Realizacja zapisów Oferty ROI. Telekomunikacja Polska Warszawa, 26 sierpnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja zapisów Oferty ROI. Telekomunikacja Polska Warszawa, 26 sierpnia 2011 r."

Transkrypt

1 Realizacja zapisów Oferty ROI Telekomunikacja Polska Warszawa, 26 sierpnia 2011 r.

2 Spis treści Zagadnienia zgłoszone przez Operatorów i omawiane na spotkaniach w dniach 8 sierpnia 2011r. i 12 sierpnia 2011r. Propozycja TP dotycząca dodatkowych zmian Oferty ROI. 2

3 Zagadnienia omawiane na spotkaniach 8 i 12 sierpnia 2011r.

4 Rezultaty spotkań z 8 i 12 sierpnia 2011 Spośród 17 tematów zgłoszonych przez OA na spotkaniach 8 i 12 sierpnia 2011: 11 wymaga modyfikacji Oferty ROI w celu doprecyzowania zapisów 6 nie wymaga zmian Oferty Z 11 dodatkowych zagadnień zgłoszonych przez TP wszystkie wymagają modyfikacji Oferty 4

5 Zagadnienia zgłaszane przez OA 1. Przedłużanie z Operatorami umów na dostęp do Kanalizacji kablowej TP. 2. Ilość odgałęzień w jednym Zapytaniu o dostęp do Kanalizacji kablowej. 3. Naliczanie opłat za udostępnienie niedrożnej Kanalizacji kablowej. 4. Formularz wydania pozytywnych Warunków Technicznych przez TP (1K). 5. Sieci dystrybucyjne / magistralne. 6. Dostęp do budynków TP. 7. Komunikacja poprzez system informatyczny ISI. 8. Jednorazowa opłata za udostępnienie ISI. 9. Warunki techniczne wydawane przez TP rozwiązanie alternatywne. 10. Określenie terminu na udrożnienie Kanalizacji kablowej przez TP. 11. System wizualizacji zasobów Kanalizacji kablowej TP. 12. Negatywne Warunki Techniczne wydawane przez TP. 13. Realizacja ROI a dostarczanie innych usług TP. 14. System ewidencji podpisanych umów na dostęp do Kanalizacji kablowej. 15. Informowanie OA o nowej Ofercie ROI/ zmianie Oferty. 16. Specyfikacja do faktury w wersji elektronicznej. 17. Wymagania TP dla projektu technicznego 5

6 1. Przedłużanie z Operatorami umów na dostęp do Kanalizacji kablowej TP Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Wprowadzenie do Oferty zapisów gwarantujących pierwszeństwo przedłużenia umowy na dostęp do danej relacji Kanalizacji kablowej dla Operatów, z którymi TP podpisała umowę na daną relację (pierwszeństwo przed innymi Operatorami, którzy złożyli Zapytanie na daną relację). Brak możliwości przedłużenia Umowy, gdy TP ma plany inwestycyjne wobec relacji zajmowanej przez OA. Stanowisko TP: Brak konieczności dodania do Oferty ROI zapisów o pierwszeństwie, gdyż wspomniane pierwszeństwo jest już gwarantowane Ofertą ROI - Jeżeli, na 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania Umowy, Operator wniesie na piśmie - pod rygorem nieważności, Zapytanie do TP o dalszą możliwość jej przedłużenia na kolejny okres, TP zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 21 DR od dnia otrzymania Zapytania. W przypadku odpowiedzi pozytywnej TP będzie związana swoim oświadczeniem. Odmowa udzielenia odpowiedzi pozytywnej TP wymaga szczegółowego uzasadnienia. Zgodnie z Ofertą ROI, plany inwestycyjne TP mogą być podstawą ograniczenia możliwości przedłużenia Umowy w związku z definicją Wolnych zasobów, zwłaszcza gdy inwestycje TP mają być prowadzone na rzecz obronności, bezpieczeństwa, porządku publicznego itd. Doprecyzowanie zapisów Oferty o katalog przyczyn odmowy przedłużenia umowy z przyczyn niezależnych od TP. Odmowa przedłużenia umowy może być uzasadniona brakiem Wolnych zasobów lub przyczynami niezależnymi od TP: a) formalno-prawnymi, z powodu których TP utraci uprawnienie do dysponowania Kanalizacją kablową (np. utrata prawa do gruntu) lub b) faktycznie uniemożliwiającymi korzystanie z Kanalizacji kablowej TP (zniszczenie kanalizacji lub jej uszkodzenie, gdy jej odtworzenie jest nieuzasadnione ekonomicznie). 6

7 2. Ilość odgałęzień w jednym Zapytaniu o dostęp do Kanalizacji kablowej Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów : Ograniczona liczba odgałęzień w jednym Zapytaniu o dostęp do Kanalizacji kablowej. Odmowa weryfikacji i realizacji Zapytań z ilością odgałęzień >4. Stanowisko TP: Brak ograniczenia dla wskazania w jednym Zapytaniu liczby odgałęzień. Możliwość wpisania n-tej liczby odgałęzień. Modyfikacja Załącznika nr 1 dodanie zapisu w punkcie nr 3.4 wskazującego dowolną liczbę odgałęzień Weryfikacja przez TP ewentualnych nieprawidłowości na podstawie wskazań OA. 7

8 3. Naliczanie opłat za udostępnienie niedrożnej Kanalizacji kablowej Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: TP nalicza opłaty za udostępnienie niedrożnej Kanalizacji kablowej. Stanowisko TP: Oferta ROI 2010 wprowadza zapisy o naliczaniu opłat za udostępnienie Kanalizacji kablowej dopiero od dnia udostępnienia Operatorowi Kanalizacji kablowej wolnej od braków, usterek i wad (tj. niedrożnej). Korekta opłat jedynie, gdy: Operator ma podpisaną Umowę zgodną z ROI 2010 lub Operator zgłosi do TP brak możliwości zaciągnięcia kabla w udostępnionej Kanalizacji kablowej oraz gdy Strony podpiszą notatkę potwierdzającą niedrożność (jednostronne oświadczenie lub informacja Operatora o niedrożności nie będzie podstawą do naliczenia korekty). Wskazane działania: Podpisanie przez Operatorów aneksów, które dostosują umowy do Oferty ROI Brak, Oferta ROI zawiera stosowne zapisy. 8

9 4. Formularz wydania pozytywnych Warunków Technicznych przez TP (1K) Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Konieczność dołączania trasówki do formularza 1K (numery studni, przebieg relacji). Jeden standard trasówek we wszystkich regionach. Rozwiązanie problemu skanowania projektów technicznych (projekty techniczne OA wykonane w kolorze, a skanowanie w TP do plików czarno białych. Stanowisko TP: WT odpowiedzą jedynie na Zapytanie o dostęp do Kanalizacji kablowej (zagrożenie bezumownego zaciągu kabli). Doszczegółowienie aspektów technicznych podczas przygotowania projektu technicznego (kontakt projektanta z komórką TP w regionie, przedstawienie map). Przekazanie przez TP wszystkich numerów studni ze wskazaniem przebiegu relacji na etapie wydania WT równoznaczne z wykonaniem projektu technicznego przez TP. Każdorazowe przygotowanie szczegółowej trasówki przez TP zagrożeniem dla terminowości wydania WT przez TP zwłaszcza dla długich relacji (termin 10DR). Wskazane działania: Standaryzowanie trasówek dla wszystkich regionów TOK: relacja dla 10 studni - WT z trasówką relacja dla > 10 studni - WT ze wskazaniem przebiegu trasy ulicami Opracowanie szablonu dla projektu technicznego wykonywanego przez OA (załącznik do WT). Wykonywanie przez TP skanów projektów technicznych w kolorze. 9

10 5. Sieci dystrybucyjne / magistralne Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Możliwość realizacji przez Operatorów w udostępnionej Kanalizacji kablowej TP dowolnych projektów (projekty dystrybucyjne, projekty szkieletowe). Stanowisko TP: OA mogą realizować w udostępnionej Kanalizacji kablowej TP dowolne projekty (projekty dystrybucyjne, projekty szkieletowe). Wskazane działania: Weryfikacja przez TP ewentualnych nieprawidłowości na podstawie wskazań OA. Brak. 10

11 6. Dostęp do budynków Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Poszerzenie zakresu Oferty ROI o dostęp do budynków (obecnie od studni do studni). Wliczanie długości nawiązania do ogólnej długości relacji (likwidacja rozliczeń opłat za Nawiązanie jak za 100 m ). Stanowisko TP: Zakres ROI pozostaje bez zmian (relacja od studni do studni). TP wydaje warunki pozytywne na dostęp do budynku, który nie jest własnością TP przy braku przeciwwskazań formalno-prawnych (np. brak roszczeń do gruntu przez osoby trzecie). TP wydaje warunki pozytywne do studni "0, gdy budynek jest własnością TP. Dostęp do budynków traktowany jako nawiązanie, liczone jak za 100m, ponieważ: opłata za dostęp do Kanalizacji kablowej TP jest o wiele niższa, niż stawki rynkowe innych OA (stawki OA kilkanaście razy wyższe od stawki TP). forma rekompensaty dla TP za brak opłaty jednorazowej za wydanie WT( z uzasadnienia do decyzji Prezesa UKE zatwierdzającej Ofertę ROI z ). Modyfikacja Załącznika nr 1 w punkcie 3.1 i 3.2: wprowadzenie możliwości wskazania adresu budynku (traktowane jako relacja z nawiązaniem do budynku). wprowadzenie możliwości wskazania adresu studni (traktowane jako relacja bez nawiązania). TP wydaje 2 WT: dla relacji głównej i dostępu do budynku. 11

12 7.Komunikacja poprzez system informatyczny Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Warsztaty z ISI poza Warszawą dla lokalnych OA. Zwiększenie skrzynek pocztowych Opiekunów OA (brak możliwości przesyłania plików > 10 MG). Automatyzacja i rozbudowa ISI - możliwość przesyłania załączników, projektów technicznych, zwrot informacji poprzez ISI do OA (np. o wykonanym WT, o statusie wykonanego WT), komunikaty do OA wysyłane przez ISI, możliwość weryfikacji przez OA, na jakim etapie jest Zapytanie. Testowanie ISI przez OA. Stanowisko TP: 12 Organizacja przez TP warsztatów w zakresie ISI w ramach warsztatów KIKE (prośba do KIKE o ustalenie listy uczestników, wystosowanie zaproszeń oraz potwierdzenie obecności Operatorów na warsztatach). Zwiększenie przez TP pojemności skrzynek pocztowych Opiekunów OA. Modyfikacja ISI po analizie potrzeb zgłaszanych przez OA. Szkolenie w zakresie obsługi ISI dostęp do ISI opis postępowania: podpisanie Porozumienia wprowadzającego do Umowy ROI zapisy o ISI. złożenie Wniosku o dostęp do ISI (w TP stworzenie środowiska testowego). uzgodnienie przez Strony terminu szkolenia z ISI (do 8h, przetestowanie kilku procesów na środowisku produkcyjnym). informacja od Administratora OA do Administratora TP o aktywację ISI (uruchomienie środowiska produkcyjnego) lub informacja o braku chęci korzystania z ISI. wystawienie przez TP faktury za dostęp do ISI dla OA, którzy chcą korzystać po odbytym szkoleniu z ISI. Wprowadzenie do Oferty zapisów o ISI.

13 8. Jednorazowa opłata za udostępnienie ISI Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Zmniejszenie opłaty jednorazowej za dostęp do ISI (3 927,92 PLN). Rozbicie opłaty jednorazowej za dostęp do ISI na raty. Stanowisko TP: Opłata jednorazowa za udostępnienie ISI zgodna z Ofertą SOR - opłata uwzględnia koszty przygotowania dostępu dla danego OA. W ramach jednorazowej opłaty OA otrzymuje dostęp do ISI dla wszystkich ofert objętych ISI. Brak opłat za późniejsze modyfikacje funkcjonalności ISI. Możliwość rozbicia opłaty na raty: maksymalnie 3 raty płatne w 3 kolejnych miesiącach. brak oprocentowania rat dla faktur opłacanych w terminie. konieczne przygotowanie harmonogramu spłaty rat. Zmiana Oferty ROI Wprowadzenie do Oferty zapisów o ISI. 13

14 9. Warunki techniczne wydawane przez TP rozwiązanie alternatywne Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Akceptacja rozwiązania alternatywnego - brak konieczności składania reasumpcji Zapytania. Modyfikacja rozwiązania alternatywnego o odgałęzienia/nawiązania - złożenie reasumpcji Zapytania. Stanowisko TP: Akceptacja warunków alternatywnych przez OA dalsze procesowanie Zamówienia. Reasumpcja w przypadku rozbudowy rozwiązania alternatywnego o odgałęzienia/ nawiązania. Zmiana Oferty ROI Akceptacja warunków alternatywnych - potwierdzenie akceptacji rozwiązania alternatywnego w postaci maila do Opiekuna, od którego OA otrzymał Formularz 1K i dalsze procesowanie w TP zgodnie z Ofertą ROI (rezerwacja zasobów, akceptacja projektu technicznego przygotowanego przez OA itd.). Złożenie reasumpcji Zapytania w przypadku modyfikacji rozwiązania alternatywnego o odgałęzienia/ nawiązania i dalsze procesowanie w TP (weryfikacja reasumpcji Zapytania, rezerwacja zasobów, itd.). 14

15 10. Określenie terminu na udrożnienie Kanalizacji kablowej przez TP Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Przygotowanie przez TP procedury udrażniania Kanalizacji kablowej z wariantami współpracy przy udrażnianiu. Stanowisko TP: Podjęcie przez TP próby udrożnienia Kanalizacji kablowej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia niedrożności przez OA (z wykluczeniem czasu na załatwienie pozwoleń administracyjnych). Poinformowanie OA o terminie prac (możliwość inspekcji przez Operatora działań podejmowanych przez TP). Próba udrożnienia (przebijanie włóknem szklanym, płukanie wodą, metoda odkrywkowa (kanalizacja zgnieciona/ zarwana/ przesunięta). Udrożnienie Kanalizacji kablowej przez TP lub Brak możliwości udrożnienia (brak możliwości odtworzenia Kanalizacji kablowej, wysokie koszty udrożnienia, przeciwwskazania formalno-prawne (brak zgody właściciela na wejście do nieruchomości, utrata prawa do gruntu)). Rozwiązanie alternatywne - w przypadku braku możliwości udrożnienia (w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia niedrożności: alternatywny przebieg trasy, możliwość rozwiązania umowy, możliwość podpisania Porozumienia przez Strony (poza ROI) regulującego nowe inwestycje (np. współfinansowanie budowy, rozbudowę Kanalizacji kablowej TP przez OA za zgodą TP). Zmiana Oferty ROI 15 Wpisanie procedury do Oferty ROI.

16 11. System wizualizacji zasobów Kanalizacji kablowej TP Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Stworzenie systemu wizualizacji przebiegu tras Kanalizacji kablowej. Każdorazowo przez złożeniem Zapytania Operator miałby możliwość sprawdzenia istnienia Kanalizacji kablowej w danej relacji. Stanowisko TP: Budowa centralnego systemu wizualizacji tras kanalizacji kablowej wszystkich Operatorów pod patronatem Prezesa UKE. Budowa jednego wspólnego systemu z możliwością rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Brak. 16

17 12. Negatywne Warunki Techniczne wydawane przez TP Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Stworzenie katalogu przyczyn dla Negatywnych Warunków Technicznych. Stanowisko TP: Stworzenie Katalogu przyczyn Negatywnych Warunków Technicznych. TP może wydać Negatywne Warunki Techniczne, gdy: kanalizacja jest zajęta fizycznie w 100%, kanalizacja jest zarezerwowana w 100%, kanalizacja jest uszkodzona, a uszkodzenie nie kwalifikuje się do naprawy, kanalizacja nie jest własnością TP, kanalizacja jest w trakcie budowy, istnieją przeszkody formalno-prawne uniemożliwiające fizyczne zaciągnięcie kabla. 17

18 13. Realizacja ROI a dostarczanie innych usług TP Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Dostosowanie Ofert komercyjnych do potrzeb rynku (m.in. skrócenie terminów dostarczania). Wstrzymanie płatności za ROI w przypadku nie dostarczenia przez TP innych usług TP powiązanych z ROI. Możliwość rozwiązania umowy ROI w przypadku nieterminowego dostarczenia usług powiązanych (np. Telehousing PRO). Stanowisko TP: Prace nad skróceniem terminów dostarczania i realizacji Ofert komercyjnych (np.telehousing PRO). Prace nad ujednoliceniem procesów dostarczania i realizacji usług TP (zarówno regulowanych, jak i komercyjnych). Brak zgody na uzależnianie pobierania opłat za usługi regulowane i komercyjne. Możliwość wypowiedzenia Umowy przez OA w Ofercie ROI - Operator ma prawo rozwiązać Umowę w formie pisemnej, w każdym czasie, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Wskazane działania: Weryfikacja przez TP ewentualnych przekroczeń terminów w innych usługach na podstawie wskazań OA. Brak. 18

19 14. System ewidencji podpisanych umów na dostęp do Kanalizacji kablowej Zagadnienie zgłoszone przez Operatorów: Udostępnienie Operatorom systemu ewidencji podpisanych umów ROI. Generowanie przez system informacji do OA o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy. Stanowisko TP: Wszystkie umowy ramowe i szczegółowe na dostęp do Kanalizacji kablowej są przekazywane do UKE. Każdy OA (również TP) sam odpowiada za archiwizację podpisanych umów. Wskazane działania: OA mogą zwrócić się do UKE o wykaz umów podpisanych z TP. Brak. 19

20 15. Informowanie OA o nowej Ofercie ROI/zmianie Oferty Wniosek OA ze spotkania : Przy każdej zmianie Oferty przesłanie przez TP informacji do OA o zmianie Oferty oraz możliwości podpisania aneksów do umów wprowadzających nowe zapisy zgodne z nowa Ofertą. Stanowisko TP: Każda nowa Oferta regulowana lub zmiana do Oferty jest publikowana na stronie UKE oraz na stronie TP. Izby uczestniczące w postępowaniu otrzymują informację o decyzji Prezesa UKE. Izby w ramach swoich kompetencji powinny przekazywać informację o nowej Ofercie do OA zrzeszonych w ramach Izby. Działanie po Stronie TP: Po zmianie Oferty TP prześle do OA drogą mailową (zgodnie z posiadaną listą wysyłkową) informację o zmianie Oferty oraz możliwości podpisania aneksu do Umowy, TP nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie przez danego OA informacji o zmianie Oferty (OA nie uaktualnił adresu do komunikacji). przez okres 2 miesięcy od dnia wydania decyzji Prezesa UKE wprowadzającej zmiany do Oferty ROI, w bieżącej komunikacji mailowej z OA w stopce maila TP będzie umieszczała informację o zmianie Oferty. 20

21 16. Specyfikacja do faktury w wersji elektronicznej Wniosek OA ze spotkania : Otrzymywanie faktury wraz ze specyfikacją w wersji elektronicznej. Stanowisko TP: Wprowadzenie do Oferty nowej usługi dostarczania specyfikacji faktury na płycie CD. Nowa usługa będzie usługą płatną. Wprowadzenie nowej możliwości dostarczania specyfikacji faktury na CD. 21

22 17. Wymagania TP dla projektu technicznego Obowiązująca Oferta ROI: Brak wymagań dla projektu technicznego przygotowywanego przez OA. Stanowisko TP: Wymagania dla projektu technicznego będą Załącznikiem do Formularza 1K (do WT). Wprowadzenie zapisu obligującego OA do przygotowania projektu technicznego w oparciu o wymagania TP dla projektu technicznego. 22

23 Zagadnienia zgłoszone przez TP

24 Zagadnienia zgłaszane przez TP 1. Liczba projektów technicznych dostarczanych przez Operatora do TP. 2. Modyfikacja zapisów dotyczących budowy nawiązań do Kanalizacji kablowej. 3. Wprowadzenie płatnej rezerwacji. 4. Doprecyzowanie zapisów o Nadzorze TP. 5. Uzupełnienie zapisu o zabezpieczeniach 6. Udostępnianie Kanalizacji kablowej Operatorom terminy. 7. Uregulowanie kwestii przebudowy Kanalizacji kablowej. 8. Uwolnienie zasobów Kanalizacji kablowej. 9. Zmiana sposobu naliczania odsetek za opóźnienie płatności FV, zmiana sposobu potrącania należności. 10. Zmiana danych kontaktowych. 11. Wskazanie terminu na ustalenie spotkania negocjacyjnego 12. Symetria stawek na rynku międzyoperatorskim 24

25 1. Liczba projektów technicznych dostarczanych przez Operatora do TP Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Zmniejszenie liczby składanych projektów technicznych przez Operatora do TP z 5 do 3. Obowiązująca Oferta: ( ) Projekt Techniczny, podlegający akceptacji, winien być przekazany w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 w formie elektronicznej (w formacie pdf) i zawierać w szczególności ( ). ( ) Projekt Techniczny, podlegający akceptacji, winien być przekazany w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 w formie elektronicznej (w formacie pdf) i zawierać w szczególności ( ). 25

26 2. Modyfikacja zapisów dotyczących budowy nawiązań do Kanalizacji kablowej Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Doprecyzowanie zapisów dotyczących budowy nawiązań. Wprowadzenie definicji nawiązania - Przez nawiązanie do Kanalizacji kablowej rozumieć należy wprowadzenie lub wyprowadzenie do/ z Kanalizacji kablowej przez Operatora, ułożonych współbieżnie w jednym kierunku kabli lub kabli wraz z rurociągami kablowymi do/ z otaczającego gruntu, studni kablowych, obiektów budowlanych. Określenie liczby nawiązań - Operator może wybudować w pojedynczej studni kablowej TP nie więcej niż jedno nawiązanie. Wprowadzenie obowiązku zgłaszania przez OA zamiaru budowy do właściwego organu zgodnie z Prawa budowlanym. Wymagany przez Prawo budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, budowy punktu styku przyłącza telekomunikacyjnego wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, podlegać będzie uzgodnieniu w TP na zasadach identycznych jak akceptacja projektu technicznego. TP nie odpowiada za wybudowane przyłącza Operatorów bez stosownych zgód i pozwoleń. Nowy Załącznik nr 7 - Zapytanie o nawiązanie do Kanalizacji kablowej stosowany dla samego nawiązania, gdy relacja główna jest już udostępniona (nawiązanie wraz z relacją główną przy wykorzystaniu Załącznik nr 1). Zgoda na zgłaszanie do TP budowy przyszłych nawiązań (do czasu budowy nawiązania OA płaci jak za nawiązanie - rekompensata kosztów poniesionych przez TP (np. uzyskanie zgody od właściciela budynku). 26

27 3. Wprowadzenie płatnej rezerwacji Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Wprowadzenie płatnej rezerwacji po 51 DR rezerwacji bezpłatnej. Brak konieczności składania ponownego zapytania w przypadku gdy wykonanie projektu przez Operatora wydłuża się (ponad 51 DR) rezerwacja daje gwarancję dostępności zasobów. Brak określenia maksymalnego czasu trwania płatnej rezerwacji (TP udostępnia Kanalizację kablową bez obowiązku zaciągu kabla, stąd możliwość dokonania rezerwacji przez OA na nieokreślony termin). Obowiązująca Oferta: W przypadku wydania przez TP pozytywnych Warunków Technicznych, TP rezerwuje wolne zasoby na 30 DR. Dodatkowo na wniosek Operatora TP dokonuje jednokrotnej, dodatkowej rezerwacji Wolnych zasobów na 21 DR. Płatna rezerwacja występuje jedynie w przypadku budowy nawiązania. Na wniosek Operatora okres rezerwacji może zostać przedłużony o kolejny czasookres wskazany we wniosku, jako ponadnormatywny Okres Rezerwacji, za który zostanie pobrana opłata w wysokości wskazanej w pkt. 3.1 Oferty. OR = O pn D D Z O Opn - opłata podstawowa = 132 zł (wynikająca z minimalnej długości odcinka). Dz - średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla. 27 Do - średnica wewnętrzna Kanalizacji kablowej, do której następuje nawiązanie.

28 4. Doprecyzowanie zapisów o Nadzorze TP Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Stosowanie Nadzoru TP nad wszystkimi pracami wykonywanymi przez Operatora (w tym zgodność z projektem) przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury umieszczonej w Kanalizacji kablowej TP (Służby Państwowe, Operatorzy, TP) i pozytywnie wpłynie na jakośćświadczonych usług. Zabezpieczenie TP przed procederem nielegalnego zaciągania kabli aktualność bazy TP dotyczącej zajętości kanalizacji. Monitorowanie ewentualnych uszkodzeń infrastruktury w czasie prac w Kanalizacji kablowej. Nadzór TP dla wszystkich OA (brak zgody na zdjęcie obowiązku Nadzoru z rzetelnych OA, bo kto miałby wybrać kryterium dla rzetelności?). Brak możliwości wglądu do Kanalizacji Kablowej przez OA przed instalacją kabli (z wcześniejszym zgłoszeniem do TP). Wprowadzenie definicji Nadzoru TP usługa polegająca na nadzorze przez służby TP nad wszystkimi pracami wykonywanymi przez Operatora w obiekcie TP. Nadzór TP jest obowiązkowy. Wprowadzenie restrykcji dla Operatorów za samowole wykonanie przez Operatora instalacji kabli telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji wtórnej, będzie traktowane przez TP jako naruszenie warunków Umowy, wskutek czego zostanie naliczona kara umowna dla Operatora., zgodnie z zapisami w Części 1.5 Oferty (za samowolne wykonanie przez Operatora, bez wymaganej zgody TP, instalacji kabli telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji wtórnej, przeróbek lub zmian w udostępnionej Kanalizacji kablowej - wysokość kary umownej: kwota 10% czynszu miesięcznego za każdy dzień utrzymywania wyżej opisanego stanu. 28

29 5.Uzupełnienie zapisu o zabezpieczeniach Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Przywrócenie wniesienia zabezpieczeń przez Operatorów, którzy samowolnie zaciągnęli kable/ Kanalizacje wtórną. Obowiązująca Oferta: TP może zwolnić Operatora z wybranej formy zabezpieczenia w przypadku, gdy Operator nie zalegał z płatnościami wobec TP wynikającymi z Umowy ROI przez okres 2 lat od ich zawarcia lub gdy Operator, z którym TP zawiera Umowę w okresie 2 lat przed jej zawarciem nie zalegał z płatnościami wobec TP w ramach dotychczasowej współpracy. Nowy ustęp nr 8 w punkcie 1.8 Pomimo odstąpienia przez TP od wymogu określonego w pkt. 1 (Operator przedstawi na żądanie TP Zabezpieczenie), zgodnie z pkt. 5 lub pkt. 6 (zwolnienie Operatora z zabezpieczenia, gdy nie zalega z płatnościami), w przypadku, gdy Operator dokona samowolnego zaciągu kabli/kanalizacji wtórnej bez Nadzoru TP, wówczas TP może zażądać od tego Operatora złożenia zabezpieczenia 29

30 6. Udostępnianie Kanalizacji kablowej Operatorom - terminy Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Uregulowanie sytuacji niestawienia się Operatora w terminie ustalonym przez Strony w celu przekazania przez TP Kanalizacji kablowej na podstawie podpisanej umowy (przypadki blokowania zasobów bez skutków finansowych). Wskazanie terminu 14 dni na zgłoszenie do TP zamiaru odbioru wykonanych prac. Wskazanie 30 - dniowego terminu na dostarczanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu prac instalacyjnych przez Operatora (dokumentacja powykonawcza podstawą wprowadzenia danej relacji do ewidencji; jakość danych w systemach ewidencyjnych podstawą wydawania przez TP WT na Zapytania Operatorów). Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona do TP w każdym przypadku. Brak konieczności skrócenia terminu na przekazanie przez TP Kanalizacji kablowej (14 dni od dnia podpisania Umowy). W przypadku gotowości Stron, przekazanie następuje jak najszybciej. Wprowadzenie zapisu o jednostronnym przekazaniu KK przez TP. Kopia podpisanego przez TP Protokołu zdawczo-odbiorczego zostaje przekazana Operatorowi, a TP rozpoczyna naliczanie opłat. Określenie terminu na zgłoszenie odbioru wykonanych prac instalacyjnych przez OA - 14 dni od dnia zakończenia przez OA lub jego podwykonawcę prac instalacyjnych. Określenie terminu na dostarczenie do TP dokumentacji powykonawczej: jako załącznik do Protokołu Odbioru Wykonanych Prac w dniu podpisania przez strony protokołu lub w terminie do 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wykonanych Prac. W przypadku nie dotrzymania przez Operatora ww. terminów dostarczenia do TP dokumentacji powykonawczej, TP nie będzie przyjmowała od Operatora kolejnych Zapytań o dostęp do Kanalizacji kablowej. 30

31 7. Uregulowanie kwestii przebudowy Kanalizacji kablowej Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Wspólne ponoszenie kosztów przebudowy kabli/ Kanalizacji wtórnej przez TP i Operatora z przyczyn niezależnych od TP. TP odpowiedzialna za przebudowę Kanalizacji kablowej, Operator odpowiedzialny za przebudowę kabli/ Kanalizacji wtórnej. Informowanie OA o przebudowie Kanalizacji kablowej na etapie wydania WT (w Formularzu 1K), jeśli TP na etapie wydawania WT posiada takie informacje. Wprowadzenie katalogu przypadków, gdy TP ma obowiązek przebudowy Kanalizacji kablowej oraz gdy takiego obowiązku nie ma. TP ma obowiązek przebudowy Kanalizacji kablowej z powodów: decyzji administracyjnych wyroku sądu, skutkujących w szczególności utratą uprawnienia TP do gruntu, na którym Kanalizacja kablowa jest posadowiona, zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przebudowy kanalizacji/kabli posadowionych w pasie drogowym, koszt tego przełożenia co do zasady ponosi jego właściciel [zarówno właściciel kanalizacji jak i kabli w niej umieszczonych - każdy w swoim zakresie], nawet jeżeli nie ma żadnego interesu w realizacji budowy/ przebudowy/ remontu). TP nie ma obowiązku przebudowy Kanalizacji kablowej, gdy: brak po stronie TP uzasadnienia ekonomicznego, występują przeciwwskazania formalno - prawne (np. utrata prawa do gruntu), występują przeszkody faktyczne (wskutek powodzi rzeka trwale zalała grunt. 31

32 8. Uwolnienie zasobów Kanalizacji kablowej Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Doprecyzowanie zapisów w Ofercie ROI o sposobie zgłaszania zamiaru usunięcia kabli/ Kanalizacji wtórnej. Doprecyzowanie zapisów w Ofercie ROI o sposobie potwierdzenia usunięcia kabli/ Kanalizacji wtórnej Operatora. Obowiązująca Oferta: Brak zapisów określających sposób zgłoszenia zamiaru usunięcia kabli lub Kanalizacji wtórnej przez Operatora. Brak zapisów regulujących potwierdzenie usunięcia kabli lub Kanalizacji wtórnej przez Operatora. Operator zgłasza wniosek w celu usunięcia kabli telekomunikacyjnych i/lub Kanalizacji wtórnej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Oferty (Zgłoszenie prac doraźnych/prac planowych). Usunięcie kabli telekomunikacyjnych i/ lub Kanalizacji wtórnej zostanie poświadczone przez Strony obustronnie podpisanym Protokołem Odbioru Wykonanych Prac (Załącznik nr 6 do Oferty). 32

33 9. Zmiana sposobu naliczania odsetek za opóźnienie płatności FV/ zmiana sposobu potrącania należności Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Umożliwienie stronom wzajemnego rozliczania w drodze potrącenia należności z umów. Możliwość naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Możliwość przekazania przez TP informacji o zaległości OA do KRD. Obowiązująca Oferta: Oferta zawiera zapisy dotyczące Zasad wystawiania faktur oraz dokonywania płatności (Punkt 3.4). Brak zapisów o sposobie potrącenia należności. Możliwość naliczania odsetek dopiero po otrzymaniu przez OA pisemnego wezwania do zapłaty. Wprowadzenie zapisu o możliwości przekazania przez TP informacji o zaległości OA do KRD. Zmiana Oferty: W przypadku opóźnienia Operatora w płatności faktury (w części lub w całości), TP naliczy za każdy dzień opóźnienia odsetki ustawowe, które Operator zapłaci zgodnie z terminem płatności wskazanym na dokumencie finansowym. Należności wynikające z realizacji postanowień Umowy mogą podlegać potrąceniu z należności wynikających z innych umów zawartych przez Strony, z zaznaczeniem, że potrącenie nie jest możliwe w stosunku do kwot spornych. W przypadku opóźnienia Operatora w płatności faktury (w części lub w całości) za 2 okresy rozliczeniowe, TP może przekazać informacje o zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. po upływie 14 (czternastu) dni od bezskutecznego pisemnego wezwania Operatora do zapłaty. 33

34 10. Zmiana danych kontaktowych 1. Dane adresowe jednostki odpowiedzialnej za rozpowszechnianie Norm Zakładowych Zmiana danych na: Orange Labs Pracownia Centrum Wiedzy ul. Obrzeźna 7, Warszawa, tel.(022) Dane adresowe jednostki, do której przesyłane są Zapytania o dostęp oraz Wnioski o dostęp Zmiana danych na: Zarządzanie Relacjami z Klientami Operatorami Obsługa Posprzedażowa Ul. Skierniewicka 10a Warszawa 34

35 11. Wskazanie terminu na ustalenie spotkania negocjacyjnego Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany: Skrócenie terminu na wskazanie przez TP spotkania w celu ustalenia treści umowy z 5 DR na 2 DR. Obowiązująca Oferta ROI: TP, w terminie 5 DR, od daty zaakceptowania Projektu Technicznego, wskaże Operatorowi termin spotkania mającego na celu ustalenie treści Umowy oraz osoby upoważnione w imieniu TP do prowadzenia z Operatorem negocjacji. TP, w terminie 2 DR, od daty zaakceptowania Projektu Technicznego, wskaże Operatorowi termin spotkania mającego na celu ustalenie treści Umowy oraz osoby upoważnione w imieniu TP do prowadzenia z Operatorem negocjacji. 35

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Ramowa Oferta OPL w zakresie kanalizacji kablowej (ROI) Orange Polska Domena Hurt (www.hurt-orange.pl) Rawa Mazowiecka, 21 maja 2014 r.

Ramowa Oferta OPL w zakresie kanalizacji kablowej (ROI) Orange Polska Domena Hurt (www.hurt-orange.pl) Rawa Mazowiecka, 21 maja 2014 r. Ramowa Oferta OPL w zakresie kanalizacji kablowej (ROI) Orange Polska Domena Hurt (www.hurt-orange.pl) Rawa Mazowiecka, 21 maja 2014 r. agenda część 1 oferta ROI kanalizacja kablowa część 2 oferta na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 do Umowy Ramowej z dnia. roku

Załącznik 7 do Umowy Ramowej z dnia. roku Załącznik 7 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Kanalizacji Kablowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu.roku, nr. 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ 1K WTROI/69605/2015/KW. Warszawa ,7mm. Zapytanie nr/nr kabla: UNIWERSYTET WARSZAWSKI NAZWA OPERATORA/JST :

FORMULARZ 1K WTROI/69605/2015/KW. Warszawa ,7mm. Zapytanie nr/nr kabla: UNIWERSYTET WARSZAWSKI NAZWA OPERATORA/JST : DANE CHRONIONE PRZED DETALEM FORMULARZ 1K Zapytanie nr/nr kabla: WTROI/69605/2015/KW NAZWA OPERATORA/JST : UNIWERSYTET WARSZAWSKI ADRES OPERATORA/JST : 00-927 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 DOSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy dla dostępu w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie Kanalizacji kablowej (wersja 2.0)

MWD Procesy dla dostępu w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie Kanalizacji kablowej (wersja 2.0) MWD Procesy dla dostępu w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie Kanalizacji kablowej (wersja 2.0) Spis treści 1. Wstęp...6 2. Definicje i skróty...7 3. Ustalenia ogólne...9 4. Proces obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DT WST 60603-3/08 ( 5)

DECYZJA Nr DT WST 60603-3/08 ( 5) PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia marca 2009 r. Anna Streżyńska Telefonia Dialog S.A. ul. Jana Pawła II 1 50-136 Wrocław Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT

REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT 1 Przepisy wstępne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług w ramach oferty Konsola na Abonament na rzecz Użytkowników, przez SDX Software Sp.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Program Partnerski opracowany przez OPEGIEKA Sp. z o.o. służy prowadzeniu sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej Data Center poprzez kanały sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

2 Sławno ul. Basztowa A/10-1 Sławno ul. Basztowa A10 14,5 cz 3 Sławno ul. Basztowa A10 Sławno ul. Jedności Narodowej. Narodowej. Narodowej.

2 Sławno ul. Basztowa A/10-1 Sławno ul. Basztowa A10 14,5 cz 3 Sławno ul. Basztowa A10 Sławno ul. Jedności Narodowej. Narodowej. Narodowej. FORMULARZ 1K ZAPYTANIE NR/NR KABLA: TOZUDIA/13079/CC/AN/2012 NAZWA OPERATORA: JDS SYSTEMS JACEK DRESLER pozytywne UL. BASZTOWA 15 76-100 SŁAWNO DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ TP W m. SŁAWNO SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w., dnia.. pomiędzy:.. z siedzibą w, ul.., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.... pod nr., o numerze NIP:., reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2012 r. w

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2012 r. w Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego. WZÓR

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr Załącznik 3 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Agenda: Uregulowania w zakresie umieszczania infrastruktury w pasach dróg

Bardziej szczegółowo

Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna w ul. L. Kuli, ul. Pl. Śreniawitów, ul. Szopena, ul. Lenartowicza, otwór częściowo zajęty.

Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna w ul. L. Kuli, ul. Pl. Śreniawitów, ul. Szopena, ul. Lenartowicza, otwór częściowo zajęty. FORMULARZ 1K ZAPYTANIE NR: PKB/04106PH/009/1 NAZWA OPERATORA: Prokuratura Okręgowa 5-0 Rzeszów, Pl. Śreniawitów pozytywne DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ TP W m. Rzeszów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o korzystanie z kanału technologicznego. zawarta we Wrocławiu w dniu r.

UMOWA NR. o korzystanie z kanału technologicznego. zawarta we Wrocławiu w dniu r. UMOWA NR o korzystanie z kanału technologicznego zawarta we Wrocławiu w dniu r. pomiędzy:. zwaną dalej w treści umowy WYDZIERŻAWIAJĄCYM, a. zwaną dalej w treści umowy DZIERŻAWCĄ. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w dniu...2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP: 851 030 94 10 REGON: 811684232 reprezentowaną przez:.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 Załącznik 8 do Umowy Ramowej z dnia [ ] roku Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet zawarta w dniu [ ] w [ ] pomiędzy [ ], zwanym dalej a [ ], zwanym dalej OSD. 1

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca

Bardziej szczegółowo

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu 2015 r. w Brodach pomiędzy: Gminą Brody z siedzibą w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody reprezentowana przez Wójta Gminy - Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy:

Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy: Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy: a Strony zawarły umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa 1 mikrokanalizacji z 7 mikrorurkami kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt Spis treści: 1. Informacje podstawowe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa U M O W A Nr... projekt Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy : Jolanta Barska zwany dalej Zamawiającym, a...... reprezentowany przez:...... wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

legitymujący się dokumentami: Dowód Osobisty SERIA I NR :.; PESEL: Numer telefonu :..

legitymujący się dokumentami: Dowód Osobisty SERIA I NR :.; PESEL: Numer telefonu :.. UMOWA NAJMU NR. Zawarta dnia.. r. w miejscowości Żary pomiędzy firmą: SZALUNKI-STEMPLE SP. ZO.O. z siedzibą: 30-350 Kraków ul. ZACHODNIA 4/64 ODDZIAŁ Żary ul. Kilińskiego 41 68-200 Żary,Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta pomiędzy: ...zwanym dalej Wykonawcą a. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prac projektowych w zakresie:

UMOWA. zawarta pomiędzy: ...zwanym dalej Wykonawcą a. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prac projektowych w zakresie: UMOWA zawarta pomiędzy:......zwanym dalej Wykonawcą a Gminą Miasto Nowy Targ Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Krzywej 1, 34-400 Nowy Targ NIP: 735-001-40-12 i REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2014 BURMISTRZA RYK. z dnia 24 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2014 BURMISTRZA RYK. z dnia 24 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 124/2014 BURMISTRZA RYK z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Ryki

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ 1K TRRUIDS/38313/BR/2014. Zielona Góra Zapytanie nr/nr kabla: Uniwersytet Zielonogórski NAZWA OPERATORA/JST :

FORMULARZ 1K TRRUIDS/38313/BR/2014. Zielona Góra Zapytanie nr/nr kabla: Uniwersytet Zielonogórski NAZWA OPERATORA/JST : DANE CHRONIONE PRZED DETALEM FORMULARZ 1K Zapytanie nr/nr kabla: TRRUIDS/38313/BR/2014 NAZWA OPERATORA/JST : ADRES OPERATORA/JST : 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9 DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ OPL

Bardziej szczegółowo

Umowa leasingu operacyjnego nr...

Umowa leasingu operacyjnego nr... Umowa leasingu operacyjnego nr......, zwany dalej Finansującym, w imieniu którego działają: 1..., 2... i Gmina Dopiewo z siedzibą w Dopiewie, ul. Leśna 1c Nr REGON: 631258738 Nr NIP: 7773133416, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:..

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:.. Strona 1 z 6 UMOWA Nr Zawarta w dniu w Nowej Dębie pomiędzy: Gminą Nowa Dęba ul Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wiesława Kazimierza Ordona Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI Działając na podstawie postanowień przepisu art. 35a ust.6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/.../2014

Umowa nr ZP/.../2014 Nr sprawy: ZP.271.77.2014 Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy Umowa nr ZP/.../2014 W dniu.. 2014 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2014 r.

Warszawa, 25 lipca 2014 r. Warszawa, 25 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE UTRZYMANIA I ROZBUDOWĘ APLIKACJI WEB GENERATOR WNIOSKÓW O ZMIANĘ OBSZARU WYKORZYSTANIA CZĘSTOTLIWOŚCI ORAZ KALKULATOR OPŁAT ROCZNYCH ZA PRAWO

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła W dniu.. w Warszawie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

Istotne postanowienia umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Istotne postanowienia umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 1 Postanowienia wstępne 1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo