztów utrzymania w czystości powyższych znaków i urządzeń; 2 Zobowiązuje się zarządcę nieruchomości do wynegocjowania wysokości opłat za umieszczenie znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych przez właściciela lokali U4 i U5 na części nieruchomości wspólnej. 3 Pożytki z tytułu umieszczenia w/w znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych będą przychodem Wspólnoty Mieszkaniowej, należność z tego tytułu będzie płatna na rachunek bankowy Wspólnoty mieszkaniowej z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 4 Po umieszczeniu na części wspólnej nieruchomości w/w znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych właściciel lokali U4 i U5 zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej oraz badań z pomiaru hałasu. Każdorazowo po usunięciu w/w znaków firmowych, reklam oraz urządzeń klimatyzacyjnych właściciel lokali U4 i U5 jest zobowiązany do odtworzenia części wspólnej nieruchomości do stanu pierwotnego, jednocześnie wszelkie przewiercenia lub inny sposób montażu naruszający część wspólną wiąże się z utratą rękojmi na dany element. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 5

15 Uchwała nr 12/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A przy ul. Smolnej 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalach U4 i U5 wchodzących w skład nieruchomości postanowili przyjąć: Wspólnota Mieszkaniowa Smolna 13A ul. Smolna 13A w Poznaniu wyraża zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach użytkowych nr U4 i U5 położonych w budynku w Poznaniu przy ul. Smolnej 13 A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 2

REGULAMIN EKSPLOATACYJNY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MEISSNERA 2,2A,2B W POZNANIU

REGULAMIN EKSPLOATACYJNY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MEISSNERA 2,2A,2B W POZNANIU REGULAMIN EKSPLOATACYJNY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MEISSNERA 2,2A,2B W POZNANIU dot. ustalenia sposobu rozliczania poniesionych kosztów nieruchomości oraz określenia obowiązków właścicieli lokali i wysokości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ 1. Zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową 2. Rodzaje kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową 3. Zasady wnoszenia opłat przez właścicieli lokali 4. Zasady rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 z dnia 7 marca 2007 roku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej dla nieruchomości położonej w Krakowie przy reprezentowanym przez następujące osoby: a), b), c), zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grójecka 66 w Warszawie z dnia.2015 r.

UCHWAŁA Nr 1/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grójecka 66 w Warszawie z dnia.2015 r. UCHWAŁA Nr 1/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grójecka 66 w Warszawie z dnia.2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Poznań, 2013-05-06 r. Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367) zarządza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy ul., reprezentowaną przez Pełnomocnika, wybranego na mocy uchwały nr.. w osobie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w... przy ul...., dla której Sąd Rejonowy... Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu. I.POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443).

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ PODGRZANIA WODY. ZASADY WYMIANY I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY Z MODUŁEM RADIOWYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN rozliczeń z tytułu pobierania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych, użytkowych i garażach w Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach. I. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

5. Zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w nieruchomości mierzy podlicznik w węźle.

5. Zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w nieruchomości mierzy podlicznik w węźle. Zasady rozliczeń kosztów dostawy ciepła do nieruchomości i dokonywania rozliczeń z właścicielami/członkami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzew wody użytkowej w nieruchomości przy ul. J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 28 1891 Poz. 148 148 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim REGULAMIN zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady rozliczenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa Prawna

R E G U L A M I N. Podstawa Prawna R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Saturn w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty, wybrany na mocy uchwały.. r. w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, położoną w Zielonej Górze przy ul.., którą Zarząd Wspólnoty w osobach: reprezentuje 1....

Bardziej szczegółowo

Treść zarządzenia zamieszczona jest na wewnętrznych stronach intranetu ZGM.

Treść zarządzenia zamieszczona jest na wewnętrznych stronach intranetu ZGM. NO-0210-26/09 ZARZĄDZENIE NR 26/09 Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowe w Legnicy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Opłaty wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są uiszczać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity)

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity) ID 005945290 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNOŚLĄSKA Ul. Kamieńskiego 64A, 51-124 Wrocław Tel.: 071 35-27-349, 071 35-27-353 NIP: 896-000-39-29 Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odpr. scieków

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odpr. scieków Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odpr. scieków REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH KOMUNALNYCH GMINY WOLSZTYN 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2007

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej Roślinna przy ul. Roślinnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu...2013r. w Łodzi pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity Tekst jednolity REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/18 Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ PRZY UL.... zawarta w dniu... pomiędzy WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ przy ul.... w Gdyni reprezentowaną przez Zarząd w osobach:......... zwaną w dalszej części umowy "Wspólnotą"

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej Roślinna przy ul. Roślinnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Załącznik do Zarządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne:

Dział I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN Tekst jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA Dział I. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Poz. 1378 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW 1 Informacje ogólne 1. Jeżeli do rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna. Załącznik do uchwały nr 65 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2011 r. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Michałów w Radomiu Rozdział

Bardziej szczegółowo

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul.

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Progresline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Podstawa prawna: II. Postanowienia ogólne:

R E G U L A M I N. I. Podstawa prawna: II. Postanowienia ogólne: R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

5. Podstawą rozliczania z Dostawcą kosztów zakupu ciepła (na centralne ogrzewanie i podgrzew wody użytkowej) są:

5. Podstawą rozliczania z Dostawcą kosztów zakupu ciepła (na centralne ogrzewanie i podgrzew wody użytkowej) są: Zasady rozliczeń kosztów dostawy ciepła do nieruchomości i dokonywania rozliczeń z właścicielami/członkami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzew wody użytkowej w nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne

1 Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LOKALCH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PGM SPÓŁKA Z O.O. 1 Podstawy prawne Do opracowania niniejszego

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu 17.11.2015 r. roku w Krakowie pomiędzy: Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. Wspólnotą Mieszkaniową Czarnogórska 10, 10B, 10C w Krakowie, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo