Realizacja zapisów Oferty ROI. Telekomunikacja Polska Warszawa, 26 sierpnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja zapisów Oferty ROI. Telekomunikacja Polska Warszawa, 26 sierpnia 2011 r."

Transkrypt

1 Realizacja zapisów Oferty ROI Telekomunikacja Polska Warszawa, 26 sierpnia 2011 r.

2 Spis treści Zagadnienia zgłoszone przez Operatorów i omawiane na spotkaniach w dniach 8 sierpnia 2011r. i 12 sierpnia 2011r. Propozycja TP dotycząca dodatkowych zmian Oferty ROI. 2

3 Zagadnienia omawiane na spotkaniach 8 i 12 sierpnia 2011r.

4 Rezultaty spotkań z 8 i 12 sierpnia 2011 Spośród 17 tematów zgłoszonych przez OA na spotkaniach 8 i 12 sierpnia 2011: 11 wymaga modyfikacji Oferty ROI w celu doprecyzowania zapisów 6 nie wymaga zmian Oferty Z 11 dodatkowych zagadnień zgłoszonych przez TP wszystkie wymagają modyfikacji Oferty 4

5 Zagadnienia zgłaszane przez OA 1. Przedłużanie z Operatorami umów na dostęp do Kanalizacji kablowej TP. 2. Ilość odgałęzień w jednym Zapytaniu o dostęp do Kanalizacji kablowej. 3. Naliczanie opłat za udostępnienie niedrożnej Kanalizacji kablowej. 4. Formularz wydania pozytywnych Warunków Technicznych przez TP (1K). 5. Sieci dystrybucyjne / magistralne. 6. Dostęp do budynków TP. 7. Komunikacja poprzez system informatyczny ISI. 8. Jednorazowa opłata za udostępnienie ISI. 9. Warunki techniczne wydawane przez TP rozwiązanie alternatywne. 10. Określenie terminu na udrożnienie Kanalizacji kablowej przez TP. 11. System wizualizacji zasobów Kanalizacji kablowej TP. 12. Negatywne Warunki Techniczne wydawane przez TP. 13. Realizacja ROI a dostarczanie innych usług TP. 14. System ewidencji podpisanych umów na dostęp do Kanalizacji kablowej. 15. Informowanie OA o nowej Ofercie ROI/ zmianie Oferty. 16. Specyfikacja do faktury w wersji elektronicznej. 17. Wymagania TP dla projektu technicznego 5

6 1. Przedłużanie z Operatorami umów na dostęp do Kanalizacji kablowej TP Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Wprowadzenie do Oferty zapisów gwarantujących pierwszeństwo przedłużenia umowy na dostęp do danej relacji Kanalizacji kablowej dla Operatów, z którymi TP podpisała umowę na daną relację (pierwszeństwo przed innymi Operatorami, którzy złożyli Zapytanie na daną relację). Brak możliwości przedłużenia Umowy, gdy TP ma plany inwestycyjne wobec relacji zajmowanej przez OA. Stanowisko TP: Brak konieczności dodania do Oferty ROI zapisów o pierwszeństwie, gdyż wspomniane pierwszeństwo jest już gwarantowane Ofertą ROI - Jeżeli, na 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania Umowy, Operator wniesie na piśmie - pod rygorem nieważności, Zapytanie do TP o dalszą możliwość jej przedłużenia na kolejny okres, TP zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 21 DR od dnia otrzymania Zapytania. W przypadku odpowiedzi pozytywnej TP będzie związana swoim oświadczeniem. Odmowa udzielenia odpowiedzi pozytywnej TP wymaga szczegółowego uzasadnienia. Zgodnie z Ofertą ROI, plany inwestycyjne TP mogą być podstawą ograniczenia możliwości przedłużenia Umowy w związku z definicją Wolnych zasobów, zwłaszcza gdy inwestycje TP mają być prowadzone na rzecz obronności, bezpieczeństwa, porządku publicznego itd. Doprecyzowanie zapisów Oferty o katalog przyczyn odmowy przedłużenia umowy z przyczyn niezależnych od TP. Odmowa przedłużenia umowy może być uzasadniona brakiem Wolnych zasobów lub przyczynami niezależnymi od TP: a) formalno-prawnymi, z powodu których TP utraci uprawnienie do dysponowania Kanalizacją kablową (np. utrata prawa do gruntu) lub b) faktycznie uniemożliwiającymi korzystanie z Kanalizacji kablowej TP (zniszczenie kanalizacji lub jej uszkodzenie, gdy jej odtworzenie jest nieuzasadnione ekonomicznie). 6

7 2. Ilość odgałęzień w jednym Zapytaniu o dostęp do Kanalizacji kablowej Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów : Ograniczona liczba odgałęzień w jednym Zapytaniu o dostęp do Kanalizacji kablowej. Odmowa weryfikacji i realizacji Zapytań z ilością odgałęzień >4. Stanowisko TP: Brak ograniczenia dla wskazania w jednym Zapytaniu liczby odgałęzień. Możliwość wpisania n-tej liczby odgałęzień. Modyfikacja Załącznika nr 1 dodanie zapisu w punkcie nr 3.4 wskazującego dowolną liczbę odgałęzień Weryfikacja przez TP ewentualnych nieprawidłowości na podstawie wskazań OA. 7

8 3. Naliczanie opłat za udostępnienie niedrożnej Kanalizacji kablowej Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: TP nalicza opłaty za udostępnienie niedrożnej Kanalizacji kablowej. Stanowisko TP: Oferta ROI 2010 wprowadza zapisy o naliczaniu opłat za udostępnienie Kanalizacji kablowej dopiero od dnia udostępnienia Operatorowi Kanalizacji kablowej wolnej od braków, usterek i wad (tj. niedrożnej). Korekta opłat jedynie, gdy: Operator ma podpisaną Umowę zgodną z ROI 2010 lub Operator zgłosi do TP brak możliwości zaciągnięcia kabla w udostępnionej Kanalizacji kablowej oraz gdy Strony podpiszą notatkę potwierdzającą niedrożność (jednostronne oświadczenie lub informacja Operatora o niedrożności nie będzie podstawą do naliczenia korekty). Wskazane działania: Podpisanie przez Operatorów aneksów, które dostosują umowy do Oferty ROI Brak, Oferta ROI zawiera stosowne zapisy. 8

9 4. Formularz wydania pozytywnych Warunków Technicznych przez TP (1K) Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Konieczność dołączania trasówki do formularza 1K (numery studni, przebieg relacji). Jeden standard trasówek we wszystkich regionach. Rozwiązanie problemu skanowania projektów technicznych (projekty techniczne OA wykonane w kolorze, a skanowanie w TP do plików czarno białych. Stanowisko TP: WT odpowiedzą jedynie na Zapytanie o dostęp do Kanalizacji kablowej (zagrożenie bezumownego zaciągu kabli). Doszczegółowienie aspektów technicznych podczas przygotowania projektu technicznego (kontakt projektanta z komórką TP w regionie, przedstawienie map). Przekazanie przez TP wszystkich numerów studni ze wskazaniem przebiegu relacji na etapie wydania WT równoznaczne z wykonaniem projektu technicznego przez TP. Każdorazowe przygotowanie szczegółowej trasówki przez TP zagrożeniem dla terminowości wydania WT przez TP zwłaszcza dla długich relacji (termin 10DR). Wskazane działania: Standaryzowanie trasówek dla wszystkich regionów TOK: relacja dla 10 studni - WT z trasówką relacja dla > 10 studni - WT ze wskazaniem przebiegu trasy ulicami Opracowanie szablonu dla projektu technicznego wykonywanego przez OA (załącznik do WT). Wykonywanie przez TP skanów projektów technicznych w kolorze. 9

10 5. Sieci dystrybucyjne / magistralne Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Możliwość realizacji przez Operatorów w udostępnionej Kanalizacji kablowej TP dowolnych projektów (projekty dystrybucyjne, projekty szkieletowe). Stanowisko TP: OA mogą realizować w udostępnionej Kanalizacji kablowej TP dowolne projekty (projekty dystrybucyjne, projekty szkieletowe). Wskazane działania: Weryfikacja przez TP ewentualnych nieprawidłowości na podstawie wskazań OA. Brak. 10

11 6. Dostęp do budynków Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Poszerzenie zakresu Oferty ROI o dostęp do budynków (obecnie od studni do studni). Wliczanie długości nawiązania do ogólnej długości relacji (likwidacja rozliczeń opłat za Nawiązanie jak za 100 m ). Stanowisko TP: Zakres ROI pozostaje bez zmian (relacja od studni do studni). TP wydaje warunki pozytywne na dostęp do budynku, który nie jest własnością TP przy braku przeciwwskazań formalno-prawnych (np. brak roszczeń do gruntu przez osoby trzecie). TP wydaje warunki pozytywne do studni "0, gdy budynek jest własnością TP. Dostęp do budynków traktowany jako nawiązanie, liczone jak za 100m, ponieważ: opłata za dostęp do Kanalizacji kablowej TP jest o wiele niższa, niż stawki rynkowe innych OA (stawki OA kilkanaście razy wyższe od stawki TP). forma rekompensaty dla TP za brak opłaty jednorazowej za wydanie WT( z uzasadnienia do decyzji Prezesa UKE zatwierdzającej Ofertę ROI z ). Modyfikacja Załącznika nr 1 w punkcie 3.1 i 3.2: wprowadzenie możliwości wskazania adresu budynku (traktowane jako relacja z nawiązaniem do budynku). wprowadzenie możliwości wskazania adresu studni (traktowane jako relacja bez nawiązania). TP wydaje 2 WT: dla relacji głównej i dostępu do budynku. 11

12 7.Komunikacja poprzez system informatyczny Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Warsztaty z ISI poza Warszawą dla lokalnych OA. Zwiększenie skrzynek pocztowych Opiekunów OA (brak możliwości przesyłania plików > 10 MG). Automatyzacja i rozbudowa ISI - możliwość przesyłania załączników, projektów technicznych, zwrot informacji poprzez ISI do OA (np. o wykonanym WT, o statusie wykonanego WT), komunikaty do OA wysyłane przez ISI, możliwość weryfikacji przez OA, na jakim etapie jest Zapytanie. Testowanie ISI przez OA. Stanowisko TP: 12 Organizacja przez TP warsztatów w zakresie ISI w ramach warsztatów KIKE (prośba do KIKE o ustalenie listy uczestników, wystosowanie zaproszeń oraz potwierdzenie obecności Operatorów na warsztatach). Zwiększenie przez TP pojemności skrzynek pocztowych Opiekunów OA. Modyfikacja ISI po analizie potrzeb zgłaszanych przez OA. Szkolenie w zakresie obsługi ISI dostęp do ISI opis postępowania: podpisanie Porozumienia wprowadzającego do Umowy ROI zapisy o ISI. złożenie Wniosku o dostęp do ISI (w TP stworzenie środowiska testowego). uzgodnienie przez Strony terminu szkolenia z ISI (do 8h, przetestowanie kilku procesów na środowisku produkcyjnym). informacja od Administratora OA do Administratora TP o aktywację ISI (uruchomienie środowiska produkcyjnego) lub informacja o braku chęci korzystania z ISI. wystawienie przez TP faktury za dostęp do ISI dla OA, którzy chcą korzystać po odbytym szkoleniu z ISI. Wprowadzenie do Oferty zapisów o ISI.

13 8. Jednorazowa opłata za udostępnienie ISI Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Zmniejszenie opłaty jednorazowej za dostęp do ISI (3 927,92 PLN). Rozbicie opłaty jednorazowej za dostęp do ISI na raty. Stanowisko TP: Opłata jednorazowa za udostępnienie ISI zgodna z Ofertą SOR - opłata uwzględnia koszty przygotowania dostępu dla danego OA. W ramach jednorazowej opłaty OA otrzymuje dostęp do ISI dla wszystkich ofert objętych ISI. Brak opłat za późniejsze modyfikacje funkcjonalności ISI. Możliwość rozbicia opłaty na raty: maksymalnie 3 raty płatne w 3 kolejnych miesiącach. brak oprocentowania rat dla faktur opłacanych w terminie. konieczne przygotowanie harmonogramu spłaty rat. Zmiana Oferty ROI Wprowadzenie do Oferty zapisów o ISI. 13

14 9. Warunki techniczne wydawane przez TP rozwiązanie alternatywne Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Akceptacja rozwiązania alternatywnego - brak konieczności składania reasumpcji Zapytania. Modyfikacja rozwiązania alternatywnego o odgałęzienia/nawiązania - złożenie reasumpcji Zapytania. Stanowisko TP: Akceptacja warunków alternatywnych przez OA dalsze procesowanie Zamówienia. Reasumpcja w przypadku rozbudowy rozwiązania alternatywnego o odgałęzienia/ nawiązania. Zmiana Oferty ROI Akceptacja warunków alternatywnych - potwierdzenie akceptacji rozwiązania alternatywnego w postaci maila do Opiekuna, od którego OA otrzymał Formularz 1K i dalsze procesowanie w TP zgodnie z Ofertą ROI (rezerwacja zasobów, akceptacja projektu technicznego przygotowanego przez OA itd.). Złożenie reasumpcji Zapytania w przypadku modyfikacji rozwiązania alternatywnego o odgałęzienia/ nawiązania i dalsze procesowanie w TP (weryfikacja reasumpcji Zapytania, rezerwacja zasobów, itd.). 14

15 10. Określenie terminu na udrożnienie Kanalizacji kablowej przez TP Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Przygotowanie przez TP procedury udrażniania Kanalizacji kablowej z wariantami współpracy przy udrażnianiu. Stanowisko TP: Podjęcie przez TP próby udrożnienia Kanalizacji kablowej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia niedrożności przez OA (z wykluczeniem czasu na załatwienie pozwoleń administracyjnych). Poinformowanie OA o terminie prac (możliwość inspekcji przez Operatora działań podejmowanych przez TP). Próba udrożnienia (przebijanie włóknem szklanym, płukanie wodą, metoda odkrywkowa (kanalizacja zgnieciona/ zarwana/ przesunięta). Udrożnienie Kanalizacji kablowej przez TP lub Brak możliwości udrożnienia (brak możliwości odtworzenia Kanalizacji kablowej, wysokie koszty udrożnienia, przeciwwskazania formalno-prawne (brak zgody właściciela na wejście do nieruchomości, utrata prawa do gruntu)). Rozwiązanie alternatywne - w przypadku braku możliwości udrożnienia (w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia niedrożności: alternatywny przebieg trasy, możliwość rozwiązania umowy, możliwość podpisania Porozumienia przez Strony (poza ROI) regulującego nowe inwestycje (np. współfinansowanie budowy, rozbudowę Kanalizacji kablowej TP przez OA za zgodą TP). Zmiana Oferty ROI 15 Wpisanie procedury do Oferty ROI.

16 11. System wizualizacji zasobów Kanalizacji kablowej TP Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Stworzenie systemu wizualizacji przebiegu tras Kanalizacji kablowej. Każdorazowo przez złożeniem Zapytania Operator miałby możliwość sprawdzenia istnienia Kanalizacji kablowej w danej relacji. Stanowisko TP: Budowa centralnego systemu wizualizacji tras kanalizacji kablowej wszystkich Operatorów pod patronatem Prezesa UKE. Budowa jednego wspólnego systemu z możliwością rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Brak. 16

17 12. Negatywne Warunki Techniczne wydawane przez TP Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Stworzenie katalogu przyczyn dla Negatywnych Warunków Technicznych. Stanowisko TP: Stworzenie Katalogu przyczyn Negatywnych Warunków Technicznych. TP może wydać Negatywne Warunki Techniczne, gdy: kanalizacja jest zajęta fizycznie w 100%, kanalizacja jest zarezerwowana w 100%, kanalizacja jest uszkodzona, a uszkodzenie nie kwalifikuje się do naprawy, kanalizacja nie jest własnością TP, kanalizacja jest w trakcie budowy, istnieją przeszkody formalno-prawne uniemożliwiające fizyczne zaciągnięcie kabla. 17

18 13. Realizacja ROI a dostarczanie innych usług TP Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Dostosowanie Ofert komercyjnych do potrzeb rynku (m.in. skrócenie terminów dostarczania). Wstrzymanie płatności za ROI w przypadku nie dostarczenia przez TP innych usług TP powiązanych z ROI. Możliwość rozwiązania umowy ROI w przypadku nieterminowego dostarczenia usług powiązanych (np. Telehousing PRO). Stanowisko TP: Prace nad skróceniem terminów dostarczania i realizacji Ofert komercyjnych (np.telehousing PRO). Prace nad ujednoliceniem procesów dostarczania i realizacji usług TP (zarówno regulowanych, jak i komercyjnych). Brak zgody na uzależnianie pobierania opłat za usługi regulowane i komercyjne. Możliwość wypowiedzenia Umowy przez OA w Ofercie ROI - Operator ma prawo rozwiązać Umowę w formie pisemnej, w każdym czasie, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Wskazane działania: Weryfikacja przez TP ewentualnych przekroczeń terminów w innych usługach na podstawie wskazań OA. Brak. 18

19 14. System ewidencji podpisanych umów na dostęp do Kanalizacji kablowej Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Udostępnienie Operatorom systemu ewidencji podpisanych umów ROI. Generowanie przez system informacji do OA o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy. Stanowisko TP: Wszystkie umowy ramowe i szczegółowe na dostęp do Kanalizacji kablowej są przekazywane do UKE. Każdy OA (również TP) sam odpowiada za archiwizację podpisanych umów. Wskazane działania: OA mogą zwrócić się do UKE o wykaz umów podpisanych z TP. Brak. 19

20 15. Informowanie OA o nowej Ofercie ROI/zmianie Oferty Wniosek OA ze spotkania : Przy każdej zmianie Oferty przesłanie przez TP informacji do OA o zmianie Oferty oraz możliwości podpisania aneksów do umów wprowadzających nowe zapisy zgodne z nowa Ofertą. Stanowisko TP: Każda nowa Oferta regulowana lub zmiana do Oferty jest publikowana na stronie UKE oraz na stronie TP. Izby uczestniczące w postępowaniu otrzymują informację o decyzji Prezesa UKE. Izby w ramach swoich kompetencji powinny przekazywać informację o nowej Ofercie do OA zrzeszonych w ramach Izby. Działanie po Stronie TP: Po zmianie Oferty TP prześle do OA drogą mailową (zgodnie z posiadaną listą wysyłkową) informację o zmianie Oferty oraz możliwości podpisania aneksu do Umowy, TP nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie przez danego OA informacji o zmianie Oferty (OA nie uaktualnił adresu do komunikacji). przez okres 2 miesięcy od dnia wydania decyzji Prezesa UKE wprowadzającej zmiany do Oferty ROI, w bieżącej komunikacji mailowej z OA w stopce maila TP będzie umieszczała informację o zmianie Oferty. 20

21 16. Specyfikacja do faktury w wersji elektronicznej Wniosek OA ze spotkania : Otrzymywanie faktury wraz ze specyfikacją w wersji elektronicznej. Stanowisko TP: Wprowadzenie do Oferty nowej usługi dostarczania specyfikacji faktury na płycie CD. Nowa usługa będzie usługą płatną. Wprowadzenie nowej możliwości dostarczania specyfikacji faktury na CD. 21

22 17. Wymagania TP dla projektu technicznego Obowiązująca Oferta ROI: Brak wymagań dla projektu technicznego przygotowywanego przez OA. Stanowisko TP: Wymagania dla projektu technicznego będą Załącznikiem do Formularza 1K (do WT). Wprowadzenie zapisu obligującego OA do przygotowania projektu technicznego w oparciu o wymagania TP dla projektu technicznego. 22

23 Zagadnienia zgłoszone przez TP

24 Zagadnienia zgłaszane przez TP 1. Liczba projektów technicznych dostarczanych przez Operatora do TP. 2. Modyfikacja zapisów dotyczących budowy nawiązań do Kanalizacji kablowej. 3. Wprowadzenie płatnej rezerwacji. 4. Doprecyzowanie zapisów o Nadzorze TP. 5. Uzupełnienie zapisu o zabezpieczeniach 6. Udostępnianie Kanalizacji kablowej Operatorom terminy. 7. Uregulowanie kwestii przebudowy Kanalizacji kablowej. 8. Uwolnienie zasobów Kanalizacji kablowej. 9. Zmiana sposobu naliczania odsetek za opóźnienie płatności FV, zmiana sposobu potrącania należności. 10. Zmiana danych kontaktowych. 11. Wskazanie terminu na ustalenie spotkania negocjacyjnego 12. Symetria stawek na rynku międzyoperatorskim 24

25 1. Liczba projektów technicznych dostarczanych przez Operatora do TP Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Zmniejszenie liczby składanych projektów technicznych przez Operatora do TP z 5 do 3. Obowiązująca Oferta: ( ) Projekt Techniczny, podlegający akceptacji, winien być przekazany w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 w formie elektronicznej (w formacie pdf) i zawierać w szczególności ( ). ( ) Projekt Techniczny, podlegający akceptacji, winien być przekazany w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 w formie elektronicznej (w formacie pdf) i zawierać w szczególności ( ). 25

26 2. Modyfikacja zapisów dotyczących budowy nawiązań do Kanalizacji kablowej Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Doprecyzowanie zapisów dotyczących budowy nawiązań. Wprowadzenie definicji nawiązania - Przez nawiązanie do Kanalizacji kablowej rozumieć należy wprowadzenie lub wyprowadzenie do/ z Kanalizacji kablowej przez Operatora, ułożonych współbieżnie w jednym kierunku kabli lub kabli wraz z rurociągami kablowymi do/ z otaczającego gruntu, studni kablowych, obiektów budowlanych. Określenie liczby nawiązań - Operator może wybudować w pojedynczej studni kablowej TP nie więcej niż jedno nawiązanie. Wprowadzenie obowiązku zgłaszania przez OA zamiaru budowy do właściwego organu zgodnie z Prawa budowlanym. Wymagany przez Prawo budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, budowy punktu styku przyłącza telekomunikacyjnego wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, podlegać będzie uzgodnieniu w TP na zasadach identycznych jak akceptacja projektu technicznego. TP nie odpowiada za wybudowane przyłącza Operatorów bez stosownych zgód i pozwoleń. Nowy Załącznik nr 7 - Zapytanie o nawiązanie do Kanalizacji kablowej stosowany dla samego nawiązania, gdy relacja główna jest już udostępniona (nawiązanie wraz z relacją główną przy wykorzystaniu Załącznik nr 1). Zgoda na zgłaszanie do TP budowy przyszłych nawiązań (do czasu budowy nawiązania OA płaci jak za nawiązanie - rekompensata kosztów poniesionych przez TP (np. uzyskanie zgody od właściciela budynku). 26

27 3. Wprowadzenie płatnej rezerwacji Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Wprowadzenie płatnej rezerwacji po 51 DR rezerwacji bezpłatnej. Brak konieczności składania ponownego zapytania w przypadku gdy wykonanie projektu przez Operatora wydłuża się (ponad 51 DR) rezerwacja daje gwarancję dostępności zasobów. Brak określenia maksymalnego czasu trwania płatnej rezerwacji (TP udostępnia Kanalizację kablową bez obowiązku zaciągu kabla, stąd możliwość dokonania rezerwacji przez OA na nieokreślony termin). Obowiązująca Oferta: W przypadku wydania przez TP pozytywnych Warunków Technicznych, TP rezerwuje wolne zasoby na 30 DR. Dodatkowo na wniosek Operatora TP dokonuje jednokrotnej, dodatkowej rezerwacji Wolnych zasobów na 21 DR. Płatna rezerwacja występuje jedynie w przypadku budowy nawiązania. Na wniosek Operatora okres rezerwacji może zostać przedłużony o kolejny czasookres wskazany we wniosku, jako ponadnormatywny Okres Rezerwacji, za który zostanie pobrana opłata w wysokości wskazanej w pkt. 3.1 Oferty. OR = O pn D D Z O Opn - opłata podstawowa = 132 zł (wynikająca z minimalnej długości odcinka). Dz - średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla. 27 Do - średnica wewnętrzna Kanalizacji kablowej, do której następuje nawiązanie.

28 4. Doprecyzowanie zapisów o Nadzorze TP Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Stosowanie Nadzoru TP nad wszystkimi pracami wykonywanymi przez Operatora (w tym zgodność z projektem) przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury umieszczonej w Kanalizacji kablowej TP (Służby Państwowe, Operatorzy, TP) i pozytywnie wpłynie na jakośćświadczonych usług. Zabezpieczenie TP przed procederem nielegalnego zaciągania kabli aktualność bazy TP dotyczącej zajętości kanalizacji. Monitorowanie ewentualnych uszkodzeń infrastruktury w czasie prac w Kanalizacji kablowej. Nadzór TP dla wszystkich OA (brak zgody na zdjęcie obowiązku Nadzoru z rzetelnych OA, bo kto miałby wybrać kryterium dla rzetelności?). Brak możliwości wglądu do Kanalizacji Kablowej przez OA przed instalacją kabli (z wcześniejszym zgłoszeniem do TP). Wprowadzenie definicji Nadzoru TP usługa polegająca na nadzorze przez służby TP nad wszystkimi pracami wykonywanymi przez Operatora w obiekcie TP. Nadzór TP jest obowiązkowy. Wprowadzenie restrykcji dla Operatorów za samowole wykonanie przez Operatora instalacji kabli telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji wtórnej, będzie traktowane przez TP jako naruszenie warunków Umowy, wskutek czego zostanie naliczona kara umowna dla Operatora., zgodnie z zapisami w Części 1.5 Oferty (za samowolne wykonanie przez Operatora, bez wymaganej zgody TP, instalacji kabli telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji wtórnej, przeróbek lub zmian w udostępnionej Kanalizacji kablowej - wysokość kary umownej: kwota 10% czynszu miesięcznego za każdy dzień utrzymywania wyżej opisanego stanu. 28

29 5.Uzupełnienie zapisu o zabezpieczeniach Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Przywrócenie wniesienia zabezpieczeń przez Operatorów, którzy samowolnie zaciągnęli kable/ Kanalizacje wtórną. Obowiązująca Oferta: TP może zwolnić Operatora z wybranej formy zabezpieczenia w przypadku, gdy Operator nie zalegał z płatnościami wobec TP wynikającymi z Umowy ROI przez okres 2 lat od ich zawarcia lub gdy Operator, z którym TP zawiera Umowę w okresie 2 lat przed jej zawarciem nie zalegał z płatnościami wobec TP w ramach dotychczasowej współpracy. Nowy ustęp nr 8 w punkcie 1.8 Pomimo odstąpienia przez TP od wymogu określonego w pkt. 1 (Operator przedstawi na żądanie TP Zabezpieczenie), zgodnie z pkt. 5 lub pkt. 6 (zwolnienie Operatora z zabezpieczenia, gdy nie zalega z płatnościami), w przypadku, gdy Operator dokona samowolnego zaciągu kabli/kanalizacji wtórnej bez Nadzoru TP, wówczas TP może zażądać od tego Operatora złożenia zabezpieczenia 29

30 6. Udostępnianie Kanalizacji kablowej Operatorom - terminy Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Uregulowanie sytuacji niestawienia się Operatora w terminie ustalonym przez Strony w celu przekazania przez TP Kanalizacji kablowej na podstawie podpisanej umowy (przypadki blokowania zasobów bez skutków finansowych). Wskazanie terminu 14 dni na zgłoszenie do TP zamiaru odbioru wykonanych prac. Wskazanie 30 - dniowego terminu na dostarczanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu prac instalacyjnych przez Operatora (dokumentacja powykonawcza podstawą wprowadzenia danej relacji do ewidencji; jakość danych w systemach ewidencyjnych podstawą wydawania przez TP WT na Zapytania Operatorów). Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona do TP w każdym przypadku. Brak konieczności skrócenia terminu na przekazanie przez TP Kanalizacji kablowej (14 dni od dnia podpisania Umowy). W przypadku gotowości Stron, przekazanie następuje jak najszybciej. Wprowadzenie zapisu o jednostronnym przekazaniu KK przez TP. Kopia podpisanego przez TP Protokołu zdawczo-odbiorczego zostaje przekazana Operatorowi, a TP rozpoczyna naliczanie opłat. Określenie terminu na zgłoszenie odbioru wykonanych prac instalacyjnych przez OA - 14 dni od dnia zakończenia przez OA lub jego podwykonawcę prac instalacyjnych. Określenie terminu na dostarczenie do TP dokumentacji powykonawczej: jako załącznik do Protokołu Odbioru Wykonanych Prac w dniu podpisania przez strony protokołu lub w terminie do 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wykonanych Prac. W przypadku nie dotrzymania przez Operatora ww. terminów dostarczenia do TP dokumentacji powykonawczej, TP nie będzie przyjmowała od Operatora kolejnych Zapytań o dostęp do Kanalizacji kablowej. 30

31 7. Uregulowanie kwestii przebudowy Kanalizacji kablowej Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Wspólne ponoszenie kosztów przebudowy kabli/ Kanalizacji wtórnej przez TP i Operatora z przyczyn niezależnych od TP. TP odpowiedzialna za przebudowę Kanalizacji kablowej, Operator odpowiedzialny za przebudowę kabli/ Kanalizacji wtórnej. Informowanie OA o przebudowie Kanalizacji kablowej na etapie wydania WT (w Formularzu 1K), jeśli TP na etapie wydawania WT posiada takie informacje. Wprowadzenie katalogu przypadków, gdy TP ma obowiązek przebudowy Kanalizacji kablowej oraz gdy takiego obowiązku nie ma. TP ma obowiązek przebudowy Kanalizacji kablowej z powodów: decyzji administracyjnych wyroku sądu, skutkujących w szczególności utratą uprawnienia TP do gruntu, na którym Kanalizacja kablowa jest posadowiona, zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przebudowy kanalizacji/kabli posadowionych w pasie drogowym, koszt tego przełożenia co do zasady ponosi jego właściciel [zarówno właściciel kanalizacji jak i kabli w niej umieszczonych - każdy w swoim zakresie], nawet jeżeli nie ma żadnego interesu w realizacji budowy/ przebudowy/ remontu). TP nie ma obowiązku przebudowy Kanalizacji kablowej, gdy: brak po stronie TP uzasadnienia ekonomicznego, występują przeciwwskazania formalno - prawne (np. utrata prawa do gruntu), występują przeszkody faktyczne (wskutek powodzi rzeka trwale zalała grunt. 31

32 8. Uwolnienie zasobów Kanalizacji kablowej Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Doprecyzowanie zapisów w Ofercie ROI o sposobie zgłaszania zamiaru usunięcia kabli/ Kanalizacji wtórnej. Doprecyzowanie zapisów w Ofercie ROI o sposobie potwierdzenia usunięcia kabli/ Kanalizacji wtórnej Operatora. Obowiązująca Oferta: Brak zapisów określających sposób zgłoszenia zamiaru usunięcia kabli lub Kanalizacji wtórnej przez Operatora. Brak zapisów regulujących potwierdzenie usunięcia kabli lub Kanalizacji wtórnej przez Operatora. Operator zgłasza wniosek w celu usunięcia kabli telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji wtórnej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Oferty (Zgłoszenie prac doraźnych/prac planowych). Usunięcie kabli telekomunikacyjnych i/ lub Kanalizacji wtórnej zostanie poświadczone przez Strony obustronnie podpisanym Protokołem Odbioru Wykonanych Prac (Załącznik nr 6 do Oferty). 32

33 9. Zmiana sposobu naliczania odsetek za opóźnienie płatności FV/ zmiana sposobu potrącania należności Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Umożliwienie stronom wzajemnego rozliczania w drodze potrącenia należności z umów. Możliwość naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Możliwość przekazania przez TP informacji o zaległości OA do KRD. Obowiązująca Oferta: Oferta zawiera zapisy dotyczące Zasad wystawiania faktur oraz dokonywania płatności (Punkt 3.4). Brak zapisów o sposobie potrącenia należności. Możliwość naliczania odsetek dopiero po otrzymaniu przez OA pisemnego wezwania do zapłaty. Wprowadzenie zapisu o możliwości przekazania przez TP informacji o zaległości OA do KRD. Zmiana Oferty: W przypadku opóźnienia Operatora w płatności faktury (w części lub w całości), TP naliczy za każdy dzień opóźnienia odsetki ustawowe, które Operator zapłaci zgodnie z terminem płatności wskazanym na dokumencie finansowym. Należności wynikające z realizacji postanowień Umowy mogą podlegać potrąceniu z należności wynikających z innych umów zawartych przez Strony, z zaznaczeniem, że potrącenie nie jest możliwe w stosunku do kwot spornych. W przypadku opóźnienia Operatora w płatności faktury (w części lub w całości) za 2 okresy rozliczeniowe, TP może przekazać informacje o zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. po upływie 14 (czternastu) dni od bezskutecznego pisemnego wezwania Operatora do zapłaty. 33

34 10. Zmiana danych kontaktowych 1. Dane adresowe jednostki odpowiedzialnej za rozpowszechnianie Norm Zakładowych Zmiana danych na: Orange Labs Pracownia Centrum Wiedzy ul. Obrzeźna 7, Warszawa, tel.(022) Dane adresowe jednostki, do której przesyłane są Zapytania o dostęp oraz Wnioski o dostęp Zmiana danych na: Zarządzanie Relacjami z Klientami Operatorami Obsługa Posprzedażowa Ul. Skierniewicka 10a Warszawa 34

35 11. Wskazanie terminu na ustalenie spotkania negocjacyjnego Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Skrócenie terminu na wskazanie przez TP spotkania w celu ustalenia treści umowy z 5 DR na 2 DR. Obowiązująca Oferta ROI: TP, w terminie 5 DR, od daty zaakceptowania Projektu Technicznego, wskaże Operatorowi termin spotkania mającego na celu ustalenie treści Umowy oraz osoby upoważnione w imieniu TP do prowadzenia z Operatorem negocjacji. TP, w terminie 2 DR, od daty zaakceptowania Projektu Technicznego, wskaże Operatorowi termin spotkania mającego na celu ustalenie treści Umowy oraz osoby upoważnione w imieniu TP do prowadzenia z Operatorem negocjacji. 35

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KPI W SIECI SSPW WM

SYSTEM KPI W SIECI SSPW WM SYSTEM KPI W SIECI SSPW WM 1. Założenia ogólne systemu Poza pomiarem podstawowych KPI w zakresie jakości świadczonych usług ORSS realizował będzie zasadę niedyskryminacji, która również podlegać będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Spis treści Definicje... 4 I. Charakterystyka publicznej sieci telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo