INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA Instalacji kanalizacji zewnętrznej z PVC-U Instalacji kanalizacji wewnętrznej z PP Instalacji sieci wodociągowych z PVC-U POLIPLAST Sp. z o.o Oleśnica Spalice 6 A tel. (0-71) , , fax (071) Zakład Produkcyjny Oleśnica ul. Energetyczna 4 (0-71) Oleśnica 2003

2 2

3 SPIS TREŚCI Instrukcja projektowania i wykonywania instalacji kanalizacji zewnętrznej z PVC-U 5 Instrukcja projektowania i wykonywania instalacji kanalizacji wewnętrznej z PP 33 Instrukcja projektowania i wykonywania instalacji sieci wodociągowych z PVC-U 57 3

4 4

5 Instrukcja projektowania i wykonywania instalacji kanalizacji zewnętrznej z PVC-U SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 6 Zakres stosowania i charakterystyka rur PVC-U 6 Własności techniczne i użytkowe rur z PVC-U 7 Odporność chemiczna PVC-U 9 Symbole i skróty ujęte przy oznaczaniu i wymiarowaniu wyrobów 9 Wykaz norm krajowych i zagranicznych 9 Aprobaty Techniczne uzyskane przez POLIPLAST Sp. z o. o. 10 Zestawienie asortymentowe wyrobów 10 Rury kanalizacyjne z PVC-U 11 Kształtki kanalizacyjne z PVC-U 14 Studzienki kanalizacyjne 18 PROJEKTOWANIE 20 Uwagi ogólne 20 Obliczenia hydrauliczne średnic i spadków przewodów 20 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 22 WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ Z PVC-U 25 Składowanie materiałów 25 Transport 25 Wykonywanie wykopów 26 Wykonywanie połączeń 27 Układanie rur 27 Montaż studzienek z PVC-U 28 Zasypywanie wykopów 30 Określenie czynników wpływających na wystąpienie odkształceń 30 Odbiór sieci kanalizacyjnej 31 Próba szczelności na eksfiltrację 31 5

6 WPROWADZENIE POLIPLAST Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1989 r. od uruchomienia produkcji kształtek wtryskowych z polipropylenu (PP) przeznaczonych do budowy wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych. Na początku lat dziewięćdziesiątych w uzupełnieniu asortymentu podjęto produkcję rur kanalizacyjnych z niezmiękczonego (nieplastyfikowanego) poli(chlorku winylu) (PVC-U). Najpierw uruchomiono małe średnice ( mm), a później produkcję tę rozszerzono o średnice większe ( mm) o różnych grubościach (sztywności obwodowej), przeznaczone do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych z PVC-U. Późniejszym programem produkcyjnym jest system rur ciśnieniowych z PVC-U dostosowany do przesyłania wody pitnej o średnicach mm dla ciśnienia roboczego PN 10 (10 bar) mogący mieć również zastosowanie do przepompowywania pod ciśnieniem ścieków. Rury i kształtki kielichowe do budowy sieci wodociągowych wyposażone są w uszczelki gumowe z elastomeru produkcji MOL-Romgum w Suchym Lesie. Ostatnią nowością jest uruchomienie produkcji rur z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej oraz modernizacja produkcji kształtek z PP dostosowanej do aktualnych wymogów norm europejskich opracowanych przez Europejski Komitet Normalizacji CEN w Brukseli. Aktualnie po 12 latach rozwoju POLIPLAST Sp. z o.o. oferuje: szeroki asortyment rur i kształtek z PP do wykonywania wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych dla budownictwa mieszkalnego, przemysłowego i ogólnego, system rur i kształtek z PVC-U do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych podziemnych przewodów odpływowych w budownictwie ogólnym i drogowym, systemy wodociągowe mające zastosowanie przy budowie kanalizacji ciśnieniowej - podciśnieniowej. Wszystkie rury i kształtki z PVC-U i PP są przeznaczone do łączenia kielichowego wciskowego, z uszczelką gumową ( o różnych profilach w zależności od przeznaczenia) usytuowaną w rowku kielicha rury lub kształtki. Ponieważ za podstawę przyjęto średnicę zewnętrzną rur, możliwe jest łączenie wzajemne rur i kształtek o tej samej średnicy z różnych programów w zależności od wymagań i potrzeb. Wyroby produkowane przez POLIPLAST Sp. z o.o. posiadają aprobaty techniczne stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie oraz atesty Państwowego Zakładu Higieny. Zakres stosowania i charakterystyka rur z PVC-U System kanalizacji zewnętrznej z rur, kształtek i studzienek z PVC-U, oferowany przez POLIPLAST Sp. z o.o., przeznaczony jest do odprowadzania ścieków komunalnych i wód deszczowych do oczyszczalni ścieków lub do innych odbiorników z gospodarstw domowych, z osiedli wiejskich i miejskich, jak również w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Dzięki kompleksowości system spełnia wysokie wymagania, stawiane tego typu przewodom: trwałość rur minimum 50 lat; coraz częściej uważa się, że okres użytkowania rur z PVC-U układanych w ziemi będzie praktycznie kilkakrotnie dłuższy, przewiduje się, że wyniesie lat, przewody z PVC-U mają bardzo gładkie ścianki, co wpływa na: - nieodkładanie się osadów w taki sposób, jak w rurach z tradycyjnych materiałów, - znacznie mniejszą możliwość powstawania zatorów, - mniejsze opory hydrauliczne przepływających ścieków, wysoka szczelność połączeń kielichowych z uszczelkami gumowymi gwarantuje, że nie wystąpi zjawisko eksfiltracji (przesiąkania ścieków przez złącza do gruntu), jak również infiltracji wód gruntowych (przedostawania się ich do środka rurociągów). Stwierdzono przy tym, że korzenie drzew i roślin nie wrastają do środka rur poprzez bardzo szczelne połączenia kielichowe, mniejszy ciężar rur - kilkakrotnie mniejszy niż rur betonowych, kamionkowych czy żeliwnych pozwala na łatwe układanie rur o standardowych długościach (6 m) bez specjalnych urządzeń dźwigowych, ułatwiających opuszczanie rur do wykopu; radykalnie zmienia to sposób prowadzenia robót ziemnych, ograniczając często konieczność obniżenia poziomu wód gruntowych ze względu na szybkie prowadzenie robót montażowych w przygotowanych wykopach, 6

7 możliwość stosowania studzienek mało wymiarowych o średnicy 400 mm, które mają fabrycznie wykonane szczelne kinety o bardzo korzystnych hydraulicznych układach przepływowych, co pozwala na ich obsługę (czyszczenie) i przegląd przewodów z powierzchni terenu przy pomocy samochodów WUKO z elastycznym przewodem zakończonym dyszą, która wodą pod wysokim ciśnieniem ok. 10 MPa rozdrabnia zanieczyszczenia, Natomiast do wad przewodów z PVC-U należy zaliczyć: w porównaniu do materiałów takich, jak kamionka czy beton rury z tworzywa mają mniejszą sztywność. Rury te w przekroju poprzecznym są sprężyste i wskutek obciążenia gruntem podlegają odkształceniu. Przy układaniu przewodów ważny jest rodzaj gruntu w strefie przewodu jego zdolność do zagęszczenia, jak również konieczna jest staranność przy prowadzeniu zasypki po to, aby odkształcenie rury nie przekroczyło 5% średnicy rury, mała odporność na podwyższone temperatury ogranicza stosowanie rur z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej do występowania trwałej temperatury powyżej C w zależności od grubości ścianek i średnicy rur, zwiększona kruchość tworzywa w temperaturach ujemnych ograniczająca ich transport i układanie w temperaturach poniżej minus 15 C. Trzeba jednak zaznaczyć, że temperatury podwyższone bardzo rzadko występują w sposób trwały w kanalizacji zewnętrznej. Przypadki takie mogą występować jedynie przy zakładach przemysłowych lub usługowych, gdzie w procesach technologicznych występują podwyższone temperatury, co związane jest ze zrzutem ścieków o podwyższonych temperaturach z pominięciem odstojników. Transportu oraz układania rur w temperaturach poniżej minus 15 C należy unikać, przypadki takie występują dość rzadko. Własności techniczne i użytkowe rur z PVC-U Do budowy kanalizacji zewnętrznej POLIPLAST Sp. z o.o. produkuje rury z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) - PVC-U z kielichami wciskowymi z rowkiem na gumową uszczelkę wargową. Do wytwarzania tych rur używany jest poli(chlorek winylu) o stałej charakterystyce i wysokiej czystości z dodatkami technologicznymi i barwnikiem. Dostawcami PVC są zakłady Anwil S.A. Włocławek, BorsodChem RT, ELF ATOCHEM, EVC, SHELL. Rury do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U produkowane są w barwie pomarańczowo brązowej (oranż RAL 8023) o długościach montażowych 1 6 m, o grubościach (sztywności obwodowej) SN2, SN4, SN8. 7

8 TABLICA 1. Własności techniczne i użytkowe z rur PVC-U Lp. Określenie własności Jednostka Wartość Warunki Metody badań 1 Gęstość kg/m PN-92/C Wytrzymałość materiału, z którego wykonano rury, na działanie wewnętrznego h 1000 godz. ciśnienia hydrostatycznego MPa 10temp. 6 0 C PN-EN Temperatura mięknienia wg Vicata 0 C 79 PN-EN Rzeczywisty stopień udarności (TIR) % 10temp. 0 C PN-EN Skurcz wzdłużny % 5 temp C PN-EN Sztywność obwodowa SN kn/m 2 SN16 zależna od grubości ścianek SN8 SN4 SN2 temp C PN-EN ISO Szczelność połączeń bez przecieków PN-EN Współczynnik przewodności cieplnej W/mh 0 C 0,16 9 Współczynnik rozszerzalności liniowej (praktyczny) dla rur mm/m 0 C 0,06 EN Oporność elektryczna Ω > Moduł sprężystości krótkotrwałej MPa E 3000 długotrwałej MPa E 1400 temp C Na rurach w odległości, co 1 m jest napis zawierający: nazwę i znak producenta - POLIPLAST Sp. z o.o. (logo) symbol surowca - PVC-U średnicę zewnętrzną x grubość ścianki - np. 315 x 6,2 sztywność obwodową - np. SN2 numer linii produkującej i zmianę - np. 3 C datę produkcji - np nr Aprobaty Technicznej - AT/ Rury z PVC-U, pomimo że są zaliczane ze względu na niski współczynnik przewodności cieplnej do materiałów izolacyjnych, to jednak po dłuższym czasie w przypadku braku przepływu wody i niskiej temperatury, ulegają zamarzaniu, co może być powodem ich zniszczenia. Pod wpływem ognia rury palą się, czemu towarzyszy wydzielanie toksycznego chlorowodoru. Po usunięciu płomienia PVC-U nie pali się, dzięki czemu uważany jest za materiał samogasnący. 8

9 Odporność chemiczna PVC-U Wykaz norm krajowych i zagranicznych System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną na działanie ścieków zarówno z gospodarstw domowych, jak również na większość ścieków przemysłowych. Ustalono, że odporność na ścieki, od kwasów (ph 2) do zasad (ph 12), jest dobra zarówno dla rur, kształtek, studzienek, jak i gumowych uszczelek. Przy ściekach przemysłowych należy przeanalizować występujące substancje chemiczne i porównać je z wykazem substancji ujętych w PN-80/C opracowanej na podstawie ISO/TR Podana tam tabela określa klasyfikacje odporności zadowalającej, ograniczonej i niezadowalającej. Po przeglądzie tabeli można stwierdzić, że PVC nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (np. dichlorometanu, acetonu) występujących w ilościach wyraźnych (nieśladowych). Symbole i skróty ujęte przy oznaczaniu i wymiarowaniu wyrobów Przyjęto ustalenia normalizacji europejskiej ujęte w aktualnych normach PN-EN: PVC-U niezmiękczony (nieplastyfikowany) poli(chlorek winylu) d n nominalna średnica zewnętrzna e n nominalna grubość ścianki DN wymiar nominalny DN/OD wymiar nominalny odniesiony do średnicy zewnętrznej DN/ID wymiar nominalny odniesiony do średnicy wewnętrznej PN ciśnienie nominalne (maksymalne trwałe ciśnienie wewnętrzne w temp. 20 C przez 50 lat) d n e S seria rur S = 2e SDR szereg wymiarowy (znormalizowany stosunek wymiarów) d n SDR = SDR = 2S + 1 e n SN nominalna sztywność obwodowa rur [kn/m 2 ]. n n Normy krajowe: PN-87/B PN-92/B PN-92/B PN-EN :1998 PN-91/B PN-81/B PN-82/B pr EN :1994 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. Studzienki kanalizacyjne Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami Plastics piping systems for under ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). Part 6: Recommended practice for installation. (Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnych odwodnień i kanalizacji ciśnieniowej - Niezmiękczony poli(chlorek winylu). Część 6: Zalecana praktyka budowy przewodów 9

10 Aprobaty Techniczne uzyskane przez POLI-PLAST PLAST Sp. z o. o. POLIPLAST Sp. z o.o. w wyniku postępowania akceptacyjnego przeprowadzonego w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie otrzymał Aprobaty Techniczne stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie: Aprobata Techniczna AT/ dotycząca Rur z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej ważna do 15 stycznia 2003 r. Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL Nr AT/ dotycząca rur z PVC-U typu RKZ-A ze ścianką z rdzeniem spienionym do kanalizacji zewnętrznej ważna do r. Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL Nr AT/ dotycząca kształtek z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej ważna do r. Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL Nr AT/ dotycząca kształtek REDI z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej ważna do r. Zestawienie asortymentowe wyrobów W ramach systemu kanalizacji zewnętrznej POLIPLAST Sp. z o.o. oferuje szeroki asortyment wyrobów pozwalający na budowę kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej w zakresie średnic mm. W przypadku występowania konieczności budowy lokalnej przepompowni ścieków oferowane są również rury z PVC-U ciśnieniowe. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznej mają barwę pomarańczowobrązową (oranż) zgodną ze skalą wybarwień RAL 8023, natomiast rury i kształtki ciśnieniowe mają barwę szarą (popielatą) RAL Wszystkie oferowane w ramach systemu kanalizacji zewnętrznej wyroby mają fabrycznie wstawione w rowki kielichów uszczelki wargowe z gumy. 10

11 Rury kanalizacyjne z PVC-U Symbole klasyfikacyjne wyrobów PKWiU: PCN: SWW: Szereg grubości (sztywności obwodowej) SN2 (SDR51, S25). rys. 1 TABLICA 2 (rys. 1) Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Średnica wewnętrzna Wymiary kielicha Długości Długość bosego końca Długość rury d n e n Di C max A min L 1 L , , , , , ,9 3,2 +0,6 3,9 +0,6 4,9 +0,7 6,2 +0,9 7,9 +1,0 9,8 +1,2 160,5 200,6 250,8 316,0 401,2 501,

12 Szereg grubości (sztywności obwodowej) SN4 (SDR41, S20). TABLICA 3 (rys. 1) Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Średnica wewnętrzna Wymiary kielicha Długości Długość bosego końca Długość rury d n e n Di C max A min L 1 L , , , , , , ,9 3,2 +0,6 4,0 +0,6 4,9 +0,7 6,2 +0,9 7,7 +1,0 9,8 +1,2 12,3 +1,5 110,4 160,5 200,6 250,8 316,0 401,2 501,

13 Szereg grubości (sztywności obwodowej) SN8 (SDR34, S16,7) TABLICA 4 (rys. 1) Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Średnica wewnętrzna Wymiary kielicha Długości Długość bosego końca Długość rury d n e n Di C max A min L 1 L , , , , , , ,9 3,2 +0,6 4,7 +0,7 5,9 +0,8 7,3 +1,0 9,2 +1,2 11,7 +1,4 14,6 +1,7 110,4 160,5 200,6 250,8 316,0 401,2 501,

14 Kształtki kanalizacyjne z PVC-U Kolana rys. 2 TABLICA 5 (rys. 2) Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Kąt Wymiary Masa d n e min a Z 1 Z 2 L 1 kg ,6 4,5 6,1 7,7 9,8 12, ,5 0 87, ,5 0 87, , , , , ,585 0,645 0,715 0,815 0,930 1,120 1,255 1,495 1,704 2,065 4,00 5,50 6,50 10,00 6,50 9,70 13,00 14,30 8,80 12,50 19,50 25,00 23,70 31,40 39,10 62,40 14

15 Trójniki TABLICA 6 (rys. 3) Średnica zewnętrzna d n Średnica odgałęzienia DN/ID Grubość ścianki e min Kąt a Z 1 Wymiary Z 2 Z 3 L 1 Masa kg ,6 4,5 6,1 7,7 12, , , , , , , , , , , , , , , ,10 1,05 1,54 1,50 1,63 1,60 2,10 2,05 2,70 2,60 3,70 3,60 3,90 3,80 4,60 4,50 6,15 6,00 6,10 6,60 6,50 8,70 8,40 11,00 10,50 14,00 13,50 10,60 12,80 13,60 13,40 19,00 23,00 28,00 50,00 rys. 3 Rewizja (czyszczak) TABLICA 7 (rys. 4) Średnica nominalna Grubość Wymiary Masa d n D e min L 1 L kg ,6 4, ,425 3,930 rys. 4 15

16 Korek (zaślepka) TABLICA 8 (rys. 5) Średnica nominalna Grubość Wysokość Masa d n e min h kg ,6 4,5 6,1 7,7 9,8 12, ,345 0,620 1,300 3,000 6,000 8,800 rys. 5 Redukcja asymetryczna (jednostopniowa) TABLICA 9 (rys. 6) Średnica zewnętrzna d n Średnica kielicha DN/ID Grubość ścianki e min Wymiary Z 1 L 1 Masa kg ,6 4,5 6,1 7,7 9,8 12, ,455 0,535 1,830 4,000 7,600 12,444 rys. 6 Redukcja asymetryczna (wielostopniowa) TABLICA 10 (rys. 7) Średnica zewnętrzna d n Średnica kielicha DN/ID Grubość ścianki e min Wymiary Z 1 L 1 Masa kg ,1 7, ,75 1,68 3,70 3,50 rys. 7 Zasuwa burzowa (zwrotna) TABLICA 11 (rys. 8) Średnica zewnętrzna d n Grubość ścianki e min Z 1 Wymiary L Masa kg ,6 4, ,2 4,2 rys. 8 16

17 Złączka dwukielichowa TABLICA 12 (rys. 9) Średnica nominalna Grubość ścianki Długość Masa DN/ID e min L kg ,6 4,5 6,1 7,7 9,8 12, ,46 0,96 1,90 3,80 6,80 11,00 rys. 9 Złączka przelotowa TABLICA 13 (rys. 10) Średnica nominalna Grubość ścianki Długość Masa DN/ID e min L kg ,6 4,5 6,1 7,7 9,8 12, ,480 1,020 1,960 3,930 7,300 12,100 rys. 10 Kielich piaskowany TABLICA 14 (rys. 11) Średnica nominalna Grubość ścianki Długość Masa DN/ID e min L kg ,2 3,6 4,5 6,1 7,7 9, ,25 0,40 0,85 1,65 2,10 4,10 rys. 11 Dołącznik do rur kamionkowych TABLICA 15 (rys. 12) Średnica nominalna rury PVC-U rury kamionkowej Grubość Długość Masa DN/ID D 1 e min L kg ,2 3,6 4, ,380 0,560 1,560 rys

18 Studzienki kanalizacyjne Studzienka kanalizacyjna składa się z następujących elementów: rury teleskopowej (d n = 315) z pokrywą żeliwną rury trzonowej (d n = 400) kinety. Wszystkie elementy wykonane są w kolorze pomarańczowobrązowym (oranż RAL 8023). Rura teleskopowa z pokrywą żeliwną TABLICA 16 (rys. 13) Pokrywy żeliwne rys. 13 Rury teleskopowe Rodzaj Nośność Wymiary Średnica Długość Wsunięcie ton D 1 D 2 H d n L minimum Okrągła bez odpowietrzenia 12, Okrągła z odpowietrzeniem 12, Prostokątna z kratką 12, Wpust uliczny z kratką 12, Rury trzonowe bezkielichowe z PVC-U do wmontowa- nia w kielich pionowy kinety TABLICA 17 (rys. 14) Średnica zewnętrzna d n Grubość ścianki e min Długość L ,9 9, rys

19 Kinety do studzienek przelotowych TABLICA 18 (rys. 15) Dopływ z kielichem i odpływ poziomy Kielich do rury trzonowej średnica wysokość d n DN/ID H Kinety do studzienek zbiorczych przelotowych rys. 15 TABLICA 19 (rys. 16) Dopływy z kielichami poziomymi DN/ID Odpływ poziomy d n Kielich do rury trzonowej średnica wysokość DN/ID H rys

20 PROJEKTOWANIE Uwagi ogólne Przewody kanalizacyjne z PVC-U nadają się do budowy kanalizacji zewnętrznej zarówno rozdzielczej (ściekowej lub deszczowej), jak i ogólnospławnej. Wybór rodzaju kanalizacji wynika z przyjętych założeń dotyczących systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków i nie jest przedmiotem niniejszej Instrukcji. W projektowaniu sieci kanalizacyjnej z rur, kształtek i studzienek kanalizacyjnych z PVC-U należy przyjąć, że sieć kanalizacyjna dostosowana będzie do czyszczenia wyłącznie urządzeniami hydraulicznymi przez wprowadzenie przewodów elastycznych z głowicą ciśnieniową do rozdrabniania i wypłukiwania (lub wysysania) powstałych zatorów. Zapewniona musi być również możliwość przeglądu przewodów za pomocą kamery telewizyjnej wprowadzanej przez studzienki rewizyjne. Z tych więc powodów system studzienek rewizyjnych umieszczonych na trasie przewodu, obsługiwanych z powierzchni terenu, powinien gwarantować dostęp do każdego miejsca na trasie przewodów. Odległość pomiędzy studzienkami nie powinna być w praktyce większa niż 100 m. Natomiast możliwość wprowadzenia urządzeń do hydraulicznego czyszczenia przewodów oraz urządzeń telewizyjnych do ich przeglądu eliminuje budowę tradycyjnych włazowych studni betonowych o średnicy 1 1,2 m. Budowę tego typu studni należy ograniczyć tylko do przypadków koniecznych lub na wyraźne życzenie inwestora. Przy projektowaniu przewodów, szczególnie w gruntach nawodnionych na głębokościach poniżej 2,5 4 m należy przeanalizować możliwość zastosowania małych, lokalnych, automatycznych przepompowni do transportu ścieków rurami ciśnieniowymi na teren wyżej położony. Ten kierunek projektowania mieszanych układów kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych jest ze względów ekonomicznych coraz częściej stosowany. Przy przesyłaniu ścieków przemysłowych należy przeanalizować skład chemiczny ścieków i sprawdzić odporność chemiczną PVC-U na składniki ścieków, a szczególnie rozpuszczalniki organiczne. Przewody z PVC-U ułożone w ziemi nie są wykrywane przez urządzenia elektromagnetyczne na powierzchni terenu. Aby było możliwe ustalenie trasy przebiegu przewodów w celu ograniczenia możliwości uszkodzenia przez koparki przy wykonywaniu innych prac, zaleca się umieszczenie w pionie w odległości cm nad wierzchem przewodu taśm z paskami metalowymi wykrywalnymi przez urządzenia elektromagnetyczne. Taśmy te umieszcza się nad wierzchem przewodu po dokonaniu zagęszczenia gruntu w strefie przewodu. Obliczenia hydrauliczne średnic i spadków przewodów Obliczenia przeprowadza się na podstawie natężenia przepływu i przyjętych spadków, z jakimi będą ułożone przewody. Przyjmuje się założenie, że przyjęty przepływ obliczeniowy nie zmienia się na całym rozpatrywanym odcinku. W przekroju strumienia występuje jednakowa założona średnia prędkość V. Do obliczenia przepływu ścieków przy całkowicie wypełnionym przewodzie zaleca się przyjąć wzór Prandtla- Colebrooka: Q = 6.95log d i 0,74 k + d 6 i d i d i 10 3, 71 i 2 di i [m 3 /s] Q przepływ przy całkowicie napełnionym przewodzie [m 3 /s] k współczynnik szorstkości bezwzględnej [m] d i średnica wewnętrzna przewodu [m] i spadek przewodu [m/m] 20

21 Przy częściowo napełnionym przewodzie można użyć do obliczenia wzór Brettinga: q hn hn = 0,46 0,5 cos π + 0,04 cos 2π Q d i d i [m 3 /s] q przepływ przy częściowym napełnieniu przewodu h n wysokość częściowo napełnionego przewodu [m]. Nomogram 1 k = 0,25 mm Minimalne spadki przewodów wynikają z konieczności tzw. samooczyszczenia się przewodów inie zalegania osadów przy minimalnych prędkościach przepływu ścieków. Można je przyjąć z praktycznego wzoru i 1 min = d i Zakłada się minimalne prędkości przepływu: dla kanalizacji deszczowej V = 0,6 m/s sanitarnej V = 0,8 m/s ogólnospławnej V = 1,0 m/s Przyjmuje się współczynnik szorstkości (chropowatości) dla rur z PVC-U: dla przewodów z bocznymi dopływami i studzienkami rewizyjnymi k = 0,4 mm (0,0004 m) dla przewodów tranzytowych bez dopływów i studzienek k = 0,25 mm (0,00025 m). Nomogram 2 k = 0,4 mm Wielkość przepływu przy całkowicie napełnionym przewodzie odczytujemy z nomogramów. Zależy ona od wartości założonych spadków i [ ], szybkości przepływu i średnicy przewodu. Nomogramy dotyczą przyjętych współ-czynników szorstkości oraz temperatury przepływających ścieków t = 10 C. 21

22 Przy częściowo wypełnionych przewodach (a taki powinien być w praktyce przepływ ścieków, aby zapewnić im wietrzenie) należy wyznaczyć zależności pomiędzy przepływami rzeczywistymi q i prędkościami rzeczywistymi V n w odniesieniu do przepływów Q i prędkości V przy całkowitym napełnieniu przewodów. Zależności te ustala się na podstawie krzywych sprawności dla przekroju kołowego pokazanych na rys. 20. Można przyjąć, że optymalne wypełnienie przewodu jest na poziomie 0,6 wysokości średnicy rury. W tablicy 25 ujęto minimalne spadki przewodów, jakie można przyjmować dla najmniejszych prędkości przepływu dla zachowania warunku samooczyszczania przewodów. Rys. 20. Krzywe sprawności przekroju kołowego TABLICA 25 Średnica zewnętrzna kanalizacja deszczowa V min = 0,6 [m/s] Spadek i [ ] kanalizacja ogólnospławna V min = 0,8 [m/s] kanalizacja sanitarna V min = 1,6 [m/s] d n k = 0,25 k = 0,4 k = 0,25 k = 0,4 k = 0,25 k = 0, ,0 2,7 2,0 1,5 1,2 0,85 0,6 5,1 3,4 2,5 1,8 1,4 1,0 0,8 6,7 4,5 3,5 2,6 2,0 1,5 1,2 9,0 6,0 4,5 3,4 2,5 2,0 1,5 9,8 6,5 5,2 4,0 3,0 2,3 2,0 14,5 9,5 7,0 5,2 4,0 3,0 2,5 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe Tworzywa termoplastyczne (PVC-U, PE, PP) w porównaniu z materiałami sztywnymi takimi, jak: beton, żeliwo czy kamionka, są materiałami sprężystymi i wymagają zupełnie innego podejścia w projektowaniu przewodów układanych w gruncie. Przy obciążeniu materiałów sprężystych (a ściślej lepko sprężystych) ulegają w czasie działania obciążenia znacznemu odkształceniu postępującemu, tzw. pełzaniu. Zjawisko to początkowo jest znaczne, jednak z upływem czasu ulega zmniejszeniu. Następuje relaksacja naprężeń, polegająca na zmniejszeniu naprężeń i wzrostu odkształceń. Istotną rolę odgrywa przy tym elastyczność gruntu otaczającego przewód. Dlatego też przy określaniu grubości rury i jej sztywności obwodowej, należy uwzględniać warunki otoczenia przewodu, rodzaj gruntu jego stopień zagęszczenia oraz technikę wykonywania robót ziemnych dla zapewnienia określonej sztywności gruntu. Na przewód ułożony w gruncie działa obciążenie pionowe, które powoduje, że rura odkształcając się przyjmuje postać elipsy. To powoduje reakcje gruntu położonego po bokach rury w poziomie w zależności od wartości sztywności gruntu (rodzaj gruntu i stopień jego zagęszczenia), która nie pozwala na powstawanie poziomych zbyt dużych odkształceń. Obciążenia pionowe działające na przewód, to przede wszystkim ciężar gruntu znajdującego się nad przewodem oraz obciążenia dynamiczne (zależnie od ruchu drogowego) na poziomie terenu. Obciążenie gruntu nad 22

23 przewodem q z można obliczyć ze wzoru: q z = γ H γ z - ciężar właściwy gruntu wynoszący kn/m 3 (bez wody gruntowej) H - wysokość gruntu nad przewodem. Natomiast przy przewodzie znajdującym się poniżej występowania wód gruntowych całkowite obciążenie q zw zwiększa się o parcie wody q zw z z ( H h) = γ h + h = γ γ H wysokość gruntu nad przewodem h wysokość wody gruntowej nad przewodem γ zw ciężar gruntu nawodnionego γ z ciężar właściwy wody (10 kn/m 3 ). Obciążenia dynamiczne q d występujące na poziomie terenu można wyliczyć ze wzoru: C 3P q d = 2 2 π H C współczynnik uwzględniający wpływ kilku kół (wartości 1 1,5) w zależności od wartości H P nacisk na koło H wysokość gruntu nad przewodem. Obciążenia drogowe i tramwajowe należy przyjmować zgodnie z PN-85/S stosując współczynnik dynamiczny O = 1,3 niezależnie od głębokości posadowienia przewodu. Poza drogami obciążenia dynamiczne przyjmuje się zgodnie z PN-82/B-02004, jak dla możliwości obciążenia samochodem ciężkim, nie mniej niż 5 kn/m 2. Ugięcie pionowe przewodów f ułożonych w gruncie sprawdza się na podstawie stanów granicznych użytkowania ze wzoru Spanglera: x y 0,125 qk f = = = D D 0,083 kt + 0,061 Ez Dopuszczalne odkształcenie zgodnie z EN , nie powinno przekraczać 5% f Ł 0,05. q k całkowite charakterystyczne obciążenie pionowe [kpa] k t współczynnik sztywności przy obciążeniu długotrwały Et e kt = Ez r E t długotrwały moduł sprężystości rury (1400 kpa) E z moduł odkształcenia gruntu w strefie przewodu [kpa] zw w r promień wewnętrzny przewodu [ m] e grubość ścianki przewodu. Wartość modułu odkształcenia gruntu w strefie przewodu E z w zależności od stopnia zagęszczenia wg standardowej próby Proctora, charakteryzującej własności gruntów, podano w tablicy 26. Przez strefę przewodu rozumie się grunt od dna przewodu, jeżeli dno przewodu nie było naruszone (lub 15 cm pod przewodem, jeżeli było naruszone lub zmienione), po bokach przewodu do wypełnienia wykopu oraz 30 cm nad wierzchem przewodu. Jak podano we wzorze na obliczenie współczynnika sztywności k t przy danym obciążeniu, decydujące znaczenie ma odkształcenie przewodu e 2e na stosunek grubości rury do jej średnicy. r d i Wartości te wzależności od sztywności obwodowej rur (SN2, SN4, SN8) są wielkościami stałymi. Ich odwrotnością jest liczba. di SDR = e Sztywność obwodową rur ustala się w celu oceny jakościowej wyprodukowanej rury z tworzyw termoplastycznych (PVC-U, PE) zgodnie z założeniami normy PN-EN ISO 9969:1997. Określenie wartości sztywności obwodowej [kn/m 2 ] wyznaczone jest przez pomiar siły i odkształcenia rury podczas ściskania rury ze stałą szybkością przez dwie równoległe płyty. Wartość sztywności obwodowej oblicza się ze wzoru, gdzie podstawą jest siła potrzebna do wywołania aż 3% odkształcenia średnicy przekroju rury: Y F SN = 0, , 025 d i L Y Y odkształcenie [m] odpowiadające 3% ugięciu d i średnica wewnętrzna rury Y = 0,03 d i F siła w kiloniutonach odpowiadająca 3% ugięciu rury L długość próbki [m]. Dla wstępnego dobrania szeregu grubości rur kanalizacyjnych można oprzeć się na tablicy 27, gdzie podano dla poszczególnych szeregów grubości rur dopuszczalne wielkości zagłębienia przewodów d i 2 23

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH EPIC B2134, J3412, X71 kwiecień 2011 Katalog produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Solutions for Essentials Spis treści Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

50LAT. Gwarancjaobejmuje

50LAT. Gwarancjaobejmuje D M I M C / P V C P L 7 s y s t e m i n s t a l a c y j n y p v c c / p v c u P r o j e k t o w a n i e i m o n t a ż z k a t a l o g i e m LAT Gwarancjaobejmuje ruryizłączkizpvcc/pvcu NIBCOINCtoamerykańskafirmazdługoletnią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

instalacje do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Katalog

instalacje do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Katalog do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Katalog instalacje S YS T E M Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA...................................... 1.1. Opis..............................................................

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo