ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej ,00 EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO"

Transkrypt

1 Sieradz, r. Zamawiający: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego Sieradz ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej ,00 EURO Zatwierdzam:

2 I. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Dostawę oprogramowania niezbędnego do wdrożenia platformy B2B wraz z usługami towarzyszącymi. Zamówienie jest realizowane w związku z realizacją Projektu pn. Wdrożenie internetowego systemu platformy B2B integrującego zarządzanie procesami handlowymi hurtowni rolno-ogrodniczej w ramach 8 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne części zapytania (Część 1 i część 2). Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na obie lub jedną z części, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena ostateczna. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO dane Zamawiającego: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. zo.o. Adres: Sieradz, ul. Wojska Polskiego 136 REGON: NIP: tel. kontakt. w sprawie Zamówienia: faks do korespondencji: (43) adres strony internetowej: do korespondencji w sprawie: godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz znak postępowania: ZO/1/8.2/2013 Zapytanie ofertowe w formie pisemnej będzie wysłane do co najmniej 3 wykonawców oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający realizuje projekt polegający na zaimplementowaniu w swojej firmie platformy B2B, dzięki której będzie mógł zautomatyzować procesy biznesowe. Obecnie w przedsiębiorstwie funkcjonuje system Streamsoft Pro (moduł Handlowo-Magazynowy i Finanse-Księgowość). W ramach niniejszego postępowania Zamawiający chce wyłonić dostawcę/dostawców oprogramowania w postaci gotowych dedykowanych systemów (licencji) Część 1 oraz konfigurowalnych systemów specjalistycznych, współpracujących z systemami z Części 1 Część 2.

3 pod uwagę podczas składania ofert: Ogólne założenia systemu, które należy wziąć System w celu zapewnienia ciągłości pracy powinien odbywać się przez platformę zewnętrzną odpowiednio do tego dostosowaną. Platforma powinna być skalowalna i umożliwiać rozszerzenie współpracy o inne firmy. Serwerownia znajdować się będzie w siedzibie firmy. Zamawiający posiada 3 oddziały ściśle z nią współpracujące, które będą korzystały z platformy. Platforma internetowa powinna być wyposażona w interfejs typu API do współpracy z systemami Partnerów odbiorców i dostawców. Współpraca z systemami partnerów musi obejmować elektroniczne tworzenie i wymianę dokumentów zamówień i dokumentów sprzedaży/zakupu itp. - rozszerzać funkcje systemu zarządzania ERP w tym zakresie wyprowadzając je na zewnątrz. Dodatkowo kontrahenci poprzez platformę będą mogli śledzić swoje rozrachunki i stan zaawansowania zamówienia. Wymiana EDI będzie obejmować wysyłkę zamówień z systemu Wnioskodawcy, odbiór tzw. Awiza i faktur od Partnera. Planuje się wykorzystanie struktury dokumentów EDIFACT i wyższych. Cała aplikacja powinna działać w oparciu o środowisko PHP+PostgreSQL i będzie zsynchronizowana z bazą firmy Magra FirebirdSQL, wg zdarzeń systemowych. W ramach innego z postępowań zakupione zostaną następujące środki trwałe, oprogramowanie i rozwiązania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie platformy i oprogramowania (bezpieczeństwo i efektywność przesyłu danych): licencje Windows, licencje terminalowe, serwery, UPSy, zasilacz awaryjny, routery, switch, tunel VPN (szyfrowanie danych), technologia Active Directory (zarządzanie tożsamościami i relacjami w sieci). Zamawiający podzielił zamówienie na dwa częściowe zamówienia i dopuszcza możliwość złożenia oferty całościowej lub częściowej: Część 1 Specyfikacja Oprogramowanie podnoszące funkcjonujący w firmie system Streamsoft Pro do wersji Streamsoft Prestiż w zakresie modułu: a) Handlowo-Magazynowego 15 szt. licencji dla piętnastu stanowisk komputerowych b) Finanse i Księgowość 1 szt. licencji dla jednego stanowiska komputerowego c) Moduł Zarządzania Kontaktami 4 licencje dla czterech stanowisk komputerowych Oprogramowanie Streamsoft Prestiż nowe licencje w zakresie modułu: a) Handlowo-Magazynowy 1 licencja dla jednego stanowiska komputerowego Aktualizacja programu Streamsoft (odnowienie wersji systemu) dla posiadanych licencji Zakup modułu wtyczek

4 Wykonawca powinien udzielić dwuletniej gwarancji na prawidłowe działanie oprogramowania oraz dostarczyć instrukcję obsługi dla użytkowników. Część 2 Specyfikacja Wykonanie systemu platformy w następujących etapach: 2.1 Opracowanie szczegółowej specyfikacji działania systemu platformy uwzględniającej wszystkie niezbędne funkcjonalności z punktu widzenia działania firmy wskazane w punkcie poniżej. Wykonawca powinien wykonać usługę doradczą na temat wdrażanych funkcjonalności w porozumieniu z Zamawiającym oraz sporządzić dokumentację/projekt biorąc pod uwagę przewidywane obciążenie systemu, bezpieczeństwo systemu, integrację z systemami partnerów handlowych i jego skalowalność. W projekcie należy zamieścić uzasadnienie dla wybranych rozwiązań. Modyfikowanie projektu podczas jego implementacji możliwe będzie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 2.2 W ramach tego etapu Wykonawca wdroży opracowane we wcześniejszym etapie rozwiązania oraz stworzy wersję testową platformy dostosowaną wg projektu, w celu sprawdzenia jakości jej działania oraz dokona niezbędnych poprawek. Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia systemu, konfiguracji Streamsoft Prestiż do pracy z platformą (wprowadzenie dodatkowych cech, procedur bazodanowych, funkcjonalności) - w tym u dwóch partnerów, ustawienia kopii bezpieczeństwa i innych działań nie przewidzianych na tym etapie koniecznych do instalacji zakupionego oprogramowania platformy. Wykonawca powinien udzielić dwuletniej gwarancji na prawidłowe działanie oprogramowania i platformy zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca udzieli prawa do aktualizacji systemu platformy. 2.3 Wykonawca przeszkoli pracowników firmy będących bezpośrednimi użytkownikami platformy B2B 16 osób wraz z 2 przedstawicielami partnerów biznesowych w siedzibie firmy. Liczba godzin szkolenia musi pozwolić na dokładne zrozumienie i poznanie działania gotowego systemu przez w/w osoby, jednak nie mniej niż 40 godzin. Minimalne funkcjonalności platformy B2B które wykonawca powinien zaimplementować w platformie: - współpraca z programem lojalnościowym: partnerzy będą mogli przystąpić do programu przez platformę B2B a system Streamsoft sam, automatycznie będzie przeliczał punkty w zależności od wartości i specyfiki zakupów oraz poprzez Platformę udostępniał informacje o zdobytych punktach - współpraca z funkcją obsługi reklamacji w Streamsoft Prestiż: reklamacje będą dokonywane poprzez automatyczną rejestrację zgłoszeń i kontrolę nad ich przebiegiem - integracja z obsługą bazy produktowej, nowości i wyprzedaży: wgląd do oferty wraz z możliwością uzyskania dodatkowych informacji o danym produkcie (zdjęcie, dane techniczne, skład chemiczny, zastosowanie itp.) - zgodność z funkcją grupowej realizacji dokumentów WZ i wygenerowania wielu faktur sprzedaży z wielu dokumentów WZ - zaimplementowanie będącego w posiadaniu firmy kwalifikowalnego certyfikatem podpisu elektronicznego i możliwość generowania faktur w formie elektronicznej

5 - współpraca z funkcją śledzenia przesyłek i informowania o spodziewanej dacie dostawy - sprawdzanie z ustaloną częstotliwością dostępności towarów - zgodność z funkcją wczytywania danych z kolektorów danych - zgodność z funkcją przypisywanie cen sprzedaży do magazynów w Streamsoft Prestiż - automatyczne informowanie klienta o dostępności towaru na stanie magazynowym i ewentualne przerzucanie braków do zleceń oczekujących na realizację - zgodność z funkcją planowania przerzutów międzymagazynowych - zgodność z funkcją obsługi kompletów - zgodność z funkcją definiowania indeksów i nazw na dokumenty dla kontrahentów: wystawianie dokumentów dla partnera z nazwami i indeksami takimi, jakimi posługuje się partner - zgodność z funkcją rejestracji i analizy braków w ofercie: umożliwia sporządzenie listy rzeczy, których firma nie posiada jeszcze w swojej ofercie - zgodność z funkcją rejestracji oraz analizy sprzedaży utraconej: pozwala zidentyfikować przyczyny sprzedaży utraconej i zapobiec jej wystąpieniu w przyszłości - integracja z obsługą numerów dostaw: kontrolowanie obrotu towarów wg numerów dostaw, umożliwiając sprawdzenie, którzy partnerzy kupili daną partię towaru - integracja w zakresie obsługi zamienników: automatycznie odnalezienie zamienników dla danych produktów - zgodność z funkcją generowania zamówień przez klientów obsłudze współczynników rotacji i zalegania zapasów - zgodność z funkcją ewidencji i edycji zamówień wewnętrznych - zgodność z funkcją edycji zapotrzebowań wewnętrznych - integracja w zakresie obsługi rejestracji umów z dostawcami i algorytmom kontroli ceny zakupu - współpraca z ewidencją i edycją zapytań ofertowych do dostawców - możliwość bezpośredniego wglądu do stanu swoich rozliczeń; w przypadku przekroczenia określonego limitu kupieckiego zamówienia zostaną wstrzymane do czasu uregulowania zaległych płatności o czym kontrahent zostanie automatycznie powiadomiony przez system - moduł rozszerzeń (wtyczek) mogący rozszerzać obsługę procesów zakupowosprzedażowych funkcjonalności Streamsoft Prestiż oraz współpracyjący z Platformą IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin dostawy/wykonania od daty wskazanej w umowie, określonej po uzgodnieniu z Zamawiającym: dla Części 1 14 dni dla Części dni dla Części dni od momentu zakończenia części 2.1 dla Części 2.3 w terminie ustalonym z Zamawiającym ale nie później niż do r. Terminy mogą ulec zmianie po uprzednim obustronnym wyrażeniu zgody na powyższe przez strony umowy.

6 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW 1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową, 5) nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania 6) nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości 7) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia zdrowotnego lub społecznego 8) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 9) nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na postawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, Wykonawca dostarcza również następujące dokumenty: 1) Ofertę przygotowaną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 3) Parafowany wzór umowy stanowiący potwierdzenie akceptacji warunków realizacji zamówienia.

7 VII. INFORMACJE O SPOSBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia informacje o przedmiocie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pisemnie na adres: Sieradz, ul. Wojska Polskiego 136 Faxem na numer: em: 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Justyna Pietrzyk tel: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 1. Treść oferty musi być bezwarunkowo zgodna z treścią zapytania ofertowego, a w szczególności oferta powinna być sporządzona wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 4. Dokumenty są składane w formie oryginału, w przypadku kopii, dokument musi być poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione. 5. Każda poprawka w ofercie musi być złożona przez osobę, która podpisała ofertę. 6. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Zamawiającego ( Sieradz, ul. Wojska Polskiego 136) w terminie najpóźniej do dnia roku. Kopertę należy zaadresować jak niżej: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego Sieradz

8 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA Dostawę oprogramowania niezbędnego do wdrożenia platformy B2B wraz z usługami towarzyszącymi ZO/1/8.2/2014 lub ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: w tym samym terminie tj r. z dopiskiem w tytule: OFERTA W POSTĘPOWANIU NA Dostawę oprogramowania niezbędnego do wdrożenia platformy B2B wraz z usługami towarzyszącymi ZO/1/8.2/ Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. X. KRYTERIA OCENY OFERT Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wraz z VAT, wyrażoną w złotych polskich (PLN). Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. Cena brutto musi obejmować wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Oferty ważne oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: - cena w polskich złotych - 100% Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość netto zamówienia. XI. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wzór umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści umowy po uprzedniej zgodzie Wykonawcy. 3. Zamawiający poinformuje oferentów, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie, mailowo lub faxem. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania środków odwoławczych w ramach niniejszego postępowania.

9 6. Zamawiający dopuszcza w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku o którym powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wydatek jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. XII. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz oferty Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Kraków, dnia 9 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZE DMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność

Bardziej szczegółowo