I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług: administrowania oraz obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw awaryjnych i przeglądów technicznych obiektu Centrum Samotnej Matki w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D Opis nieruchomości: działka o pow m², 4 parterowe budynki o łącznej pow. użytkowej 2 677,6 m², pow. zabudowy kotłowni 14,74 m², pow. zabudowy budynku stacji uzdatniania wody 28,76 m². Termin świadczenia usługi: od dnia podpisania umowy do dnia r. Do zakresu zamówienia należeć będzie: I. - usługa administrowania obiektu przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie. II. usługa obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw awaryjnych i przeglądów technicznych obiektu przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie. W celu prawidłowego wykonywania zakresu obowiązków wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiąże się do: 1. Skierowania do wykonania umowy jednej osoby wykonującej obowiązki administratora (zwanej dalej administratorem ). Administrator będzie przebywał w obiekcie przy ul. Chlubnej 9A-9D przez 3 godziny dziennie w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku. Poza ww. godzinami zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego przez 24 godziny na dobę. 2. Zapewnienia właściwego wykonywania prac konserwacyjnych zgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń, zawartych w dokumentacji powykonawczej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia w tym zakresie, która musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie wymienionych instalacji i urządzeń. Zamawiający wymaga, aby administrator legitymował się min. średnim wykształceniem, posiadał zaświadczenia o ukończeniu kursu ze znajomości przepisów BHP i PPOŻ, posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego wykonywania zawodu administratora nieruchomości oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania nieruchomościami. Osoby wykonujące bezpośrednio obsługę techniczną: serwisową, konserwacyjną, usuwania awarii oraz dokonujące obowiązkowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i kominiarskich, centralnego ogrzewania, gazowych i elektroenergetycznych (opisanych szczegółowo w dalszej części niniejszego załącznika) muszą posiadać odpowiednio: świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji na stanowiskach eksploatacji lub/i dozoru (określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instancji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym). Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację zamówienia musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie wymienionych instalacji i urządzeń. I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do: 1. Zapewnienia stałej opieki administratora nad nieruchomością (budynki i teren niezabudowany), 2. Ścisłej współpracy z Zamawiającym, 3. Tworzenia projektów postanowień i regulaminów dostosowanych do potrzeb obiektu,

2 4. Prowadzenia dokumentacji technicznej obiektu zgodnie z przepisami prawa i wymogami służb oraz urzędów kontrolnych, 5. Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją prac konserwacyjnych i remontowych (gromadzenia protokołów, dokumentów z przeglądów, opinii technicznych, ekspertyz). 6. Zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. 7. Utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, we właściwym stanie technicznym i estetycznym poprzez dbanie o nieruchomość z należytą starannością i nadzór nad użytkowaniem obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 8. Pełnienia funkcji koordynacyjnych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania obiektu, w tym m.in.: 1) kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie zewnętrznym obiektu przez Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego; 2) współpraca z Wykonawcą świadczącym usługę ochrony obiektu wybranym przez Zamawiającego, w zakresie wzajemnego informowania o zdarzeniach dotyczących organizacji funkcjonowania obiektu; 3) współpraca z użytkownikami obiektu - przedstawicielami Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej w Warszawie realizującego zadanie organizacji schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania obiektu; 4) pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi obsługującymi obiekt (np. ochrona, sprzątanie, itp.), i Zamawiającym oraz użytkownikami Ośrodka. 9. Kontrola prawidłowości wykonywania umów dotyczących dostaw mediów. 10. Wykonywanie i nadzorowanie bieżącej obsługi obiektu w zakresie: 1) wywozu odpadów komunalnych; 2) ochrony przeciwpożarowej; 3) konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych oraz napraw nie objętych gwarancją, w zakresie: a) instalacji sanitarnych, w tym wentylacji, b) instalacji elektrycznych, c) urządzeń, instalacji i sprzętu p.poż., d) instalacji i urządzeń gazowych 4) obsługi technicznej obiektu, 5) prowadzenia bieżącej konserwacji obiektu, 6) wykonywania obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego, zgodnie z 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.), 7) drobnych prac i napraw gospodarczych. 11. Prowadzenie książki obiektu budowlanego 12. Prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami Prawa budowlanego. 13. Udział w okresowych przeglądach gwarancyjnych nieruchomości i przeglądach instalacji i urządzeń stanowiących jej wyposażenie. 14. Nadzorowanie usuwania awarii i ich skutków. 15. Pomoc w egzekwowaniu uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi dotyczących wykonanych robót budowlanych. OPIS BUDYNKÓW, INSTALACJI I URZĄDZEŃ: 1 Budynek kotłowni - konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, ściany - panele o warstwach z blachy trapezowanej, wełny mineralnej, paroizolacji i płyty laminowanej, kubatura 41,2 m3 2 Budynek stacji uzdatniania wody - konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, ściany - panele o warstwach z blachy trapezowanej, wełny mineralnej, paroizolacji i płyty laminowanej; kubatura 82 m3. 3 Cztery budynki zamieszkania zbiorowego "A,B,C,D" - budynki jednokondygnacyjne w systemie szkieletowym prefabrykowanym z konstrukcją w postaci ramy przestrzennej z profili stalowych, dach dwuspadowy, powierzchnia zabudowy budynku wynosi 659,50m2 4 Stacja uzdatniania wody - w tym: pompa dozująca do wody korekta ph, typ TEKNA TP6 603 prod. Włochy - szt. 1, hydrofor typ HP8, ciśnienie pracy 8,6 bar, poj. 2m3, produkcji LIMIR S.C. - szt. 1; zbiornik kompozytowy, odmanganiacz, odżelaziacz wzmocniony włóknem szklanym, typ MNG sz 2; filtr typ STR3022 MCR100 do redukcji amoniaku - szt. 1; sprężarka GAST - szt. 1; osuszacz typ DH Munters - szt. 1; pompa do chloru typ TPG603 TEKNA - szt. 1.

3 5 Przyłącze elektryczne - linia kablowa YAKY 4x240mm2 dł. 110m wraz z układem pomiarowym, producent: EKSA, ABB. Lokalizacja: zasilanie stacja trafo - budynek B 6 Przyłącze elektryczne stacji uzdatniania wody- linia kablowa: YAKY 4x95mm2 o dł. 200mb wraz z układem pomiarowym, producent: EKSA, ABB. Lokalizacja: zasilanie obiektu SUW. 7 Linie kablowe: YAKY 4x120mm2 o dł. 250mb. zasilające budynki A, C, D, producent: EKSA. Lokalizacja: zasilanie budynków A, C, D 8 Linia kablowa dla słupów ROSA: YKY 5x16mm2 o dł. 293mb, producent: Telefonika Kable S.A. 9 Rurociągi tłoczne stalowe fi 80 o długości 35mb, wraz z filtrami i zaworami odcinającymi 10 Rurociąg z żeliwa sferoidalnego Dn80 o dł. 263,48m wraz z hydrantem pożarowym nadziemnym Dn80 11 Przyłącze wodociągowe z rur PE Dn63x5,8 o długości 35,83m do budynków A,B,C,D 12 Sieć cieplna preizolowana z rur UPONOR Thermo Twin: 2xDz63x8,7-74,56 mb, 2xDz50x4,6-35,21 mb, 2xDz40x3,7-20,25 mb, oraz przyłącze sieci cieplnej do budynków A,B,C,D - 2xDz40x3,7 13 Sieć ciepłej wody i cyrkulacji z rur UPONOR AQUA SINGLE wraz z przyłączem c.w. i cyrkulacji - sieć ciepłej wody: 2xDz63x8,7-74,56 mb, 2xDz50x6,9-35,21 mb, 2xDz40x5,5-20,25 mb, sieć cyrkulacji: Dz40x5,5-74,55 mb, Dz32x4,4-35,21 mb, Dz25x3,5-20,25 mb, oraz przyłącze ciepłej wody i cyrkulacji do budynków A,B,C,D - Dz40x5,5-33,05 mb, Dz25x3,5-33,05 mb. 14 Kanalizacja sanitarna, w tym: główny ciąg oraz przykanaliki do budynków A,B,C,D i kotłowni, przewód kanalizacyjny z rur PVC-S, fi160-75,65 mb, fi ,56mb, rur żeliwnych fi 100-4,8mb, studnie połączeniowe z włazem tupu ciężkiego fi szt. 7, studnia żelbetowa fi 1200 H=2,5m - szt. 1, zasuwa Dn100 - kołnieżowa żeliwna fig szt. 1, szambo ZGH 30/50,0AM/2011 z laminatu poliestrowo-szklanego L=7,5m, D=3m, V=50m3 - szt Linia kablowa dla słupów ROSA: YKY 5x16mm2 o dł. 197mb, 16 Słup oświetleniowy ROSA 8,0m wraz z oprawami oświetleniowymi Philips SRP 150W/ Philips SRP 100W, producent: Philips, ROSA. 17 Droga dojazdowa z kostki betonowej grubości 8cm na warstwie podbudowy z kruszywa betonowego gr. 25cm o pow m2 18 Droga wewnętrzna z kostki betonowej grubości 8cm na warstwie podbudowy z kruszywa betonowego gr. 25cm wraz z zatokami parkingowymi z kostki betonowej grubości 8cm ułożone na warstwie podbudowy z kruszywa betonowego gr. 15cm, o pow. 1575m2 19 Chodnik z kostki betonowej grubości 6cm, ułożone na warstwie pospółki gr. 15cm., o powierzchni 410m2 20 Studnia w obudowie - fi315 H=26m, do poboru wody do celów bytowych i pożarowych wraz z obudową zewnętrzną fi1,70m H=2m i włazem typu lekkiego fi0,60m 21 Ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową i furtką - ogrodzenie panelowe, panel o wym. 1530x2500 mm, ocynkowany ogniowo o łącznej długości 503,5 m, w tym brama i furtka 22 Ogrodzenie placu zabaw z dwoma furtkami o wys. 1.1 m i długości 64,5m - ogrodzenie panelowe 23 Kocioł typ L300C prod. Brötje, moc cieplna kW, oraz palnik gazowy typ Riello Rs34/11MZ 24 Pompa głębinowa do celów socjalno bytowych - typ 6V103 prod. Omnigena, Q=48m3/h, H=41m, N=4kW 25 Pompa głębinowa do celów pożarowych - typ 6V10, H=7,5m, N=5,5kW 26 Pompa cyrkulacyjna MAGNA - typ 32-60N, prod. Grundfos, V=1m3/h 27 Pompa obiegowa MAGNA - typ D40-100F-120F, podwójna prod. Grundfos 28 Pompa obiegowa c.o.- typ D32-120F, podwójna, Q=5,1m3/h 29 Pompa ładująca MAGNA typ D40-120F, podwójna prod. Grundfos, V=9m3/h 30 Naczynie wzbiorcze Reflex - N200, p=6bar 31 Zasobniki c.w. - V=1000L, typ E1000 model Cosmo Warm. 32 Centrale wentylacyjne OTK-1200-P/E15-CZ, 400V, 50Hz, 23Amper, prod. Konfovent Kompakt, V=650m3/h,podwieszona - nawiew do pralni w budynkach A,B,C,D 33 Centrale wentylacyjne OTK-1200-P/E15-CZ 400V, 50Hz, 23Amper, prod. Konfovent Kompakt, V=690m3/h podwieszona - nawiew do kuchni w budynkach A, B, C, D 34 Śmietnik - rama z rur o profilu kwadratowym z wypełnieniem górą i dołem siatką środkiem płytą elewacyjną typu CETRIS, dach pokryty blachą trapezową, wymiary 4m x 6m.

4 35 Wentylatory wyciągowe z pralni (kanałowy) typ ACU BOX F250/1100ETX15, V=650m3/h, prod. HARMANN, zamontowane w budynkach A - 1szt., B- 1 szt., C-1szt., D-1szt. 36 Wentylatory typ STANDARD EBB170NREGUL2 prod. Venture Industries, zamontowane w budynkach: A-17szt., B-17szt., C-17szt., D-17szt. 37 Kamera wewnętrzna stacjonarna - szt Zasilacz do kamer wewnętrznych EA1015C2E12V - szt Rejestrator 8 kanałowy - z dyskiem twardym pojemności 1TB z możliwością zapisu na nośnik zewnętrzny, 2 porty USB, sterowanie myszką; ER801EVIX[A] - szt Kamera zewnętrzna obrotowa NVCDN6127SDPLNOVUS[A] z zasilaczem PSACH01244, uchwytem narożnym, oraz ochronnikami przepięciowymi w torze transmisji wizji i zasilania - 4 szt. 41 UPS - do podtrzymania zasilenia rejestratorów cyfrowych - 4 szt. 42 Promienniki podczerwieni - 4 szt. 43 Metalohalogeny światła widzialnego - 2 szt. 44 Kamera zewnętrzna stacjonarna - NVCGDN3800HIRJNOVUS[N] z rozdzielaczem wizji na 4 stanowiska (rejestratory), zasilaczem oraz ochronnikiem przepięciowym w torze transmisji wizji i zasilania. ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY DOTYCZĄCYCH ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PALIWA GAZOWEGO, USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH Energia elektryczna 1. Prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej dla obiektu. 2. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania kosztów zużycia energii elektrycznej. 3. Wykonywanie czynności sprawdzających odczyty liczników. Paliwa gazowego 1. Prowadzenie ewidencji zużycia paliwa gazowego dla obiektu. 2. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania kosztów zużycia gazu. 3. Wykonywanie czynności sprawdzających odczyty liczników. Usługi wodno-kanalizacyjne 1. Prowadzenie ewidencji wywozu ścieków z obiektu. 2. Prowadzenie ewidencji poboru wody ze studni głębinowej. 3. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania kosztów zużycia wody. ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY DOTYCZĄCY REALIZACJI WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Kontrola i nadzór nad wywozem odpadów przez przedsiębiorstwo świadczące przedmiotową usługę z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. 2. Monitoring stanu zapełnienia pojemników na odpady i w zależności od potrzeb zamawianie dodatkowej ilości pojemników na odpady. 3. Analiza częstotliwości wywozu i pojemności zamówionych pojemników (kontenerów). 6. Współpraca z Zamawiającym w zakresie uzgodnienia pojemności pojemników i częstotliwości wywozu. 7. Na żądanie Zamawiającego zamawianie pojemników na odpady wielkogabarytowe 8. Prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji wywozu odpadów.

5 9. Koszt wywozu odpadów pokrywa Zamawiający. ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zawierającej obowiązki administracji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: 1. Utrzymanie obiektu i pomieszczeń w stanie zgodnym z obowiązującymi wymaganiami przeciwpożarowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad porządku i składowania. 2. Znajomość charakterystyki pożarowej materiałów i wyrobów pożarowo-niebezpiecznych, znajdujących się na terenie budynku. 3. Prowadzenie przeglądów oraz dokumentacji dot. przeglądów, konserwacji, urządzeń i instalacji technicznych ppoż. w obiekcie. 4. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników obsługi technicznej przepisów pożarowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 5. Utrzymanie instalacji przeciwpożarowej (hydrantów przeciwpożarowych, i gaśnic) w stałej sprawności, pozostałych instalacji w stanie technicznym nie stwarzającym zagrożenia pożarowego, jak również prowadzenia dokumentacji technicznej instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacyjnymi. 6. Nadzór nad prowadzonymi pracami pożarowo-niebezpiecznymi (spawanie, lutowanie, cięcie, przelewanie cieczy palnych itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 7. Bezzwłoczne podejmowanie działań w przypadku: 1) zaistnienia nieprawidłowego stanu instalacji, maszyn i urządzeń grożącego powstaniem pożaru, 2) awarii instalacji przeciwpożarowej, 3) stwierdzenia, że prace określone wyżej (ust. 6) prowadzone są niezgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 4) wystąpienia innych nieprawidłowości naruszających bezpieczeństwo pożarowe. 8. Realizacja wniosków i zaleceń organów ochrony przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z Zamawiającym. 9. Utrzymanie w odpowiednim stanie podręcznego sprzętu gaśniczego, wyposażenia hydrantów, rozmieszczenia tablic i znaków informacyjnych oraz instrukcji alarmowania. 10. Nadzór nad utrzymaniem w odpowiednim stanie dróg ewakuacyjnych w budynkach zapewniających bezpieczną ewakuację ludzi i mienia oraz dróg dojazdowych do budynku. II. W ramach obsługi technicznej obiektu Wykonawca będzie obowiązany do: 1. obsługi konserwacyjnej obiektu, 2. obsługi serwisowej instalacji i urządzeń: wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektroenergetycznych, 3. terminowego wykonywania przeglądów wymaganych przepisami prawa, 4. przygotowywania harmonogramów przeglądów i konserwacji oraz kalkulacji związanych z tym kosztów do planu gospodarczego, nadzoru nad jego realizacją, 5. prowadzenia napraw awaryjnych, 6. reakcji w przypadku awarii - 2 godziny od powiadomienia. ZAKRES CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA NADZORU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ OBIEKTU 1. Monitorowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji technicznych. 2. Zapewnienie wielobranżowej konserwacji budynków oraz systemów i urządzeń wskazanych w tabeli: OPIS BUDYNKÓW, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 3. Prowadzenie kontroli nad czynnościami technicznymi. 4. Prowadzenie dzienników konserwacji dla poszczególnych branż konserwacyjnych, w tym: 1) konserwacja sanitarna, 2) konserwacja elektryczna i teletechniczna, 3) konserwacja urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, 4) konserwacja instalacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW), 5) konserwacja studni głębinowej 6) konserwacja urządzeń kotłowni.

6 5. Ewidencja kosztów, które ponosić będzie Zamawiający, z tytułu technicznej obsługi nieruchomości, w tym ponoszonych przez Zamawiającego kosztów zużytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł i ewentualnych napraw wynikających z dewastacji lub kradzieży. 6. Prowadzenie rejestru przekazanych przez Zamawiającego umów gwarancyjnych z wykonawcami robót budowlanych i powiadamianie gwarantów o wszelkich awariach i usterkach objętych gwarancją, z jednoczesnym powiadomieniem użytkownika obiektu i Zamawiającego. 7. Usuwaniem awarii i ich skutków. 8. Współpraca z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie technicznego utrzymania budynku. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował i wyznaczył do technicznej obsługi nieruchomości serwis techniczny w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych. Serwis świadczyć będzie wykwalifikowany elektryk oraz wykwalifikowany konserwator instalacji sanitarnych i gazowych, którzy będą przyjmowali zgłoszenia awarii i usterek podczas dyżuru pełnionego przez 24 godziny na dobę. 10. W czasie pełnienia dyżuru w godzinach pracy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego. 11. Zamawiający wymaga usługi całodobowego (przez 24 godziny na dobę), natychmiastowego po odebraniu zgłoszenia, przystąpienia do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, zagrażających zniszczeniem lub uszkodzeniem budynków obiektu, lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt użytych do konserwacji i napraw materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, na podstawie okazanej przez Wykonawcę faktury VAT. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku i urządzeń przez osoby trzecie. Koszty materiałów, części, itp., użytych do napraw gwarancyjnych pokrywa gwarant w ramach udzielonej gwarancji na wykonane roboty. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw, o ile naprawy te nie podlegają gwarancji, jedynie w zakresie materiałów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. Dokumentację powykonawczą określającą szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, a także szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych, Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu do dnia otwarcia ofert w obiekcie WCPR w Warszawie przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie, pokój nr 115, u kierownika Działu Administracji i Bazy Technicznej, tel.: , w godzinach pracy Zamawiającego, tj. pn. - pt , po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE Źródłem ciepłej wody jest Kocioł gazowy typ L300C prod. Brötje, moc cieplna kW oraz palnik gazowy typ Riello Rs34/11MZ. pracuje w pełnej fabrycznej automatyce kontrolno-sterującej ( regulacja pogodowa, okresowy przegrzew CWU do 70 0 C. Spaliny odprowadzane są kominem dwuściankowym ze stali kwasoodpornej typu Wadex o średnicy 250/350 mm. Wentylacja budynków zamieszkania zbiorowego obsługiwana jest przez centrale wentylacyjne OTK-1200-P/E15-CZ, 400V, 50Hz, 23Amper, prod. Konfovent Kompakt, V=650m3/h,podwieszona - nawiew do pralni w budynkach A,B,C,D i centrale wentylacyjne OTK-1200-P/E15-CZ 400V, 50Hz, 23Amper, prod. Konfovent Kompakt, V=690m3/h podwieszona - nawiew do kuchni w budynkach A, B, C, D, Woda pobierana jest z własnego ujęcia na terenie obiektu, studnia w obudowie - fi315 H=26m, do poboru wody do celów bytowych i pożarowych wraz z obudową zewnętrzną fi1,70m H=2m i włazem typu lekkiego fi0,60m, pompa głębinowa do celów socjalno bytowych - typ 6V103 prod. Omnigena, Q=48m3/h, H=41m, N=4kW, pompa głębinowa do celów pożarowych - typ 6V10, H=7,5m, N=5,5kW. Woda uzdatniana jest w stacji uzdatniania wody - w tym: pompa dozująca do wody korekta ph, typ TEKNA TP6 603 prod. Włochy - szt. 1, hydrofor typ HP8, ciśnienie pracy 8,6 bar, poj. 2m3, produkcji LIMIR S.C. - szt. 1; zbiornik

7 kompozytowy, odmanganiacz, odżelaziacz wzmocniony włóknem szklanym, typ MNG sz 2; filtr typ STR3022 MCR100 do redukcji amoniaku - szt. 1; sprężarka GAST - szt. 1; osuszacz typ DH Munters - szt. 1; pompa do chloru typ TPG603 TEKNA - szt. 1. OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 1. Usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności, doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociągów. 2. Regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw. 3. Sprawdzanie ciśnienia w naczyniach przeponowych. 4. Sprawdzanie działania pomp, wymienników, armatury regulacyjnej, armatury odcinającej, armatury odwadniającej i odpowietrzającej w kotłowni. 5. Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw. 6. Sprawdzanie i regulacja działania automatyki pogodowej, ciepłej wody, c.o. i ciepła technologicznego, do rzeczywistych potrzeb budynku. 7. Kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (nastawy termików, wyłączników p.pożarowych) i usuwanie nieprawidłowości (jeśli przyczyny nie leżą po stronie gwaranta). 8. Konserwacja rozdzielni elektrycznych (w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych). 9. Konserwacja instalacji elektrycznej siłowej oraz oświetleniowej. 10. Konserwacja i regulacja pełnej automatyki kotłowni w czasie eksploatacji i po wyłączeniach awaryjnych. 11. Wykonywanie drobnych prac remontowych. W przypadku konieczności wykonania napraw nie objętych ww. zakresem prac (w tym uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika), wykonywane one będą w porozumieniu z Zamawiającym. ZAKRES USŁUG KONSERWACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: Bieżąca kontrola sprawności, dokonywanie przeglądów okresowych, bieżące usuwania usterek i awarii urządzeń sieci i instalacji wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, oraz serwis kotłowni, w tym: 1. Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów instalacji (piony, poziomy, gałązki), urządzeń i osprzętu, z ewentualną wymianą śrubunków, zaworów, kryz, odpowietrzników miejscowych, rur. 2. Likwidacja przecieków na złączach grzejników z wymianą uszczelek bez konieczności wymiany grzejników lub z wymianą grzejnika (bez kosztu grzejnika). 3. Likwidacja przecieków z odpowietrzników lub wymiana niesprawnych odpowietrzników. 4. Likwidacja niedogrzewań poprzez: 1) udrożnienie zarośniętych lub zapchanych rurociągów, kryz dławiących, zaworów grzejnikowych, itp., 2) wypłukania zamulonych grzejników, 3) regulację zaworów, wymianę kryz dławiących, 4) odpowietrzenie instalacji, 5) codzienną kontrolę stanu poziomu wody w instalacji i jej uzupełnieniu w przypadku stwierdzenia poziomu niższego od średniego wymaganego dla danej instalacji. 5. Konserwacja urządzeń pomiarowych (termometry i manometry), zaworów, itp. 6. Udrażnianie pionów kanalizacyjnych, umywalek, zlewozmywaków, natrysków, misek ustępowych i pisuarów. 7. Kontrole, regulacje i ewentualna naprawa, instalacji centralnego ogrzewania, (kocioł po stronie wodnej, rozdzielacze, zawory, pompy, grzejniki, zawory grzejnikowe). 8. Kontrolę, regulację i ewentualną naprawę, instalacji zimnej wody. 9. Kontrolę, regulację i ewentualną naprawę, instalacji ciepłej wody. 10. Kontrolę, regulację i konserwację kotła gazowego, zasobników c. w. u. automatyki kotłów, urządzeń zabezpieczających kocioł, sterowania pomp kotłowych i obiegowych. 11. Comiesięczny przegląd kotłowni polegający na kontroli pracy kotła, sprawdzeniu zabezpieczeń (czujnika minimalnego poziomu wody, czujnika przegrzewu, zaworów bezpieczeństwa).

8 12. Sprawdzeniu poprawności działania palnika. 13. Sprawdzeniu nastaw i w razie stwierdzenia konieczności - regulacji urządzeń sterowniczych. 14. Sprawdzaniu poprawności działania systemu rozruchowego kotła. 15. Prowadzeniu książki kotłowni, (jeżeli brak - należy założyć). 16. Roczny przegląd kotłowni polegający na: a) oczyszczeniu kotła i palnika, b) sprawdzeniu zabezpieczeń (czujnika minimalnego poziomu wody, czujnika przegrzewu, zaworów bezpieczeństwa), c) sprawdzeniu poprawności działania palnika i jego regulacja wraz z analizą spalin, d) sprawdzeniu nastaw i w razie stwierdzenia konieczności - regulacji urządzeń sterowniczych, e) sprawdzeniu ciągu kominowego Likwidacja zapowietrzeń 1. Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników miejscowych). 2. Usuwanie zapowietrzeń budynku poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego. 3. Korekta regulacji instalacji zaworów przepływu. 4. Uzupełnianie wody w instalacji (odpowietrzanie). W przypadku konieczności wykonania napraw nie objętych ww. zakresem, wykonywane one będą w porozumieniu z Zamawiającym. INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY BYTOWEJ + ZESTAW POMPOWY (HYDROFOROWY) WSPOMAGAJĄCY Utrzymanie urządzeń i instalacji ciepłej i zimnej wody bytowej oraz pomp wspomagających we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: 1. Likwidacja przecieków: 1) Usuwanie przecieków na zaworach (na poziomach i na pionach). 2) Usuwanie przecieków przy pompach cyrkulacyjnych. 3) Wyłączanie ciepłej/zimnej wody (w zależności od rodzaju awarii) w przypadkach awaryjnych. 4) Usuwanie przecieków punktów czerpalnych i miejscowych na rurociągach. 2. Czynności konserwacyjne urządzeń stacji uzdatniania wody: Kontrola pracy wszystkich urządzeń (konserwacja wszystkich urządzeń ma być prowadzona zgodnie z zaleceniami producenta), a w szczególności: 1) Kontrola poziomu soli i jej uzupełnianie w zbiorniku solanki zmiękczacza i stanu zaworu pływakowego. 2) Sprawdzanie poprawności pracy zaworu sterującego zmiękczacza oraz ewentualne czyszczenie układów iniektorowych. 3) Sprawdzanie poprawności pracy zaworu sterującego filtra odżelaziacza. 4) Kontrola poprawności pracy i regulacja stacji dozujących chemikalia. 5) Kontrola i uzupełnianie poziomu roztworów preparatów w stacjach dozujących. 6) Sprawdzanie poprawności pracy zaworu sterującego odżelaziacza. 7) Kontrola poziomu i ewentualne uzupełnianie nadmanganianu potasu dla odżelaziacza. 8) Przepłukiwanie lub wymiana siatek filtrów mechanicznych. 9) Kontrola pracy pomp. 10) Sprawdzenie ciśnienia gazu w zbiorniku przeponowym. 11) Sprawdzenie połączeń elektrycznych elementów. 12) Kontrola prawidłowości nastawień zabezpieczeń działania urządzeń pomocniczych. 13) Sprawdzenie stanu urządzeń energoelektronicznych. 14) Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń. 15) Zgłaszanie do zakupu i uzupełnianie środka regenerującego (NaCl w pastylkach) w zbiorniku zmiękczacza wody. ZAKRES USŁUG KONSERWACYJNYCH INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZYKANALIKAMI (KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA)

9 Utrzymanie urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: 1. Utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w sprawności: 1) Utrzymanie szczelności i drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej - uszczelnianie armatury na sieci wodnokanalizacyjnej, likwidacja przecieków (piony, syfony) i udrażnianie instalacji. 2) Udrażnianie i czyszczenie rynien, rur spustowych, koryt, wpustów i koszy spustowych. 2. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji: 1) konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elementów zabezpieczających instalację (w tym przykanaliki, studnie rewizyjne, rewizje, klapy w instalacjach kanalizacyjnych, czyszczaki, instalację i armaturę przyłącza wodociągowego, elementy kanalizacyjne na dachu budynku oraz elewacji -kanalizacja deszczowa); 2) czyszczenie kratek ściekowych, rewizji pionów kanalizacyjnych i deszczowych, wpustów podwórzowych; 3) nadzór nad pracą wszystkich urządzeń służących do odprowadzania ścieków deszczowych oraz należyte utrzymanie ich stanu technicznego i eksploatacyjnego. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji. W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) w czasie pełnienia dyżuru w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, 2) natychmiastowe po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpienie do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku. Wykwalifikowany konserwator instalacji sanitarnych będzie pełnił dyżur telefoniczny przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia awarii mogą dokonywać w godzinach od 8.00 do pracownicy Zamawiającego, w pozostałych godzinach wskazany przedstawiciel. Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszt ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. Do konserwacji ww. instalacji i urządzeń Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: a) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kv,

10 b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kv, c) sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kw; 2) potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji: a) zestawów hydroforowych z automatyką, b) automatyki i sterowania kotłowni gazowych wykonanej w oparciu o kocioł firmy Brotje typ LogoBloc L300 o mocy 300 kw. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI WENTYLACJI Wykonawca zapewni utrzymanie instalacji wentylacji we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej. Instalacja wentylacji 1. Zakres konserwacji obejmuje prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń (w tym konserwacja wentylacji brudnej" w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych). 2. Prowadzenie prac konserwacyjnych odbywać się będzie w trybie comiesięcznych przeglądów i obejmować będzie w szczególności: 1) ogólne sprawdzanie stanu instalacji i urządzeń, 2) kontrolę stanu zanieczyszczeń filtrów (czyszczenie filtrów dokonywane będzie, co najmniej raz w miesiącu) i ewentualna ich wymiana, 3) sprawdzanie stanu napędu wentylatorów, regulacji pasków klinowych, 4) sprawdzanie stanu zamocowań urządzeń, dokręcanie śrub mocujących, 5) sprawdzenie stanu automatyki oraz instalacji zasilająco - sterowniczej, 6) sprawdzanie działania siłowników przepustnic powietrza, 7) sprawdzenie działania anemostatów, zaworów oraz kratek, Koszt materiałów eksploatacyjnych (m.in. filtry, paski klinowe, itp.) pokrywa Wykonawca do wysokości 300,00 zł brutto ceny jednostkowej materiału. Systemy wentylacyjne i kominiarskie. 1. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i elementów instalacji oraz ich regulacja, 2. wykonywanie zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego okresowych przeglądów. Instalacja ciepła technologicznego przy centralach wentylacyjnych. 1. Sprawdzenie działania, stanu technicznego i ew. regulacja automatyki central wentylacyjnych. 2. Sprawdzenie oraz ew. regulacja parametrów pracy instalacji i urządzeń. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą także następujące czynności: 1. Prowadzenia Książki pracy konserwatora" (opis czynności i zastosowanych materiałów w trakcie konserwacji wymaga potwierdzenia wykonawcy konserwacji). 2. Uczestniczenia w odbiorach prac konserwacyjnych i kontrolach realizacji czynności konserwacyjnych. 3. Używania do konserwacji wyłącznie materiałów i urządzeń atestowanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 4. Wykonywania wszelkich prac zgodnie z przepisami BHP, PN oraz zasadami sztuki budowlanej. 5. Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych. W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) w czasie pełnienia dyżuru w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, 2) natychmiastowe po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpienie do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku. Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca.

11 Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, prace te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszty ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kv, b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kv, c) urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kw, d) aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do ww. urządzeń i instalacji o mocy powyżej 50 kw. OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Roboty elektryczne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji zawartymi w dokumentacji powykonawczej, w tym: Instalacje elektryczne i urządzenia (zasilanie średniego napięcia SN i niskiego napięcia NN) 1. System modułów zasilania awaryjnego wraz z okablowaniem, obejmuje urządzenia awaryjnego oświetlenia (bezpieczeństwa i ewakuacji) - sprawdzanie ich baterii, test poprawności połączeń, regulacja programów pracy, czyszczenie, usuwanie awarii. 2. Sieć nn wraz z okablowaniem, urządzeniami, osprzętem, rozdzielniami nn - obejmuje gniazda elektryczne ogólnego przeznaczenia, gniazda wtykowe dla sieci komputerowej, ochrona od porażeń w systemie TN-C-S - przeglądy, usuwanie awarii, sprawdzanie poprawności połączeń z wymianą uszkodzonego osprzętu natynkowego (wyłączniki) oświetlenie i wymiana niesprawnych źródeł światła (świetlówki), sprawdzanie poprawności działania łączników i zabezpieczeń w rozdzielniach nn. 3. Oświetlenie zewnętrzne wraz z okablowaniem - sprawdzanie czujników zmierzchowych, wymiana uszkodzonych i zużytych źródeł światła, czyszczenie kloszy osłonowych, sprawdzanie połączeń, okresowe przeglądy, usuwanie awarii. Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie: 1. Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w pełnej sprawności technicznej i użytkowej. 2. Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu usterek i uszkodzeń w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, o ile nie są objęte gwarancją. 3. Przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli z wpisem do książki przeglądów: 1) raz na miesiąc - sprawdzanie działania wyłączników różnicowoprądowych w budynku,

12 2) raz na dwa miesiące - sprawdzanie sprawności pozostałych zabezpieczeń instalacji elektrycznych, 4. Dokonywanie odpowiednich wpisów do dzienników konserwacji - zgłoszenia i usunięcia awarii. 5. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu elektrycznego i źródeł światła (puszki, gniazda, włączniki, przyciski, oprawy oświetleniowe, żarówki, świetlówki, itp.). 6. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia tablic i rozdzielni instalacji elektrycznych. 7. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, aparatów i osprzętu SN i NN, instalacji elektrycznych. 8. Sprawdzanie i wymiana elementów instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych. 9. Sprawdzanie stanu technicznej sprawności liczników energii elektrycznej oraz ich właściwego oplombowania. 10. Sprawdzanie stanu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, złączy i przyłączy do budynku. 11. Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów elektrycznych w instalacji, wymianie lub naprawie urządzenia elektrycznego, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym. 12. Wykonywanie okresowych przewidzianych Prawem budowlanym kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowej. 13. Dokonywanie innych prac zgodnych z zakresem konserwacji wynikającym z dokumentacji powykonawczej, która zawiera szczegółowy wykaz instalacji i urządzeń. 14. Powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika. 15. Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych. W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) w czasie pełnienia dyżuru w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, 2) natychmiastowe po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpienie do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku. Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Zgłoszenia usterek mogą dokonywać w godzinach od 8.00 do pracownicy Zamawiającego, w pozostałych godzinach wskazany przedstawiciel Zamawiającego. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których ce na jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszt ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń przez osoby trzecie. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych

13 zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: a) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kv, b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kv, OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH SYSTEMÓW NISKOPRĄDOWYCH - SYGNALIZACJI PPOŻ. Do Wykonawcy należeć będzie: 1) Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń w pełnej sprawności technicznej i użytkowej. 2) Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane raz na dwa miesiące oraz naprawy systemów. 3) Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu usterek i uszkodzeń w urządzeniach i instalacjach. 4) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów. 5) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia systemów. 6) Powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika. W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) w czasie pełnienia dyżuru w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, 2) natychmiastowego po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpienia do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku. Zgłoszenia awarii i usterek przyjmowane będą podczas dyżuru telefonicznego pełnionego 24 godziny na dobę przez wykwalifikowanego elektryka. Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszt ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszt ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń przez osoby trzecie. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę VAT. Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji,

14 remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: a) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv, b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv; CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLADY TECHNICZNE URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO Przez urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia przeciwpożarowe określone w 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi nie rzadziej niż raz w roku (Dz. U. j.w.). Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe: a) sprawdzanie instalacji przeciwpożarowej hydranty 25, napawa ewentualnych uszkodzeń, b) sprawdzanie poprawności działania oświetlenia ewakuacyjnego, c) sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu i głównego zaworu gazowego. Uwagi dodatkowe: a) naprawa uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub zdarzeń losowych na koszt użytkownika wymaga ustaleń wysokości kosztów z Zamawiającym, b) Wykonawca (konserwator) odnotowuje wykonane czynności konserwacyjno-naprawcze w książce przeglądów technicznych i kontroli instalacji p.poż przechowywanej przez administratora obiektu. Potwierdzony protokół stanowi podstawę do rozliczeń z Zamawiającym. Zakres przeglądu i konserwacji hydrantów i zaworów hydrantowych: a) całkowite rozwinięcie węża hydrantowego i poddanie go ciśnieniu, sprawdzając miernikiem ciśnienie i wydajność, b) sprawdzenie wychylenia zwijadła wężowego i jego obracania, c) sprawdzenie zacisków i taśmowania węży, d) wymiana zbitych szybek w drzwiczkach hydrantowych, e) wymiana uszkodzonych zamków w drzwiczkach hydrantowych, f) sporządzenie stosownej dokumentacji i kontrolek przeglądu, g) raz na 5 lat poddawanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych zgodnie z PN dot. konserwacji hydrantów wewnętrznych. Zakres przeglądów i napraw gaśnic: Przegląd: 1. Oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek), a) dla gaśnic o pojemności zbiornika powyżej 6 dcm 3 sprawdzanie ważności legalizacji Urzędu Dozoru Technicznego, b) sprawdzanie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego, c) sprawdzenie stanu zamocowania lub lokalizacji, d) naklejenie kontrolki z datą następnego badania. 2. Naprawa: a) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia ich wymianę, b) napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę, c) wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym w razie konieczności, d) w razie potrzeby malowanie zbiornika i wymianę oznakowania, e) naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu. Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producenci otrzymali certyfikat. W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, 2) natychmiastowe po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpienie do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku.

15 Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszt ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń przez osoby trzecie. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Wykonanie usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby wykonawca skierował do wykonania zamówienia taką liczbę osób, jaka jest niezbędna do starannego, należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wskazanego zakresu, w tym nie mniej niż 1 osobę posiadającą świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych. OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE BRAMY I DOMOFONU Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji bramy wjazdowej i domofonu (samodzielnie bądź poprzez zatrudnienie firmy konserwującej), zgodnie z warunkami określonymi w umowie gwarancyjnej z producentem. Konserwacja bramy i domofonu wykonywana będzie zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Instrukcją Konserwacji, Warunkami Gwarancji. Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt materiałów, części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw systemów podlegających konserwacji, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi całkowity koszt ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub urządzeń przez osoby trzecie. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

16 OGÓLNE CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWE I KONSERWACYJNE MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) 1. Sprawdzenie mocowania wszelkich urządzeń. 2. Sprawdzenie działania kamer - korekta ustawień. 3. Sprawdzenie działania monitorów - korekta ustawień. 4. Czyszczenie monitorów. 5. Czyszczenie optyki kamer. 6. Sprawdzenie poprawności działania rejestratorów i zmiana parametrów. 7. Sprawdzenie układów awaryjnego zasilania. 8. Prowadzenie książki serwisowej. Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie: 1. Utrzymanie powierzonych do konserwacji systemów i urządzeń w pełnej sprawności technicznej i użytkowej, zapewnienie bezawaryjnego działania instalacji. 2. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane raz na trzy miesiące. 3. Usuwanie usterek i uszkodzeń stwierdzonych w czasie przeglądów przez Wykonawcę i zgłoszonych przez Zamawiającego oraz naprawy instalacji poza terminami przeglądów. 4. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów oraz elementów wyposażenia systemów (w tym m.in.: odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, akumulatorów, itp.). 5. Każdorazowo po wymianie odcinków przewodów systemu, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym. 6. Powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń uległych awarii. 7. Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych. 8. Wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń podlegających usłudze, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. 9. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych instalacji i urządzeń, zgodnie z ustalonym w umowie terminem i zakresem oraz dokonywanie wpisów w książkach konserwacji, bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń. 10. Rzetelne prowadzenie książek konserwacji, wpisywanie do książek wraz z datą zgłoszeń o awariach, niesprawnym działaniu instalacji podlegających konserwacji lub ewentualnych usterkach, wykonanych naprawach. 11. Zabezpieczenie usługi pogotowia technicznego przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 12. Okresowe udzielanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej o stanie instalacji i urządzeń objętych nadzorem konserwacyjnym oraz o konieczności wykonania niezbędnych prac remontowych. 13. Wykonywanie usług z przestrzeganiem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania prac. 14. Wykonywanie prac z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, na warunkach ustalonych w umowie. 15. Zapewnienie i dostarczenie niezbędnych do prawidłowego i starannego wykonania umowy materiałów, a za zgodą zamawiającego również części i urządzeń. 16. Stosowanie podczas realizacji czynności konserwacyjnych, wyłącznie wyrobów, materiałów oraz urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Usuwanie awarii: 1. Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 4 (cztery) godziny robocze od chwili telefonicznego powiadomienia o awarii. 2. Czas naprawy będzie nie dłuższy niż 8 godzin roboczych, od momentu podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii. 3. Za godziny i dni robocze przyjmuje się godziny pomiędzy 8.00 a każdego dnia tygodnia (w poniedziałek do godz ), za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy dla Zamawiającego. 4. W przypadku zaistnienia awarii poza godzinami roboczymi, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia całodobowego dyżuru technicznego i do niezwłocznego, w terminie do 4 godzin od chwili zawiadomienia, przystąpienia do usunięcia usterki lub do zabezpieczenia miejsca awarii przed ewentualnym dalszym zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia. Naprawa wykonana będzie w terminie do 8 godzin roboczych, licząc od rozpoczęcia następnego po zgłoszeniu dnia roboczego.

17 5. W przypadku niemożności wykonania naprawy w miejscu użytkowania urządzeń, gdy naprawa będzie wymagała użycia sprzętu warsztatowego, miejscem wykonania usługi, za zgodą Zamawiającego, będzie siedziba serwisu Wykonawcy. 6. W razie konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, przed przetransportowaniem urządzenia, konieczne jest uzyskanie przepustki zezwalającej na wywóz urządzenia, z wyszczególnieniem typu i numeru fabrycznego urządzenia. Dostarczenie urządzenia do miejsca jego użytkowania również wymaga uzyskania przepustki potwierdzającej dostarczenie urządzenia do Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy wymagającej transportu do serwisu Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych, od daty zgłoszenia awarii. W razie, gdy czas wykonania naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będzie dłuższy niż 5 dni, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia i ostatecznym terminie naprawy. 8. W przypadku przedłużania się naprawy powyżej terminu określonego jako ostateczny termin naprawy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie sprawne, wolne od wad, w miejsce urządzenia będącego w naprawie. Nie mają wówczas zastosowania kary umowne za zwłokę. Zgłoszenia awarii i usterek przyjmowane będą podczas dyżuru usługi pogotowia technicznego pełnionego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez wykwalifikowanego pracownika. Po ustaleniu przyczyn awarii i przed przystąpieniem do usunięcia jej skutków, zakres prac wykraczający poza wskazany w zamówieniu zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Zgłoszenia usterek mogą dokonywać w godzinach od 8.00 do pracownicy Zamawiającego, w pozostałych godzinach wskazany przedstawiciel Zamawiającego. Koszt wszelkich użytych do konserwacji materiałów konserwacyjnych i części eksploatacyjnych, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł, pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa koszt części i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. Zamawiający ponosi koszt ewentualnych napraw (usuwania usterek i uszkodzeń) systemów i urządzeń w zakresie objętym zakresem usług konserwacyjnych wskazanym w zamówieniu, jedynie w zakresie użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. W szczególności: ZAKRES DROBNYCH PRAC REMONTOWYCH 1. Naprawa uszkodzeń podłóg (pęknięć, wyszczerbień, odłamań itp.), uzupełnianie fug w podłogach. 2. Montaż/demontaż gotowych elementów wyposażenia w pomieszczeniach budynku, korytarzach i na zewnątrz budynku oraz osadzanie samych kołków, haków i zawiasów. 3. Naprawa drzwi i okien, w tym naprawa lub wymiana klamek, zawiasów, zamków drzwiowych, szyldów, wkładek do zamków. 4. Naprawa lub wymiana zamknięć drzwiczek szafek elektrycznych, hydrantowych itp. 5. Naprawa mebli w tym uzupełnianie brakujących lub uszkodzonych elementów: zawiasy, śruby, podkładki, szyldy, kółka itp., poziomowanie mebli, oraz ich montaż i demontaż. 6. Zawieszanie i montaż/demontaż tablic ogłoszeniowych, ekranów, tabliczek informacyjnych, mocowanie gablot, sprzętu BHP gaśnice i tablice ostrzegawcze, mocowanie kołków, haków i innych przedmiotów. Zamawiający pokrywa koszty materiałów użytych do wykonania zlecenia w przypadku, gdy łączna cena tych materiałów będzie wyższa niż 300 zł brutto.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa. ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.pl ) PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA (zakres czynności

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo