Uwagi ogólne uczestników rynku do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wraz ze stanowiskiem Operatora Gazociągów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi ogólne uczestników rynku do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wraz ze stanowiskiem Operatora Gazociągów"

Transkrypt

1 Uwagi ogólne uczestników rynku do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wraz ze stanowiskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

2 Nr Tekst uwagi ogólnej do IRiESP krajowego Uwzględniona / Nieuwzględniona Komentarz Gaz-System Nazwa podmiotu zgłaszającego 1 2 W związku z pojawiającym się wydzieleniem podmiotów wprowadzających paliwo gazowe do systemu przesyłowego z systemów przesyłowych państw niebędących członkami Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu ( EFTA) wnioskujemy aby jasno zdeklarować, których podmiotów ten zapis dotyczy. W obecnym kształcie do tych podmiotów zalicza się również podmiot, który sprowadził 1 m3 z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Proponujemy, aby do grupy podmiotów, o których mowa powyżej wliczać tylko podmioty, dla których wprowadzone przez nie paliwo gazowe w poprzednim roku gazowym do systemu przesyłowego z systemów przesyłowych państw niebędących członkami Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu ( EFTA) stanowiło co najmniej 20% całkowitej ilości sprowadzonego paliwa gazowego do Polski w poprzednim roku gazowego przez ten podmiot Po zapoznaniu się z rozdziałem 18 wyrażamy obawy czy zapisy w nim zawarte oddają Państwa intencje w sposób szczegółowy. Uważamy, że w celu umożliwienia uczestnictwa większej liczbie podmiotów w rynku usług bilansującym warto byłoby poczynić następujące doprecyzowania: 1. Pakiet - wielokrotność 1 kwh dla każdej wskazanej godziny wchodzącej w skład danego pakietu. 2. Cena oferowana przez URB jest jednakowa dla każdej godziny wchodzącej w skład danego pakietu. 3. OSP ma możliwość przyjęcia oferty w części bądź całości danego pakietu, z zastrzeżeniem, że przyjęta ilość kwh jest jednakowa dla każdej godziny wchodzącej w skład przyjętego pakietu. Rozwiązanie to, a w szczególności ograniczenie możliwości OSP skorzystania tylko z poszczególnych godzin oferty składanej przez URB znacząco usprawni procesy operacyjne w spółkach URB, oraz uatrakcyjni same oferty. Postanowienia dotyczące wprowadzania paliwa gazowego z poza Unii Europejskiej jest związane z zachowaniem bezpieczeństwa oraz stabilności pracy systemu przesyłowego. Zaproponowany podział prowadziłby do dyskryminacji niektórych uczestników rynku. Rozwiązania dotyczące rynku bilansującego odzwierciedlają zapotrzebowania operatora systemu przesyłowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu przesyłowego. W związku z tym, że ZUP mają możliwość renominacji w każdej godziny doby, OSP musi mieć możliwość elastycznego reagowania na takie zachowania właśnie poprzez usługi systemowe opisane w pkt. 18. DUON Marketing and Trading S.A. DUON Marketing and Trading S.A. 1

3 3 4 5 There should be one unique grid code that rules any gas transmission capacity and gas transportation in Poland. Transit is a notion abolished since the implementation of the IIIrd energy package. Transit grid code for Yamal pipeline shall therefore be abolished and replaced by the enforced TNC. The second consequence is that 2 interconnection points between transit pipeline and transmission network should be erased as soon as both gas transmission networks will be unified. The only entry/exit points of the transmission network that shall exist, shall be at the interface with storage, distribution and neighbouring countries networks. Any information/document/contract relative to the gas transmission grid shall be published and available on the website in English and polish simultaneously. We appreciate that all contracts are now available on the website on english version but there is still some communications that are only made on polish (for exemple consultation about 10 year plans on July 2013). The booking of capacity should be much more automatized compared to the current one. The first step should be to automatize the capacity booking and transfer for any network user already holding a contract (target time needed shall be reduced to one week at the latest). A mid term target will be to offer Gaz System customers click & Przygotowanie odrębnych instrukcji dla SGT oraz krajowej sieci przesyłowej Gaz System wynika z różnych specyfik pracy obu systemów, która to specyfika odzwierciedlona jest w poszczególnych postanowieniach instrukcji. Ponadto Gaz System przysługują różne uprawnienia do gazociągów, na których realizuje funkcje operatorskie, wynikające w przypadku SGT z umowy o powierzeniu funkcji operatora i decyzji Prezesa URE o wyznaczeniu Gaz System operatorem na SGT (ISO). Natomiast uprawnienia Gaz System do gazociągów przesyłowych krajowych wynikają z faktu bycia ich właścicielem (TSO OU). Różne są również regulacje prawne dotyczące pełnienia funkcji operatora przez ISO i TSO OU. Niemniej jednak, obecnie wprowadzane zmiany do obu Instrukcji w dużym stopniu uspójniają zasady funkcjonowania obu systemów krajowego i SGT. Następuje ujednolicenie zapisów obu Instrukcji w najszerszym możliwym zakresie. Wskazujemy również, iż na rynku europejskim powszechną praktyką jest, iż dla każdej sieci jest osobna instrukcja, co szczególnie widoczne jest na rynku niemieckim. Zatem dla każdego systemu przesyłowego w Niemczech obowiązują odrębne Kodeksy Sieci. Przedmiotowa uwaga nie odnosi się do postanowień Instrukcji. Gaz-System dokłada starań, aby jak najwięcej informacji i dokumentów publikowane było także w języku angielskim. OSP prowadzi działania mające na celu ciągłe usprawnianie procesu rezerwacji przepustowości. Została wprowadzona możliwość alokacji przepustowości day-ahead poprzez system informatyczny. Została również wprowadzona procedura aukcji elektronicznej oraz możliwość 2

4 6 7 8 book option through IT systems. IT test environment should be offered for any interested entity in acquiring or contracting capacity with Gaz System to get enough time to become familiar with IT environment. A new exit point Hermanowice kier. Ukraina ID was added to the list of exit points on TSO website on end of October No official announcement about the availablity of this new point was made. However this point was used as of its commercialization. It implies that Gaz System considers that any network user shall check on daily basis the list of entry and exit points of transmission network. Any new capacity at entry or exit point from transmission grid with Interoperating system (SSO, DSO, neighboring countries networks) shall be announced on TSO website. Brak w Instrukcji rozdziału dotyczącego postępowania reklamacyjnego (np. nie wiadomo po jakim czasie GAZ- SYSTEM rozpatrzy reklamację) lub brak wzmianki o braku możliwości składania reklamacji składania elektronicznych wniosków o przydział przepustowości. Sposób funkcjonowania systemu informatycznego jest przedstawiany na szkoleniach i konferencjach organizowanych przez OSP. Służymy również stałą pomocą w trakcie korzystania z system informatycznego. Sposób funkcjonowania systemu informatycznego przedstawiany jest na szkoleniach I konferencjach organizowanych przez OSP. Służymy również stałą pomocą w trakcie korzystania z systemu informatycznego. Informacje o rozwoju systemu i rynku zawierane są w informacji przesyłanej przez OSP do użytkowników systemu regularnie dwa razy dziennie w języku polskim. Obecnie przygotowywana jest również wersja takiego systemu w języku angielskim. Regulacja dotycząca procesu reklamacji uregulowana jest na poziomie umowy przesyłowej. Towarowa Giełda Energii SA 9 Brak informacji ile dni przed dostawą można zgłaszać nominacje. Zgodnie z pkt ZUP może złożyć nominacje nie wcześniej niż 2 dni robocze po podpisaniu przydziału zdolności (PZ) dla danego punktu. Zgodnie z pkt nominacje mogą być składane do godziny 14 doby poprzedzającej daną dobę gazową. Nie ma ograniczeń co do daty składania nominacji w dniach wcześniejszych. Możliwe jest np. złożenie nominacji z góry na wszystkie doby gazowe w danym roku gazowym. Towarowa Giełda Energii SA 3

5 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA ( IRGIT ) proponuje, aby Przydział Zdolności (PZ) na punkt wirtualny GG był przyznawany podmiotom zainteresowanym na czas nieokreślony. Postulowana zmian ułatwi proces prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na giełdzie towarowej, a tym samym w opinii IRGiT pozytywnie wpłynie na rozwój giełdowego rynku gazu. Proponujemy dodanie definicji Punktu Wzajemnego Połączenia w pkt. 1.1 Definicje Wnioskujemy o rozszerzenie oferowanych produktów o produkt półroczny, który zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą SGT jest bardziej atrakcyjny kosztowo niż produkt kwartalny (niższy współczynnik korygujący stawkę opłaty stałej dla usług krótkoterminowych). Wnioskujemy o wprowadzenie zapisów mówiących o częściowym odrzuceniu nominacji, rozumianym jako zaakceptowanie nominacji w punktach, w których została złożona prawidłowo, a w punktach w których wystąpiła niezgodność przyjęcie zasady mniejszego strumienia lub przyjęcia nominacji z ilością paliwa gazowego równą "0" tak jak mówi punkt Obecnie zasada mniejszego strumienia obowiązuje na punkcie styku operatorów i należy ją przenieść na pozostałe punkty. uwzględniona Odpowiedź na pytanie OSP oferuje przydział przepustowości i zdolności na okres maksymalnie 4 lat. Ze względu na trwający obecnie rozwój polskiego rynku gazu oraz jego ciągłą liberalizację, a także pojawianie się nowych podmiotów, koniecznym jest przydzielanie przepustowości na okresy nie dłuższe niż 4 lata. Wiąże się to również z harmonizacją oferowanych produktów oraz wprowadzeniem produktu powiązanego oferowanego wspólnie z operatorem przesyłowym w państwie sąsiednim. Wprowadzono zmiany do zapisów IRiESP. Katalog oferowanych produktów został dostosowany do postanowień Rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (CAM). CAM określa standardowe produkty z zakresu zdolności, które są oferowane i alokowane przez operatorów. Wśród tych produktów CAM nie wymienia produktu półrocznego. Pragniemy również wskazać, iż analogiczny katalog produktów oferowany będzie w systemach przesyłowych połączonych z systemem przesyłowych, co ułatwi współpracę operatorów i korzystanie z tych systemów ich użytkownikom. Zapisy IRiESP dopuszczają takie rozwiązanie. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem systemu informatycznego do stosowania takiego mechanizmu. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. 4

6 Wnioskujemy o skrócenie czasu rozpatrywania renominacji do 30 minut. Zgodnie z projektem rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającymi kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych zatwierdzenie renominacji w punktach w których ilości te nie są podstawą rozliczenia powinno nastąpić w jak najszybszym czasie (do 30 min). W innych przypadkach proces zatwierdzania nominacji może trwać do 2h. Wnioskujemy o wprowadzenie do IRiESP zapisów mówiących o przekazywaniu danych operatywnych po zakończeniu doby gazowej do godziny 10:00 dla wszystkich punktów wejścia i punktów wyjścia. Dane te powinny zawierać informacje o ilościach przypisanych do dostawców ZUP oraz do kontrahentów ZUP. Wnioskujemy o wprowadzenie do IRiESP obowiązku przekazywania przez OSP danych rozliczeniowych (HRP) w podziale na dostawców ZUP (punkty wejścia) oraz na kontrahentów ZUP (punkty wyjścia). W IRiESP brak zapisów o odpowiedzialności OSP za jakość przekazywanych danych. Możliwość naliczania opłat za niebilansowanie oraz niedotrzymanie nominacji powinna być uzależniona od dokładności przekazywanych przez OSP danych operatywnych na podstawie, których ZUP podejmuje działania zaradcze. Rynek Usług Bilansujących opisany w IRiESP ma charakter platformy handlowej dnia następnego. Naszym zdaniem należałoby rozważyć możliwość obrotu ilościami paliwa gazowego wynikającymi z niezbilansowania co najmniej dobę wcześniej. Takie podejście wpłynęłoby w rzeczywistości na rzeczywiste uelastycznienie zasad bilansowania. W ramach przydzielonej przepustowości (mocy umownych) na określonych punktach wejścia oraz punktach wyjścia powinna istnieć możliwość tworzenia wydzielonych grup bilansujących, niezależnych od siebie i nie połączonych hydraulicznie. Harmonogram zatwierdzania nominacji i renominacji jest zgodny z projektem kodeksu sieci w sprawie bilansowania, który przewiduje 2 godziny na rozpatrzenie renominacji. Terminy są dostosowane do technicznych możliwości podmiotów wykonujących alokacje, które stanowią podstawę danych operatywnych przekazywanych ZUP. Dane, o których mowa w uwadze przekazywane są przez OSP na etapie informacji o zatwierdzeniu nominacji. Zgodnie z Rozporządzeniem 715/2009 OSP przekazuje dane na takim poziomie, jakimi dysponuje. Przepisy unijne nie wprowadzają norm, które precyzowałyby i określały jakość przekazywanych danych. Obecnie przekazywane dane pozwalają na utrzymanie niezbilansowania w granicach limitów określonych w IRIESP oraz rozporządzeniu systemowym. Wydaje się, iż poziom danych jest wystarczający. PGNiG S.A. nie przekracza limitów niezbilansowania. Obecne rozwiązania na rynku usług bilansujących są adekwatne do rozwoju rynku. W ramach jego dalszego rozwoju OSP przewiduje rozszerzenie usług w ramach rynku usług systemowych. Przyjęty model bilansowania zakłada, iż wszystkie punkty wejścia i wyjścia stanowią jedną grupę bilansującą co jest zgodne z modelem docelowym sformułowanym w kodeksie sieci w sprawie bilansowania. 5

7 Rozbudowa sieci przesyłowej powinna być poprzedzona procedurą badania rynku, której celem powinno być efektywne alokowanie przepustowości, poprawiające płynności rynku, bez konieczności wykupowania przepustowości na okresy dłuższe niż 1 rok, ale jednoczesnym uniknięciem większych kosztów z tytułu krótkoterminowości (zlikwidowanie współczynników dla przepustowości krótkoterminowych). Rozbudowa i rozwój sieci przesyłowej powinny być uzasadnione ekonomicznie, np. gdy procedura badania rynku wykaże popyt na nowe przepustowości. Zbędna infrastruktura przesyłowa powoduje powstawanie wyższych kosztów zakupu paliwa gazowego dla poszczególnych branży i klientów indywidualnych oraz zmniejsza konkurencyjność paliwa gazowego w porównaniu z innymi źródłami energii. Nie zgadzamy się z rozróżnicowaniem przepustowości na ciągłe, przerywane i rewersowe, które przedstawione zostały w nowym projekcie IRiESP. Nie są one zgodne z ostateczną wersją europejskiego Kodeksu Sieci EU CAM, ENTSOG, jak również z ramowymi wytycznymi ACER dla CAM. Dla wszelkiego zapotrzebowania na przepustowość, wprowadzenie podziału na tylko przepustowość ciągłą i przerywaną jest wystarczające. Ponadto każdy wyższy poziom złożoności będzie negatywnie wpływać na rozwój polskiego rynku gazu, dlatego powinien zostać wprowadzony podział tylko na przepustowość ciągłą i przerywaną, a wszelkie inne podpodziały powinny zostać Inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez OSP są procesem wieloletnim wiążącym się z ogromnymi nakładami finansowymi. GAZ-SYSTEM nie może brać na siebie ryzyka realizacji inwestycji, których okres amortyzacji wynosi lat, mając jedynie zabezpieczenie przychodów z tej inwestycji na rok przy zachowaniu porównywalnych kosztów świadczonych usług oraz likwidacji współczynników korygujących dla umów krótkoterminowych. Proponowana likwidacja współczynników korygujących spowodowałaby sytuację, w której jedynie niewielka część klientów decydowałaby się na rezerwację mocy za zasadach długoterminowych stanowiących podstawę do kalkulacji stawek opłat przesyłowych, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na poziom opłat ponoszonych przez klientów. Inwestycje prowadzone przez GAZ-SYSTEM muszą opierać się na długoterminowych sygnałach rynkowych, znajdujących pokrycie w wieloletnich kontraktach przesyłowych, a nie chwilowych impulsach. Poziom wykorzystania dostępnych przepustowości technicznych na punktach wejścia i wyjścia z systemu przesyłowego nie wskazuje na obszary zbędnej infrastruktury, która miałaby przyczyniać się do nieuzasadnionego wzrostu kosztów ponoszonych przez klientów. Kodeks Sieci EU CAM reguluje zasady alokacji przepustowości oraz prowadzenia aukcji na określonych punktach sieci przesyłowych - punktach wzajemnego połączenia natomiast nie reguluje, co do zasady, obowiązku świadczenia określonych usług przez operatorów systemów przesyłowych. Obowiązek świadczenia usług na zasadach ciągłych, przerywanych czy rewersowych wynika z innych przepisów. Nowe rozporządzenie taryfowe z dnia 28 czerwca 2013r. nakłada na GAZ- SYSTEM obowiązek ustalania stawek opłat przesyłowych w ramach usług przesyłania 6

8 zniesione. zwrotnego. Pojęcie usługi rewersowej określa kierunek przepływu paliwa gazowego w sieci, a pojęcie usługi ciągłej czy przerywanej daje gwarancję możliwości wyświadczenia tej usługi w pełni bądź jedynie częściowo. Dlatego też konieczne jest zachowanie wprowadzonego w IRiESP podziału świadczonych przez OSP usług Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi ceny taryfowe dla przepustowości przerywanych w głównych punktach na połączeniach z systemami przesyłowymi sąsiednich krajów nie mogą się różnić między sobą. Każda różnica w cenach byłaby dyskryminująca dla nowych uczestników rynku, gdyż nie można zrozumieć dlaczego przerywana zdolność o tej samej jakości i o tym samym poziomie pewności dostaw mogą być wycenione w różny sposób, np. z zastosowaniem współczynnika przepływu dla przepustowości rewersowej na gazociągu Jamał-Europa. Odnosząc się do uwagi numer 6 uprzejmie prosimy o usunięcie z projektu IRiESP i IRiESP SGT poniższych punktów oraz o wprowadzenie stosownych zmian w Taryfie: IRiESP SGT: W punkcie 8.3 pojęcie przepustowości rewersowej powinno zostać usunięte, a następnie zastąpione pojęciem przepustowości przerywanej i tak określone powinno być ogólnie traktowane jako przepustowość przerywana. IRiESP: Punkty , i powinny zostać usunięte. Pojęcia przepustowości przedstawione w tych punktach powinny zostać zastąpione odpowiednim pojęciem przepustowości ciągłej lub przepustowości przerywanej. Ceny taryfowe (stawki) ustalane są każdorazowo w procesie taryfowym pomiędzy Prezesem URE, a przedsiębiorstwem energetycznym na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzonej działalności oraz zarezerwowanych mocy umownych (przepustowości) i planowanych do przesłania ilości paliwa gazowego. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia taryfowego z dnia 28 czerwca 2013 podstawą oceny kosztów mogą być jedynie porównywalne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą tego samego rodzaju w porównywalnych warunkach. Sposób rozliczenia usług przerywanych reguluje 15 Rozporządzenia taryfowego z dnia 28 czerwca Zapewnienie analogicznego sposobu rozliczenia usług przerywanych we wszystkich sąsiadujących krajach wymagałoby wprowadzenia zunifikowanych przepisów na poziomie regulacji europejskich. GAZ-SYSTEM nie widzi możliwości usunięcia/ zastąpienia pojęcia przepustowości rewersowej przepustowości przerywanej z uwagi na charakter świadczonej usługi. Pojęcie usługi rewersowej wskazuje na kierunek przepływu paliwa gazowego przeciwny do fizycznego kierunku przesyłu. Natomiast pojęcie usługi przerywanej w odniesieniu do przepustowości rewersowej stanowi dookreślenie warunków świadczenia tej usługi. Pojęcia te nie są tożsame. 7

9 25 Wnioskowanie o przepustowość przerywaną nie powinno być ograniczone do 100% dostępnej technicznej przepustowości. Spowoduje to zwiększenie liczby uczestników rynku (ZUP) posiadających przepustowości w danym punkcie czyli pozwoli to na przezwyciężenie handlowej blokady przepustowości, zwłaszcza w punktach na połączeniach z systemami przesyłowymi sąsiednich krajów. Przyznanie przepustowości na zasadach przerywanych powyżej 100% przepustowości technicznej daje uprawnienie do składania nominacji powyżej możliwości technicznej realizacji, co skutkuje każdorazowymi redukcjami składanych nominacji i co w świetle postanowień rozporządzenia taryfowego może prowadzić do działań ZUP mających na celu wyłącznie rozliczania usług przesyłania przy użyciu współczynnika D. 8

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione.

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione. Nr (Tekst uwagi) 1 w całej IRiESP należy zmienić pjęcie "strefa dystrybucyjna" na "obszar OSD", defincja strefy dystrybucyjnej w IRiESD dotyczy konkretnych sieci i zastosowanie określenia "strefa dystrybucyjna"

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 11 września 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/169 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie Krajowy rynek energii elektrycznej jako element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/164 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce

Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce Wprowadzenie 1. pozytywnie ocenia deklaracje Ministerstwa Gospodarki, ogłoszone w dniu 17 września

Bardziej szczegółowo

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm. UZASADNIENIE Przygotowanie projektu nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wymusza potrzeba dokonania transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej zmieniających funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo