REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI"

Transkrypt

1 REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji oraz realizowania przez Reklamodawców celów określonych w poszczególnych Aukcjach. 2. Organizatorem Platformy Aukcyjnej adxchange oraz poszczególnych Aukcji jest Goldbach Audience (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 2, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym wynoszącym złotych, NIP: , REGON II DEFINICJE Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie: Aukcja - licytacja powierzchni reklamowej,, obsługiwana przez Organizatora na rzecz jednego z Wydawców do której Reklamodawca może przystąpić na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. CPC (Cost-per-click) model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na zapłacie przez Reklamodawcę za pojedyncze kliknięcie w reklamę, które przekierowuje Użytkownika na Stronę Docelową. CPM (Cost-per-mille) model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na wykupywaniu pakietów składających się z 1000 odsłon danej kreacji za określoną kwotę pieniężną. Konto Reklamodawcy - indywidualne konto Reklamodawcy w Witrynie Internetowej Organizatora obsługiwane przy pomocy Panelu Zarządzania Kontem. Narzędzia Komunikacji - strony internetowe, komunikatory, newslettery i inne narzędzia Wydawcy zaakceptowane przez Organizatora, służące do realizowania przez Wydawcę celów poszczególnych Aukcji. Organizator - ARBOmedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 2, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym wynoszącym złotych, NIP: , REGON , która jest właścicielem Platformy Aukcyjnej adxchange oraz organizuje Platformę Aukcyjną adxchange oraz poszczególne Aukcje. Panel Zarządzania Kontem - udostępniony Reklamodawcy przez Organizatora indywidualny panel zapewniający dostęp do Konta Reklamodawcy w Witrynie Internetowej Organizatora, zabezpieczony loginem i hasłem, umożliwiający Reklamodawcy przystępowanie do poszczególnych Aukcji, zarządzanie kodami, płatnościami i inne. 1

2 Platforma Aukcji - wirtualny rynek administrowany przez Organizatora umożliwiający Reklamodawcy uczestniczenie w Aukcjach i realizowanie ich celów. Platforma Aukcji adxchange oparta jest na Witrynie Internetowej Organizatora umożliwiającej komunikację pomiędzy Organizatorem, Wydawcami i Reklamodawcami. Powierzchnia reklamowa powierzchnia reklamowa w serwisach internetowych prowadzonych, zarządzanych lub administrowanych przez Wydawców, będąca przedmiotem Aukcji. Przelew Automatyczny przelew wykonywany za pośrednictwem systemu płatności PayU z banków: mbank, MultiBank, PKO BP, Inteligo, Bank BPH, Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK, Alior Bank, Nordea, BOŚ Bank, Bank Millennium, Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy, Meritum Bank, Bank Toyota S.A., Eurobank S.A., Lukas Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., za wykonanie którego pobierana jest prowizja dla banku w wysokości 2,20 % kwoty przelewu jednak nie mniej niż 0,01 zł (jeden grosz). Przelew Półautomatyczny przelew wykonywany za pośrednictwem systemu płatności PayU z banków: Raiffaisen Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Deutsche Bank, Bank Pocztowy S.A., za wykonanie którego pobierana jest prowizja dla banku w wysokości 2 % kwoty przelewu jednak nie mniej niż 0,01 zł (jeden grosz). Reklamodawca - przedsiębiorca lub osoba fizyczna zarejestrowana w Platformie Aukcyjnej, na którego rzecz Organizator obsługuje kampanię reklamową rozliczaną w modelu CPC lub CPM. Regulamin - niniejszy Regulamin dotyczący zasad i warunków uczestniczenia w Platformie Aukcyjnej adxchange. Strona Docelowa - strona internetowa, na którą docelowo zostaje przekierowany Użytkownik korzystający z łączy (linków) znajdujących się w Narzędziach Komunikacji Wydawcy. Umowa Platformy Aukcyjnej adxchange - umowa zawarta pomiędzy Reklamodawcą a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest udział Reklamodawców w poszczególnych Aukcjach, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Użytkownik - użytkownik Internetu, który wskutek informacji, linków, bannerów, paneli reklamowych zamieszczonych w Narzędziach Komunikacji Wydawcy dokonał jednej z czynności zdefiniowanej w CPC lub CPM. Witryna Internetowa Organizatora - witryna internetowa o adresie: której właścicielem jest Organizator. Wydawca - przedsiębiorca (tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą), który udostępnia Powierzchnię Reklamową będącą przedmiotem Aukcji. III PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY (A) Regulamin i rejestracja 1. Warunkiem korzystania przez Reklamodawcę z Platformy Aukcyjnej adxchange oraz udziału w organizowanych przez Wydawcę Aukcjach jest akceptacja postanowień 2

3 niniejszego Regulaminu oraz przyznanie podmiotowi zgłaszającemu się do Organizatora statusu Reklamodawcy. 2. Przyznanie przez Organizatora statusu Reklamodawcy następuje po zaaprobowaniu przez Organizatora podmiotu zgłaszającego się do niego i przyznaniu takiemu podmiotowi dostępu do indywidualnego Konta Reklamodawcy. 3. Organizator może w każdej chwili, według własnego uznania, pozbawić podmiot statusu Reklamodawcy i rozwiązać Umowę Platformy Aukcyjnej adxchange ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, jeśli stwierdzi naruszenie prawa lub dobrych obyczajów przez Reklamodawcę, naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub jakiekolwiek działanie, które w opinii Organizatora może zostać uznane za niewłaściwe, ewentualnie szkodliwe zarówno dla niego jak i dla użytkowników platformy. 4. Kandydat na Reklamodawcę przystępując do Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange jest zobowiązany do uprzedniego dokonania następujących czynności: a) rejestracji w Platformie Aukcji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Witrynie Internetowej Organizatora pod adresem oraz złożenie stosownych oświadczeń wymaganych przez niniejszy Regulamin; b) zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie pola umieszczonego bezpośrednio pod treścią Regulaminu. 5. Prawidłowo dokonana rejestracja w Platformie Aukcji jest potwierdzana przez Organizatora drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata na Wydawcę w formularzu rejestracyjnym. (B) Weryfikacja 6. Organizator jest uprawniony do weryfikacji kandydata na Reklamodawcę w okresie 2 dni roboczych następujących po dniu, w którym dokonana została rejestracja w Platformie Aukcji. 7. Proces weryfikacji polega m.in. na kontrolowaniu rzetelności Reklamodawcy, dopuszczalności reklamowania jego produktów itp. Organizator może oceniać celowość współpracy z kandydatem na Reklamodawcę z punktu widzenia zasad i warunków funkcjonowania Platformy Aukcji, specyfiki organizowanych Aukcji oraz interesów Organizatora oraz Wydawców. 8. Celem dokonania wspomnianej wyżej weryfikacji Organizator może żądać od kandydata na Reklamodawcę dodatkowych informacji, takich jak informacje o jego produktach, itp. W tym celu wyznaczy Reklamodawcy odpowiedni termin, nie wliczający się do określonego w ust. 6 powyżej 2-dniowego terminu. 9. Po pozytywnej weryfikacji kandydata, Organizator wysyła Reklamodawcy na adres e- mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie aktywacji jego Konta Reklamodawcy w Platformie Aukcji, co oznacza przyjęcie oferty przez Organizatora. 10. Dzień wysłania przez Organizatora potwierdzenia aktywacji Konta Reklamodawcy, o którym mowa w ust. 9 powyżej, uważa się za dzień zawarcia, Umowy pomiędzy Organizatorem i Reklamodawcą. 11. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej przez Organizatora weryfikacji informuje on, w formie pisemnej, mailem na adres wskazany w formularzu, w terminie 2 dni roboczych po dokonaniu przez kandydata na Reklamodawcę rejestracji kandydata na Reklamodawcę, iż jego oferta zawarcia Umowy została nie została 3

4 przyjęta. Organizator nie ma obowiązku uzasadniania negatywnego wyniku weryfikacji. 12. W przypadku nieprzesłania przez Organizatora Reklamodawcy informacji o wyniku weryfikacji w terminie 2 dni roboczych następujących po dniu dokonania rejestracji, rozumie się, że Organizator nie przyjął oferty. 13. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. (C) Rozwiązanie Umowy 14. Umowa może zostać rozwiązania przez każdą ze stron, tj. zarówno przez Organizatora jak i przez Reklamodawcę, bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie. Warunkiem skuteczności tej czynności jest złożenie drugiej stronie podpisanego przez reprezentanta strony oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, w formie pisemnej, tj. listem poleconym lub w formie elektronicznej jako załącznika do wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. Oświadczenie będzie skuteczne z chwilą prawidłowego doręczenia go drugiej Stronie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 15. Organizator na prawo rozwiązać Umowę Platformy Aukcyjnej adxchange ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku: a) kiedy Wydawca, złoży uzasadniony wniosek do Organizatora, wykazując odnotowane przez siebie naruszenia lub zagrożenia naruszenia Regulaminu przez Reklamodawcę; b) kampanii mających na celu choćby pośrednio promowanie treści pornograficznych, erotycznych, obraźliwych, rasistowskich lub nawołujących do szerzenia rasizmu, nienawiści, ksenofobii, konfliktów międzynarodowych, religijnych itp., naruszających dobra osobiste innych osób, lub treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, naruszających dobre obyczaje i moralność, bądź naruszających inne przepisy prawa, a także nawołujące do dokonywania tego typu naruszeń; c) nieuprawnionego udostępniania lub pośredniczenia w udostępnianiu plików muzycznych, graficznych, tekstowych lub innych utworów chronionych prawem autorskim; d) wprowadzania w błąd Użytkowników lub Wydawców; e) udostępniania treści i danych szkodliwych, w szczególności wirusów, koni trojańskich itp.; f) zamieszczania treści naruszających zasady uczciwej konkurencji; g) wykorzystywania Narzędzi Komunikacji w celach niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub szkodzących dobremu imieniu Organizatora lub Wydawców; h) sztucznego generowania działań pozorujących realizowanie celów Aukcji (np. nieuprawnione generowanie kliknięć itp.); i) wysyłania przez Reklamodawcę masowej niepożądanej informacji (spamu); j) naruszania prawa Użytkowników do prywatności; 4

5 k) naruszenia przez Reklamodawcę jakichkolwiek przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym również sytuacji, kiedy stwierdzi, że założenia kampanii reklamowych zawierają odesłania do stron internetowych lub innych narzędzi zawierających treści, o których mowa w ust. 22 lit. b), c), e) oraz f). 16. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu a co za tym idzie do Umowy według własnego uznania i w każdym czasie. Jest on jednocześnie zobowiązany do poinformowania Reklamodawcy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanych zmianach poprzez wysłanie stosownego komunikatu drogą elektroniczną na adres wskazany przez Reklamodawcę podczas rejestracji. W przypadku nie zaakceptowania przez Reklamodawcę zmian proponowanych przez Organizatora jest on zobowiązany poinformować o tym nie później niż w dniu wskazanym w komunikacie jako moment wyjścia w życie nowych postanowień Regulaminu. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wejścia w życie zmian. Reklamodawca ma obowiązek bieżącego zapoznawania się z wprowadzanymi zmianami do Regulaminu na Stronie Internetowej Organizatora. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń przez Reklamodawcę we wskazanym terminie przyjmuje się, że zaakceptował on przedstawione zmiany. Pomimo rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny, Reklamodawca jest zobowiązany do uczestniczenia w Aukcjach, do których przystąpił przed datą rozwiązania Umowy. 17. Skutek rozwiązania Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange następuje z chwilą, kiedy oświadczenie o jej rozwiązaniu, o którym mowa w ust. 21 powyżej, zostało doręczone drugiej Stronie w taki sposób, aby mogła ona zapoznać się z jego treścią. (D) Zmiana i zakończenie Aukcji 18. Organizator jest uprawniony do zakończenia każdej Aukcji lub do zmiany jej treści w dowolnym momencie wedle swojego uznania, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Zakończenie Aukcji nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange. Reklamodawca jest zobowiązany monitorować zmian lub komunikaty o zakończeniu Aukcji. W przypadku dokonania przez Reklamodawcę jakichkolwiek czynności pomimo zakończenia lub zmiany w treści Aukcji jest on wyłącznie odpowiedzialny za takie czynności i nie przysługuje mu z tego tytułu żadne roszczenie do Organizatora czy Wydawcy. (E) Panel Zarządzania Kontem 19. Organizator z chwilą pozytywnej weryfikacji udostępnia Reklamodawcy na czas współpracy Stron Panel Zarządzania Kontem dostępny po zalogowaniu się Reklamodawcy (przy użyciu unikalnego loginu i hasła) do Platformy Aukcji. 20. Panel Zarządzania Kontem umożliwia Reklamodawcy m. in. ustalenie maksymalnych stawek za realizację kampanii reklamowej (w zależności od przyjętego modelu rozliczeń kampanii reklamowej), określenie parametrów 5

6 kampanii reklamowej, zarządzanie płatnościami, generowanie comiesięcznych raportów. (F) Aukcje 21. Po Przyznaniu przez Organizatora statusu Reklamodawcy i umożliwieniu mu dostępu do Konta Reklamodawcy w Platformie Aukcyjnej adxchange Reklamodawca ma uzyskuje dostęp do wybranych Aukcji. 22. Reklamodawca może uczestniczyć w dowolnej liczbie Aukcji. Określa parametry kampanii reklamowej oraz maksymalne wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni reklamowej. 23. Reklamodawca przystępując do Aukcji akceptuje wszelkie związane z nią warunki. 24. Organizator dokonuje odpowiedniego doboru Wydawców o profilu określonym przez Reklamodawcę. 25. Przedmiotem Aukcji jest Powierzchnia Reklamowa udostępniana przez Wydawcę na zarządzanej przez niego stronie internetowej. Do Aukcji Powierzchni Reklamowej przystępują poszczególni Reklamodawcy. Przybicie następuje na rzecz Reklamodawcy, który zaoferował w swej ofercie najwyższą cenę za będącą przedmiotem Aukcji Powierzchnię Reklamową. Reklamodawca na rzecz którego udzielono przybicia, który wygrał Aukcję oferując najwyższą cenę, płaci cenę zaproponowaną przez Reklamodawcę następnego w kolejności. W wypadku licytowania danej powierzchni tylko przez jednego Reklamodawcę postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. 26. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Witryny Internetowej Organizatora to: przeglądarka internetowa, dostęp do Internetu. 27. W przypadku, gdy reklamodawca zleca kampanię stosując model CPA Organizator ma prawo nie dopuścić kampanii do aukcji na podstawie oceny kreacji. 28. Jeśli kampania jest emitowana z użyciem modelu CPA i po wyświetleniu 1 miliona odsłon akcja nie zostanie wykonana Organizator ma prawo wyłączyć kampanię. 29. Jeśli kampania jest emitowana z użyciem modelu CPC, a wskaźnik CTR jest niższy niż 0,05 Organizator ma prawo wyłączyć kampanię. IV OBOWIĄZKI REKLAMODAWCY (A) Obowiązki Reklamodawcy 1. Reklamodawca jest zobowiązany przestrzegać wymogów określonych prawem Rzeczypospolitej Polskiej i dobrymi obyczajami dotyczących poszczególnych Aukcji, w szczególności w kwestiach dotyczących korzystania ze znaków handlowych Wydawców, innych Reklamodawców, Organizatora i osób trzecich. 2. Reklamodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Organizatora o wszelkich znanych mu przypadkach niedozwolonego użycia Platformy Aukcji, Aukcji lub innych naruszeniach prawa czy niniejszego Regulaminu. 6

7 3. Reklamodawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji dotyczących Organizatora oraz Wydawców dostępnych dla niego z tytułu uczestniczenia w Platformie Aukcji. Reklamodawca może ujawniać informacje dotyczące Organizatora oraz Wydawców wyłącznie w zakresie koniecznym dla realizacji celów Aukcji, w których uczestniczy i wyłącznie w sposób nie naruszający ich praw i interesów. 4. Reklamodawca zobowiązuje się do kontrolowania zawartości skrzynki poczty elektronicznej, której adres podał w formularzu rejestracyjnym, nie rzadziej niż raz na 24 godziny oraz do niezwłocznego odpowiadania na wiadomości przesłane przez Organizatora. (B) Odpowiedzialność 5. Reklamodawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za swoje treści przekazywane w swoich kampaniach reklamowych za i ich zawartość oraz działanie, w tym przede wszystkim w kontekście zgodności z przepisami prawa i interesem pozostałych użytkowników Platformy Aukcji. 6. Reklamodawca oświadcza, że: (C)Oświadczenia Reklamodawcy a. wszelkie dane i informacje przekazane lub udostępnione Organizatorowi są prawdziwe, prawidłowe, kompletne i przekazane zgodnie z prawem i w sposób nie naruszający praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek zamian w tym zakresie Reklamodawca zobowiązany jest niezwłocznie informować o nich Organizatora. b. że prawa do znaków towarowych i utworów wykorzystanych w kampaniach reklamowych i wszelkich nośnikach reklamy należą do niego, bądź posiada on je w zgodzie z prawem, za zgodą osób trzecich będących właścicielami tych informacji i utworów i nie narusza tym samym jakichkolwiek praw takich osób. c. że informacje i utwory znajdujące się w nośnikach reklamowych nie naruszają dobrych obyczajów, moralności i zasad współżycia społecznego, nie są niedozwolone lub obraźliwe. (D) Zgoda 7. Reklamodawca poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym. V ROZLICZENIA STRON 1. Reklamodawca każdorazowo otrzymywać będzie fakturę VAT za pośrednictwem przesyłki pocztowej. 2. Organizator zobowiązuje się wystawić fakturę VAT z dołu w każdym miesiącu kalendarzowym współpracy Stron. 3. Organizator wystawia fakturę VAT na kwotę odpowiadającą łącznej wysokości dokonanych przez Reklamodawcę w danym miesiącu wpłat zasilających Konto Reklamodawcy, pomniejszoną o koszty, o których mowa w ust. 4 powyżej. 4. W przypadku zamknięcia konta, zakończenia współpracy Stron, pozostałe na Koncie Reklamodawcy środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy za pośrednictwem, którego dokonano przelewu środków. 7

8 VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Organizator nie gwarantuje Reklamodawcy ani Wydawcy osiągnięcia określonego w treści Aukcji poziomu wyświetleń lub kliknięć w reklamę, czasu dostawy takich wyświetleń i / lub kliknięć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację kampanii reklamowej. 2. Organizator nie gwarantuje Reklamodawcy ani Wydawcy osiągnięcia jakichkolwiek policzalnych wyników korzystania z Platformy Aukcyjnej, w tym wyników kampanii reklamowych. 3. Reklamodawca ponosi wyłączne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność wynikającą z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym wynikającą z treści kampanii reklamowych. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z realizacją celów poszczególnych Aukcji, w szczególności złe kreacje i źle emitowane kampanie, oraz związane z nieprawidłowościami po stronie Wydawcy. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Reklamodawcę w związku z udziałem w poszczególnych Aukcjach. 6. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora, Wydawców lub osoby trzecie a powstałe w wyniku naruszenia przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 7. Organizator ma prawo obciążyć Reklamodawcę kosztami odszkodowań, kar, postępowań, napraw technicznych i innych będących konsekwencją jakiegokolwiek postępowania Reklamodawcy niezgodnego z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu. 8. Za każdy przypadek naruszenia przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu Organizator ma prawo nałożyć na Reklamodawcę obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Zapłata takiej kary umownej nastąpi natychmiast po wezwaniu do jej uiszczenia wystosowanym przez Organizatora. Nie wyłącza to uprawnienia Organizatora do dochodzenia roszczenia na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda poniesiona przez Organizatora przewyższa kwotę kary umownej. 9. W przypadku jakichkolwiek naruszeń niniejszego Regulaminu przez Reklamodawcę Organizator jest uprawniony do odebrania dostępu do Konta Reklamodawcy w każdym czasie i wezwania go do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków we wskazanym w wezwaniu terminie. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody lub koszty spowodowane przez jego nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione korzystanie z Platformy Aukcji i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody spowodowane przez Reklamodawcę w funkcjonowaniu Platformy Aukcji. 10. W przypadku zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków Organizator może ponownie przywrócić Reklamodawcy dostęp do Konta Reklamodawcy. 11. Reklamodawca nie na prawa dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange i niniejszego Regulaminu w całości lub w części na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 8

9 12. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w związku naruszeniem przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange bądź przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Reklamodawca przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz zapłaci należne odszkodowanie, w tym poniesione przez Organizatora koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego. VII PRAWA AUTORSKIE 1. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w Witrynie Internetowej Organizatora chronione są prawami autorskimi przysługującymi Organizatorowi. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631) i skutkować będzie powstaniem roszczenia odszkodowawczego dochodzonego na zasadach ogólnych. 2. Reklamodawca jest uprawniony do przeglądania materiałów opublikowanych w Witrynie Internetowej Organizatora oraz ich pobierania wyłącznie do użytku własnego bez możliwości ich dalszego zarówno komercyjnego jak i niekomercyjnego wykorzystania. Niniejszym zabrania się wykorzystywania treści i znaków graficznych zamieszczonych w Witrynie Internetowej Organizatora w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w Regulaminie. 3. Organizator dysponuje prawami autorskimi, znakami handlowymi, wiedzą specjalistyczną oraz innymi prawami związanymi z obsługą i oprogramowaniem niezbędnym do funkcjonowania Platformy Aukcji oraz Aukcji. 4. Zawierając Umowę z Organizatorem Reklamodawca nie nabywa żadnych praw, licencji czy uprawnień do wykorzystywania jakichkolwiek treści zawartych na Platformie Aukcji. IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Reklamodawcę jest Organizator. 2. Przetwarzanie oraz udostępnianie w innym zakresie danych osobowych udostępnianych przez Reklamodawcę, odbywa się za wyraźną zgodą Reklamodawcy wyrażoną podczas rejestracji w Witrynie Internetowej Organizatora. 3. Dane osobowe udostępniane Organizatorowi przetwarzane będą w celu realizacji usług przez Organizatora, uczestnictwa Reklamodawcy w Platformie Aukcji oraz celem realizacji rozliczeń pomiędzy stronami. 4. Dane osobowe Reklamodawcy będą przetwarzane i udostępniane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z Witryny Internetowej Organizatora oraz przetwarzane w związku rozliczeniami Stron oraz ze sprawozdawczością podatkową i księgową, a także przetwarzane i udostępniane w inny sposób podmiotom trzecim w celach marketingowych. 5. Przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych Reklamodawcy odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 6. Reklamodawcy przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 9

10 7. Podanie danych osobowych przez Reklamodawcy jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania statusu Reklamodawcy i korzystania ze związanych z tym uprawnień. 8. Reklamodawca podczas procesu rejestracji wyraża zgodę m. in. na: a. przetwarzanie jego danych przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące, dla potrzeb związanych z prowadzeniem i realizacją zadań Platformy Aukcji oraz celów poszczególnych Aukcji. b. umieszczenie jego danych osobowych w zbiorach danych osobowych Reklamodawców tworzonych i utrzymywanych przez Organizatora oraz udostępnianie ich osobom trzecim, na zlecenie których Organizator stworzy w przyszłości serwis internetowy analogiczny do Platformy Aukcji; 9. Reklamodawca może w każdym czasie poprawiać swoje dane dostępne po zalogowaniu się na jego indywidualnym Koncie Reklamodawcy w Platformie Aukcji, które zostały błędnie tam zamieszczone lub uległy zmianie, jednakże takie działanie nie może doprowadzić do zmiany Reklamodawcy. Całkowite usunięcie danych osobowych z Konta Reklamodawcy jest jednoznaczne z rozwiązaniem przez niego Umowy. X POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Korzystając z Witryny Internetowej Organizatora Reklamodawca wyraża podczas rejestracji wyraźną zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji, o których mowa w poniżej. 2. Zgłaszając wolę uzyskania statusu Reklamodawcy, za pomocą formularza rejestracyjnego, przedsiębiorca przekazuje Organizatorowi co najmniej następujące informacje: a) imię i nazwisko (firmę); b) adres siedziby; c) numer telefonu kontaktowego; d) adres ; e) budżet kampanii; f) formę płatności. 3. Organizator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Reklamodawców zarejestrowanych w Witrynie Internetowej Organizatora, zabezpiecza przedmiotowe dane przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 4. Dane, o których mowa w pkt. 2 będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy, gdy będzie to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także w przypadku udzielenia zgody przez Reklamodawcę w zakresie udzielonej zgody. 5. Podczas wizyty w Witrynie Internetowej Organizatora, system automatycznie gromadzi dane dotyczące użytkownika takie jak: adres IP, typ przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego. 6. Zbieranie informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej jest niezbędne m. in. dla potrzeb administrowania systemem oraz prowadzenia statystyk oglądalności strony. 7. Witryna Internetowa Organizatora korzysta z plików cookies dla usprawnienia pracy serwera. 10

11 Pliki cookies mają za zadanie informowanie serwera o powrocie danego użytkownika na Witrynę Internetową Organizatora i automatyczne dostosowanie ustawień do jego preferencji. Korzystanie z plików cookies nie ma na celu pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkownika ani też identyfikowania użytkownika jako konkretnej osoby fizycznej. Podczas każdej wizyty użytkownika w Witrynie Internetowej Organizatora, system automatycznie gromadzi informacje dotyczące jego preferencji w zakresie tematyki odwiedzanych przez niego stron umożliwiające wyświetlanie Aukcji, których tematyka jest najbardziej zbliżona do jego zainteresowań. Użytkownik ma możliwość, w każdym czasie, według własnego uznania, podjęcia decyzji o rezygnacji ze zbierania przez system informacji, o których mowa w niniejszym ustępie, poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej z której korzysta. 8. Dane statystyczne dotyczące oglądalności strony mogą być udostępniane potencjalnym partnerom, reklamodawcom oraz innym osobom trzecim w celach zgodnych z prawem i w sposób nie naruszający dobrze pojętego interesu Wydawcy. Dane statystyczne udostępniane potencjalnym partnerom, reklamodawcom, oraz innym osobom trzecim nie będą zawierać danych osobowych. XI REKLAMACJE 1. Reklamodawca ma prawo złożyć reklamację dotyczącą zaistniałych problemów związanych z funkcjonowaniem Platformy Aukcyjnej adxchange a przez niego niezawinionych, poprzez zgłoszenie uwag na adres mailowy: Reklamodawcy jest zobowiązany do precyzyjnego opisania zaistniałych problemów, ze wskazaniem m. in daty ich wystąpienia, stwierdzonych nieprawidłowości itp. Na żądanie Organizatora Reklamodawcy zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji niezbędnych do uzupełnienia zgłoszenia reklamacji. 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie nie przekraczającym 14 (czternaście) dni od dnia jej prawidłowego zgłoszenia przez Reklamodawcę, tj. wysłania kompletnego zgłoszenia lub ewentualnego udzielenia wszelkich dodatkowych wyjaśnień na żądanie Organizatora. 3. Organizator może pozostawić zgłoszoną przez Reklamodawcę reklamację bez rozpoznania, jeżeli będzie się ona wiązała z nieznajomością Regulaminu lub nieprawidłowym czy zawinionym działaniem Reklamodawcy. 4. Organizator jest uprawniony do ingerencji w Konto Reklamodawcy, jeżeli ma to na celu usunięcie problemu zgłoszonego przez Reklamodawcę, w szczególności na podstawie reklamacji. XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle stosowania Regulaminu, jak również spory jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy Platformy Aukcyjnej adxchange Reklamodawca jak i Organizator zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. 11

12 3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji w Witrynie Internetowej Organizatora. Warszawa, dnia

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem.

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. We Love Digital, z siedzibą w Warszawie 00-838 ul. Prosta 51 oraz podmioty działające na rzecz i w imieniu WLD, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: BOK PPUC: Data nadania: Dane Użytkownika: wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem 1. Wstęp 1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15 Regulamin Adexon Warszawa, 2013.03.15 Niniejszy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy 1. Wydawcą, oraz 2. Adexon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 141, 02-952 Warszawa, zwanej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Zmieniono następujące definicje: BOK PPUC: Dane Klienta: Envelo: Moje konto: neoznaczek: Klient: Biuro Obsługi Klientów Poczta Polska Usługi Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo