Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2"

Transkrypt

1 Zadanie 1. Co należy wpisać na schemacie w miejsce X, Y, Z: skraplanie krzepnięcie X Y Z parowanie topnienie A. X -ciecz Y-gaz Z-ciało stałe B. X -gaz Y-ciało stałe Z-ciecz C. X -gaz Y-ciecz Z-ciało stałe D. X -ciecz Y-ciało stałe Z-gaz Informacja do zadań. Woda morska zawiera średnio 3,5% soli. Zadanie 2. Które zdanie jest prawdziwe? A. W 100 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli. B. W 103,5 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli. C. W 135 g wody morskiej znajduje się 35 g soli. D. W 96,5 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli. Zadanie 3. Ile soli zawierają 2 kilogramy wody morskiej? A. 7 g B. 70 g C. 700 g D g Zadanie 4. Ile wody destylowanej trzeba dolać do 100 g wody morskiej, aby otrzymać roztwór o stężeniu dwa razy mniejszym? A. 100 g B. 96,5 g C. 98,25 g D. 200 g Zadanie 5. Z ilu kilogramów wody morskiej otrzymamy 7 kilogramów soli? A. 2 B. 20 C. 200 D Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2 Zadanie g wody o temperaturze 5 C nasycono dwutlenkiem węgla. Ile gramów CO2 wydzieli się w postaci gazu, gdy ten roztwór ogrzejemy do temperatury 30 C? A. 0,1 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,4 Zadanie 8. Jeśli temperatura wody rośnie, to rozpuszczalność CO2: A. rośnie B. maleje C. nie zmienia się D. jest stała Zadanie 9. Do dwóch jednakowych butelek nalano taką samą ilość gazowanej wody mineralnej (nasyconej CO2), schłodzonej do temperatury 10 C. Obie butelki zamknięto szczelnie jednakowymi balonami i zanurzono w naczyniach z wodą o różnych temperaturach, tak

2 jak ilustruje rysunek. Który balon bardziej zwiększy swoją objętość? A. Pierwszy balon bardziej zwiększy objętość. B. Żaden nie zwiększy swojej objętości. C. Oba jednakowo zwiększą objętość. D. Drugi balon bardziej zwiększy objętość. Zadanie 10. Oto wzór strukturalny kwasu: H O C O H O Napisz jego wzór sumaryczny. Odpowiedź: Zadanie 11. Po całodniowej wycieczce rowerowej Marta odczuła ból w mięśniach spowodowany między innymi wytworzeniem się kwasu mlekowego. Związek ten można opisać wzorem: CH3 CH COOH OH Zamieszczona w ramce grupa funkcyjna, charakterystyczna dla kwasów organicznych, nazywa się: A. węglowodorową B. wodorotlenową C. karboksylową D. estrową Zadanie 12. W programie komputerowym do nauki chemii Marta znalazła następujący rysunek: uproszczony model atomu jądro atomowe elektron Na podstawie rysunku można stwierdzić, że atom tego pierwiastka: A. nie zawiera protonów B. zawiera jeden neutron C. zawiera sześć cząstek elementarnych D. posiada trzy elektrony walencyjne Zadanie 13. Na zajęciach kółka chemicznego uczniowie przeprowadzali reakcję zobojętniania. Do roztworu wodorotlenku sodu (MNaOH = 40u) dodali fenoloftaleinę, a następnie wkraplali rozcieńczony roztwór kwasu mrówkowego (MHCOOH = 46u). Punkt zobojętnienia uzyskali w momencie odbarwienia wskaźnika. Zapisz równanie przeprowadzonej reakcji i oblicz, ile gramów kwasu potrzeba do zobojętnienia roztworu zawierającego 10 gramów NaOH.

3 Informacja do zadań. Fosforanowi (V) wapnia przypisuje się wzór strukturalny: O Ca O P O O Ca O Ca O P O O Zadanie 14. Wartościowość poszczególnych pierwiastków w tym związku jest równa: A. Ca VI, P X, O XVI B. Ca III, P II, O VIII C. Ca II, P III, O II D. Ca II, P V, O II Zadanie 15. Wzór sumaryczny tego związku ma postać: A. Ca3(PO4)2 B. Ca3(PO5)2 C. 2 Ca3(PO4) D. 3 Ca(PO4)2 Zadanie 16. Na rysunku przedstawiono wybrane informacje z układu okresowego pierwiastków. (Masy atomowe podane są w zaokrągleniu do jedności). Mg 12 magnez 24 As 33 arsen 75 O 8 tlen 16 Korzystając z nich, oblicz mas cząsteczkowe związku chemicznego o wzorze sumarycznym Mg3(AsO4)2. A. 164 B. 211 C. 350 D. 130 Zadanie 17. Procesy zachodzące w naszym otoczeniu przebiegają z wydzielaniem ciepła do otoczenia (egzotermiczne) lub z pobieraniem ciepła z otoczenia (endotermiczne). Procesem endotermicznym jest A. prażenie skały wapiennej. B. spalanie drewna w ognisku. C. mieszanie wapna palonego z wodą. D. wlewanie kwasu siarkowego do wody. Zadanie 18. Pojemniki na żywność, butelki do napojów gazowanych, torebki foliowe wykonane są z polietenu. Otrzymuje się go w procesie polimeryzacji, czyli łączenia się pojedynczych cząsteczek (monomerów) w związek wielkocząsteczkowy (polimer). Zapisz wzór sumaryczny i strukturalny polietenu.

4 Zadanie 19. W tabeli podano gęstości wybranych gazów. Na podstawie: Witold Mizerski, Małe tablice chemiczne, Warszawa Nazwa substancji chemicznej hel 0,16 dwutlenek węgla 1,81 powietrze 1,19 Gęstość w g/dm3 (w temp. 25 C) Każdy z trzech cienkich, gumowych baloników napełniono taką samą objętością różnych gazów: pierwszy helem, drugi powietrzem, trzeci dwutlenkiem węgla. Następnie wszystkie baloniki puszczono swobodnie. Okazało się, że A. wszystkie uniosły się wysoko. B. wszystkie pozostały przy ziemi. C. dwa uniosły się wysoko, a jeden pozostał przy ziemi. D. jeden uniósł się wysoko, a dwa pozostały przy ziemi. Zadanie 20. Podczas gotowania lub smażenia jaja kurzego, białko ścina się nieodwracalnie. Innym czynnikiem powodującym nieodwracalne ścinanie białka jest A. zimna woda. B. sól kuchenna. C. alkohol etylowy. D. roztwór cukru. Zadanie 21. Woda gazowana zawiera rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla. Niewielkie ilości tego gazu reagują z wodą, tworząc kwas węglowy. Napisz równanie reakcji tworzenia się tego kwasu. Schemat i tabela do zadań. Skala ph służy do określania odczynu badanej substancji odczyn kwasowy odczyn zasadowy Roztwór ph woda sodowa 5,5 sok pomarańczowy 3,5 coca-cola 3 mleko 6,5 woda destylowana 7 amoniak 11,5 preparat do udrażniania rur 14 Na podstawie: Witold Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa Zadanie 22. Który z podanych napojów ma najbardziej kwasowy odczyn? A. Mleko. B. Coca-cola. C. Woda sodowa. D. Sok pomarańczowy.

5 Zadanie 23. Wybierz zdanie prawdziwe. A. Woda sodowa ma odczyn zasadowy. B. Woda destylowana ma odczyn obojętny. C. Roztwór amoniaku ma odczyn kwasowy. D. Preparat do udrażniania rur ma właściwości silnego kwasu. Zadanie 24. Tlenki azotu o ogólnym wzorze NxOy mogą reagować z parą wodną znajdującą się w chmurach, tworząc kwaśne deszcze. Wówczas może zajść reakcja NxOy + H2O 2HNO3 Wartości indeksów stechiometrycznych x i y są równe:..?? Wzrost aktywności chemicznej K Na Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb H Bi Cu Hg Ag Pt Au Zadanie 25. Wybierz zdanie prawdziwe. A. Sód (Na) reaguje z wodą. B. W reakcji srebra (Ag) z ZnCl2 wydzieli się cynk (Zn). C. Złoto (Au) jest bardziej aktywne chemicznie niż potas (K). D. W reakcji złota (Au) z kwasem siarkowym(vi) wydzieli się wodór. Zadanie 26. Przeprowadzono doświadczenia przedstawione na poniższym rysunku. W której probówce jednym z produktów reakcji jest wodór? A. Bi + HCl B. Ag + H2SO4 C. Mg + H2SO4 D. Cu + HCl Przedstawiony poniżej fragment układu okresowego pierwiastków wykorzystaj do rozwiązania zadań H Wodór 1, Li Lit 6, Na Sód 22, K Potas 39, Be Beryl 9,01 12Mg Magnez 24,31 20Ca Wapń 40,08 5B Bor 10, Al Glin 26,98 21Sc Skand 44,96 22Ti Tytan 47,90 27Co Kobalt 58,93 28Ni Nikiel 58,71 29Cu Miedź 63,55 30Zn Cynk 65,39 31Ga Gal 69,72 6C Węgiel 12,01 14Si Krzem 28,09 32Ge Germa n 72,59 7N Azot 14,01 15P Fosfor 30,97 33As Arsen 74,92 8O Tlen 15,99 16S Siarka 32,07 34Se Selen 78,96 LICZBA ATOMOWA SYMBOL PIERWIASTKA NAZWA MASA ATOMOWA (u) 8O Tlen 15,99

6 Zadanie 27. Na podstawie zamieszczonego fragmentu układu okresowego wybierz zdanie prawdziwe dotyczące sodu ( 23Na ). A. W jądrze atomu sodu jest 11 neutronów. B. Liczba atomowa sodu jest równa 12. C. Atom sodu ma konfigurację elektronową: 2, 8, 1. D. Sód leży w trzecim okresie i drugiej grupie układu okresowego. Zadanie 28. Pewien pierwiastek, umownie oznaczony literą E, tworzy tlenek o ogólnym wzorze EO3. Jaki to pierwiastek, jeżeli masa cząsteczkowa jego tlenku wynosi 80,04 u? Zapisz obliczenia. Zadanie 29. Ile co najwyżej gramów wodorotlenku wapnia można rozpuścić w 1000 g wody w temperaturze 20ºC? A. 2,6 B. 0,26 C. 0,16 D. 1,6 Zadanie 30. Które zdanie jest prawdziwe? A. Rozpuszczalność związków wapnia rośnie ze wzrostem temperatury. B. Przy podnoszeniu się temperatury od 0ºC do 20ºC rozpuszczalność siarczanu(vi) wapnia rośnie, a wodorotlenku wapnia maleje. C. Rozpuszczalność siarczanu(vi) wapnia w temperaturze 0ºC i 60ºC jest taka sama. D. Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury. Zadanie 31. Na podstawie informacji z poniższego fragmentu tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie wybierz zdanie prawdziwe. Jon (SO4) 2 (Cl) (NO3)- (CO3)2- (OH) (Ca)2+ S R R N S (Mg)2+ R R R N N S substancja słabo rozpuszczalna w wodzie N substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie R substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie A. Wodorotlenek wapnia słabo rozpuszcza się w wodzie. B. Wodorotlenek wapnia nie rozpuszcza się w wodzie. C. W tabeli nie podano informacji o rozpuszczalności wodorotlenku wapnia. D. Wodorotlenek wapnia dobrze rozpuszcza się w wodzie. Zadanie 32. Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. Jej twardnienie zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. A. Ca(OH)2 + 2CO = CaCO3 + H2O B. Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O C. Ca(OH)2 + 2CO2 = 2CaCO3 + 2H2O D. Ca(OH)2 + CO = CaCO3 + H2

7 Zadanie 33. Często słyszymy, że domy powinny być zbudowane z materiałów zapewniających dobrą izolację cieplną. Wybierz spośród poniższych odpowiedzi uczniowskich dwa różne argumenty potwierdzające tezę, że takie domy służą ochronie środowiska. Napisz numery wybranych zdań. 1. Mniej płaci się za energię elektryczną i gaz. 2. Takie domy emitują mniej ciepła, więc zmniejsza się efekt cieplarniany. 3. Oszczędza się paliwa kopalne, bo na ogrzanie domów zużywa się mniej energii. 4. Do atmosfery przedostaje się mniej zanieczyszczeń, bo można produkować mniej energii. 5. Do atmosfery przedostaje się mniej freonu i zmniejsza się dziura ozonowa. 6. Potrzeba mniej energii, więc jej produkcja mniej zanieczyszcza środowisko naturalne. 7. Mieszkańcy takich domów są lepiej chronieni przed zanieczyszczeniami. 8. Ściany takich domów nie przepuszczają substancji chemicznych mogących zaszkodzić środowisku. Zadanie 34. Wybierz zdanie, które jest prawdziwe dla wody jako związku chemicznego. A. Woda należy do węglowodanów. B. Skład chemiczny wody można zmienić. C. Składu chemicznego wody nie można zmienić. D. Woda należy do wodorotlenków. Zadanie 35. Ile atomów tworzy cząsteczkę wody i ile pierwiastków wchodzi w jej skład? A. Dwa atomy, trzy pierwiastki. B. Trzy atomy, dwa pierwiastki. C. Trzy atomy, jeden pierwiastek. D. Dwa atomy, dwa pierwiastki. Zadanie 36. Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje się w 72 g wody? (Masy atomowe: MH = 1 u, MO = 16 u) A. wodoru 8 g, tlenu 64 g B. wodoru 2 g, tlenu 16 g C. wodoru 48 g, tlenu 24 g D. wodoru 64 g, tlenu 8 g Informacje do zadań. Alkany to węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają tylko pojedyncze wiązania pomiędzy atomami węgla. Wzór ogólny alkanów to C n H 2n+2, gdzie n jest liczbą całkowitą dodatnią, określającą liczbę atomów węgla w cząsteczce alkanu. Zadanie 37. W cząsteczce pewnego alkanu jest 16 atomów wodoru. Ile atomów węgla zawiera ta cząsteczka? A. 6 B. 8 C. 7 D. 14 Zadanie 38. Który węglowodór wrze w temperaturze wyższej niż 100ºC, a niższej niż 50ºC? A. CH 4 B. C 2 H 6 C. C 4 H 10 D. C 6 H 14

8 Zadanie 39. W ciepły, słoneczny dzień postawiono na parapecie okiennym dwie identyczne szklanki. Do jednej z nich nalano 150 ml wody, a do drugiej 150 ml denaturatu o tej samej temperaturze. Po pewnym czasie zaobserwowano, że zmniejszyła się ilość obu cieczy, ale denaturatu ubyło więcej. Z tej obserwacji wynika, że A. woda nagrzała się do wyższej temperatury niż denaturat. B. denaturat paruje wolniej niż woda. C. niektóre ciecze parują szybciej niż inne. D. ciecze parują tylko w miejscach nasłonecznionych. Zadanie 40. Uzupełnij poniższy zapis reakcji fotosyntezy, wpisując odpowiednie wzory i współczynniki. energia słoneczna. H 2 O =. C 6 H 12 O 6 +. Uzupełnij brakujące wyrazy w słownym zapisie reakcji zachodzącej podczas utleniania biologicznego (procesu uwalniania energii). glukoza +. + dwutlenek węgla + energia Informacje do zadań. Ślina człowieka ma odczyn obojętny i zawiera amylazę enzym, który trawi skrobię. Wykonano doświadczenie z użyciem amylazy. W tym celu przygotowano cztery probówki z jednakową ilością skrobi. Zawartość probówek przedstawiono w tabeli. Wszystkie probówki na 15 minut umieszczono w temperaturze 37 C. Numer probówki Zawartość probówki 1 woda, skrobia 2 woda, stężony roztwór HCl, amylaza, skrobia 3 woda, stężony roztwór NaOH, amylaza, skrobia 4 woda, amylaza, skrobia Zadanie 41. Wybierz zdanie, w którym poprawnie zapisano problem badawczy do przeprowadzonego doświadczenia. A. Wpływ temperatury na trawienie skrobi. B. Wpływ odczynu roztworu na działanie amylazy. C. Wpływ temperatury na działanie amylazy. D. Wpływ czasu na rozkład skrobi. Zadanie 42. W której probówce rozkład skrobi ma przebieg podobny do trawienia skrobi w jamie ustnej człowieka? A. W pierwszej. B. W drugiej. C. W trzeciej. D. W czwartej.

9 Informacje do zadań. Rysunek przedstawia fragment układu okresowego pierwiastków H Wodór 1, Li Lit 6, Na Sód 22, K Potas 39, Be Beryl 9,01 12Mg Magnez 24,31 20Ca Wapń 40,08 5B Bor 10, Al Glin 26,98 21Sc Skand 44,96 22Ti Tytan 47,90 27Co Kobalt 58,93 28Ni Nikiel 58,71 29Cu Miedź 63,55 30Zn Cynk 65,39 31Ga Gal 69,72 6C Węgiel 12,01 14Si Krzem 28,09 32Ge Germa n 72,59 Zadanie 43. Wskaż zestaw zawierający wyłącznie wzory sumaryczne tlenków metali. A. CO2, N2O5, SO3 B. Na2O, MgO, Al2O3 C. SiO2, Na2O, CO D. MgO, Al2O3,H2O 7N Azot 14,01 15P Fosfor 30,97 33As Arsen 74,92 8O Tlen 15,99 16S Siarka 32,07 34Se Selen 78,96 Zadanie 44. W pewnym kwasie tlenowym stosunek masy wodoru do masy niemetalu i do masy tlenu jest równy 1 : 6 : 24. Kwasem tym jest: A. H2CO3 B. H2SO3 C. HNO3 D. H2SO4 Zadanie 45. Atom azotu zawiera: A. 14 protonów, 14 neutronów, 14 elektronów. B. 7 protonów, 14 neutronów, 7 elektronów. C. 14 protonów, 7 neutronów, 14 elektronów. D. 7 protonów, 7 neutronów, 7 elektronów. Zadanie 46. Wskaż wzór tlenku azotu, w którym azot jest czterowartościowy. A. N2O B. N2O3 C. NO2 D. N2O5 Zadanie 47. Wskaż równanie reakcji zobojętniania. A. 2Na + 2HCl 2NaCl + H2 B. NaOH + HNO3 NaNO3 + H2O C. Na2O + 2HNO3 2NaNO3 + H2O D. NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl Zadanie 48. Do wapna palonego dodano wody i otrzymano wapno gaszone. Wapno gaszone w reakcji z tlenkiem węgla(iv) tworzy węglan wapnia. Wykorzystując powyższą informację, uzupełnij równania reakcji.

10 Równanie reakcji I Ca(OH)2 Równanie reakcji II Ca(OH) H2O Zadanie 49. Pod dwoma kloszami posadzono w glebie po 10 siewek fasoli jednakowej wielkości. Roślinom zapewniono takie same warunki: wilgotność, temperaturę i dostęp światła. Pod pierwszym kloszem obok roślin postawiono naczynie z wodorotlenkiem wapnia Ca(OH)2. Po upływie pewnego czasu porównano rośliny i stwierdzono, że rośliny pod pierwszym kloszem były mniejsze niż pod drugim. Przyczyną zahamowania ich wzrostu był: A. niedobór wody. B. niedobór tlenu. C. spadek temperatury. D. niedobór tlenku węgla(iv). Zadanie 50. Człowiek w trosce o swoje środowisko naturalne coraz częściej czerpie energię z odnawialnych źródeł energii. Wskaż odpowiedź, w której wymieniono wyłącznie odnawialne źródła energii. A. Węgiel kamienny, wiatr, ropa naftowa. B. Pływy morskie, wiatr, energia słoneczna. C. Energia słoneczna, gaz ziemny, wody geotermalne. D. Energia jądrowa, energia słoneczna, wody płynące. Informacje do zadań. Materiał organiczny zawierający promieniotwórczy pierwiastek 14C trafił, na skutek nieszczęśliwego wypadku, na wysypisko śmieci. W wyniku rozkładu tego materiału, przeprowadzonego przez bakterie i grzyby, powstał radioaktywny gaz. Przez pewien czas prowadzono badania radioaktywności roślin i owadów w pobliżu wysypiska. Wykres ilustruje poziom radioaktywności mszyc i biedronek w kolejnych dniach. Zadanie 51. Radioaktywny gaz, który powstał w wyniku rozkładu, ma wzór: A. O2 B. N2 C. CO2 D. CO Informacje do zadań. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków H Wodór 1, Li Lit 6, Na Sód 22, K Potas 39, Be Beryl 9,01 12Mg Magnez 24,31 20Ca Wapń 40,08 5B Bor 10, Al Glin 26,98 21Sc Skand 44,96 22Ti Tytan 47,90 27Co Kobalt 58,93 28Ni Nikiel 58,71 29Cu Miedź 63,55 30Zn Cynk 65,39 31Ga Gal 69,72 6C Węgiel 12,01 14Si Krzem 28,09 32Ge Germa n 72,59 7N Azot 14,01 15P Fosfor 30,97 33As Arsen 74,92 8O Tlen 15,99 16S Siarka 32,07 34Se Selen 78,96

11 Zadanie 52. Pierwiastkiem leżącym w trzecim okresie układu okresowego, którego atom posiada 4 elektrony walencyjne, jest A. beryl. B. glin. C. magnez. D. krzem. Zadanie 53. Jądro atomowe izotopu pewnego pierwiastka ma masę 14 u i zawiera 8 neutronów. Jest to jądro izotopu A. boru. B. azotu. C. węgla. D. tlenu. Zadanie 54. Który z zestawów substancji zawiera tylko metale? A. Węgiel, siarka, cynk. B. Brom, żelazo, węgiel. C. Lit, magnez, żelazo. D. Żelazo, magnez, fluor. Zadanie 55. Żelazo można otrzymać z rud przez redukcję jego tlenku węglem. Który zapis równania reakcji jest prawidłowy? A. Fe2O3 + C 3Fe + CO2 B. Fe2O3 + 3C 2Fe + CO2 C. Fe2O3 + 2C 2Fe + 2CO2 D. 2Fe2O3 + 3C 4Fe + 3CO2 Zadanie 56. Szklana płytka umieszczona nisko nad płomieniem świecy pokrywa się czarną substancją. Tą substancją jest: A. para wodna. B. tlenek węgla(iv). C. tlenek węgla(ii). D. sadza (węgiel). Informacje do zadań. Masa atomowa węgla wynosi 12 u, a masa atomowa wodoru 1 u. Zadanie 57. Masa cząsteczkowa etanu C2H6 jest równa A. 8 u B. 13 u C. 30 u D. 74 u Zadanie 58. W jakim stosunku masowym łączy się węgiel z wodorem w etanie? A. 1 : 3 B. 1 : 4 C. 3 : 1 D. 4 : 1 Zadanie 59. Proces rozpadu kwasów, zasad i soli na jony pod wpływem wody to: A. elektroliza. B. dyfuzja. C. dysocjacja. D. dekantacja. Zadanie 60. Kwas, którego cząsteczka, rozpadając się całkowicie pod wpływem wody, utworzy największą liczbę jonów, to: A. HNO3 B. H3PO4 C. H2SO4 D. H2CO3 Informacje do zadań. W każdej z czterech probówek umieszczono inną substancję w jednej wodę

12 destylowaną, a w trzech pozostałych roztwory wodne: wodorotlenku potasu KOH, kwasu azotowego(v) HNO3, glukozy C6H12O6. W celu rozpoznania zawartości probówek do każdej z nich włożono papierek uniwersalny, a po odczytaniu jego zabarwienia wlano po kilka kropli fenoloftaleiny. Obserwacje zapisano w tabeli. Numer probówki Zabarwienie papierka uniwersalnego Zabarwienie fenoloftaleiny Probówka I niebieskie malinowe Probówka II żółte brak (bezbarwne) Probówka III czerwone brak (bezbarwne) Probówka IV żółte brak (bezbarwne) Zadanie 61. Wodny roztwór KOH znajduje się w probówce: A. I B. II C. III D. IV Zadanie 62. Wskaż zdanie prawdziwe. A. W probówce I ph roztworu ma wartość około 7. B. W probówce II stężenie jonów OH jest większe niż jonów H+. C. W probówce III odczyn roztworu jest zasadowy. D. W probówkach II i IV znajdują się roztwory o odczynie obojętnym. Zadanie 63. Do roztworu kwasu octowego (CH3COOH) wsypano wiórki magnezowe (Mg). Otrzymano sól tego kwasu i bezbarwny gaz. Zapisz nazwy produktów opisanej reakcji chemicznej i zapisz jej równanie.

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi i model oceniania

Odpowiedzi i model oceniania Copyright by Oficyna Wydawnicza Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki II Ogólnopolska Próbna Matura CHEMIA Z TUTOREM dla uczniów klas przedmaturalnych POZIOM ROZSZERZONY Odpowiedzi i model oceniania TUTOR CH-NM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia. Poziom rozszerzony. Listopad 2014

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia. Poziom rozszerzony. Listopad 2014 Vademecum Chemia KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM nowa vademecum MATURA 205 CHEMIA zakres rozszerzony Chemia Poziom rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (KARTY PRACY) SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych 13 Marian GŁUSZKO ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Poziom rozszerzony Zadanie Odpowiedzi Uwagi. za poprawne uzupełnienie wiersza tabeli: Wartości

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie aktywności enzymów

Oznaczanie aktywności enzymów Oznaczanie aktywności enzymów Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Biotechnologia Enzymatyczna Prowadzący: mgr inż. Anna Byczek CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest oznaczanie aktywności enzymu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Substancje pomocnicze pod względem jakościowym muszą odpowiadać kryteriom określonym w odpowiedniej monografii opisanej w Farmakopei

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii.

Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii. Egzamin maturalny z chemii. Poziom rozszerzony Copyright by Studium Oświatowe Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki, Toruń 2013 MODEL OCENIANIA ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA EGZAMINU!

Bardziej szczegółowo

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ Aktualizacja 02.03.2012r. 1. Ogólna charakterystyka procesu. Jonity (wymieniacze jonowe, sorbenty jonowymienne) to wielkocząsteczkowe ciała stałe

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND Tel./fax : +48 58 572 61 20, Fax : +48 58 742 11 18 Mobile phone: +48 602 704 318 E-mail : hydroenergo@hydroenergo.com http://www.hydroenergo.com

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

CO 2 to nie jeden. Doświadczalnik. (Imię i nazwisko właściciela) (e-mail) CO 2 to nie jeden.

CO 2 to nie jeden. Doświadczalnik. (Imię i nazwisko właściciela) (e-mail) CO 2 to nie jeden. CO 2 to nie jeden Doświadczalnik (Imię i nazwisko właściciela) (e-mail) Spis treści Doświadczalnik 1. Wstęp 2. Informacje o tlenku węgla (IV) 3. Proces fotosyntezy 4. Efekt cieplarniany 5. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa

Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa Właściwości i budowa węglowodanów. Sacharydy są podstawową i bardzo zróżnicowaną grupą związków naturalnych występujących we wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA EKSPERYMENTY Z TRZEMA ŻYWIOŁAMI

ZIEMIA EKSPERYMENTY Z TRZEMA ŻYWIOŁAMI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WND-POKL.03.03.04-00-042/10 EKSPERYMENTY Z TRZEMA ŻYWIOŁAMI ZIEMIA Redakcja: Bartosz Korabiewski, Robert Tarka

Bardziej szczegółowo

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy Moduł I 1. Wprowadzenie do nauki o żywieniu człowieka. Podstawowy skład chemiczny żywności 1.1. Żywienie człowieka jako dyscyplina naukowa 1.2. Rys historyczny nauki o żywieniu 1.3. Podstawowy skład chemiczny

Bardziej szczegółowo