EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE Zleceniodawca: Zespół autorski: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Upr. Nr 224/69 mgr inż. Wiesław Bereza Upr. Nr 146/2001 Współpraca: Paweł Stężowski Kraków Grudzień 2014

2 Spis zawartości opracowania: 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis i ocena stanu technicznego opisywanego obiektu 3.1. Ogólny opis budynku Muzeum Woli 3.2. Opis i ocena stanu technicznego poszczególnych elementów opiniowanego budynku 3.3. Wyniki przeprowadzonych badań materiałowych 4. Wnioski i zalecenia 5.Załączniku Wyniki badań więźby drewnianej Wyniki analizy dla belek stropowych Wyniki analizy dla ścian nośnych 3.3.4Wyniki analizy posadowienia budynku 5.1 Ekspertyza mykologiczna 5.2 Dokumentacja badań podłoża gruntowego 5.3 Dokumentacja fotograficzna 2

3 1. Cel i zakres opracowania Celem opracowania, zgodnie z intencją zleceniodawców jest ocena stanu technicznego budynku i analiza możliwości adaptacji do nowej funkcji i do planowanych zmian w sposobie użytkowania budynku. Na tle tych ocen i na tle wyników analiz obliczeniowych określono program niezbędnych prac remontowo budowlanych i warunki realizacji planowanych zmian modernizacyjnych. Zakres opracowania obejmuje ogólny opis i ocenę stanu zachowania budynku. Stan techniczny określono na podstawie oględzin obiektu oraz na podstawie wykonanych odkrywek oraz badań materiałowych. Autorzy opracowania określili formalny poziom bezpieczeństwa i zaproponowali sposób zabezpieczania i modernizacji poszczególnych objętych badaniami elementów konstrukcyjnych budynku. Całość opracowania zakończono wnioskami oraz zaleceniami określającymi sposób i zakres realizacji prac modernizacyjnych. 3

4 2. Podstawy opracowania Formalna i merytoryczną podstawę opracowania stanowią: - Zlecenie Muzeum Warszawy z siedziby przy Rynku Starego Miasta 28-42, - Przeprowadzone badania struktury drewna więźby dachowej za pomocą urządzenia IML-RESI300, - Oględziny obiektu przez autorów niniejszego opracowania połączone z rejestracją uszkodzeń wad układu nośnego, - Odkrywki fundamentów połączone z badaniami geotechnicznymi podłoża gruntowego, - Odkrywki stropu podstrychowego połączone z ustaleniami jego budowy i parametrów umożliwiających oceny jego nośności, - Badania mikologiczne połączone z pobieraniem próbek do badań umożliwiających oznaczenie gatunków grzyba, - Obowiązujące normy, obciążenia budowli oraz normy projektowania konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych i drewnianych, a w szczególności: PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. PN EN :2002 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-1; Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach PN EN :2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-3; Oddziaływania ogólne Obciążenie śniegiem. PN-EN : 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Część 3; Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych. PN-EN : 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych; Część 1-1; postanowienia ogólne; Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. PN-EN : 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych; Część 1-1; Reguły ogólne i reguły dla budynków. - Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe: ST. Hajdasz Sposoby ustalenia zużycia technicznego budynków i budowli, Promiks, 1991 r, J. Hadyna Utrzymanie obiektów budowlanych materiały MOIIB Kraków, 2005, 4

5 3. Opis i ocena stanu technicznego opisywanego obiektu 3.1. Opis ogólny obiektu Siedziba Muzeum Woli znajduje się obecnie w budynku wzniesionym pod koniec XIX stulecia. Został on wzniesiony, jako budynek mieszkalny i warsztat warszawskiego rzeźbiarza i kamieniarza około 1880 roku. Na przestrzeni lat budynek zmieniał właścicieli, aż do roku 1937, kiedy to w drodze licytacji obiekt wraz z otaczającym terenem został przyjęty na rzecz skarbu państwa. Od tego momentu po czasy współczesne budynek stanowi własność miasta stołecznego Warszawy. Budynek to neorenesansowy pałacyk składający się z reprezentacyjnego części frontowej głównej oraz skrzydła tylnego (północnego). Prostopadłościenny budynek główny został przekryty czterospadowym dachem z centralnie umieszczoną latarnią, wznoszącą się ponad połać dachu. Latarnia doświetla przestrzeń komunikacyjną budynku głównego, zarówno w poziomie parteru jak i piętra. Jest to możliwe dzięki powtórzonemu w poziomie stropu nad parterem otworowi, w którym umieszczono dwubiegowe schody proste. Otwór nie został umieszczony centralnie, lecz przylega jedną krawędzią do ściany nośnej, przez co pozostała część stropu została przewieszona w formie wspornika. Ta wydzielona przestrzeń stanowi komunikację pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami piętra. W rzucie gmachu głównego można wyróżnić trzytraktowy układ poprzeczny z układem ścian, prostopadłych do ulicy Srebrnej. Część budynku wyodrębniona, jako skrzydło północne, została uformowana jako dwutraktowy układ podłużny, z nośnymi ścianami zewnętrznymi i centralnie umieszczoną, nośną podłużną ścianą wewnętrzną. Całość tej części została zwieńczona trójspadowym dachem, który stanowi integralną część dachu przekrywającego budynek główny. W północno wschodnim narożniku umieszczono klatkę schodową dwubiegową, która stanowi komunikację pomiędzy kondygnacjami piwnicy, parteru i pierwszego piętra bez dostępu do przestrzeni poddasza. Budynek jest podpiwniczony w pełnym obrysie rzutu. Strop nad piwnicą został wykonany, jako sklepienia odcinkowe rozpięte w zmiennych kierunkach w poszczególnych pomieszczeniach. Stan tych elementów można określić, jako dobry z wyjątkiem jednego pomieszczenia, w którym widoczne przebarwienia na tynku na dolnej powierzchni stropu, wskazują na postępującą wodorotlenkową korozję stali. Poziom posadzek w piwnicy jest zmienny. W budynku głównym posadzka piwnic jest zagłębiona około około 1.90m, poniżej poziomu otaczającego terenu, w skrzydle północnym wartość zagłębienia wynosi 1.50m, za wyjątkiem pomieszczenia obecnej wymiennikowni, gdzie zagłębienie wynosi 2.60m. Strop nad piwnicą został wykonany w całym obrysie rzutu na jednym poziomie, oprócz spocznika schodów i przylegającego korytarzyka, który prawdopodobnie z uwagi na uformowanie wysokości stopni, został wykonany na poziomie o 6cm wyższym od poziomu posadzki przyległych pomieszczeń i części komunikacji. 5

6 Fot.1 Mapa lokalizująca obiekt (wg Mapy Google). Fot.2 Widok ogólny 6

7 3.2. Opis i ocena stanu technicznego poszczególnych elementów opiniowanego budynku Budynek przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie to dwukondygnacyjna kamienica, podpiwniczona w całym obrysie rzutu. Budynek zwieńczono czterospadowym dachem z dobudowanym od strony północnej jednopiętrowym skrzydłem. Ogólny stan techniczny budynku można określić, jako dobry. Dobra ocena stanu technicznego jest efektem systematycznie prowadzących przeglądów i kontroli stanu technicznego mających na celu usunięcie usterek i zagrożeń wynikających z postępującego zużycia technicznego poszczególnych elementów. Budynek w chwili obecnej jest użytkowany, jako muzeum stąd wynika konieczność regularnych działań, będących istotnym czynnikiem wpływającym na stan techniczny elementów budowlano - konstrukcyjnych. Z uwagi na długi okres użytkowania budynku, który wynosi obecnie ponad 130 lat oraz związane z tym postępujące zużycie techniczne niektórych elementów konstrukcyjno - budowlanych zaobserwowano usterki, oraz wady i niedogodności użytkowe, które wymagają naprawy w celu umożliwienia dalszego użytkowania budynku. Ściany piwnic, z uwagi na okres, w jakim były wznoszone, wykazują uszkodzenia w postaci przebarwień od wilgoci ponieważ, nie posiadają odpowiedniej izolacji pionowej i poziomej. Na podstawie odkrywek fundamentów, stwierdzono występowanie powłokowej izolacji pionowej wykonanej na bazie bitumów. Jednak izolacja ta nie została wykonana w należyty sposób i uległa uszkodzeniu, przez co brak odpowiedniej ochrony przed skutkami napływu wody pochodzenia opadowego i wsiąkowego. W kilku miejscach można zaobserwować przebarwienia, świadczące o kapilarnym podciąganiu wody. Pomimo niskiego poziomu wód gruntowych. Wynika to z mechanizmu migracji wody pochodzenia opadowego do gruntu, zalegającego pod i wokół fundamentów. Ilość wody wchłonięta przez ściany piwnic i fundamenty przy braku odpowiednich izolacji przeciwwilgociowych zależy głównie od panujących warunków atmosferycznych. Skalę zniszczeń potęguje brak odpowiedniej wentylacji poszczególnych pomieszczeń w piwnicach, przez co na powierzchni ścian pojawiają się wykwity i przebarwienia związane z nadmiernym zawilgoceniem struktury murów. Drugą przyczyną powstawania stref zawilgocenia ścian, są uszkodzenia instalacji, w szczególności instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji opadowej. Na skutek tych uszkodzeń pewne ilości wody dostają się bezpośrednio w strukturę muru powodując liczne lokalne przebarwienia i złuszczenia farb a lokalnie nawet odparzenia tynków. Brak odpowiedniego działania w celu usunięcia tej usterki spowodował w jednym z pomieszczeń zjawisko podciągania wody na znaczną wysokość. Zawilgocenie ściany zewnętrznej objęło strefę przypodporową stropu odcinkowego znajdującego się nad piwnicą. Woda penetrując strop doprowadziła do wodorotlenkowej korozji belek stalowych, będących elementem nośnym dla sklepień odcinkowych. Można przypuszczać, skala tej korozji jest znaczna, ze względu na zauważalne przebarwienia na powierzchni tynku, na dolnej powierzchni stropu. Takie uszkodzenie elementu nośnego w postaci belki dwuteowej, stwarza trudne do identyfikacji i oceny zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji. Korozja wodorotlenkowa uszkadza przekrój stalowy a 7

8 szczególnie środniki dwuteowników, doprowadzając do całkowitej utraty swoich właściwości, stąd awarie takich konstrukcji występują nagle, w sposób niesygnalizowany. Dlatego też na etapie remontu należy podjąć działania mające na celu określenie stopnia korozji belek stalowych w tej strefie i odpowiednie wzmocnienie belek, jeżeli wystąpiła korozja perofracyjna. Poza tym miejscem nie zaobserwowano innych oznak korozji stali belek nośnych stropów. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż są to elementy otynkowane i przy niewielkiej skali korozji, mogą z tego powodu nie pojawiać się przebarwienia na powierzchni tynku. Dlatego też na etapie prac remontowo adaptacyjnych, zaleca się skucie tynków w pasmach belek stropów odcinkowych, zwłaszcza w paśmie przypodporowym przy ścianach zewnętrznych i skontrolowanie stanu ubytków korozyjnych belek nośnych. Istotny wpływ na zawilgocenie ścian piwnic szyby doświetlające obniżenia przy oknach piwnicy, wykonane w formie kanału betonowego, z otwartą częścią górną. Kanał ten umożliwiał uformowanie okien piwnicznych o większej powierzchni przeszklenia, przez co lepiej zostały doświetlone pomieszczenia, znajdujące się poniżej poziomu terenu. Wadą takiego rozwiązania jest gromadzenie się wody opadowej w zamkniętym kanale i penetracji wody do muru na znacznie większą skalę, niż w przypadku muru obsypanego gruntem. Gromadzenie wody następuje nawet w przypadku jej odpowiedniego odwodnienia z dna kanału. Dzieje się tak, ponieważ do wnętrza kanału w bardzo łatwy sposób dostają się różnego rodzaju zanieczyszczenia roślinne, które powodują niedrożność kanalizacji. Brak regularnych prac konserwacyjnych zapewniających drożności odwodnienia, powoduje spadek sprawności systemu odprowadzania wody. Stąd zalecenie o potrzebie zastosowania krat, umieszczonych na całej powierzchni, ale powyżej dna kanału. Kraty takie uniemożliwią gromadzenie się resztek organicznych wokół wpustów, a to ułatwi odpływ wody i ułatwi prace związane z oczyszczaniem kanału. Usunięcie liści i fragmentów gałęzi z kraty, będzie zdecydowanie mniej pracochłonne, aniżeli udrażnianie rur i studni systemu kanalizacji, a tym samym tańsze w eksploatacji i bezpieczniejsze oraz bardziej niezawodne, jako zabezpieczenie przed zawilgoceniem ścian budynku. Obecna skala zawilgocenia ścian piwnic powoduje odpowiedni wzrost wilgotności we wszystkich pomieszczeniach piwnic. Skutkiem takiego stanu rzeczy, jest rozwój pleśni i owadów żerujących w się materiałach pochodzenia organicznego tj. drewno i papier. To stwarza realne zagrożenie dla stanu przechowywanych w tej części budynku elementów wyposażenia i eksponatów mających wartość, z punktu widzenia użytkownika obiektu. Stąd wynika zalecenie o potrzebie kontroli przewodów wentylacyjnych i stworzenie możliwości przepływu powietrza w obrębie pomieszczeń piwnic np. poprzez doraźne wywiercenie otworów w drzwiach wewnętrznych. Takie działanie spowoduje wyprowadzenie nagrzanego silnie powietrza z wymiennikowni, szybsze odsychanie ścian w pomieszczeniach wilgotnych oraz przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami wentylowanymi i niewentylowanymi. Do czasu przeprowadzenia remontu, takie rozwiązanie spowoduje doraźną poprawę jakości powietrza w przestrzeni piwnicy. Na elewacji obiektu nie zaobserwowano uszkodzeń świadczących o nierównomiernym osiadaniu bądź o zburzeniach w układzie konstrukcyjnym, co 8

9 świadczy o bardzo dobrym posadowieniu obiektu i ustabilizowanym podłożu gruntowym. Lokalnie pojawiające się powierzchniowe zarysowania o charakterze termicznym oraz lokalne przebarwienia i odspojenia tynków wynikają z procesów korozyjnych i miejscowego zawilgocenia konstrukcji muru. W paśmie przy terenie wokół budynku widoczne są ślady zawilgocenia ścian, wynikające z podciągania kapilarnego wody pochodzenia opadowego. Zawilgocenie to objawia się poprzez powstałe na powierzchni tynku plamy, przebarwienia, a lokalnie złuszczenia farby i tynku. Dla wyeliminowania tych zjawisk konieczna będzie przebudowa uformowanej wokół budynku opaski umożliwiającej szybki odpływ wody oraz odpowiednia izolacja pionowa cokołu i ścian. W poziomie kondygnacji parteru i pierwszego piętra budynek znajduje się obecnie w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie zaobserwowano istotnych uszkodzeń, sygnalizujących zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji. Lokalnie widoczne naloty i przebarwienia na tynku stanowią oznakę zawilgoceniu fragmentu ściany. Zawilgocenia występujące zarówno na elewacji jak i w pomieszczeniach piętra, w strefie przysufitowej, wynikają z uszkodzenia systemu odwodnienia a szczególne rynien dachowych. Stan tych elementów można określić, jako zły. Liczne nieszczelności spowodowane korozją blachy stalowej, powodują przedostawanie się wody pochodzenia opadowego w strukturę gzymsu i do części koronowej muru. Brak odpowiednich prac związanych z naprawą uszkodzonych rynien, będzie powodował dalsze pogłębianie się problemu zawilgocenia ścian. Nasuwa się stąd konieczność realizacji prac naprawczych systemu odwodnienia w pierwszej kolejności. Stan techniczny pokrycia dachu można określić, jako dobry. Poszycie wykonane z blachy miedzianej na deskowaniu pełnym wykazuje odpowiednią szczelność, o czym świadczy brak przecieków i brak śladów zawilgoceń deskowania oraz na powierzchni posadzki poddasza. Pomimo dobrej oceny pokrycia należy skontrolować stan obróbek blacharskich oraz elementów wykończenia w szczególności w pobliżu rynien, oraz w strefie krokwi koszowej. Stan konstrukcji drewnianej więźby, można określić, jako dobry. Wątpliwości budzą wielkości przekrojów geometrycznych wykorzystanych do uformowania szkieletu więźby. Na podstawie przeprowadzonej oceny wizualnej, można domniemywać, iż więźba została wymieniona około lat temu. Świadczy o tym stan techniczny elementów drewnianych. Więźbę płatwiowo kleszczową podpartą stolcami wsparto bezpośrednio na belkach stalowych stropu nad piętrem oraz poprzez murłatę na ściance kolankowej. Ścianka kolankowa nie została zwieńczona wieńcem żelbetowym. 9

10 3.3. Wyniki przeprowadzonych badań materiałowych W celu kompleksowej oceny stanu technicznego budynku przeprowadzono przeglądy i badania cech fizycznych drewnianych elementów więźby. Na podstawie otrzymanych wyników badań i ocen makroskopowych przeprowadzono analizę numeryczną i ocenę otrzymanych wyników Wyniki badań więźby drewnianej Poddano badaniom drewno, z którego wykonano elementy drewniane belek więźby. Drewno to zbadano przy pomocy nawiertów urządzeniem IML-RESI F300. Uzyskane wyniki zaprezentowano poniżej. Na podstawie tych wyników można określić stan techniczny struktury drewna w badanych elementach. Z pomiarów tych można wywnioskować, iż stan struktury drewna więźby jest na ogół dobry, ale dotyczy to elementów, które nie wykazują wizualnych oznak korozji biologicznej. Wyniki badań RESI. Model więźby 10

11 Obciążenie śniegiem: strefa klim atyczna III obciążenie śniegiem gruntu 0,9 kn /m 2 kąt nachylenia połaci 22 o współczynnik ekspozycji C e 1,0 współczynnik term iczny C t 1,0 współczynnik kształtu dachu µ 0,8 obciążenie charakterystyczne dachu S k 0,720 kn /m 2 współczynnik bezpieczeństwa 1,5 obciążenie obliczeniowe dachu S d 1,080 kn /m 2 Obciążenie wiatrem: Parcie: S t r e f a k lim a t y c z n a 1 C h a r a k t e r y s t y c z n e c iś n ie n ie p rę d k ości q p 0, k N / m 2 Ką t n a c h y le n ia p o ła c i 2 2 o W s p ó łc z y n n ik k s z t a łt u C O b c iąż e n ie c h a r a k t e r y s t y c z n e d a c h u W k 0, 7 0, k N / m 2 W s p ó łc z y n n ik b e z p ie c z eńst w a 1, 5 O b c iąż e n ie o b lic z e n io w e d a c h u W d 0, k N / m 2 Słupki NORMA: PN-EN :2005/A1:2008 TYP ANALIZY: Weryfikacja grup prętów MATERIAŁ C30 gm = 1.30 f m,0,k = MPa f t,0,k = MPa f c,0,k = MPa 11

12 f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.70 MPa E 0,moyen = MPa E 0,05 = MPa G moyen = MPa Klasa użyteczności: 1 Beta c = 0.20 PARAMETRY PRZEKROJU: 10x10 słupek ht=10.0 cm bf=10.0 cm Ay=50.00 cm2 Az=50.00 cm2 Ax= cm2 ea=5.0 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 es=5.0 cm Wely= cm3 Welz= cm3 NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE Sig_c,0,d = N/Ax = 26.63/ = 2.66 MPa f c,0,d = MPa Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.84/ = 5.02 MPa f m,y,d = MPa Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.68/ = 4.05 MPa f m,z,d = MPa Tau y,d = 1.5*0.45/ = 0.07 MPa f v,d = 2.77 MPa Tau z,d = 1.5*-0.56/ = MPa Współczynniki i parametry dodatkowe km = 0.70 kh = 1.08 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: LY = 2.28 m Lambda Y = LZ = 2.28 m Lambda Z = Lambda_rel Y = 1.35 ky = 1.51 Lambda_rel Z = 1.35 kz = 1.51 LFY = 2.28 m kcy = 0.45 LFZ = 2.28 m kcz = 0.45 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: (Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*sig_m,z,d/f m,z,d = 0.72 < 1.00 (6.23) Tau y,d/f v,d = 0.07/2.77 = 0.02 < 1.00 Tau z,d/f v,d = 0.08/2.77 = 0.03 < 1.00 (6.13) Płatew NORMA: PN-EN :2005/A1:2008 TYP ANALIZY: Weryfikacja grup prętów MATERIAŁ C30 gm = 1.30 f m,0,k = MPa f t,0,k = MPa f c,0,k = MPa f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.70 MPa E 0,moyen = MPa E 0,05 = MPa G moyen = MPa Klasa użyteczności: 1 Beta c = 1.00 PARAMETRY PRZEKROJU: 10x10 płatew ht=10.0 cm bf=10.0 cm Ay=50.00 cm2 Az=50.00 cm2 Ax= cm2 ea=5.0 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 es=5.0 cm Wely= cm3 Welz= cm3 NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE 12

13 Sig_c,0,d = N/Ax = 0.62/ = 0.06 MPa f c,0,d = MPa Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.23/ = 7.35 MPa f m,y,d = MPa Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.81/ = 4.83 MPa f m,z,d = MPa Tau y,d = 1.5*7.76/ = 1.16 MPa f v,d = 2.77 MPa Tau z,d = 1.5*9.16/ = 1.37 MPa Tau tory,d = 4.20 MPa, Tau torz,d = 4.20 MPa Współczynniki i parametry dodatkowe km = 0.70 kh = 1.08 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: (Sig_c,0,d/f c,0,d)^2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*sig_m,z,d/f m,z,d = 0.48 < 1.00 (6.19) (Tau y,d+tau tory,d/kshape)/f v,d = 1.74 > 1.00 (Tau z,d+tau torz,d/kshape)/f v,d = 1.82 > 1.00 (6.13-4) Murłata NORMA: PN-EN :2005/A1:2008 TYP ANALIZY: Weryfikacja grup prętów MATERIAŁ C30 gm = 1.30 f m,0,k = MPa f t,0,k = MPa f c,0,k = MPa f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.70 MPa E 0,moyen = MPa E 0,05 = MPa G moyen = MPa Klasa użyteczności: 1 Beta c = 1.00 PARAMETRY PRZEKROJU: 10x10 murłata ht=10.0 cm bf=10.0 cm Ay=50.00 cm2 Az=50.00 cm2 Ax= cm2 ea=5.0 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 es=5.0 cm Wely= cm3 Welz= cm3 NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE Sig_t,0,d = N/Ax = -0.59/ = MPa f t,0,d = MPa Sig_m,y,d = MY/Wy= -0.01/ = MPa f m,y,d = MPa Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.00/ = MPa f m,z,d = MPa Tau y,d = 1.5*0.02/ = 0.00 MPa f v,d = 2.77 MPa Tau z,d = 1.5*0.12/ = 0.02 MPa Tau tory,d = 1.83 MPa, Tau torz,d = 1.83 MPa Współczynniki i parametry dodatkowe km = 0.70 kh = 1.08 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*sig_m,z,d/f m,z,d = 0.01 < 1.00 (6.17) (Tau y,d+tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.58 < 1.00 (Tau z,d+tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.58 < 1.00 (6.13-4) Zastrzał 13

14 NORMA: PN-EN :2005/A1:2008 TYP ANALIZY: Weryfikacja grup prętów MATERIAŁ C30 gm = 1.30 f m,0,k = MPa f t,0,k = MPa f c,0,k = MPa f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.70 MPa E 0,moyen = MPa E 0,05 = MPa G moyen = MPa Klasa użyteczności: 1 Beta c = 1.00 PARAMETRY PRZEKROJU: 10x10 zastrzał ht=10.0 cm bf=10.0 cm Ay=50.00 cm2 Az=50.00 cm2 Ax= cm2 ea=5.0 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 es=5.0 cm Wely= cm3 Welz= cm3 NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE Sig_c,0,d = N/Ax = 3.25/ = 0.32 MPa f c,0,d = MPa Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.21/ = 1.26 MPa f m,y,d = MPa Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.25/ = 1.50 MPa f m,z,d = MPa Tau y,d = 1.5*-1.37/ = MPa f v,d = 2.77 MPa Tau z,d = 1.5*1.01/ = 0.15 MPa Tau tory,d = 2.70 MPa, Tau torz,d = 2.70 MPa Współczynniki i parametry dodatkowe km = 0.70 kh = 1.08 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: (Sig_c,0,d/f c,0,d)^2 + km*sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.11 < 1.00 (6.20) (Tau y,d+tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.92 < 1.00 (Tau z,d+tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.90 < 1.00 (6.13-4) Krokiew NORMA: PN-EN :2005/A1:2008 TYP ANALIZY: Weryfikacja grup prętów MATERIAŁ C30 gm = 1.30 f m,0,k = MPa f t,0,k = MPa f c,0,k = MPa f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.70 MPa E 0,moyen = MPa E 0,05 = MPa G moyen = MPa Klasa użyteczności: 1 Beta c = 1.00 PARAMETRY PRZEKROJU: 2x3x16 krokiew ht=16.0 cm bf=3.2 cm Ay=85.33 cm2 Az=85.33 cm2 Ax= cm2 ea=0.1 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=305.5 cm4 es=0.0 cm Wely= cm3 Welz= cm3 NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE 14

15 Sig_c,0,d = N/Ax = 6.97/ = 0.68 MPa f c,0,d = MPa Sig_m,y,d = MY/Wy= 4.44/ = MPa f m,y,d = MPa Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.01/ = 0.11 MPa f m,z,d = MPa Tau y,d = 1.5*-0.08/ = MPa f v,d = 2.77 MPa Tau z,d = 1.5*6.17/ = 0.90 MPa Tau tory,d = 0.22 MPa, Tau torz,d = 0.29 MPa Współczynniki i parametry dodatkowe km = 0.70 kh = 1.30 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: lef = 5.32 m Lambda_rel m = 1.44 Sig_cr = MPa k crit = 0.48 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: (Sig_c,0,d/f c,0,d)^2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*sig_m,z,d/f m,z,d = 0.79 < 1.00 (6.19) Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 16.26/(0.48*20.77) = 1.62 > 1.00 (6.33) (Tau y,d+tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.05 < 1.00 (Tau z,d+tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.39 < 1.00 (6.13-4) Kleszcze NORMA: PN-EN :2005/A1:2008 TYP ANALIZY: Weryfikacja grup prętów MATERIAŁ C30 gm = 1.30 f m,0,k = MPa f t,0,k = MPa f c,0,k = MPa f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.70 MPa E 0,moyen = MPa E 0,05 = MPa G moyen = MPa Klasa użyteczności: 1 Beta c = 1.00 PARAMETRY PRZEKROJU: 2x3x27 kleszcze ht=27.0 cm bf=3.2 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 ea=10.0 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=545.8 cm4 es=0.0 cm Wely= cm3 Welz= cm3 NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE Sig_c,0,d = N/Ax = 27.60/ = 1.60 MPa f c,0,d = MPa Sig_m,y,d = MY/Wy= 3.94/ = 5.06 MPa f m,y,d = MPa Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.09/ = 0.10 MPa f m,z,d = MPa Tau y,d = 1.5*-0.98/ = MPa f v,d = 2.77 MPa Tau z,d = 1.5*-6.02/ = MPa Tau tory,d = 0.01 MPa, Tau torz,d = 0.01 MPa Współczynniki i parametry dodatkowe km = 0.70 kh = 1.30 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: lef = 3.10 m Lambda_rel m = 0.75 Sig_cr = MPa k crit =

16 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: (Sig_c,0,d/f c,0,d)^2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*sig_m,z,d/f m,z,d = 0.26 < 1.00 (6.19) Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 5.06/(1.00*20.77) = 0.24 < 1.00 (6.33) (Tau y,d+tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.03 < 1.00 (Tau z,d+tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.19 < 1.00 (6.13-4) Koszowa NORMA: PN-EN :2005/A1:2008 TYP ANALIZY: Weryfikacja grup prętów MATERIAŁ C30 gm = 1.30 f m,0,k = MPa f t,0,k = MPa f c,0,k = MPa f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.70 MPa E 0,moyen = MPa E 0,05 = MPa G moyen = MPa Klasa użyteczności: 1 Beta c = 1.00 PARAMETRY PRZEKROJU: 3x3x18 koszowa ht=18.0 cm bf=4.8 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 ea=0.1 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 es=0.0 cm Wely= cm3 Welz= cm3 NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE Sig_c,0,d = N/Ax = 2.49/ = 0.14 MPa f c,0,d = MPa Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.21/ = 0.41 MPa f m,y,d = MPa Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.04/ = 0.14 MPa f m,z,d = MPa Tau y,d = 1.5*0.19/ = 0.02 MPa f v,d = 2.77 MPa Tau z,d = 1.5*-1.22/ = MPa Tau tory,d = 1.70 MPa, Tau torz,d = 2.28 MPa Współczynniki i parametry dodatkowe km = 0.70 kh = 1.26 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: lef = 4.98 m Lambda_rel m = 1.00 Sig_cr = MPa k crit = 0.81 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: (Sig_c,0,d/f c,0,d)^2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*sig_m,z,d/f m,z,d = 0.02 < 1.00 (6.19) Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 0.41/(0.81*20.77) = 0.02 < 1.00 (6.33) (Tau y,d+tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.40 < 1.00 (Tau z,d+tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.57 < 1.00 (6.13-4) Oględziny i badania więźby wykazały, iż stan techniczny poszczególnych elementów można określić, jako dobry. Analizę więźby dachowej przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji konstrukcyjnej a nie architektoniczno budowlanej, z uwagi na rozbieżności pomiędzy stanem zastanym a inwentaryzacją architektoniczno - 16

17 budowlaną. Na podstawie oceny wizualnej można wysnuć wnioski, iż więźba ma około 10-15lat. Drewno, z którego wykonano konstrukcję więźby charakteryzuje się niewielkimi wymiarami geometrycznymi przekrojów. Przy tak małych przekrojach geometrycznych, mało prawdopodobne jest występowanie drewnojadów. A to dlatego, że szkodniki te występują głównie w części bielastej drewna. Również badania drewna twardościomierzem wykazały, iż struktura drewna poszczególnych elementów znajduje się obecnie w dobry stanie i nie wykazuje oznak porażenia. Wyniki analizy dla konstrukcji więźby obciązonej ociepleniem o wartości 0,6 kn/m 2, wykazały wzrost wytężenia poszczególnych elementów. Z uwagi na stosunkowo niewielkie przekroje użyte w konstrukcji więźby i w celu rzetelnej oceny możliwości adaptacji poddasza, przeprowadzono analizę numeryczną. Z uwagi na wyniki przeprowadzonych obliczeń więźby, zarówno w stanie obecnym jak i w przypadku wprowadzenia ocieplenia należy wskazane w tablicy powyżej elementy więźby wzmocnić Wyniki analizy dla belek stropowych Przeprowadzone prace związane z rozpoznaniem stropów umożliwiły określenie gabarytów elementów nośnych stropów a więc stalowych belek, ich rozstawu i grubości warstw zalegających na stropie. Na tej podstawie wykonano zestawienie obciążeń dla obecenie występujących warstw w przekrojach stropowych. Obciążenia eksploatacyjne przyjęto zgodnie z obowiązującymi normami tj. PN-EN :2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje; Część 1-1: Oddziaływania ogólne, ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach. Poniżej przedstawiono obliczenia rozpoznanych stropów oraz zamieszczono wnioski z poszczególnych analiz. Strop nad ostatnią kondygnacją o największej rozpiętości 6.10m 17

18 Model stropu Dla obecnie występujących obciążeń to tj. przy obciążeniu użytkowym chrakterystycznym 1,2kN/m2: NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. PARAMETRY PRZEKROJU: IN 260 h=26.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=11.3 cm Ay=33.28 cm2 Az=25.41 cm2 Ax=53.30 cm2 tw=0.9 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=35.30 cm4 tf=1.4 cm Wply= cm3 Wplz=95.66 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: My,Ed = kn*m My,pl,Rd = kn*m My,c,Rd = kn*m Vz,Ed = 2.32 kn Vz,T,Rd = kn Mb,Rd = kn*m Tt,Ed = kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 Mcr = kn*m Krzywa,LT - c XLT = 0.45 Lcr,upp=6.34 m Lam_LT = 1.36 fi,lt = 1.43 XLT,mod = 0.45 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: My,Ed/My,c,Rd = 0.40 < 1.00 (6.2.5.(1)) Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00 ( ) Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6) Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6) Kontrola stateczności globalnej pręta: My,Ed/Mb,Rd = 0.88 < 1.00 ( (1)) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 3.2 cm Zweryfikowano Decydujący przypadek obciążenia: 5 SGU (1+2+3)*1.00 uz = 1.3 cm < uz max = L/ = 3.2 cm Zweryfikowano Decydujący przypadek obciążenia: 5 SGU (1+2+3)*

19 Dla projektowanych obciążeń eksploatacyjnych o charakterystycznej wartości to jest 5kN/m2: Strop nad ostatnią kondygnacją o największej rozpiętości 6.40m Dla obecnie występujących obciążeń to tj. przy obciążeniu użytkowym chrakterystycznym 1,2kN/m2: NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. PARAMETRY PRZEKROJU: IN 260 h=26.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=11.3 cm Ay=33.28 cm2 Az=25.41 cm2 Ax=53.30 cm2 tw=0.9 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=35.30 cm4 tf=1.4 cm Wply= cm3 Wplz=95.66 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: My,Ed = kn*m My,pl,Rd = kn*m My,c,Rd = kn*m Vz,Ed = 2.48 kn Vz,T,Rd = kn Mb,Rd = kn*m Tt,Ed = kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 Mcr = kn*m Krzywa,LT - c XLT = 0.45 Lcr,upp=6.34 m Lam_LT = 1.36 fi,lt = 1.43 XLT,mod = 0.45 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: My,Ed/My,c,Rd = 0.42 < 1.00 (6.2.5.(1)) Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00 ( ) Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6) Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6) Kontrola stateczności globalnej pręta: My,Ed/Mb,Rd = 0.93 < 1.00 ( (1)) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 3.2 cm Zweryfikowano Decydujący przypadek obciążenia: 5 SGU (1+2+3)*

20 uz = 1.3 cm < uz max = L/ = 3.2 cm Decydujący przypadek obciążenia: 5 SGU (1+2+3)*1.00 Zweryfikowano Dla projektowanych obciążeń eksploatacyjnych o charakterystycznej wartości to jest 5kN/m2: Strop nad ostatnią kondygnacją skrzydła budynku o rozpiętości 4.94m Dla obecnie występujących obciążeń to tj. przy obciążeniu użytkowym chrakterystycznym 1,2kN/m2: NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. PARAMETRY PRZEKROJU: IN 260 h=26.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=11.3 cm Ay=33.28 cm2 Az=25.41 cm2 Ax=53.30 cm2 tw=0.9 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=35.30 cm4 tf=1.4 cm Wply= cm3 Wplz=95.66 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: My,Ed = kn*m My,pl,Rd = kn*m My,c,Rd = kn*m Vz,Ed = 0.00 kn Vz,T,Rd = kn Mb,Rd = kn*m Tt,Ed = kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 Mcr = kn*m Krzywa,LT - c XLT = 0.52 Lcr,upp=4.94 m Lam_LT = 1.20 fi,lt = 1.24 XLT,mod = 0.53 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: My,Ed/My,c,Rd = 0.27 < 1.00 (6.2.5.(1)) Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00 ( ) Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6) Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6) Kontrola stateczności globalnej pręta: My,Ed/Mb,Rd = 0.52 < 1.00 ( (1)) 20

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem Wyciąg z obliczeń 1. Zebranie obciążeń Stropodach Obciążenie Y qk Y f qo 2x papa termozgrzewalna 0,15 kn/m2 0,15 1,2 0,18 Szlichta cementowa 5cm 21 kn/m3 21*0,05 1,05 1,3 1,365 Folia PE 0,002kN/m2 0,002

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07 PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny... 3.

Opis techniczny... 3. POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny... 3. 1. Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3. Opis konstrukcji budynku 4. Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 m o d u s PDK/0002/POOK/12 STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 1.Informacje ogólne 2.Charakterystyka budynku 3.Opis techniczny budynku 4.Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia Spis zawartości 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Cel i zakres opracowania 1.4. Opis stanu istniejącego konstrukcji 2. Analiza stanu technicznego budynku 3. Wnioski

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO WYBRANEGO FRAGMENTU PRZEDSZKOLA NR 105 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 24 WE WROCŁAWIU, POD KĄTEM PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH OBIEKT: Przedszkole Nr 105 Wrocław przy ul.

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N ZADANIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH AKN-793 EKSPERTYZA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚĆI POMIESZCZEŃ PIWNICY

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa Wykonawstwo robót budowlanych Produkcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjonowanie kruszyw Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE Nazwa obiektu: PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE PROJEKT I OBLICZENIA KONSTRUKCJI NOŚNEJ OKŁADZINY KAMIENNEJ ELEWACJI PLANETARIUM ŚLASKIEGO Jednostka

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPETYZA TECHNICZNA o stanie technicznym budynku administracyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Pl. Wolności 1 1. PODSTAWA OPACOWANIA - Umowa nr 24/2009 z dnia 29.05.2009 r., - 2. PZEDIOT I CEL OPACOWANIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. inwentaryzacją mieszkania i wykonaniem dokumentacji fotograficznej, przez PINB),

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. inwentaryzacją mieszkania i wykonaniem dokumentacji fotograficznej, przez PINB), OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. - Zlecenie Inwestora (PINB w Krakowie), - Oględziny budynku wykonane dnia 11.10.2011, połączone ze szkicową inwentaryzacją mieszkania i wykonaniem dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 1 SPIS ZAWARTOŚCI Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 Rysunki konstrukcyjne : Schemat konstrukcyjny wiaty W-1 K-001 Schemat konstrukcyjny wiaty W-2 K-002 Schemat konstrukcyjny wiaty

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 0.0 KOPIE UPRAWNIEŃ AUTORA OPRACOWANIA 1.0 TEMAT 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 2.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4.0

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO 134.12-05 Strona 1 z 14 SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO DLA PROJEKTU REWITALIZACJI - REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MAGAZYNU TEATRU IM. JULIUSZA ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PODDASZA, BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I&P PROJECT Iwona Urbańska 09-100 Skarżyn, Aleja Lipowa 9 tel.: 505 110 449 INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Inwestor: Gmina Miasto Płońsk 09 100 Płońsk. ul. Płocka 39 Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo