REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI"

Transkrypt

1 REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji oraz realizowania przez Reklamodawców celów określonych w poszczególnych Aukcjach. 2. Organizatorem Platformy Aukcyjnej adxchange oraz poszczególnych Aukcji jest Goldbach Audience (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 2, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym wynoszącym złotych, NIP: , REGON II DEFINICJE Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie: Aukcja - licytacja powierzchni reklamowej,, obsługiwana przez Organizatora na rzecz jednego z Wydawców do której Reklamodawca może przystąpić na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. CPC (Cost-per-click) model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na zapłacie przez Reklamodawcę za pojedyncze kliknięcie w reklamę, które przekierowuje Użytkownika na Stronę Docelową. CPM (Cost-per-mille) model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na wykupywaniu pakietów składających się z 1000 odsłon danej kreacji za określoną kwotę pieniężną. Konto Reklamodawcy - indywidualne konto Reklamodawcy w Witrynie Internetowej Organizatora obsługiwane przy pomocy Panelu Zarządzania Kontem. Narzędzia Komunikacji - strony internetowe, komunikatory, newslettery i inne narzędzia Wydawcy zaakceptowane przez Organizatora, służące do realizowania przez Wydawcę celów poszczególnych Aukcji. Organizator - ARBOmedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 2, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym wynoszącym złotych, NIP: , REGON , która jest właścicielem Platformy Aukcyjnej adxchange oraz organizuje Platformę Aukcyjną adxchange oraz poszczególne Aukcje. Panel Zarządzania Kontem - udostępniony Reklamodawcy przez Organizatora indywidualny panel zapewniający dostęp do Konta Reklamodawcy w Witrynie Internetowej Organizatora, zabezpieczony loginem i hasłem, umożliwiający Reklamodawcy przystępowanie do poszczególnych Aukcji, zarządzanie kodami, płatnościami i inne. 1

2 Platforma Aukcji - wirtualny rynek administrowany przez Organizatora umożliwiający Reklamodawcy uczestniczenie w Aukcjach i realizowanie ich celów. Platforma Aukcji adxchange oparta jest na Witrynie Internetowej Organizatora umożliwiającej komunikację pomiędzy Organizatorem, Wydawcami i Reklamodawcami. Powierzchnia reklamowa powierzchnia reklamowa w serwisach internetowych prowadzonych, zarządzanych lub administrowanych przez Wydawców, będąca przedmiotem Aukcji. Przelew Automatyczny przelew wykonywany za pośrednictwem systemu płatności PayU z banków: mbank, MultiBank, PKO BP, Inteligo, Bank BPH, Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK, Alior Bank, Nordea, BOŚ Bank, Bank Millennium, Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy, Meritum Bank, Bank Toyota S.A., Eurobank S.A., Lukas Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., za wykonanie którego pobierana jest prowizja dla banku w wysokości 2,20 % kwoty przelewu jednak nie mniej niż 0,01 zł (jeden grosz). Przelew Półautomatyczny przelew wykonywany za pośrednictwem systemu płatności PayU z banków: Raiffaisen Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Deutsche Bank, Bank Pocztowy S.A., za wykonanie którego pobierana jest prowizja dla banku w wysokości 2 % kwoty przelewu jednak nie mniej niż 0,01 zł (jeden grosz). Reklamodawca - przedsiębiorca lub osoba fizyczna zarejestrowana w Platformie Aukcyjnej, na którego rzecz Organizator obsługuje kampanię reklamową rozliczaną w modelu CPC lub CPM. Regulamin - niniejszy Regulamin dotyczący zasad i warunków uczestniczenia w Platformie Aukcyjnej adxchange. Strona Docelowa - strona internetowa, na którą docelowo zostaje przekierowany Użytkownik korzystający z łączy (linków) znajdujących się w Narzędziach Komunikacji Wydawcy. Umowa Platformy Aukcyjnej adxchange - umowa zawarta pomiędzy Reklamodawcą a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest udział Reklamodawców w poszczególnych Aukcjach, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Użytkownik - użytkownik Internetu, który wskutek informacji, linków, bannerów, paneli reklamowych zamieszczonych w Narzędziach Komunikacji Wydawcy dokonał jednej z czynności zdefiniowanej w CPC lub CPM. Witryna Internetowa Organizatora - witryna internetowa o adresie: której właścicielem jest Organizator. Wydawca - przedsiębiorca (tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą), który udostępnia Powierzchnię Reklamową będącą przedmiotem Aukcji. III PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY (A) Regulamin i rejestracja 1. Warunkiem korzystania przez Reklamodawcę z Platformy Aukcyjnej adxchange oraz udziału w organizowanych przez Wydawcę Aukcjach jest akceptacja postanowień 2

3 niniejszego Regulaminu oraz przyznanie podmiotowi zgłaszającemu się do Organizatora statusu Reklamodawcy. 2. Przyznanie przez Organizatora statusu Reklamodawcy następuje po zaaprobowaniu przez Organizatora podmiotu zgłaszającego się do niego i przyznaniu takiemu podmiotowi dostępu do indywidualnego Konta Reklamodawcy. 3. Organizator może w każdej chwili, według własnego uznania, pozbawić podmiot statusu Reklamodawcy i rozwiązać Umowę Platformy Aukcyjnej adxchange ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, jeśli stwierdzi naruszenie prawa lub dobrych obyczajów przez Reklamodawcę, naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub jakiekolwiek działanie, które w opinii Organizatora może zostać uznane za niewłaściwe, ewentualnie szkodliwe zarówno dla niego jak i dla użytkowników platformy. 4. Kandydat na Reklamodawcę przystępując do Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange jest zobowiązany do uprzedniego dokonania następujących czynności: a) rejestracji w Platformie Aukcji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Witrynie Internetowej Organizatora pod adresem oraz złożenie stosownych oświadczeń wymaganych przez niniejszy Regulamin; b) zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie pola umieszczonego bezpośrednio pod treścią Regulaminu. 5. Prawidłowo dokonana rejestracja w Platformie Aukcji jest potwierdzana przez Organizatora drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata na Wydawcę w formularzu rejestracyjnym. (B) Weryfikacja 6. Organizator jest uprawniony do weryfikacji kandydata na Reklamodawcę w okresie 2 dni roboczych następujących po dniu, w którym dokonana została rejestracja w Platformie Aukcji. 7. Proces weryfikacji polega m.in. na kontrolowaniu rzetelności Reklamodawcy, dopuszczalności reklamowania jego produktów itp. Organizator może oceniać celowość współpracy z kandydatem na Reklamodawcę z punktu widzenia zasad i warunków funkcjonowania Platformy Aukcji, specyfiki organizowanych Aukcji oraz interesów Organizatora oraz Wydawców. 8. Celem dokonania wspomnianej wyżej weryfikacji Organizator może żądać od kandydata na Reklamodawcę dodatkowych informacji, takich jak informacje o jego produktach, itp. W tym celu wyznaczy Reklamodawcy odpowiedni termin, nie wliczający się do określonego w ust. 6 powyżej 2-dniowego terminu. 9. Po pozytywnej weryfikacji kandydata, Organizator wysyła Reklamodawcy na adres e- mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie aktywacji jego Konta Reklamodawcy w Platformie Aukcji, co oznacza przyjęcie oferty przez Organizatora. 10. Dzień wysłania przez Organizatora potwierdzenia aktywacji Konta Reklamodawcy, o którym mowa w ust. 9 powyżej, uważa się za dzień zawarcia, Umowy pomiędzy Organizatorem i Reklamodawcą. 11. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej przez Organizatora weryfikacji informuje on, w formie pisemnej, mailem na adres wskazany w formularzu, w terminie 2 dni roboczych po dokonaniu przez kandydata na Reklamodawcę rejestracji kandydata na Reklamodawcę, iż jego oferta zawarcia Umowy została nie została 3

4 przyjęta. Organizator nie ma obowiązku uzasadniania negatywnego wyniku weryfikacji. 12. W przypadku nieprzesłania przez Organizatora Reklamodawcy informacji o wyniku weryfikacji w terminie 2 dni roboczych następujących po dniu dokonania rejestracji, rozumie się, że Organizator nie przyjął oferty. 13. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. (C) Rozwiązanie Umowy 14. Umowa może zostać rozwiązania przez każdą ze stron, tj. zarówno przez Organizatora jak i przez Reklamodawcę, bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie. Warunkiem skuteczności tej czynności jest złożenie drugiej stronie podpisanego przez reprezentanta strony oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, w formie pisemnej, tj. listem poleconym lub w formie elektronicznej jako załącznika do wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. Oświadczenie będzie skuteczne z chwilą prawidłowego doręczenia go drugiej Stronie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 15. Organizator na prawo rozwiązać Umowę Platformy Aukcyjnej adxchange ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku: a) kiedy Wydawca, złoży uzasadniony wniosek do Organizatora, wykazując odnotowane przez siebie naruszenia lub zagrożenia naruszenia Regulaminu przez Reklamodawcę; b) kampanii mających na celu choćby pośrednio promowanie treści pornograficznych, erotycznych, obraźliwych, rasistowskich lub nawołujących do szerzenia rasizmu, nienawiści, ksenofobii, konfliktów międzynarodowych, religijnych itp., naruszających dobra osobiste innych osób, lub treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, naruszających dobre obyczaje i moralność, bądź naruszających inne przepisy prawa, a także nawołujące do dokonywania tego typu naruszeń; c) nieuprawnionego udostępniania lub pośredniczenia w udostępnianiu plików muzycznych, graficznych, tekstowych lub innych utworów chronionych prawem autorskim; d) wprowadzania w błąd Użytkowników lub Wydawców; e) udostępniania treści i danych szkodliwych, w szczególności wirusów, koni trojańskich itp.; f) zamieszczania treści naruszających zasady uczciwej konkurencji; g) wykorzystywania Narzędzi Komunikacji w celach niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub szkodzących dobremu imieniu Organizatora lub Wydawców; h) sztucznego generowania działań pozorujących realizowanie celów Aukcji (np. nieuprawnione generowanie kliknięć itp.); i) wysyłania przez Reklamodawcę masowej niepożądanej informacji (spamu); j) naruszania prawa Użytkowników do prywatności; 4

5 k) naruszenia przez Reklamodawcę jakichkolwiek przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym również sytuacji, kiedy stwierdzi, że założenia kampanii reklamowych zawierają odesłania do stron internetowych lub innych narzędzi zawierających treści, o których mowa w ust. 22 lit. b), c), e) oraz f). 16. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu a co za tym idzie do Umowy według własnego uznania i w każdym czasie. Jest on jednocześnie zobowiązany do poinformowania Reklamodawcy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanych zmianach poprzez wysłanie stosownego komunikatu drogą elektroniczną na adres wskazany przez Reklamodawcę podczas rejestracji. W przypadku nie zaakceptowania przez Reklamodawcę zmian proponowanych przez Organizatora jest on zobowiązany poinformować o tym nie później niż w dniu wskazanym w komunikacie jako moment wyjścia w życie nowych postanowień Regulaminu. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wejścia w życie zmian. Reklamodawca ma obowiązek bieżącego zapoznawania się z wprowadzanymi zmianami do Regulaminu na Stronie Internetowej Organizatora. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń przez Reklamodawcę we wskazanym terminie przyjmuje się, że zaakceptował on przedstawione zmiany. Pomimo rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny, Reklamodawca jest zobowiązany do uczestniczenia w Aukcjach, do których przystąpił przed datą rozwiązania Umowy. 17. Skutek rozwiązania Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange następuje z chwilą, kiedy oświadczenie o jej rozwiązaniu, o którym mowa w ust. 21 powyżej, zostało doręczone drugiej Stronie w taki sposób, aby mogła ona zapoznać się z jego treścią. (D) Zmiana i zakończenie Aukcji 18. Organizator jest uprawniony do zakończenia każdej Aukcji lub do zmiany jej treści w dowolnym momencie wedle swojego uznania, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Zakończenie Aukcji nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange. Reklamodawca jest zobowiązany monitorować zmian lub komunikaty o zakończeniu Aukcji. W przypadku dokonania przez Reklamodawcę jakichkolwiek czynności pomimo zakończenia lub zmiany w treści Aukcji jest on wyłącznie odpowiedzialny za takie czynności i nie przysługuje mu z tego tytułu żadne roszczenie do Organizatora czy Wydawcy. (E) Panel Zarządzania Kontem 19. Organizator z chwilą pozytywnej weryfikacji udostępnia Reklamodawcy na czas współpracy Stron Panel Zarządzania Kontem dostępny po zalogowaniu się Reklamodawcy (przy użyciu unikalnego loginu i hasła) do Platformy Aukcji. 20. Panel Zarządzania Kontem umożliwia Reklamodawcy m. in. ustalenie maksymalnych stawek za realizację kampanii reklamowej (w zależności od przyjętego modelu rozliczeń kampanii reklamowej), określenie parametrów 5

6 kampanii reklamowej, zarządzanie płatnościami, generowanie comiesięcznych raportów. (F) Aukcje 21. Po Przyznaniu przez Organizatora statusu Reklamodawcy i umożliwieniu mu dostępu do Konta Reklamodawcy w Platformie Aukcyjnej adxchange Reklamodawca ma uzyskuje dostęp do wybranych Aukcji. 22. Reklamodawca może uczestniczyć w dowolnej liczbie Aukcji. Określa parametry kampanii reklamowej oraz maksymalne wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni reklamowej. 23. Reklamodawca przystępując do Aukcji akceptuje wszelkie związane z nią warunki. 24. Organizator dokonuje odpowiedniego doboru Wydawców o profilu określonym przez Reklamodawcę. 25. Przedmiotem Aukcji jest Powierzchnia Reklamowa udostępniana przez Wydawcę na zarządzanej przez niego stronie internetowej. Do Aukcji Powierzchni Reklamowej przystępują poszczególni Reklamodawcy. Przybicie następuje na rzecz Reklamodawcy, który zaoferował w swej ofercie najwyższą cenę za będącą przedmiotem Aukcji Powierzchnię Reklamową. Reklamodawca na rzecz którego udzielono przybicia, który wygrał Aukcję oferując najwyższą cenę, płaci cenę zaproponowaną przez Reklamodawcę następnego w kolejności. W wypadku licytowania danej powierzchni tylko przez jednego Reklamodawcę postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. 26. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Witryny Internetowej Organizatora to: przeglądarka internetowa, dostęp do Internetu. 27. W przypadku, gdy reklamodawca zleca kampanię stosując model CPA Organizator ma prawo nie dopuścić kampanii do aukcji na podstawie oceny kreacji. 28. Jeśli kampania jest emitowana z użyciem modelu CPA i po wyświetleniu 1 miliona odsłon akcja nie zostanie wykonana Organizator ma prawo wyłączyć kampanię. 29. Jeśli kampania jest emitowana z użyciem modelu CPC, a wskaźnik CTR jest niższy niż 0,05 Organizator ma prawo wyłączyć kampanię. IV OBOWIĄZKI REKLAMODAWCY (A) Obowiązki Reklamodawcy 1. Reklamodawca jest zobowiązany przestrzegać wymogów określonych prawem Rzeczypospolitej Polskiej i dobrymi obyczajami dotyczących poszczególnych Aukcji, w szczególności w kwestiach dotyczących korzystania ze znaków handlowych Wydawców, innych Reklamodawców, Organizatora i osób trzecich. 2. Reklamodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Organizatora o wszelkich znanych mu przypadkach niedozwolonego użycia Platformy Aukcji, Aukcji lub innych naruszeniach prawa czy niniejszego Regulaminu. 6

7 3. Reklamodawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji dotyczących Organizatora oraz Wydawców dostępnych dla niego z tytułu uczestniczenia w Platformie Aukcji. Reklamodawca może ujawniać informacje dotyczące Organizatora oraz Wydawców wyłącznie w zakresie koniecznym dla realizacji celów Aukcji, w których uczestniczy i wyłącznie w sposób nie naruszający ich praw i interesów. 4. Reklamodawca zobowiązuje się do kontrolowania zawartości skrzynki poczty elektronicznej, której adres podał w formularzu rejestracyjnym, nie rzadziej niż raz na 24 godziny oraz do niezwłocznego odpowiadania na wiadomości przesłane przez Organizatora. (B) Odpowiedzialność 5. Reklamodawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za swoje treści przekazywane w swoich kampaniach reklamowych za i ich zawartość oraz działanie, w tym przede wszystkim w kontekście zgodności z przepisami prawa i interesem pozostałych użytkowników Platformy Aukcji. 6. Reklamodawca oświadcza, że: (C)Oświadczenia Reklamodawcy a. wszelkie dane i informacje przekazane lub udostępnione Organizatorowi są prawdziwe, prawidłowe, kompletne i przekazane zgodnie z prawem i w sposób nie naruszający praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek zamian w tym zakresie Reklamodawca zobowiązany jest niezwłocznie informować o nich Organizatora. b. że prawa do znaków towarowych i utworów wykorzystanych w kampaniach reklamowych i wszelkich nośnikach reklamy należą do niego, bądź posiada on je w zgodzie z prawem, za zgodą osób trzecich będących właścicielami tych informacji i utworów i nie narusza tym samym jakichkolwiek praw takich osób. c. że informacje i utwory znajdujące się w nośnikach reklamowych nie naruszają dobrych obyczajów, moralności i zasad współżycia społecznego, nie są niedozwolone lub obraźliwe. (D) Zgoda 7. Reklamodawca poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym. V ROZLICZENIA STRON 1. Reklamodawca każdorazowo otrzymywać będzie fakturę VAT za pośrednictwem przesyłki pocztowej. 2. Organizator zobowiązuje się wystawić fakturę VAT z dołu w każdym miesiącu kalendarzowym współpracy Stron. 3. Organizator wystawia fakturę VAT na kwotę odpowiadającą łącznej wysokości dokonanych przez Reklamodawcę w danym miesiącu wpłat zasilających Konto Reklamodawcy, pomniejszoną o koszty, o których mowa w ust. 4 powyżej. 4. W przypadku zamknięcia konta, zakończenia współpracy Stron, pozostałe na Koncie Reklamodawcy środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy za pośrednictwem, którego dokonano przelewu środków. 7

8 VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Organizator nie gwarantuje Reklamodawcy ani Wydawcy osiągnięcia określonego w treści Aukcji poziomu wyświetleń lub kliknięć w reklamę, czasu dostawy takich wyświetleń i / lub kliknięć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację kampanii reklamowej. 2. Organizator nie gwarantuje Reklamodawcy ani Wydawcy osiągnięcia jakichkolwiek policzalnych wyników korzystania z Platformy Aukcyjnej, w tym wyników kampanii reklamowych. 3. Reklamodawca ponosi wyłączne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność wynikającą z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym wynikającą z treści kampanii reklamowych. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z realizacją celów poszczególnych Aukcji, w szczególności złe kreacje i źle emitowane kampanie, oraz związane z nieprawidłowościami po stronie Wydawcy. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Reklamodawcę w związku z udziałem w poszczególnych Aukcjach. 6. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora, Wydawców lub osoby trzecie a powstałe w wyniku naruszenia przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 7. Organizator ma prawo obciążyć Reklamodawcę kosztami odszkodowań, kar, postępowań, napraw technicznych i innych będących konsekwencją jakiegokolwiek postępowania Reklamodawcy niezgodnego z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu. 8. Za każdy przypadek naruszenia przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu Organizator ma prawo nałożyć na Reklamodawcę obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Zapłata takiej kary umownej nastąpi natychmiast po wezwaniu do jej uiszczenia wystosowanym przez Organizatora. Nie wyłącza to uprawnienia Organizatora do dochodzenia roszczenia na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda poniesiona przez Organizatora przewyższa kwotę kary umownej. 9. W przypadku jakichkolwiek naruszeń niniejszego Regulaminu przez Reklamodawcę Organizator jest uprawniony do odebrania dostępu do Konta Reklamodawcy w każdym czasie i wezwania go do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków we wskazanym w wezwaniu terminie. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody lub koszty spowodowane przez jego nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione korzystanie z Platformy Aukcji i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody spowodowane przez Reklamodawcę w funkcjonowaniu Platformy Aukcji. 10. W przypadku zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków Organizator może ponownie przywrócić Reklamodawcy dostęp do Konta Reklamodawcy. 11. Reklamodawca nie na prawa dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange i niniejszego Regulaminu w całości lub w części na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 8

9 12. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w związku naruszeniem przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange bądź przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Reklamodawca przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz zapłaci należne odszkodowanie, w tym poniesione przez Organizatora koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego. VII PRAWA AUTORSKIE 1. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w Witrynie Internetowej Organizatora chronione są prawami autorskimi przysługującymi Organizatorowi. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631) i skutkować będzie powstaniem roszczenia odszkodowawczego dochodzonego na zasadach ogólnych. 2. Reklamodawca jest uprawniony do przeglądania materiałów opublikowanych w Witrynie Internetowej Organizatora oraz ich pobierania wyłącznie do użytku własnego bez możliwości ich dalszego zarówno komercyjnego jak i niekomercyjnego wykorzystania. Niniejszym zabrania się wykorzystywania treści i znaków graficznych zamieszczonych w Witrynie Internetowej Organizatora w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w Regulaminie. 3. Organizator dysponuje prawami autorskimi, znakami handlowymi, wiedzą specjalistyczną oraz innymi prawami związanymi z obsługą i oprogramowaniem niezbędnym do funkcjonowania Platformy Aukcji oraz Aukcji. 4. Zawierając Umowę z Organizatorem Reklamodawca nie nabywa żadnych praw, licencji czy uprawnień do wykorzystywania jakichkolwiek treści zawartych na Platformie Aukcji. IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Reklamodawcę jest Organizator. 2. Przetwarzanie oraz udostępnianie w innym zakresie danych osobowych udostępnianych przez Reklamodawcę, odbywa się za wyraźną zgodą Reklamodawcy wyrażoną podczas rejestracji w Witrynie Internetowej Organizatora. 3. Dane osobowe udostępniane Organizatorowi przetwarzane będą w celu realizacji usług przez Organizatora, uczestnictwa Reklamodawcy w Platformie Aukcji oraz celem realizacji rozliczeń pomiędzy stronami. 4. Dane osobowe Reklamodawcy będą przetwarzane i udostępniane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z Witryny Internetowej Organizatora oraz przetwarzane w związku rozliczeniami Stron oraz ze sprawozdawczością podatkową i księgową, a także przetwarzane i udostępniane w inny sposób podmiotom trzecim w celach marketingowych. 5. Przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych Reklamodawcy odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 6. Reklamodawcy przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 9

10 7. Podanie danych osobowych przez Reklamodawcy jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania statusu Reklamodawcy i korzystania ze związanych z tym uprawnień. 8. Reklamodawca podczas procesu rejestracji wyraża zgodę m. in. na: a. przetwarzanie jego danych przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące, dla potrzeb związanych z prowadzeniem i realizacją zadań Platformy Aukcji oraz celów poszczególnych Aukcji. b. umieszczenie jego danych osobowych w zbiorach danych osobowych Reklamodawców tworzonych i utrzymywanych przez Organizatora oraz udostępnianie ich osobom trzecim, na zlecenie których Organizator stworzy w przyszłości serwis internetowy analogiczny do Platformy Aukcji; 9. Reklamodawca może w każdym czasie poprawiać swoje dane dostępne po zalogowaniu się na jego indywidualnym Koncie Reklamodawcy w Platformie Aukcji, które zostały błędnie tam zamieszczone lub uległy zmianie, jednakże takie działanie nie może doprowadzić do zmiany Reklamodawcy. Całkowite usunięcie danych osobowych z Konta Reklamodawcy jest jednoznaczne z rozwiązaniem przez niego Umowy. X POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Korzystając z Witryny Internetowej Organizatora Reklamodawca wyraża podczas rejestracji wyraźną zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji, o których mowa w poniżej. 2. Zgłaszając wolę uzyskania statusu Reklamodawcy, za pomocą formularza rejestracyjnego, przedsiębiorca przekazuje Organizatorowi co najmniej następujące informacje: a) imię i nazwisko (firmę); b) adres siedziby; c) numer telefonu kontaktowego; d) adres ; e) budżet kampanii; f) formę płatności. 3. Organizator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Reklamodawców zarejestrowanych w Witrynie Internetowej Organizatora, zabezpiecza przedmiotowe dane przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 4. Dane, o których mowa w pkt. 2 będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy, gdy będzie to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także w przypadku udzielenia zgody przez Reklamodawcę w zakresie udzielonej zgody. 5. Podczas wizyty w Witrynie Internetowej Organizatora, system automatycznie gromadzi dane dotyczące użytkownika takie jak: adres IP, typ przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego. 6. Zbieranie informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej jest niezbędne m. in. dla potrzeb administrowania systemem oraz prowadzenia statystyk oglądalności strony. 7. Witryna Internetowa Organizatora korzysta z plików cookies dla usprawnienia pracy serwera. 10

11 Pliki cookies mają za zadanie informowanie serwera o powrocie danego użytkownika na Witrynę Internetową Organizatora i automatyczne dostosowanie ustawień do jego preferencji. Korzystanie z plików cookies nie ma na celu pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkownika ani też identyfikowania użytkownika jako konkretnej osoby fizycznej. Podczas każdej wizyty użytkownika w Witrynie Internetowej Organizatora, system automatycznie gromadzi informacje dotyczące jego preferencji w zakresie tematyki odwiedzanych przez niego stron umożliwiające wyświetlanie Aukcji, których tematyka jest najbardziej zbliżona do jego zainteresowań. Użytkownik ma możliwość, w każdym czasie, według własnego uznania, podjęcia decyzji o rezygnacji ze zbierania przez system informacji, o których mowa w niniejszym ustępie, poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej z której korzysta. 8. Dane statystyczne dotyczące oglądalności strony mogą być udostępniane potencjalnym partnerom, reklamodawcom oraz innym osobom trzecim w celach zgodnych z prawem i w sposób nie naruszający dobrze pojętego interesu Wydawcy. Dane statystyczne udostępniane potencjalnym partnerom, reklamodawcom, oraz innym osobom trzecim nie będą zawierać danych osobowych. XI REKLAMACJE 1. Reklamodawca ma prawo złożyć reklamację dotyczącą zaistniałych problemów związanych z funkcjonowaniem Platformy Aukcyjnej adxchange a przez niego niezawinionych, poprzez zgłoszenie uwag na adres mailowy: Reklamodawcy jest zobowiązany do precyzyjnego opisania zaistniałych problemów, ze wskazaniem m. in daty ich wystąpienia, stwierdzonych nieprawidłowości itp. Na żądanie Organizatora Reklamodawcy zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji niezbędnych do uzupełnienia zgłoszenia reklamacji. 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie nie przekraczającym 14 (czternaście) dni od dnia jej prawidłowego zgłoszenia przez Reklamodawcę, tj. wysłania kompletnego zgłoszenia lub ewentualnego udzielenia wszelkich dodatkowych wyjaśnień na żądanie Organizatora. 3. Organizator może pozostawić zgłoszoną przez Reklamodawcę reklamację bez rozpoznania, jeżeli będzie się ona wiązała z nieznajomością Regulaminu lub nieprawidłowym czy zawinionym działaniem Reklamodawcy. 4. Organizator jest uprawniony do ingerencji w Konto Reklamodawcy, jeżeli ma to na celu usunięcie problemu zgłoszonego przez Reklamodawcę, w szczególności na podstawie reklamacji. XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle stosowania Regulaminu, jak również spory jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange Reklamodawca jak i Organizator zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. 11

12 3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji w Witrynie Internetowej Organizatora. Warszawa, dnia

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCĄ

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCĄ REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCĄ Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Reklamodawcą a AdStockExchange Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Wydawcą a REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ AdStockExchange Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin 1. Strona Langas.pl prowadzona jest przez: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Langas.pl. 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU Regulamin Giełdy Mobilnych Reklam dla serwisu MapAndU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. 2. Operatorem serwisu internetowego Giełda Mobilnych Reklam MapAndU,

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma Świerszczyk

Regulamin prenumeraty czasopisma Świerszczyk Regulamin prenumeraty czasopisma Świerszczyk 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia poprzez Formularz udostępniony na Portalu zawarcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy

Regulamin współpracy Wydawcy Regulamin współpracy Wydawcy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Wydawcą oraz CUBE GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 19A, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Byczekcash.pl

Regulamin serwisu Byczekcash.pl Regulamin serwisu Byczekcash.pl Regulamin współpracy z Wydawcą a programem partnerskim Byczekcash" 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Firmą Tyvent z siedzibą: ul. Gdyńska 43, 05-200

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW 1. Definicje pojęć 1. Platforma TDO platforma internetowa programu TYLKO DLA ORŁÓW, skupiająca integratorów KNX ABB. 2. Domena unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo