STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO"

Transkrypt

1 IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA MORSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UG GDAŃSK, 26 LUTEGO 2015 STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO Michał Rzeszewicz Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego Gdynia

2 O PROGRAMIE PRACY BIEŻĄCEJ KADENCJI KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA MORSKIEGO * Koniec drugiej kadencji październik 2015 r. * Termin przedstawienia Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju normatywnej części całości proponowanych zmian w KM najpóźniej do końca bieżącej kadencji

3 DZIAŁ I TYTUŁ: Pojęcie statku morskiego i zakres stosowania k.m. do poszczególnych rodzajów statków morskich oraz morskich urządzeń pływających. NOWE DEFINICJE STATKU MORSKIEGO jako urządzenia pływającego przeznaczonego i używanego do żeglugi morskiej ; STATKU HANDLOWEGO jako statku przeznaczonego lub używanego do prowadzenia działalności gospodarczej (bez przykładowego wymienienia rodzajów tej działalności jak dotychczas) ; STATKU PEŁNIĄCEGO SPECJALNĄ SŁUŻBĘ PAŃSTWOWĄ jako statku będącego własnością państwową lub eksploatowanego przez podmiot, któremu przysługuje własność państwowa, używanego wyłącznie do niehandlowych celów ;

4 STATKU W BUDOWIE jako statku, którego stępkę położono lub wykonano równorzędną pracę konstrukcyjną w miejscu budowy, aż do zakończenia całości lub części prac związanych z procesem jego budowy; MORSKIEGO URZĄDZENIA PŁYWAJĄCEGO jako nie będącego statkiem morskim urządzenia przeznaczonego głównie do innej niż żegluga morska działalności gospodarczej w środowisku morskim, w szczególności platformy wiertnicze nieposadowione na dnie morskim, doki pływające, dźwigi pływające, pogłębiarki (całkowite novum w k.m.)

5 ZAKRES STOSOWANIA DO STATKÓW HANDLOWYCH w pełnym zakresie; DO STATKÓW INNYCH NIŻ STATKI HANDLOWE w zakresie w nim określonym; DO STATKÓW PEŁNIĄCYCH WYŁĄCZNIE SPECJALNĄ SŁUŻBĘ PAŃSTWOWĄ z wyjątkiem przepisów o przewozie ładunku lub pasażerów, awarii wspólnej i o przywilejach na statku (brak zmian); DO STATKÓW UŻYWANYCH WYŁĄCZNIE DO CELÓW NAUKOWO- BADAWCZYCH, SPORTOWYCH LUB REKREACYJNYCH z wyjątkiem przepisów o przewozie ładunku lub pasażerów oraz przepisów o awarii wspólnej (brak zmian); DO STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ UPRAWIAJĄCYCH ŻEGLUGĘ NA WODACH MORSKICH będzie się stosowało odpowiednio przepisy k.m. dotyczące przewozu pasażerów; DO MORSKICH URZĄDZEŃ PŁYWAJĄCYCH będzie się stosowało odpowiednio przepisy Kodeksu, o ile przepis szczególny nie będzie stanowił inaczej

6 UREGULOWANIA DOTYCZĄCE MARYNARKI WOJENNEJ RP Marynarka Wojenna jest obecnie jedynie rodzajem Sił Zbrojnych RP, a jednostki pływające posiadają również wojska lądowe i specjalne; Jedyne redakcyjne zmiany - końcowy przepis omawianego działu, odnoszącym się do niestosowania k.m. do okrętów Sił Zbrojnych RP i ich pomocniczych jednostek pływających.

7 DZIAŁ II TYTUŁ: Polska przynależność statku Nowe koncepcje: Statku o stałej polskiej przynależności Statku o czasowej polskiej przynależności

8 STATEK O STAŁEJ POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI statek stanowiący polską własność, wpisany do rejestru statków morskich oraz PROPONOWANE ZMIANY statek niestanowiący polskiej własności, jeżeli jego armator lub zarządzający mają miejsce zamieszkania albo siedzibę swojego zakładu głównego lub oddziału w Polsce i za zgodą właściciela lub wszystkich współwłaścicieli statek ten został wpisany do rejestru statków morskich.

9 DEFINICJA ZARZĄDZAJĄCEGO umieszczona w nowym k.m. w tytule IV Armator, dziale III Armator a inne podmioty uprawiające żeglugę statkiem (co najmniej zarządzanie techniczne i załogą statku, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o podatku tonażowym);

10 STATEK O CZASOWEJ POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI statek niestanowiący polskiej własności, który uzyskał polską przynależność na czas oznaczony, spełniając ściśle określone wymogi, o których mowa w art. 13 i nast. Kodeksu w aktualnym jego brzmieniu przykładowo: armator w Polsce, umowa czarteru statku bez załogi bądź inna umowa, na podstawie której będzie mógł uprawiać żeglugę statkiem we własnym imieniu, odpis lub wyciąg ze stałego rejestru statków itd.). ZMIANA: zastąpienie określenia umowa najmu lub dzierżawy statku, określeniem umowa czarteru statku bez załogi uregulowana w Tytule VI, dziale III Umowy o korzystanie ze statku

11 STATEK O STAŁEJ POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI - CIĄG DALSZY Kryteria polskiej własności statku przemieszczone do omawianego Działu II, Tytułu II Do definicji statku o polskiej własności dodano następujące kryteria: będący co najmniej w połowie własnością w/w podmiotów, jeżeli armator tego statku będzie miał w RP miejsce zamieszkania albo siedzibę swojego zakładu głównego lub oddziału; - będący własnością spółki kapitałowej mającej siedzibę za granicą, w której jeden z w/w podmiotów będzie miał udział kapitałowy wynoszący co najmniej 50%, jeżeli armator tego statku będzie miał w RP miejsce zamieszkania albo siedzibę swojego zakładu głównego lub oddziału.

12 W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z UPRAWIANIEM ŻEGLUGI STATKIEM POLSKIEMU PRAWU I JURYSDYKCJI SĄDÓW POLSKICH BĘDZIE PODLEGAŁ: armator prowadzący w RP działalność za pośrednictwem oddziału, którego statek stanowi polską własność w powyższym rozumieniu, armator lub zarządzający statkiem niestanowiącym polskiej własności; armator, prowadzący w RP działalność za pośrednictwem oddziału, którego statek uzyskał czasową polską przynależność. Armator każdego statku o polskiej przynależności będzie obowiązany obsadzić statek załogą zgodnie z polskimi przepisami i poddać statek polskim przepisom, w szczególności w zakresie: pomiaru, bezpieczeństwa morskiego, dokumentów statku i ochrony środowiska.

13 PONADTO UTRZYMANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE REGULACJE: żegluga pod polską banderą może ją uprawiać tylko statek o polskiej przynależności oraz, że statek o polskiej przynależności jest obowiązany podnosić polską banderę. regulacja możliwości zawieszenia, na wniosek właściciela, stałej polskiej przynależności statku, celem nadania mu (z reguły na czas oznaczony) obcej przynależności.

14 TYTUŁ: Rejestr statków morskich NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY: DZIAŁ III * usunięcie z przestrzeni prawnej budzącego wątpliwości pojęcia rejestru okrętowego, tworząc jeden rejestr obejmujący wszystkie aktualnie istniejące rejestry (z wyjątkiem rejestru statków rybackich); * organem rejestrowym winna być izba morska, właściwa co do zasady dla portu macierzystego statku lub portu, w obrębie którego statek jest budowany, remontowany lub poddany modernizacji; * rejestr statków morskich będzie się składał z następujących ksiąg rejestrowych: 1) księgi rejestru stałego; 2) księgi rejestru tymczasowego 3) księgi rejestru statków w budowie PROPONOWANE ZMIANY 4) księgi rejestru morskich urządzeń pływających

15 SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z: KSIĘGA REJESTRU STAŁEGO części A, - statki o stałej polskiej przynależności oraz PROPONOWANE ZMIANY części B - morskie jachty komercyjne i rekreacyjne o napędzie żaglowym lub mechanicznym o długości całkowitej kadłuba do 24 m;

16 KSIĘGA REJESTRU TYMCZASOWEGO SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z: części A - statki o czasowej polskiej przynależności oraz części B - morskie jachty komercyjne i rekreacyjne o czasowej polskiej przynależności

17 KSIĘGA REJESTRU STATKÓW W BUDOWIE SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z: części A - statki w budowie, budowane w RP oraz PROPONOWANE ZMIANY części B, - statki budowane, remontowane lub podlegające modernizacji w RP, udające się w próby morskie, chyba że zostały wpisane do części A tej księgi rejestru;

18 KSIĘGA REJESTRU MORSKICH URZĄDZEŃ PŁYWAJĄCYCH SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z: części A - morskie urządzenia pływające, uzyskujące stałą polską przynależność oraz części B - urządzenia, uzyskujące czasową polską przynależność.

19 POZOSTAŁE NOWOŚCI SYSTEM INFORMATYCZNY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA KSIĄG REJESTROWYCH - Informacja Ksiąg Rejestrowych Rejestru Statków Morskich przy Odwoławczej Izbie Morskiej w Gdyni; z ekspozyturami przy organach rejestrowych prowadzących księgi rejestrowe w systemie informatycznym;

20 POZOSTAŁE NOWOŚCI Tylko statek będący własnością Skarbu Państwa, będzie podlegał obowiązkowi wpisu do rejestru, statek stanowiący polską własność, będzie podlegał temu obowiązkowi, jeżeli nie został wpisany do innego rejestru statków za granicą. W pozostałych przypadkach -- wpis na wniosek osoby uprawnionej. W DZIALE III, A NIE W ROZPORZĄDZENIU REJESTROWYM ZOSTAŁO: uregulowane odesłanie w sprawach nieuregulowanych Kodeksem Morskim i przepisami wydanymi na jego podstawie, do postępowania przed organami rejestrowymi w zakresie trybu i kosztów postępowania rejestrowego, stosuje się odpowiednio przepisy części pierwszej Księgi drugiej Postępowanie nieprocesowe Tytułu I Przepisy Ogólne i Tytułu II działu III rozdziału szóstego postępowanie wieczystoksięgowe k.p.c. oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych Polska Izba Ubezpieczeń Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem] Redaktor naukowy: Eugeniusz Kowalewski 1 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem]

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Liczba stron : 22 Data : 2013-7-31 Nazwa pliku : Projekt_ustawy.doc 1 Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prowadzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r.

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych Krzysztof Domagała* Tomasz Domagała ** po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych I. Zarys ogólny... 2 II. Rodzaje informacji niejawnych określonych w ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 991

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 991 Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH ANDRYCHÓW październik 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin udzielania kredytów studenckich z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo