Twoja instrukcja użytkownika NILFISK POSEIDON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika NILFISK POSEIDON 3-36 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3604284"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NILFISK POSEIDON Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NILFISK POSEIDON 3-36 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi NILFISK POSEIDON 3-36 Podręcznik użytkownika NILFISK POSEIDON 3-36 Instrukcje obsługi NILFISK POSEIDON 3-36 Instrukcje użytkowania NILFISK POSEIDON 3-36 Instrukcja użytkowania NILFISK POSEIDON 3-36 Twoja instrukcja użytkownika NILFISK POSEIDON

2 Skrót instrukcji: User manual Betriebsanleitung Manuel d`instructions Manuale di istruzioni Manual de instrucciones Manual de Instruções

3 Instrukcja obslugi Návod k obsluze Üzemeltetési útmutató Elementy robocze Konfigurowanie myjki wysokocinieniowej Przed uruchomieniem myjki wysokocinieniowej 4 Dzialanie i obsluga 4. 1 Podlczenia Uruchamianie myjki wysokocinieniowej Korzystanie z detergentów

4 Wylczanie myjki wysokocinieniowej Odlczanie przewodów zasilajcych Przechowywanie myjki (w miejscu nie naraonym na dzialanie mrozu) Plan konserwacji Prace konserwacyjne Po korzystaniu z myjki wysokocinieniowej 6 Konserwacja 7 Rozwizywanie problemów 8 Dodatkowe informacje Utylizacja myjki wysokocinieniowej.

5 123 Gwarancja.123 Dane techniczne Deklaracja zgodnoci PL Symbole Przed pierwszym uruchomieniem myjki wysokocinieniowej naley dokladnie przeczyta niniejsz instrukcj obslugi. Podrcznik ten naley zachowa do póniejszego wykorzystania. Naley przestrzega instrukcji oznaczonych tym symbolem, aby unikn zagroe dla ludzi. Ten symbol jest uywany do oznaczenia instrukcji, które naley przestrzega, aby unikn uszkodzenia urzdzenia i zaklóce jego dzialania. Ten symbol oznacza instrukcje i wskazówki, majce na celu ulatwienie pracy i zapewnienie bezpiecznej obslugi. 1 Wane informacje dotyczce bezpieczestwa Przed uyciem myjki wysokocinieniowej naley przeczyta zalczon instrukcj obslugi oraz przechowywa j w latwo dostpnym miejscu. Myjka wysokocinieniowa moe by obslugiwana wylcznie przez osoby zaznajomione z instrukcj jej obslugi oraz osoby upowanione do tego. stwarzajcy zagroenie dla bezpieczestwa osób lub sprztu. ze swobodnym wylotem Wod mona równie pobiera z otwartego pojemnika, studni lub wód powierzchniowych nie przeznaczonych na ujcia wody pitnej. Do tego celu naley uy zestawu zasysajcego. Naley upewni si, e do maszyny nie zostanie zassana brudna woda ani plyny zawierajce rozpuszczalniki. Naley przestrzega przepisów i regulacji obowizujcych w danym kraju. Przed rozpoczciem uytkowania myjki wysokocinieniowej naley przeprowadzi wizualn inspekcj jej glównych elementów. Nieprawidlowo uyte strumienie wody pod wysokim cinieniem mog by niebezpieczne. Strumienia wody nie wolno kierowa na ludzi, zwierzta, urzdzenia elektryczne podlczone do zasilania ani sam myjk Przed rozpoczciem pracy Przed rozpoczciem uytkowania myjki wysokocinieniowej naley sprawdzi, czy jest ona w dobrym stanie i nieuszkodzona. Myjki wysokocinieniowej naley uywa wylcznie w pozycji pionowej! Wane uwagi: Nie naley podlcza myjki wysokocinieniowej bezporednio do publicznych uj wody pitnej (naley przestrzega norm DIN 1988 i EN 1717). Takie podlczenie jest jednak dopuszczalne, jeeli myjka jest podlczana: na krótko za porednictwem przerywacza przeplywu z ruchom czci Informacje ogólne Korzystanie z myjki wysokocinieniowej podlega regulacjom zawartym w odpowiednich przepisach prawa lokalnego. Oprócz instrukcji obslugi i przepisów dotyczcych zapobiegania wypadkom obowizujcych w danym kraju naley równie przestrzega ogólnie uznanych zasad bezpieczestwa pracy. Zabronione jest korzystanie z urzdzenia w sposób 114 wysokocinieniow. Podczas pracy w lancy spryskiwacza powstaje odrzut; jeeli lanca jest trzymana pod ktem, wytwarzany jest take moment obrotowy. Z tego wzgldu lanc naley trzyma mocno oburcz. Nie naley korzysta z urzdzenia w miejscach zagroonych poarem lub wybuchem. Podczas korzystania z myjki wysokocinieniowej naley stawa dalej ni 1 m od budynków i innych zabudowa. Naley zapewni odpowiedni cyrkulacj powietrza. Nie naley przykrywa myjki ani uywa jej w pomieszczeniach o niewystarczajcej wentylacji. Spaliny s niebezpieczne. Myjk wysokocinieniow naley przechowywa w miejscu, które nie jest naraone na dzialanie temperatur poniej 0 C. Myjki wysokocinieniowej nigdy nie wolno uruchamia bez podlczenia wody. Nawet krótka przerwa w dostarczaniu wody moe spowodowa powane uszkodzenie uszczelnie pompy. PRZESTROGA! Przewody, adaptery i zlczki wysokocinieniowe s wanymi elementami wplywajcymi na bezpieczestwo podczas pracy myjki. Naley korzysta wylcznie z czci wysokocinieniowych zatwierdzonych przez producenta. PRZESTROGA! Nieprzestrzeganie tych zalece moe narazi uytkownika na niebezpieczestwo. W celu wykonania pozostalych czynnoci konserwacyjnych lub naprawczych naley skontaktowa si z dzialem serwisu firmy Nilfisk-ALTO lub autoryzowanym warsztatem specjalistycznym.

6 Testowanie Urzdzenie spelnia wymagania normy IEC/EN Myjk wysokocinieniow naley poddawa ogldzinom w razie potrzeby lub przynajmniej raz w roku. Ogldziny powinny by przeprowadzane przez wykwalifikowan osob. Celem ogldzin jest zapewnienie bezawaryjnej obslugi urzdzenia. Nasi technicy serwisowi slu pomoc i porad. PL Ryzyko obrae ciala Nie naley kierowa dyszy w swoim kierunku lub w kierunku innych osób w celu czyszczenia odziey lub obuwia. Nie naley uywa myjki, jeeli w obszarze roboczym znajduj si inne osoby bez odziey ochronnej. Naley sprawdzi, czy czyszczenie nie spowoduje uwolnienia z czyszczonych powierzchni substancji niebezpiecznych (np. azbestu, oleju) i zanieczyszczenia rodowiska. uywa wylcznie oryginalnych czci zamiennych firmy Nilfisk-ALTO. zabezpieczajce jest fabrycznie wyregulowane i uszczelnione. C B UWAGA! przewód wysokocinieniowy do wlotu za pomoc szybkozlcza. Przewód przedluajcy moe mie maksymalnie 50 m. 2. dalszy -->) 117 PL 3. Odkr kurek. UWAGA! unika rozlewania paliwa. nie naley wystawia urzdzenia na dzialanie otwartego ognia. Palenie podczas uzupelniania paliwa jest zabronione. Naley zapozna si z instrukcj obslugi silnika. Uwaga: Nigdy nie naley uruchamia urzdzenia w zamknitym pomieszczeniu. Spaliny s niebezpieczne. Naley przestrzega instrukcji dotyczcych bezpieczestwa, umieszczonych w rozdziale Uruchamianie myjki Wlczanie myjki, gdy jest podlczona do instalacji wodnej 1. Uruchom silnik. (Patrz instrukcja obslugi silnika.) 2. Odblokuj i uruchom spryskiwacz. 3. Korzystaj z blokady zabezpieczajcej nawet podczas krótkich przerw. UWAGA! Uruchom spryskiwacz kilka razy w krótkich odstpach czasu, aby odpowietrzy system Wlczanie myjki, gdy jest podlczona do otwartego zbiornika (tryb zasysania) 1. Przed podlczeniem przewodu sscego do myjki napelnij przewód wod. 2. Uruchom myjk. 3. Odblokuj i uruchom spryskiwacz. 4. W przypadku korzystania z urzdzenia w trybie zasysania naley najpierw upewni si, e uklad zostal opróniony z powietrza poprzez pozostawienie urzdzenia wlczonego bez zamontowanej lancy spryskiwacza do momentu odpowietrzenia ukladu. Twoja instrukcja użytkownika NILFISK POSEIDON

7 (cig dalszy -->) 118 W przypadku przerw w pracy dluszych ni trzy minuty naley wylcza myjk. UWAGA! W celu automatycznego zasysania wody ze zbiornika, kanalu lub innego ródla naley przed uruchomieniem urzdzenia napelni przewód doprowadzajcy wod. Wysoko zasysania zaley od temperatury wody. Maksymaln wysoko zasysania (patrz sekcja 8.3, Dane techniczne) jest osigana dla zimnej wody (maksymalnie 8 C). W przypadku cieplej wody o temperaturze 70 C/60 C urzdzenie musi znajdowa si nzwizanie Spadek cinienia > Powietrze w ukladzie Odpowietrz uklad, uruchamiajc kilkakrotnie spryskiwacz w krótkich odstpach czasu. W razie potrzeby wymontuj lanc (patrz sekcja ). Wyczy/wymie dysz wysokocinieniow. Ustaw wymagane cinienie robocze. > Dysza wysokocinieniowa jest zablokowana/zuyta > Sterowanie cinieniem w lancy nie jest prawidlowo ustawione > Zbyt niska prdko obrotowa silnika Wahania cinienia > Brak wody > Pompa/akcesoria s czciowo zamarznite > Zbyt dlugi lub zbyt wski przewód doprowadzajcy wod > Brak wody spowodowany zablokowanym filtrem Skontaktuj si z dzialem serwisu firmy Nilfisk-ALTO. Odkr kurek. Rozmro maszyn i akcesoria. Uyj przewodu doprowadzajcego wod o zalecanym rozmiarze. Oczy filtr wody w podlczeniu wody (nigdy nie naley uruchamia maszyny bez zamontowanego filtra wody!) Patrz rozdzial W trybie zasysania > Brak wody spowodowany nieprzestrzeganiem maksymalnej dopuszczalnej wysokoci zasysania > Zbyt gorca woda > Pompa zasysa powietrze (moliwe tylko w trybie zasysania) Patrz rozdzial Sprawd, czy zestaw zasysajcy jest szczelny. Powtórz napowietrzanie. Dodaj mniej gazu/skontaktuj si z dzialem serwisu firmy Nilfisk-ALTO. Otwórz zawór paliwa/wlej paliwo. Dolej oleju. (cig dalszy -->) Zbyt wysokie cinienie > Uszkodzone sterowanie przepustnic silnika (akcesoria) > Niski poziom paliwa > Niski poziom oleju w silniku Silnik nie uruchamia si 122 Usterka PL Przyczyna Rozwizanie > Pompa jest zablokowana lub zamarznita Rozmro maszyn/skontaktuj si z dzialem serwisu firmy Nilfisk- ALTO. Dolej oleju. Oczy. Silnik wylcza si Podczas korzystania z wtryskiwacza detergentu > Niski poziom oleju w silniku > Brudny wtryskiwacz lub zablokowany przewód ssania. > Pusty zbiornik detergentu > Uchwyt obrotowy na lancy nie jest ustawiony na niskie cinienie > Niski poziom paliwa Napelnij zbiornik detergentu. Ustaw niskie cinienie na lancy. Otwórz zawór paliwa/wlej paliwo. 8 Dodatkowe informacje 8.1 Utylizacja myjki wysokocinieniowej Jeeli wystpi konieczno pozbycia si myjki wysokocinieniowej, naley j natychmiast uczyni niezdatn do dalszego uytkowania które mona odzyska do ponownego wykorzystania. Naley skontaktowa si z lokalnym punktem utylizacyjnym. W przypadku jakichkolwiek pyta prosimy skontaktowa si z przedstawicielem wladz lokalnych lub najbliszym dealerem. 1. Odlczy wtyczk zasilania. Myjka wysokocinieniowa zawiera cenne materialy, 8.2 Gwarancja Produkt firmy Nilfisk-ALTO jest objty 12-miesiczn gwarancj od daty zakupu (na podstawie okazanego dowodu zakupu) na nastpujcych warunkach: Defekty s wynikiem odksztalce bd defektów materialów lub wykonania. (Normalne zuycie i uszkodzenia mechaniczne wynikajce z nieprawidlowego stosowania nie s objte gwarancj). Nikt, z wyjtkiem przeszkolonego personelu firmy Nilfisk-ALTO, nie dokonywal ani nie próbowal dokonywa napraw. Stosowano wylcznie oryginalne akcesoria. Produkt nie byl naraony na uderzenia, wstrzsy i dzialanie niskich temperatur. Szczególowo przestrzegano instrukcji obslugi. Naprawa gwarancyjna obejmuje wymian uszkodzonych elementów, lecz nie obejmuje kosztów pakowania i (cig dalszy -->) 123 PL transportu. W innych sprawach ma zastosowanie ustawa o sprzeday towarów (Sale of Goods Act). Wszelkie naprawy nieobjte gwarancj bd wykonane na koszt uytkownika (tzn. nieprawidlowe dzialanie, którego przyczyn s zdarzenia opisane w czci,,7 Rozwizywanie problemów" niniejszej instrukcji obslugi). 8.3 Dane techniczne POSEIDON 2-31 PE POSEIDON 3-36 PE /10 POSEIDON 5-47 PE /10 POSEIDON 5-53 PE /10 POSEIDON 5-67 PE /10 POSEIDON 5-54 DE Cinienie robocze Przeplyw wody (maks. ) Przeplyw wody Q IEC Maks. temperatura wody na wlocie Min./maks. cinienie wody na wlocie Wymiary (dl. x szer. x wys.) Poziom mocy akustycznej, LWA Nacisk Wysoko zasysania (w maks. temperaturze 8 C) Ilo oleju w pompie Ilo oleju w silniku Typ oleju (silnik/pompa/ przekladnia) Wibracje barów l/h l/h C barów mm db(a) N m l l / x 565 x ,18 0, ,5 0,18 0, ,5 0,32 1,1 SAE < 2,5 m/s ,5 0,32 1, ,56 1, ,56 1,65 Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian danych technicznych 8.4 Deklaracja zgodnoci Prohlásení o shod Produkt: Typ: Myjka wysokocinieniowa POSEIDON 2-31 PE POSEIDON 3-36 PE POSEIDON 5-47 PE POSEIDON 5-53 PE POSEIDON 5-67 PE POSEIDON 5-54 DE 250 bar / 20 MPa Z silnikiem benzynowym Z silnikiem wysokoprnym Dyrektywa maszynowa Dyrektywa w sprawie kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMV) EN , EN EN EN DIN EN /37/EG Opis: Konstrukcja urzdzenia jest zgodna z nastpujcymi obowizujcymi regulacjami: 2004/108/EWG Zastosowane normy zharmonizowane: Zastosowane normy krajowe i specyfikacje techniczne: Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp Test and Approvals Bellenberg, rue Icare Entzheim Tel.: Fax: www. nilfisk-alto.com GERMANY Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Strasse Bellenberg Tel.: Fax: de GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Tel.: Fax: HOLLAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat BB Almere Tel.: Fax: HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd HK Worsted Mills Ind'l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: Fax: HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos- Lakihegy Tel: Fax: ITALY Nilfisk-ALTO Divisione di Nilfisk- Advance A/S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) d. Twoja instrukcja użytkownika NILFISK POSEIDON

8 Powered by TCPDF ( JAPAN Nilfisk-Advance Inc. 247 Nippa-cho, Kouhoku-ku Yokohama, Tel. : Fax: MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: Fax: NORWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: Fax: no POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Tel.: Fax: PORTUGAL Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk- Advance Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: Fax: RUSSIA Nilfisk-Advance LLC Vyatskaya str. 27, bld Moskow Tel. : Fax: SINGAPORE Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: Fax: SPAIN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl. of the Nilfisk-Advance Group Nations Ford Rd. Pineville, North Carolina Tel.: Fax: VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: Fax: com HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-260 Brøndby Tel.: Fax: SALES COMPANIES AUSTRALIA Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: Fax: AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Nilfisk-ALTO Metzgerstrasse Bergheim/Salzburg Tel. : Fax: CANADA Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: Fax: CHINA Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd. Blok 3, Unit Honghua Road Int. Commercial & Trade Ce nter Fuitian Free Trade Zone Shenzhen Tel.: Fax: CZECH REPUBLIC ALTO Ceská Republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Tel.: Fax: DENMARK Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk- Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: Fax: dk Nilfisk-ALTO Food division Division of Nilfisk-Advance A/S Blytækkervej Aalborg Tel.: Fax: scanio. FRANCE Nilfisk-ALTO ALTO France SAS Aéroparc ( ). Twoja instrukcja użytkownika NILFISK POSEIDON

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK P 150.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3232746

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK P 150.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3232746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Instrukcja obsługi. um_attix30-40-50_2008-08-01_pl

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Instrukcja obsługi. um_attix30-40-50_2008-08-01_pl TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Instrukcja obsługi um_attix30-40-50_2008-08-01_pl TTIX 30-40-50 Spis treści 1 Ważne wskazówki bezpieczeństwa 2 Opis 3 Przed uruchomieniem 4

Bardziej szczegółowo

Nilfisk-ALTO C X-TRA

Nilfisk-ALTO C X-TRA 15-03-2006 Nilfisk-ALTO C 100.3 Nilfisk-ALTO C 110.1 Nilfisk-ALTO C 110.1 X-TRA ES PT PL FI IT EL Manual de Instrucciones... 3-14 Manual de Instruções... 15-26 Instrukcja obsługi... 27-38 Käyttöohje...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C POLSKI - Instrukcja obsługi Ważne wskazówki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z odkurzaczem należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 107145404-2009-05

NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 107145404-2009-05 NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 Quick Start Guide... 5-7 Kurzanleitung... 8-1 Brève notice...11-13 Korte gebruiksaanwijzing...14-16 Guida rapida...17-19 Kort veiledning...2-22 Kortfattad bruksanvisning...23-25 Kort

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kosiarka. (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 3MVH3600

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kosiarka. (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 3MVH3600 INSTRUKCJA OBSŁUGI (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) Kosiarka 3MVH3600 1. Kosz na skoszon traw 2. Dwignia regulacji wysokoci koszenia 3. Zawór paliwa 4. Filtr powietrza 5. wieca zapłonowa 6. Tłumik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000

Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000 Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000 Nr art. D 605 030 Wydanie z dnia 2003/10/moe-08 Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nas i nasze produkty.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA, KONSERWACJA I OBSŁUGA INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW POMPOWYCH TYP: RL I FP. www.inprosa.net www.simka.de

INSTALACJA, KONSERWACJA I OBSŁUGA INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW POMPOWYCH TYP: RL I FP. www.inprosa.net www.simka.de INSTALACJA, KONSERWACJA I OBSŁUGA INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW POMPOWYCH TYP: RL I FP www.inprosa.net www.simka.de 1 Do wszystkich modeli można stosować olej opałowy testowany i atestowany zgodne z DIN

Bardziej szczegółowo

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 Q INSTRUCCIONES DE USO 1 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 10 Instructions

Bardziej szczegółowo

Operating instructions SALTIX 10

Operating instructions SALTIX 10 Operating instructions SALTIX 10 107402849 E 02 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18 Norsk... 21 Svenska... 24 Dansk... 27 Suomi... 30 Español... 33 Português... 36

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

MixRite POMPA DOZUJĄCA

MixRite POMPA DOZUJĄCA MixRite POMPA DOZUJĄCA MODELE: 2502-2504-2505-12502-12504-12505 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Montaż pompy MixRite 1. Przygotuj miejsce, gdzie ma zostać zamontowana pompa MixRite. Wlot i wylot pompy musi sięgać

Bardziej szczegółowo

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions 107401242 A. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions 107401242 A. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions 107401242 A Spis treści 1 Ważne wskazówki bezpieczeństwa 2 Opis 3 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L Skrócona instrukcja obsługi Wszystkie prawa zastrzeŝone. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z duŝą starannością. Mimo to wydawca nie ponosi

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAGRZEWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS URZĄDZENIA... 2 III. INSTALACJA URZĄDZENIA... 2 IV. OBSŁUGA... 4 V. KONSERWACJA... 5 VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... 6

Bardziej szczegółowo

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ # " #

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ #  # + + + + $, $!! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $!* +!% $ '!" # #!$ % & ' ( ). / $ # " # ( ! 0 $ 1 0 $,-. " $ 3 $ / 0 $ 2$ 0 $ " $ 3 '$ / 4% "# $"%&' ()*' *$"'" ()*' " $"%&' + # & +, -. / # %+ " &/,

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. 1 Sprzgło przecieniowe jest elementem chronicym nastpujce po nim elementy przed zniszczeniem. Typ SR (synchroniczny) włcza si powtórnie co 36 po ustpieniu przecienia. Wskazówki ogólne Prosz zapozna si

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Instrukcja obsługi 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Gratulujemy zakupu nowego wysokociśnieniowego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C WSTĘP Poniższa instrukcja obsługi ma za zadanie dostarczyć użytkownikowi wszelkie niezbędne wiadomości na temat urządzenia, jego zastosowania i okresowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK POSEIDON 7-52

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK POSEIDON 7-52 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NILFISK POSEIDON 7-52. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NILFISK POSEIDON 7-52

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester kompresji silnika Equus 591-214, 0 do 1724 kpa Nr produktu 857314 Strona 1 z 7 Przeznaczony cel użycia Miernik ciśnienia kompresji silnika jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odkurzaczy NVH-180 NVH-180

Instrukcja obsługi odkurzaczy NVH-180 NVH-180 1 NVH-180 2 Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane urządzenie jest

Bardziej szczegółowo

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przechowywać niniejszą instrukcję do wglądu. ZASTOSOWANIE: Linie: serwisowe, elektroniczne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kosy spalinowej YL430 (PBT4346T)

Instrukcja obsługi kosy spalinowej YL430 (PBT4346T) Instrukcja obsługi kosy spalinowej YL430 (PBT4346T) Biuro Handlowo- Usługowe A. Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 tel. 61 650 75 30, serwis: 61 650 75 39, części zamienne: 61 650 75 34 fax 61 650 75

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

NT-750, NTD 750 NTD-750, NTD-752 NTD-1002, NTD-2002,

NT-750, NTD 750 NTD-750, NTD-752 NTD-1002, NTD-2002, 1 NT-750, NTD 750 NTD-750, NTD-752 NTD-1002, NTD-2002, NTT-2003 Szanowni, Państwo NTD - 2003! 2 Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

SB MB 5/10. Niskie zużycie wody i energii elektrycznej. Łatwe czyszczenie kół. Mycie bez zacieków. Zabezpieczenie przed kradzieżą

SB MB 5/10. Niskie zużycie wody i energii elektrycznej. Łatwe czyszczenie kół. Mycie bez zacieków. Zabezpieczenie przed kradzieżą SB MB 5/10 Myjnie samoobsługowe SB MB mogą obsługiwać nawet 4 osobne stanowiska mycia pojazdów. Charakteryzują się prostą, intuicyjną obsługą, wygodą i wysokim bezpieczeństwem użytkowania. 1 Niskie zużycie

Bardziej szczegółowo

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330684 a Ýþletme kýlavuzu... 3-17 Návod k obsluze... 18-31 Üzemeltetési útmutató... 32-46 Instrukcja obsługi... 47-61 Priručnik za korisnike... 62-76 Priročnik z navodili

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NAVIGON 8410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NAVIGON 8410 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1700 flat AirPack Base 1700 flat SERIES 2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1700 flat AirPack Base 1700 flat SERIES 2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 1700 flat AirPack Base 1700 flat SERIES 2 DT.AirPack1700.09.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 1. Kompaktowy model myjki gorącowodnej, pionowa konstrukcja, półprofesjonalna

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 1. Kompaktowy model myjki gorącowodnej, pionowa konstrukcja, półprofesjonalna Przeznaczona dla małych warsztatów samochodowych, garaży, dealerów samochodowych, rzemieślników oraz małych firm budowlanych. Kocioł grzewczy o sprawności 92% Zredukowane koszty pracy poprzez niskie zużycie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Mierniki cęgowe. FLUKE 321 i 322. Październik Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja obsługi. Mierniki cęgowe. FLUKE 321 i 322. Październik Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Mierniki cęgowe FLUKE 321 i 322 Październik 2005 2005 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady Bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia elektrycznego lub uszkodzenia miernika

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Parking płatny niestrzeżony ul. Wały Gen. Sikorskiego 25

Parking płatny niestrzeżony ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 Parking płatny niestrzeżony ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 Kategoria: Parkingi Adres: Wały Gen Sikorskiego 25 87-100 Toruń Email: 14 WWW: 6 Stawki op?at za parkowanie na niestrze?onym p?atnym parkingu przy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 311/1 311/2 ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWIS: BETA POLSKA SP. Z O.O. SKARBIMIERZYCE, UL. WIOSENNA 12, 72-002 DOŁUJE TEL. 091 48 08 226 www.beta-polska.pl PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1295723 Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Informacje zawarte w tej instrukcji Niemniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 1. Kompaktowy model myjki gorącowodnej, pionowa konstrukcja, półprofesjonalna

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 1. Kompaktowy model myjki gorącowodnej, pionowa konstrukcja, półprofesjonalna Przeznaczona dla małych warsztatów samochodowych, garaży, dealerów samochodowych, rzemieślników oraz małych firm budowlanych. Kocioł grzewczy o sprawności 92% Zredukowane koszty pracy poprzez niskie zużycie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi opryskiwacza taczkowego A75

Instrukcja obsługi opryskiwacza taczkowego A75 Instrukcja obsługi opryskiwacza taczkowego A75 Producent: Birchmeier Sprühtechnik AG Im Stetterfeld 1 CH-5608 Stetten Maszyna: opryskiwacz taczkowy model A75 benzynowy, Honda opryskiwacz taczkowy model

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoFond-L Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Comfofond-L jest cieczowym gruntowym wymiennikiem, zwanym także gruntowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA PROFIBUS, PROFINET. Nr katalogowy Nr dokumentu. jiqb10pl1-04 (1503)

I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA PROFIBUS, PROFINET. Nr katalogowy Nr dokumentu. jiqb10pl1-04 (1503) T Ł U M A C Z E N I E O R Y G I N A L N E J I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA Ozn. BM1000 typu Opis Moduł produktu Bus PROFIBUS, PROFINET Nr katalogowy Nr dokumentu 560-315 560-316 jiqb10pl1-04 (1503)

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Maszyny sterowane

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo