WODOCIÑGI I KANALIZACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WODOCIÑGI I KANALIZACJA"

Transkrypt

1 Zespó autorów pod redakcjà prof. Waldemara uchowickiego WODOCIÑGI I KANALIZACJA Projektowanie Monta Eksploatacja Modernizacja prof. Waldemar uchowicki, W odzimierz Berdychowski, Anna Biela, Jacek Dawidowicz, Joanna Dolecka, Joanna Gwoêdziej-Mazur, Tomasz Jaruga, Jacek Leszczyƒski, Jakub Kanarek, Andrzej Królikowski, Maria Orzechowska, Maria Pe da-sypu a, Bohdan Ptoszek, Marek Siwek, Miros awa Sobczyk, Katarzyna Strza ka, Piotr K. Tuz, Aleksander Usakiewicz, Maria Walery, Piotr Wichowski, Jakub uchowicki Stan prawny na listopad 2011 r. Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2011

2 Copyright 2001 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ISBN Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska Warszawa tel.: 022/ , fax: 022/ , Redaktor odpowiedzialny: Katarzyna Staroƒ Redaktor techniczny: Joanna Czarnecka-Lewandowska, Bo ena Ha uszczyƒska Sk ad: Dariusz Ziach Druk: SEMAFIC, Warszawa Wszelkie prawa zastrze one. Prawo do tytu u i licencji jest w asnoêcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie ca oêci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie na noênikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody wydawcy jest zabronione.

3 WODOCIĄGI Dział 3, rozdział 4, podrozdział 1.4, str Wodomierze i ciepłomierze Zakres i metody sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej wodomierzy Podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej wodomierza nale y dokonaç: Oględziny i sprawdzenia 1) ogl dzin wodomierza, podczas których sprawdza si zgodnoêç oznaczeƒ, wymiarów i miejsc umieszczenia cechy legalizacji lub cech zabezpieczajàcych; 2) sprawdzenia majàcego na celu stwierdzenie, czy wodomierz odpowiada wymaganiom pod wzgl dem jego w aêciwoêci metrologicznych. Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwotnej wodomierza, dzia ajàcego na zasadach mechanicznych, któremu zosta nadany znak zatwierdzenia typu EWG, nale y: 1) okreêliç strat ciênienia, która powinna byç mniejsza ni wartoêç podana w decyzji zatwierdzenia typu, 2) wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci wodà o temperaturze 20 ± 10) C z zakresów: a) od 0,9 Q max do Q max, b) od Q t do 1,1 Q t, c) od Q min do 1,1 Q min, W pozosta ych przypadkach nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci wodà o temperaturze (20 ± 10) C z zakresów: Błędy wskazań wodomierza 1) od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ) albo od 0,9 q s do q s,

4 Dział 3, rozdział 4, podrozdział 1.4, str Wodomierze i ciepłomierze WODOCIĄGI 2) od Q t (q t ) do 1,1 Q t (q t ), 3) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ). Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwotnej wodomierza, dzia ajàcego na zasadach mechanicznych, przeznaczonego do wody ciep ej, któremu zosta nadany znak zatwierdzenia typu EWG, nale y: 1) ustaliç wytrzyma oêç na ciênienie, w szczególnoêci przy u yciu wody zimnej, przy czym wodomierz powinien wytrzymaç bez przecieków i bez sàczenia si wody przez korpus ciênienie statyczne 1,6 razy wi ksze od górnego ciênienia granicznego zadanego przez 1 minut, 2) wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: a) od 0,9 Q max do Q max, b) od Q t do 1,1 Q t, c) od Q min do 1,1 Q min wodà o temperaturze (50 ± 5) C, chyba e w decyzji zatwierdzenia typu dopuszczona zosta a mo liwoêç sprawdzenia wodomierza podczas legalizacji wodà zimnà; wówczas sprawdzenie nale y wykonaç wodà o temperaturze (20 ± 10) C, stosujàc wartoêç b dów granicznych dopuszczalnych okreêlonych dla wodomierzy do wody zimnej. W pozosta ych przypadkach nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ) albo od 0,9 q s do q s, 2) od Q t (q t ) do 1,1 Q t (q t ), 3) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ), wodà o temperaturze (50 ± 5) C, chyba e w decyzji zatwierdzenia typu dopuszczona zosta a mo liwoêç sprawdzenia wodomierza podczas legalizacji wodà zimnà; wówczas sprawdzenie nale y wykonaç wodà o temperaturze (20 ± 10) C, stosujàc wartoêç b dów granicznych dopuszczalnych okreêlonych dla wodomierzy do wody zimnej.

5 WODOCIĄGI Dział 3, rozdział 4, podrozdział 1.4, str Wodomierze i ciepłomierze Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwotnej i ponownej wodomierza, dzia ajàcych na zasadach mechanicznych, przeznaczonych do wody goràcej, nale y wyznaczyç b dy wskazania wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ) albo od 0,9 q s do q s, 2) od Q t (q t ) do 1,1 Q t (q t ), 3) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ) wodà o temperaturze (50 ± 5) C, chyba e w decyzji zatwierdzenia typu dopuszczona zosta a mo liwoêç sprawdzenia wodomierza podczas legalizacji wodà zimnà; wówczas sprawdzenie nale y wykonaç wodà o temperaturze (20 ± 10) C, stosujàc wartoêç b dów granicznych dopuszczalnych okreêlonych dla wodomierzy do wody zimnej. Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwotnej i ponownej wodomierza, dzia ajàcych na zasadach elektronicznych lub mechanicznych z urzàdzeniami elektronicznymi lub bez, przeznaczonych do wody zimnej, nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q 1 do 1,1 Q 1, 2) od Q 2 do 1,1 Q 2, 3) od 0,9 Q 3 do Q 3 wodà o temperaturze (20 ± 10) C. W zale noêci od kszta tu krzywej b dów wodomierza mogà byç przyj te inne strumienie obj toêci, okreêlone w decyzji zatwierdzenia typu. Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwotnej i ponownej wodomierza sprz onego, w przypadku gdy: 1) wodomierz g ówny i boczny zosta y sprawdzone oddzielnie, nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla nast pujàcych wartoêci strumienia obj toêci: a) Q t1 (q t1 ) jeêli Q t (q t ) = Q t2 (q t2 ) albo

6 Dział 3, rozdział 4, podrozdział 1.4, str Wodomierze i ciepłomierze WODOCIĄGI b) Q min1 (q min1 ) jeêli Q t (q t ) = Q t1 (q t1 ), c) Q f (q f ) wodà o temperaturze (20 ± 10) C; 2) sprawdzono tylko wodomierz boczny, nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla nast pujàcych wartoêci strumienia obj toêci: a) od 0,9 Q max (q s ) do Q max (q s ) albo od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ), b) od Q t1 (q t1 ) do 1,1 Q t1 (q t1 ), c) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ) jeêli Q t (q t ) = Q t1 (g t1 ), d) Q f (q f ), e) Q h (q h ) wodà o temperaturze (20 ± 10) C, gdzie: Q f (q f ) oznacza strumieƒ obj toêci w zakresie prze àczania, o wartoêci mniejszej od wartoêci strumienia obj toêci prze àczania, przy rosnàcej wartoêci strumienia obj toêci; Q h (q h ) oznacza strumieƒ obj toêci w zakresie prze àczania, o wartoêci wi kszej od wartoêci strumienia obj toêci prze àczania, przy malejàcej wartoêci strumienia obj toêci. WartoÊci strumieni obj toêci Q f (g f ) i Q h (g h ) nie powinny ró niç si o 10% lub 600 l/h od wartoêci strumienia obj toêci prze àczania. Je eli podczas sprawdzania nie mo na uzyskaç wartoêci strumienia obj toêci w okreêlonych w tych punktach granicach z powodu zbyt niskiego ciênienia zasilania, badania nale y wykonaç przy strumieniu obj toêci o wartoêci mo liwie najbli szej wartoêci strumienia obj toêci prze àczania. Oznaczenia strumieni obj toêci wodomierzy pojedynczych powinny byç uzupe nione indeksami: 1 w przypadku wodomierza g ównego i 2 w przypadku wodomierza bocznego.

7 WODOCIĄGI Dział 3, rozdział 4, podrozdział 1.4, str Wodomierze i ciepłomierze Podczas sprawdzenia przy legalizacji ponownej wodomierzy, dzia ajàcych na zasadach mechanicznych przeznaczonych do wody zimniej mechanicznie nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ) albo od 0,9 q s do q s, 2) od Q t (q t ) do 1,1 Q t (q t ), 3) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ) wodà o temperaturze (20 ± 10) C. Podczas sprawdzenia przy legalizacji ponownej wodomierzy, dzia ajàcych na zasadach mechanicznych, przeznaczonych do wody ciep ej, nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ) albo od 0,9 q s do q s, 2) od Q t (q t ) do 1,1 Q t (q t ), 3) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ) wodà o temperaturze (50 ± 5) C, chyba e w decyzji zatwierdzenia typu dopuszczono mo liwoêç sprawdzenia wodomierza podczas legalizacji wodà zimnà; wówczas sprawdzenie nale y wykonaç wodà o temperaturze (20 ± 10) C, stosujàc wartoêç b dów granicznych dopuszczalnych okreêlonych dla wodomierzy do wody zimnej. Podczas sprawdzenia przy legalizacji ponownej wodomierzy, w wyniku dokonania oceny zgodnoêci nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q 1 do 1,1 Q 1 ; 2) od Q 2 do 1,1 Q 2 ; 3) od 0,9 Q 3 do Q 3. KONIEC PRZYK ADU

8 UJĘCIA WODY Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych UJĘCIA PŁYTKICH WÓD PODZIEMNYCH Płytkie wody podziemne wykorzystywane do celów wodo ciągowych są to zazwyczaj wody o tzw. swobodnym zwier ciadle, zalegające na głębokości od 3 m do ok. 20 m pod po wierzchnią terenu, które można ujmować za pomocą dre nów, studni kopanych lub studni wierconych. Ujęcie wody za pomocą ciągów drenowych (rys /1) stosuje się w przypadku wody podziemnej zalegającej na głębokości 5 7 m pod powierzchnią terenu. Ciągi drenowe ułożone są na dnie wykopu i obsypane materiałem filtra cyjnym (piaskowo żwirowym) jedno, dwu lub wielowar stwowym o uziarnieniu dostosowanym do uziarnienia war stwy wodonośnej i perforacji rur drenowych. Tworzą one zwykle układy zbiorcze, w skład których wchodzi kilka ciągów oraz studnia zbiorcza gromadząca ujmowaną wodę. Ciągi drenowe powinny być posadowione w spągu war stwy wodonośnej i wyposażone w studzienki kontrolne o średnicy min. 1 m, rozmieszczone w odstępach około 30 m. Studzienki te służą do kontroli pracy ciągów dreno wych oraz ich czyszczenia. Najczęściej przewody drenowe wykonywane są z rur ceramicznych, perforowanych rur ka mionkowych lub rur z tworzyw sztucznych. Prędkość prze pływu wody w drenie powinna mieścić się w granicach 0,5 0,7 m/s, przy czym w gruntach piaszczystych minimal ne prędkości nie powinny spadać poniżej 0,3 m/s, a w gruntach gliniastych poniżej 0,15 m/s. Ujęcie wody za pomocą ciągów drenowych

9 Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych UJĘCIA WODY Rysunek /1. Ujęcie za pomocą drenów 1 dreny, 2 studzienki kontrolne, 3 studzienka zbiorcza, 4 pompownia Ujęcie wody za pomocą studni kopanych Ujęcie wody za pomocą studni kopanych stosowane jest wówczas, gdy dąży się do ujmowania stosunkowo płytko położonej wody w większej ilości. Studnię buduje się zwy kle jako pionowy szyb o przekroju kołowym ze ścianami najczęściej z betonu lub żelbetu, wykonanymi na mokro w czasie budowy. Właściwą głębokość posadowienia stud nia osiąga przez jej opuszczanie w głąb warstwy wodono śnej przy równoczesnym wybieraniu ziemi z dna studni ręcznie lub sprzętem mechanicznym. Elementy studni Podstawowymi elementami składowymi studni kopanych są: 1) wieniec zaopatrzony w swej dolnej części w ostrze (nóż) służące do zagłębiania się studni w grunt, 2) płaszcz (obudowa szybu studni),

10 UJĘCIA WODY Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych 3) obudowa górna studni wykonana w postaci pokrywy lub pomieszczenia np. dla pompowni. Studnie kopane wykorzystywane jako ujęcia wody dla wo dociągów mają zwykle średnice rzędu 2 5 m, a głębokość ich zapuszczania sięga m. Dopływ wody do wnętrza studni może się odbywać w trojaki sposób (rys /2): 1) przez otwory wykonane w ścianach bocznych; wówczas studnia posiada pełne betonowe dno i jest dogłębiona, do chodzi bowiem do nieprzepuszczalnej warstwy spągowej, 2) przez dno wykonane w postaci kilku warstw zasypki piaskowo żwirowej, a studnia jest studnią zawieszoną (niedogłębioną), nie sięga nieprzepuszczalnej warstwy spągowej, 3) przez dno i otwory w ścianach bocznych w przypadku znacznej miąższości (grubości) warstwy wodonośnej. Dopływ wody do studni Studnie kopane z bocznym dopływem wody mają otwory wlotowe wykonane w płaszczu studziennym, które są za bezpieczone siatką filtrową lub specjalnym układem warstw obsypki piaskowo żwirowej, zapobiegającej wpłu kiwaniu cząstek gruntu warstwy wodonośnej do wnętrza studni. Wydajność studni kopanej zasilanej przez otwory wlotowe w ścianach bocznych można oszacować z następującej za leżności: Q b 2 2 H h = π k R ln r 2H s = 1,36 k s R lg r z z 2 H h = 1,36 k R lg r (m 3 /s) (4.4.2./1) gdzie: Q b wydajność studni zasilanej przez ściany boczne (m 3 /s), z 2 =

11 Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych UJĘCIA WODY k współczynnik filtracji (m/s), R zasięg leja depresji (m), r z promień zewnętrzny studni (m), s depresja wody w studni (m), H miąższość strumienia wody podziemnej (m), h głębokość wody w studni w czasie jej poboru (m). Rysunek /2. Schemat ujmowania wody za pomocą studni kopanych a) dopływ wody przez otwory w ścianach bocznych, b) dopływ wody przez dno i otwory w ścianach bocznych, c) dopływ wody przez dno. 1 płaszcz studni, 2 dno studni, 3 otwory wlotowe boczne, 4 zasypka żwirowo-piaskowa dna, 5 uszczelnienie gliną lub iłem, 6 szczelne przykrycie, 7 obrukowanie. Studnie kopane z dopływem dennym mają najczęściej otwarte dno studni, utworzone z kilku warstw zasypki pia skowo żwirowej o grubości około 0,25 m każda i uziarnie niu dostosowanym do uziarnienia warstwy wodonośnej. Średnica ziaren materiału, z którego wykonane są poszcze gólne warstwy zasypki zmniejsza się wraz ze wzrostem głę

12 UJĘCIA WODY Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych bokości ich zalegania. Dno studni w jej wnętrzu stanowi gruby żwir lub kamień. Wydajność studni zasilanej przez dno, określić można z na stępującej zależności (wzór Forchheimera): β k s rw Q (m 3 d = /s) (4.4.2./2) rw 1 R gdzie: Q d wydajność studni zasilanej przez dno (m 3 /s), k współczynnik filtracji (m/s), R zasięg leja depresji (m), r w promień wewnętrzny studni (m), s depresja wody w studni (m), β współczynnik zależny od kształtu dna i strug dopływa jących; dla dna i dopływu półkolistego β = ~ 6, dla dna płaskiego β = ~ 4, dla pośrednich warunków dopływu wody β = ~ 5. r Z uwagi na fakt, iż stosunek w R /2 przybiera postać: jest bardzo mały, zależność Q d = β k s r w (m 3 /s) (4.4.2./3) Wydajność studni zasilanej przez otwory w ścianach bocz nych i dno, przedstawionej na rys /2 oblicza się, su mując napływ wody przez ściany boczne i dno: Q s = Q b + Q d (m 3 /s) (4.4.2./4) gdzie: Q s wydajność studni zasilanej przez otwory w ścianach bocznych i dno (m 3 /s), Q b wydajność studni zasilanej przez otwory w ścianach bocznych (m 3 /s), Q d wydajność studni zasilanej przez dno (m 3 /s).

13 Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych UJĘCIA WODY Ujęcie wody za pomocą układu lewarowego Ujęcie wody za pomocą układu lewarowego stosowane jest w przypadku, gdy dynamiczne zwierciadło wody podziem nej ujmowanej za pomocą studni wierconych leży płytko pod terenem (ok. 7 m). Wówczas bowiem woda spływa do studni zbiorczej pod ciśnieniem niższym od atmosferycz nego. Typowy układ lewarowy składa się z szeregu studni wierconych, przewodu lewarowego (lewara), studni zbior czej i wyposażenia pozwalającego na utrzymanie lewara w ruchu i zapewniającego jego prawidłowe działanie (rys /3). Przewód lewarowy wykonany jest zazwyczaj z rur żeliw nych kielichowych i stalowych łączonych na podwójny kie lich z uszczelką gumową, spawanych lub łączonych kołnie rzowo. Układa się go zawsze wzdłuż linii studni w odległo ści około 4 5 m z lekkim wzniosem w kierunku przepływu wody (studnia zbiorcza). Specyficzny sposób ułożenia lewa ra związany jest z odprowadzeniem powietrza i gazów wy dzielających się z wody w czasie jej przepływu pod obniżo nym ciśnieniem. Wielkość wzniosu kształtuje się w grani cach 0,5 5 i zależy od długości przewodu lewarowego. Rysunek /3. Typowy układ lewarowy PRZYK ADU KONIEC 1 studnie wiercone, 2 studnia zbiorcza, 3 przewód lewarowy, 4 przewód ssawny pompy, 5 przewód odpowietrzający, 6-kierunek spływu wód gruntowych

14 UJĘCIA WÓD Dział 4, rozdział 6, podrozdział 2, str Eksploatacja ujęć wody UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ Uj cia wód podziemnych w postaci studni kopanych wymagajà sta ej ich kontroli, poniewa obiekty te ujmujà z regu y wod z p ytkiej warstwy wodonoênej, nara onej na ska enie bakteriologiczne. Stàd te konieczne jest zabezpieczenie studni przed przypadkowym podtopieniem wodà deszczowà oraz jej przenikaniem do wn trza studni. CzynnoÊci eksploatacyjne przy studniach kopanych powinny obejmowaç okresowe czyszczenie mechaniczne obudowy, usuwanie z dna nagromadzonych osadów oraz renowacj warstwy filtracyjnej za pomocà wyp ukanego wiru i piasku w przypadku dennego zasilania studni. Ka demu oczyszczaniu i renowacji studni, wykonywanej przeci tnie co 1-2 lata, towarzyszyç musi jej dezynfekcja. Po zakoƒczeniu procesu czyszczenia nale y pobraç próbk wody, poddaç jà analizie jakoêciowej i bakteriologicznej w celu sprawdzenia przydatnoêci wody do picia. Czynności eksploatacyjne przy studniach kopanych Eksploatacja uj ç wykonanych jako poziome ciàgi drenowe, podobnie jak w przypadku studni kopanych, wymaga kontroli iloêci i jakoêci wody oraz z regu y jej dezynfekcji, gdy p ytkie wody podziemne ujmowane takimi ciàgami sà nara one na kontakt z wodami powierzchniowymi zanieczyszczonymi bakteriologicznie. Uk ad ciàgów drenowych wraz ze studzienkami kontrolnymi wymaga systematycznego okresowego oczyszczania z osadów doprowadzanych z ujmowanà wodà. Teren uj cia powinien byç zagospodaro- Eksploatacja ujęć wykonanych jako ciągi drenowe

15 Dział 4, rozdział 6, podrozdział 2, str Eksploatacja ujęć wody UJĘCIA WÓD wany i u ytkowany zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w strefie ochrony sanitarnej. Eksploatacja ujęć wód źródlanych Eksploatacja ujęć wód podziemnych z głębokich warstw wodonośnych Kontrola głębokości studni i jej obudowy Przy korzystaniu z uj cia wód êródlanych zabiegi eksploatacyjne obejmujà sta à obserwacj warunków jego pracy, dotyczàcà wydajnoêci êród a, temperatury i jakoêci wody oraz kontrol stanu technicznego obiektów budowlanych i urzàdzeƒ mechanicznych. Konieczne jest codzienne notowanie iloêci ujmowanej wody oraz pobieranie w ustalonych okresach próbek wody do analiz fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych. Komory czerpalne uj ç powinny byç okresowo oczyszczane z osadów i mu ów z ewentualnà wymianà dennych warstw zasypkowych, w przypadku êróde wst pujàcych. Nale y równie prowadziç sta à kontrol warunków sanitarnych uj cia oraz zabezpieczyç je przed dop ywem wód opadowych, poniewa mogà one stanowiç zagro enie dla stanu czystoêci êród a. Prawid owa eksploatacja uj ç wód podziemnych z g bokich warstw wodonoênych, wykonanych w postaci studni wierconych, polega na w aêciwej obs udze urzàdzeƒ do poboru wody, okresowych pomiarach poziomu zwierciad a statycznego i dynamicznego wody w studniach i ich otoczeniu oraz kontroli jakoêci ujmowanej wody. Systematycznie nale y tak e rejestrowaç iloêç pobranej wody i zu ycie energii elektrycznej przez urzàdzenia do czerpania wody. Kontrola powinna obejmowaç równie g bokoêç studni i jej obudow. Wyniki obserwacji pozwalajà wnioskowaç o warunkach pracy studni, na przyk ad; 1) obni enie si zwierciad a statycznego i dynamicznego przy niezmienionej jednostkowej wydajnoêci studni mo e byç spowodowane obni eniem poziomu wody w warstwie wodonoênej w rejonie uj cia;

16 UZDATNIANIE WODY Dział 5, rozdział 3, podrozdział 4.1, str Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia Urządzenia do koagulacji wody Komory flokulacji Podstawowà funkcjà komór flokulacji jest zapewnienie optymalnych warunków do aglomeracji drobnych k aczków w wi ksze i utrzymanie ich w stanie zawieszenia. Dlatego w stacjach uzdatniania wody montowane sà specjalne komory reakcji, w których odbywa si wolne mieszanie wody zawierajàcej rozprowadzony w niej uprzednio koagulant. Aglomeracja zhydrolizowanych czàstek koagulantu z koloidami oraz innymi domieszkami zawartymi w wodzie przebiega w odpowiednim czasie, który jest zale ny od bardzo wielu czynników. Na szybkoêç tego procesu ma wp yw sk ad jonowy wody, m tnoêç, barwa, zasadowoêç, temperatura oraz dawka i rodzaj zastosowanego reagenta oraz czas flokulacji. Rodzaj i dawka koagulanta, jak i czas flokulacji dobierany jest w zale noêci od sk adu wody i w wi kszoêci przypadków jest wyznaczany w trakcie badaƒ technologicznych. Proces flokulacji w poczàtkowej fazie objawia si wzrostem m tnoêci uzdatnianej wody w wyniku tworzenia si bardzo du ej liczby drobnych k aczków, które po aglomeracji klarujà wod w ca ej obj toêci. Do komór flokulacji uzdatniana woda dop ywa wymieszana z koagulantem po komorach szybkiego mieszania. Czas zatrzymania wody w komorach flokulacji w zale noêci od potrzeb i rodzaju komory wynosi od minut. Proces flokulacji

17 Dział 5, rozdział 3, podrozdział 4.1, str Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia UZDATNIANIE WODY W celu uzyskania dobrych efektów flokulacji konieczne jest zapewnienie optymalnych warunków hydrodynamicznych polegajàcych na w aêciwej intensywnoêci mieszania wody w ca ej obj toêci komory, w której wszystkie k aczki pozostanà w zawieszeniu i nie ulegnà rozbiciu. Obecnie coraz cz Êciej projektuje si komory flokulacji zespolone z komorami szybkiego mieszania i osadnikami. W tak przyj tym rozwiàzaniu unika si mo liwoêci sedymentacji zawiesiny k aczkowatej na drodze mi dzy komorà flokulacji a osadnikiem. Wa ne jest, aby pr dkoêç wody przy mieszaniu by a dostateczna do utrzymania k aczków w stanie zawieszenia, ale nie by a za du a, poniewa k aczki mog yby ulec zniszczeniu. Rodzaje komór flokulacji Zale nie od sposobu mieszania rozró nia si nast pujàce komory flokulacji: 1) hydrauliczne mieszanie odbywa si za pomocà strumienia przep ywajàcej wody: a) korytarzowe, z poziomym ruchem wody, b) z wirowym ruchem wody, c) z ruchem wodoskr tnym; 2) mechaniczne mieszanie odbywa si za pomocà mieszade mechanicznych o osi poziomej i pionowej: a) ( opatkowe, ramowe i apowe). Korytarzowa komora flokulacji (rys /1) zbudowana jest z elbetowego zbiornika, który podzielony jest pionowymi Êciankami na wàskie korytarze. Woda uzdatniana przep ywa po kolei przez wszystkie korytarze, a do g ównego wylotu na koƒcu kana u. Mieszanie odbywa si na skutek wielokrotnej zmiany kierunku przep ywajàcej wody i towarzyszàcym temu wtórnym ruchom strug wody w kierunku poprzecznym. Czas przebywania wody w komorach korytarzowych przyjmuje si ok min, pr dkoêç przep ywu wody od 0,2 do 0,3 m/s, g bokoêç wody na poczàtku komory wynosi

18 UZDATNIANIE WODY Dział 5, rozdział 3, podrozdział 4.1, str Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia oko o 3 metrów, a szerokoêç poszczególnych koryt nie powinna byç mniejsza ni 0,8 m. Uwzgl dniajàc wymaganà liczb zmian kierunku przep ywu wody stosuje si 8 10 korytarzy, a dno nachylone jest w kierunku kana u odprowadzajàcego. Wymagana du a powierzchnia oraz stosunkowo ma a sprawnoêç tych komór powodujà, e rozwiàzania tego typu nie znajdujà cz stego zastosowania. Rysunek /1. Hydrauliczna komora labiryntowa o poziomym ruchu wody 1 dopływ wody z mieszalnika, 2 przegrody, 3 odpływ wody z komory, 4 zastawka, 5 kanał obiegowy, 6 kanał do usuwania osadu Wodoskr tna komora flokulacji (rys /2) ma kszta t pionowej rury wspó Êrodkowo zespolonej z elbetowym pionowym cylindrycznym osadnikiem. Woda dop ywa do komory reakcji poprzez dwa sta e wyloty w kszta cie nieru-

19 Dział 5, rozdział 3, podrozdział 4.1, str Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia UZDATNIANIE WODY chomego m ynka Segnera, zakoƒczone dyszami, z których wyp ywajà dwa strumienie wody, styczne do obwodu komory reakcji, z pr dkoêcià 2 3 m/s. Wskutek nadania wodzie ruchu wirowego przez wyloty oraz pod wp ywem opadania wody ku do owi wytwarza si specjalny ruch wody nazywany ruchem wodoskr tnym; uzyskuje si w ten sposób bardzo dobre warunki mieszania. W dolnej cz Êci komory reakcji umieszczona jest kierownica, która powoduje zmian ruchu wodoskr tnego na liniowy w osadniku otaczajàcym komor reakcji. Kierownica sk ada si ze skrzy owanych p yt o wysokoêci 0,8 m, tworzàcych pionowe kana y o wymiarach oko o 0,5 0,5 m. Rysunek /2. Wodoskrętna hydrauliczna komora flokulacji zespolona z osadnikiem pionowym 1 komora flokulacji, 2 dopływ wody z mieszalnika, 3 kierownica, 4 osadnik, 5 odpływ wody z osadnika, 6 przewód do usuwania osadu z osadnika

20 UZDATNIANIE WODY Dział 5, rozdział 3, podrozdział 4.1, str Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia WydajnoÊç wodoskr tnych komór reakcji nie przekracza 3000 m 3 /d, a czas przep ywu wody przez komor powinien wynosiç minut. Wyloty przewodu doprowadzajàcego powinny byç umieszczone na g bokoêci 0,5 m od zwierciad a wody w komorze. WysokoÊç u yteczna komory reakcji ( àcznie z kierownicà) powinna stanowiç oko o 90% wysokoêci strefy sedymentacyjnej osadnika pionowego. Komora flokulacji z wirowym ruchem wody (rys /3) ma w dolnej cz Êci kszta t odwróconego sto ka, w górnej zaê walca. Rysunek /3. Hydrauliczna komora flokulacji z wirowym ruchem wody 1 dopływ wody z mieszalnika, 2 przewód zbiorczy z otworami, 3 odpływ wody z komory KONIEC PRZYK ADU Komory tego typu majà w planie przekrój ko owy lub prostokàtny. Zasada dzia ania komór polega na tym, e woda doprowadzana jest od do u komory razem z koagulantem ruchem wirowym w kierunku od do u do góry, przy czym

21 SIEĆ WODOCIĄGOWA Dział 6, rozdział 6, podrozdział 2, str Metody czyszczenia sieci wodociągowych METODA HYDRAULICZNA Podstawowym założeniem w tej metodzie jest wykorzysta nie wody do czyszczenia przewodów wodociągowych. W zależności od rodzaju stosowanego środka płuczącego możemy wyodrębnić metodę płukania wodą wodociągową oraz mieszaniną wodno powietrzną. Płukanie wnętrza przewodów wodą wodociągową ma na celu usunięcie z nich zanieczyszczeń i łatwo usuwalnych osadów. Dobre rezultaty osiąga się, kiedy zewnętrzne prze wody wykonane są z rur o małych średnicach, a płukany odcinek znajduje się w pobliżu przewodu magistralnego. Wiadomo powszechnie, że w celu wypłukania z przewodu piasku, żwiru itp. konieczne jest uzyskanie odpowiedniej prędkości przepływu, która powinna stworzyć warunki, umożliwiające rozmycie osadu, a następnie dalsze transpor towanie. Prędkość przepływającego strumienia wody jest skorelowana ze średnicą przewodów i uziarnieniem osa dów. Powinna ona zawierać się w przedziale od 1,0 do 1,5 m/s. Oczywiście wartości tych prędkości mogą ulegać zwiększeniu w konkretnych sytuacjach (zależnie od specy fiki osadu). W niektórych przypadkach ta metoda nie przy nosi pożądanych efektów. Metoda płukania wodą wodociągową Nazwa metody oddaje jej istotę, która polega na zastoso waniu w procesie płukania sieci wodociągowej mieszani ny wodno powietrznej. Do płynącej przewodem wody o prędkości mieszczącej się granicy od 0,4 do 0,5 m/s, Płukanie mieszaniną wodno-powietrzną

22 Dział 6, rozdział 6, podrozdział 2, str Metody czyszczenia sieci wodociągowych SIEĆ WODOCIĄGOWA w odstępach 2 3 minutowych wtłaczane jest powietrze o ciśnieniu 5 atm. Proporcje ilości wody do ilości wtłacza nego powietrza są zawarte w przedziale stosunku od 1 : 50 do 1 : 100. Ta metoda pozwala na skrócenie czasu nie zbędnego do płukania rurociągu z kilku dni (przy zastoso waniu samej wody) do kilku godzin (przy zastosowaniu mieszaniny wodno powietrznej). Powietrze wtłaczane do zewnętrznej sieci wodociągowej odprowadzane jest z niej przez zewnętrzne hydranty przeciwpożarowe. W trakcie płukania tą metodą w sieci występują drgania, które mogą spowodować uszkodzenia złączy (ich szczelno ści). Niepożądanym skutkiem tej metody może być również wywołanie zjawiska uderzenia hydraulicznego. KONIEC PRZYK ADU

23 ARMATURA Dział 7, rozdział 2, str Armatura regulująca przepływ wody (uzbrojenie zaporowe) 7.2. ARMATURA REGULUJĄCA PRZEPŁYW WODY (UZBROJENIE ZAPOROWE) Transportowana systemami przewodów woda powinna charakteryzowaç si okreêlonymi parametrami technicznymi. Zapewnienie wymaganych ich wielkoêci mo e zostaç osiàgni te poprzez zastosowanie w tych uk adach armatury regulujàcej. Jak ju wczeêniej przedstawiono na rysunku 7.1./1, który prezentuje klasyfikacj armatury, w grupie uzbrojenia regulujàcego przep yw wody zosta y wyodr bnione dwie linie ciàgów rozwiàzaƒ technicznych tych urzàdzeƒ ciênieniowy oraz przep ywowy. W odniesieniu do pierwszej grupy rozwiàzaƒ technicznych urzàdzeƒ znajduje zastosowanie opublikowana w maju 2004 r. norma PN-EN 1567 pt. Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ciênienia wody. Wymagania i badania. Zosta y bowiem w niej zawarte informacje dotyczàce wymagaƒ w zakresie wymiarów, jak równie materia ów i wymagaƒ u ytkowych zaworów redukcyjnych i zespolonych zaworów redukujàcych ciênienie wody. Armatura b dàca przedmiotem wymienionej normy charakteryzuje si wielkoêcià nominalnà w przedziale od DN8 do DN100 oraz parametrem ciênienia wlotowego niewi kszego ni 1,6 MPa. W zale noêci od ich przeznaczenia, tj. czy jest to armatura przeznaczona do monta u w uk adach wody zimnej, czy te wody goràcej dopuszczalna temperatura medium mo e byç na poziomie 30 C lub 80 C. Zdefiniowane zosta y ni ej opisane poj cia dotyczàce urzàdzeƒ stanowiàcych przedmiot normy. Armatura regulująca przepływ wody zawory ciśnieniowe]

24 Dział 7, rozdział 2, str Armatura regulująca przepływ wody (uzbrojenie zaporowe) ARMATURA Zawór redukcyjny ciênienia wody urzàdzenie majàce mo liwoêci techniczne redukcji ciênienia wody na wylocie do wielkoêci nastawionej lub zadanej. Zespolony zawór redukcyjny ciênienia wody charakteryzuje si tym, e w przestrzeni jednego korpusu sà zlokalizowane dwa rozwiàzania techniczne spe niajàce funkcj zaworu redukujàcego ciênienia (zaworu zaporowego) oraz zaworu zwrotnego. Zasady klasyfikacji zaworów Zasady klasyfikacji zaworów redukcyjnych i zespolonych zaworów redukcyjnych ciênienia wody winny byç przeprowadzane z uwzgl dnieniem nast pujàcych ich w aêciwoêci: 1) typ zaworu, który okreêla, czy jest to zawór redukcyjny ciênienia wody, czy te jest to zespolony zawór redukcyjny ciênienia wody; 2) wielkoêç nominalna zaworu, tj. DN; wytyczne zawarte w omawianej normie dotyczà wielkoêci Êrednic nominalnych zaworów w granicach od DN 8 do DN 100; wielkoêciom tych Êrednic nominalnych odpowiadajà wielkoêci nominalnego strumienia obj toêci (QN) w granicach od 0,10 l/s (0,36 m 3 /h) do 15,56 l/s (56 m 3 /h); wielkoêci tych nominalnych strumieni obj toêci (QN) zosta y okreêlone dla pr dkoêci przep ywu v = 2 m/s; 3) rodzaj koƒcówek przy àczeniowych; omawiany typ armatury mo e byç wykonany w wersjach z wieloma typami koƒcówek po àczeniowych, które zosta y zaprezentowane w normie; 4) sposób ich nastawiania, którymi mogà byç zawory dysponujàce mo liwoêcià nastawiania redukcji ciênienia oraz konstrukcje typu nienastawnego zaworu redukcyjnego ciênienia; 5) wielkoêci dopuszczalnych temperatur ich pracy, która dostosowana jest do ich przeznaczenia; zawory do wody zimnej charakteryzujà si dopuszczalnà maksymalnà wielkoêcià temperatury do 30 C, natomiast do wody goràcej maksymalna jej wielkoêç nie mo e byç wi ksza ni 80 C.

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2007 r. Dz.U.2007.209.1513 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH. dr inż. Iwona Polarczyk

ELEMENTY INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH. dr inż. Iwona Polarczyk ELEMENTY INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH dr inż. Iwona Polarczyk 1 Elementy instalacji wodociągowych Przyłącze wodociągowe Zestaw wodomierza głównego Filtr wody, zawór antyskażeniowy, zawory odcinające (armatura)

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach autorzy: dr in. Anna Charkowska dr in. Maciej Mijakowski dr in. Jerzy Sowa Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2005 Copyright 2005 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Część opisowa 1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2 Podstawa opracowania... 2 3 Instalacja odwodnienia terenu boiska... 2 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu... 2 3.2 Obliczenie ilości wody

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

P.P.H.U. "HAND-BRUK" Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec

P.P.H.U. HAND-BRUK Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec KATALOG WYROBÓW BETONOWYCH P.P.H.U. "HAND-BRUK" Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec ZAKŁAD PRODUKCYJNY MARCINKOWICE Biuro, tel/fax. 0-18 44 333 47, 0698 262 001 e-mail: biuro@handbruk.pl Internet:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów Wykonała: Joanna Kielar Wstęp teoretyczny Przeciski hydrauliczne można podzielić na dwie grupy: przeciski hydrauliczne niesterowane,

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń Zadanie 1 W urządzeniu do wyznaczania wartości współczynnika filtracji o powierzchni przekroju A = 0,4 m 2 umieszczono próbkę gruntu. Różnica poziomów h wody w piezometrach odległych o L = 1 m wynosi 0,1

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A

Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA (ETAP I) KANCELARIA PREZYDENTA R.P. WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych

Bardziej szczegółowo

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Koło Naukowe Drogowców Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Zakres prezentacji: Zalety i wady technologii bezwykopowych

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH Przedmiar robót SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W Data: 010-0-19 Budowa: Rzędowice działka nr 1/, Kody CPV: 511-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Obiekt: Boisko sportowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obiekty wodociągowe w Sopocie Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obecnie system wodociągowy w Sopocie zaopatruje mieszkańców w wodę za pomocą trzech ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze

Bardziej szczegółowo

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej.

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej. Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-TERM produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa*

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 5 ZESZYT 008 W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA I USTALENIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA ODWIERTÓW WÓD MINERALNYCH W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI WYK ADNIKA GAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI

WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenaŝem rozsączającym dla 4-12 OLM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenaŝem rozsączającym produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Usuwamy nieczystoœci

Usuwamy nieczystoœci OCZYSZCZALNIA CZY SZAMBO Czytelnik: Dzia³ka, na której budujemy dom, po³o ona jest ni ej ni s¹siednie i na koñcu ulicy. Osiedle nie jest nowe, a wiêc i domy maj¹ swoje lata. Wszystkie znajduj¹ siê na obszarze

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości

Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości dr Włodzimierz Berdychowski Budownictwo Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości t en m l ragek.p f y t ow zkar m r e Daww.b w Copyright 2011 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Opady atmosferyczne O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Pojęcia Opad atmosferyczny- produkt kondensacji pary wodnej, wypadający z chmur pod wpływem siły

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. 1345 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç wagi samochodowe do wa enia pojazdów w ruchu, oraz szczegó owego zakresu badaƒ i sprawdzeƒ

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo