Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu - DIX.ŻEL do udrażniania rur 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane - Produkt jest przeznaczony do usuwania zatorów spowodowanych odkładaniem się tłuszczu i odpadów w zapchanych syfonach, rurach odpływowych przy zlewach, umywalkach, wannach 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki GOLD DROP Sp. z o. o Limanowa Ul. Rzeczna 11 d Tel./fax (0-18) E mail: Numer telefonu alarmowego Pogotowie Ratunkowe 999 Straż Pożarna 998 Policja (w dniach pon.-pt - w godz ) Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112 SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny ( wg dyrektywy 1999/45/WE) Mieszanina została sklasyfikowana jako preparat niebezpieczny C preparat żrący, R 35 powoduje poważne oparzenia. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji Elementy oznakowania ŻRĄCY R35 Powoduje poważne oparzenia

2 Strona 2 z 9 S 1/2 - przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. S 24/25 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S 26 zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S 36/37/39 nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S 27/28 W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością zimnej wody. S 45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Składniki: anionowy środek powierzchniowo-czynny<5%, amfoteryczny środek powierzchniowoczynny<5%, wodorotlenek sodu 2.3. Inne zagrożenia Wyniki oceny własności PBT i vpvb brak danych SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach 3.1. Substancje nie dotyczy 3.2. Mieszaniny Składniki niebezpieczne / składniki, dla których określono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE 67/548/EWG Nazwa składnika niebezpiecznego Wodorotlenek sodu nr indeksowy tlenek mirystylodimetyloaminy Zawartość [%] Pełna treść zwrotów R patrz pkt. 16 Nr WE (EINECS) NR CAS 7,5-8, C, R 35 Klasyfikacja zagrożenia dla zdrowia (dla czystej substancji) 3 4, Xi, R 38,R41 N R Składniki niebezpieczne / Składniki, dla których określono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy klasyfikacja zgodnie z Rozporządzenia 1272/2008 Nazwa składnika niebezpiecznego Zawartość [%] Nr WE (EINECS) NR CAS Klasyfikacja zagrożenia dla zdrowia Wodorotlenek sodu nr indeksowy (dla czystej substancji) 7,5 8, Metal corr.1 H290 Skin Corr.1B H Numery rejestracji : Wodorotlenek sodu xxxx

3 Strona 3 z 9 SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Narażenie poprzez drogi oddechowe W przypadku zatrucia poprzez wdychania oparów preparatu należy osobę wyprowadzić na świeże powietrze. Jeżeli zachodzi taka potrzeba stosować sztuczne oddychanie usta usta lub za pomocą aparatu. Zapewnić pomoc medyczną Narażenie poprzez kontakt ze skórą W przypadku oblania skóry preparatem należy zdjąć odzież, skażoną skórę natychmiast podstawić pod zimną, bieżącą wodę przemywać przez ok. 15 minut. Jeżeli wystąpiły oparzenia nie stosować mydła. Nie stosować środków zobojętniających. Założyć jałowy opatrunek na oparzenia. Zapewnić pomoc medyczną Narażenie poprzez kontakt z oczami W przypadku dostania się preparatu do oka należy natychmiast przemywać dużą ilością zimnej wody, przy odwiniętych powiekach przez 15 minut. Po przemyciu należy natychmiast udać się do lekarzaokulisty Narażenie poprzez przewód pokarmowy Jeżeli preparat dostał się do ust płukać dużą ilością wody, nie połykać. W przypadku połknięcia preparatu nie prowokować wymiotów, nie podawać środków zobojętniających, natychmiast zapewnić pomoc medyczną 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. oparzenia skóry, uszkodzenia oczu, nieżyt nosa, podrażnienie krtani, gardła i oskrzeli. W dłuższym okresie po zatruciu mogą wystąpić objawy nadwrażliwości oskrzelowej lub dychawicy oskrzelowej 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania. z poszkodowanym: Zapewnić natychmiast pomoc lekarska SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Preparat nie palny Odpowiednie środki gaśnicze zależności od będących w otoczeniu innych substancji Niewłaściwe środki gaśnicze brak danych 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną w przypadku spalania tlenku mirystylodimetyloaminy mogą powstać gazy-tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu, cyjanowodór w przypadku spalania wodorotlenku sodu wydziela się wodór - wodorotlenek sodu z wodą reaguje egzotermicznie, z metalami lekkimi (aluminium, cynk)reaguje i może wydzielać się wodór 5.3. Informacje dla straży pożarnej - pełne ubranie ochronne kwaso-ługoodporne, izolujący aparat oddechowy SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Unikać kontaktu z substancjami oraz mieszaniną, Nie przebywać w strefie zagrożenia bez

4 Strona 4 z 9 odpowiedniego ubrania ochronnego. Nie wdychać oparów 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji, wód gruntowych i gleby. Zabezpieczyć przez obwałowanie materiałem chłonnym (piasek, ziemia) zabezpieczyć wloty kanałów ściekowych. Nie dopuścić do kontaktu z metalami W przypadku skażenia substancjami wodorotlenkiem sodu zawiadomić odpowiednie władze lokalne, skontaktować się z miejscową grupą ratownictwa chemicznego 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: piasek, ziemia Wyciek zasypać materiałem chłonnym, zebrać do szczelnie zamkniętych i oznaczonych pojemników, które należy przekazać do zniszczenia wyspecjalizowanym jednostkom. Oczyścić teren przez zmycie wodą W przypadku dużego wycieku -zawiadomić odpowiednie władze lokalne, 6.4. Odniesienia do innych sekcji - sekcja 7,8, 13 SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania stosować zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie. Preparat stosować w stanie nie rozcieńczonym. Należy zachować.szczególne środki ostrożności, ze względu na właściwości żrące. Unikać kontaktu ze skórą. Szczególnie chronić oczy 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności magazynować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta, z.dala od kwaśnych środków chemii gospodarczej. Przechowywać w.temperaturze od 5 do 30 O C, w pomieszczeniu suchym. Magazyn.powinien być zaopatrzony w urządzenia wentylacyjne zapewniając sprawną wymianę powietrza. Zabezpieczyć instalację kanalizacyjną przed dostaniem się preparatu do kanalizacji Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie przechowywać razem z cynkiem, aluminium i ich stopami, solami amonowymi i innymi substancjami, które reagują z wodorotlenkiem sodu tworząc szkodliwe gazy Szczególne zastosowania końcowe. Preparat przeznaczony jest do udrażniania rur odpływowych, syfonów, w zapchanych zlewach, umywalkach, wannach. Nie stosować do instalacji z aluminium SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002r., Dz.U. Nr 217, poz.1833) NDS (dla wodorotlenku sodu): 0,5 mg / m 3. NDSCh (dla wodorotlenku sodu): 1 mg / m Wspólnotowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego ( wg Dyrektywy 98/24/WE z wszelkimi uzupełnieniami)- brak informacji 8.2. Kontrola narażenia Indywidualne środki ochrony; - Ochrona oczu i twarzy - obowiązkowe okulary ochronne i ochrona warzy - Ochrona skóry - obowiązkowe rękawice ochronne odporne na działanie wodorotlenku sodu

5 Strona 5 z 9 (kauczuk nitrylowy, grubość 0,11mm, cvzas przenikania >480 min (wg PN-EN 374-3:1999)) - Ochrona dróg oddechowych nie wymagane. Nie wdychać tworzących się par wodorotlenku sodu stosować maskę przeciwgazową z pochłaniaczem na nieorganiczne gazy i opary - Zagrożenia termiczne dla mieszaniny brak zagrożenia Wskazane jest wyposażenie miejsc pracy w wentylację, natrysk ratunkowy i aparat do płukania oczu Kontrola narażenia środowiska Narażenie środowiska substancjami powinno być kontrolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych a) Wygląd jednorodna, bezbarwna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych b) Zapach charakterystyczny dla zastosowanych składników c) próg zapachu- brak danych d) ph powyżej 12. e) Temperatura topnienia/krzepnięcia - nie dotyczy f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia- nie dotyczy g) Temperatura zapłonu- nie dotyczy h) Szybkość parowania- nie dotyczy i) Palność nie palny k) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości- nie dotyczy l) prężność par- nie dotyczy m) Gęstość względna 1,0-1,1 [g/cm 3 ]. n) Rozpuszczalność w wodzie bardzo dobra o) Współczynnik podziału:n-oktanol/woda brak danych p) Temperatura samozapłonu- nie dotyczy q) Temperatura rozkładu- nie dotyczy r) Lepkość- nie oznaczone s) Właściwości wybuchowe- nie dotyczy t) Właściwości utleniające brak danych 9.2. Inne informacje-brak SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność Reaktywność podane w p Wodorotlenek sodu działa silnie korozyjnie na metale lekkie (cynk, cyna, glin, mosiądz)- może tworzyć się wodór i niebezpieczeństwo wybuchu 10.2 Stabilność chemiczna - preparat stabilny w warunkach normalnych 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji - z metalami, środkami o charakterze kwasów 10.4 Warunki, których należy unikać unikać kontaktu z metalami. Dla wodorotlenku sodu -dostęp powietrza powoduje powstawanie węglanu sodowego Materiały niezgodne Ze względu na zawartość wodorotlenku sodu - unikać kontaktu z: metalami alkalicznymi (może

6 Strona 6 z 9 wydzielać się wodór), związkami amonowymi (może wydzielać się amoniak), glinem, cynkiem, cyrkonem, trójfluorkiem chloru, fosforem, pięciotlenkiem fosforu, kwasem chlorosulfonowym, kwasem solnym, kwasem fluorowodorowym, kwasem azotowym, kwasem siarkowym, oleum, acetaldehydem, akroleiną, akrylonitrylem, cyjanohydryną etylenu, tetrahydrofuranem, nitrometanem, nitroetanem, nitropropanem, trinitrotoluenem, trichloroetylenem, trichloronitrometanem Niebezpieczne produkty rozkładu dla składników dane rozkładu w czasie pożaru podane w pkt 5 niniejszej karty SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych a) toksyczność ostra Toksyczność ostra dla wodorotlenku sodu LDL50 (szczur doustnie) 500 mg/kg Wodorotlenek sodu powoduje poważne oparzenia a nawet martwicę tkanek, nieodwracalne uszkodzenie oczu, może być przyczyną zapalenia skóry, zmian zanikowych błony śluzowej górnych dróg oddechowych Może powodować chemiczne zapalenie płuc. Spożycie powoduje poważne oparzenia, uszkodzenia układu pokarmowego. Rany spowodowane wodorotlenkiem sodu goją się bardzo trudno. b) działanie żrące/drażniące Działa żrąco na skórę, przedłużony kontakt powoduje obrzęki, rozmiękczenie naskórka a w konsekwencji martwicę skóry. Rany spowodowane oparzeniami wodorotlenkiem sodu goją się bardzo trudno i powodują powstanie poważnych zmian w skórze Działanie na oczy: może spowodować oparzenia, istnieje ryzyko utraty wzroku Wodorotlenek sodu działa żrąco na drogi oddechowe. Tlenek mirystylodimetyloaminy silne działanie drażniące z niebezpieczeństwem poważnego uszkodzenia oczu c) działanie uczulające brak danych d) toksyczność dla dawki powtarzalnej- brak danych e) rakotwórczość brak danych f) mutagenność- brak danych g) szkodliwe działanie na rozrodczość- brak danych SEKCJA 12. Informacje ekologiczne Toksyczność dla mieszaniny brak danych Dla wodorotlenku sodu - Toksyczny dla organizmów wodnych, bakterii : LC50 (ryba leuciscus idus melanotus)= 189 mg/l 48h : LC100 (ryba leuciscus idus melanotus)=213 mg/l 48h Wodorotlenek sodu działa szkodliwie zależnie od wartości ph. Przy ph 11-11,5 powoduje natychmiastową śmierć wszystkich gatunków ryb.

7 Strona 7 z 9 Ekotoksyczność - tlenek mirystylodimetyloaminy - w zbiornikach wodnych trujący także dla ryb i plaktonu Trwałość i zdolność do rozkładu Środki powierzchniowo-czynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 dotyczącym detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.. Wodorotlenek sodu w kontakcie z wodą ulega dysocjacji tworząc jony sodowy i hydroksylowy; w wyniku reakcji z dwutlenkiem wegla ulega neutralizacji Zdolność do bioakumulacji brak danych Mobilność w glebie. Po rozlaniu może przenikać do wód gruntowych Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb nie jest sklasyfikowana jako PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania Ze względu na wysoką wartość ph może stanowić zagrożenie dla biologicznych oczyszczalni SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami Ewentualne niewielkie pozostałości płynu po rozcieńczeniu należy traktować jako odpad komunalny. Dokładnie opróżnione i opłukane wodą opakowanie podlega systemowi odbioru odpadów komunalnych Duże ilości odpadów opakowaniowych i odpadowego preparatu unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami Metody unieszkodliwiania odpadów Preparat: w razie wystąpienia konieczności utylizacji należy zwrócić się po usługę lub poradę do licencjonowanego zakładu utylizacji odpadów ewentualnie do terenowej jednostki ratownictwa chemicznego. minimalne pozostałości w opakowaniach nie są odpadem niebezpiecznym- czyste można poddać recyklingowi Opakowania: czyste niszczyć przez recykling lub utylizację w specjalnie przystosowanych do tego celu urządzeniach odpowiadającym przepisom SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu Numer UN Prawidłowa nazwa przewozowa UN Wodorotlenek sodowy w roztworze Klasy zagrożenia w transporcie Grupa pakowania III Zagrożenia dla środowiska - brak Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Przewóz w sztukach na zasadach wyłączenia nie podlega ADR : Pakowanie: do pojemności 1 l umieszczone na tacach obciągniętych folią termokurczliwą.

8 Maksymalna zawartość i masa brutto zgrzewki 12 litrów i 20 kg W pozostałych opakowaniach produkt podlega ADR Strona 8 z 9 SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG ; 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 z późniejszymi zmianami Rozporządzenie WE Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. WE L 104/1 z dn r.; Dz.U. L 168/5 z 2006 r) późniejszymi zmianami Ustawa z dnia r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz. U. 63 poz. 322 z 2011r. późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z r.w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. 53 poz. 439 z 2009r. późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 27 poz. 140 z 2010 r.) późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 43, poz. 353)z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz.439) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Z 2002 r. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. 161 poz. 1141) późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 83, poz. 544) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity zał. do Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r.) późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr ) późniejszymi zmianami

9 Strona 9 z 9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206) późniejszymi zmianami Ocena bezpieczeństwa chemicznego- nie została opracowana Jest dostępny scenariusz narażenia chemicznego dla Wodorotlenku sodu opracowany przez dostawcę. SEKCJA 16. Inne informacje. Zwroty R wymienione w pkt. 2, 3: R35 powoduje poważne oparzenia R38 Działa drażniąco na skórę R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy - wodne Zwroty H wymienione w pkt. 3 H290 Może powodować korozję metali H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Informacje zawarte w niniejszej KARCIE CHARAKTERYSTYKI są podane w celu opisania produktu z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jakości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz indywidualna odpowiedzialność odnośnie zachowania wszelkich środków ostrożności wymaganych podczas manipulowania produktem Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u producenta patrz pkt 1 niniejszej karty Informacje podane w niniejszej karcie są dokładne i pewne w dniu opracowania. Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników Zmiany w karcie: - zmiana numeru karty - dostosowanie karty do aktualnych wymogów prawnych - uzupełnienie danych

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu KOKS WĘGLOWY Numer WE: 266-010-4 Numer CAS: 65996-77-2 Numer rejestracyjny REACH: Zwolniony z

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo