Uwagi ogólne uczestników rynku do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wraz ze stanowiskiem Operatora Gazociągów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi ogólne uczestników rynku do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wraz ze stanowiskiem Operatora Gazociągów"

Transkrypt

1 Uwagi ogólne uczestników rynku do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wraz ze stanowiskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

2 Nr Tekst uwagi ogólnej do IRiESP krajowego Uwzględniona / Nieuwzględniona Komentarz Gaz-System Nazwa podmiotu zgłaszającego 1 2 W związku z pojawiającym się wydzieleniem podmiotów wprowadzających paliwo gazowe do systemu przesyłowego z systemów przesyłowych państw niebędących członkami Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu ( EFTA) wnioskujemy aby jasno zdeklarować, których podmiotów ten zapis dotyczy. W obecnym kształcie do tych podmiotów zalicza się również podmiot, który sprowadził 1 m3 z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Proponujemy, aby do grupy podmiotów, o których mowa powyżej wliczać tylko podmioty, dla których wprowadzone przez nie paliwo gazowe w poprzednim roku gazowym do systemu przesyłowego z systemów przesyłowych państw niebędących członkami Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu ( EFTA) stanowiło co najmniej 20% całkowitej ilości sprowadzonego paliwa gazowego do Polski w poprzednim roku gazowego przez ten podmiot Po zapoznaniu się z rozdziałem 18 wyrażamy obawy czy zapisy w nim zawarte oddają Państwa intencje w sposób szczegółowy. Uważamy, że w celu umożliwienia uczestnictwa większej liczbie podmiotów w rynku usług bilansującym warto byłoby poczynić następujące doprecyzowania: 1. Pakiet - wielokrotność 1 kwh dla każdej wskazanej godziny wchodzącej w skład danego pakietu. 2. Cena oferowana przez URB jest jednakowa dla każdej godziny wchodzącej w skład danego pakietu. 3. OSP ma możliwość przyjęcia oferty w części bądź całości danego pakietu, z zastrzeżeniem, że przyjęta ilość kwh jest jednakowa dla każdej godziny wchodzącej w skład przyjętego pakietu. Rozwiązanie to, a w szczególności ograniczenie możliwości OSP skorzystania tylko z poszczególnych godzin oferty składanej przez URB znacząco usprawni procesy operacyjne w spółkach URB, oraz uatrakcyjni same oferty. Postanowienia dotyczące wprowadzania paliwa gazowego z poza Unii Europejskiej jest związane z zachowaniem bezpieczeństwa oraz stabilności pracy systemu przesyłowego. Zaproponowany podział prowadziłby do dyskryminacji niektórych uczestników rynku. Rozwiązania dotyczące rynku bilansującego odzwierciedlają zapotrzebowania operatora systemu przesyłowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu przesyłowego. W związku z tym, że ZUP mają możliwość renominacji w każdej godziny doby, OSP musi mieć możliwość elastycznego reagowania na takie zachowania właśnie poprzez usługi systemowe opisane w pkt. 18. DUON Marketing and Trading S.A. DUON Marketing and Trading S.A. 1

3 3 4 5 There should be one unique grid code that rules any gas transmission capacity and gas transportation in Poland. Transit is a notion abolished since the implementation of the IIIrd energy package. Transit grid code for Yamal pipeline shall therefore be abolished and replaced by the enforced TNC. The second consequence is that 2 interconnection points between transit pipeline and transmission network should be erased as soon as both gas transmission networks will be unified. The only entry/exit points of the transmission network that shall exist, shall be at the interface with storage, distribution and neighbouring countries networks. Any information/document/contract relative to the gas transmission grid shall be published and available on the website in English and polish simultaneously. We appreciate that all contracts are now available on the website on english version but there is still some communications that are only made on polish (for exemple consultation about 10 year plans on July 2013). The booking of capacity should be much more automatized compared to the current one. The first step should be to automatize the capacity booking and transfer for any network user already holding a contract (target time needed shall be reduced to one week at the latest). A mid term target will be to offer Gaz System customers click & Przygotowanie odrębnych instrukcji dla SGT oraz krajowej sieci przesyłowej Gaz System wynika z różnych specyfik pracy obu systemów, która to specyfika odzwierciedlona jest w poszczególnych postanowieniach instrukcji. Ponadto Gaz System przysługują różne uprawnienia do gazociągów, na których realizuje funkcje operatorskie, wynikające w przypadku SGT z umowy o powierzeniu funkcji operatora i decyzji Prezesa URE o wyznaczeniu Gaz System operatorem na SGT (ISO). Natomiast uprawnienia Gaz System do gazociągów przesyłowych krajowych wynikają z faktu bycia ich właścicielem (TSO OU). Różne są również regulacje prawne dotyczące pełnienia funkcji operatora przez ISO i TSO OU. Niemniej jednak, obecnie wprowadzane zmiany do obu Instrukcji w dużym stopniu uspójniają zasady funkcjonowania obu systemów krajowego i SGT. Następuje ujednolicenie zapisów obu Instrukcji w najszerszym możliwym zakresie. Wskazujemy również, iż na rynku europejskim powszechną praktyką jest, iż dla każdej sieci jest osobna instrukcja, co szczególnie widoczne jest na rynku niemieckim. Zatem dla każdego systemu przesyłowego w Niemczech obowiązują odrębne Kodeksy Sieci. Przedmiotowa uwaga nie odnosi się do postanowień Instrukcji. Gaz-System dokłada starań, aby jak najwięcej informacji i dokumentów publikowane było także w języku angielskim. OSP prowadzi działania mające na celu ciągłe usprawnianie procesu rezerwacji przepustowości. Została wprowadzona możliwość alokacji przepustowości day-ahead poprzez system informatyczny. Została również wprowadzona procedura aukcji elektronicznej oraz możliwość 2

4 6 7 8 book option through IT systems. IT test environment should be offered for any interested entity in acquiring or contracting capacity with Gaz System to get enough time to become familiar with IT environment. A new exit point Hermanowice kier. Ukraina ID was added to the list of exit points on TSO website on end of October No official announcement about the availablity of this new point was made. However this point was used as of its commercialization. It implies that Gaz System considers that any network user shall check on daily basis the list of entry and exit points of transmission network. Any new capacity at entry or exit point from transmission grid with Interoperating system (SSO, DSO, neighboring countries networks) shall be announced on TSO website. Brak w Instrukcji rozdziału dotyczącego postępowania reklamacyjnego (np. nie wiadomo po jakim czasie GAZ- SYSTEM rozpatrzy reklamację) lub brak wzmianki o braku możliwości składania reklamacji składania elektronicznych wniosków o przydział przepustowości. Sposób funkcjonowania systemu informatycznego jest przedstawiany na szkoleniach i konferencjach organizowanych przez OSP. Służymy również stałą pomocą w trakcie korzystania z system informatycznego. Sposób funkcjonowania systemu informatycznego przedstawiany jest na szkoleniach I konferencjach organizowanych przez OSP. Służymy również stałą pomocą w trakcie korzystania z systemu informatycznego. Informacje o rozwoju systemu i rynku zawierane są w informacji przesyłanej przez OSP do użytkowników systemu regularnie dwa razy dziennie w języku polskim. Obecnie przygotowywana jest również wersja takiego systemu w języku angielskim. Regulacja dotycząca procesu reklamacji uregulowana jest na poziomie umowy przesyłowej. Towarowa Giełda Energii SA 9 Brak informacji ile dni przed dostawą można zgłaszać nominacje. Zgodnie z pkt ZUP może złożyć nominacje nie wcześniej niż 2 dni robocze po podpisaniu przydziału zdolności (PZ) dla danego punktu. Zgodnie z pkt nominacje mogą być składane do godziny 14 doby poprzedzającej daną dobę gazową. Nie ma ograniczeń co do daty składania nominacji w dniach wcześniejszych. Możliwe jest np. złożenie nominacji z góry na wszystkie doby gazowe w danym roku gazowym. Towarowa Giełda Energii SA 3

5 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA ( IRGIT ) proponuje, aby Przydział Zdolności (PZ) na punkt wirtualny GG był przyznawany podmiotom zainteresowanym na czas nieokreślony. Postulowana zmian ułatwi proces prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na giełdzie towarowej, a tym samym w opinii IRGiT pozytywnie wpłynie na rozwój giełdowego rynku gazu. Proponujemy dodanie definicji Punktu Wzajemnego Połączenia w pkt. 1.1 Definicje Wnioskujemy o rozszerzenie oferowanych produktów o produkt półroczny, który zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą SGT jest bardziej atrakcyjny kosztowo niż produkt kwartalny (niższy współczynnik korygujący stawkę opłaty stałej dla usług krótkoterminowych). Wnioskujemy o wprowadzenie zapisów mówiących o częściowym odrzuceniu nominacji, rozumianym jako zaakceptowanie nominacji w punktach, w których została złożona prawidłowo, a w punktach w których wystąpiła niezgodność przyjęcie zasady mniejszego strumienia lub przyjęcia nominacji z ilością paliwa gazowego równą "0" tak jak mówi punkt Obecnie zasada mniejszego strumienia obowiązuje na punkcie styku operatorów i należy ją przenieść na pozostałe punkty. uwzględniona Odpowiedź na pytanie OSP oferuje przydział przepustowości i zdolności na okres maksymalnie 4 lat. Ze względu na trwający obecnie rozwój polskiego rynku gazu oraz jego ciągłą liberalizację, a także pojawianie się nowych podmiotów, koniecznym jest przydzielanie przepustowości na okresy nie dłuższe niż 4 lata. Wiąże się to również z harmonizacją oferowanych produktów oraz wprowadzeniem produktu powiązanego oferowanego wspólnie z operatorem przesyłowym w państwie sąsiednim. Wprowadzono zmiany do zapisów IRiESP. Katalog oferowanych produktów został dostosowany do postanowień Rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (CAM). CAM określa standardowe produkty z zakresu zdolności, które są oferowane i alokowane przez operatorów. Wśród tych produktów CAM nie wymienia produktu półrocznego. Pragniemy również wskazać, iż analogiczny katalog produktów oferowany będzie w systemach przesyłowych połączonych z systemem przesyłowych, co ułatwi współpracę operatorów i korzystanie z tych systemów ich użytkownikom. Zapisy IRiESP dopuszczają takie rozwiązanie. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem systemu informatycznego do stosowania takiego mechanizmu. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. 4

6 Wnioskujemy o skrócenie czasu rozpatrywania renominacji do 30 minut. Zgodnie z projektem rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającymi kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych zatwierdzenie renominacji w punktach w których ilości te nie są podstawą rozliczenia powinno nastąpić w jak najszybszym czasie (do 30 min). W innych przypadkach proces zatwierdzania nominacji może trwać do 2h. Wnioskujemy o wprowadzenie do IRiESP zapisów mówiących o przekazywaniu danych operatywnych po zakończeniu doby gazowej do godziny 10:00 dla wszystkich punktów wejścia i punktów wyjścia. Dane te powinny zawierać informacje o ilościach przypisanych do dostawców ZUP oraz do kontrahentów ZUP. Wnioskujemy o wprowadzenie do IRiESP obowiązku przekazywania przez OSP danych rozliczeniowych (HRP) w podziale na dostawców ZUP (punkty wejścia) oraz na kontrahentów ZUP (punkty wyjścia). W IRiESP brak zapisów o odpowiedzialności OSP za jakość przekazywanych danych. Możliwość naliczania opłat za niebilansowanie oraz niedotrzymanie nominacji powinna być uzależniona od dokładności przekazywanych przez OSP danych operatywnych na podstawie, których ZUP podejmuje działania zaradcze. Rynek Usług Bilansujących opisany w IRiESP ma charakter platformy handlowej dnia następnego. Naszym zdaniem należałoby rozważyć możliwość obrotu ilościami paliwa gazowego wynikającymi z niezbilansowania co najmniej dobę wcześniej. Takie podejście wpłynęłoby w rzeczywistości na rzeczywiste uelastycznienie zasad bilansowania. W ramach przydzielonej przepustowości (mocy umownych) na określonych punktach wejścia oraz punktach wyjścia powinna istnieć możliwość tworzenia wydzielonych grup bilansujących, niezależnych od siebie i nie połączonych hydraulicznie. Harmonogram zatwierdzania nominacji i renominacji jest zgodny z projektem kodeksu sieci w sprawie bilansowania, który przewiduje 2 godziny na rozpatrzenie renominacji. Terminy są dostosowane do technicznych możliwości podmiotów wykonujących alokacje, które stanowią podstawę danych operatywnych przekazywanych ZUP. Dane, o których mowa w uwadze przekazywane są przez OSP na etapie informacji o zatwierdzeniu nominacji. Zgodnie z Rozporządzeniem 715/2009 OSP przekazuje dane na takim poziomie, jakimi dysponuje. Przepisy unijne nie wprowadzają norm, które precyzowałyby i określały jakość przekazywanych danych. Obecnie przekazywane dane pozwalają na utrzymanie niezbilansowania w granicach limitów określonych w IRIESP oraz rozporządzeniu systemowym. Wydaje się, iż poziom danych jest wystarczający. PGNiG S.A. nie przekracza limitów niezbilansowania. Obecne rozwiązania na rynku usług bilansujących są adekwatne do rozwoju rynku. W ramach jego dalszego rozwoju OSP przewiduje rozszerzenie usług w ramach rynku usług systemowych. Przyjęty model bilansowania zakłada, iż wszystkie punkty wejścia i wyjścia stanowią jedną grupę bilansującą co jest zgodne z modelem docelowym sformułowanym w kodeksie sieci w sprawie bilansowania. 5

7 Rozbudowa sieci przesyłowej powinna być poprzedzona procedurą badania rynku, której celem powinno być efektywne alokowanie przepustowości, poprawiające płynności rynku, bez konieczności wykupowania przepustowości na okresy dłuższe niż 1 rok, ale jednoczesnym uniknięciem większych kosztów z tytułu krótkoterminowości (zlikwidowanie współczynników dla przepustowości krótkoterminowych). Rozbudowa i rozwój sieci przesyłowej powinny być uzasadnione ekonomicznie, np. gdy procedura badania rynku wykaże popyt na nowe przepustowości. Zbędna infrastruktura przesyłowa powoduje powstawanie wyższych kosztów zakupu paliwa gazowego dla poszczególnych branży i klientów indywidualnych oraz zmniejsza konkurencyjność paliwa gazowego w porównaniu z innymi źródłami energii. Nie zgadzamy się z rozróżnicowaniem przepustowości na ciągłe, przerywane i rewersowe, które przedstawione zostały w nowym projekcie IRiESP. Nie są one zgodne z ostateczną wersją europejskiego Kodeksu Sieci EU CAM, ENTSOG, jak również z ramowymi wytycznymi ACER dla CAM. Dla wszelkiego zapotrzebowania na przepustowość, wprowadzenie podziału na tylko przepustowość ciągłą i przerywaną jest wystarczające. Ponadto każdy wyższy poziom złożoności będzie negatywnie wpływać na rozwój polskiego rynku gazu, dlatego powinien zostać wprowadzony podział tylko na przepustowość ciągłą i przerywaną, a wszelkie inne podpodziały powinny zostać Inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez OSP są procesem wieloletnim wiążącym się z ogromnymi nakładami finansowymi. GAZ-SYSTEM nie może brać na siebie ryzyka realizacji inwestycji, których okres amortyzacji wynosi lat, mając jedynie zabezpieczenie przychodów z tej inwestycji na rok przy zachowaniu porównywalnych kosztów świadczonych usług oraz likwidacji współczynników korygujących dla umów krótkoterminowych. Proponowana likwidacja współczynników korygujących spowodowałaby sytuację, w której jedynie niewielka część klientów decydowałaby się na rezerwację mocy za zasadach długoterminowych stanowiących podstawę do kalkulacji stawek opłat przesyłowych, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na poziom opłat ponoszonych przez klientów. Inwestycje prowadzone przez GAZ-SYSTEM muszą opierać się na długoterminowych sygnałach rynkowych, znajdujących pokrycie w wieloletnich kontraktach przesyłowych, a nie chwilowych impulsach. Poziom wykorzystania dostępnych przepustowości technicznych na punktach wejścia i wyjścia z systemu przesyłowego nie wskazuje na obszary zbędnej infrastruktury, która miałaby przyczyniać się do nieuzasadnionego wzrostu kosztów ponoszonych przez klientów. Kodeks Sieci EU CAM reguluje zasady alokacji przepustowości oraz prowadzenia aukcji na określonych punktach sieci przesyłowych - punktach wzajemnego połączenia natomiast nie reguluje, co do zasady, obowiązku świadczenia określonych usług przez operatorów systemów przesyłowych. Obowiązek świadczenia usług na zasadach ciągłych, przerywanych czy rewersowych wynika z innych przepisów. Nowe rozporządzenie taryfowe z dnia 28 czerwca 2013r. nakłada na GAZ- SYSTEM obowiązek ustalania stawek opłat przesyłowych w ramach usług przesyłania 6

8 zniesione. zwrotnego. Pojęcie usługi rewersowej określa kierunek przepływu paliwa gazowego w sieci, a pojęcie usługi ciągłej czy przerywanej daje gwarancję możliwości wyświadczenia tej usługi w pełni bądź jedynie częściowo. Dlatego też konieczne jest zachowanie wprowadzonego w IRiESP podziału świadczonych przez OSP usług Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi ceny taryfowe dla przepustowości przerywanych w głównych punktach na połączeniach z systemami przesyłowymi sąsiednich krajów nie mogą się różnić między sobą. Każda różnica w cenach byłaby dyskryminująca dla nowych uczestników rynku, gdyż nie można zrozumieć dlaczego przerywana zdolność o tej samej jakości i o tym samym poziomie pewności dostaw mogą być wycenione w różny sposób, np. z zastosowaniem współczynnika przepływu dla przepustowości rewersowej na gazociągu Jamał-Europa. Odnosząc się do uwagi numer 6 uprzejmie prosimy o usunięcie z projektu IRiESP i IRiESP SGT poniższych punktów oraz o wprowadzenie stosownych zmian w Taryfie: IRiESP SGT: W punkcie 8.3 pojęcie przepustowości rewersowej powinno zostać usunięte, a następnie zastąpione pojęciem przepustowości przerywanej i tak określone powinno być ogólnie traktowane jako przepustowość przerywana. IRiESP: Punkty , i powinny zostać usunięte. Pojęcia przepustowości przedstawione w tych punktach powinny zostać zastąpione odpowiednim pojęciem przepustowości ciągłej lub przepustowości przerywanej. Ceny taryfowe (stawki) ustalane są każdorazowo w procesie taryfowym pomiędzy Prezesem URE, a przedsiębiorstwem energetycznym na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzonej działalności oraz zarezerwowanych mocy umownych (przepustowości) i planowanych do przesłania ilości paliwa gazowego. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia taryfowego z dnia 28 czerwca 2013 podstawą oceny kosztów mogą być jedynie porównywalne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą tego samego rodzaju w porównywalnych warunkach. Sposób rozliczenia usług przerywanych reguluje 15 Rozporządzenia taryfowego z dnia 28 czerwca Zapewnienie analogicznego sposobu rozliczenia usług przerywanych we wszystkich sąsiadujących krajach wymagałoby wprowadzenia zunifikowanych przepisów na poziomie regulacji europejskich. GAZ-SYSTEM nie widzi możliwości usunięcia/ zastąpienia pojęcia przepustowości rewersowej przepustowości przerywanej z uwagi na charakter świadczonej usługi. Pojęcie usługi rewersowej wskazuje na kierunek przepływu paliwa gazowego przeciwny do fizycznego kierunku przesyłu. Natomiast pojęcie usługi przerywanej w odniesieniu do przepustowości rewersowej stanowi dookreślenie warunków świadczenia tej usługi. Pojęcia te nie są tożsame. 7

9 25 Wnioskowanie o przepustowość przerywaną nie powinno być ograniczone do 100% dostępnej technicznej przepustowości. Spowoduje to zwiększenie liczby uczestników rynku (ZUP) posiadających przepustowości w danym punkcie czyli pozwoli to na przezwyciężenie handlowej blokady przepustowości, zwłaszcza w punktach na połączeniach z systemami przesyłowymi sąsiednich krajów. Przyznanie przepustowości na zasadach przerywanych powyżej 100% przepustowości technicznej daje uprawnienie do składania nominacji powyżej możliwości technicznej realizacji, co skutkuje każdorazowymi redukcjami składanych nominacji i co w świetle postanowień rozporządzenia taryfowego może prowadzić do działań ZUP mających na celu wyłącznie rozliczania usług przesyłania przy użyciu współczynnika D. 8

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 24 lipiec 2012 r. 1 Założenia nowej IRiESP 1. Ułatwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu

Bardziej szczegółowo

Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC

Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC Warszawa, 7.06.2016 r. 1 GAZ-SYSTEM Aukcje platforma aukcyjna GAZ-SYSTEM Przygotowując się do implementacji wymogów Europejskiego Kodeksu dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r.

Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r. Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r. Warszawa, 21 kwietnia 2015r. Międzyoperatorska Umowa Przesyłowa Relacje OSP OSD po 1 października 2015r. 2 Entry Entry OSP Exit do OSD 1 OSD 1 Exit Exit

Bardziej szczegółowo

Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje

Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje Warszawa, 8.12.2014 r. 1 GAZ-SYSTEM Aukcje nowa platforma aukcyjna GAZ-SYSTEM podstawy prawne Kodeks sieci dot. mechanizmów alokacji zdolności w systemach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r.

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r. Warszawa, dn. 30 lipca 2013 r. INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r. Wstęp Niniejsza informacja przedstawia ogólną sytuację na hurtowym rynku gazu ziemnego w miesiącach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za I kwartał 2013 r.

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za I kwartał 2013 r. Warszawa, dn. 29 kwietnia 2013 r. INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za I kwartał 2013 r. Wstęp Niniejsza informacja przedstawia ogólną sytuację na hurtowym rynku gazu ziemnego w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Warszawa, 23 października 2012 1 GAZ-SYSTEM Fakty i liczby Operator krajowego systemu przesyłowego() Utworzony w kwietniu 2004 ona podstawie Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Nowy Model Rynku Gazu

Nowy Model Rynku Gazu Nowy Model Rynku Gazu Warszawa, 07 luty 2012r. 1 Założenia modelu 1. Umożliwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu gazem w oderwaniu od fizycznej lokalizacji w sieci w węźle

Bardziej szczegółowo

Nowy instrument na rynku gazu dot. SGT

Nowy instrument na rynku gazu dot. SGT Nowy instrument na rynku gazu dot. SGT Sylwester Biało Dyrektor Działu Rynku Towarowego Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 27 października 2015 Rynek gazu planowane zmiany w Instrukcjach Operatora

Bardziej szczegółowo

IRiESP zmiany w zakresie przydziału przepustowości WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU. Warszawa, czerwiec 2016

IRiESP zmiany w zakresie przydziału przepustowości WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU. Warszawa, czerwiec 2016 IRiESP zmiany w zakresie przydziału przepustowości WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU Warszawa, czerwiec 2016 1 Grid Connection Point GAZ-SYSTEM/ONTRAS (GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS) 1 kwietnia 2016 roku, punkty

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej v 15 Strona 1 z 8 Projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Data udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie rynku gazu na TGE

Uruchomienie rynku gazu na TGE Uruchomienie rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Szczególna Rola Giełdy Towarowej na rynku gazu w warunkach obowiązywania taryfy www.tge.pl Najpierw konkurencja

Bardziej szczegółowo

IRiESP Nowy model kontraktowy

IRiESP Nowy model kontraktowy IRiESP Nowy model kontraktowy Warszawa, 7 maja 2012r. 1 Punkty dostawy i odbioru paliwa gazowego Punkty wsieci i przesyłowejł dzieli się na: 1) fizyczne punkty wejścia i wyjścia, 2) punkty wejścia i wyjścia

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne

Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne Małgorzata Słomko Radca prawny Spółki Towarowej Giełdy Energii S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Giełda regulacje Funkcjonowanie giełd towarowych reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona 1 z 8 z siedzibą w Warszawie codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci Warszawa, sierpień 2016 r. Strona 2 z 8 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 3. PODSTAWA PRAWNA...

Bardziej szczegółowo

Uwzględniona / Nieuwzględniona. Uwaga uwzględniona.

Uwzględniona / Nieuwzględniona. Uwaga uwzględniona. Nr 1 Tekst uwagi ogólnej do IRiESP krajowego W projekcie IRiESP przedstawionym przez Gaz-System nałożono na operatorów systemów dystrybucyjnych (posiadających poniżej 500 tys. odbiorców) obowiązek zakupu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zapisach IRiESP i IRiESP SGT wynikające z implementacji BAL NC. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. system, który łączy

Zmiany w zapisach IRiESP i IRiESP SGT wynikające z implementacji BAL NC. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. system, który łączy Zmiany w zapisach IRiESP i IRiESP SGT wynikające z implementacji BAL NC Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych 1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014

Bardziej szczegółowo

Zmiany w nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy

Zmiany w nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy Zmiany w nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Stare Jabłonki, 10 czerwiec 2014 Zasady określania ilości energii w sieci przesyłowej Określanie ilości gazu w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Komisji Nadzoru Finansowego

Warsztaty dla Komisji Nadzoru Finansowego Warsztaty dla Komisji Nadzoru Finansowego Mirosław Filip Dyrektor Departamentu Nowych Rynków Warszawa, 13.06.2012 r. AGENDA Uwarunkowania zewnętrzne Rola TGE na rynku gazu Rynek gazu w Polsce stan obecny

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji dotyczących zmiany zasad udziału w rynku bilansującym uczestników typu Przedsiębiorstwo Obrotu oraz Giełda Energii Warszawa, 8 września 2004 r. PSE-Operator S.A. OPERATOR SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Rynek gazu w Polsce. Warszawa. 30 czerwca 2011

Rynek gazu w Polsce. Warszawa. 30 czerwca 2011 Rynek gazu w Polsce Warszawa 30 czerwca 2011 Agenda 1. Otoczenie regulacyjne w Polsce 2. Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce Page 2 1. Otoczenie regulacyjne w Polsce ramy regulacyjne Rynek gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej

Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej Władysław Mielczarski Politechnika Łódzka, Instytut Badań Systemowych PAN Przedstawiany artykuł został zainspirowany dyskusjami w czasie konferencji Rynki Energii

Bardziej szczegółowo

Kodeks sieciowy jako element regulacji rynku usług przesyłowych gazu

Kodeks sieciowy jako element regulacji rynku usług przesyłowych gazu Kodeks sieciowy jako element regulacji rynku usług przesyłowych gazu Autor: mgr inż. Rafał Wittmann, PGNiG-Przesył Sp. z o.o., ( Nowoczesne Hazownictwo nr 4/2004) Elementem rynku gazu jest rynek usług

Bardziej szczegółowo

Uwagi szczegółowe uczestników rynku do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wraz ze stanowiskiem Operatora Gazociągów

Uwagi szczegółowe uczestników rynku do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wraz ze stanowiskiem Operatora Gazociągów Uwagi szczegółowe uczestników rynku do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wraz ze stanowiskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Nr 1 Nr punk tu IRiES P Treść

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: UMOWA PRZESYŁOWA Nr /UP/ /ZUP zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., numer identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług (NIP)...,

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2015 1 / 6

Warszawa, wrzesień 2015 1 / 6 REGULAMIN PROCEDURY BADANIA RYNKU W ZAKRESIE DŁUGOTERMINOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ ORAZ ROZBUDOWĘ POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI PRZESYŁOWYMI POLSKI I NIEMIEC Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. Procedura pierwszej zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę

Bardziej szczegółowo

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji)

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Warsztaty ws. Programu Uwalniania Gazu Warszawa, 28 maja 2012 r. Oczekiwania uczestników rynku gazu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Ziobro z 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Model transportu gazu według Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Model transportu gazu według Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Model transportu gazu według Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Warszawa, 16 lipca 2014 1 Uczestnicy Rynku Gazu Kto jest kim Producent podmiot dokonujący importu gazu ziemnego na polski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r.

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r. Usługa dystrybucyjna Warszawa, 16 października 2014 r. Agenda 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Strona 1 z 61 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Część II Bilansowanie i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi Warszawa, 11 luty

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA.

Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA. Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA. Jachranka, 19.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Uwarunkowania formalno

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. 2. przedłużam okres obowiązywania Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 do dnia 30 czerwca 2016 r. U Z A S A D N I E N I E

D E C Y Z J A. 2. przedłużam okres obowiązywania Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 do dnia 30 czerwca 2016 r. U Z A S A D N I E N I E PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. DRG-4212-59(8)/2015/6154/IX/JDo1 D E C Y Z J A Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI NOWY MODEL RYNKU GAZU

RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI NOWY MODEL RYNKU GAZU RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI NOWY MODEL RYNKU GAZU 5 czerwca 2012 Hotel Polonia Palace w Warszawie W dniu 5 czerwca 2012 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyła się konferencja Nowy model

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.... /nazwa Wnioskodawcy/

WNIOSEK. o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.... /nazwa Wnioskodawcy/ Do Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. WNIOSEK o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.... /nazwa Wnioskodawcy/ zwraca się do Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Bardziej szczegółowo

SWI - Rynek Usług Bilansujących Instrukcja użytkownika

SWI - Rynek Usług Bilansujących Instrukcja użytkownika SWI - Rynek Usług Bilansujących sierpień 2014 1 Wstęp Dokumentacja przedstawia zmiany wdrożone zgodnie IRiESP. Skrót SWI używany w niniejszej Instrukcji oznacza System Wymiany Informacji dostępny na stronie

Bardziej szczegółowo

Grupy bilansowe. Warszawa, 13.05.2014 system, który łączy

Grupy bilansowe. Warszawa, 13.05.2014 system, który łączy Grupy bilansowe Warszawa, 13.05.2014 Grupy bilansowe cel wprowadzenia 1 Zgodnie z postulatami Urzędu Regulacji Energetyki w projekcie IRiESP przedstawiono propozycję wprowadzenia na polskim rynku gazu

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A.

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Ogólne zasady dostarczania Gazu. 4. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych. 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Nr punktu dokume ntu. Nazwa podmiotu zgłaszajacego uwagę. Nr uwagi. Treść uwagi. Odpowiedź Gaz-System

Nr punktu dokume ntu. Nazwa podmiotu zgłaszajacego uwagę. Nr uwagi. Treść uwagi. Odpowiedź Gaz-System Uwagi do dotyczącego planowanego do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora zgodnie z BAL NC 1 3 2 3 DUON Marketing and Trading

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH UCZESTNIKÓW RYNKU

ZESTAWIENIE UWAG OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH UCZESTNIKÓW RYNKU ZESTAWIENIE UWAG OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH UCZESTNIKÓW RYNKU DO PROJEKTU ZMIAN REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG MAGAZYNOWANIA Z DNIA 18 CZERWCA 2014 R. ZE ZMIANĄ Z DNIA 25 MAJA 2015 R., ZMIANĄ Z DNIA 2 LIPCA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 21/2012) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Prezentacja grupy kapitałowej Towarowej Giełdy Energii. TGE S.A. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu

Prezentacja grupy kapitałowej Towarowej Giełdy Energii. TGE S.A. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu Prezentacja grupy kapitałowej Towarowej Giełdy Energii TGE S.A. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu IRGIT S.A. Ireneusz Łazor - Prezes Zarządu Warszawa 07.02.2012 RYNEK ENERGII W POLSCE KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 018 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 148 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 025 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 157 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 22/2013) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO UMOWA RAMOWA Nr../.././. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO Projekt wzorcowej umowy ramowej o świadczenie usługi przesyłowej GAZ-SYSTEM wer. 1.2 [str. 1] zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu zgłaszające go. Nr punktu IRiESP. Uwzględniona / Nieuwzględniona. Treść punktu IRiESP krajowego. Komentarz Gaz-System

Nazwa podmiotu zgłaszające go. Nr punktu IRiESP. Uwzględniona / Nieuwzględniona. Treść punktu IRiESP krajowego. Komentarz Gaz-System Nr Nr punktu IRiESP Treść punktu IRiESP krajowego (Tekst uwagi) Uwzględniona / Nieuwzględniona Komentarz Gaz-System Nazwa podmiotu zgłaszające go 3 4 1.1 definicja Punkt wirtualny 1.1 definicja Sieć dystrybuc

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 019 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 148 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Procedury Badania Rynku w zakresie zwiększenia przepustowości:

Regulamin Procedury Badania Rynku w zakresie zwiększenia przepustowości: Regulamin Procedury Badania Rynku w zakresie zwiększenia przepustowości: I. Dla punktu wyjścia SGT Mallnow rewers II. III. Przez punkt wejścia Tietierowka do punktu wyjścia Grabówka Lasów rewers Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA ZWROTNEGO PALIWA GAZOWEGO POLSKIM ODCINKIEM SYSTEMU GAZOCIAGÓW TRANZYTOWYCH JAMAŁ EUROPA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA ZWROTNEGO PALIWA GAZOWEGO POLSKIM ODCINKIEM SYSTEMU GAZOCIAGÓW TRANZYTOWYCH JAMAŁ EUROPA UMOWA Nr../.././. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA ZWROTNEGO PALIWA GAZOWEGO POLSKIM ODCINKIEM SYSTEMU GAZOCIAGÓW TRANZYTOWYCH JAMAŁ EUROPA zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną

Bardziej szczegółowo

AUKCJA PRODUKTU POWIĄZANEGO W MIĘDZYSYSTEMOWYM PUNKCIE LASÓW

AUKCJA PRODUKTU POWIĄZANEGO W MIĘDZYSYSTEMOWYM PUNKCIE LASÓW AUKCJA PRODU UKTU POWIĄ ĄZANEGO W MIĘDZYSYSTEMOWYM PUNKCIE LASÓW PODRĘCZNIK DLA UCZESTNIKÓW RYNKU wyłącznie doo celów informacyjnych STRONA 1 / 15 Warszawa/Lipsk, marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

OSP nie widzi potrzeby zdefiniowania pojęcia, które jest dokładnie opisane w pkt Uwaga nieuwzględniona

OSP nie widzi potrzeby zdefiniowania pojęcia, które jest dokładnie opisane w pkt Uwaga nieuwzględniona Nr Nr punktu IRiESP Treść punktu IRiESP (Tekst uwagi) Nazwa podmiotu zgłaszająceg o Uwzględniona / Nieuwzględniona / Odpowiedź na pytanie Komentarz Gaz-System 1 1.1. Definicja legalna aukcji Projekt IRIESP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie Warszawa, 30 lipca 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania

Bardziej szczegółowo

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. Jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE:

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: 1997-2016-2030 TARGI ENERGII Panel: Rynek energii elektrycznej zadania odbiorców końcowych, operatorów systemu i przedsiębiorstw energetycznych:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Obowiązuje: 01.10.2014 str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zakres danych publikowanych przez GPI

Zakres danych publikowanych przez GPI Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 1 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNEK GAZU Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 2 Zakres publikowanych danych jest na etapie konsultacji. Zostanie doprecyzowany

Bardziej szczegółowo

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione.

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione. Nr (Tekst uwagi) 1 w całej IRiESP należy zmienić pjęcie "strefa dystrybucyjna" na "obszar OSD", defincja strefy dystrybucyjnej w IRiESD dotyczy konkretnych sieci i zastosowanie określenia "strefa dystrybucyjna"

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI PRZEPUSTOWOŚCI DLA PUNKTU WEJŚCIA/WYJŚCIA POLSKA - SŁOWACJA W RAMACH PROCEDURY OPEN SEASON

ZASADY ALOKACJI PRZEPUSTOWOŚCI DLA PUNKTU WEJŚCIA/WYJŚCIA POLSKA - SŁOWACJA W RAMACH PROCEDURY OPEN SEASON ZASADY ALOKACJI PRZEPUSTOWOŚCI DLA PUNKTU WEJŚCIA/WYJŚCIA POLSKA - SŁOWACJA W RAMACH PROCEDURY OPEN SEASON Sierpień 2016r. Warszawa, Bratysława 1 / 16 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (zwany

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZA USŁUGI PRZESYŁANIA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO

TARYFA ZA USŁUGI PRZESYŁANIA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego str. 1 ( PROJEKT TARYFA ZA USŁUGI PRZESYŁANIA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. KRS 60709 ul. Topiel

Bardziej szczegółowo

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna Rynek Dnia Bieżącego linia biznesowa energia elektryczna TGE kim jesteśmy? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 2 Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, o dodatkową usługę pod nazwą Interwencyjna rezerwa zimna, zapewniającą OSP dostęp do jednostek wytwórczych utrzymywanych w gotowości do

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 154 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Część II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Wersja 1.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Część II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Wersja 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Część II. Wersja 1.3 Warszawa, kwiecień 2016 rok Strona 2 z 43 Spis treści 1. ROZLICZANIE USŁUGI DYSTRYBUCYJNEJ... 4 1.1 Ogólne warunki rozliczeń...

Bardziej szczegółowo

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Dr Marcin Sienkiewicz Dyrektor TGE Hub Polska. IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 2016 Strona Agenda Co to jest

Bardziej szczegółowo

Rynek CO2 Aukcje Pierwotne

Rynek CO2 Aukcje Pierwotne Rynek CO2 Aukcje Pierwotne Małgorzata Słomko Radca prawny IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 201 Strona Agenda System handlu emisjami 3 Aukcje rynku pierwotnego CO2 8 Aukcje rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. 1. Wstęp W drugiej połowie lat 1980. została zapoczątkowana reforma rynków energii elektrycznej w Europie.

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych

Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 024 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 163 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Strona 1 z 54 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Część II Bilansowanie i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 024 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 164 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2015 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

TGE SA w 2012. Grzegorz Onichimowski. Giżycko, 25 czerwca 2012

TGE SA w 2012. Grzegorz Onichimowski. Giżycko, 25 czerwca 2012 FORUM OBROTU 2012: TGE SA w 2012 Grzegorz Onichimowski Giżycko, 25 czerwca 2012 TGE SA ZMIENIŁA WŁAŚCICIELA, ALE NIE ZMIENIŁA FILOZOFII SWEGO DZIAŁANIA Podtrzymujemy nasz stały dialog z Członkami TGE (Rada

Bardziej szczegółowo

I. Uwagi i propozycje do części ogólnej pkt 1 5 projektu modelu

I. Uwagi i propozycje do części ogólnej pkt 1 5 projektu modelu 1.1 1.2 od 1 do 5 Ryszard Śnieżyk przedsiębiorca figurujący w CEIDG Józef Jasiński nie figuruje w CEIDG (dalej J. Jasiński) I. Uwagi i propozycje do części ogólnej 1 5 projektu modelu Brak kontroli zasadności

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ oraz odpowiedzi na pytania z dnia r. z dnia r.

Zmiana SIWZ oraz odpowiedzi na pytania z dnia r. z dnia r. Częstochowa, 2016.01.08 IZ.271.62.2015 Zmiana SIWZ oraz odpowiedzi na pytania z dnia 29.12.2015 r. z dnia 04.01.2016 r. Dot. przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę obejmującą zakup i świadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo