Twoja instrukcja użytkownika HOTPOINT LVZ 675 DUO IX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HOTPOINT LVZ 675 DUO IX http://pl.yourpdfguides.com/dref/4692383"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HOTPOINT LVZ 675 DUO IX. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Pod³¹czenie rury doprowadzaj¹cej wodê Do króæca zimnej wody: dobrze przykrêciæ przewód doprowadzaj¹cy do kurka z koñcówka gwintowan¹ 3/4 gaz; przed dokrêceniem spuciæ wodê a stanie siê przejrzysta, aby ewentualne zanieczyszczenia nie mog³y zatkaæ dop³ywu do urz¹dzenia. Do króæca ciep³ej wody: w przypadku instalacji centralnego ogrzewania zmywarka do naczyñ mo e byæ zasilana ciep³¹ wod¹ z sieci o ile nie przekracza ona temperatury 60 C. Przykrêciæ przewód do kurka w sposób jak opisany dla zimnej wody. przypadku pêkniêcia przewodu wewnêtrznego przewód zewnêtrzny przybiera intensywnie czerwon¹ barwê i doprowadza wodê zamiast przewodu wewnêtrznego chroni¹c przed wyciekami. Jest bardzo wa n¹ sprawa okresowe kontrolowanie przewodu zewnêtrznego: jeli ma on barwê ywej czerwieni, powinien zostaæ jak najszybciej wymieniony porzez autoryzowana pomoc techniczn¹ (patrz pomoc techniczna). * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach. 2 Ustawianie i poziomowanie 1. Rozpakowaæ urz¹dzenie i upewniæ siê, czy nie odnios³o szkód podczas transportu. Jeli zosta³oby uszkodzone, nie pod³¹czaæ i powiadomiæ sprzedawcê. 2. Ustawiæ zmywarkê do naczyñ dociskaj¹c jej boki lub ty³ do przyleg³ych mebli lub do ciany. Urz¹dzenie mo e zostaæ tak e zabudowane pod ci¹g³ym blatem roboczym* (patrz karta Monta u). 3. Ustawiæ zmywarkê do naczyñ na równym i twardym pod³o u. Skompensowaæ nierównoci odkrêcaj¹c lub dokrêcaj¹c nó ki a urz¹dzenie zostanie dok³adnie wypoziomowane (nie powinno posiadaæ nachylenia przekraczaj¹cego 2 stopnie). Dok³adne wypoziomowanie nadaje stabilnoæ i pozwala unikn¹æ wibracji, ha³asu i przesuwania siê. 4. Wyregulowaæ wysokoæ tylnych nó ek od przodu*. Mo na to zrobiæ, odkrêcaj¹c lub dokrêcaj¹c za pomoc¹ rubokrêta ruby znajduj¹ce siê u do³u zmywarki. Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Przystosowanie instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej powinno zostaæ dokonane przez wykwalifikowany personel. Zmywarka do naczyñ nie powinna opieraæ siê ani o rury, ani o przewód zasilaj¹cy w pr¹d. Przewody doprowadzaj¹ce (A) i odprowadzaj¹ce (B) wodê oraz przewód zasilania elektrycznego mog¹ byæ skierowane w prawo lub w lewo, aby umo liwiæ lepsz¹ instalacjê (patrz ilustracja). Pod³¹czenie rury odprowadzaj¹cej wodê Pod³¹czyæ przewód odprowadzaj¹cy, nie zginaj¹c go, do przewodu kanalizacyjnego o rednicy min. 4 cm. Albo oprzeæ go o krawêd umywalki lub wanny, wolny koniec przewodu odprowadzaj¹cego nie powinien byc zanurzony w wodzie. Specjalne kolanko* plastikowe u³atwia optymalne u³o enie: przymocowaæ dok³adnie kolanko do ciany w celu unikniêcia drgañ przewodu i wylewania wody poza odp³yw kanalizacyjny. Czêæ rury oznaczona liter¹ A powinna znajdowaæ siê na wysokoci miêdzy 40 a 100 cm. od ziemi (patrz ilustracja ) A Ostrze enia do pierwszego zmywania Po zainstalowaniu, tu przed pierwszym zmywaniem, nape³niæ do koñca wod¹ pojemnik na sól i dodaæ oko³o 2 kg soli (patrz nab³yszczasz i sól regeneruj¹ca): to normalne, e woda przelewa siê. Jest tak e normalnym, e po zasypaniu soli sygnalizacja BRAK SOLI* nadal pulsuje przez kilka cykli. Pasek zapobiegaj¹cy tworzeniu siê skroplin* Po wbudowaniu zmywarki otworzyæ drzwiczki i przykleiæ przezroczysty pasek samoprzylepny na doln¹ czêæ drewnianego blatu, aby zabezpieczyæ go przed skroplinami. PL Dane Techniczne Nie zaleca siê stosowania przewodów przed³u aj¹cych. Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Przed wprowadzeniem wtyczki do gniazdka nale y upewniæ siê, czy: gniazdko ma odpowiednie uziemnienie i czy odpowiada obowi¹zuj¹cym przepisom; czy gniazdko jest w stanie wytrzymaæ maksymalne obci¹ enie mocy urz¹dzenia wskazanej na tabliczce znamionowej (patrz opis zmywarki do naczyñ); czy napiêcie zasilaj¹ce odpowiada wartociom podanym na tabliczce znamionowej; czy gniazdko pasuje do wtyczki w pralce. W przeciwnym przypadku nale y domagaæ siê wymiany wtyczki przez autoryzowanego technika (patrz Pomoc techniczna); nie stosowaæ przed³u aczy ani gniazdek rozdzielaj¹cych. Wymiary szerokoæ cm 59,5 wysokoæ cm 82 g³êbokoæ cm nakryæ standardowych 30 Kpa Mpa (0,3 bar) 4,3 psi 145 psi Pojemnoæ Cinienie wody zasilania Napiêcie zasilania Patrz tabliczka danych elektrycznego technicznych Ca³kowita moc poch³aniana Bezpiecznik topikowy Patrz tabliczka danych technicznych Patrz tabliczka danych technicznych Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane zgodnie z nastêpuj¹cymi dyrektywami unijnymi: -73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu) wraz z póniejszymi zmianami - 89/336/CEE z 03/05/89 (o Zgodnoci Elektromagnetycznej) wraz z póniejszymi zmianami. - 97/17 CE (Nak³adanie etykietek) /96/ CE Po zainstalowaniu urz¹dzenia przewód zasilana elektrycznego oraz gniazdko elektryczne powinny byæ ³atwo dostêpne. Kabel nie powinien posiadaæ adnych zagiêæ ani nie powinien byæ zgnieciony. Przewód powinien byæ okresowo kontrolowany i wymieniany przez autoryzowanych techników (patrz pomoc techniczna). Producent odrzuca wszelk¹ odpowiedzialnoæ, jeli zasady te nie bêd¹ przestrzegane. * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach. 3 Opis urz¹dzenia PL Widok ca³oci Kosz górny Spryskiwacz górny Platformy Regulator wysokoci kosza Kosz dolny Spryskiwacz dolny Kosz na nakrycia Filter zmywania Pojemnik na sól Pojemniki na rodek myj¹cy i nab³yszczaj¹cy Tabliczka znamionowa Panel kontrolny SUSZENIE P UKANIA ZMYWANIE ZMYWANIE WSTÊPNE Lampka kontrolna BRAK NAB YSZCZACZA Lampka kontrolna ON-OFF Lampki sygnalizuj¹ce POSTÊPOWANIE CYKLU Lampka kontrolna BRAK SOLI Przycisk Suszenie dodatkowe* Przycisk START/RESET Pokrêt³o DO YBORUP ROGRAMÓW Przycisk ON-OFF * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach 4 Nape³nianie koszy Przed nape³nieniem usun¹æ z naczyñ resztki po ywienia, odmoczyæ przypieczone garnki i patelnie, opró niæ szklanki i kieliszki z pozosta³ych resztek p³ynów.

3 Po za³adowaniu sprawdziæ, czy spryskiwacze obracaj¹ siê swobodnie. Jeli kosz wyposa ony jest w uchwyty click clack* (patrz ilustracja), wysun¹æ je w górê lub w dó³ w celu wyregulowania wysokoci. PL Kosz dolny U³o yæ w nim naczynia najtrudniejsze do mycia wed³ug Przyk³adów nape³niania i pos³uguj¹c siê ruchomymi platformami*. Pó³miski i pokrywki: po bokach kosza. Garnki i salaterki: zawsze do góry dnem. Naczynia bardzo g³êbokie: w po³o eniu ukonym. Aby zapewniæ najlepsz¹ skutecznoæ zmywania i suszenia powierzchnia dolnego kosza jest bardziej szorstka ni kosza górnego. Przyk³ady nape³niania kosza górnego Kosz na sztuæce Kosz na sztuæce mo e byæ ró nego rodzaju w zale noci od modelu zmywarki do naczyñ. No e oraz narzêdzia zaostrzone powinny byæ pouk³adane w koszyku na sztuæce ostrzem skierowanym w dó³. Przyk³ady nape³niania kosza dolnego Platformy Baby** Aby podzieliæ na po³owy czêæ rodkow¹*: odkrêciæ uchwyt. Oba skrzyd³a boczne* mo na od³¹czyæ i zahaczyæ o kosz górny lub dolny. Oba elementy siatkowe* zak³ada siê do kosza w celu oddzielenia nakryæ: w³o yæ je w otwory trzymaj¹c uchwytami w dó³. W modelach zmywarek do naczyñ, w których wystêpuje Cykl Baby dostarczane s¹ wraz z wyposa eniem odpowiednie platformy do zmywania butelek do mleka, grzechotek i smoczków. Kosz górny Uk³adaæ w nim naczynia delikatne i lekkie: kieliszki, szklanki, fili anki, talerzyki, salaterki p³askie, patelnie, niskie rondle s³abo zabrudzone, wed³ug Przyk³adów nape³niania. Naczynia lekkie: uk³adaæ je w taki sposób, aby nie przesuwa³y ich strumienie wody. Szklanki i fili anki: uk³adaæ je na platformach**. No e d³ugie i ostre, sztuæce codzienne: uk³adaæ je na platformach**. Nakrycia nieodpowiednie do zmywania w zmywarce do naczyñ Regulowanie wysokoci kosza górnego W celuzosta³ przerwany z chwil¹ zamkniêcia drzwi lub przywrócenia dop³ywu pr¹du. Dozowanie rodka myj¹cego Dobre rezultaty zmywania zale ¹ równie od w³aciwego dozowania rodka myj¹cego, podanego przez jego producenta. Przekraczaj¹c dozy nie zmywa siê wcale skuteczniej a jedynie zanieczyszcza siê rodowisko. pojemnik A: rodek zmywaj¹cy pojemnik B: rodek do wstêpnego zmywania 1. Otworzyæ pokrywê C wduszaj¹c przycisk D. 2. Wsypaæ porcjê rodka myj¹cego sprawdzaj¹c w Tabeli programów: w proszku: pojemniki A i B. tabletki: pojemnik A i dno komory, to znaczy kiedy wymaga tego C program 1, wsypaæ do pojemnika A i zamkn¹æ pokrywkê, kiedy natomiast wymaga tego 2, umieciæ drug¹ na dnie komory. 3. Usun¹æ pozosta³oci rodka myj¹cego z krawêdzi pojemnika i zamkn¹æ pokrywkê, do us³yszenia trzasku. D A B Opcje mycia* Suszenie dodatkowe* Aby naczynia by³y idealnie suche, przed wyborem programu nale y wcisn¹æ przycisk SUSZENIE DODATKOWE. D³ugi sygna³ dwiêkowy informuje o uruchomieniu tej opcji, krótki o jej anulowaniu.! Opcja ta nie jest zgodna z programem Zwilzanie.! W³¹czenie opcji dodatkowego suszenia wyd³u a czas zmywania we wszystkich programach. * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach. 6 Programy Tabela programów! Zmywarki do naczyñ Ariston wyposa one s¹ w automatyczny system czyszczenia filtrów, którego dzia³anie mo e wyd³u yæ czasny i odkrêcaæ korek zbiornika w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. 2. Jedynie do pierwszego u ycia: nape³niæ pojemnik wod¹ po sam¹ krawêd. 3. Ustawiæ lejek znajduj¹cy siê na wyposa eniu (patrz ilustracja) i nape³niæ pojemnik sol¹ po same krawêdzie (oko³o 2 kg); jest zjawiskiem normalnym wyciek pewnej iloci wody. 4. Wyj¹æ lejek usun¹æ resztki soli z gwintu i dok³adnie dokrêciæ korek, aby do zbiornika nie przedosta³ siê rodek myj¹cy podczas zmywania (móg³by w sposób niemo liwy do naprawienia doprowadzi do uszkodzenia odwapniacza). Po dosypaniu soli nale y niezw³ocznie uruchomiæ cykl zmywania bez naczyñ w celu usuniêcia wciek³ego roztworu soli, aby unikn¹æ korozji. Regulacja dozowania soli* Mo liwe jest regulowanie zu ycia soli na podstawie twardoci w³asnej wody, informacja mo liwa do uzyskania w firmie dostarczaj¹cej wodê pitn¹. 1. Odkrêciæ korek zbiornika. 2. Obracaæ strza³kê na ko³nierzu (patrz ilustracja) w kierunku + lub w kierunku na podstawie tabeli: Regulacja dozowania rodka nab³yszczaj¹cego Jeli nie jestemy zadowoleni z wyników zmywania lub suszenia, mo na wyregulowaæ dozowanie rodka nab³yszczaj¹cego. Przy pomocy rubokrêtu obracaæ regulatorem (F) wybieraj¹c sporód 6 po³o eñ (regulacja fabryczna to 4): jeli na naczyniach pojawiaj¹ siê bia³e zacieki nale y ustawiæ na po³o eniach niskich (1-3). jeli wystêpuj¹ krople wody lub plamy osadu obracaæ w kierunku po³o eñ wy szych (4-6). Gdy stosowane s¹ tabletki wielozadaniowe (2 w 1, 3 w 1, 4 w 1) i chce siê uzyskaæ lepsze suszenie nale y nape³niæ pojemnik i ustawiæ na 2. Twardoæ wody dh 0-10 fh 0-17 mmol/l 0-1,7 Pozycja pr ze³¹cznika / MED + Zu ycie soli (gramy /cykl) Autono mia (cykli /2kg) / ,8 4, ,5 8,9 > 50 > 89 > 8,9 Nape³nianie sol¹ regeneruj¹c¹ W celu uzyskania dobrych wyników zmywania koniecznym jest upewnianie siê, aby pojemnik na sól nigdy nie by³ pusty. Sól regeneruj¹ca eliminuje osady wapienne wody nie dopuszczaj¹c do ich osadzania siê na nakryciach. Pojemnik na sól znajduje siê w dolnej czêci zmywarki do naczyñ (patrz Opis) i powinien byæ nape³niany: Odwapniacz jest ustawiony fabrycznie na +.

4 Jeli stosowane s¹ tabletki wielofunkcyjne (2 w 1, 3 w 1, 4 w 1, itd.) nape³niæ zbiornik sol¹ i ustawiæ regulator na ; jeli twardoæ wody jest wiêksza od 60 fh, ustawiæ na +. * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach. 8 Konserwacja i obs³uga Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego Zakrêcaæ kurek doprowadzaj¹cy wodê po ka dym zmywaniu, aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa wycieku. Wyjmowaæ wtyczkê z kontaktu przed przyst¹pieniem do czyszczenia pralki oraz podczas czynnoci konserwacyjnych. Czyszczenie filtrów Filtry oczyszczaj¹ wodê zmywaj¹ca z resztek jedzenia i przekazuj¹ do dalszej obróbki: w celu uzyskiwania dobrych rezultatów koniecznym jest okresowe czyszczenie ich. Czyciæ filtry regularnie. Po ka dym czyszczeniu upewniæ siê, czy zespó³ filtruj¹cy zosta³ poprawnie za³o ony. Nie nale y u ytkowaæ zmywarki do naczyñ bez filtrów. 1. Wyj¹c filtry odci¹gaj¹c uchwyt ku górze. 2. Czyszczenie filtrów: po ka dym zmywaniu czyciæ pó³kolisty talerz A oraz odstojnik B (wyjmuje siê je odci¹gaj¹c uchwyt) z co wiêkszych resztek ywnoci sp³ukuj¹c pod bie ¹ca wod¹. PL Czyszczenie zmywarki Obudowa zewnêtrzna i panel kontrolny mog¹ byæ czyszczone szmatka zwil on¹ letni¹ wod¹ i myd³em. Nie stosowaæ rozpuszczalników ani ciernych rodków czyszcz¹cych. Komora wewnêtrzna mo e byæ czyszczona z ewentualnych plam przy pomocy szmatki zwil onej roztworem wody i niewielkiej iloci octu. C 1 2 A Unikaæ tworzenia siê brzydkich zapachów Pozostawiaæ zawsze przymkniête drzwiczki, aby unikaæ odstoin wilgoci. Regularnie czyciæ owalne uszczelki hermetyzuj¹ce drzwiczki oraz pojemniki na rodek myj¹cy przy pomocy wilgotnej g¹bki. W ten sposób unika siê osadzania siê resztek ywnoci, g³ównego odpowiedzialnego za powstawanie przykrych zapachów. B Czyszczenie spryskiwaczy Mo e siê tak zdarzyæ, e resztki ywnoci osadz¹ siê na spryskiwacza zatykaj¹c otwory, przez które wydostaje siê woda. Od czasu do czasu dobrze jest sprawdzaæ je i czyciæ przy pomocy niemetalowej szczoteczki. raz na miesi¹c nale y starannie C B wyczyciæ ca³¹ grupê filtruj¹c¹: pó³kolisty talerz A, odstojnik B A oraz filtr walcowy C (wyjmuje siê obracaj¹c go w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara). Podczas czyszczenia pomagaæ sobie szczotk¹ niemetalow¹. 3. Zamontowaæ ponownie zespó³ filtracyjny i umieciæ go na swoim miejscu wykonuj¹c czynnoci 1 i 2, wskazane na ilustracji, do us³yszenia trzaniêcia. Przy planowanym wyjedzie na d³u szy czas wykonaj jedno zmywanie na pusto. Od³¹cz pod³¹czenia elektryczne i wodne. Zostaw drzwiczki uchylone. 9 rodki ostro noci i zalecenia PL Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z miêdzynarodowymi normami bezpieczeñstwa. Poni sze zalecenia, przekazane zosta³y ze wzglêdów bezpieczeñstwa, i powinny zostaæ uwa nie przeczytane. Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego. Ogólne zasady bezpieczeñstwa Urz¹dzenie zaprojektowane zosta³o do u ytku domowego o charakterze nieprofesjonalnym. Urz¹dzenie powinno byæ u ywane do zmywania naczyñ w u ytku domowym tylko przez osoby doros³e zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. Nie nale y instalowaæ pralki na otwartym powietrzu, nawet jeli miejsce to jest chronione dachem, gdy wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz, jest bardzo niebezpieczne. Nie dotykaæ zmywarki do naczyñ z bosymi stopami. Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê. Koniecznym jest zakrêcanie kurka doprowadzaj¹cego wodê i od³¹czanie wtyczki z gniazdka elektrycznego przed przyst¹pieniem do czynnoci czyszczenia i konserwacyjnych. W razie uszkodzenia nie nale y w adnym wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych mechanizmów, próbuj¹c samemu j¹ naprawiaæ. Nie dotykaæ nigdy oporników. Nie opieraæ siê ani nie siadaæ na otwartych drzwiczkach: urz¹dzenie mog³oby siê przewróciæ. Przechowywaæ rodki myj¹ce i nab³yszczaj¹ce poza zasiêgiem dzieci. Opakowania nie s¹ zabawk¹ dla dzieci. Oszczêdnoæ i ochrona rodowiska Oszczêdzanie wody i energii Uruchamiaæ zmywarkê do naczyñ tylko z pe³nym wsadem. W oczekiwaniu na nape³nienie maszyny zapobiegaæ przykrym zapachom przy pomocy cyklu zwil ania (patrz programy). Wybieraæ program odpowiadaj¹cy rodzajowi naczyñ oraz stopniowi zabrudzenia pos³uguj¹c siê Tabel¹ programów: - dla naczyñ normalnie zabrudzonych stosowaæ program Eco, który zapewnia niskie zu ycie energii i wody. - jeli wsad jest niepe³ny uruchamiaæ opcjê Pó³ wsadu (patrz Uruchamianie i u ytkowanie). Jeli w³asna umowa na dostawê energii elektrycznej przewiduje strefy czasowe oszczêdnoci energetycznej uruchamiaæ zmywanie w godzinach o ni szej taryfie. Opcja Uruchomienie ze zw³ok¹* (patrz Uruchamianie i u ytkowanie) mo e pomóc w organizacji zmywania pod tym wzglêdem. rodki myj¹ce bez fosforanów, bez chloru i zawieraj¹ce enzymy Zaleca siê gor¹co stosowanie rodków myj¹cych nie zawieraj¹cych fosforanów, ani chloru, które nale ¹ do najbardziej zalecanych jeli idzie o ochronê rodowiska. Enzymy wykazuj¹ szczególn¹ skutecznoæ w temperaturach zbli onych do 50 C, przez co enzymatyczne rodki myj¹ce mog¹ byæ stosowane do zmywania w ni szych temperaturach uzyskuj¹c takie samy wyniki jakie osi¹gniêto by bez nich w przypadku temperatury 65 C.

5 Nale y dobrze dozowaæ rodki myj¹ce w oparciu o wskazówki producenta, twardoæ wody, stopieñ zabrudzenia oraz iloæ naczyñ, aby unikaæ niepotrzebnych strat. Choæ nale ¹ do rodków biodegradalnych rodki myj¹ce zawsze zawieraj¹ sk³adniki zak³ócaj¹ce równowagê w przyrodzie. Pozbywanie siê starych urz¹dzeñ elektrycznych. Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca Zu ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ (WEEE) zak³ada zakaz pozbywania siê starych urz¹dzeñ domowego u ytku jako nieposortowanych mieci komunalnych. Zu yte urz¹dzenia musz¹ byæ osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materia³ów. Pozwala to ograniczyæ zanieczyszczenie rodowiska i pozytywnie wp³ywa na ludzkie zdrowie. Przekrelony symbol kosza umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowi¹zku specjalnego sortowania. * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach. 10 Anomalie i rodki zaradcze Jeli w pracy urz¹dzenia pojawiaj¹ siê anomalie w pracy, nale y skontrolowaæ nastêpuj¹ce punkty przed zwróceniem siê do Obs³ugi technicznej (patrz Obs³uga techniczna). Niektóre z usterek s¹ sygnalizowane za pomoc¹ lampek zapalaj¹cych siê na panelu sterowania. Przed wezwaniem pomocy technicznej nale y zanotowaæ, które z lampek wiec¹. PL Nieprawid³owoci w dzia³aniu: Zm ywarka nie uruchamia siê. Mo liwe przyczyny/rozwi¹zanie W tyczka nie jest dobrze w³o ona do gniazdka elektrycznego lub w mieszkaniu nie ma pr¹du. Drzwiczki zmywarki nie s¹ dok³adnie zamkniête. Ustawiono Uruchomienie ze zw³ok¹ (patrz Uruchamianie i u ytkowanie). Brak wody w sieci wodoci¹gowej. Przewód doprowadzaj¹cy wodê jest zagnieciony (patrz Instalacja). Program siê jeszc ze nie zakoñczy³. Przewód odprowadzaj¹cy wodê jest zagnieciony ( patrz Instalacja ). Odp³yw do umywalki jest zatkany. Filtr jest zanieczyszczony resztkami jedzenia. Naczynia uderzaj¹ o siebie lub o spryskiwacze. Brak soli regeneracyjnej lub jej regulacja nie jest odpowiednia dla twardoci wody ( patr z rodek nab³ys zc zaj¹cy i sól). Korek pojemnika na sól nie jest dobrze zamkniêty. rodek nab³yszc zaj¹cy skoñczy³ siê lub jego dozowanie jest niewystarc zaj¹ce. Naczynia wykonane s¹ z tworzywa nieprzylegaj¹cego. Dozowanie rodka nab³yszczaj¹cego jest nadmierne. rodek nab³yszc zaj¹cy wyczerpa³ siê lub dozowanie jest niewystarc zaj¹ce (patrz rodek nab³ys zc zaj¹cy i sól). Regulacja rodka nab³yszczaj¹cego nie jest odpowiednia. W ybrany zosta³ program bez suszenia. Kosze s¹ prze³ado wane (patrz Nape³nianie kos zy). Naczynia nie s¹ dobrze u³o one. Zraszacze nie mog¹ siê swobodnie obracaæ. Program zm ywania jest zbyt s³aby ( patr z Programy ). rodek myj¹cy nie jest odpowiednio dozowany lub jest le dobrany (patr z Uruchamianie i u ytkowanie). Filtr jest brudny lub zatkany (patr z Konserwacja i obs³uga). Brak soli regeneruj¹cej (patrz Nab³ys zc zas z i sól). Otworzyæ kurek i urz¹dzenie samo uruchomi siê po k ilku minutach. Urz¹dzenie zablok owa³o siê z powodu braku reakcji na sygna³ bip. W y³¹czyæ maszynê przy pomocy przycisku ON/OFF, otworzyæ kurek i po 20 sekundach w³aczyæ ponownie wduszaj¹c ten sam przycisk. Przeprogramowaæ maszynê i uruchomiæ ponownie. W y³¹czyæ maszynê wduszaj¹c przycisk ON/OFF i oczyciæ filtry ( patrz Konserwacja ), nastêpnie uruchomiæ ponownie wdus zaj¹c ten sam przycisk. Przeprogramowaæ m aszynê i uruchomiæ ponownie. W y³¹czyæ maszynê wduszaj¹c przycisk ON/OFF i uruchomiæ ponownie po up³y wie jednej minuty. Jeli alarm trwa nadal zakrêciæ kurek doprowadzaj¹cy wodê aby unikn¹æ zalania, Zm yw arka nie pobiera w od y Zmywarka nie odprowadza wody Zm ywarka ha³asuje. Na nacz yniach i sztuæcach w ystêpuj¹ osad y kamienia lub bia³aw y nalot. Na nacz yniach i sztuæcach w ystêpuj¹ y³kow ania lub niebieskawe po³yski. Nacz ynia s¹ s³abo osuszone. Nacz ynia nie s¹ um yte. Alarm kurek zamkniêt y. (s³ychaæ krótkie bip) (miga 2 i 3 lampka licz¹c od prawej strony) Alarm zatkane fil tr y (miga 2 i 4 lampka licz¹c od prawej strony) Alarm uszkodzenie elektrozaworu doprowadzaj¹cego wodê (miga 3 lampka licz¹c od prawej strony) od³aczyæ wtyczke z gniazdka i wezwaæ pomoc techniczn¹. 11 Pomoc techniczna PL Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego: Sprawdziæ, czy problemu nie mo na rozwi¹zaæ samemu (zobacz Anomalie i rodki zaradcze); Ponownie nastawiæ program i sprawdziæ, czy problem zosta³ rozwi¹zany. Gdy anomalia nie zostanie zlikwidowana wezwaæ Autoryzowany Serwis dzwoni¹c na numer podany w gwarancji.. Nigdy nie zwracaæ siê do nieupowa nionych techników. Nale y podaæ: rodzaj defektu model urz¹dzenia (Mod.) numer seryjny (S/N) Informacje te znajduj¹ z boku na drzwiczkach ze stali nierdzewnej (zobacz Opis urz¹dzenia). 12 Návod k pouití MYÈKA NÁDOBÍ CS Èesky, 13 Obsah Instalace, Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje Popis zaøízení, 16 Celkový pohled Ovládací panel Plnìní koù, 17 Spodní ko Koík na pøíbory Horní ko Uvedení do èinnosti a pouití, 18 Uvedení myèky do èinnosti Dávkování mycího prostøedku Volitelné funkce mytí* Programy, 19 Tabulka programù Letidlo a regeneraèní sùl, 20 Dávkování letidla Dávkování regeneraèní soli Údrba a péèe, 21 Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení Èitìní myèky Zabránìní vzniku nepøíjemných zápachù Èitìní ostøikovacích ramen Èitìní filtrù Opatøení v pøípadì dlouhodobé neèinnosti Opatøení a rady, 22 Základní bezpeènostní pokyny Likvidace Jak uetøit a brát ohled na ivotní prostøedí Poruchy a zpùsob jejich odstranìní, 23 Servisní sluba, 24 LVZ 675 DUO Instalace CS! Je velmi dùleité tento návod uschovat, aby jej bylo moné kdykoli dle potøeby konzultovat.

6 V pøípadì prodeje, darování nebo pøestìhování zaøízení se ujistìte, e návod zùstane uloen v jeho blízkosti.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: Obsahují dùleité informace týkající se instalace, pouití a bezpeènosti pøi práci.! Pøi stìhování udrujte zaøízení dle moností ve svislé poloze; dle potøeby je mùete naklonit na zadní stranu. Pøívodní hadice (A) a vypoutìcí hadice (B) vody a kabel elektrického napájení musí být nasmìrovány smìrem doprava nebo doleva s cílem umonit co nejlepí instalaci (viz obrázek). Pøipojení hadice pro pøívod vody K rozvodu studené vody: Øádnì zaroubujte pøívodní hadici ke kohoutku s hrdlem se závitem 3/4 plyn; pøed zaroubováním nechte vodu odtékat, dokud nebude prùzraèná, aby pøípadné neèistoty neucpaly zaøízení. K rozvodu teplé vody: V pøípadì centrálního topení mùe být myèka pøipojena k rozvodu teplé vody za pøedpokladu, e její teplota nepøesahuje 60 C. Zaroubujte hadici ke kohoutku zpùsobem popsaným pro pøívod studené vody.! V pøípadì, e délka pøívodní hadice nebude dostateèná, se obrate na specializovanou prodejnu nebo na autorizovaný technický personál (viz Servisní sluba).! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce Technických údajù (viz níe).! Dbejte na to, aby hadice nebyla pøíli ohnutá ani stlaèená. Bezpeènostní opatøení proti vytopení Aby bylo zaruèeno, e nedojde k k vytopení, je myèka: - vybavena systémem, který pøeruí pøívod vody v pøípadì poruch nebo jejího úniku dovnitø myèky. - vybavena bezpeènostním zaøízením Water Stop*, to znamená, e je její souèástí pøívodní hadice tvoøená vnìjí prùsvitnou hadicí a vnitøní hadicí èervené barvy: obì hadice snáejí velmi vysoké tlaky. V pøípadì roztrení vnitøní hadice se vnìjí hadice zabarví záøivì èervenou barvou a vede vodu namísto vnitøní hadice, èím zabrání jejím únikùm.! Je velmi dùleité pravidelnì kontrolovat vnìjí hadici: je-li zabarvena jasnì èervenou barvou, musí být co nejdøíve vymìnìna autorizovanou servisní slubou (viz Servisní sluba). Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy 1. Po rozbalení zaøízení zkontroluje, zda bìhem pøepravy nedolo k jeho pokození. V pøípadì, e je pokozeno, nezapojujte jej a obrate se na prodejce. 2. Umístìte myèku tak, aby se boèními stìnami nebo zadní stìnou dotýkala pøilehlého nábytku nebo stìny. Tento model myèky lze rovnì zasunout pod pracovní plochu* (pøeètìte si montání pokyny). 3. Umístìte myèku na rovnou a pevnou podlahu. Vykompenzujte nerovnosti vyroubováním nebo zaroubováním noek, dokud se zaøízení nebude nacházet ve vodorovné poloze (nesmí být naklonìno o více ne 2 stupnì). Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy zabezpeèí stabilitu zaøízení a zamezí vzniku vibrací, hluku a posunù bìhem èinnosti. 4. Èelnì seøiïte výku zadních noièek*: roubovákem odroubujte nebo zaroubujte rouby nacházející se ve spodní èásti myèky. Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody! Pøizpùsobení elektrického rozvodu a rozvodu vody pro instalaci musí být provedeno kvalifikovaným personálem.! Myèka nádobí nesmí být opøena o potrubí ani o kabel elektrického napájení. * Pouze u nìkterých modelù. 14 Pøipojení hadice vypoutìní vody Pøipojte vypoutìcí hadici do odpadového potrubí s minimálním prùmìrem 4 cm, ani byste ji ohýbali. Nebo ji upevnìte k okraji umývadla èi vany; volný konec vypoutìcí hadice nesmí zùstat ponoøený ve vodì. A! Firma neponese ádnou odpovìdnost za následky nerespektování uvedených pøedpisù. Upozornìní pro první mytí Po instalaci a bezprostøednì pøed prvním mytím zcela naplòte vodou nádrku na sùl a pøidejte pøiblinì 2 kg soli (viz Letidlo a regeneraèní sùl): Je zcela bìným jevem, e voda pøeteèe. Dále je zcela bìné, e po nadávkování soli bude kontrolka NEDOSTATEK SOLI* i nadále blikat po dobu nìkolika cyklù. Pás proti tvorbì kondenzátu* Po vestavìní myèky otevøete dvíøka a pøilepte pod døevìnou polici prùsvitný samolepicí pás, který bude polici chránit pøed pøípadným kondenzátem. CS potrubí. Koncová èást hadice, oznaèená písmenem A, musí být umístìna v poloze od 40 do 100 cm nad zemí (viz obrázek).

7 ! Nedoporuèuje se pouívat ádné nastavovací hadice. Pøipojení k elektrickému rozvodu Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistìte, e: je zásuvka uzemnìna a e vyhovuje normám; je zásuvka schopna snést maximální zátì odpovídající jmenovitému pøíkonu zaøízení, uvedenému na títku s jmenovitými údaji, umístìném na vnitøní stranì dvíøek. (viz Popis myèky); napájecí napìtí odpovídá hodnotám uvedeným na títku s jmenovitými údaji, umístìném na vnitøní stranì dvíøek; zásuvka je kompatibilní se zástrèkou zaøízení. V opaèném pøípadì poádejte o výmìnu zástrèky autorizovaného technika (viz Servisní sluba); nepouívejte prodluovací òùry ani rozvodky.! Po instalaci zaøízení musí kabel elektrického napájení a zásuvka elektrického rozvodu zùstat lehce pøístupné.! Kabel nesmí být ohnutý ani stlaèený.! Kabel musí být podrobován pravidelné kontrole a mìnìn výhradnì autorizovanými techniky (viz Servisní sluba). Optimální umístìní je usnadnìno pouitím speciálního plastového kolena*: Upevnìte speciální plastové koleno ke stìnì, aby se zabránilo pohybùm hadice spojeným s vyléváním vody mimo odpadové Technické údaje Rozmìry Šíøka 59,5 cm Výška 82 cm Hloubka 57 cm 12 standardních souprav nádobí Kapacita Tlak vody v pøívodním potrubí Napájecí napìtí 30 kpa 1 MPa (0,3 10 bar) 4,3 psi 145 psi Viz štítek s jmenovitými údaji Celkový pøíkon Viz štítek s jmenovitými údaji Pojistka Viz štítek s jmenovitými údaji Toto zaøízení je ve shodì s následujícími smìrnicemi Evropské unie: -73/23/EHS ze dne (Nízké napìtí) ve smyslu dalích úprav; - 89/336/EHS ze dne (Elektromagnetická kompatibilita) ve smyslu dalších úprav. - 97/17/ES (Energetické štítkování myèek nádobí) -2002/96/ES * Pouze u nìkterých modelù. 15 Popis zaøízení CS Celkový pohled Horní ko Horní ostøikovací rameno Sklopné dráky Mechanismus nastavení výky koe Spodní ko Spodní ostøikovací rameno Koík na pøíbory Mycí filtr Nádrka na sùl Pøihrádky na mycí prostøedek a nádrka na letidlo 11. títek s jmenovitými údaji Ovládací panel Suení Oplachování Mytí Pøedmytí Kontrolka NEDOSTATKU SOLI* Kontrolka ZAPNUTOVYPNUTO Kontrolky PRÙBÌHU CYKLU Tlaèítko EXTRA SUENÍ* Kontrolka NEDOSTATKU LETIDLA* Tlaèítko STARTVYNULOVÁNÍ (RESET) Tlaèítko ZAPNOUT-VYPNOUT (ON-OFF) Otoèný voliè volby PROGRAMÙ * Pouze u nìkterých modelù. 16 Plnìní koù! Pøed plnìním odstraòte z nádobí zbytky jídla, namoète zaschlé hrnce a pánve, vylejte ze sklenic a pohárù tekutiny, které v nich zùstaly. Po naplnìní zkontrolujte, zda se ostøikovací ramena mohou volnì otáèet. Je-li ko vybaven rukojemi klik klak* (viz obrázek), seøiïte výku jejich potaením nahoru nebo dolù. CS Spodní ko Umístìte do nìj nádobí, které se umývá nejobtínìji, v souladu s Pøíklady plnìní, a vyuijte pøitom sklopné dráky*. iroké talíøe a velké poklice: umístìte je na okraje koe. Hrnce a salátové mísy: umístìte je vdy obrácené dnem vzhùru. Hluboké nádobí: do ikmé polohy. Aby byly zajitìny co nejlepí mycí a suicí vlastnosti, je povrch spodního koe drsnìjí ne povrch horního koe. Pøíklady naplnìní horního koe Koík na pøíbory Koík na pøíbory mùe být odliného typu, podle druhu myèky.! Noe a zahrocené nástroje se musí umístit do koíku na pøíbory s hrotem obráceným smìrem dolù. Pøíklady naplnìní spodního koe Rozdìlení hlavního tìlesa na dvì èásti*: vytáhnìte rukoje. Dvì boèní lopatky* mohou být oddìleny a pøichyceny k hornímu nebo spodnímu koí. Dvì souèásti ve tvaru møíky* se vkládají do koe proto, aby drely pøíbory v oddìleném stavu: Pøíbory ukládejte do dráek s rukojetí obrácenou ke dnu. Sklopné pøihrádky Baby** U modelù myèek vybavených Cyklem Baby se v rámci pøísluenství dodávají pøísluné sklopné pøihrádky na mytí kojeneckých láhví, upevòovacích objímek a dudlíkù. Horní ko Do horního koe ukládejte choulostivé a lehké nádobí: sklenice, álky na èaj a na kávu, talíøky, nízké salátové mísy, pánve, nízké rendlíky a hrnce, které nejsou pøíli zneèitìné, v souladu s Pøíklady plnìní.

8 Lehké nádobí: umístìte lehké nádobí tak, aby je proudy vody neposouvaly. álky a áleèky: umístìte je na sklopné dráky**. Dlouhé a zahrocené noe, servírovací pøíbory: umístìte je na sklopné dráky**. Nádobí nevhodné na mytí v myèce nádobí Zpùsob nastavení horního koe Horní ko mùe být nastaven do spodní nebo do horní polohy s cílem usnadnit ukládání nádobí: otevøete pojistky vodicích dráek 1 2 koe na pravé i na levé stranì a vytáhnìte ko; umístìte jej do horní nebo spodní polohy a zasunujte jej 3 podél vodicích dráek, dokud se do 4 dráky nedostanou i pøední koleèka, a poté zajistìte pojistky (viz obrázek). Døevìné pøedmìty, pøedmìty s døevìnou rukojetí, pøedmìty z rohoviny, pøedmìty s pøilepenými souèástmi nebo pøedmìty, které nejsou specificky oznaèeny jako vhodné pro mytí v myèce nádobí. Pøedmìty z hliníku, mìdi, mosazi, plsti nebo cínu. Plastové nebo tepelnì neodolné nádobí. Vzácný starý nebo ruènì malovaný porcelán. Vzácné staré støíbro. Støíbro, které nepatøí mezi staré a vzácné, se mùe mýt s pouitím jemného programu, pøièem je tøeba se ujistit, e nepøichází do styku s jinými kovy.! Doporuèuje se zakoupení nádobí vhodného pro mytí v myèce nádobí. Mytí rukojetí * Mytí rukojetí spodního a horního koe: Vytáhnìte upevòovací uzávìry, vytáhnìte rukojeti, opláchnìte je pod proudem vody a upevnìte je na koe prostøednictvím uzávìrù. * Pouze u nìkterých modelù. ** Mìní se v závislosti na poètu a poloze. 17 Sputìní a pouití CS Uvedení myèky do èinnosti 1. Zavøete kohoutek pøívodu vody. 2. Stisknìte tlaèítko ZAPNOUT-VYPNOUT: Dojde k rozsvícení kontrolky. 3. Otevøete dvíøka a nadávkujte mycí prostøedek (viz níe). 4. Naplòte koe (viz Plnìní koù) a zavøete dvíøka. 5. Otáèením otoèného volièe ve smìru hodinových ruèièek nastavte poadovaný druh mytí dle nádobí a stupnì jeho zneèitìní (viz tabulka programù). 6. Zvolte volitelné funkce mytí (viz níe). 7. Uveïte myèku do èinnosti stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ: Uslyíte potvrzující pípnutí. Kontrolky PRÙBÌHU CYKLU signalizují stav programu: Pøedmytí, mytí, oplachování, suení. 8. Po ukonèení mytí uslyíte tøi krátké akustické signály a uvidíte blikat kontrolku SUENÍ. 9. Vypnìte zaøízení stisknutím tlaèítka ZAPNOUTVYPNOUT, zavøete kohoutek pøívodu vody a odpojte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. 10. Otevøete dvíøka a pøed vyjmutím nádobí vyèkejte nìkolik minut, abyste se vyhnuli monému popálení. Vylote koe poèínaje spodním koem. Zmìna probíhajícího programu Kdy byl zvolen nesprávný program, je moné jej bezprostøednì po startu zmìnit: Drte stisknuté tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ po dobu 4 sekund. Po jednom dlouhém a tøech krátkých pípnutích zhasne kontrolka PRÙBÌHU CYKLU: Otáèením otoèného volièe proti smìru hodinových ruèièek zvolte nový program a spuste jej stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ. Pøidání nádobí Stisknìte tlaèítko ZAPNOUT/VYPNOUT a otevøete dvíøka; dávejte pøitom pozor na unikající páru. Následnì vlote nádobí. Znovu stisknìte tlaèítko ZAPNOUT-VYPNOUT: Dojde k obnovení cyklu. Náhodné pøeruení Kdy bìhem mytí dojde k otevøení dvíøek nebo kdy dojde k pøeruení dodávky elektrické energie, mytí bude pøerueno. Pøi zavøení dvíøek nebo po obnovení dodávky elektrické energie bude mytí pokraèovat z bodu, ve kterém bylo pøerueno. Dávkování mycího prostøedku Dobrý výsledek mytí závisí také na správném dávkování mycího prostøedku doporuèeného výrobcem. Pøi pøekroèení doporuèeného mnoství nedojde ke zvýení úèinnosti mytí, ale pouze k vyímu zneèitìní ivotního prostøedí. nádobka A: Mycí prostøedek pro mytí nádobka B: Mycí prostøedek pro pøedmytí 1. Stisknutím tlaèítka D otevøete kryt C. B 2. Nadávkujte mycí prostøedek; konzultujte Tabulku programù: prákový: nádobky A a B. ve formì tablet: nádobka A a dno mycího prostoru - kdy program vyaduje C pouití 1 tablety, vlote ji do nádobky A a zavøete kryt; kdy vyaduje pouití 2 tablet, polote druhou na dno mycího prostoru.

9 3. Odstraòte zbytky mycího prostøedku z okrajù nádobky a zavøete kryt a po zacvaknutí. D A Volitelné funkce mytí Extra suení* Abyste docílili dokonalého osuení, stisknete tlacítko EXTRA SUENÍ jete pred volbou programu. Delí zvukový signál potvrdí aktivaci této volitelné funkce, zatímco krátký zvukový signál potvrdí její zruení.! Pri pouití extra suení trvají programy déle. * Pouze u nìkterých modelù. 18 Programy Tabulka programù! Myèky nádobí Ariston jsou vybaveny systémem automatického èitìní filtrù, který mùe prodlouit dobu trvání programù.! PROGRAMY AUTO: tento model myèky nádobí je vybaven speciálním snímaèem, schopným vyhodnotit stupeò zneèitìní a nastavit co nejúèinnìjí a nejúspornìjí druh mytí. Doba trvání programu auto se mùe mìnit následkem zásahu snímaèe. CS Indikace k volbì programu Program prákový Mycí prostøedek (A) = nádobka A (B) = nádobka B tekutý ve formì tablet 1 (A) 1 (na dno vnitøního prostoru) Pøedmytí Suení Doba trvání p rogramu (tole rance ±10%) h. min. Silnì zneèitìné nádo bí a hrnce (nevhodný pro choulostivé nádobí) Bìnì zneèitìné nád obí a hrnce. Standardn í denní program. Intenzivní mytí 30 g (A) 5 g (B) 30 ml (A) 5 ml (B) 2:05' 30 g (A) Bìné mytí 30 ml (A) 1 (A) 1:45 Ekologické mytí pøi níz ké energetické spotøeb ì, vhodný pro nádobí a hrnce. Úsporný a rychlý mycí cyklus, pouívaný u mí rnì zneèitìného nádo bí ihned po pouití. Pøedbìné mytí, kdy s e oèekává doplnìní ná plnì po dalím jídle. 25 g (A) 5 g (B) Eko 25 g (A) Rychlé mytí 25 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) 2:25 25 ml (A) 30' 12' Namáèení Rychlý a úsporný cykl us, vhodný pro choulo stivé nádobí pøi vysoký ch teplotách, bezprostø ednì po jeho pouití. Odliný zpùsob mytí v e dvou koích: Jemné mytí v horním koi pro sklo a sklenice, intenzi vní mytí pro hrnce ve s podním koi. 25 g (A) Choulostivé 25 ml (A) 1 (A) 1:38' 25 g (A) 5 g (B) mytí Duo Wash 25 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) 1:48 Poznámka K usnadnìní dávkování mycího prostøedku je tøeba vìdìt, e: 1 kuchyòská líce = 15 gramù práku = pøiblinì 15 ml tekutiny 1 kuchyòská lièka = 5 gramù práku = pøiblinì 5 ml tekutiny 19 Letidlo a regeneraèní sùl CS! o tvrdosti vody je moné získat u organizace zabývající se dodávkou pitné vody. 1. Odroubujte uzávìr nádobky. 2. Otáèejte ipkou na hrdle (viz obrázek) smìrem k + nebo smìrem k ; vycházejte z údajù v tabulce: Tvrdost vody dh 0-10 Dávkování letidla Letidlo usnadòuje suení nádobí tím, e voda kloue z povrchu, a proto na nádobí nezùstávají zbytky ani skvrny. Nádobka na letidlo se plní: Dle potøeby, po vizuální kontrole prostøednictvím optické kontrolky (H). Kontrolka svìtlá: Pøidat letidlo; Kontrolka tmavá: Dostatek letidla; kdy na ovládacím panelu bliká kontrolka CHYBÌJÍCÍ LETIDLO*; 1. Nalijte letidlo, tak, aby nepøeteklo. Dojde-li F k tomu, oèistìte jej G houbou. 3. Pravidelnì èistìte filtry.! Nechte pootevøená dvíøka. 21 Opatøení a rady CS! Zaøízení byla navreno a vyrobeno v souladu s platnými mezinárodními bezpeènostními pøedpisy. Tato upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a je tøeba si je pozornì pøeèíst. Podrobnìjí informace týkající se správného zpùsobu vyøazení elektrospotøebièù z provozu mohou jejich dritelé získat tak, e se obrátí na navrenou veøejnou instituci nebo na prodejce. Základní bezpeènostní pokyny Toto zaøízení bylo navreno výhradnì pro neprofesionální pouití v domácnosti. Zaøízení mohou pouívat pouze dospìlé osoby na mytí nádobí v domácnosti podle pokynù uvedených v tomto návodu. Zaøízení nesmí být nainstalováno venku, a to ani v pøípadì, e by se jednalo o místo chránìné pøed nepøízní poèasí, protoe je velmi nebezpeèné vystavit jej pùsobení detì a bouøí. Nedotýkejte se myèky nádobí bosýma nohama. Nevytahujte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu tahem za kabel, ale uchopením za zástrèku. Pøed provedením operací èitìní a údrby je tøeba zavøít kohoutek pøívodu vody a odpojit zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu.

10 Powered by TCPDF ( Pøi výskytu poruchy se v ádném pøípadì nepokouejte o opravu vnitøních èástí zaøízení. Nikdy se nedotýkejte rezistoru. Neopírejte se o otevøená dvíøka a nesedejte si na nì. Mohlo by dojít k pøevrácení zaøízení. Udrujte mycí prostøedek a letidlo mimo dosah dìtí. Obaly nejsou hraèky pro dìti! Jak uetøit a brát ohled na ivotní prostøedí etøení vodou a energií Uvádìjte myèku nádobí do chodu pouze tehdy, kdy je naplnìna. Bìhem èekání na naplnìní zaøízení zabraòte vzniku nepøíjemného zápachu pouitím cyklu Namáèení (viz Programy). Zvolte program vhodný pro druh nádobí a stupeò zneèitìní; konzultujte Tabulku programù: - pro bìnì zneèitìné nádobí pouijte program Eko, který zaruèuje nízkou spotøebu energie a vody. - pøi mením mnoství nádobí pouijte volitelnou funkci Polovièní náplò (viz Uvedení do èinnosti a pouití). V pøípadì, e váe smlouva na dodávku elektrické energie pøedpokládá pouívání èasových pásem pro etøení elektrickou energií, provádìjte mytí v èasových pásmech se sníenou sazbou. P ø í vo d ní ha d ic e j e o h n u t á ( v i z I n s t a l a c e ). P r o g r a m j e t ì ne sk o nè i l. V yp o u t ì c í ha d ic e j e o h n ut á ( v i z In s t a l a c e ). O d p a d o v é p o t r u b í u m y v a d la j e u c p a né. F i lt r j e u c p á n z b y t k y j í d la. Nádobí naráí vzájemnì o sebe nebo o ostøikovací ramena. Myèka nevypoutí vodu. Myèka je hluèná. C h yb í r e g e ne r a è ní s ù l ne b o j e j í na st a ve n í ne o d p o ví d á t v r d o st i p o u í va n é vo d y ( v i z L e t i d l o a s ù l ). Na nádobí a na sklenicích U z á vì r ná d o b k y na s ù l n e ní d o b ø e uz a vø e n. jsou viditelné nánosy vodního L e t id lo b yl o sp o t ø e b o vá no ne b o j e ho d á vk o v á ní n e n í kamene nebo bílý povlak. d o st a t e è né. N á d o b í j e z a n t ia d h e z i v n í h o m a t e r iá l u. Na nádobí a na sklenicích je vidìt bílé zbytky nebo m odrý povlak. R e g u la c e le t id l a ne o d p o ví d á p o t ø e b ì. Nádobí je málo suché. D á vk o vá ní le t id la j e na d b yt e è n é. L e t id lo b yl o sp o t ø e b o vá no ne b o j e ho d á vk o v á ní n e n í d o st a t e è né. ( v i z L e t i d l o a s ù l ). B y l z v o le n p r o g r a m b e z s u š e n í. Nádobí není dostateènì èisté. K o š e j so u p ø í li n a p l nì né ( v i z P l n ì n í k o ù ). N á d o b í ne ní d o b ø e r o z m í st ì no. O st ø ik o va c í r a m e na s e ne m o ho u p o h yb o va t v o l nì. M yc í p r o g r a m j e p ø í l i m í r ný ( v i z P r o g r a m y ). M yc í p r o st ø e d e k ne ní v ho d n ì d á vk o vá n n e b o ne n í v ho d ný (viz U vedení do c hodu a pou ití). F i lt r j e š p i n a v ý n e b o u c p a n ý ( v i z Ú d r b a a p é è e ). C h yb í r e g e ne r a è ní s ù l ( v i z L e t i d l o a s ù l ). O t e vø e t e k o ho ut e k a z a ø í z e n í b ud e u v e d e n o d o c h o d u v p r ù b ì h u n ì k o lik a m á lo m i n ut. Došlo k zablokování zaøízení následkem chybìjícího zásahu po pípnutích. Vypnìte zaøízení tlaèítkem ZAPNOUT-VYPNOUT, otevøete kohoutek pøívodu vody a po 20 sekundách znovu zapnìte stisknutím stejného tlaèítka. Opìt nastavte mycí program a spuste zaøízení. Alarm zavøe né ho k o ho u t k u p ø í v o d u v o d y (je slyšet krátká pípnutí) ( b l ik á d r u há ( 2 ) a t ø e t í ( 3 ) k o n t r o lk a z p r a v a ). A l a r m uc p a n ý c h f i l t r ù (bliká druhá (2 ) a ètvrtá (4 ) kontrolka zprava). Alarm poruc hy elektrické ho ve ntilu pøívo d u vody (bliká tøetí (3 ) kontrolka zprava). V yp nì t e z a ø í z e ní st i sk n ut í m t la è í t k a Z A P N O U T - V Y P N O U T a v yè i st ì t e f i lt r y ( v i z Ú d r b a ) ; p o t é z a ø í z e ní z no v u z a p n ì t e s t i s k n u t í m s t e j né ho t la è í t k a. O p ì t n a s t a vt e m y c í p r o g r a m a sp u s t e z a ø í z e ní. Vypnìte zaøízení stisknutím tlaèítka ZAPNOUT-VYPNOUT a znovu jej zapnìte po uplynutí jedné minuty. Kdy alarm pøetrvává, zavøete kohoutek pøívodu vody, abyste zabránili vytopení, vytáhnìte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu a obrate se na Servisní slubu.

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL Polski, 1 C S T R Èesky, 13 Türkçe, 25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis urz¹dzenia, 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LST 328 LST 329 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LST 328 LST 329 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA Polski, 1 LST 328 LST 329 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia dotycz¹ce pierwszego mycia Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ Èeský,13 SK Slovenský,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ AQXXF 129 H Èeský,13 HU Magyar,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis maszyny,

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

,25 25

,25 25 DWI10L6 ( PL) 11 13 13...14...14 15 15 16 17 17 18...20 20 21 22 23...24...24,25 25...26 1 2 3 4 5 6 7 1h 1. Przycisk ON/OFF: Do włączania i wyłącznia urządzenia. 2. Przycisk wyboru programów: Naciśnij

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Italiano, 1 English,11 Français, 21

Italiano, 1 English,11 Français, 21 Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA I GB F Italiano, 1 English,11 Français, 21 E P Spis treœci Instalowanie, 52 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 53-54 Panel

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

CK-CKE COMPACT. ekspres do kawy 0-501-673-150

CK-CKE COMPACT. ekspres do kawy 0-501-673-150 COMPACT CK-CKE ekspres do kawy Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu przyjmujemy pod ni ej wymienionymi numerami telefonów: dla dzwoni¹cych z 0-801-673-150 telefonów stacjonarnych dla dzwoni¹cych

Bardziej szczegółowo

Siena. ekspres do kawy 0-501-673-150

Siena. ekspres do kawy 0-501-673-150 Siena ekspres do kawy Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu przyjmujemy pod ni ej wymienionymi numerami telefonów: dla dzwoni¹cych z 0-801-673-150 telefonów stacjonarnych dla dzwoni¹cych

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 2-3 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 2-3 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK Polski, I K.B I K.B IX I.B I.B IX I 6 K.B I 6 K.B IX I 6 KC.B I 6 KC.B IX I.B TD I.B IX TD IE 6K.B TD IE 6K.B IX TD I K.B IX CR I K.A I K.A IX Spis treœci Instalacja, - Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o.

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o. INSTRUKCJA U YCIA MO-03 WYTWÓRCA IMPORTER Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy Sp. z o.o. 15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A tel./fax (85) 73-24-622, 73-24-099

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA Polski BCB 313 AA VE I/HA Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Opis urz¹dzenia, 3-4 Widok ogólny Panel kontrolny Uruchomienie i u ytkowanie, 5-6-7-8

Bardziej szczegółowo

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści DIFP 48M ZMYWARKA

Instrukcja obsługi. Spis treści DIFP 48M ZMYWARKA Instrukcja obsługi ZMYWARKA PL CS HU Spis treści Polski, 1 Česky, 13 Magyar, 25 Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia

Bardziej szczegółowo

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900 Instrukcja Obs³ugi BM8900 STOP USB PLAY/ PAUSE REPEAT FB FF USB Power Mikser BM8900 Spis treœci Specyfikacje Spis treœci--------------------------------------------------- 1 Wa ne informacje dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 127413 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Monta, pierwsze uruchomienie i konserwacja mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 7 719 001 570 Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Objaœnienia symboli 1. Dane osprzêtu 3 1.1 Opis 3 1.1.1 Zastosowanie 3 1.1.2 Zakres dostawy 4 1.2 Opis

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Instrukcja montażu Przygotowanie do instalacji Położenie instalacyjne zmywarki powinno być bliżej istniejącego wlotu i przewodów spustowych oraz kabla zasilania. Należy

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Instrukcja U ytkownika SPIS TREŒCI KONFIGURACJA defibrylatora samaritan PAD Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD 3 Wyposa enie dodatkowe defibrylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LFB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 54

Instrukcja obsługi. Spis treści LFB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 54 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 53 LFB 5B019 Spis treści Karta produktu, 54 Zalecenia i środki ostrożności, 55 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja i serwis,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 32-33 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 32-33 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK DK Dansk, NO SE Norsk, Svenska, Spis treœci Instalacja, Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa Polski, Opis urz¹dzenia, Widok ogólny Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LFF 8M121 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LFF 8M121 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA PL Polski, 1 CS Česky,15 RO Românã, 29 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska PL Instalacja

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER pl Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników ED/EK firmy STÖBER jako elementów

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

STP364. EAN13: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty

STP364. EAN13: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, klasa A++, funkcja profesjonalnego zmywania, możliwość podłączenia jednofazowego lub trójfazowego EAN13: 8017709170899 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 70 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 cm FDW 614 DTS 3B A++ 74 FDW 612 EHL A 74 45 cm FDW 410 E8P A+ 74 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 71 ZMYWARKI FRANKE NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie naczyń w zmywarce

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI ZK20/11R http://pl.yourpdfguides.com/dref/656871

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI ZK20/11R http://pl.yourpdfguides.com/dref/656871 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 22 - Szafa 2D przesuwana. Indeks wyrobu: PRO-016-2201. Data : 30-04-2013. Producent:

MADRAS. TYP 22 - Szafa 2D przesuwana. Indeks wyrobu: PRO-016-2201. Data : 30-04-2013. Producent: MADRAS TYP 22 - Szafa 2D przesuwana Indeks wyrobu: PRO-016-2201 Data : 30-04-2013 2000mm 635mm 1650mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

LP364XS Nowość. EAN13: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Odkryty panel sterowania

LP364XS Nowość. EAN13: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Odkryty panel sterowania LP364XS Nowość Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A++, powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców EAN13: 8017709182434 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia J ZYK POLSKI Przed przystàpieniem do instalowania i u ytkowania urzàdzenia nale y uwa nie przeczytaç poni sze instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Panel sterowania Wskaźnik prędkości nawiewu Duża wilgotność (75%) Średnia wilgotność (65%) Mała wilgotność (50%) Wskaźnik wilgotności Wskaźnik odszraniania Wskaźnik pełnego zbiornika

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

LVS432BIT Nowość. Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++,

LVS432BIT Nowość. Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, LVS432BIT Nowość Zmywarka wolnostojąca z panelem odkrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, EAN13: 8017709228972 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Biały Odkryty panel sterowania Szerokość:

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści PFK 7M4 ZMYWARKA

Instrukcja obsługi. Spis treści PFK 7M4 ZMYWARKA Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 Spis treści Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia Dane techniczne Ecodesign Regulation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści DFP 58B1 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści DFP 58B1 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3-4 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja i serwis, 5-6 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacze Powietrza DS 64 94 134 164

Oczyszczacze Powietrza DS 64 94 134 164 Oczyszczacze Powietrza DS 64 94 134 164 MODELE ŒCIENNE Prace badawcze dowiod³y, e bezpoœredni wp³yw na nasze zdrowie wywiera powietrze, którym oddychamy. Elektrostatyczny oczyszczacz powietrza zosta³ zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

BLV2O-2. Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++

BLV2O-2. Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++ Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++ EAN13: 8017709166823 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania ze stali nierdzewnej Drzwi oraz obudowa w kolorze pomarańczowym

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

STLA865A. 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: OPIS URZĄDZENIA

STLA865A. 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: OPIS URZĄDZENIA 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: 8017709151225 OPIS URZĄDZENIA Zmywarka do kuchni bez cokołów i uchwytów (drzwi o wys.840-885 mm) Automatyczny system

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602

Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602 Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602 INSTRUKCJA OBS UGI z Kart¹ Gwarancyjn¹ Aktualna dla egzemplarzy zakupionych po: 01.01.2013 r. panel obs³ugowy zespó³ napêdowy zbiornik górny zbiornik dolny

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Połączenia hydrauliczne

Instalacja. Połączenia hydrauliczne Instalacja W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie w pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu. Połączenia hydrauliczne Przystosowanie instalacji hydraulicznej powinno być

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

DFG 15B1. Instrukcja obsługi. PL Polski

DFG 15B1. Instrukcja obsługi. PL Polski DFG 15B1 Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 2-3 Serwis Techniczny, 3 Karta produktu, 4 Instalacja, 5-6 Opis urządzenia, 7 Sól regeneracyjna

Bardziej szczegółowo

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przechowywać niniejszą instrukcję do wglądu. ZASTOSOWANIE: Linie: serwisowe, elektroniczne,

Bardziej szczegółowo

ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24

ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24 ESF 8540ROX CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

Instalacja. * Tylko w niektórych modelach. UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE!

Instalacja. * Tylko w niektórych modelach. UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE! Instalacja W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie w pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu. Połączenia hydrauliczne Przystosowanie instalacji hydraulicznej powinno być

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ. 321 i 322. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.

INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ. 321 i 322. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer. INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ 321 i 322 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl 321_322_166K.p65 1 SZANOWNY KLIENCIE! Odkurzacze nasze s¹ produkowane od

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo