Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/ Dokument opracowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Poznań-Warszawa, czerwiec 2003r.

2 Program na lata TWORZENIE MECHANIZMÓW I STRUKTUR ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE SPIS TREŚCI: /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/ I. WPROWADZENIE...3 II. CZĘŚĆ OGÓLNA 2.1 Wstęp Cele Programu Finansowanie realizacji zadań Programu Monitorowanie realizacji zadań Programu.17 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 3.1. ZADANIE 1. Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym Cele prac Zakres prac Uzasadnienie ZADANIE 2. Adaptacja i wdrażanie standardów w zakresie elektronicznej gospodarki Cele prac Zakres prac Uzasadnienie ZADANIE 3. Przygotowanie i wdrożenie Elektronicznej Platformy Wspomagania Handlu - ehandel Cele prac Zakres prac Uzasadnienie Komponenty platformy ZADANIE 4. Upowszechnianie wiedzy na temat elektronicznej gospodarki Cele prac Zakres prac Uzasadnienie.42 WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH W TABELACH ORAZ TEKŚCIE: UE Unia Europejska ILiM Instytut Logistyki i Magazynowania IM Instytut Morski MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MNiI Ministerstwo Nauki i Informatyzacji MI Ministerstwo Infrastruktury PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 6 PR 6 Program Ramowy Unii Europejskiej SP Sektor prywatny MSP małe i średnie przedsiębiorstwa EAN UCC EAN International and The Uniform Code Council, Inc. B2B business to business B2C business to customer TEDIM Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management 2

3 TWORZENIE MECHANIZMÓW I STRUKTUR ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/ I. WPROWADZENIE. Program stanowi realizację celu głównego nr 3 Stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych, określonego w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2001 dokumencie epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata Czas trwania programu przewidziany został na lata Wiodącym wykonawcą Programu jest resortowa jednostka badawczorozwojowa Instytut Logistyki i Magazynowania. W realizację poszczególnych zadań zaangażowane będą również konsorcja złożone z jednostek naukowych, podmiotów gospodarczych, organów administracji rządowej i samorządowej, przy założeniu współfinansowania kosztów ich wykonania. Organem odpowiedzialnym za opracowanie, monitorowanie i nadzór nad realizacją Programu jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Cele określone w Programie są zgodne z priorytetami wynikającymi z następujących dokumentów: - epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata w zakresie: - dostosowania metodologii badań statystycznych do wymagań Unii Europejskiej i OECD w zakresie gospodarki elektronicznej oraz rynku opartego na technice teleinformatycznej, uwzględniającej propozycje sformułowane w dokumencie eeurope An Information Society for All oraz innych odpowiednich dokumentach UE, - rozwijanie współpracy instytucji badawczych i przedsiębiorców ukierunkowanej na powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach niszowych technik teleinformatycznych, - wspieranie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej, - przygotowanie programu szkoleniowego o zasięgu ogólnokrajowym, stymulującego zakładanie małych przedsiębiorstw świadczących usługi związane z wykorzystaniem możliwości Internetu, a także podnoszenie 3

4 kwalifikacji zawodowych pracowników z zakresu technik teleinformatycznych, - opracowanie i wdrożenie Teleinformatycznego Systemu Promocji Eksportu. - Narodowy Plan Rozwoju oraz Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki - działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych. - Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska (projekt przyjęty przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej) - punkt 6 Handel elektroniczny, w ramach celu B Tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie. - Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa - priorytet Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. - Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 r. - dostosowanie gospodarki narodowej do wymagań globalnej gospodarki elektronicznej poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących gospodarki elektronicznej, - rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu i wzrost jego innowacyjności w celu poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki wobec globalnej gospodarki elektronicznej, - zapewnienie wsparcia sektora nauki dla gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego w celu lepszego wykorzystania szans i minimalizacji zagrożeń. Rozwój infrastruktury dla nauki. - Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw - usprawnienie dostępu w trybie on-line, - skuteczne modele handlu elektronicznego oraz wsparcie dla małych przedsiębiorstw na najwyższym poziomie, - kształcenie i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, - zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw. 4

5 - eeurope Go digital w zakresie: - action line 2 - Przechodzenie do handlu elektronicznego i podejmowanie aktywności gospodarczej w tym obszarze, - action line 3 - Stworzenie programów szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie technik teleinformatycznych. - eeurope+ A Co-operative effort to implement the information society in Europe (plan działania sporządzony przez kraje kandydujące przy wsparciu Komisji Europejskiej) w następujących zakresach: - programy szkoleniowe dające pracownikom możliwości zdobywania kwalifikacji w procesie nauczania trwającym całe życie, - praca w gospodarce opartej na wiedzy, - powszechny udział w gospodarce opartej na wiedzy, - przyspieszenie handlu elektronicznego, - udostępnienie on-line istotnych danych o znaczeniu publicznym, w tym informacji administracyjnych oraz prawnych. - eeurope 2002: An information society for all. - stymulacja wykorzystania Internetu poprzez przyspieszenie rozwoju handlu elektronicznego - weryfikacja i modyfikacja otoczenia prawnego - eeurope 2005: An information society for all. - dynamiczne środowisko dla handlu elektronicznego - 6 Ramowy Program Badawczy Unii Europejskiej. - technologie społeczeństwa informacyjnego, - obywatele i rządzenie w społeczeństwie opartym na wiedzy. 5

6 II. CZĘŚĆ OGÓLNA Wstęp Rozwój społeczeństwa informacyjnego tworzy nowy rodzaj otoczenia gospodarki, który w zasadniczy sposób zmienia styl życia, nauki oraz pracy. Następujące zmiany związane z wykorzystaniem technik teleinformatycznych sprzyjają tworzeniu rynków elektronicznych oraz przekształcają strukturę i sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Powstająca gospodarka elektroniczna uważana jest za najbardziej perspektywiczną koncepcję rozwoju gospodarczego oraz szansę zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności i efektywności. Przyczynia się ona do dynamicznego rozwoju sektora usług informatycznych oraz opracowania nowych modeli biznesowych, innowacyjnych metod pracy oraz handlu, a przez to do tworzenia nowych zawodów i miejsc pracy. Doświadczenia innych państw wskazują, że rozwój gospodarki elektronicznej w krajach wysokorozwiniętych wspierany jest powszechnie polityką państwa wyznaczającą priorytety rozwojowe oraz przyspieszającą procesy wdrażania rozwiązań gwarantujących nowoczesność i konkurencyjność gospodarek. Zgodnie z zasadą subsydiarności dostrzega się bowiem, że działania poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz mechanizmy wolnego rynku nie są skuteczne w wystarczającym stopniu. W szczególności małe i średnie firmy nie dysponują wystarczającym potencjałem wiedzy oraz kapitałem by samodzielnie włączyć się w korzyści tzw. nowej gospodarki. Unia Europejska oraz wysokorozwinięte państwa aktywnie wspierają udział małych i średnich przedsiębiorstw w globalnej gospodarce elektronicznej oraz tworzą niekomercyjne rozwiązania, sprzyjające kojarzeniu i współpracy partnerów biznesowych. Rozwój e-gospodarki jest postrzegany jako jeden z kluczowych elementów strategii wzmacniania pozycji europejskiej gospodarki w świecie. Również polski rząd przyjął dokument pn. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w którym określił zadania związane z rosnącym zastosowaniem technik teleinformatycznych w gospodarce oraz innych dziedzinach życia społecznego. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz postęp w zakresie systemów informatycznych, nie gwarantuje ukierunkowanego i skoordynowanego rozwoju elektronicznej gospodarki, a zabezpiecza jedynie podstawę jej funkcjonowania. Postęp w elektronicznej gospodarce uzależniony jest w głównej mierze od umiejętności wykorzystania Internetu, co łączy się z koniecznością opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań prawnych, usług, oprogramowania oraz norm 6

7 i standardów, wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, administrację rządową i samorządową. Ważnym działaniem zmierzającym do usunięcia negatywnych skutków barier kapitałowych w dostępie sektora MSP do elektronicznych rynków i nowoczesnych rozwiązań dystrybucyjno-logistycznych jest zbudowanie i funkcjonowanie, przewidzianej niniejszym Programem, Elektronicznej Platformy Wspomagania Handlu ehandel. Innym czynnikiem postępu w tym zakresie będzie upowszechnianie wiedzy o e-gospodarce i rozwiązaniach z zakresu tzw. wolnego oprogramowania, co zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw stymulować będzie wykorzystanie sieci teleinformatycznych, efektywność oraz rozwój i konkurencyjność na globalnych rynkach poprzez wzmocnienie kooperacji między nimi Cele Programu Cel strategiczny: Poprawa konkurencyjności gospodarki w wyniku dostosowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw do wymagań globalnej gospodarki elektronicznej. Osiągnięcie powyższych celów nastąpi poprzez realizację następujących zadań: 1. Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym. 2. Adaptacja i wdrażanie standardów w zakresie elektronicznej gospodarki. 3. Przygotowanie i wdrożenie Elektronicznej Platformy Wspomagania Handlu ehandel. 4. Upowszechnianie wiedzy na temat elektronicznej gospodarki Finansowanie realizacji zadań Programu Finansowanie Programu realizowane będzie ze środków publicznych i prywatnych. Przewiduje się możliwość dofinansowania realizacji zadań w części badawczej (badania naukowe i prace rozwojowe) ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w formie projektów celowych, celowych zamawianych lub 7

8 projektów badawczych na zasadach konkursu wniosków. Zakłada się również możliwość dofinansowania prac badawczo-rozwojowych ze środków będących w dyspozycji jednostek naukowych w ramach prowadzonej przez nie tzw. działalności statutowej. Istotnym źródłem dofinansowania Programu będą środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych. Przewiduje się, że do realizacji wielu zadań włączą się bezpośrednio przedstawiciele sektora prywatnego, dostarczając niezbędnej wiedzy i technologii, głównie w obszarze rozwiązań informatycznych oraz komplementarnych produktów stanowiących elementy środowiska tworzącego Platformę ehandel (platformy transakcyjne, giełdy towarowe, portale informacyjne, itp.). Pozwoli to na organizację konsorcjów konsolidujących sektor badawczo-rozwojowy, którego przedstawicielem jest Instytut Logistyki i Magazynowania z sektorem prywatnym, co w efekcie końcowym przyczyni się do osiągnięcia założonych celów. Po zakończeniu realizacji Programu przewiduje się dalsze funkcjonowanie niektórych rozwiązań na zasadach samofinansowania. Dotyczy to głównie takich elementów jak: Elektroniczny Katalog Produktów i Usług oraz podmiotów gospodarczych, Elektroniczna Platforma Logistyczna. Dla pozostałych elementów zostaną wypracowane indywidualne zasady działania oparte między innymi na sponsoringu. Do nich można zaliczyć m. in. takie komponenty jak: elektroniczna platforma prezentacji i kojarzenia ofert handlowych funkcjonująca w ramach globalnego programu wymiany informacji handlowej GTPNet, Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych wykorzystywanych w procesach biznesowych, Baza Wiedzy z obszaru e-gospodarki. Poniżej przedstawione zostało zestawienie kosztów realizacji i źródeł finansowania Programu. 8

9 Źródła pokrycia zapotrzebowania na środki finansowe w latach Środki finansowe całkowite zapotrzebowanie w PLN tys. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej W tym poprzez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Ministerstwo Infrastruktury / Instytut Morski Środki UE 2 Instytut Logistyki i Magazynowania Sektor Prywatny tys tys tys. 950 tys tys tys tys. 1) Pokrycie zapotrzebowania za pośrednictwem PARP dotyczy tylko roku ) Środki z funduszy strukturalnych UE będą możliwe do pozyskania jako źródła finansowania od dnia uzyskania przez RP członkostwa w Unii Europejskiej. Zakres finansowania zadań w latach Lp. Nazwa zadania Całkowity koszt realizacji [PLN] 1. Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie tys. ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym 2. Opracowanie i wdrażanie standardów w zakresie tys. elektronicznej gospodarki 3. Adaptacja i wdrożenie Elektronicznej Platformy tys. Wspomagania Handlu ehandel 4. Upowszechnienie wiedzy na temat elektronicznej tys. gospodarki SUMA tys. 9

10 HARMONOGRAM I KOSZTY PRAC DLA ZADANIA NR. 1 Nr Zadanie 1. Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym. 1.1 Dostosowanie metodologii badań statystycznych do wymagań Unii Europejskiej i OECD w zakresie e-gospodarki 1.2 Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania sektora e-gospodarki 1.3 Analiza e-strategii polskich przedsiębiorstw i ich wpływu na działalność i osiągane wyniki 1.4 Monitoring i określanie warunków rozwoju e-gospodarki w Polsce w zakresie ekonomiczno - społecznym, organizacyjnym, technicznym i prawnym w obszarach: a) przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo (B2B), b) przedsiębiorstwo konsument (B2C), c) przedsiębiorstwo administracja, d) administracja obywatel. 1.5 Opracowywanie i upowszechnianie raportów o stanie e-gospodarki w Polsce Jednostki realizujące/ współpracujące Wartość [tys. PLN] Koszt realizacji ILiM ILiM ILiM ILiM ILiM Razem Finansowanie Źródło finansowania 30 tys. / MGPiPS 1 20 tys. / ILiM 2 70 tys. / MGPiPS 1 30 tys. / ILiM 2 Termin realizacji 2003 ILiM 2 ILiM MNiI 3 MNiI 3 MNiI 3 40 tys. / MGPiPS 1 60 tys. / ILiM 2 50 tys. / MGPiPS tys. / ILiM 2 50 tys. / MGPiPS tys. / ILiM 2 50 tys. / MGPiPS tys. / ILiM 2 40 tys. / MGPiPS 1 60 tys. / ILiM 2 50 tys. / MGPiPS 1 50 tys. / ILiM 2 50 tys. / MGPiPS 1 50 tys. / ILiM Finansowanie z budżetu MGPiPS w ramach środków z MNiI przeznaczonych na działalność wspomagającą badania (DWB) 2 Finansowanie ze środków ILiM przeznaczonych na działalność statutową 3 Finansowanie z uwzględnieniem zasad obowiązujących w MNiI odnośnie realizacji projektów badawczych

11 HARMONOGRAM I KOSZTY PRAC DLA ZADANIA NR. 2 Nr Zadanie 2 Adaptacja i wdrażanie standardów w zakresie elektronicznej gospodarki 2.1 Określenie, opracowanie i bieżąca weryfikacja wymagań standaryzacyjnych w obszarze e-gospodarki oraz adaptacja istniejących standardów w obszarach: - dokumentów elektronicznych i procedur, - katalogów elektronicznych, - systemów automatycznej identyfikacji danych. 2.2 Pilotażowe wdrożenia przyjętych standardów i rozwiązań w obszarach: - wykorzystania dokumentów elektronicznych i procedur, - funkcjonowania elektronicznych katalogów dedykowanych dla platform elektronicznego handlu, - systemów automatycznej identyfikacji danych w otwartych łańcuchach dostaw. 2.3 Upowszechnianie przyjętych standardów poprzez kreowanie i koordynowanie gremiów promujących standaryzację, materiały promocyjne, seminaria, itp. Jednostki realizujące/ współpracujące ILiM/PKN 4 / MGPiPS, IM Wartość [tys. PLN] Koszt realizacji Finansowanie Źródło finansowania ILiM MGPiPS (poprzez 5 PARP) / SP tys. / MGPiPS / SP 5 50 tys. / MI tys. / MGPiPS / SP 5 50 tys. / MI tys. / MGPiPS / SP 5 50 tys. / MI 6 ILiM, SP, IM SP 200 SP 250 SP 250 SP Razem MGPiPS (poprzez PARP) tys. / MGPiPS 50 tys. / MI 6 MGPiPS MGPiPS Termin realizacji Polski Komitet Normalizacyjny, realizacja zadań w zakresie zgodnym z przedmiotem działania tego organu określonym w przepisach szczególnych. 5 Prace przedstawicieli sektora prywatnego w tzw. grupach roboczych będą finansowane bezpośrednio przez firmy, które reprezentują. 6 Finansowanie ze środków Ministerstwa Infrastruktury przez Instytut Morski 11

12 HARMONOGRAM I KOSZTY PRAC DLA ZADANIA NR.3 Nr Zadanie 3 Opracowanie i wdrożenie Elektronicznej Platformy Wspomagania Handlu ehandel 3.1 Identyfikacja i analiza potrzeb informacyjnych dotyczących realizacji procesów handlowych oraz współpracy na styku administracja - obywatel, administracja-przedsiębiorstwo, jak również Polska UE 3.2 Opracowanie koncepcji Platformy ehandel Opracowanie zasad organizacyjnych i prawnych funkcjonowania Platformy Opracowanie projektu funkcjonalno-organizacyjnego prototypu Bazy Wiedzy o gospodarce z dostępem przez internet, zasilanej on-line z dziedzinowych baz danych (merytoryczny zasięg danych, agregacja i podział danych, standaryzacja interfejsów dostępu do danych, tworzenie, aktualizacja i pobieranie danych) Opracowanie projektu oprogramowania i projektu technicznego Bazy Wiedzy (technologia i topologia baz danych, struktura i relacje danych, funkcjonalność systemu zarządzania bazą danych, bezpieczeństwo i poziom dostępu do danych, administracja i przetwarzanie danych) Jednostki realizujące/ współpracujące Wartość [tys. PLN] ILiM Koszt realizacji [tys. PLN] Finansowanie Źródło finansowania Termin realizacji 250 Środki UE Środki UE Środki UE Środki UE Wykonanie oprogramowania Środki UE 300 Środki UE Środki UE w ramach SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki, Priorytet 1, Działanie 1.5, Poddziałanie (podane kwoty stanowią 75 % wartości działań, zgodnie z zasadami finansowania przedsięwzięć ze środków UE). 12

13 3.2.5 Budowa infrastruktury informatycznej na potrzeby Platformy Uruchomienie i eksploatacja platformy (obsługa techniczna i merytoryczna, napełnianie baz danych, bieżąca administracja) 3.3 Stworzenie i rozwój modułów aplikacyjnych Platformy Środki UE 8 Środki UE Środki UE Środki UE Stworzenie i rozwój infrastruktury informatycznej centralnego ILiM, SP elektronicznego katalogu dla potrzeb Platformy ehandel Budowa aplikacji obsługującej katalog elektroniczny tys. / ILiM tys. / SP 9 ILiM Implementacja w obrębie katalogu mechanizmów współpracy z platformami transakcyjnymi i Centralnym Repozytorium Wzorów ILiM 2003 Dokumentów Elektronicznych Budowa i uruchomienie infrastruktury środowiska informatycznego Środki UE Testowanie i wdrażanie przyjętych rozwiązań Bieżąca obsługa, napełnianie i dystrybucja danych zawartych w katalogu Rozwój funkcjonalny środowiska Trade Point Poznań (TPP) ILiM MGPiPS (poprzez PARP) 200 MGPiPS MGPiPS (poprzez PARP) MGPiPS MGPiPS MGPiPS Środki UE w ramach SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki, Priorytet 1, Działanie 1.5, Poddziałanie Współpraca z firmami branży teleinformatycznej. 13

14 Przeniesienie założeń funkcjonalnych związanych ze współpracą TPP z katalogiem elektronicznym i pozostałymi elementami platformy na środowisko aplikacyjne, tys. / MGPiPS (poprzez PARP) tys. / ILiM MGPiPS Budowa aplikacji obsługującej tematyczne serwisy informacyjne MGPiPS (poprzez 2003 PARP) Budowa aplikacji do prezentowania i kojarzenia ofert handlowych MGPiPS (poprzez 2003 PARP) Budowa systemów doradczych on-line MGPiPS Budowa, implementacja i obsługa systemu wspomagającego MGPiPS skonsolidowane zakupy 100 MGPiPS Bieżąca obsługa systemu TPP MGPiPS (poprzez PARP) 150 MGPiPS 150 MGPiPS 150 MGPiPS Budowa elektronicznej platformy logistycznej ILiM, SP 10 / MI Wirtualny Niemiecko - Polski Logistyczny System Brokerski EUREKA system wymiany informacji logistycznej pomiędzy Polską i Niemcami Sieć centrów logistycznych w rejonie Morza Bałtyckiego NeLoc system wymiany informacji logistycznej pomiędzy centrami logistycznymi zlokalizowanymi w rejonie Morza Bałtyckiego Budowa autostrady informacyjnej w rejonie Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu UE TEDIM tys. / MNiI 200 tys. / ILiM tys. / MNiI tys. / ILiM ILiM / MI tys. / MNiI 12 IM, ILiM / MI MI 250 MI MI tys. / ILiM Współpraca z firmami branży teleinformatycznej oraz branży logistycznej 11 Środki zabezpieczone w ramach realizowanego programu EUREKA 12 Środki zabezpieczone w ramach realizowanego programu INTERREG IIIB 13 Finansowanie ze środków INTERREG III oraz Ministerstwa Infrastruktury przez Instytut Morski 14

15 Opracowanie koncepcji oraz projektu funkcjonalno-organizacyjnego oraz informatycznego elementów platformy logistycznej z uwzględnieniem interfejsu wymiany danych z Internetową Platformą Morską tys. / ILIM 200 tys. / MNiI tys. / MNiI 15 Opracowanie modelu biznesowego MNiI Wykonanie oprogramowania SP Testowanie i uruchomienie systemu tys. / ILiM tys. / SP Budowa infrastruktury informatycznej i obsługa bieżącej eksploatacji systemu SP Budowa Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów ILiM, SP 16 Elektronicznych (CRWDE) Opracowanie założeń funkcjonalnych i techniczno-organizacyjnych dla CRWDE ILiM Budowa aplikacji obsługującej CRWDE MGPiPS (poprzez PARP) MGPiPS Testowanie i wdrożenie przyjętych rozwiązań MGPiPS (poprzez PARP) MGPiPS Bieżąca obsługa repozytorium MGPiPS (poprzez 2003 Razem PARP) MGPiPS MGPiPS MGPiPS Wykonanie interfejsu między platformami finansowane będzie ze środków Ministerstwa Infrastruktury 15 Finansowanie z uwzględnieniem zasad obowiązujących w MNiI odnośnie realizacji projektów badawczych 16 Współpraca z firmami sektora teleinformatycznego 15

16 HARMONOGRAM I KOSZTY PRAC DLA ZADANIA NR.4 Nr Zadanie 4 Upowszechnianie wiedzy na temat elektronicznej gospodarki 4.1 Utworzenie centrum kompetencyjnego w obszarze e- gospodarki powiązanego z POLLOCO Polskim Centrum Doskonałości w Zakresie Logistyki, zakup sprzętu dla środowiska zdalnego nauczania (distance learning) 4.2 Przygotowanie ogólnokrajowego programu szkoleniowego dla propagatorów e-gospodarki przygotowanie programu merytorycznego, stworzenie oprogramowania, przygotowanie programów multimedialnych i programów szkoleniowych 4.3 Wdrożenie programów szkoleń distance learning oraz prowadzenie szkoleń 4.4 Stworzenie i wdrożenie w ramach Krajowego Systemu Usług sieci inkubatorów wspierających działania w obszarze e-gospodarki oraz zarządzanie nimi Jednostki realizujące/ współpracujące Wartość [tys. PLN] Koszt realizacji Finansowanie Źródło finansowania ILiM Środki UE 5 PR UE Środki UE 5 PR UE 17 Środki UE 5 PR UE 17 Środki UE 5 PR UE 17 ILiM ILiM 500 MGPiPS 500 MGPiPS ILiM SP 500 SP SP 18 ILiM Środki UE 400 Środki UE Środki UE Promowanie i koordynacja implementacji dobrych praktyk ILiM Środki UE biznesowych 200 Środki UE Środki UE 19 Razem Termin realizacji Ramowy Program Badawczy Unii Europejskiej 18 Koszt szkoleń będą ponosić bezpośrednio ich uczestnicy, firmy sektora prywatnego będą mogły ubiegać się o refundację poniesionych wydatków na zasadach ogólnych (np. z funduszy PARP przeznaczonych na takie cele). 19 Środki UE w ramach SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki, Priorytet 1, Działanie 1 (podane kwoty stanowią 75 % wartości działań, zgodnie z zasadami finansowania przedsięwzięć ze środków UE). 16

17 2.4 Monitorowanie realizacji zadań Programu Koordynowanie działań i monitoring zaawansowania realizacji Programu prowadzić będzie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w oparciu o informacje przekazywane co 6 miesięcy z Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz przez wykonawców poszczególnych zadań. Na tej podstawie opracowane będą roczne raporty o stanie realizacji Programu, przedstawiane Radzie Ministrów. 17

18 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Zadanie 1 Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym Cel prac Określenie stanu obecnego, szans i barier rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce w aspektach: ekonomicznym, technicznym, prawnym i społecznym oraz opracowanie metodyki badań, skutecznie wspierającej proces monitoringu w tej dziedzinie Zakres prac Zadanie będzie zrealizowane w wyniku wykonania następujących prac: dostosowywanie metodologii badań statystycznych w zakresie e-gospodarki do wymagań Unii Europejskiej i OECD, określenie aktualnego stanu gospodarki elektronicznej w kraju na tle innych wysokorozwiniętych państw w aspekcie uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i technicznych, periodyczne (coroczne) badanie stanu gospodarki elektronicznej w kraju, określenie kierunków zmian oraz ocena zjawisk i mechanizmów rozwojowych, analiza mocnych i słabych stron polskich przedsiębiorstw i administracji w aspekcie rozwoju gospodarki elektronicznej, zwłaszcza w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, identyfikacja możliwości i sposobów lepszego włączenia krajowych przedsiębiorstw do Jednolitego Rynku, poprzez podniesienie ich konkurencyjności dzięki gospodarce elektronicznej, identyfikacja barier działalności przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej wynikających z wewnętrznych warunków ich funkcjonowania (np. bariery ekonomiczne małych i średnich przedsiębiorstw, przyzwyczajenia do dotychczasowych sposobów komunikacji i procedur zarządzania), identyfikacja barier działalności przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej wynikających z zewnętrznych warunków ich funkcjonowania (np. niepewność lub niedostosowanie prawa, słaba dostępność infrastruktury, a zwłaszcza szybkiego 18

19 Internetu poza obszarami miejskimi, brak wypracowanych standardów w elektronicznej gospodarce, brak kompatybilności systemów informatycznych wykorzystywanych we współpracujących przedsiębiorstwach), opracowywanie i upowszechnianie raportów dotyczących rozwoju gospodarki elektronicznej Uzasadnienie Zdobycie wiedzy o trendach, korzyściach i barierach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na funkcjonowanie i rozwój elektronicznej gospodarki w Polsce jest niezbędne dla podniesienia efektywności procesów jej modelowania i usprawniania. Wymaga to zarówno rozpoznania stanu wyjściowego, jak i systematycznego monitorowania. Badaniami, które będą miały charakter uzupełniający w stosunku do działań realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny (prowadzonych w ramach tzw. statystyki publicznej), objęte będą nie tylko podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych (przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, indywidualni użytkownicy Internetu), ale również otoczenie prawne i infrastruktura techniczna warunkująca rozwój e-gospodarki, a w szczególności handlu elektronicznego. Opracowanie stosownej metodyki badań i przygotowywanie na ich podstawie raportów, przy uwzględnieniu wymagań i zaleceń Unii Europejskiej oraz OECD, pozwoli na prowadzenie w przyszłości systematycznej obserwacji i oceny procesu implementacji nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki elektronicznej oraz informatyzacji przedsiębiorstw, w ujęciu krajowym oraz na tle innych państw. Dzięki przyjętej metodyce badawczej możliwe będzie bieżące aktualizowanie zestawu wskaźników, co pozwoli na ich wykorzystanie do oceny efektów i postępu prac związanych z realizacją priorytetów i inicjatyw w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, uruchamianych przez Unię Europejską, i w których uczestniczyć będzie Polska (obecnie jest to eeurope+ A co-operative effort to implement the Information Society in Europe, a w przyszłości eeurope An Information Society for All ). Niezależnie od sygnalizowanych potrzeb informacyjnych, monitoring gospodarki elektronicznej będzie podstawą stopniowego włączania badań e-gospodarki do statystyki publicznej, co stanowi jedno z zadań szczegółowych programu rządowego epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 19

20 Opracowane grupy wskaźników będą odnosiły się do poszczególnych stadiów wykorzystania narzędzi gospodarki elektronicznej. W zakresie badania tzw. gotowości, opisującym stan wyjściowy i możliwości wykorzystania technik teleinformatycznych w działalności gospodarczej prowadzony będzie m. in. pomiar takich wielkości jak: liczba przedsiębiorców wyposażonych w komputery wraz z podziałem na poszczególne sektory działalności przemysłowej i usługowej, liczba przedsiębiorców posiadających dostęp do Internetu, rodzaj połączenia z Internetem wykorzystywany przez przedsiębiorstwa (modemowy dial-up analogowy, łącze ISDN, szerokopasmowy dostęp do Internetu za pomocą technologii xdsl, inne metody dostępu szerokopasmowego w tym radiowe, satelitarne i energetyczne, telefonia bezprzewodowa), liczba przedsiębiorców wykorzystujących sieci LAN, intranet, ekstranet, liczba przedsiębiorców posiadających własne strony internetowe, bariery identyfikowane przez podmioty gospodarcze (koszty dostępu, brak kwalifikacji wśród personelu, brak spodziewanych korzyści dla przedsiębiorstwa poziom bezpieczeństwa informatycznego. Przedmiotem monitorowania indywidualnych użytkowników i gospodarstw domowych w kontekście gotowości do uczestniczenia w elektronicznej gospodarce będą : liczba telekomunikacyjnych ścieżek dostępu na 100 mieszkańców, poziom dostępu do łączy szerokopasmowych przez gospodarstwa domowe, odsetek populacji regularnie używający Internetu, liczba hostów internetowych na 1000 mieszkańców, liczba stron internetowych na 1000 mieszkańców, liczba bezpiecznych serwerów na 1 milion mieszkańców, liczba gospodarstw domowych wyposażonych w komputery, liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu, liczba osobistych elektronicznych rachunków bankowych i kart płatniczych. 20

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo