INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA Instalacji kanalizacji zewnętrznej z PVC-U Instalacji kanalizacji wewnętrznej z PP Instalacji sieci wodociągowych z PVC-U POLIPLAST Sp. z o.o Oleśnica Spalice 6 A tel. (0-71) , , fax (071) Zakład Produkcyjny Oleśnica ul. Energetyczna 4 (0-71) Oleśnica 2003

2 2

3 SPIS TREŚCI Instrukcja projektowania i wykonywania instalacji kanalizacji zewnętrznej z PVC-U 5 Instrukcja projektowania i wykonywania instalacji kanalizacji wewnętrznej z PP 33 Instrukcja projektowania i wykonywania instalacji sieci wodociągowych z PVC-U 57 3

4 4

5 Instrukcja projektowania i wykonywania instalacji kanalizacji zewnętrznej z PVC-U SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 6 Zakres stosowania i charakterystyka rur PVC-U 6 Własności techniczne i użytkowe rur z PVC-U 7 Odporność chemiczna PVC-U 9 Symbole i skróty ujęte przy oznaczaniu i wymiarowaniu wyrobów 9 Wykaz norm krajowych i zagranicznych 9 Aprobaty Techniczne uzyskane przez POLIPLAST Sp. z o. o. 10 Zestawienie asortymentowe wyrobów 10 Rury kanalizacyjne z PVC-U 11 Kształtki kanalizacyjne z PVC-U 14 Studzienki kanalizacyjne 18 PROJEKTOWANIE 20 Uwagi ogólne 20 Obliczenia hydrauliczne średnic i spadków przewodów 20 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 22 WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ Z PVC-U 25 Składowanie materiałów 25 Transport 25 Wykonywanie wykopów 26 Wykonywanie połączeń 27 Układanie rur 27 Montaż studzienek z PVC-U 28 Zasypywanie wykopów 30 Określenie czynników wpływających na wystąpienie odkształceń 30 Odbiór sieci kanalizacyjnej 31 Próba szczelności na eksfiltrację 31 5

6 WPROWADZENIE POLIPLAST Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1989 r. od uruchomienia produkcji kształtek wtryskowych z polipropylenu (PP) przeznaczonych do budowy wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych. Na początku lat dziewięćdziesiątych w uzupełnieniu asortymentu podjęto produkcję rur kanalizacyjnych z niezmiękczonego (nieplastyfikowanego) poli(chlorku winylu) (PVC-U). Najpierw uruchomiono małe średnice ( mm), a później produkcję tę rozszerzono o średnice większe ( mm) o różnych grubościach (sztywności obwodowej), przeznaczone do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych z PVC-U. Późniejszym programem produkcyjnym jest system rur ciśnieniowych z PVC-U dostosowany do przesyłania wody pitnej o średnicach mm dla ciśnienia roboczego PN 10 (10 bar) mogący mieć również zastosowanie do przepompowywania pod ciśnieniem ścieków. Rury i kształtki kielichowe do budowy sieci wodociągowych wyposażone są w uszczelki gumowe z elastomeru produkcji MOL-Romgum w Suchym Lesie. Ostatnią nowością jest uruchomienie produkcji rur z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej oraz modernizacja produkcji kształtek z PP dostosowanej do aktualnych wymogów norm europejskich opracowanych przez Europejski Komitet Normalizacji CEN w Brukseli. Aktualnie po 12 latach rozwoju POLIPLAST Sp. z o.o. oferuje: szeroki asortyment rur i kształtek z PP do wykonywania wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych dla budownictwa mieszkalnego, przemysłowego i ogólnego, system rur i kształtek z PVC-U do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych podziemnych przewodów odpływowych w budownictwie ogólnym i drogowym, systemy wodociągowe mające zastosowanie przy budowie kanalizacji ciśnieniowej - podciśnieniowej. Wszystkie rury i kształtki z PVC-U i PP są przeznaczone do łączenia kielichowego wciskowego, z uszczelką gumową ( o różnych profilach w zależności od przeznaczenia) usytuowaną w rowku kielicha rury lub kształtki. Ponieważ za podstawę przyjęto średnicę zewnętrzną rur, możliwe jest łączenie wzajemne rur i kształtek o tej samej średnicy z różnych programów w zależności od wymagań i potrzeb. Wyroby produkowane przez POLIPLAST Sp. z o.o. posiadają aprobaty techniczne stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie oraz atesty Państwowego Zakładu Higieny. Zakres stosowania i charakterystyka rur z PVC-U System kanalizacji zewnętrznej z rur, kształtek i studzienek z PVC-U, oferowany przez POLIPLAST Sp. z o.o., przeznaczony jest do odprowadzania ścieków komunalnych i wód deszczowych do oczyszczalni ścieków lub do innych odbiorników z gospodarstw domowych, z osiedli wiejskich i miejskich, jak również w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Dzięki kompleksowości system spełnia wysokie wymagania, stawiane tego typu przewodom: trwałość rur minimum 50 lat; coraz częściej uważa się, że okres użytkowania rur z PVC-U układanych w ziemi będzie praktycznie kilkakrotnie dłuższy, przewiduje się, że wyniesie lat, przewody z PVC-U mają bardzo gładkie ścianki, co wpływa na: - nieodkładanie się osadów w taki sposób, jak w rurach z tradycyjnych materiałów, - znacznie mniejszą możliwość powstawania zatorów, - mniejsze opory hydrauliczne przepływających ścieków, wysoka szczelność połączeń kielichowych z uszczelkami gumowymi gwarantuje, że nie wystąpi zjawisko eksfiltracji (przesiąkania ścieków przez złącza do gruntu), jak również infiltracji wód gruntowych (przedostawania się ich do środka rurociągów). Stwierdzono przy tym, że korzenie drzew i roślin nie wrastają do środka rur poprzez bardzo szczelne połączenia kielichowe, mniejszy ciężar rur - kilkakrotnie mniejszy niż rur betonowych, kamionkowych czy żeliwnych pozwala na łatwe układanie rur o standardowych długościach (6 m) bez specjalnych urządzeń dźwigowych, ułatwiających opuszczanie rur do wykopu; radykalnie zmienia to sposób prowadzenia robót ziemnych, ograniczając często konieczność obniżenia poziomu wód gruntowych ze względu na szybkie prowadzenie robót montażowych w przygotowanych wykopach, 6

7 możliwość stosowania studzienek mało wymiarowych o średnicy 400 mm, które mają fabrycznie wykonane szczelne kinety o bardzo korzystnych hydraulicznych układach przepływowych, co pozwala na ich obsługę (czyszczenie) i przegląd przewodów z powierzchni terenu przy pomocy samochodów WUKO z elastycznym przewodem zakończonym dyszą, która wodą pod wysokim ciśnieniem ok. 10 MPa rozdrabnia zanieczyszczenia, Natomiast do wad przewodów z PVC-U należy zaliczyć: w porównaniu do materiałów takich, jak kamionka czy beton rury z tworzywa mają mniejszą sztywność. Rury te w przekroju poprzecznym są sprężyste i wskutek obciążenia gruntem podlegają odkształceniu. Przy układaniu przewodów ważny jest rodzaj gruntu w strefie przewodu jego zdolność do zagęszczenia, jak również konieczna jest staranność przy prowadzeniu zasypki po to, aby odkształcenie rury nie przekroczyło 5% średnicy rury, mała odporność na podwyższone temperatury ogranicza stosowanie rur z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej do występowania trwałej temperatury powyżej C w zależności od grubości ścianek i średnicy rur, zwiększona kruchość tworzywa w temperaturach ujemnych ograniczająca ich transport i układanie w temperaturach poniżej minus 15 C. Trzeba jednak zaznaczyć, że temperatury podwyższone bardzo rzadko występują w sposób trwały w kanalizacji zewnętrznej. Przypadki takie mogą występować jedynie przy zakładach przemysłowych lub usługowych, gdzie w procesach technologicznych występują podwyższone temperatury, co związane jest ze zrzutem ścieków o podwyższonych temperaturach z pominięciem odstojników. Transportu oraz układania rur w temperaturach poniżej minus 15 C należy unikać, przypadki takie występują dość rzadko. Własności techniczne i użytkowe rur z PVC-U Do budowy kanalizacji zewnętrznej POLIPLAST Sp. z o.o. produkuje rury z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) - PVC-U z kielichami wciskowymi z rowkiem na gumową uszczelkę wargową. Do wytwarzania tych rur używany jest poli(chlorek winylu) o stałej charakterystyce i wysokiej czystości z dodatkami technologicznymi i barwnikiem. Dostawcami PVC są zakłady Anwil S.A. Włocławek, BorsodChem RT, ELF ATOCHEM, EVC, SHELL. Rury do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U produkowane są w barwie pomarańczowo brązowej (oranż RAL 8023) o długościach montażowych 1 6 m, o grubościach (sztywności obwodowej) SN2, SN4, SN8. 7

8 TABLICA 1. Własności techniczne i użytkowe z rur PVC-U Lp. Określenie własności Jednostka Wartość Warunki Metody badań 1 Gęstość kg/m PN-92/C Wytrzymałość materiału, z którego wykonano rury, na działanie wewnętrznego h 1000 godz. ciśnienia hydrostatycznego MPa 10temp. 6 0 C PN-EN Temperatura mięknienia wg Vicata 0 C 79 PN-EN Rzeczywisty stopień udarności (TIR) % 10temp. 0 C PN-EN Skurcz wzdłużny % 5 temp C PN-EN Sztywność obwodowa SN kn/m 2 SN16 zależna od grubości ścianek SN8 SN4 SN2 temp C PN-EN ISO Szczelność połączeń bez przecieków PN-EN Współczynnik przewodności cieplnej W/mh 0 C 0,16 9 Współczynnik rozszerzalności liniowej (praktyczny) dla rur mm/m 0 C 0,06 EN Oporność elektryczna Ω > Moduł sprężystości krótkotrwałej MPa E 3000 długotrwałej MPa E 1400 temp C Na rurach w odległości, co 1 m jest napis zawierający: nazwę i znak producenta - POLIPLAST Sp. z o.o. (logo) symbol surowca - PVC-U średnicę zewnętrzną x grubość ścianki - np. 315 x 6,2 sztywność obwodową - np. SN2 numer linii produkującej i zmianę - np. 3 C datę produkcji - np nr Aprobaty Technicznej - AT/ Rury z PVC-U, pomimo że są zaliczane ze względu na niski współczynnik przewodności cieplnej do materiałów izolacyjnych, to jednak po dłuższym czasie w przypadku braku przepływu wody i niskiej temperatury, ulegają zamarzaniu, co może być powodem ich zniszczenia. Pod wpływem ognia rury palą się, czemu towarzyszy wydzielanie toksycznego chlorowodoru. Po usunięciu płomienia PVC-U nie pali się, dzięki czemu uważany jest za materiał samogasnący. 8

9 Odporność chemiczna PVC-U Wykaz norm krajowych i zagranicznych System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną na działanie ścieków zarówno z gospodarstw domowych, jak również na większość ścieków przemysłowych. Ustalono, że odporność na ścieki, od kwasów (ph 2) do zasad (ph 12), jest dobra zarówno dla rur, kształtek, studzienek, jak i gumowych uszczelek. Przy ściekach przemysłowych należy przeanalizować występujące substancje chemiczne i porównać je z wykazem substancji ujętych w PN-80/C opracowanej na podstawie ISO/TR Podana tam tabela określa klasyfikacje odporności zadowalającej, ograniczonej i niezadowalającej. Po przeglądzie tabeli można stwierdzić, że PVC nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (np. dichlorometanu, acetonu) występujących w ilościach wyraźnych (nieśladowych). Symbole i skróty ujęte przy oznaczaniu i wymiarowaniu wyrobów Przyjęto ustalenia normalizacji europejskiej ujęte w aktualnych normach PN-EN: PVC-U niezmiękczony (nieplastyfikowany) poli(chlorek winylu) d n nominalna średnica zewnętrzna e n nominalna grubość ścianki DN wymiar nominalny DN/OD wymiar nominalny odniesiony do średnicy zewnętrznej DN/ID wymiar nominalny odniesiony do średnicy wewnętrznej PN ciśnienie nominalne (maksymalne trwałe ciśnienie wewnętrzne w temp. 20 C przez 50 lat) d n e S seria rur S = 2e SDR szereg wymiarowy (znormalizowany stosunek wymiarów) d n SDR = SDR = 2S + 1 e n SN nominalna sztywność obwodowa rur [kn/m 2 ]. n n Normy krajowe: PN-87/B PN-92/B PN-92/B PN-EN :1998 PN-91/B PN-81/B PN-82/B pr EN :1994 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. Studzienki kanalizacyjne Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami Plastics piping systems for under ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). Part 6: Recommended practice for installation. (Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnych odwodnień i kanalizacji ciśnieniowej - Niezmiękczony poli(chlorek winylu). Część 6: Zalecana praktyka budowy przewodów 9

10 Aprobaty Techniczne uzyskane przez POLI-PLAST PLAST Sp. z o. o. POLIPLAST Sp. z o.o. w wyniku postępowania akceptacyjnego przeprowadzonego w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie otrzymał Aprobaty Techniczne stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie: Aprobata Techniczna AT/ dotycząca Rur z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej ważna do 15 stycznia 2003 r. Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL Nr AT/ dotycząca rur z PVC-U typu RKZ-A ze ścianką z rdzeniem spienionym do kanalizacji zewnętrznej ważna do r. Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL Nr AT/ dotycząca kształtek z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej ważna do r. Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL Nr AT/ dotycząca kształtek REDI z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej ważna do r. Zestawienie asortymentowe wyrobów W ramach systemu kanalizacji zewnętrznej POLIPLAST Sp. z o.o. oferuje szeroki asortyment wyrobów pozwalający na budowę kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej w zakresie średnic mm. W przypadku występowania konieczności budowy lokalnej przepompowni ścieków oferowane są również rury z PVC-U ciśnieniowe. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznej mają barwę pomarańczowobrązową (oranż) zgodną ze skalą wybarwień RAL 8023, natomiast rury i kształtki ciśnieniowe mają barwę szarą (popielatą) RAL Wszystkie oferowane w ramach systemu kanalizacji zewnętrznej wyroby mają fabrycznie wstawione w rowki kielichów uszczelki wargowe z gumy. 10

11 Rury kanalizacyjne z PVC-U Symbole klasyfikacyjne wyrobów PKWiU: PCN: SWW: Szereg grubości (sztywności obwodowej) SN2 (SDR51, S25). rys. 1 TABLICA 2 (rys. 1) Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Średnica wewnętrzna Wymiary kielicha Długości Długość bosego końca Długość rury d n e n Di C max A min L 1 L , , , , , ,9 3,2 +0,6 3,9 +0,6 4,9 +0,7 6,2 +0,9 7,9 +1,0 9,8 +1,2 160,5 200,6 250,8 316,0 401,2 501,

12 Szereg grubości (sztywności obwodowej) SN4 (SDR41, S20). TABLICA 3 (rys. 1) Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Średnica wewnętrzna Wymiary kielicha Długości Długość bosego końca Długość rury d n e n Di C max A min L 1 L , , , , , , ,9 3,2 +0,6 4,0 +0,6 4,9 +0,7 6,2 +0,9 7,7 +1,0 9,8 +1,2 12,3 +1,5 110,4 160,5 200,6 250,8 316,0 401,2 501,

13 Szereg grubości (sztywności obwodowej) SN8 (SDR34, S16,7) TABLICA 4 (rys. 1) Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Średnica wewnętrzna Wymiary kielicha Długości Długość bosego końca Długość rury d n e n Di C max A min L 1 L , , , , , , ,9 3,2 +0,6 4,7 +0,7 5,9 +0,8 7,3 +1,0 9,2 +1,2 11,7 +1,4 14,6 +1,7 110,4 160,5 200,6 250,8 316,0 401,2 501,

14 Kształtki kanalizacyjne z PVC-U Kolana rys. 2 TABLICA 5 (rys. 2) Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Kąt Wymiary Masa d n e min a Z 1 Z 2 L 1 kg ,6 4,5 6,1 7,7 9,8 12, ,5 0 87, ,5 0 87, , , , , ,585 0,645 0,715 0,815 0,930 1,120 1,255 1,495 1,704 2,065 4,00 5,50 6,50 10,00 6,50 9,70 13,00 14,30 8,80 12,50 19,50 25,00 23,70 31,40 39,10 62,40 14

15 Trójniki TABLICA 6 (rys. 3) Średnica zewnętrzna d n Średnica odgałęzienia DN/ID Grubość ścianki e min Kąt a Z 1 Wymiary Z 2 Z 3 L 1 Masa kg ,6 4,5 6,1 7,7 12, , , , , , , , , , , , , , , ,10 1,05 1,54 1,50 1,63 1,60 2,10 2,05 2,70 2,60 3,70 3,60 3,90 3,80 4,60 4,50 6,15 6,00 6,10 6,60 6,50 8,70 8,40 11,00 10,50 14,00 13,50 10,60 12,80 13,60 13,40 19,00 23,00 28,00 50,00 rys. 3 Rewizja (czyszczak) TABLICA 7 (rys. 4) Średnica nominalna Grubość Wymiary Masa d n D e min L 1 L kg ,6 4, ,425 3,930 rys. 4 15

16 Korek (zaślepka) TABLICA 8 (rys. 5) Średnica nominalna Grubość Wysokość Masa d n e min h kg ,6 4,5 6,1 7,7 9,8 12, ,345 0,620 1,300 3,000 6,000 8,800 rys. 5 Redukcja asymetryczna (jednostopniowa) TABLICA 9 (rys. 6) Średnica zewnętrzna d n Średnica kielicha DN/ID Grubość ścianki e min Wymiary Z 1 L 1 Masa kg ,6 4,5 6,1 7,7 9,8 12, ,455 0,535 1,830 4,000 7,600 12,444 rys. 6 Redukcja asymetryczna (wielostopniowa) TABLICA 10 (rys. 7) Średnica zewnętrzna d n Średnica kielicha DN/ID Grubość ścianki e min Wymiary Z 1 L 1 Masa kg ,1 7, ,75 1,68 3,70 3,50 rys. 7 Zasuwa burzowa (zwrotna) TABLICA 11 (rys. 8) Średnica zewnętrzna d n Grubość ścianki e min Z 1 Wymiary L Masa kg ,6 4, ,2 4,2 rys. 8 16

17 Złączka dwukielichowa TABLICA 12 (rys. 9) Średnica nominalna Grubość ścianki Długość Masa DN/ID e min L kg ,6 4,5 6,1 7,7 9,8 12, ,46 0,96 1,90 3,80 6,80 11,00 rys. 9 Złączka przelotowa TABLICA 13 (rys. 10) Średnica nominalna Grubość ścianki Długość Masa DN/ID e min L kg ,6 4,5 6,1 7,7 9,8 12, ,480 1,020 1,960 3,930 7,300 12,100 rys. 10 Kielich piaskowany TABLICA 14 (rys. 11) Średnica nominalna Grubość ścianki Długość Masa DN/ID e min L kg ,2 3,6 4,5 6,1 7,7 9, ,25 0,40 0,85 1,65 2,10 4,10 rys. 11 Dołącznik do rur kamionkowych TABLICA 15 (rys. 12) Średnica nominalna rury PVC-U rury kamionkowej Grubość Długość Masa DN/ID D 1 e min L kg ,2 3,6 4, ,380 0,560 1,560 rys

18 Studzienki kanalizacyjne Studzienka kanalizacyjna składa się z następujących elementów: rury teleskopowej (d n = 315) z pokrywą żeliwną rury trzonowej (d n = 400) kinety. Wszystkie elementy wykonane są w kolorze pomarańczowobrązowym (oranż RAL 8023). Rura teleskopowa z pokrywą żeliwną TABLICA 16 (rys. 13) Pokrywy żeliwne rys. 13 Rury teleskopowe Rodzaj Nośność Wymiary Średnica Długość Wsunięcie ton D 1 D 2 H d n L minimum Okrągła bez odpowietrzenia 12, Okrągła z odpowietrzeniem 12, Prostokątna z kratką 12, Wpust uliczny z kratką 12, Rury trzonowe bezkielichowe z PVC-U do wmontowa- nia w kielich pionowy kinety TABLICA 17 (rys. 14) Średnica zewnętrzna d n Grubość ścianki e min Długość L ,9 9, rys

19 Kinety do studzienek przelotowych TABLICA 18 (rys. 15) Dopływ z kielichem i odpływ poziomy Kielich do rury trzonowej średnica wysokość d n DN/ID H Kinety do studzienek zbiorczych przelotowych rys. 15 TABLICA 19 (rys. 16) Dopływy z kielichami poziomymi DN/ID Odpływ poziomy d n Kielich do rury trzonowej średnica wysokość DN/ID H rys

20 PROJEKTOWANIE Uwagi ogólne Przewody kanalizacyjne z PVC-U nadają się do budowy kanalizacji zewnętrznej zarówno rozdzielczej (ściekowej lub deszczowej), jak i ogólnospławnej. Wybór rodzaju kanalizacji wynika z przyjętych założeń dotyczących systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków i nie jest przedmiotem niniejszej Instrukcji. W projektowaniu sieci kanalizacyjnej z rur, kształtek i studzienek kanalizacyjnych z PVC-U należy przyjąć, że sieć kanalizacyjna dostosowana będzie do czyszczenia wyłącznie urządzeniami hydraulicznymi przez wprowadzenie przewodów elastycznych z głowicą ciśnieniową do rozdrabniania i wypłukiwania (lub wysysania) powstałych zatorów. Zapewniona musi być również możliwość przeglądu przewodów za pomocą kamery telewizyjnej wprowadzanej przez studzienki rewizyjne. Z tych więc powodów system studzienek rewizyjnych umieszczonych na trasie przewodu, obsługiwanych z powierzchni terenu, powinien gwarantować dostęp do każdego miejsca na trasie przewodów. Odległość pomiędzy studzienkami nie powinna być w praktyce większa niż 100 m. Natomiast możliwość wprowadzenia urządzeń do hydraulicznego czyszczenia przewodów oraz urządzeń telewizyjnych do ich przeglądu eliminuje budowę tradycyjnych włazowych studni betonowych o średnicy 1 1,2 m. Budowę tego typu studni należy ograniczyć tylko do przypadków koniecznych lub na wyraźne życzenie inwestora. Przy projektowaniu przewodów, szczególnie w gruntach nawodnionych na głębokościach poniżej 2,5 4 m należy przeanalizować możliwość zastosowania małych, lokalnych, automatycznych przepompowni do transportu ścieków rurami ciśnieniowymi na teren wyżej położony. Ten kierunek projektowania mieszanych układów kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych jest ze względów ekonomicznych coraz częściej stosowany. Przy przesyłaniu ścieków przemysłowych należy przeanalizować skład chemiczny ścieków i sprawdzić odporność chemiczną PVC-U na składniki ścieków, a szczególnie rozpuszczalniki organiczne. Przewody z PVC-U ułożone w ziemi nie są wykrywane przez urządzenia elektromagnetyczne na powierzchni terenu. Aby było możliwe ustalenie trasy przebiegu przewodów w celu ograniczenia możliwości uszkodzenia przez koparki przy wykonywaniu innych prac, zaleca się umieszczenie w pionie w odległości cm nad wierzchem przewodu taśm z paskami metalowymi wykrywalnymi przez urządzenia elektromagnetyczne. Taśmy te umieszcza się nad wierzchem przewodu po dokonaniu zagęszczenia gruntu w strefie przewodu. Obliczenia hydrauliczne średnic i spadków przewodów Obliczenia przeprowadza się na podstawie natężenia przepływu i przyjętych spadków, z jakimi będą ułożone przewody. Przyjmuje się założenie, że przyjęty przepływ obliczeniowy nie zmienia się na całym rozpatrywanym odcinku. W przekroju strumienia występuje jednakowa założona średnia prędkość V. Do obliczenia przepływu ścieków przy całkowicie wypełnionym przewodzie zaleca się przyjąć wzór Prandtla- Colebrooka: Q = 6.95log d i 0,74 k + d 6 i d i d i 10 3, 71 i 2 di i [m 3 /s] Q przepływ przy całkowicie napełnionym przewodzie [m 3 /s] k współczynnik szorstkości bezwzględnej [m] d i średnica wewnętrzna przewodu [m] i spadek przewodu [m/m] 20

21 Przy częściowo napełnionym przewodzie można użyć do obliczenia wzór Brettinga: q hn hn = 0,46 0,5 cos π + 0,04 cos 2π Q d i d i [m 3 /s] q przepływ przy częściowym napełnieniu przewodu h n wysokość częściowo napełnionego przewodu [m]. Nomogram 1 k = 0,25 mm Minimalne spadki przewodów wynikają z konieczności tzw. samooczyszczenia się przewodów inie zalegania osadów przy minimalnych prędkościach przepływu ścieków. Można je przyjąć z praktycznego wzoru i 1 min = d i Zakłada się minimalne prędkości przepływu: dla kanalizacji deszczowej V = 0,6 m/s sanitarnej V = 0,8 m/s ogólnospławnej V = 1,0 m/s Przyjmuje się współczynnik szorstkości (chropowatości) dla rur z PVC-U: dla przewodów z bocznymi dopływami i studzienkami rewizyjnymi k = 0,4 mm (0,0004 m) dla przewodów tranzytowych bez dopływów i studzienek k = 0,25 mm (0,00025 m). Nomogram 2 k = 0,4 mm Wielkość przepływu przy całkowicie napełnionym przewodzie odczytujemy z nomogramów. Zależy ona od wartości założonych spadków i [ ], szybkości przepływu i średnicy przewodu. Nomogramy dotyczą przyjętych współ-czynników szorstkości oraz temperatury przepływających ścieków t = 10 C. 21

22 Przy częściowo wypełnionych przewodach (a taki powinien być w praktyce przepływ ścieków, aby zapewnić im wietrzenie) należy wyznaczyć zależności pomiędzy przepływami rzeczywistymi q i prędkościami rzeczywistymi V n w odniesieniu do przepływów Q i prędkości V przy całkowitym napełnieniu przewodów. Zależności te ustala się na podstawie krzywych sprawności dla przekroju kołowego pokazanych na rys. 20. Można przyjąć, że optymalne wypełnienie przewodu jest na poziomie 0,6 wysokości średnicy rury. W tablicy 25 ujęto minimalne spadki przewodów, jakie można przyjmować dla najmniejszych prędkości przepływu dla zachowania warunku samooczyszczania przewodów. Rys. 20. Krzywe sprawności przekroju kołowego TABLICA 25 Średnica zewnętrzna kanalizacja deszczowa V min = 0,6 [m/s] Spadek i [ ] kanalizacja ogólnospławna V min = 0,8 [m/s] kanalizacja sanitarna V min = 1,6 [m/s] d n k = 0,25 k = 0,4 k = 0,25 k = 0,4 k = 0,25 k = 0, ,0 2,7 2,0 1,5 1,2 0,85 0,6 5,1 3,4 2,5 1,8 1,4 1,0 0,8 6,7 4,5 3,5 2,6 2,0 1,5 1,2 9,0 6,0 4,5 3,4 2,5 2,0 1,5 9,8 6,5 5,2 4,0 3,0 2,3 2,0 14,5 9,5 7,0 5,2 4,0 3,0 2,5 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe Tworzywa termoplastyczne (PVC-U, PE, PP) w porównaniu z materiałami sztywnymi takimi, jak: beton, żeliwo czy kamionka, są materiałami sprężystymi i wymagają zupełnie innego podejścia w projektowaniu przewodów układanych w gruncie. Przy obciążeniu materiałów sprężystych (a ściślej lepko sprężystych) ulegają w czasie działania obciążenia znacznemu odkształceniu postępującemu, tzw. pełzaniu. Zjawisko to początkowo jest znaczne, jednak z upływem czasu ulega zmniejszeniu. Następuje relaksacja naprężeń, polegająca na zmniejszeniu naprężeń i wzrostu odkształceń. Istotną rolę odgrywa przy tym elastyczność gruntu otaczającego przewód. Dlatego też przy określaniu grubości rury i jej sztywności obwodowej, należy uwzględniać warunki otoczenia przewodu, rodzaj gruntu jego stopień zagęszczenia oraz technikę wykonywania robót ziemnych dla zapewnienia określonej sztywności gruntu. Na przewód ułożony w gruncie działa obciążenie pionowe, które powoduje, że rura odkształcając się przyjmuje postać elipsy. To powoduje reakcje gruntu położonego po bokach rury w poziomie w zależności od wartości sztywności gruntu (rodzaj gruntu i stopień jego zagęszczenia), która nie pozwala na powstawanie poziomych zbyt dużych odkształceń. Obciążenia pionowe działające na przewód, to przede wszystkim ciężar gruntu znajdującego się nad przewodem oraz obciążenia dynamiczne (zależnie od ruchu drogowego) na poziomie terenu. Obciążenie gruntu nad 22

23 przewodem q z można obliczyć ze wzoru: q z = γ H γ z - ciężar właściwy gruntu wynoszący kn/m 3 (bez wody gruntowej) H - wysokość gruntu nad przewodem. Natomiast przy przewodzie znajdującym się poniżej występowania wód gruntowych całkowite obciążenie q zw zwiększa się o parcie wody q zw z z ( H h) = γ h + h = γ γ H wysokość gruntu nad przewodem h wysokość wody gruntowej nad przewodem γ zw ciężar gruntu nawodnionego γ z ciężar właściwy wody (10 kn/m 3 ). Obciążenia dynamiczne q d występujące na poziomie terenu można wyliczyć ze wzoru: C 3P q d = 2 2 π H C współczynnik uwzględniający wpływ kilku kół (wartości 1 1,5) w zależności od wartości H P nacisk na koło H wysokość gruntu nad przewodem. Obciążenia drogowe i tramwajowe należy przyjmować zgodnie z PN-85/S stosując współczynnik dynamiczny O = 1,3 niezależnie od głębokości posadowienia przewodu. Poza drogami obciążenia dynamiczne przyjmuje się zgodnie z PN-82/B-02004, jak dla możliwości obciążenia samochodem ciężkim, nie mniej niż 5 kn/m 2. Ugięcie pionowe przewodów f ułożonych w gruncie sprawdza się na podstawie stanów granicznych użytkowania ze wzoru Spanglera: x y 0,125 qk f = = = D D 0,083 kt + 0,061 Ez Dopuszczalne odkształcenie zgodnie z EN , nie powinno przekraczać 5% f Ł 0,05. q k całkowite charakterystyczne obciążenie pionowe [kpa] k t współczynnik sztywności przy obciążeniu długotrwały Et e kt = Ez r E t długotrwały moduł sprężystości rury (1400 kpa) E z moduł odkształcenia gruntu w strefie przewodu [kpa] zw w r promień wewnętrzny przewodu [ m] e grubość ścianki przewodu. Wartość modułu odkształcenia gruntu w strefie przewodu E z w zależności od stopnia zagęszczenia wg standardowej próby Proctora, charakteryzującej własności gruntów, podano w tablicy 26. Przez strefę przewodu rozumie się grunt od dna przewodu, jeżeli dno przewodu nie było naruszone (lub 15 cm pod przewodem, jeżeli było naruszone lub zmienione), po bokach przewodu do wypełnienia wykopu oraz 30 cm nad wierzchem przewodu. Jak podano we wzorze na obliczenie współczynnika sztywności k t przy danym obciążeniu, decydujące znaczenie ma odkształcenie przewodu e 2e na stosunek grubości rury do jej średnicy. r d i Wartości te wzależności od sztywności obwodowej rur (SN2, SN4, SN8) są wielkościami stałymi. Ich odwrotnością jest liczba. di SDR = e Sztywność obwodową rur ustala się w celu oceny jakościowej wyprodukowanej rury z tworzyw termoplastycznych (PVC-U, PE) zgodnie z założeniami normy PN-EN ISO 9969:1997. Określenie wartości sztywności obwodowej [kn/m 2 ] wyznaczone jest przez pomiar siły i odkształcenia rury podczas ściskania rury ze stałą szybkością przez dwie równoległe płyty. Wartość sztywności obwodowej oblicza się ze wzoru, gdzie podstawą jest siła potrzebna do wywołania aż 3% odkształcenia średnicy przekroju rury: Y F SN = 0, , 025 d i L Y Y odkształcenie [m] odpowiadające 3% ugięciu d i średnica wewnętrzna rury Y = 0,03 d i F siła w kiloniutonach odpowiadająca 3% ugięciu rury L długość próbki [m]. Dla wstępnego dobrania szeregu grubości rur kanalizacyjnych można oprzeć się na tablicy 27, gdzie podano dla poszczególnych szeregów grubości rur dopuszczalne wielkości zagłębienia przewodów d i 2 23

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe.

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Bogdan Majka Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Toruń 2012 Copyright by Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy - SST-ISp

Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy - SST-ISp Szczegółowa Specyfikacja Techniczna do projektu technicznego przyłączy kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego dla przebudowy i rozbudowy budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach. Przyłącze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3 PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa projektu 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2.1. RURY I KSZTAŁTKI PVC RURY I KSZTAŁTKI PVC DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwodnień oraz przykanalików

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16 Instrukcja montażu i instalacji Zbiorniki na wodę deszczową: Torus ET 30, ET 35, ET 65 Zbiorniki bezodpływowe na ścieki: Tubus/Flat 1000L, 1500L, 3000L, 3500L 1 1 1 1 2 2 2 Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ

1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2008-03-2429/1 Strona 2/14 1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ Aprobata Techniczna została udzielona na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01. Roboty montażowe zestawów odwodnieniowych 29 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.01. ROBOTY MONTAŻOWE ZESTAWÓW ODWODNIENIOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 30 2. MATERIAŁY... 30 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Budowa i wymiary standardowych zespołów rurowych termoizolowanych ROSTER 4 5. Sposób montażu i łączenia 4 6. Określenie dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja zewnętrzna

Kanalizacja zewnętrzna Kanalizacja zewnętrzna www.dyka.pl DYKA to jeden z największych międzynarodowych producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Obecnie fi rma

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3

Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3 Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE

STUDNIE KANALIZACYJNE POLYTEAM Sp. z o.o. Strzelce 13, 56 410 Dobroszyce, tel. (071) 314 19 36 lub 38, fax. (071) 314 19 37, polyteam@polyteam.pl K A T A L O G P R O D U K T Ó W Zakres stosowania Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8429/2012 Rury i kształtki kanalizacyjne o nazwach PP SN 10 i PP SN 12 oraz K2-Kan, z polipropylenu (PP), o sztywności obwodowej SN 10 i SN 12 WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.1 Zakres opracowania Podstawa opracowania...2

SPIS TREŚCI. 1.1 Zakres opracowania Podstawa opracowania...2 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...2 1.1 Zakres opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Projektowane odwodnienia...3 3.1 Opis rozwiązania...3 3.2 Materiał, średnice...3 3.3 Studnie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 105 106 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM KOSZT BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER 44-196 Knurów ul. Gen. J. Ziętka 18C/12 tel. /fax: (0-32) 236-15-50 tel. kom.: 0 509 041 270 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86 CENNIK 2 Obowiązuje od 15.06.2015 Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej PP 3 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PP InCor 6 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC-U 12 Studnie kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres opracowania... 4 2. Zakres robót... 4 3. Projektowane rozwiązania techniczne... 4 5.1. Wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy... 5 5.2. Usunięcie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CIŒNIENIOWE z PVC-U (do przesy³ania wody oraz do odwadniania i kanalizacji)

SYSTEMY CIŒNIENIOWE z PVC-U (do przesy³ania wody oraz do odwadniania i kanalizacji) SYSTEMY CIŒNIENIOWE z PVCU (do przesy³ania wody oraz do odwadniania i kanalizacji) System rur kanalizacyjnych Spis treœci Rury i kszta³tki ciœnieniowe PVCU Charakterystyka Asortyment 4 6 7 12 Rury i kszta³tki

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZADANIA

OPIS TECHNICZNY ZADANIA OPIS TECHNICZNY ZADANIA Nazwa zadania: Wykonanie remontu zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej budynku hali sportowej oraz budynku pawilonu dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST M.11.01.02 ZASYPKA GRUNTOWA 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Odbudowa mostu w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: Lokalizacja: DO PROJEKTU ZBIORNIK NA ŚCIEKI BYTOWE (SZAMBO) GMINA WALCE, UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE KROMOŁÓW OBRĘB BROŻEC, działka nr 1054/1 k.m.9 1. DANE OGÓLNE Zbiornik bezodpływowy na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: Budynki mieszkalne 9 i 11 przy ul. Bema LOKALIZACJA: ul. Bema 9 i 11, 62-500 Konin INWESTOR: Spółdzielnia Usług Administracyjno Mieszkaniowych i Budowlanych "INREM"

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ (Kod CPV 45231300-8) SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne...

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... 4 5 6 8 2. Elementy dla drogownictwa... 9 2.1 Korytka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo