Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka 19-321"

Transkrypt

1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Adres pocztowy: ul. Lipowa 1 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka warmińskomazurskie Telefon: Fax: , Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Rodzaj zamawiającego: Inny: Dom Pomocy Społecznej SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS

2 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Usługi konserwacyjno - remontowe oraz utrzymanie porządku i czystości na posesji, na trenie nieruchomości zabudowanej użytkowanej przez Zleceniodawcę w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1 oraz Lipowa 3B. II.1.2) Rodzaj zamówienia Usługi II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja i drobne naprawy są zabiegami mającymi na celu utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej. Cel ten jest osiągany poprzez dokonywanie przeglądów i oględzin stanu technicznego obiektów i ich wyposażenia technicznego oraz usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i niesprawności technicznych. W ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac: A. Instalacja elektryczna i odgromowa. - wymiana i uzupełnianie żarówek w lampach, - uzupełnianie brakujących kloszy w pomieszczeniach i na zewnątrz, - wymiana i naprawa lamp, wyłączników, przycisków oświetleniowych, - wymiana bezpieczników i główek bezpiecznikowych, - wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodzie, - wymiana i uzupełnianie brakujących dekli w puszkach elektrycznych, - utrzymywanie skrzynek rozdzielczych, tablic elektrycznych w czystości, zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych, sprawdzenie i ewentualna naprawa umocowania przewodów elektrycznych, - wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie ich przyczyn wraz z wymiana upalonych końcówek w obwodzie administracyjnym danego budynku, - usuwanie uszkodzeń instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów, - dokonywanie okresowych pomiarów instalacji wewnętrznych oraz instalacji odgromowej, - dokonywanie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu i wszelkich urządzeń elektrycznych używanych przez zleceniodawcę. Konserwacji i drobnym naprawom podlega wewnętrzne zasilanie w energię elektryczną od złącza kablowego Zakładu Energetycznego. B. Instalacje kotłowni, centralnego ogrzewania, węzły cieplne. - obsługa centralnej jednostki sterującej systemem gospodarki cieplnej, - bieżący nadzór nad pracą pomp ciepła, instalacji solarnej, centralnej wentylacji w pralni, kuchni i pawilonie rehabilitacyjnym stacja uzdatniania wody oraz ich konserwacja i bieżące naprawy, - utrzymanie w stałej sprawności instalacji centralnego ogrzewania, konserwacja instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania (płukanie), uszczelnianie zaworów grzejnikowych łącznie z wymianą trwale uszkodzonych oraz utrzymywanie całodobowego pogotowia ciepłowniczego w sezonie grzewczym, uzupełnianie izolacji, usuwanie przecieków na instalacji rozdzielaczami, wymiana uszkodzonych zaworów odcinających, usuwanie zauważonych i zgłoszonych usterek. C. Instalacje wodno - kanalizacyjne. - utrzymywanie w stałej sprawności całej instalacji wodno - kanalizacyjnej, sanitariatów, łazienek i przepompowni, - uszczelnianie i utrzymywanie w technicznej sprawności wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana na instalacji, - usuwanie przecieków na instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej - piony i leżaki, - okresowe odczytywanie wodomierzy z odnotowaniem wskazań zużycia, - oczyszczanie i udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych, - naprawianie rur wywietrznikowych żeliwnych zamontowanych na pionie kanalizacyjnym, - okresowa kontrola stanu technicznego suchych pionów p.poż. wraz z dokonaniem niezbędnej

3 konserwacji osprzętu, studzienek kanalizacyjnych i deszczowych oraz zapewnienie ich drożności, - zabezpieczenie przed zamarznięciem punktów poboru wody w pomieszczeniach oraz instalacji kanalizacyjnej, - wykonywanie chemicznego czyszczenia z osadów kamienia kotłowego i produktów korozji kotłów niskociśnieniowych jeden raz w roku, wymienników ciepła dwa razy w roku preparatem serii radiner. D. Sprzęt i wyposażenie: - naprawa tapczanów, łóżek oraz innych mebli i wózków inwalidzkich, - utrzymywanie w pełnej sprawności sprzętu będącego na wyposażeniu kuchni i pralni, - montaż i rozruch nowo zakupionych urządzeń i sprzętu oraz demontaż zniszczonych i zdjętych z ewidencji, E. przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. - drobne reperacje czap kominowych, - uzupełnianie spoinowania zewnętrznego względnie uzupełnianie tynku w rozmiarze do 5% powierzchni komina. F. Pogotowie techniczne. - utrzymywanie całodobowego pogotowia technicznego (również w okresie świąt) w zakresie c.o., c.c.w., wod.-kan., elektryczności, urządzeń mechanicznych, budynków, ogólnobudowlanych i gazowych. G. Urządzenia hydroforowe. - dokonywanie próby szczelności połączeń instalacji i zaworów z jednoczesnym usunięciem nieszczelności, - dokonywanie okresowych uszczelnień dławików przy pompach wodnych wraz z oceną stanu technicznego króćców elastycznych, - sprawdzanie prawidłowości działania zaworów pływakowych bezpieczeństwa oraz zasuw, - wymiana uszkodzonych rurek wodowskazowych, - wykonywanie innych prac konserwacyjnych wynikających z przepisów o zbiornikach ciśnieniowych. H. Rynny dachowe i rury spustowe. - bieżące utrzymywanie czystości, drożności i szczelności połączeń rynien i rur spustowych. I. Dachy, ściany, stolarka okienna. - naprawa dachów w przypadku wystąpienia nieszczelności powodujących zacieki, - konserwacja i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, - uzupełnianie tynków, likwidacja zacieków oraz malowanie powierzchni ścian i sufitów do 75 m2 J. Utrzymywanie porządku i czystości na posesji. - systematyczne sprzątanie i utrzymywanie posesji w należytym porządku, - strzyżenie żywopłotów i trawników, - w okresie jesiennym usuwanie liści, zamiatanie, - w okresie zimowym czyszczenie chodników i podjazdów dla wózków ze śniegu oraz posypywanie ich piaskiem. II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Glówny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Data zakończenia 31/12/2009 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

4 EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz nie podleganie wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ustawy ust. 1 - Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji. 3. Uprawnieni są do występowania w obronie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożone w ofercie. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły (spełnia/nie spełnia). Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości złożonych w dokumentach informacji. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 3. Parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub zatrzymywania w całości wykonywania decyzji właściwego organy - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz wykonanych świadczeń, potwierdzającego doświadczenie wykonawcy w wykonywaniu podobnych przedmiotów do przedmioty zamówienia. Wykaz powinien być uzupełniony załącznikiem dokumentów potwierdzających, że wykazane świadczenia zostały wykonane należycie. 7. Certyfikat uprawniający do samodzielnego wykonywania zabiegów chemicznego oczyszczania kotłów niskociśnieniowych, instalacji c.o. ciepłej i zimnej wody oraz wymienników ciepła z osadów kamienia kotłowego i produktów korozji preparatem serii Radiner. 8. Świadectwo Kwalifikacyjne upoważniające do obsługi, konserwacji, napraw, montażu następujących urządzeń, instalacji i sieci: a) Urządzenie zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające ciepło. b) Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 KW do 373 K i 0,07 MPa c) Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 KW do 0,07 Mpa i 373 K d)

5 Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy ponad 10 KW każde. e) Pompy, wentylatory o mocy powyżej 20 KW każde f) Aparatura kontrolno - pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert Najniższa cena IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia : Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, Nowa Wieś Ełcka ul. Lipowa 1 IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Data: 17/12/2007 Godzina: 10:00 Miejsce:

6 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy Ogłoszenie zostanie wkrótce umieszczone na portalu UZP z numerem

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl z 6 2012-11-13 12:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl Tomaszów Lubelski: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. dzierżawa włókna światłowodowego (ciemne włókno) przez Powiat Mielecki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. dzierżawa włókna światłowodowego (ciemne włókno) przez Powiat Mielecki OR.272.14.2013.EL Mielec, dnia 26 lipca 2013 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi dzierżawa włókna światłowodowego (ciemne włókno) przez Powiat Mielecki numer ogłoszenia: 297602-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo