I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług: administrowania oraz obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw awaryjnych i przeglądów technicznych obiektu Centrum Samotnej Matki w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D Opis nieruchomości: działka o pow m², 4 parterowe budynki o łącznej pow. użytkowej 2 677,6 m², pow. zabudowy kotłowni 14,74 m², pow. zabudowy budynku stacji uzdatniania wody 28,76 m². Termin świadczenia usługi: od dnia podpisania umowy do dnia r. Do zakresu zamówienia należeć będzie: I. - usługa administrowania obiektu przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie. II. usługa obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw awaryjnych i przeglądów technicznych obiektu przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie. W celu prawidłowego wykonywania zakresu obowiązków wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiąże się do: 1. Skierowania do wykonania umowy jednej osoby wykonującej obowiązki administratora (zwanej dalej administratorem ). Administrator będzie przebywał w obiekcie przy ul. Chlubnej 9A-9D przez 3 godziny dziennie w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku. Poza ww. godzinami zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego przez 24 godziny na dobę. 2. Zapewnienia właściwego wykonywania prac konserwacyjnych zgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń, zawartych w dokumentacji powykonawczej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia w tym zakresie, która musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie wymienionych instalacji i urządzeń. Zamawiający wymaga, aby administrator legitymował się min. średnim wykształceniem, posiadał zaświadczenia o ukończeniu kursu ze znajomości przepisów BHP i PPOŻ, posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego wykonywania zawodu administratora nieruchomości oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania nieruchomościami. Osoby wykonujące bezpośrednio obsługę techniczną: serwisową, konserwacyjną, usuwania awarii oraz dokonujące obowiązkowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i kominiarskich, centralnego ogrzewania, gazowych i elektroenergetycznych (opisanych szczegółowo w dalszej części niniejszego załącznika) muszą posiadać odpowiednio: świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji na stanowiskach eksploatacji lub/i dozoru (określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instancji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym). Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację zamówienia musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie wymienionych instalacji i urządzeń. I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do: 1. Zapewnienia stałej opieki administratora nad nieruchomością (budynki i teren niezabudowany), 2. Ścisłej współpracy z Zamawiającym, 3. Tworzenia projektów postanowień i regulaminów dostosowanych do potrzeb obiektu,

2 4. Prowadzenia dokumentacji technicznej obiektu zgodnie z przepisami prawa i wymogami służb oraz urzędów kontrolnych, 5. Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją prac konserwacyjnych i remontowych (gromadzenia protokołów, dokumentów z przeglądów, opinii technicznych, ekspertyz). 6. Zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. 7. Utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, we właściwym stanie technicznym i estetycznym poprzez dbanie o nieruchomość z należytą starannością i nadzór nad użytkowaniem obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 8. Pełnienia funkcji koordynacyjnych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania obiektu, w tym m.in.: 1) kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie zewnętrznym obiektu przez Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego; 2) współpraca z Wykonawcą świadczącym usługę ochrony obiektu wybranym przez Zamawiającego, w zakresie wzajemnego informowania o zdarzeniach dotyczących organizacji funkcjonowania obiektu; 3) współpraca z użytkownikami obiektu - przedstawicielami Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej w Warszawie realizującego zadanie organizacji schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania obiektu; 4) pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi obsługującymi obiekt (np. ochrona, sprzątanie, itp.), i Zamawiającym oraz użytkownikami Ośrodka. 9. Kontrola prawidłowości wykonywania umów dotyczących dostaw mediów. 10. Wykonywanie i nadzorowanie bieżącej obsługi obiektu w zakresie: 1) wywozu odpadów komunalnych; 2) ochrony przeciwpożarowej; 3) konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych oraz napraw nie objętych gwarancją, w zakresie: a) instalacji sanitarnych, w tym wentylacji, b) instalacji elektrycznych, c) urządzeń, instalacji i sprzętu p.poż., d) instalacji i urządzeń gazowych 4) obsługi technicznej obiektu, 5) prowadzenia bieżącej konserwacji obiektu, 6) wykonywania obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego, zgodnie z 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.), 7) drobnych prac i napraw gospodarczych. 11. Prowadzenie książki obiektu budowlanego 12. Prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami Prawa budowlanego. 13. Udział w okresowych przeglądach gwarancyjnych nieruchomości i przeglądach instalacji i urządzeń stanowiących jej wyposażenie. 14. Nadzorowanie usuwania awarii i ich skutków. 15. Pomoc w egzekwowaniu uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi dotyczących wykonanych robót budowlanych. OPIS BUDYNKÓW, INSTALACJI I URZĄDZEŃ: 1 Budynek kotłowni - konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, ściany - panele o warstwach z blachy trapezowanej, wełny mineralnej, paroizolacji i płyty laminowanej, kubatura 41,2 m3 2 Budynek stacji uzdatniania wody - konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, ściany - panele o warstwach z blachy trapezowanej, wełny mineralnej, paroizolacji i płyty laminowanej; kubatura 82 m3. 3 Cztery budynki zamieszkania zbiorowego "A,B,C,D" - budynki jednokondygnacyjne w systemie szkieletowym prefabrykowanym z konstrukcją w postaci ramy przestrzennej z profili stalowych, dach dwuspadowy, powierzchnia zabudowy budynku wynosi 659,50m2 4 Stacja uzdatniania wody - w tym: pompa dozująca do wody korekta ph, typ TEKNA TP6 603 prod. Włochy - szt. 1, hydrofor typ HP8, ciśnienie pracy 8,6 bar, poj. 2m3, produkcji LIMIR S.C. - szt. 1; zbiornik kompozytowy, odmanganiacz, odżelaziacz wzmocniony włóknem szklanym, typ MNG sz 2; filtr typ STR3022 MCR100 do redukcji amoniaku - szt. 1; sprężarka GAST - szt. 1; osuszacz typ DH Munters - szt. 1; pompa do chloru typ TPG603 TEKNA - szt. 1.

3 5 Przyłącze elektryczne - linia kablowa YAKY 4x240mm2 dł. 110m wraz z układem pomiarowym, producent: EKSA, ABB. Lokalizacja: zasilanie stacja trafo - budynek B 6 Przyłącze elektryczne stacji uzdatniania wody- linia kablowa: YAKY 4x95mm2 o dł. 200mb wraz z układem pomiarowym, producent: EKSA, ABB. Lokalizacja: zasilanie obiektu SUW. 7 Linie kablowe: YAKY 4x120mm2 o dł. 250mb. zasilające budynki A, C, D, producent: EKSA. Lokalizacja: zasilanie budynków A, C, D 8 Linia kablowa dla słupów ROSA: YKY 5x16mm2 o dł. 293mb, producent: Telefonika Kable S.A. 9 Rurociągi tłoczne stalowe fi 80 o długości 35mb, wraz z filtrami i zaworami odcinającymi 10 Rurociąg z żeliwa sferoidalnego Dn80 o dł. 263,48m wraz z hydrantem pożarowym nadziemnym Dn80 11 Przyłącze wodociągowe z rur PE Dn63x5,8 o długości 35,83m do budynków A,B,C,D 12 Sieć cieplna preizolowana z rur UPONOR Thermo Twin: 2xDz63x8,7-74,56 mb, 2xDz50x4,6-35,21 mb, 2xDz40x3,7-20,25 mb, oraz przyłącze sieci cieplnej do budynków A,B,C,D - 2xDz40x3,7 13 Sieć ciepłej wody i cyrkulacji z rur UPONOR AQUA SINGLE wraz z przyłączem c.w. i cyrkulacji - sieć ciepłej wody: 2xDz63x8,7-74,56 mb, 2xDz50x6,9-35,21 mb, 2xDz40x5,5-20,25 mb, sieć cyrkulacji: Dz40x5,5-74,55 mb, Dz32x4,4-35,21 mb, Dz25x3,5-20,25 mb, oraz przyłącze ciepłej wody i cyrkulacji do budynków A,B,C,D - Dz40x5,5-33,05 mb, Dz25x3,5-33,05 mb. 14 Kanalizacja sanitarna, w tym: główny ciąg oraz przykanaliki do budynków A,B,C,D i kotłowni, przewód kanalizacyjny z rur PVC-S, fi160-75,65 mb, fi ,56mb, rur żeliwnych fi 100-4,8mb, studnie połączeniowe z włazem tupu ciężkiego fi szt. 7, studnia żelbetowa fi 1200 H=2,5m - szt. 1, zasuwa Dn100 - kołnieżowa żeliwna fig szt. 1, szambo ZGH 30/50,0AM/2011 z laminatu poliestrowo-szklanego L=7,5m, D=3m, V=50m3 - szt Linia kablowa dla słupów ROSA: YKY 5x16mm2 o dł. 197mb, 16 Słup oświetleniowy ROSA 8,0m wraz z oprawami oświetleniowymi Philips SRP 150W/ Philips SRP 100W, producent: Philips, ROSA. 17 Droga dojazdowa z kostki betonowej grubości 8cm na warstwie podbudowy z kruszywa betonowego gr. 25cm o pow m2 18 Droga wewnętrzna z kostki betonowej grubości 8cm na warstwie podbudowy z kruszywa betonowego gr. 25cm wraz z zatokami parkingowymi z kostki betonowej grubości 8cm ułożone na warstwie podbudowy z kruszywa betonowego gr. 15cm, o pow. 1575m2 19 Chodnik z kostki betonowej grubości 6cm, ułożone na warstwie pospółki gr. 15cm., o powierzchni 410m2 20 Studnia w obudowie - fi315 H=26m, do poboru wody do celów bytowych i pożarowych wraz z obudową zewnętrzną fi1,70m H=2m i włazem typu lekkiego fi0,60m 21 Ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową i furtką - ogrodzenie panelowe, panel o wym. 1530x2500 mm, ocynkowany ogniowo o łącznej długości 503,5 m, w tym brama i furtka 22 Ogrodzenie placu zabaw z dwoma furtkami o wys. 1.1 m i długości 64,5m - ogrodzenie panelowe 23 Kocioł typ L300C prod. Brötje, moc cieplna kW, oraz palnik gazowy typ Riello Rs34/11MZ 24 Pompa głębinowa do celów socjalno bytowych - typ 6V103 prod. Omnigena, Q=48m3/h, H=41m, N=4kW 25 Pompa głębinowa do celów pożarowych - typ 6V10, H=7,5m, N=5,5kW 26 Pompa cyrkulacyjna MAGNA - typ 32-60N, prod. Grundfos, V=1m3/h 27 Pompa obiegowa MAGNA - typ D40-100F-120F, podwójna prod. Grundfos 28 Pompa obiegowa c.o.- typ D32-120F, podwójna, Q=5,1m3/h 29 Pompa ładująca MAGNA typ D40-120F, podwójna prod. Grundfos, V=9m3/h 30 Naczynie wzbiorcze Reflex - N200, p=6bar 31 Zasobniki c.w. - V=1000L, typ E1000 model Cosmo Warm. 32 Centrale wentylacyjne OTK-1200-P/E15-CZ, 400V, 50Hz, 23Amper, prod. Konfovent Kompakt, V=650m3/h,podwieszona - nawiew do pralni w budynkach A,B,C,D 33 Centrale wentylacyjne OTK-1200-P/E15-CZ 400V, 50Hz, 23Amper, prod. Konfovent Kompakt, V=690m3/h podwieszona - nawiew do kuchni w budynkach A, B, C, D 34 Śmietnik - rama z rur o profilu kwadratowym z wypełnieniem górą i dołem siatką środkiem płytą elewacyjną typu CETRIS, dach pokryty blachą trapezową, wymiary 4m x 6m.

4 35 Wentylatory wyciągowe z pralni (kanałowy) typ ACU BOX F250/1100ETX15, V=650m3/h, prod. HARMANN, zamontowane w budynkach A - 1szt., B- 1 szt., C-1szt., D-1szt. 36 Wentylatory typ STANDARD EBB170NREGUL2 prod. Venture Industries, zamontowane w budynkach: A-17szt., B-17szt., C-17szt., D-17szt. 37 Kamera wewnętrzna stacjonarna - szt Zasilacz do kamer wewnętrznych EA1015C2E12V - szt Rejestrator 8 kanałowy - z dyskiem twardym pojemności 1TB z możliwością zapisu na nośnik zewnętrzny, 2 porty USB, sterowanie myszką; ER801EVIX[A] - szt Kamera zewnętrzna obrotowa NVCDN6127SDPLNOVUS[A] z zasilaczem PSACH01244, uchwytem narożnym, oraz ochronnikami przepięciowymi w torze transmisji wizji i zasilania - 4 szt. 41 UPS - do podtrzymania zasilenia rejestratorów cyfrowych - 4 szt. 42 Promienniki podczerwieni - 4 szt. 43 Metalohalogeny światła widzialnego - 2 szt. 44 Kamera zewnętrzna stacjonarna - NVCGDN3800HIRJNOVUS[N] z rozdzielaczem wizji na 4 stanowiska (rejestratory), zasilaczem oraz ochronnikiem przepięciowym w torze transmisji wizji i zasilania. ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY DOTYCZĄCYCH ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PALIWA GAZOWEGO, USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH Energia elektryczna 1. Prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej dla obiektu. 2. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania kosztów zużycia energii elektrycznej. 3. Wykonywanie czynności sprawdzających odczyty liczników. Paliwa gazowego 1. Prowadzenie ewidencji zużycia paliwa gazowego dla obiektu. 2. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania kosztów zużycia gazu. 3. Wykonywanie czynności sprawdzających odczyty liczników. Usługi wodno-kanalizacyjne 1. Prowadzenie ewidencji wywozu ścieków z obiektu. 2. Prowadzenie ewidencji poboru wody ze studni głębinowej. 3. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania kosztów zużycia wody. ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY DOTYCZĄCY REALIZACJI WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Kontrola i nadzór nad wywozem odpadów przez przedsiębiorstwo świadczące przedmiotową usługę z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. 2. Monitoring stanu zapełnienia pojemników na odpady i w zależności od potrzeb zamawianie dodatkowej ilości pojemników na odpady. 3. Analiza częstotliwości wywozu i pojemności zamówionych pojemników (kontenerów). 6. Współpraca z Zamawiającym w zakresie uzgodnienia pojemności pojemników i częstotliwości wywozu. 7. Na żądanie Zamawiającego zamawianie pojemników na odpady wielkogabarytowe 8. Prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji wywozu odpadów.

5 9. Koszt wywozu odpadów pokrywa Zamawiający. ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zawierającej obowiązki administracji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: 1. Utrzymanie obiektu i pomieszczeń w stanie zgodnym z obowiązującymi wymaganiami przeciwpożarowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad porządku i składowania. 2. Znajomość charakterystyki pożarowej materiałów i wyrobów pożarowo-niebezpiecznych, znajdujących się na terenie budynku. 3. Prowadzenie przeglądów oraz dokumentacji dot. przeglądów, konserwacji, urządzeń i instalacji technicznych ppoż. w obiekcie. 4. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników obsługi technicznej przepisów pożarowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 5. Utrzymanie instalacji przeciwpożarowej (hydrantów przeciwpożarowych, i gaśnic) w stałej sprawności, pozostałych instalacji w stanie technicznym nie stwarzającym zagrożenia pożarowego, jak również prowadzenia dokumentacji technicznej instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacyjnymi. 6. Nadzór nad prowadzonymi pracami pożarowo-niebezpiecznymi (spawanie, lutowanie, cięcie, przelewanie cieczy palnych itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 7. Bezzwłoczne podejmowanie działań w przypadku: 1) zaistnienia nieprawidłowego stanu instalacji, maszyn i urządzeń grożącego powstaniem pożaru, 2) awarii instalacji przeciwpożarowej, 3) stwierdzenia, że prace określone wyżej (ust. 6) prowadzone są niezgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 4) wystąpienia innych nieprawidłowości naruszających bezpieczeństwo pożarowe. 8. Realizacja wniosków i zaleceń organów ochrony przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z Zamawiającym. 9. Utrzymanie w odpowiednim stanie podręcznego sprzętu gaśniczego, wyposażenia hydrantów, rozmieszczenia tablic i znaków informacyjnych oraz instrukcji alarmowania. 10. Nadzór nad utrzymaniem w odpowiednim stanie dróg ewakuacyjnych w budynkach zapewniających bezpieczną ewakuację ludzi i mienia oraz dróg dojazdowych do budynku. II. W ramach obsługi technicznej obiektu Wykonawca będzie obowiązany do: 1. obsługi konserwacyjnej obiektu, 2. obsługi serwisowej instalacji i urządzeń: wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektroenergetycznych, 3. terminowego wykonywania przeglądów wymaganych przepisami prawa, 4. przygotowywania harmonogramów przeglądów i konserwacji oraz kalkulacji związanych z tym kosztów do planu gospodarczego, nadzoru nad jego realizacją, 5. prowadzenia napraw awaryjnych, 6. reakcji w przypadku awarii - 2 godziny od powiadomienia. ZAKRES CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA NADZORU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ OBIEKTU 1. Monitorowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji technicznych. 2. Zapewnienie wielobranżowej konserwacji budynków oraz systemów i urządzeń wskazanych w tabeli: OPIS BUDYNKÓW, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 3. Prowadzenie kontroli nad czynnościami technicznymi. 4. Prowadzenie dzienników konserwacji dla poszczególnych branż konserwacyjnych, w tym: 1) konserwacja sanitarna, 2) konserwacja elektryczna i teletechniczna, 3) konserwacja urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, 4) konserwacja instalacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW), 5) konserwacja studni głębinowej 6) konserwacja urządzeń kotłowni.

6 5. Ewidencja kosztów, które ponosić będzie Zamawiający, z tytułu technicznej obsługi nieruchomości, w tym ponoszonych przez Zamawiającego kosztów zużytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł i ewentualnych napraw wynikających z dewastacji lub kradzieży. 6. Prowadzenie rejestru przekazanych przez Zamawiającego umów gwarancyjnych z wykonawcami robót budowlanych i powiadamianie gwarantów o wszelkich awariach i usterkach objętych gwarancją, z jednoczesnym powiadomieniem użytkownika obiektu i Zamawiającego. 7. Usuwaniem awarii i ich skutków. 8. Współpraca z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie technicznego utrzymania budynku. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował i wyznaczył do technicznej obsługi nieruchomości serwis techniczny w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych. Serwis świadczyć będzie wykwalifikowany elektryk oraz wykwalifikowany konserwator instalacji sanitarnych i gazowych, którzy będą przyjmowali zgłoszenia awarii i usterek podczas dyżuru pełnionego przez 24 godziny na dobę. 10. W czasie pełnienia dyżuru w godzinach pracy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego. 11. Zamawiający wymaga usługi całodobowego (przez 24 godziny na dobę), natychmiastowego po odebraniu zgłoszenia, przystąpienia do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, zagrażających zniszczeniem lub uszkodzeniem budynków obiektu, lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt użytych do konserwacji i napraw materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, na podstawie okazanej przez Wykonawcę faktury VAT. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku i urządzeń przez osoby trzecie. Koszty materiałów, części, itp., użytych do napraw gwarancyjnych pokrywa gwarant w ramach udzielonej gwarancji na wykonane roboty. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw, o ile naprawy te nie podlegają gwarancji, jedynie w zakresie materiałów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. Dokumentację powykonawczą określającą szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, a także szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych, Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu do dnia otwarcia ofert w obiekcie WCPR w Warszawie przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie, pokój nr 115, u kierownika Działu Administracji i Bazy Technicznej, tel.: , w godzinach pracy Zamawiającego, tj. pn. - pt , po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE Źródłem ciepłej wody jest Kocioł gazowy typ L300C prod. Brötje, moc cieplna kW oraz palnik gazowy typ Riello Rs34/11MZ. pracuje w pełnej fabrycznej automatyce kontrolno-sterującej ( regulacja pogodowa, okresowy przegrzew CWU do 70 0 C. Spaliny odprowadzane są kominem dwuściankowym ze stali kwasoodpornej typu Wadex o średnicy 250/350 mm. Wentylacja budynków zamieszkania zbiorowego obsługiwana jest przez centrale wentylacyjne OTK-1200-P/E15-CZ, 400V, 50Hz, 23Amper, prod. Konfovent Kompakt, V=650m3/h,podwieszona - nawiew do pralni w budynkach A,B,C,D i centrale wentylacyjne OTK-1200-P/E15-CZ 400V, 50Hz, 23Amper, prod. Konfovent Kompakt, V=690m3/h podwieszona - nawiew do kuchni w budynkach A, B, C, D, Woda pobierana jest z własnego ujęcia na terenie obiektu, studnia w obudowie - fi315 H=26m, do poboru wody do celów bytowych i pożarowych wraz z obudową zewnętrzną fi1,70m H=2m i włazem typu lekkiego fi0,60m, pompa głębinowa do celów socjalno bytowych - typ 6V103 prod. Omnigena, Q=48m3/h, H=41m, N=4kW, pompa głębinowa do celów pożarowych - typ 6V10, H=7,5m, N=5,5kW. Woda uzdatniana jest w stacji uzdatniania wody - w tym: pompa dozująca do wody korekta ph, typ TEKNA TP6 603 prod. Włochy - szt. 1, hydrofor typ HP8, ciśnienie pracy 8,6 bar, poj. 2m3, produkcji LIMIR S.C. - szt. 1; zbiornik

7 kompozytowy, odmanganiacz, odżelaziacz wzmocniony włóknem szklanym, typ MNG sz 2; filtr typ STR3022 MCR100 do redukcji amoniaku - szt. 1; sprężarka GAST - szt. 1; osuszacz typ DH Munters - szt. 1; pompa do chloru typ TPG603 TEKNA - szt. 1. OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 1. Usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności, doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociągów. 2. Regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw. 3. Sprawdzanie ciśnienia w naczyniach przeponowych. 4. Sprawdzanie działania pomp, wymienników, armatury regulacyjnej, armatury odcinającej, armatury odwadniającej i odpowietrzającej w kotłowni. 5. Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw. 6. Sprawdzanie i regulacja działania automatyki pogodowej, ciepłej wody, c.o. i ciepła technologicznego, do rzeczywistych potrzeb budynku. 7. Kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (nastawy termików, wyłączników p.pożarowych) i usuwanie nieprawidłowości (jeśli przyczyny nie leżą po stronie gwaranta). 8. Konserwacja rozdzielni elektrycznych (w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych). 9. Konserwacja instalacji elektrycznej siłowej oraz oświetleniowej. 10. Konserwacja i regulacja pełnej automatyki kotłowni w czasie eksploatacji i po wyłączeniach awaryjnych. 11. Wykonywanie drobnych prac remontowych. W przypadku konieczności wykonania napraw nie objętych ww. zakresem prac (w tym uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika), wykonywane one będą w porozumieniu z Zamawiającym. ZAKRES USŁUG KONSERWACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: Bieżąca kontrola sprawności, dokonywanie przeglądów okresowych, bieżące usuwania usterek i awarii urządzeń sieci i instalacji wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, oraz serwis kotłowni, w tym: 1. Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów instalacji (piony, poziomy, gałązki), urządzeń i osprzętu, z ewentualną wymianą śrubunków, zaworów, kryz, odpowietrzników miejscowych, rur. 2. Likwidacja przecieków na złączach grzejników z wymianą uszczelek bez konieczności wymiany grzejników lub z wymianą grzejnika (bez kosztu grzejnika). 3. Likwidacja przecieków z odpowietrzników lub wymiana niesprawnych odpowietrzników. 4. Likwidacja niedogrzewań poprzez: 1) udrożnienie zarośniętych lub zapchanych rurociągów, kryz dławiących, zaworów grzejnikowych, itp., 2) wypłukania zamulonych grzejników, 3) regulację zaworów, wymianę kryz dławiących, 4) odpowietrzenie instalacji, 5) codzienną kontrolę stanu poziomu wody w instalacji i jej uzupełnieniu w przypadku stwierdzenia poziomu niższego od średniego wymaganego dla danej instalacji. 5. Konserwacja urządzeń pomiarowych (termometry i manometry), zaworów, itp. 6. Udrażnianie pionów kanalizacyjnych, umywalek, zlewozmywaków, natrysków, misek ustępowych i pisuarów. 7. Kontrole, regulacje i ewentualna naprawa, instalacji centralnego ogrzewania, (kocioł po stronie wodnej, rozdzielacze, zawory, pompy, grzejniki, zawory grzejnikowe). 8. Kontrolę, regulację i ewentualną naprawę, instalacji zimnej wody. 9. Kontrolę, regulację i ewentualną naprawę, instalacji ciepłej wody. 10. Kontrolę, regulację i konserwację kotła gazowego, zasobników c. w. u. automatyki kotłów, urządzeń zabezpieczających kocioł, sterowania pomp kotłowych i obiegowych. 11. Comiesięczny przegląd kotłowni polegający na kontroli pracy kotła, sprawdzeniu zabezpieczeń (czujnika minimalnego poziomu wody, czujnika przegrzewu, zaworów bezpieczeństwa).

8 12. Sprawdzeniu poprawności działania palnika. 13. Sprawdzeniu nastaw i w razie stwierdzenia konieczności - regulacji urządzeń sterowniczych. 14. Sprawdzaniu poprawności działania systemu rozruchowego kotła. 15. Prowadzeniu książki kotłowni, (jeżeli brak - należy założyć). 16. Roczny przegląd kotłowni polegający na: a) oczyszczeniu kotła i palnika, b) sprawdzeniu zabezpieczeń (czujnika minimalnego poziomu wody, czujnika przegrzewu, zaworów bezpieczeństwa), c) sprawdzeniu poprawności działania palnika i jego regulacja wraz z analizą spalin, d) sprawdzeniu nastaw i w razie stwierdzenia konieczności - regulacji urządzeń sterowniczych, e) sprawdzeniu ciągu kominowego Likwidacja zapowietrzeń 1. Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników miejscowych). 2. Usuwanie zapowietrzeń budynku poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego. 3. Korekta regulacji instalacji zaworów przepływu. 4. Uzupełnianie wody w instalacji (odpowietrzanie). W przypadku konieczności wykonania napraw nie objętych ww. zakresem, wykonywane one będą w porozumieniu z Zamawiającym. INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY BYTOWEJ + ZESTAW POMPOWY (HYDROFOROWY) WSPOMAGAJĄCY Utrzymanie urządzeń i instalacji ciepłej i zimnej wody bytowej oraz pomp wspomagających we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: 1. Likwidacja przecieków: 1) Usuwanie przecieków na zaworach (na poziomach i na pionach). 2) Usuwanie przecieków przy pompach cyrkulacyjnych. 3) Wyłączanie ciepłej/zimnej wody (w zależności od rodzaju awarii) w przypadkach awaryjnych. 4) Usuwanie przecieków punktów czerpalnych i miejscowych na rurociągach. 2. Czynności konserwacyjne urządzeń stacji uzdatniania wody: Kontrola pracy wszystkich urządzeń (konserwacja wszystkich urządzeń ma być prowadzona zgodnie z zaleceniami producenta), a w szczególności: 1) Kontrola poziomu soli i jej uzupełnianie w zbiorniku solanki zmiękczacza i stanu zaworu pływakowego. 2) Sprawdzanie poprawności pracy zaworu sterującego zmiękczacza oraz ewentualne czyszczenie układów iniektorowych. 3) Sprawdzanie poprawności pracy zaworu sterującego filtra odżelaziacza. 4) Kontrola poprawności pracy i regulacja stacji dozujących chemikalia. 5) Kontrola i uzupełnianie poziomu roztworów preparatów w stacjach dozujących. 6) Sprawdzanie poprawności pracy zaworu sterującego odżelaziacza. 7) Kontrola poziomu i ewentualne uzupełnianie nadmanganianu potasu dla odżelaziacza. 8) Przepłukiwanie lub wymiana siatek filtrów mechanicznych. 9) Kontrola pracy pomp. 10) Sprawdzenie ciśnienia gazu w zbiorniku przeponowym. 11) Sprawdzenie połączeń elektrycznych elementów. 12) Kontrola prawidłowości nastawień zabezpieczeń działania urządzeń pomocniczych. 13) Sprawdzenie stanu urządzeń energoelektronicznych. 14) Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń. 15) Zgłaszanie do zakupu i uzupełnianie środka regenerującego (NaCl w pastylkach) w zbiorniku zmiękczacza wody. ZAKRES USŁUG KONSERWACYJNYCH INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZYKANALIKAMI (KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA)

9 Utrzymanie urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: 1. Utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w sprawności: 1) Utrzymanie szczelności i drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej - uszczelnianie armatury na sieci wodnokanalizacyjnej, likwidacja przecieków (piony, syfony) i udrażnianie instalacji. 2) Udrażnianie i czyszczenie rynien, rur spustowych, koryt, wpustów i koszy spustowych. 2. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji: 1) konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elementów zabezpieczających instalację (w tym przykanaliki, studnie rewizyjne, rewizje, klapy w instalacjach kanalizacyjnych, czyszczaki, instalację i armaturę przyłącza wodociągowego, elementy kanalizacyjne na dachu budynku oraz elewacji -kanalizacja deszczowa); 2) czyszczenie kratek ściekowych, rewizji pionów kanalizacyjnych i deszczowych, wpustów podwórzowych; 3) nadzór nad pracą wszystkich urządzeń służących do odprowadzania ścieków deszczowych oraz należyte utrzymanie ich stanu technicznego i eksploatacyjnego. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji. W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) w czasie pełnienia dyżuru w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, 2) natychmiastowe po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpienie do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku. Wykwalifikowany konserwator instalacji sanitarnych będzie pełnił dyżur telefoniczny przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia awarii mogą dokonywać w godzinach od 8.00 do pracownicy Zamawiającego, w pozostałych godzinach wskazany przedstawiciel. Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszt ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. Do konserwacji ww. instalacji i urządzeń Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: a) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kv,

10 b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kv, c) sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kw; 2) potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji: a) zestawów hydroforowych z automatyką, b) automatyki i sterowania kotłowni gazowych wykonanej w oparciu o kocioł firmy Brotje typ LogoBloc L300 o mocy 300 kw. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI WENTYLACJI Wykonawca zapewni utrzymanie instalacji wentylacji we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej. Instalacja wentylacji 1. Zakres konserwacji obejmuje prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń (w tym konserwacja wentylacji brudnej" w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych). 2. Prowadzenie prac konserwacyjnych odbywać się będzie w trybie comiesięcznych przeglądów i obejmować będzie w szczególności: 1) ogólne sprawdzanie stanu instalacji i urządzeń, 2) kontrolę stanu zanieczyszczeń filtrów (czyszczenie filtrów dokonywane będzie, co najmniej raz w miesiącu) i ewentualna ich wymiana, 3) sprawdzanie stanu napędu wentylatorów, regulacji pasków klinowych, 4) sprawdzanie stanu zamocowań urządzeń, dokręcanie śrub mocujących, 5) sprawdzenie stanu automatyki oraz instalacji zasilająco - sterowniczej, 6) sprawdzanie działania siłowników przepustnic powietrza, 7) sprawdzenie działania anemostatów, zaworów oraz kratek, Koszt materiałów eksploatacyjnych (m.in. filtry, paski klinowe, itp.) pokrywa Wykonawca do wysokości 300,00 zł brutto ceny jednostkowej materiału. Systemy wentylacyjne i kominiarskie. 1. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i elementów instalacji oraz ich regulacja, 2. wykonywanie zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego okresowych przeglądów. Instalacja ciepła technologicznego przy centralach wentylacyjnych. 1. Sprawdzenie działania, stanu technicznego i ew. regulacja automatyki central wentylacyjnych. 2. Sprawdzenie oraz ew. regulacja parametrów pracy instalacji i urządzeń. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą także następujące czynności: 1. Prowadzenia Książki pracy konserwatora" (opis czynności i zastosowanych materiałów w trakcie konserwacji wymaga potwierdzenia wykonawcy konserwacji). 2. Uczestniczenia w odbiorach prac konserwacyjnych i kontrolach realizacji czynności konserwacyjnych. 3. Używania do konserwacji wyłącznie materiałów i urządzeń atestowanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 4. Wykonywania wszelkich prac zgodnie z przepisami BHP, PN oraz zasadami sztuki budowlanej. 5. Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych. W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) w czasie pełnienia dyżuru w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, 2) natychmiastowe po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpienie do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku. Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca.

11 Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, prace te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszty ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kv, b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kv, c) urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kw, d) aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do ww. urządzeń i instalacji o mocy powyżej 50 kw. OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Roboty elektryczne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji zawartymi w dokumentacji powykonawczej, w tym: Instalacje elektryczne i urządzenia (zasilanie średniego napięcia SN i niskiego napięcia NN) 1. System modułów zasilania awaryjnego wraz z okablowaniem, obejmuje urządzenia awaryjnego oświetlenia (bezpieczeństwa i ewakuacji) - sprawdzanie ich baterii, test poprawności połączeń, regulacja programów pracy, czyszczenie, usuwanie awarii. 2. Sieć nn wraz z okablowaniem, urządzeniami, osprzętem, rozdzielniami nn - obejmuje gniazda elektryczne ogólnego przeznaczenia, gniazda wtykowe dla sieci komputerowej, ochrona od porażeń w systemie TN-C-S - przeglądy, usuwanie awarii, sprawdzanie poprawności połączeń z wymianą uszkodzonego osprzętu natynkowego (wyłączniki) oświetlenie i wymiana niesprawnych źródeł światła (świetlówki), sprawdzanie poprawności działania łączników i zabezpieczeń w rozdzielniach nn. 3. Oświetlenie zewnętrzne wraz z okablowaniem - sprawdzanie czujników zmierzchowych, wymiana uszkodzonych i zużytych źródeł światła, czyszczenie kloszy osłonowych, sprawdzanie połączeń, okresowe przeglądy, usuwanie awarii. Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie: 1. Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w pełnej sprawności technicznej i użytkowej. 2. Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu usterek i uszkodzeń w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, o ile nie są objęte gwarancją. 3. Przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli z wpisem do książki przeglądów: 1) raz na miesiąc - sprawdzanie działania wyłączników różnicowoprądowych w budynku,

12 2) raz na dwa miesiące - sprawdzanie sprawności pozostałych zabezpieczeń instalacji elektrycznych, 4. Dokonywanie odpowiednich wpisów do dzienników konserwacji - zgłoszenia i usunięcia awarii. 5. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu elektrycznego i źródeł światła (puszki, gniazda, włączniki, przyciski, oprawy oświetleniowe, żarówki, świetlówki, itp.). 6. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia tablic i rozdzielni instalacji elektrycznych. 7. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, aparatów i osprzętu SN i NN, instalacji elektrycznych. 8. Sprawdzanie i wymiana elementów instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych. 9. Sprawdzanie stanu technicznej sprawności liczników energii elektrycznej oraz ich właściwego oplombowania. 10. Sprawdzanie stanu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, złączy i przyłączy do budynku. 11. Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów elektrycznych w instalacji, wymianie lub naprawie urządzenia elektrycznego, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym. 12. Wykonywanie okresowych przewidzianych Prawem budowlanym kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowej. 13. Dokonywanie innych prac zgodnych z zakresem konserwacji wynikającym z dokumentacji powykonawczej, która zawiera szczegółowy wykaz instalacji i urządzeń. 14. Powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika. 15. Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych. W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) w czasie pełnienia dyżuru w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, 2) natychmiastowe po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpienie do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku. Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Zgłoszenia usterek mogą dokonywać w godzinach od 8.00 do pracownicy Zamawiającego, w pozostałych godzinach wskazany przedstawiciel Zamawiającego. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których ce na jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszt ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń przez osoby trzecie. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych

13 zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: a) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kv, b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kv, OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH SYSTEMÓW NISKOPRĄDOWYCH - SYGNALIZACJI PPOŻ. Do Wykonawcy należeć będzie: 1) Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń w pełnej sprawności technicznej i użytkowej. 2) Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane raz na dwa miesiące oraz naprawy systemów. 3) Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu usterek i uszkodzeń w urządzeniach i instalacjach. 4) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów. 5) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia systemów. 6) Powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika. W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) w czasie pełnienia dyżuru w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, 2) natychmiastowego po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpienia do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku. Zgłoszenia awarii i usterek przyjmowane będą podczas dyżuru telefonicznego pełnionego 24 godziny na dobę przez wykwalifikowanego elektryka. Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszt ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszt ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń przez osoby trzecie. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę VAT. Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji,

14 remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: a) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv, b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv; CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLADY TECHNICZNE URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO Przez urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia przeciwpożarowe określone w 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi nie rzadziej niż raz w roku (Dz. U. j.w.). Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe: a) sprawdzanie instalacji przeciwpożarowej hydranty 25, napawa ewentualnych uszkodzeń, b) sprawdzanie poprawności działania oświetlenia ewakuacyjnego, c) sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu i głównego zaworu gazowego. Uwagi dodatkowe: a) naprawa uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub zdarzeń losowych na koszt użytkownika wymaga ustaleń wysokości kosztów z Zamawiającym, b) Wykonawca (konserwator) odnotowuje wykonane czynności konserwacyjno-naprawcze w książce przeglądów technicznych i kontroli instalacji p.poż przechowywanej przez administratora obiektu. Potwierdzony protokół stanowi podstawę do rozliczeń z Zamawiającym. Zakres przeglądu i konserwacji hydrantów i zaworów hydrantowych: a) całkowite rozwinięcie węża hydrantowego i poddanie go ciśnieniu, sprawdzając miernikiem ciśnienie i wydajność, b) sprawdzenie wychylenia zwijadła wężowego i jego obracania, c) sprawdzenie zacisków i taśmowania węży, d) wymiana zbitych szybek w drzwiczkach hydrantowych, e) wymiana uszkodzonych zamków w drzwiczkach hydrantowych, f) sporządzenie stosownej dokumentacji i kontrolek przeglądu, g) raz na 5 lat poddawanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych zgodnie z PN dot. konserwacji hydrantów wewnętrznych. Zakres przeglądów i napraw gaśnic: Przegląd: 1. Oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek), a) dla gaśnic o pojemności zbiornika powyżej 6 dcm 3 sprawdzanie ważności legalizacji Urzędu Dozoru Technicznego, b) sprawdzanie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego, c) sprawdzenie stanu zamocowania lub lokalizacji, d) naklejenie kontrolki z datą następnego badania. 2. Naprawa: a) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia ich wymianę, b) napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę, c) wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym w razie konieczności, d) w razie potrzeby malowanie zbiornika i wymianę oznakowania, e) naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu. Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producenci otrzymali certyfikat. W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, 2) natychmiastowe po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpienie do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku.

15 Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszt ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń przez osoby trzecie. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Wykonanie usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby wykonawca skierował do wykonania zamówienia taką liczbę osób, jaka jest niezbędna do starannego, należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wskazanego zakresu, w tym nie mniej niż 1 osobę posiadającą świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych. OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE BRAMY I DOMOFONU Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji bramy wjazdowej i domofonu (samodzielnie bądź poprzez zatrudnienie firmy konserwującej), zgodnie z warunkami określonymi w umowie gwarancyjnej z producentem. Konserwacja bramy i domofonu wykonywana będzie zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Instrukcją Konserwacji, Warunkami Gwarancji. Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszt ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń przez osoby trzecie. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

16 OGÓLNE CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWE I KONSERWACYJNE MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) 1. Sprawdzenie mocowania wszelkich urządzeń. 2. Sprawdzenie działania kamer - korekta ustawień. 3. Sprawdzenie działania monitorów - korekta ustawień. 4. Czyszczenie monitorów. 5. Czyszczenie optyki kamer. 6. Sprawdzenie poprawności działania rejestratorów i zmiana parametrów. 7. Sprawdzenie układów awaryjnego zasilania. 8. Prowadzenie książki serwisowej. Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie: 1. Utrzymanie powierzonych do konserwacji systemów i urządzeń w pełnej sprawności technicznej i użytkowej, zapewnienie bezawaryjnego działania instalacji. 2. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane raz na trzy miesiące. 3. Usuwanie usterek i uszkodzeń stwierdzonych w czasie przeglądów przez Wykonawcę i zgłoszonych przez Zamawiającego oraz naprawy instalacji poza terminami przeglądów. 4. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów oraz elementów wyposażenia systemów (w tym m.in.: odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, akumulatorów, itp.). 5. Każdorazowo po wymianie odcinków przewodów systemu, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym. 6. Powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń uległych awarii. 7. Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych. 8. Wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń podlegających usłudze, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. 9. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych instalacji i urządzeń, zgodnie z ustalonym w umowie terminem i zakresem oraz dokonywanie wpisów w książkach konserwacji, bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń. 10. Rzetelne prowadzenie książek konserwacji, wpisywanie do książek wraz z datą zgłoszeń o awariach, niesprawnym działaniu instalacji podlegających konserwacji lub ewentualnych usterkach, wykonanych naprawach. 11. Zabezpieczenie usługi pogotowia technicznego przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 12. Okresowe udzielanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej o stanie instalacji i urządzeń objętych nadzorem konserwacyjnym oraz o konieczności wykonania niezbędnych prac remontowych. 13. Wykonywanie usług z przestrzeganiem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania prac. 14. Wykonywanie prac z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, na warunkach ustalonych w umowie. 15. Zapewnienie i dostarczenie niezbędnych do prawidłowego i starannego wykonania umowy materiałów, a za zgodą zamawiającego również części i urządzeń. 16. Stosowanie podczas realizacji czynności konserwacyjnych, wyłącznie wyrobów, materiałów oraz urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Usuwanie awarii: 1. Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 4 (cztery) godziny robocze od chwili telefonicznego powiadomienia o awarii. 2. Czas naprawy będzie nie dłuższy niż 8 godzin roboczych, od momentu podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii. 3. Za godziny i dni robocze przyjmuje się godziny pomiędzy 8.00 a każdego dnia tygodnia (w poniedziałek do godz ), za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy dla Zamawiającego. 4. W przypadku zaistnienia awarii poza godzinami roboczymi, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia całodobowego dyżuru technicznego i do niezwłocznego, w terminie do 4 godzin od chwili zawiadomienia, przystąpienia do usunięcia usterki lub do zabezpieczenia miejsca awarii przed ewentualnym dalszym zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia. Naprawa wykonana będzie w terminie do 8 godzin roboczych, licząc od rozpoczęcia następnego po zgłoszeniu dnia roboczego.

17 5. W przypadku niemożności wykonania naprawy w miejscu użytkowania urządzeń, gdy naprawa będzie wymagała użycia sprzętu warsztatowego, miejscem wykonania usługi, za zgodą Zamawiającego, będzie siedziba serwisu Wykonawcy. 6. W razie konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, przed przetransportowaniem urządzenia, konieczne jest uzyskanie przepustki zezwalającej na wywóz urządzenia, z wyszczególnieniem typu i numeru fabrycznego urządzenia. Dostarczenie urządzenia do miejsca jego użytkowania również wymaga uzyskania przepustki potwierdzającej dostarczenie urządzenia do Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy wymagającej transportu do serwisu Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych, od daty zgłoszenia awarii. W razie, gdy czas wykonania naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będzie dłuższy niż 5 dni, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia i ostatecznym terminie naprawy. 8. W przypadku przedłużania się naprawy powyżej terminu określonego jako ostateczny termin naprawy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie sprawne, wolne od wad, w miejsce urządzenia będącego w naprawie. Nie mają wówczas zastosowania kary umowne za zwłokę. Zgłoszenia awarii i usterek przyjmowane będą podczas dyżuru usługi pogotowia technicznego pełnionego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez wykwalifikowanego pracownika. Po ustaleniu przyczyn awarii i przed przystąpieniem do usunięcia jej skutków, zakres prac wykraczający poza wskazany w zamówieniu zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Zgłoszenia usterek mogą dokonywać w godzinach od 8.00 do pracownicy Zamawiającego, w pozostałych godzinach wskazany przedstawiciel Zamawiającego. Koszt wszelkich użytych do konserwacji materiałów konserwacyjnych i części eksploatacyjnych, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. Zamawiający ponosi koszt ewentualnych napraw (usuwania usterek i uszkodzeń) systemów i urządzeń w zakresie objętym zakresem usług konserwacyjnych wskazanym w zamówieniu, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. W szczególności: ZAKRES DROBNYCH PRAC REMONTOWYCH 1. Naprawa uszkodzeń podłóg (pęknięć, wyszczerbień, odłamań itp.), uzupełnianie fug w podłogach. 2. Montaż/demontaż gotowych elementów wyposażenia w pomieszczeniach budynku, korytarzach i na zewnątrz budynku oraz osadzanie samych kołków, haków i zawiasów. 3. Naprawa drzwi i okien, w tym naprawa lub wymiana klamek, zawiasów, zamków drzwiowych, szyldów, wkładek do zamków. 4. Naprawa lub wymiana zamknięć drzwiczek szafek elektrycznych, hydrantowych itp. 5. Naprawa mebli w tym uzupełnianie brakujących lub uszkodzonych elementów: zawiasy, śruby, podkładki, szyldy, kółka itp., poziomowanie mebli, oraz ich montaż i demontaż. 6. Zawieszanie i montaż/demontaż tablic ogłoszeniowych, ekranów, tabliczek informacyjnych, mocowanie gablot, sprzętu BHP gaśnice i tablice ostrzegawcze, mocowanie kołków, haków i innych przedmiotów. Zamawiający pokrywa koszty materiałów użytych do wykonania zlecenia w przypadku, gdy łączna cena tych materiałów będzie wyższa niż 300 zł brutto.

I. W ramach usługi administrowania obiektem przy ul. Chlubnej Wykonawca będzie obowiązany do:

I. W ramach usługi administrowania obiektem przy ul. Chlubnej Wykonawca będzie obowiązany do: Załącznik Nr 8 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług: administrowania oraz obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw awaryjnych i przeglądów

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie nr 1: Budynek dworca kolejowego Pabianice ul. Łaska 37 (95-200) Kotłownia zasilana energią elektryczną z sieci. Moc kotłowni wynosi 30 kw. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla robót SERWISOWYCH kotłowni wodnej (gazowo-olejowej):,,serwisowanie kotłowni wodnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Opracował: mgr inŝ. Tomasz Lalewicz

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zał. Nr 5 do SIWZ

U M O W A Nr... zał. Nr 5 do SIWZ U M O W A Nr... zał. Nr 5 do SIWZ w sprawie obsługi instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, obsługi kotłowni gazowych, hydroforowni zawarta w dniu... r. pomiędzy : 1/ Wspólnotami Mieszkaniowymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PPNT.400.25.2014 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi technicznej poniższych instalacji oraz wszystkich urządzeń wchodzących

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715 KT 344/10/ /11 Łomnica 07.10.2011r. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK Osoba(y) 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej GZ-50. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA Firma tsystem powstała z myślą świadczenia profesjonalnych usług serwisowych w branży systemów grzewczo-wentylacyjnych. Aktualnie firma realizuje długoterminową umowę serwisową sieci niemieckich marketów

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR I Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR I Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi administrowania obiektami Sądu Okręgowego w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 02.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 02.04.2014 Pacanów, 02.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zwraca się z zapytaniem dotyczącym wyceny usług związanych z prowadzeniem bieżących konserwacji i przeglądów

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Konserwacja, naprawa oraz pełnienie dyżurów na instalacji co, cwu, wod-kan, na instalacjach elektrycznych, w kotłowniach. Numer ogłoszenia: 481764-2013; data zamieszczenia: 25.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Załącznik Nr 1 b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych w zakresie przeglądów i konserwacji dwóch stacjonarnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUGI POGOTOWIA TECHNICZNEGO DLA BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MYSŁOWICACH 1. Okres realizacji zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE)

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) 1. Zakres obsługi i konserwacji w kotłowni gazowej w budynku nr.8 Kielce ul. Wojska Polskiego 300-cały okres umowy. a) sprawdzenie układu automatycznej temperatury -...zł

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia publicznego. 1.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest Eksploatacja kotłowni oraz konserwacja i eksploatacja zespołów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR...

Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR... spisana w dniu... r. pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Świdnica, ul. Długa 25 zwanym w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowanym przez: Monikę Gagatek kierownika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO )

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ) Załącznik nr. do umowy PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ).. NAZWA OBIEKTU Ulica: Nr:... Miejscowość: 97-200 Tomaszów Maz. Zdjęcie obiektu: Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Świdnik, dnia 01 grudnia 2014 r. FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONSERWACJI I POGOTOWIA TECHNICZNEGO:

ZAKRES KONSERWACJI I POGOTOWIA TECHNICZNEGO: ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do umowy ZAKRES KONSERWACJI I POGOTOWIA TECHNICZNEGO: Uruchomienie telefonu do przyjmowania zgłoszeń przez całą dobę i umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w budynkach objętych

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU INSTALACJI SCHŁADZAJĄCEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM AGREGATU SCHŁADZAJĄCEGO, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA ISO 9001/14001 NA STACJI A-18 PLAC WILSONA

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: prowadzenia okresowych przeglądów i badań instalacji, urządzeń użytkowych i zabezpieczających będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania sprawności technicznej, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji wodno-kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej, ciepła

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług utrzymania, i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji na wybranych dworcach Zarządzanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 12 września 2013 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja n/w urządzeń dźwigowych od 01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. Nazwa urządzenia Typ Producent Miejsce użytkowania DŹWIG OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka.

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 20/2014/CZP Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami art. 20. pkt. I) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009 U M O W A NR./2009 Załącznik Nr 6 wzór umowy na : pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi przy Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM tel. 032-227 03 70 faks: 032-219 00 20 e-mail: administracja@ttbs.tychy.pl, www.ttbs.tychy.pl NIP: 646 23 12 814, REGON: 273662488 KRS nr 0000037223: S.R. w Katowicach VIII W. G. KRS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 08.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 08.04.2015 Pacanów, 08.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza postępowanie na świadczenie usług związanych z prowadzeniem bieżących konserwacji i przeglądów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy i przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i faksów będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY Załącznik Nr 11 do SIWZ Strona 1 z 27 5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY budynku przy ulicy: w Warszawie KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK:(mieszkalny / użytkowy / inny) ZARZĄDCA: Zarząd Budynków Komunalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Załącznik nr 6 do SIWZ Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) roboty budowlane w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka 19-321

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka 19-321 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta.

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta. WARUNKI GWARANCJI 1. Clima Produkt zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urządzenia, pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnej z warunkami określonymi w DTR i na warunkach określonych poniżej.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Sprawa nr AZP-26/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OBIEKT OPIS 1. 2. 3. 4. 5. Centrala wentylacyjna CKV4-P-O-O - wydatek 1000-2500 m 3 /h Budynek Dydaktyczny AWF ul. Witelona 25,

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zakresu usługi, obowiązków Wykonawcy oraz warunków realizacji.

Informacje dotyczące zakresu usługi, obowiązków Wykonawcy oraz warunków realizacji. CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Informacje dotyczące zakresu usługi, obowiązków Wykonawcy oraz warunków realizacji. Spis treści: Rozdział I przedmiot zamówienia Rozdział II zakres obowiązków Wykonawcy Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA. NIP prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej. Zwanym dalej "Wykonawcą", o treści następującej:

UMOWA. NIP prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej. Zwanym dalej Wykonawcą, o treści następującej: UMOWA zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową M "Karłowice" we Wrocławiu, ul. Koszarowa 70 reprezentowaną przez: 1.. - Prezes Zarządu 2.. - Członek Zarządu zwaną w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.piekary.pl Piekary Śląskie: Wykonanie bieżących robót remontowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych,

Bardziej szczegółowo