Warszawa, r. Sygn. UKE: DHRT-WORK /11(6) ID KIKE: /11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 15.06.2011 r. Sygn. UKE: DHRT-WORK-6002-4/11(6) ID KIKE: 320-241-3194/11"

Transkrypt

1 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/ Warszawa Tel , Fax KRS , REGON: , NIP Sygn. UKE: DHRT-WORK /11(6) ID KIKE: /11 Warszawa, r. Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/ Warszawa Stanowisko Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej przesłane w zw. z zapytaniem UKE z dn r. ws. funkcjonowania "Ramowej Oferty TP o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej" Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej stoi na stanowisku, iż wprowadzenie oferty ROI TP co do zasady umożliwiło operatorom telekomunikacyjnym realizację projektów z wykorzystaniem kanalizacji kablowej pozostającej w dyspozycji TP S.A. Na zdecydowane podkreślenie zasługuje fakt, że oferta nie tylko otworzyła dostęp do kanalizacji, ale też zdefiniowała procedury w zakresie: zapytań, podpisywania umów, czy prac związanych z instalacją i eksploatacją okablowania. Nie bez znaczenia jest również fakt zdefiniowania w ROI cennika obejmującego wiele istotnych aspektów inwestycji w kanalizacji kablowej. Trzeba nadmienić również, iż przed wprowadzeniem przedmiotowej oferty dostęp do kanalizacji na inwestycje telekomunikacyjne, był w szczególności dla lokalnych ISP praktycznie niemożliwy. ROI przełamała wieloletni impas w tej sprawie i może oraz powinna stanowić punkt odniesienia dla zasad udostępniania infrastruktury pozostającej w gestii innych podmiotów, w tym administracji publicznej w związku z inwestycjami realizowanymi w oparciu o Megaustawę z ub.r. Praktyka i problemy na gruncie ROI Ramowa Oferta stanowi potrzebne narzędzie w realizacji inwestycji telekomunikacyjnych w Polsce, jednak praktyka realizacji projektów w oparciu o ROI wskazuje na szereg problemów i potrzeb, które wymagają dalszego dopracowania. Obserwowane problemy dotyczą w praktyce najczęściej: 1. przewlekłości procedur formalnych, konieczności wymiany dokumentów w formie analogowych wydruków na każdym etapie procedur oraz braku kooperacji między działami TPSA niezbędnej w realizacji niektórych projektów opartych o kanalizację; 1

2 2. braku realnej paszportyzacji stanu kanalizacji TPSA, której dotyczą wnioski; 3. braków w dokumentacji towarzyszącej odpowiedziom na kierowane do TPSA zapytania w szczególności w zakresie wywiadu technicznego i tzw. "trasówki", co przekłada się m.in. na problemy projektowe; 4. braku realnych procedur/ram czasowych na udrożnienie niedrożnych odcinków wydzierżawianej kanalizacji; 5. konieczności wnoszenia opłat za kanalizację przekazaną, ale niedrożną; 6. braku gwarancji na przedłużenie dzierżawy po zakończeniu okresu dzierżawy określonego w ofercie na 1-10 lat; 7. braku jakiegokolwiek elektronicznego systemu ewidencji wydzierżawionej kanalizacji oraz zasobów TPSA. 1. Przewlekłość procedur. Cała korespondencja dot. dzierżawy kanalizacji realizowana jest pocztą "analogową". Czyli zapytanie o możliwość, odpowiedź o możliwości lub braku, reasumpcje w przypadku korekt/doprecyzowania trasy, wywiady i przekazania kanalizacji, dokumentacje projektowe oraz powykonawcze, itd. Każdy dokument musi zostać wydrukowany, podpisany i przesłany pocztą. A poczta dokłada niejednokrotnie duże opóźnienia na każdej przesyłce. Nie znając ponadto daty wpływu i przepływu dokumentów w TP trudno planować i egzekwować jakiekolwiek terminy formalne. Trzeba i warto oczywiście wskazać, iż w kontaktach z TP wykształciła się praktyka przesyłania kopii np. zapytań oraz odpowiedzi na nie mailem, co nieco usprawnia komunikację. Jednak ta forma wymiany informacji nie ma formalnej mocy sprawczej w tym wpływu na formalne terminy. Procedura "analogowa" jest zrozumiała i akceptowalna dla np. podpisania umowy. Jednak trudno znaleźć powód, dla którego w formie poczty elektronicznej lub portalu www nie możnaby wymieniać korespondencji na poziomie zapytań i ich reasumpcji, czy uzgodnień tras. W praktyce część formalna związana z wprowadzeniem światłowodu do kanalizacji TP, wymaga 3-6 m-cy. Jeśli do wykonania są przyłącza poza kanalizację (do budynków lub innej kanalizacji) kolejne procedury uzgodnieniowe (głównie, ale nie tylko poza TP) potrafią zająć kolejnych 3-6 m-cy czasu. Efekt większość, nawet prostych projektów, wymaga często ponad pół roku formalności przed realizacją. I dotyczy to także takich sytuacji, jak uzyskanie kompletu uzgodnień na wykonanie przyłączy między dwoma budynkami. Oczywiście czas w tym przypadku nie wynika wyłącznie z procedur TP, ale komplet uzgodnień w TP dla np. 100m kabla i 2 przyłączy może zająć jak wskazujemy wyżej i pół roku. Procedura obejmie bowiem np. zapytanie, reasumpcję, projekt, przygotowanie umowy, wydanie kanalizacji z obowiązkową karencją przed rozpoczęciem prac oraz odbiór. Każdy z tych etapów może w obecnych realiach zająć miesiąc, czasem znacznie dłużej. Szczególnie jeśli kanalizacja okaże się niedrożna i zima za pasem 2. Problem braków w paszportyzacji TP Uzgodnienia trasowe w praktyce realizowane są w oparciu o dokumentację TP bez uwzględnienia faktycznego stanu kanalizacji, jej zajętości i co najważniejsze drożności kanalizacji na danej trasie. 2

3 W odpowiedzi na wysłane do TP zapytanie, inwestor otrzymuje odpowiedź dot. możliwości bądź jej braku realizacji zaplanowanej trasy, ale wydawaną bez faktycznej pewności drożności kanalizacji na wnioskowanej trasie. Służby TP posiadają pewną wiedzę o stanie kanalizacji na swoim obszarze, jednak praktyka realizacji inwestycji wskazuje, iż prawie każdy dłuższy odcinek w starszej kanalizacji, napotyka na niedrożności a więc i opóźnienia. Nawiązując do informacji zbieranych przez UKE w ramach SIIS wydaje się, że nie istnieje w TP żadna wiarygodna baza drożności i zajętości kanalizacji. A więc baza, która z dużym prawdopodobieństwem podawałaby stan faktyczny tych zasobów TP. Inwestycja więc, nawet jeśli trasa jest drożna i uzgodniona, przypomina najczęściej ruletkę czy trasa jest drożna i ile czasu zajmie wykonanie inwestycji, a więc fizyczne zaciągnięcie kabla. W praktyce inwestycje na obszarach z nową kanalizacją realizowane są sprawnie. W pozostałych przypadkach często natrafia się m.in. na niedrożności związane z: zawałami kanalizacji z przyczyn naturalnych (osunięcia gruntu, wiek materiałów, inne uszkodzenia mechaniczne); uszkodzeniami wynikającymi z innych prac np. w związku z przeprowadzonym ciepłociągiem, inną kanalizacją, czy okablowaniem, remontem drogi, etc; przeróbkami nie uwzględnionymi w dokumentacji lub lokalizacją/przebiegiem innym, niż wskazane w dokumentacji; brakiem dostępu do studni w wyniku zasłonięcia ich włazów przez nowe nawierzchnie dróg i chodników, parkingi, etc; zajętością zasobów nie uwzględnioną w danych TP. Praktyka współpracy z TP w zasadzie nie daje odpowiedzi nie tylko na pytanie czemu TP nie ma danych dot. drożności kanalizacji? Kłopot w tym, że znając stan większości starej kanalizacji TP powinna co do zasady albo sprawdzać każdą trasę na etapie uzgodnień (koszty, czas i w pewnym sensie dublowanie prac inwestora), albo odpowiadać brak warunków technicznych. Ten drugi wariant oznacza jednak, że inwestycji mogłoby nie być wcale lub byłoby ich niewiele. W praktyce więc należy wypracować sprawne procedury udrażniania kanalizacji. Uwzględnić możliwość zlecania tych prac inwestorom z zabezpieczeniem rozliczeń za zlecone prace. Teoretyczne ramy takich działań już są. Praktyka jednak kuleje. Prace udrożenieniowe albo zlecane są stałych kooperantom zewnętrznym, albo jeśli już trafiają do inwestora ich koszty bywają nie rozliczone całymi miesiącami. Do tego procedury związane z udrożnieniami zajmują często miesiące. W czasie których inwestycje stoją. 3. Braki w dokumentacji przekazywanej inwestorom. W odpowiedzi na zapytanie, inwestor otrzymuje informację pozytywną lub negatywną dot. możliwości technicznych dzierżawy kanalizacji na danej trasie. W przypadku odpowiedzi negatywnej bardzo często obserwowano brak wyjaśnień powodów odrzucenia wniosku. Czasem bywało to błędne oznaczenie studni lub nieruchomości. Zauważyć jednak należy, iż TP z biegiem czasu coraz efektywniej realizuje proces zapytań o możliwości wskazując punkty alternatywne lub wskazówki do reasumpcji, co pozwala ustalić wykonalne trasy alternatywne. 3

4 Niestety odpowiedź pozytywna wydawana na formularzu 1K obejmuje w zasadzie wyłącznie elementy z zapytania trasowego inwestora wzbogacone o dane kontaktowe i długości odcinków. Nie zawiera natomiast kompletu informacji niezbędnych do zaprojektowania trasy, który to projekt ma wykonać Inwestor, w szczególności: a. w żaden sposób nie jest opisany przebieg trasy; b. brak jest wskazań dot. wykorzystania/dostępności rur kanalizacji wielootworowej; c. brak jest map ze wskazaniem przebiegu kanalizacji ujętej w formularzu 1K, będących podstawą do wykonania przez Inwestora projektu niezbędnego do zawarcia umowy; d. brak jest informacji dot. drożności trasy. Braki te mają kilka istotnych skutków. Inwestor ma 30 dni rezerwacji trasy na uzgodnienie projektu trasy, projekt ten wymaga jednak zgodności z przebiegiem będącym podstawą wystawienia formularza 1K, jednak TPSA nie załącza do niego przebiegu trasy. W efekcie np. dostając trasę 3 km między 2 punktami, które fizycznie zlokalizowane są np. 1.5 km od siebie, Inwestor nie jest w stanie określić proponowanej przez TP trasy, a więc tym bardziej przygotować wymaganego przez TP projektu trasy. Sam projekt nie jest skomplikowany, o ile ma się dostęp do pełnej trasówki. Jest jednak niewykonalny bez w/w danych. Propozycja: Do Formularza 1K _musi_ być załączona trasa i w zasadzie podkład z systemu TP dla całej trasy, gdyż projekt Inwestora musi zostać przekazany TP na podkładzie. Inwestor jednak nie ma do tych dokumentów w żaden sposób dostępu. Propozycja 2: Podkłady mogłyby być dostępne np. w portalu TP, by móc określić, gdzie biegnie kanalizacja i co można zaprojektować. W efekcie przygotowywane zapytania byłyby konkretne i unikały błędów wynikających z niewiedzy o zasobach co więcej Inwestor już na etapie planowania inwestycji, mógłby dzięki temu określić możliwe trasy i zasoby. Ważne jest jednak, by dane te były wiarygodne w zakresie drożności. Propozycja 3: Etapy zapytań i precyzowania trasy należy realizować elektronicznie. Proponowany portal, na który Inwestor po podpisaniu Umowy Ramowej musi się zalogować tak, by można go było zweryfikować elektronicznie, ew. by ograniczyć mu zasoby podkładów, do których ma dostęp do tych tylko związanych z zapytaniem lub widzieć co przegląda. Niemniej procedury wstępne powinny móc być realizowane elektronicznie. Proponujemy portal, bo pozwala ogarnąć wymianę informacji (i generować raporty) efektywniej, niż personalna korespondencja mailowa. Portal otwiera też możliwość występowania o podkłady/zamawianie ich, w tym ew. odpłatnie. Co rozwiązuje problem zakresu dostępnych Inwestorom danych. Zdecydowanie jednak TP w jakiejś formie musi udostępniać dane trasowe. Na uznanie zasługuje fakt, iż TP coraz częściej zezwala na montaż muf w studniach (do wiosny ub.r. był z tym problem). Jednak nadal trudno jest uzyskać zgodę na wykorzystanie istniejących dopływów do budynków nawet, jeśli do budynków prowadzą rury o dużych przekrojach, często puste. Warto też wskazać na potrzebę systemowego rozwiązania dostępu do nowo budowanych budynków z kanalizacji TP, jeśli takie prace są realizowane. Właściciele nowych budynków ze zrozumiałych względów nie wyrażają zgody na dublowanie przyłączeń do nowych budynków, po zagospodarowaniu terenu i pasa drogowego. 4

5 Propozycja: Umowa ramowa powinna wprost zezwalać na montaż muf i wykorzystanie dopływów TP, jeśli warunki techniczne na to pozwalają. Warunki można określić np. procentem zajętości dopływu, czy studni lub w inny sposób. Elementem związanym z zapytaniami jest ponadto ograniczenie ilości odczepów, jakie może zawierać pojedyncze zapytanie. Czasem magistrala przez miasto zawiera kilka różnych dowiązań. Obecnie praktyka wymaga najczęściej składania kilku zapytań na de facto jedną trasę. Każde z nich skutkuje osobną umową i rozliczeniami, co najczęściej jest bezzasadne. TP argumentuje, iż liczba odczepów wiąże się z tym, iż kanalizacja powinna być wykorzystywana do budowy sieci szkieletowych, nie zaś bezpośredniej dystrybucji. Jednak argument ten nie sprawdza się np. na 5 km trasie przez miasto. Co więcej należy rozważyć, czy również w przypadku kanalizacji np. osiedlowej, zasadnym jest odmowa wykorzystania jej do budowy sieci dystrybucyjnej, jeśli są ku temu możliwości techniczne w kanalizacji TP. Zasadnym jest więc zwiększenie liczby możliwych odczepów. 4. Brak procedur dot. udrażniania kanalizacji. Jeśli istnieją to praktyka pokazuje, iż niedrożność potrafi zatrzymać inwestycję na kilka miesięcy. Propozycje dot. możliwości zlecania udrożnień inwestorowi zawiera ostatni akapit pkt. 2, gdyż obecne procedury nie działają prawidłowo z powodów, które warto z TP wyjaśnić. Opcja zlecania udrożnień Inwestorowi przez TP powinna być jednak wsparta zasadami rozliczeń za wykonane prace oraz zakresem interwencji. W niektórych przypadkach, np. z uwagi na zakres niedrożności lub ogólny zły stan kanalizacji, konieczne jest jednak dookreślenie w ROI terminu na udrożnienie (np. 30 dni) i konsekwencji jego nie dotrzymania. W tym anulowania opłat i/lub ew. odszkodowania dla Inwestora z tytułu niedrożności (por. niżej w pkt. 5). Problem udrożnień związany jest ponadto z okolicznościami takimi, jak sezonowość niektórych prac. W wielu przypadkach np. nie można uzyskać zgody na prace drogowe zimą. Trzeba jednak pamiętać, że opisywany problem niedrożności dot. przekazania Inwestorowi niedrożnej kanalizacji. Konsekwencje tego faktu powinna więc ponosić TP. 5. Opłaty za kanalizację niedrożną. Zgodnie z ROI Inwestor zobowiązany jest do opłacania kanalizacji od momentu jej przekazania. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy posiada on w niej swoje okablowanie. Zasada ta jest w swoim meritum słuszna, bo TP alokuje zasoby Inwestorowi. Jednak w związku z opisanymi wyżej sytuacjami niedrożności lub brakiem dostępu do studni Inwestor zobowiązany jest wnosić opłaty za przedmiot dzierżawy, z którego nie może skorzystać. Propozycja: TP powinna zawiesić naliczanie opłat za okres od zgłoszenia przez Inwestora lub potwierdzenia przez TP niedrożności do czasu jej usunięcia. Zasada ta powinna znaleźć się w ROI. Kolejny aspekt dot. kwestii odszkodowawczych. Bardzo często Inwestor zobowiązany jest do realizacji projektu w określonym czasie obwarowanym odpowiedzialnością odszkodowawczą. Inna sytuacja dot. np. wykonania inwestycji np. w 80% i niemożności jej 5

6 dokończenia, co generuje szereg faktycznych kosztów po stronie Inwestora. Należy rozważyć odpowiedzialność TP za tego typu sytuacje w przypadku nie usunięcia niedrożności w terminie zaproponowanym w pkt Przedłużenie dzierżawy kanalizacji. Wskazane jest wprowadzenie zapisów gwarantujących możliwość dalszej eksploatacji kanalizacji dla zrealizowanych inwestycji, na zasadzie pierwszeństwa przed innymi inwestycjami, po okresie na który opiewa pierwotna umowa (obecnie zawierana na okres 1-10 lat). 7. Elektroniczny system ewidencji umów i zapytań. Im dłuższy okres obowiązywania ROI, tym więcej jest umów i różnych terminów ich obowiązywania w skali kraju. W opinii KIKE wskazanym jest tym bardziej udostępnienie portalu, w którym wszystkie umowy, stawki i płatności można by przeglądać i weryfikować. To też dobre narzędzie do raportowania zasobów - może kiedyś przydatne dla SIIS. Na dziś kompletnie brak takiego narzędzia. * * * Powyższe uwagi oparte są na praktyce operatorów współpracujących z TP w ramach ROI. KIKE podkreśla, iż ta Umowa Ramowa stanowi jeden z najistotniejszych dokumentów wspierających rozwój rynku telekomunikacyjnego w szczególności w zakresie usług szerokopasmowych. Kanalizacja TP stanowi bowiem podstawę większości inwestycji światłowodowych lokalnych ISP. Wskazane wyżej problemy dotyczą przede wszystkim dwóch grup problemów i wymagają nieznacznych oraz ewolucyjnych korekt w Ofercie Ramowej: 1. niekompletności dokumentów z wywiadu technicznego w zakresie uniemożliwiającym przygotowanie przez Inwestora wymaganego projektu wykonawczego; 2. niedrożności przekazywanej kanalizacji, problemów udrożnień i opłat wnoszonych za czas niedrożności przez Inwestorów; 3. braku narzędzia/portalu agregującego dane o kontraktach. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zobowiązuje się do dalszej współpracy w zakresie modyfikacji ROI, jeśli będzie taka potrzeba. Proponujemy również rozważyć podjęcie prac nad rozwinięciem ram dostępu do kanalizacji ujętych w ROI na podobne zasoby pozostające w gestii innych dysponentów. 6 Z poważaniem, Piotr Marciniak GRAP - Grupa Robocza d/s współpracy z Administracją Publiczną Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 lipca 2015 roku. Sz. P. Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa ID KIKE: GRAP-493/15

Warszawa, 24 lipca 2015 roku. Sz. P. Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa ID KIKE: GRAP-493/15 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Spis treści Definicje... 4 I. Charakterystyka publicznej sieci telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KPI W SIECI SSPW WM

SYSTEM KPI W SIECI SSPW WM SYSTEM KPI W SIECI SSPW WM 1. Założenia ogólne systemu Poza pomiarem podstawowych KPI w zakresie jakości świadczonych usług ORSS realizował będzie zasadę niedyskryminacji, która również podlegać będzie

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2011 r. Sz. P. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 10 listopada 2011 r. Sz. P. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo