WODOCIÑGI I KANALIZACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WODOCIÑGI I KANALIZACJA"

Transkrypt

1 Zespó autorów pod redakcjà prof. Waldemara uchowickiego WODOCIÑGI I KANALIZACJA Projektowanie Monta Eksploatacja Modernizacja prof. Waldemar uchowicki, W odzimierz Berdychowski, Anna Biela, Jacek Dawidowicz, Joanna Dolecka, Joanna Gwoêdziej-Mazur, Tomasz Jaruga, Jacek Leszczyƒski, Jakub Kanarek, Andrzej Królikowski, Maria Orzechowska, Maria Pe da-sypu a, Bohdan Ptoszek, Marek Siwek, Miros awa Sobczyk, Katarzyna Strza ka, Piotr K. Tuz, Aleksander Usakiewicz, Maria Walery, Piotr Wichowski, Jakub uchowicki Stan prawny na listopad 2011 r. Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2011

2 Copyright 2001 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ISBN Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska Warszawa tel.: 022/ , fax: 022/ , Redaktor odpowiedzialny: Katarzyna Staroƒ Redaktor techniczny: Joanna Czarnecka-Lewandowska, Bo ena Ha uszczyƒska Sk ad: Dariusz Ziach Druk: SEMAFIC, Warszawa Wszelkie prawa zastrze one. Prawo do tytu u i licencji jest w asnoêcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie ca oêci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie na noênikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody wydawcy jest zabronione.

3 WODOCIĄGI Dział 3, rozdział 4, podrozdział 1.4, str Wodomierze i ciepłomierze Zakres i metody sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej wodomierzy Podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej wodomierza nale y dokonaç: Oględziny i sprawdzenia 1) ogl dzin wodomierza, podczas których sprawdza si zgodnoêç oznaczeƒ, wymiarów i miejsc umieszczenia cechy legalizacji lub cech zabezpieczajàcych; 2) sprawdzenia majàcego na celu stwierdzenie, czy wodomierz odpowiada wymaganiom pod wzgl dem jego w aêciwoêci metrologicznych. Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwotnej wodomierza, dzia ajàcego na zasadach mechanicznych, któremu zosta nadany znak zatwierdzenia typu EWG, nale y: 1) okreêliç strat ciênienia, która powinna byç mniejsza ni wartoêç podana w decyzji zatwierdzenia typu, 2) wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci wodà o temperaturze 20 ± 10) C z zakresów: a) od 0,9 Q max do Q max, b) od Q t do 1,1 Q t, c) od Q min do 1,1 Q min, W pozosta ych przypadkach nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci wodà o temperaturze (20 ± 10) C z zakresów: Błędy wskazań wodomierza 1) od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ) albo od 0,9 q s do q s,

4 Dział 3, rozdział 4, podrozdział 1.4, str Wodomierze i ciepłomierze WODOCIĄGI 2) od Q t (q t ) do 1,1 Q t (q t ), 3) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ). Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwotnej wodomierza, dzia ajàcego na zasadach mechanicznych, przeznaczonego do wody ciep ej, któremu zosta nadany znak zatwierdzenia typu EWG, nale y: 1) ustaliç wytrzyma oêç na ciênienie, w szczególnoêci przy u yciu wody zimnej, przy czym wodomierz powinien wytrzymaç bez przecieków i bez sàczenia si wody przez korpus ciênienie statyczne 1,6 razy wi ksze od górnego ciênienia granicznego zadanego przez 1 minut, 2) wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: a) od 0,9 Q max do Q max, b) od Q t do 1,1 Q t, c) od Q min do 1,1 Q min wodà o temperaturze (50 ± 5) C, chyba e w decyzji zatwierdzenia typu dopuszczona zosta a mo liwoêç sprawdzenia wodomierza podczas legalizacji wodà zimnà; wówczas sprawdzenie nale y wykonaç wodà o temperaturze (20 ± 10) C, stosujàc wartoêç b dów granicznych dopuszczalnych okreêlonych dla wodomierzy do wody zimnej. W pozosta ych przypadkach nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ) albo od 0,9 q s do q s, 2) od Q t (q t ) do 1,1 Q t (q t ), 3) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ), wodà o temperaturze (50 ± 5) C, chyba e w decyzji zatwierdzenia typu dopuszczona zosta a mo liwoêç sprawdzenia wodomierza podczas legalizacji wodà zimnà; wówczas sprawdzenie nale y wykonaç wodà o temperaturze (20 ± 10) C, stosujàc wartoêç b dów granicznych dopuszczalnych okreêlonych dla wodomierzy do wody zimnej.

5 WODOCIĄGI Dział 3, rozdział 4, podrozdział 1.4, str Wodomierze i ciepłomierze Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwotnej i ponownej wodomierza, dzia ajàcych na zasadach mechanicznych, przeznaczonych do wody goràcej, nale y wyznaczyç b dy wskazania wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ) albo od 0,9 q s do q s, 2) od Q t (q t ) do 1,1 Q t (q t ), 3) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ) wodà o temperaturze (50 ± 5) C, chyba e w decyzji zatwierdzenia typu dopuszczona zosta a mo liwoêç sprawdzenia wodomierza podczas legalizacji wodà zimnà; wówczas sprawdzenie nale y wykonaç wodà o temperaturze (20 ± 10) C, stosujàc wartoêç b dów granicznych dopuszczalnych okreêlonych dla wodomierzy do wody zimnej. Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwotnej i ponownej wodomierza, dzia ajàcych na zasadach elektronicznych lub mechanicznych z urzàdzeniami elektronicznymi lub bez, przeznaczonych do wody zimnej, nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q 1 do 1,1 Q 1, 2) od Q 2 do 1,1 Q 2, 3) od 0,9 Q 3 do Q 3 wodà o temperaturze (20 ± 10) C. W zale noêci od kszta tu krzywej b dów wodomierza mogà byç przyj te inne strumienie obj toêci, okreêlone w decyzji zatwierdzenia typu. Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwotnej i ponownej wodomierza sprz onego, w przypadku gdy: 1) wodomierz g ówny i boczny zosta y sprawdzone oddzielnie, nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla nast pujàcych wartoêci strumienia obj toêci: a) Q t1 (q t1 ) jeêli Q t (q t ) = Q t2 (q t2 ) albo

6 Dział 3, rozdział 4, podrozdział 1.4, str Wodomierze i ciepłomierze WODOCIĄGI b) Q min1 (q min1 ) jeêli Q t (q t ) = Q t1 (q t1 ), c) Q f (q f ) wodà o temperaturze (20 ± 10) C; 2) sprawdzono tylko wodomierz boczny, nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla nast pujàcych wartoêci strumienia obj toêci: a) od 0,9 Q max (q s ) do Q max (q s ) albo od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ), b) od Q t1 (q t1 ) do 1,1 Q t1 (q t1 ), c) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ) jeêli Q t (q t ) = Q t1 (g t1 ), d) Q f (q f ), e) Q h (q h ) wodà o temperaturze (20 ± 10) C, gdzie: Q f (q f ) oznacza strumieƒ obj toêci w zakresie prze àczania, o wartoêci mniejszej od wartoêci strumienia obj toêci prze àczania, przy rosnàcej wartoêci strumienia obj toêci; Q h (q h ) oznacza strumieƒ obj toêci w zakresie prze àczania, o wartoêci wi kszej od wartoêci strumienia obj toêci prze àczania, przy malejàcej wartoêci strumienia obj toêci. WartoÊci strumieni obj toêci Q f (g f ) i Q h (g h ) nie powinny ró niç si o 10% lub 600 l/h od wartoêci strumienia obj toêci prze àczania. Je eli podczas sprawdzania nie mo na uzyskaç wartoêci strumienia obj toêci w okreêlonych w tych punktach granicach z powodu zbyt niskiego ciênienia zasilania, badania nale y wykonaç przy strumieniu obj toêci o wartoêci mo liwie najbli szej wartoêci strumienia obj toêci prze àczania. Oznaczenia strumieni obj toêci wodomierzy pojedynczych powinny byç uzupe nione indeksami: 1 w przypadku wodomierza g ównego i 2 w przypadku wodomierza bocznego.

7 WODOCIĄGI Dział 3, rozdział 4, podrozdział 1.4, str Wodomierze i ciepłomierze Podczas sprawdzenia przy legalizacji ponownej wodomierzy, dzia ajàcych na zasadach mechanicznych przeznaczonych do wody zimniej mechanicznie nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ) albo od 0,9 q s do q s, 2) od Q t (q t ) do 1,1 Q t (q t ), 3) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ) wodà o temperaturze (20 ± 10) C. Podczas sprawdzenia przy legalizacji ponownej wodomierzy, dzia ajàcych na zasadach mechanicznych, przeznaczonych do wody ciep ej, nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q n (q p ) do 1,1 Q n (q p ) albo od 0,9 q s do q s, 2) od Q t (q t ) do 1,1 Q t (q t ), 3) od Q min (q min ) do 1,1 Q min (q min ) wodà o temperaturze (50 ± 5) C, chyba e w decyzji zatwierdzenia typu dopuszczono mo liwoêç sprawdzenia wodomierza podczas legalizacji wodà zimnà; wówczas sprawdzenie nale y wykonaç wodà o temperaturze (20 ± 10) C, stosujàc wartoêç b dów granicznych dopuszczalnych okreêlonych dla wodomierzy do wody zimnej. Podczas sprawdzenia przy legalizacji ponownej wodomierzy, w wyniku dokonania oceny zgodnoêci nale y wyznaczyç b dy wskazaƒ wodomierza dla co najmniej trzech strumieni obj toêci z zakresów: 1) od Q 1 do 1,1 Q 1 ; 2) od Q 2 do 1,1 Q 2 ; 3) od 0,9 Q 3 do Q 3. KONIEC PRZYK ADU

8 UJĘCIA WODY Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych UJĘCIA PŁYTKICH WÓD PODZIEMNYCH Płytkie wody podziemne wykorzystywane do celów wodo ciągowych są to zazwyczaj wody o tzw. swobodnym zwier ciadle, zalegające na głębokości od 3 m do ok. 20 m pod po wierzchnią terenu, które można ujmować za pomocą dre nów, studni kopanych lub studni wierconych. Ujęcie wody za pomocą ciągów drenowych (rys /1) stosuje się w przypadku wody podziemnej zalegającej na głębokości 5 7 m pod powierzchnią terenu. Ciągi drenowe ułożone są na dnie wykopu i obsypane materiałem filtra cyjnym (piaskowo żwirowym) jedno, dwu lub wielowar stwowym o uziarnieniu dostosowanym do uziarnienia war stwy wodonośnej i perforacji rur drenowych. Tworzą one zwykle układy zbiorcze, w skład których wchodzi kilka ciągów oraz studnia zbiorcza gromadząca ujmowaną wodę. Ciągi drenowe powinny być posadowione w spągu war stwy wodonośnej i wyposażone w studzienki kontrolne o średnicy min. 1 m, rozmieszczone w odstępach około 30 m. Studzienki te służą do kontroli pracy ciągów dreno wych oraz ich czyszczenia. Najczęściej przewody drenowe wykonywane są z rur ceramicznych, perforowanych rur ka mionkowych lub rur z tworzyw sztucznych. Prędkość prze pływu wody w drenie powinna mieścić się w granicach 0,5 0,7 m/s, przy czym w gruntach piaszczystych minimal ne prędkości nie powinny spadać poniżej 0,3 m/s, a w gruntach gliniastych poniżej 0,15 m/s. Ujęcie wody za pomocą ciągów drenowych

9 Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych UJĘCIA WODY Rysunek /1. Ujęcie za pomocą drenów 1 dreny, 2 studzienki kontrolne, 3 studzienka zbiorcza, 4 pompownia Ujęcie wody za pomocą studni kopanych Ujęcie wody za pomocą studni kopanych stosowane jest wówczas, gdy dąży się do ujmowania stosunkowo płytko położonej wody w większej ilości. Studnię buduje się zwy kle jako pionowy szyb o przekroju kołowym ze ścianami najczęściej z betonu lub żelbetu, wykonanymi na mokro w czasie budowy. Właściwą głębokość posadowienia stud nia osiąga przez jej opuszczanie w głąb warstwy wodono śnej przy równoczesnym wybieraniu ziemi z dna studni ręcznie lub sprzętem mechanicznym. Elementy studni Podstawowymi elementami składowymi studni kopanych są: 1) wieniec zaopatrzony w swej dolnej części w ostrze (nóż) służące do zagłębiania się studni w grunt, 2) płaszcz (obudowa szybu studni),

10 UJĘCIA WODY Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych 3) obudowa górna studni wykonana w postaci pokrywy lub pomieszczenia np. dla pompowni. Studnie kopane wykorzystywane jako ujęcia wody dla wo dociągów mają zwykle średnice rzędu 2 5 m, a głębokość ich zapuszczania sięga m. Dopływ wody do wnętrza studni może się odbywać w trojaki sposób (rys /2): 1) przez otwory wykonane w ścianach bocznych; wówczas studnia posiada pełne betonowe dno i jest dogłębiona, do chodzi bowiem do nieprzepuszczalnej warstwy spągowej, 2) przez dno wykonane w postaci kilku warstw zasypki piaskowo żwirowej, a studnia jest studnią zawieszoną (niedogłębioną), nie sięga nieprzepuszczalnej warstwy spągowej, 3) przez dno i otwory w ścianach bocznych w przypadku znacznej miąższości (grubości) warstwy wodonośnej. Dopływ wody do studni Studnie kopane z bocznym dopływem wody mają otwory wlotowe wykonane w płaszczu studziennym, które są za bezpieczone siatką filtrową lub specjalnym układem warstw obsypki piaskowo żwirowej, zapobiegającej wpłu kiwaniu cząstek gruntu warstwy wodonośnej do wnętrza studni. Wydajność studni kopanej zasilanej przez otwory wlotowe w ścianach bocznych można oszacować z następującej za leżności: Q b 2 2 H h = π k R ln r 2H s = 1,36 k s R lg r z z 2 H h = 1,36 k R lg r (m 3 /s) (4.4.2./1) gdzie: Q b wydajność studni zasilanej przez ściany boczne (m 3 /s), z 2 =

11 Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych UJĘCIA WODY k współczynnik filtracji (m/s), R zasięg leja depresji (m), r z promień zewnętrzny studni (m), s depresja wody w studni (m), H miąższość strumienia wody podziemnej (m), h głębokość wody w studni w czasie jej poboru (m). Rysunek /2. Schemat ujmowania wody za pomocą studni kopanych a) dopływ wody przez otwory w ścianach bocznych, b) dopływ wody przez dno i otwory w ścianach bocznych, c) dopływ wody przez dno. 1 płaszcz studni, 2 dno studni, 3 otwory wlotowe boczne, 4 zasypka żwirowo-piaskowa dna, 5 uszczelnienie gliną lub iłem, 6 szczelne przykrycie, 7 obrukowanie. Studnie kopane z dopływem dennym mają najczęściej otwarte dno studni, utworzone z kilku warstw zasypki pia skowo żwirowej o grubości około 0,25 m każda i uziarnie niu dostosowanym do uziarnienia warstwy wodonośnej. Średnica ziaren materiału, z którego wykonane są poszcze gólne warstwy zasypki zmniejsza się wraz ze wzrostem głę

12 UJĘCIA WODY Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych bokości ich zalegania. Dno studni w jej wnętrzu stanowi gruby żwir lub kamień. Wydajność studni zasilanej przez dno, określić można z na stępującej zależności (wzór Forchheimera): β k s rw Q (m 3 d = /s) (4.4.2./2) rw 1 R gdzie: Q d wydajność studni zasilanej przez dno (m 3 /s), k współczynnik filtracji (m/s), R zasięg leja depresji (m), r w promień wewnętrzny studni (m), s depresja wody w studni (m), β współczynnik zależny od kształtu dna i strug dopływa jących; dla dna i dopływu półkolistego β = ~ 6, dla dna płaskiego β = ~ 4, dla pośrednich warunków dopływu wody β = ~ 5. r Z uwagi na fakt, iż stosunek w R /2 przybiera postać: jest bardzo mały, zależność Q d = β k s r w (m 3 /s) (4.4.2./3) Wydajność studni zasilanej przez otwory w ścianach bocz nych i dno, przedstawionej na rys /2 oblicza się, su mując napływ wody przez ściany boczne i dno: Q s = Q b + Q d (m 3 /s) (4.4.2./4) gdzie: Q s wydajność studni zasilanej przez otwory w ścianach bocznych i dno (m 3 /s), Q b wydajność studni zasilanej przez otwory w ścianach bocznych (m 3 /s), Q d wydajność studni zasilanej przez dno (m 3 /s).

13 Dział 4, rozdział 4, podrozdział 2, str Ujmowanie wód podziemnych UJĘCIA WODY Ujęcie wody za pomocą układu lewarowego Ujęcie wody za pomocą układu lewarowego stosowane jest w przypadku, gdy dynamiczne zwierciadło wody podziem nej ujmowanej za pomocą studni wierconych leży płytko pod terenem (ok. 7 m). Wówczas bowiem woda spływa do studni zbiorczej pod ciśnieniem niższym od atmosferycz nego. Typowy układ lewarowy składa się z szeregu studni wierconych, przewodu lewarowego (lewara), studni zbior czej i wyposażenia pozwalającego na utrzymanie lewara w ruchu i zapewniającego jego prawidłowe działanie (rys /3). Przewód lewarowy wykonany jest zazwyczaj z rur żeliw nych kielichowych i stalowych łączonych na podwójny kie lich z uszczelką gumową, spawanych lub łączonych kołnie rzowo. Układa się go zawsze wzdłuż linii studni w odległo ści około 4 5 m z lekkim wzniosem w kierunku przepływu wody (studnia zbiorcza). Specyficzny sposób ułożenia lewa ra związany jest z odprowadzeniem powietrza i gazów wy dzielających się z wody w czasie jej przepływu pod obniżo nym ciśnieniem. Wielkość wzniosu kształtuje się w grani cach 0,5 5 i zależy od długości przewodu lewarowego. Rysunek /3. Typowy układ lewarowy PRZYK ADU KONIEC 1 studnie wiercone, 2 studnia zbiorcza, 3 przewód lewarowy, 4 przewód ssawny pompy, 5 przewód odpowietrzający, 6-kierunek spływu wód gruntowych

14 UJĘCIA WÓD Dział 4, rozdział 6, podrozdział 2, str Eksploatacja ujęć wody UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ Uj cia wód podziemnych w postaci studni kopanych wymagajà sta ej ich kontroli, poniewa obiekty te ujmujà z regu y wod z p ytkiej warstwy wodonoênej, nara onej na ska enie bakteriologiczne. Stàd te konieczne jest zabezpieczenie studni przed przypadkowym podtopieniem wodà deszczowà oraz jej przenikaniem do wn trza studni. CzynnoÊci eksploatacyjne przy studniach kopanych powinny obejmowaç okresowe czyszczenie mechaniczne obudowy, usuwanie z dna nagromadzonych osadów oraz renowacj warstwy filtracyjnej za pomocà wyp ukanego wiru i piasku w przypadku dennego zasilania studni. Ka demu oczyszczaniu i renowacji studni, wykonywanej przeci tnie co 1-2 lata, towarzyszyç musi jej dezynfekcja. Po zakoƒczeniu procesu czyszczenia nale y pobraç próbk wody, poddaç jà analizie jakoêciowej i bakteriologicznej w celu sprawdzenia przydatnoêci wody do picia. Czynności eksploatacyjne przy studniach kopanych Eksploatacja uj ç wykonanych jako poziome ciàgi drenowe, podobnie jak w przypadku studni kopanych, wymaga kontroli iloêci i jakoêci wody oraz z regu y jej dezynfekcji, gdy p ytkie wody podziemne ujmowane takimi ciàgami sà nara one na kontakt z wodami powierzchniowymi zanieczyszczonymi bakteriologicznie. Uk ad ciàgów drenowych wraz ze studzienkami kontrolnymi wymaga systematycznego okresowego oczyszczania z osadów doprowadzanych z ujmowanà wodà. Teren uj cia powinien byç zagospodaro- Eksploatacja ujęć wykonanych jako ciągi drenowe

15 Dział 4, rozdział 6, podrozdział 2, str Eksploatacja ujęć wody UJĘCIA WÓD wany i u ytkowany zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w strefie ochrony sanitarnej. Eksploatacja ujęć wód źródlanych Eksploatacja ujęć wód podziemnych z głębokich warstw wodonośnych Kontrola głębokości studni i jej obudowy Przy korzystaniu z uj cia wód êródlanych zabiegi eksploatacyjne obejmujà sta à obserwacj warunków jego pracy, dotyczàcà wydajnoêci êród a, temperatury i jakoêci wody oraz kontrol stanu technicznego obiektów budowlanych i urzàdzeƒ mechanicznych. Konieczne jest codzienne notowanie iloêci ujmowanej wody oraz pobieranie w ustalonych okresach próbek wody do analiz fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych. Komory czerpalne uj ç powinny byç okresowo oczyszczane z osadów i mu ów z ewentualnà wymianà dennych warstw zasypkowych, w przypadku êróde wst pujàcych. Nale y równie prowadziç sta à kontrol warunków sanitarnych uj cia oraz zabezpieczyç je przed dop ywem wód opadowych, poniewa mogà one stanowiç zagro enie dla stanu czystoêci êród a. Prawid owa eksploatacja uj ç wód podziemnych z g bokich warstw wodonoênych, wykonanych w postaci studni wierconych, polega na w aêciwej obs udze urzàdzeƒ do poboru wody, okresowych pomiarach poziomu zwierciad a statycznego i dynamicznego wody w studniach i ich otoczeniu oraz kontroli jakoêci ujmowanej wody. Systematycznie nale y tak e rejestrowaç iloêç pobranej wody i zu ycie energii elektrycznej przez urzàdzenia do czerpania wody. Kontrola powinna obejmowaç równie g bokoêç studni i jej obudow. Wyniki obserwacji pozwalajà wnioskowaç o warunkach pracy studni, na przyk ad; 1) obni enie si zwierciad a statycznego i dynamicznego przy niezmienionej jednostkowej wydajnoêci studni mo e byç spowodowane obni eniem poziomu wody w warstwie wodonoênej w rejonie uj cia;

16 UZDATNIANIE WODY Dział 5, rozdział 3, podrozdział 4.1, str Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia Urządzenia do koagulacji wody Komory flokulacji Podstawowà funkcjà komór flokulacji jest zapewnienie optymalnych warunków do aglomeracji drobnych k aczków w wi ksze i utrzymanie ich w stanie zawieszenia. Dlatego w stacjach uzdatniania wody montowane sà specjalne komory reakcji, w których odbywa si wolne mieszanie wody zawierajàcej rozprowadzony w niej uprzednio koagulant. Aglomeracja zhydrolizowanych czàstek koagulantu z koloidami oraz innymi domieszkami zawartymi w wodzie przebiega w odpowiednim czasie, który jest zale ny od bardzo wielu czynników. Na szybkoêç tego procesu ma wp yw sk ad jonowy wody, m tnoêç, barwa, zasadowoêç, temperatura oraz dawka i rodzaj zastosowanego reagenta oraz czas flokulacji. Rodzaj i dawka koagulanta, jak i czas flokulacji dobierany jest w zale noêci od sk adu wody i w wi kszoêci przypadków jest wyznaczany w trakcie badaƒ technologicznych. Proces flokulacji w poczàtkowej fazie objawia si wzrostem m tnoêci uzdatnianej wody w wyniku tworzenia si bardzo du ej liczby drobnych k aczków, które po aglomeracji klarujà wod w ca ej obj toêci. Do komór flokulacji uzdatniana woda dop ywa wymieszana z koagulantem po komorach szybkiego mieszania. Czas zatrzymania wody w komorach flokulacji w zale noêci od potrzeb i rodzaju komory wynosi od minut. Proces flokulacji

17 Dział 5, rozdział 3, podrozdział 4.1, str Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia UZDATNIANIE WODY W celu uzyskania dobrych efektów flokulacji konieczne jest zapewnienie optymalnych warunków hydrodynamicznych polegajàcych na w aêciwej intensywnoêci mieszania wody w ca ej obj toêci komory, w której wszystkie k aczki pozostanà w zawieszeniu i nie ulegnà rozbiciu. Obecnie coraz cz Êciej projektuje si komory flokulacji zespolone z komorami szybkiego mieszania i osadnikami. W tak przyj tym rozwiàzaniu unika si mo liwoêci sedymentacji zawiesiny k aczkowatej na drodze mi dzy komorà flokulacji a osadnikiem. Wa ne jest, aby pr dkoêç wody przy mieszaniu by a dostateczna do utrzymania k aczków w stanie zawieszenia, ale nie by a za du a, poniewa k aczki mog yby ulec zniszczeniu. Rodzaje komór flokulacji Zale nie od sposobu mieszania rozró nia si nast pujàce komory flokulacji: 1) hydrauliczne mieszanie odbywa si za pomocà strumienia przep ywajàcej wody: a) korytarzowe, z poziomym ruchem wody, b) z wirowym ruchem wody, c) z ruchem wodoskr tnym; 2) mechaniczne mieszanie odbywa si za pomocà mieszade mechanicznych o osi poziomej i pionowej: a) ( opatkowe, ramowe i apowe). Korytarzowa komora flokulacji (rys /1) zbudowana jest z elbetowego zbiornika, który podzielony jest pionowymi Êciankami na wàskie korytarze. Woda uzdatniana przep ywa po kolei przez wszystkie korytarze, a do g ównego wylotu na koƒcu kana u. Mieszanie odbywa si na skutek wielokrotnej zmiany kierunku przep ywajàcej wody i towarzyszàcym temu wtórnym ruchom strug wody w kierunku poprzecznym. Czas przebywania wody w komorach korytarzowych przyjmuje si ok min, pr dkoêç przep ywu wody od 0,2 do 0,3 m/s, g bokoêç wody na poczàtku komory wynosi

18 UZDATNIANIE WODY Dział 5, rozdział 3, podrozdział 4.1, str Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia oko o 3 metrów, a szerokoêç poszczególnych koryt nie powinna byç mniejsza ni 0,8 m. Uwzgl dniajàc wymaganà liczb zmian kierunku przep ywu wody stosuje si 8 10 korytarzy, a dno nachylone jest w kierunku kana u odprowadzajàcego. Wymagana du a powierzchnia oraz stosunkowo ma a sprawnoêç tych komór powodujà, e rozwiàzania tego typu nie znajdujà cz stego zastosowania. Rysunek /1. Hydrauliczna komora labiryntowa o poziomym ruchu wody 1 dopływ wody z mieszalnika, 2 przegrody, 3 odpływ wody z komory, 4 zastawka, 5 kanał obiegowy, 6 kanał do usuwania osadu Wodoskr tna komora flokulacji (rys /2) ma kszta t pionowej rury wspó Êrodkowo zespolonej z elbetowym pionowym cylindrycznym osadnikiem. Woda dop ywa do komory reakcji poprzez dwa sta e wyloty w kszta cie nieru-

19 Dział 5, rozdział 3, podrozdział 4.1, str Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia UZDATNIANIE WODY chomego m ynka Segnera, zakoƒczone dyszami, z których wyp ywajà dwa strumienie wody, styczne do obwodu komory reakcji, z pr dkoêcià 2 3 m/s. Wskutek nadania wodzie ruchu wirowego przez wyloty oraz pod wp ywem opadania wody ku do owi wytwarza si specjalny ruch wody nazywany ruchem wodoskr tnym; uzyskuje si w ten sposób bardzo dobre warunki mieszania. W dolnej cz Êci komory reakcji umieszczona jest kierownica, która powoduje zmian ruchu wodoskr tnego na liniowy w osadniku otaczajàcym komor reakcji. Kierownica sk ada si ze skrzy owanych p yt o wysokoêci 0,8 m, tworzàcych pionowe kana y o wymiarach oko o 0,5 0,5 m. Rysunek /2. Wodoskrętna hydrauliczna komora flokulacji zespolona z osadnikiem pionowym 1 komora flokulacji, 2 dopływ wody z mieszalnika, 3 kierownica, 4 osadnik, 5 odpływ wody z osadnika, 6 przewód do usuwania osadu z osadnika

20 UZDATNIANIE WODY Dział 5, rozdział 3, podrozdział 4.1, str Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia WydajnoÊç wodoskr tnych komór reakcji nie przekracza 3000 m 3 /d, a czas przep ywu wody przez komor powinien wynosiç minut. Wyloty przewodu doprowadzajàcego powinny byç umieszczone na g bokoêci 0,5 m od zwierciad a wody w komorze. WysokoÊç u yteczna komory reakcji ( àcznie z kierownicà) powinna stanowiç oko o 90% wysokoêci strefy sedymentacyjnej osadnika pionowego. Komora flokulacji z wirowym ruchem wody (rys /3) ma w dolnej cz Êci kszta t odwróconego sto ka, w górnej zaê walca. Rysunek /3. Hydrauliczna komora flokulacji z wirowym ruchem wody 1 dopływ wody z mieszalnika, 2 przewód zbiorczy z otworami, 3 odpływ wody z komory KONIEC PRZYK ADU Komory tego typu majà w planie przekrój ko owy lub prostokàtny. Zasada dzia ania komór polega na tym, e woda doprowadzana jest od do u komory razem z koagulantem ruchem wirowym w kierunku od do u do góry, przy czym

21 SIEĆ WODOCIĄGOWA Dział 6, rozdział 6, podrozdział 2, str Metody czyszczenia sieci wodociągowych METODA HYDRAULICZNA Podstawowym założeniem w tej metodzie jest wykorzysta nie wody do czyszczenia przewodów wodociągowych. W zależności od rodzaju stosowanego środka płuczącego możemy wyodrębnić metodę płukania wodą wodociągową oraz mieszaniną wodno powietrzną. Płukanie wnętrza przewodów wodą wodociągową ma na celu usunięcie z nich zanieczyszczeń i łatwo usuwalnych osadów. Dobre rezultaty osiąga się, kiedy zewnętrzne prze wody wykonane są z rur o małych średnicach, a płukany odcinek znajduje się w pobliżu przewodu magistralnego. Wiadomo powszechnie, że w celu wypłukania z przewodu piasku, żwiru itp. konieczne jest uzyskanie odpowiedniej prędkości przepływu, która powinna stworzyć warunki, umożliwiające rozmycie osadu, a następnie dalsze transpor towanie. Prędkość przepływającego strumienia wody jest skorelowana ze średnicą przewodów i uziarnieniem osa dów. Powinna ona zawierać się w przedziale od 1,0 do 1,5 m/s. Oczywiście wartości tych prędkości mogą ulegać zwiększeniu w konkretnych sytuacjach (zależnie od specy fiki osadu). W niektórych przypadkach ta metoda nie przy nosi pożądanych efektów. Metoda płukania wodą wodociągową Nazwa metody oddaje jej istotę, która polega na zastoso waniu w procesie płukania sieci wodociągowej mieszani ny wodno powietrznej. Do płynącej przewodem wody o prędkości mieszczącej się granicy od 0,4 do 0,5 m/s, Płukanie mieszaniną wodno-powietrzną

22 Dział 6, rozdział 6, podrozdział 2, str Metody czyszczenia sieci wodociągowych SIEĆ WODOCIĄGOWA w odstępach 2 3 minutowych wtłaczane jest powietrze o ciśnieniu 5 atm. Proporcje ilości wody do ilości wtłacza nego powietrza są zawarte w przedziale stosunku od 1 : 50 do 1 : 100. Ta metoda pozwala na skrócenie czasu nie zbędnego do płukania rurociągu z kilku dni (przy zastoso waniu samej wody) do kilku godzin (przy zastosowaniu mieszaniny wodno powietrznej). Powietrze wtłaczane do zewnętrznej sieci wodociągowej odprowadzane jest z niej przez zewnętrzne hydranty przeciwpożarowe. W trakcie płukania tą metodą w sieci występują drgania, które mogą spowodować uszkodzenia złączy (ich szczelno ści). Niepożądanym skutkiem tej metody może być również wywołanie zjawiska uderzenia hydraulicznego. KONIEC PRZYK ADU

23 ARMATURA Dział 7, rozdział 2, str Armatura regulująca przepływ wody (uzbrojenie zaporowe) 7.2. ARMATURA REGULUJĄCA PRZEPŁYW WODY (UZBROJENIE ZAPOROWE) Transportowana systemami przewodów woda powinna charakteryzowaç si okreêlonymi parametrami technicznymi. Zapewnienie wymaganych ich wielkoêci mo e zostaç osiàgni te poprzez zastosowanie w tych uk adach armatury regulujàcej. Jak ju wczeêniej przedstawiono na rysunku 7.1./1, który prezentuje klasyfikacj armatury, w grupie uzbrojenia regulujàcego przep yw wody zosta y wyodr bnione dwie linie ciàgów rozwiàzaƒ technicznych tych urzàdzeƒ ciênieniowy oraz przep ywowy. W odniesieniu do pierwszej grupy rozwiàzaƒ technicznych urzàdzeƒ znajduje zastosowanie opublikowana w maju 2004 r. norma PN-EN 1567 pt. Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ciênienia wody. Wymagania i badania. Zosta y bowiem w niej zawarte informacje dotyczàce wymagaƒ w zakresie wymiarów, jak równie materia ów i wymagaƒ u ytkowych zaworów redukcyjnych i zespolonych zaworów redukujàcych ciênienie wody. Armatura b dàca przedmiotem wymienionej normy charakteryzuje si wielkoêcià nominalnà w przedziale od DN8 do DN100 oraz parametrem ciênienia wlotowego niewi kszego ni 1,6 MPa. W zale noêci od ich przeznaczenia, tj. czy jest to armatura przeznaczona do monta u w uk adach wody zimnej, czy te wody goràcej dopuszczalna temperatura medium mo e byç na poziomie 30 C lub 80 C. Zdefiniowane zosta y ni ej opisane poj cia dotyczàce urzàdzeƒ stanowiàcych przedmiot normy. Armatura regulująca przepływ wody zawory ciśnieniowe]

24 Dział 7, rozdział 2, str Armatura regulująca przepływ wody (uzbrojenie zaporowe) ARMATURA Zawór redukcyjny ciênienia wody urzàdzenie majàce mo liwoêci techniczne redukcji ciênienia wody na wylocie do wielkoêci nastawionej lub zadanej. Zespolony zawór redukcyjny ciênienia wody charakteryzuje si tym, e w przestrzeni jednego korpusu sà zlokalizowane dwa rozwiàzania techniczne spe niajàce funkcj zaworu redukujàcego ciênienia (zaworu zaporowego) oraz zaworu zwrotnego. Zasady klasyfikacji zaworów Zasady klasyfikacji zaworów redukcyjnych i zespolonych zaworów redukcyjnych ciênienia wody winny byç przeprowadzane z uwzgl dnieniem nast pujàcych ich w aêciwoêci: 1) typ zaworu, który okreêla, czy jest to zawór redukcyjny ciênienia wody, czy te jest to zespolony zawór redukcyjny ciênienia wody; 2) wielkoêç nominalna zaworu, tj. DN; wytyczne zawarte w omawianej normie dotyczà wielkoêci Êrednic nominalnych zaworów w granicach od DN 8 do DN 100; wielkoêciom tych Êrednic nominalnych odpowiadajà wielkoêci nominalnego strumienia obj toêci (QN) w granicach od 0,10 l/s (0,36 m 3 /h) do 15,56 l/s (56 m 3 /h); wielkoêci tych nominalnych strumieni obj toêci (QN) zosta y okreêlone dla pr dkoêci przep ywu v = 2 m/s; 3) rodzaj koƒcówek przy àczeniowych; omawiany typ armatury mo e byç wykonany w wersjach z wieloma typami koƒcówek po àczeniowych, które zosta y zaprezentowane w normie; 4) sposób ich nastawiania, którymi mogà byç zawory dysponujàce mo liwoêcià nastawiania redukcji ciênienia oraz konstrukcje typu nienastawnego zaworu redukcyjnego ciênienia; 5) wielkoêci dopuszczalnych temperatur ich pracy, która dostosowana jest do ich przeznaczenia; zawory do wody zimnej charakteryzujà si dopuszczalnà maksymalnà wielkoêcià temperatury do 30 C, natomiast do wody goràcej maksymalna jej wielkoêç nie mo e byç wi ksza ni 80 C.

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

50LAT. Gwarancjaobejmuje

50LAT. Gwarancjaobejmuje D M I M C / P V C P L 7 s y s t e m i n s t a l a c y j n y p v c c / p v c u P r o j e k t o w a n i e i m o n t a ż z k a t a l o g i e m LAT Gwarancjaobejmuje ruryizłączkizpvcc/pvcu NIBCOINCtoamerykańskafirmazdługoletnią

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni Ochrona serwerowni po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK Hipokrates sformu owa przysi g sk adanà do dziê przez adeptów sztuki lekarskiej, której zasadniczym przes aniem jest Primum non nocere. Po

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo