Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/ Dokument opracowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Poznań-Warszawa, czerwiec 2003r.

2 Program na lata TWORZENIE MECHANIZMÓW I STRUKTUR ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE SPIS TREŚCI: /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/ I. WPROWADZENIE...3 II. CZĘŚĆ OGÓLNA 2.1 Wstęp Cele Programu Finansowanie realizacji zadań Programu Monitorowanie realizacji zadań Programu.17 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 3.1. ZADANIE 1. Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym Cele prac Zakres prac Uzasadnienie ZADANIE 2. Adaptacja i wdrażanie standardów w zakresie elektronicznej gospodarki Cele prac Zakres prac Uzasadnienie ZADANIE 3. Przygotowanie i wdrożenie Elektronicznej Platformy Wspomagania Handlu - ehandel Cele prac Zakres prac Uzasadnienie Komponenty platformy ZADANIE 4. Upowszechnianie wiedzy na temat elektronicznej gospodarki Cele prac Zakres prac Uzasadnienie.42 WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH W TABELACH ORAZ TEKŚCIE: UE Unia Europejska ILiM Instytut Logistyki i Magazynowania IM Instytut Morski MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MNiI Ministerstwo Nauki i Informatyzacji MI Ministerstwo Infrastruktury PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 6 PR 6 Program Ramowy Unii Europejskiej SP Sektor prywatny MSP małe i średnie przedsiębiorstwa EAN UCC EAN International and The Uniform Code Council, Inc. B2B business to business B2C business to customer TEDIM Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management 2

3 TWORZENIE MECHANIZMÓW I STRUKTUR ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/ I. WPROWADZENIE. Program stanowi realizację celu głównego nr 3 Stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych, określonego w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2001 dokumencie epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata Czas trwania programu przewidziany został na lata Wiodącym wykonawcą Programu jest resortowa jednostka badawczorozwojowa Instytut Logistyki i Magazynowania. W realizację poszczególnych zadań zaangażowane będą również konsorcja złożone z jednostek naukowych, podmiotów gospodarczych, organów administracji rządowej i samorządowej, przy założeniu współfinansowania kosztów ich wykonania. Organem odpowiedzialnym za opracowanie, monitorowanie i nadzór nad realizacją Programu jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Cele określone w Programie są zgodne z priorytetami wynikającymi z następujących dokumentów: - epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata w zakresie: - dostosowania metodologii badań statystycznych do wymagań Unii Europejskiej i OECD w zakresie gospodarki elektronicznej oraz rynku opartego na technice teleinformatycznej, uwzględniającej propozycje sformułowane w dokumencie eeurope An Information Society for All oraz innych odpowiednich dokumentach UE, - rozwijanie współpracy instytucji badawczych i przedsiębiorców ukierunkowanej na powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach niszowych technik teleinformatycznych, - wspieranie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej, - przygotowanie programu szkoleniowego o zasięgu ogólnokrajowym, stymulującego zakładanie małych przedsiębiorstw świadczących usługi związane z wykorzystaniem możliwości Internetu, a także podnoszenie 3

4 kwalifikacji zawodowych pracowników z zakresu technik teleinformatycznych, - opracowanie i wdrożenie Teleinformatycznego Systemu Promocji Eksportu. - Narodowy Plan Rozwoju oraz Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki - działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych. - Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska (projekt przyjęty przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej) - punkt 6 Handel elektroniczny, w ramach celu B Tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie. - Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa - priorytet Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. - Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 r. - dostosowanie gospodarki narodowej do wymagań globalnej gospodarki elektronicznej poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących gospodarki elektronicznej, - rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu i wzrost jego innowacyjności w celu poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki wobec globalnej gospodarki elektronicznej, - zapewnienie wsparcia sektora nauki dla gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego w celu lepszego wykorzystania szans i minimalizacji zagrożeń. Rozwój infrastruktury dla nauki. - Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw - usprawnienie dostępu w trybie on-line, - skuteczne modele handlu elektronicznego oraz wsparcie dla małych przedsiębiorstw na najwyższym poziomie, - kształcenie i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, - zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw. 4

5 - eeurope Go digital w zakresie: - action line 2 - Przechodzenie do handlu elektronicznego i podejmowanie aktywności gospodarczej w tym obszarze, - action line 3 - Stworzenie programów szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie technik teleinformatycznych. - eeurope+ A Co-operative effort to implement the information society in Europe (plan działania sporządzony przez kraje kandydujące przy wsparciu Komisji Europejskiej) w następujących zakresach: - programy szkoleniowe dające pracownikom możliwości zdobywania kwalifikacji w procesie nauczania trwającym całe życie, - praca w gospodarce opartej na wiedzy, - powszechny udział w gospodarce opartej na wiedzy, - przyspieszenie handlu elektronicznego, - udostępnienie on-line istotnych danych o znaczeniu publicznym, w tym informacji administracyjnych oraz prawnych. - eeurope 2002: An information society for all. - stymulacja wykorzystania Internetu poprzez przyspieszenie rozwoju handlu elektronicznego - weryfikacja i modyfikacja otoczenia prawnego - eeurope 2005: An information society for all. - dynamiczne środowisko dla handlu elektronicznego - 6 Ramowy Program Badawczy Unii Europejskiej. - technologie społeczeństwa informacyjnego, - obywatele i rządzenie w społeczeństwie opartym na wiedzy. 5

6 II. CZĘŚĆ OGÓLNA Wstęp Rozwój społeczeństwa informacyjnego tworzy nowy rodzaj otoczenia gospodarki, który w zasadniczy sposób zmienia styl życia, nauki oraz pracy. Następujące zmiany związane z wykorzystaniem technik teleinformatycznych sprzyjają tworzeniu rynków elektronicznych oraz przekształcają strukturę i sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Powstająca gospodarka elektroniczna uważana jest za najbardziej perspektywiczną koncepcję rozwoju gospodarczego oraz szansę zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności i efektywności. Przyczynia się ona do dynamicznego rozwoju sektora usług informatycznych oraz opracowania nowych modeli biznesowych, innowacyjnych metod pracy oraz handlu, a przez to do tworzenia nowych zawodów i miejsc pracy. Doświadczenia innych państw wskazują, że rozwój gospodarki elektronicznej w krajach wysokorozwiniętych wspierany jest powszechnie polityką państwa wyznaczającą priorytety rozwojowe oraz przyspieszającą procesy wdrażania rozwiązań gwarantujących nowoczesność i konkurencyjność gospodarek. Zgodnie z zasadą subsydiarności dostrzega się bowiem, że działania poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz mechanizmy wolnego rynku nie są skuteczne w wystarczającym stopniu. W szczególności małe i średnie firmy nie dysponują wystarczającym potencjałem wiedzy oraz kapitałem by samodzielnie włączyć się w korzyści tzw. nowej gospodarki. Unia Europejska oraz wysokorozwinięte państwa aktywnie wspierają udział małych i średnich przedsiębiorstw w globalnej gospodarce elektronicznej oraz tworzą niekomercyjne rozwiązania, sprzyjające kojarzeniu i współpracy partnerów biznesowych. Rozwój e-gospodarki jest postrzegany jako jeden z kluczowych elementów strategii wzmacniania pozycji europejskiej gospodarki w świecie. Również polski rząd przyjął dokument pn. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w którym określił zadania związane z rosnącym zastosowaniem technik teleinformatycznych w gospodarce oraz innych dziedzinach życia społecznego. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz postęp w zakresie systemów informatycznych, nie gwarantuje ukierunkowanego i skoordynowanego rozwoju elektronicznej gospodarki, a zabezpiecza jedynie podstawę jej funkcjonowania. Postęp w elektronicznej gospodarce uzależniony jest w głównej mierze od umiejętności wykorzystania Internetu, co łączy się z koniecznością opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań prawnych, usług, oprogramowania oraz norm 6

7 i standardów, wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, administrację rządową i samorządową. Ważnym działaniem zmierzającym do usunięcia negatywnych skutków barier kapitałowych w dostępie sektora MSP do elektronicznych rynków i nowoczesnych rozwiązań dystrybucyjno-logistycznych jest zbudowanie i funkcjonowanie, przewidzianej niniejszym Programem, Elektronicznej Platformy Wspomagania Handlu ehandel. Innym czynnikiem postępu w tym zakresie będzie upowszechnianie wiedzy o e-gospodarce i rozwiązaniach z zakresu tzw. wolnego oprogramowania, co zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw stymulować będzie wykorzystanie sieci teleinformatycznych, efektywność oraz rozwój i konkurencyjność na globalnych rynkach poprzez wzmocnienie kooperacji między nimi Cele Programu Cel strategiczny: Poprawa konkurencyjności gospodarki w wyniku dostosowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw do wymagań globalnej gospodarki elektronicznej. Osiągnięcie powyższych celów nastąpi poprzez realizację następujących zadań: 1. Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym. 2. Adaptacja i wdrażanie standardów w zakresie elektronicznej gospodarki. 3. Przygotowanie i wdrożenie Elektronicznej Platformy Wspomagania Handlu ehandel. 4. Upowszechnianie wiedzy na temat elektronicznej gospodarki Finansowanie realizacji zadań Programu Finansowanie Programu realizowane będzie ze środków publicznych i prywatnych. Przewiduje się możliwość dofinansowania realizacji zadań w części badawczej (badania naukowe i prace rozwojowe) ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w formie projektów celowych, celowych zamawianych lub 7

8 projektów badawczych na zasadach konkursu wniosków. Zakłada się również możliwość dofinansowania prac badawczo-rozwojowych ze środków będących w dyspozycji jednostek naukowych w ramach prowadzonej przez nie tzw. działalności statutowej. Istotnym źródłem dofinansowania Programu będą środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych. Przewiduje się, że do realizacji wielu zadań włączą się bezpośrednio przedstawiciele sektora prywatnego, dostarczając niezbędnej wiedzy i technologii, głównie w obszarze rozwiązań informatycznych oraz komplementarnych produktów stanowiących elementy środowiska tworzącego Platformę ehandel (platformy transakcyjne, giełdy towarowe, portale informacyjne, itp.). Pozwoli to na organizację konsorcjów konsolidujących sektor badawczo-rozwojowy, którego przedstawicielem jest Instytut Logistyki i Magazynowania z sektorem prywatnym, co w efekcie końcowym przyczyni się do osiągnięcia założonych celów. Po zakończeniu realizacji Programu przewiduje się dalsze funkcjonowanie niektórych rozwiązań na zasadach samofinansowania. Dotyczy to głównie takich elementów jak: Elektroniczny Katalog Produktów i Usług oraz podmiotów gospodarczych, Elektroniczna Platforma Logistyczna. Dla pozostałych elementów zostaną wypracowane indywidualne zasady działania oparte między innymi na sponsoringu. Do nich można zaliczyć m. in. takie komponenty jak: elektroniczna platforma prezentacji i kojarzenia ofert handlowych funkcjonująca w ramach globalnego programu wymiany informacji handlowej GTPNet, Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych wykorzystywanych w procesach biznesowych, Baza Wiedzy z obszaru e-gospodarki. Poniżej przedstawione zostało zestawienie kosztów realizacji i źródeł finansowania Programu. 8

9 Źródła pokrycia zapotrzebowania na środki finansowe w latach Środki finansowe całkowite zapotrzebowanie w PLN tys. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej W tym poprzez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Ministerstwo Infrastruktury / Instytut Morski Środki UE 2 Instytut Logistyki i Magazynowania Sektor Prywatny tys tys tys. 950 tys tys tys tys. 1) Pokrycie zapotrzebowania za pośrednictwem PARP dotyczy tylko roku ) Środki z funduszy strukturalnych UE będą możliwe do pozyskania jako źródła finansowania od dnia uzyskania przez RP członkostwa w Unii Europejskiej. Zakres finansowania zadań w latach Lp. Nazwa zadania Całkowity koszt realizacji [PLN] 1. Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie tys. ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym 2. Opracowanie i wdrażanie standardów w zakresie tys. elektronicznej gospodarki 3. Adaptacja i wdrożenie Elektronicznej Platformy tys. Wspomagania Handlu ehandel 4. Upowszechnienie wiedzy na temat elektronicznej tys. gospodarki SUMA tys. 9

10 HARMONOGRAM I KOSZTY PRAC DLA ZADANIA NR. 1 Nr Zadanie 1. Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym. 1.1 Dostosowanie metodologii badań statystycznych do wymagań Unii Europejskiej i OECD w zakresie e-gospodarki 1.2 Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania sektora e-gospodarki 1.3 Analiza e-strategii polskich przedsiębiorstw i ich wpływu na działalność i osiągane wyniki 1.4 Monitoring i określanie warunków rozwoju e-gospodarki w Polsce w zakresie ekonomiczno - społecznym, organizacyjnym, technicznym i prawnym w obszarach: a) przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo (B2B), b) przedsiębiorstwo konsument (B2C), c) przedsiębiorstwo administracja, d) administracja obywatel. 1.5 Opracowywanie i upowszechnianie raportów o stanie e-gospodarki w Polsce Jednostki realizujące/ współpracujące Wartość [tys. PLN] Koszt realizacji ILiM ILiM ILiM ILiM ILiM Razem Finansowanie Źródło finansowania 30 tys. / MGPiPS 1 20 tys. / ILiM 2 70 tys. / MGPiPS 1 30 tys. / ILiM 2 Termin realizacji 2003 ILiM 2 ILiM MNiI 3 MNiI 3 MNiI 3 40 tys. / MGPiPS 1 60 tys. / ILiM 2 50 tys. / MGPiPS tys. / ILiM 2 50 tys. / MGPiPS tys. / ILiM 2 50 tys. / MGPiPS tys. / ILiM 2 40 tys. / MGPiPS 1 60 tys. / ILiM 2 50 tys. / MGPiPS 1 50 tys. / ILiM 2 50 tys. / MGPiPS 1 50 tys. / ILiM Finansowanie z budżetu MGPiPS w ramach środków z MNiI przeznaczonych na działalność wspomagającą badania (DWB) 2 Finansowanie ze środków ILiM przeznaczonych na działalność statutową 3 Finansowanie z uwzględnieniem zasad obowiązujących w MNiI odnośnie realizacji projektów badawczych

11 HARMONOGRAM I KOSZTY PRAC DLA ZADANIA NR. 2 Nr Zadanie 2 Adaptacja i wdrażanie standardów w zakresie elektronicznej gospodarki 2.1 Określenie, opracowanie i bieżąca weryfikacja wymagań standaryzacyjnych w obszarze e-gospodarki oraz adaptacja istniejących standardów w obszarach: - dokumentów elektronicznych i procedur, - katalogów elektronicznych, - systemów automatycznej identyfikacji danych. 2.2 Pilotażowe wdrożenia przyjętych standardów i rozwiązań w obszarach: - wykorzystania dokumentów elektronicznych i procedur, - funkcjonowania elektronicznych katalogów dedykowanych dla platform elektronicznego handlu, - systemów automatycznej identyfikacji danych w otwartych łańcuchach dostaw. 2.3 Upowszechnianie przyjętych standardów poprzez kreowanie i koordynowanie gremiów promujących standaryzację, materiały promocyjne, seminaria, itp. Jednostki realizujące/ współpracujące ILiM/PKN 4 / MGPiPS, IM Wartość [tys. PLN] Koszt realizacji Finansowanie Źródło finansowania ILiM MGPiPS (poprzez 5 PARP) / SP tys. / MGPiPS / SP 5 50 tys. / MI tys. / MGPiPS / SP 5 50 tys. / MI tys. / MGPiPS / SP 5 50 tys. / MI 6 ILiM, SP, IM SP 200 SP 250 SP 250 SP Razem MGPiPS (poprzez PARP) tys. / MGPiPS 50 tys. / MI 6 MGPiPS MGPiPS Termin realizacji Polski Komitet Normalizacyjny, realizacja zadań w zakresie zgodnym z przedmiotem działania tego organu określonym w przepisach szczególnych. 5 Prace przedstawicieli sektora prywatnego w tzw. grupach roboczych będą finansowane bezpośrednio przez firmy, które reprezentują. 6 Finansowanie ze środków Ministerstwa Infrastruktury przez Instytut Morski 11

12 HARMONOGRAM I KOSZTY PRAC DLA ZADANIA NR.3 Nr Zadanie 3 Opracowanie i wdrożenie Elektronicznej Platformy Wspomagania Handlu ehandel 3.1 Identyfikacja i analiza potrzeb informacyjnych dotyczących realizacji procesów handlowych oraz współpracy na styku administracja - obywatel, administracja-przedsiębiorstwo, jak również Polska UE 3.2 Opracowanie koncepcji Platformy ehandel Opracowanie zasad organizacyjnych i prawnych funkcjonowania Platformy Opracowanie projektu funkcjonalno-organizacyjnego prototypu Bazy Wiedzy o gospodarce z dostępem przez internet, zasilanej on-line z dziedzinowych baz danych (merytoryczny zasięg danych, agregacja i podział danych, standaryzacja interfejsów dostępu do danych, tworzenie, aktualizacja i pobieranie danych) Opracowanie projektu oprogramowania i projektu technicznego Bazy Wiedzy (technologia i topologia baz danych, struktura i relacje danych, funkcjonalność systemu zarządzania bazą danych, bezpieczeństwo i poziom dostępu do danych, administracja i przetwarzanie danych) Jednostki realizujące/ współpracujące Wartość [tys. PLN] ILiM Koszt realizacji [tys. PLN] Finansowanie Źródło finansowania Termin realizacji 250 Środki UE Środki UE Środki UE Środki UE Wykonanie oprogramowania Środki UE 300 Środki UE Środki UE w ramach SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki, Priorytet 1, Działanie 1.5, Poddziałanie (podane kwoty stanowią 75 % wartości działań, zgodnie z zasadami finansowania przedsięwzięć ze środków UE). 12

13 3.2.5 Budowa infrastruktury informatycznej na potrzeby Platformy Uruchomienie i eksploatacja platformy (obsługa techniczna i merytoryczna, napełnianie baz danych, bieżąca administracja) 3.3 Stworzenie i rozwój modułów aplikacyjnych Platformy Środki UE 8 Środki UE Środki UE Środki UE Stworzenie i rozwój infrastruktury informatycznej centralnego ILiM, SP elektronicznego katalogu dla potrzeb Platformy ehandel Budowa aplikacji obsługującej katalog elektroniczny tys. / ILiM tys. / SP 9 ILiM Implementacja w obrębie katalogu mechanizmów współpracy z platformami transakcyjnymi i Centralnym Repozytorium Wzorów ILiM 2003 Dokumentów Elektronicznych Budowa i uruchomienie infrastruktury środowiska informatycznego Środki UE Testowanie i wdrażanie przyjętych rozwiązań Bieżąca obsługa, napełnianie i dystrybucja danych zawartych w katalogu Rozwój funkcjonalny środowiska Trade Point Poznań (TPP) ILiM MGPiPS (poprzez PARP) 200 MGPiPS MGPiPS (poprzez PARP) MGPiPS MGPiPS MGPiPS Środki UE w ramach SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki, Priorytet 1, Działanie 1.5, Poddziałanie Współpraca z firmami branży teleinformatycznej. 13

14 Przeniesienie założeń funkcjonalnych związanych ze współpracą TPP z katalogiem elektronicznym i pozostałymi elementami platformy na środowisko aplikacyjne, tys. / MGPiPS (poprzez PARP) tys. / ILiM MGPiPS Budowa aplikacji obsługującej tematyczne serwisy informacyjne MGPiPS (poprzez 2003 PARP) Budowa aplikacji do prezentowania i kojarzenia ofert handlowych MGPiPS (poprzez 2003 PARP) Budowa systemów doradczych on-line MGPiPS Budowa, implementacja i obsługa systemu wspomagającego MGPiPS skonsolidowane zakupy 100 MGPiPS Bieżąca obsługa systemu TPP MGPiPS (poprzez PARP) 150 MGPiPS 150 MGPiPS 150 MGPiPS Budowa elektronicznej platformy logistycznej ILiM, SP 10 / MI Wirtualny Niemiecko - Polski Logistyczny System Brokerski EUREKA system wymiany informacji logistycznej pomiędzy Polską i Niemcami Sieć centrów logistycznych w rejonie Morza Bałtyckiego NeLoc system wymiany informacji logistycznej pomiędzy centrami logistycznymi zlokalizowanymi w rejonie Morza Bałtyckiego Budowa autostrady informacyjnej w rejonie Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu UE TEDIM tys. / MNiI 200 tys. / ILiM tys. / MNiI tys. / ILiM ILiM / MI tys. / MNiI 12 IM, ILiM / MI MI 250 MI MI tys. / ILiM Współpraca z firmami branży teleinformatycznej oraz branży logistycznej 11 Środki zabezpieczone w ramach realizowanego programu EUREKA 12 Środki zabezpieczone w ramach realizowanego programu INTERREG IIIB 13 Finansowanie ze środków INTERREG III oraz Ministerstwa Infrastruktury przez Instytut Morski 14

15 Opracowanie koncepcji oraz projektu funkcjonalno-organizacyjnego oraz informatycznego elementów platformy logistycznej z uwzględnieniem interfejsu wymiany danych z Internetową Platformą Morską tys. / ILIM 200 tys. / MNiI tys. / MNiI 15 Opracowanie modelu biznesowego MNiI Wykonanie oprogramowania SP Testowanie i uruchomienie systemu tys. / ILiM tys. / SP Budowa infrastruktury informatycznej i obsługa bieżącej eksploatacji systemu SP Budowa Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów ILiM, SP 16 Elektronicznych (CRWDE) Opracowanie założeń funkcjonalnych i techniczno-organizacyjnych dla CRWDE ILiM Budowa aplikacji obsługującej CRWDE MGPiPS (poprzez PARP) MGPiPS Testowanie i wdrożenie przyjętych rozwiązań MGPiPS (poprzez PARP) MGPiPS Bieżąca obsługa repozytorium MGPiPS (poprzez 2003 Razem PARP) MGPiPS MGPiPS MGPiPS Wykonanie interfejsu między platformami finansowane będzie ze środków Ministerstwa Infrastruktury 15 Finansowanie z uwzględnieniem zasad obowiązujących w MNiI odnośnie realizacji projektów badawczych 16 Współpraca z firmami sektora teleinformatycznego 15

16 HARMONOGRAM I KOSZTY PRAC DLA ZADANIA NR.4 Nr Zadanie 4 Upowszechnianie wiedzy na temat elektronicznej gospodarki 4.1 Utworzenie centrum kompetencyjnego w obszarze e- gospodarki powiązanego z POLLOCO Polskim Centrum Doskonałości w Zakresie Logistyki, zakup sprzętu dla środowiska zdalnego nauczania (distance learning) 4.2 Przygotowanie ogólnokrajowego programu szkoleniowego dla propagatorów e-gospodarki przygotowanie programu merytorycznego, stworzenie oprogramowania, przygotowanie programów multimedialnych i programów szkoleniowych 4.3 Wdrożenie programów szkoleń distance learning oraz prowadzenie szkoleń 4.4 Stworzenie i wdrożenie w ramach Krajowego Systemu Usług sieci inkubatorów wspierających działania w obszarze e-gospodarki oraz zarządzanie nimi Jednostki realizujące/ współpracujące Wartość [tys. PLN] Koszt realizacji Finansowanie Źródło finansowania ILiM Środki UE 5 PR UE Środki UE 5 PR UE 17 Środki UE 5 PR UE 17 Środki UE 5 PR UE 17 ILiM ILiM 500 MGPiPS 500 MGPiPS ILiM SP 500 SP SP 18 ILiM Środki UE 400 Środki UE Środki UE Promowanie i koordynacja implementacji dobrych praktyk ILiM Środki UE biznesowych 200 Środki UE Środki UE 19 Razem Termin realizacji Ramowy Program Badawczy Unii Europejskiej 18 Koszt szkoleń będą ponosić bezpośrednio ich uczestnicy, firmy sektora prywatnego będą mogły ubiegać się o refundację poniesionych wydatków na zasadach ogólnych (np. z funduszy PARP przeznaczonych na takie cele). 19 Środki UE w ramach SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki, Priorytet 1, Działanie 1 (podane kwoty stanowią 75 % wartości działań, zgodnie z zasadami finansowania przedsięwzięć ze środków UE). 16

17 2.4 Monitorowanie realizacji zadań Programu Koordynowanie działań i monitoring zaawansowania realizacji Programu prowadzić będzie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w oparciu o informacje przekazywane co 6 miesięcy z Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz przez wykonawców poszczególnych zadań. Na tej podstawie opracowane będą roczne raporty o stanie realizacji Programu, przedstawiane Radzie Ministrów. 17

18 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Zadanie 1 Badanie stanu e-gospodarki w Polsce w aspekcie ekonomicznym, prawnym, technicznym i społecznym Cel prac Określenie stanu obecnego, szans i barier rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce w aspektach: ekonomicznym, technicznym, prawnym i społecznym oraz opracowanie metodyki badań, skutecznie wspierającej proces monitoringu w tej dziedzinie Zakres prac Zadanie będzie zrealizowane w wyniku wykonania następujących prac: dostosowywanie metodologii badań statystycznych w zakresie e-gospodarki do wymagań Unii Europejskiej i OECD, określenie aktualnego stanu gospodarki elektronicznej w kraju na tle innych wysokorozwiniętych państw w aspekcie uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i technicznych, periodyczne (coroczne) badanie stanu gospodarki elektronicznej w kraju, określenie kierunków zmian oraz ocena zjawisk i mechanizmów rozwojowych, analiza mocnych i słabych stron polskich przedsiębiorstw i administracji w aspekcie rozwoju gospodarki elektronicznej, zwłaszcza w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, identyfikacja możliwości i sposobów lepszego włączenia krajowych przedsiębiorstw do Jednolitego Rynku, poprzez podniesienie ich konkurencyjności dzięki gospodarce elektronicznej, identyfikacja barier działalności przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej wynikających z wewnętrznych warunków ich funkcjonowania (np. bariery ekonomiczne małych i średnich przedsiębiorstw, przyzwyczajenia do dotychczasowych sposobów komunikacji i procedur zarządzania), identyfikacja barier działalności przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej wynikających z zewnętrznych warunków ich funkcjonowania (np. niepewność lub niedostosowanie prawa, słaba dostępność infrastruktury, a zwłaszcza szybkiego 18

19 Internetu poza obszarami miejskimi, brak wypracowanych standardów w elektronicznej gospodarce, brak kompatybilności systemów informatycznych wykorzystywanych we współpracujących przedsiębiorstwach), opracowywanie i upowszechnianie raportów dotyczących rozwoju gospodarki elektronicznej Uzasadnienie Zdobycie wiedzy o trendach, korzyściach i barierach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na funkcjonowanie i rozwój elektronicznej gospodarki w Polsce jest niezbędne dla podniesienia efektywności procesów jej modelowania i usprawniania. Wymaga to zarówno rozpoznania stanu wyjściowego, jak i systematycznego monitorowania. Badaniami, które będą miały charakter uzupełniający w stosunku do działań realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny (prowadzonych w ramach tzw. statystyki publicznej), objęte będą nie tylko podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych (przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, indywidualni użytkownicy Internetu), ale również otoczenie prawne i infrastruktura techniczna warunkująca rozwój e-gospodarki, a w szczególności handlu elektronicznego. Opracowanie stosownej metodyki badań i przygotowywanie na ich podstawie raportów, przy uwzględnieniu wymagań i zaleceń Unii Europejskiej oraz OECD, pozwoli na prowadzenie w przyszłości systematycznej obserwacji i oceny procesu implementacji nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki elektronicznej oraz informatyzacji przedsiębiorstw, w ujęciu krajowym oraz na tle innych państw. Dzięki przyjętej metodyce badawczej możliwe będzie bieżące aktualizowanie zestawu wskaźników, co pozwoli na ich wykorzystanie do oceny efektów i postępu prac związanych z realizacją priorytetów i inicjatyw w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, uruchamianych przez Unię Europejską, i w których uczestniczyć będzie Polska (obecnie jest to eeurope+ A co-operative effort to implement the Information Society in Europe, a w przyszłości eeurope An Information Society for All ). Niezależnie od sygnalizowanych potrzeb informacyjnych, monitoring gospodarki elektronicznej będzie podstawą stopniowego włączania badań e-gospodarki do statystyki publicznej, co stanowi jedno z zadań szczegółowych programu rządowego epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 19

20 Opracowane grupy wskaźników będą odnosiły się do poszczególnych stadiów wykorzystania narzędzi gospodarki elektronicznej. W zakresie badania tzw. gotowości, opisującym stan wyjściowy i możliwości wykorzystania technik teleinformatycznych w działalności gospodarczej prowadzony będzie m. in. pomiar takich wielkości jak: liczba przedsiębiorców wyposażonych w komputery wraz z podziałem na poszczególne sektory działalności przemysłowej i usługowej, liczba przedsiębiorców posiadających dostęp do Internetu, rodzaj połączenia z Internetem wykorzystywany przez przedsiębiorstwa (modemowy dial-up analogowy, łącze ISDN, szerokopasmowy dostęp do Internetu za pomocą technologii xdsl, inne metody dostępu szerokopasmowego w tym radiowe, satelitarne i energetyczne, telefonia bezprzewodowa), liczba przedsiębiorców wykorzystujących sieci LAN, intranet, ekstranet, liczba przedsiębiorców posiadających własne strony internetowe, bariery identyfikowane przez podmioty gospodarcze (koszty dostępu, brak kwalifikacji wśród personelu, brak spodziewanych korzyści dla przedsiębiorstwa poziom bezpieczeństwa informatycznego. Przedmiotem monitorowania indywidualnych użytkowników i gospodarstw domowych w kontekście gotowości do uczestniczenia w elektronicznej gospodarce będą : liczba telekomunikacyjnych ścieżek dostępu na 100 mieszkańców, poziom dostępu do łączy szerokopasmowych przez gospodarstwa domowe, odsetek populacji regularnie używający Internetu, liczba hostów internetowych na 1000 mieszkańców, liczba stron internetowych na 1000 mieszkańców, liczba bezpiecznych serwerów na 1 milion mieszkańców, liczba gospodarstw domowych wyposażonych w komputery, liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu, liczba osobistych elektronicznych rachunków bankowych i kart płatniczych. 20

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2008 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo