ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH"

Transkrypt

1

2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA Marcin Z. Zieliński Warszawa 2013

3 Stan prawny na 30 września 2012 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam Choiński Opracowanie redakcyjne Katarzyna Rybczyńska Łamanie Wolters Kluwer Polska Układ typograficzny Marta Baranowska Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN ISSN Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax księgarnia internetowa

4 Autor składa wyrazy uznania i wdzięczności społeczności twórców open-source za tworzenie i rozwijanie otwartych aplikacji, które istotnie pomogły w tworzeniu niniejszej monografii.

5

6 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Wprowadzenie / 21 Rozdział I Podstawowe pojęcia związane ze świadczeniem usług elektronicznych / WEB 2.0 druga era internetu / Podmioty świadczące usługi elektroniczne / Użytkownicy (users)/dostawcy treści (content providers) / Dostawcy usług internetowych (internet service providers) / Dostawcy dostępu (access providers) / Dostawcy sieci (network providers) / Pośredniczący dostawcy usług (intermediary service providers ISP) / Usługa elektroniczna / Relacje pomiędzy pojęciami usługodawca i usługobiorca / Własność serwerów jako wyznacznik zakresu podmiotowego pojęcia usługodawca / 47 Rozdział II Odpowiedzialność dostawcy usług elektronicznych w świetle ogólnych zasad odpowiedzialności deliktowej / Przesłanki odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych / 53 7

7 Spis treści 2. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej na tle kodeksowych i pozakodeksowych regulacji odpowiedzialności dostawców usług elektronicznych / Odpowiedzialność na zasadzie winy / Kwalifikacja działalności ISP jako podżeganie, pomocnictwo bądź świadome korzystanie ze szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym / Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka / Odpowiedzialność ISP z tytułu naruszenia dóbr osobistych / Podsumowanie / 87 Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności ISP w rozumieniu dyrektywy 2000/31/WE. Analiza porównawcza regulacji prawnych / Harmonizacja europejskich systemów prawa deliktowego / Dyrektywy jako środek europeizacji prawa prywatnego, na przykładzie dyrektywy 2000/31/WE / Implementacja dyrektywy 2000/31/WE / Rezultaty realizowane za pomocą dyrektywy /31/WE / Model harmonizacji przepisów dyrektywy 2000/31/WE w zakresie odpowiedzialności ISP przyjęty w Niemczech / 103 Model harmonizacji przepisów dyrektywy 2000/31/WE w zakresie odpowiedzialności ISP przyjęty w Polsce / Wykładnia krajowych przepisów implementujących dyrektywę 2000/31/WE / 114 Podstawowe założenia regulacji u.ś.u.d.e. i TMG oraz ich wpływ na praktykę stosowania preferencyjnego mechanizmu odpowiedzialności ISP / Horyzontalny charakter regulacji / Wyłączenia wyszukiwarki i hiperlinki / Stopniowanie przesłanek wyłączenia odpowiedzialności / Metodologia stosowania przepisów u.ś.u.d.e. w zakresie mechanizmu wyłączenia odpowiedzialności ISP / Niemieckie teorie filtra / 132

8 Spis treści Konkurencyjne koncepcje G. Spindlera, U. Siebera oraz T. Stadlera / Podsumowanie test odpowiedzialności ISP / Wykonalność usunięcia lub zablokowania dostępu / Zwolnienie ISP z obowiązków kontrolnych / Brak ogólnego obowiązku monitorowania / Obowiązek monitorowania w konkretnych przypadkach / Zakres przedmiotowy mechanizmu wyłączenia odpowiedzialności ISP / Odpowiedzialność za własne dane na gruncie u.ś.u.d.e. / Rozróżnienie informacji własnych i cudzych na gruncie TMG / Przejęcie informacji przez ISP / Transpozycja rezultatów dyrektywy 2000/31/WE w zakresie wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług zwykłego przesyłu (mere conduit) / Przesłanki warunkujące wyłączenie odpowiedzialności / Zakaz samodzielnego inicjowania przesyłu / Zakaz selekcjonowania odbiorców informacji / Zakaz wybierania oraz modyfikacji informacji podlegającej przekazywaniu / Umyślne działanie usługodawcy mere conduit / Automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie informacji w ramach zwykłego przekazu / Transpozycja rezultatów dyrektywy 2000/31/WE w zakresie wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług cachingu / Czas trwania tymczasowego zapisu / Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności ISP za świadczenie usług cachingu / Zapewnienie identyczności informacji na serwerze cache z informacją źródłową / Umożliwianie dostępu do danych oraz ich aktualizacji / Pozyskiwanie danych o korzystaniu z informacji / Obowiązek usunięcia informacji, która została usunięta z serwera źródłowego / 184 9

9 Spis treści Obowiązek usunięcia informacji na polecenie sądu lub innego organu (odesłanie) / Współpraca lub stosunek zależności pomiędzy ISP a usługobiorcą na gruncie 9 TMG / 187 Transpozycja rezultatów dyrektywy 2000/31/WE w zakresie wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług hostingu / Szczegółowe wytyczne dla usługi przechowywania danych wynikające z dyrektywy 2000/31/WE / Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności host-service providerów / Świadomość bezprawności jako przesłanka wyłączenia odpowiedzialności HSP / Niezwłoczne podjęcie działań przez HSP / Odpowiedzialność HSP z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w razie usunięcia lub zablokowania dostępu do informacji / Specyficzna regulacja na gruncie art. 14 ust. 2 i 3 u.ś.u.d.e. / Stosunek podległości lub kontroli pomiędzy HSP a usługobiorcą (content providerem) / 217 Rozdział IV Kwalifikacja odpowiedzialności ISP w praktyce sądowej, na przykładzie operatorów portali aukcyjnych / Kwestia wstępna usługa aukcji elektronicznych oraz jej kwalifikacja prawna w nomenklaturze wynikającej z dyrektywy 2000/31/WE / Funkcjonowanie internetowych serwisów aukcyjnych / Usługi świadczone w ramach serwisów wirtualnych targowisk / Aukcja właściwa / Usługi towarzyszące / Usługi otaczające / Usługi ochronne / Kwalifikacja prawna usług aukcji elektronicznej według dyrektywy 2000/31/WE / Francja / Belgia /

10 Spis treści 4. Niemcy / Orzecznictwo Federalnego Trybunału Najwyższego / Wpływ orzecznictwa BGH na sądy niższych instancji / Orzecznictwo BGH w sprawach Internet-Versteigerung w poglądach doktryny / Podsumowanie i ocena / Anglia / Stany Zjednoczone / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej / 280 Zakończenie / 287 Bibliografia /

11

12 Wykaz skrótów Akty prawne BGB DMCA dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w spra- wie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z , s. 1) dyrektywa 2000/31/WE, dyrektywa E-commerce/e.c.d. dyrektywa 2001/29/WE dyrektywa o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej ECG Bürgerliches Gesetzbuch (obywatelski kodeks cywilny) z dnia 18 sierpnia 1896 r. (tekst jedn.: BGBl. I s. 42, 2909 z późn. zm.) Digital Millenium Copyright Act z 1998 r., 17 U.S.C 512(h), 112 STAT PUBLIC LAW OCT. 28,1998 dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. Urz. WE L 167 z , s. 10) dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. WE L 201 z , s. 37) E-Commerce-Gesetz (ustawa o handlu elektronicznym) 13

13 Wykaz skrótów EGG ElGVG GG IuKDG JuSchG k.c. k.k. k.p.c. MarkenG Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr/Elektronischer Geschäftsverkehr-Gesetz (ustawa o warunkach ramowych dla elektronicznego obrotu gospodarczego/ ustawa o elektronicznym obrocie gospodarczym) z dnia 14 grudnia 2001 r. (BGBl. 2001, cz. I, nr 70, s i n.) Elektronische Geschäftsverkehr-Vereinheitlichungsgesetz (ustawa o ujednoliceniu przepisów o wybranych usługach informacyjnych i komunikacyjnych) z dnia 26 lutego 2007 r. (BGBl. 2007, cz. I, nr 6, s. 179), tekst dostępny pod url: http: // www. bgblportal. de/ BGBL/ bgbl1f/ bgbl107s0179. pdf Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec) (BGBl. I s. 2034) Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (ustawa o usługach informacyjnych i komunikacyjnych) z dnia 28 lipca 1997 r. (BGBl. 1, s i n.) Jugendschutzgesetz (ustawa o ochronie nieletnich) z dnia 23 lipca 2002 r. (BGBl. I s. 2730), dostępna pod url: http: // www. gesetze- iminternet. de/ juschg/ BJNR html ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) Markengesetz (ustawa o znakach towarowych) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. I s. 3082), (1995, 156) 14

14 Wykaz skrótów MDStV p.w.p. prawo autorskie/pr. aut. prawo konkurencji prawo telekomunikacyjne RÄSTV Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes über rechtliche Rahmenbedin- gungen für den elektronischen Geschäftsverkehr (projekt ustawy o prawnych ramach dla elektronicznego obrotu gospodarczego), BT-Drs 14/6098 z , dostępny pod url: http: // dip. bundestag. de/ btd/ 14/ 060/ pdf ( ) rządowy projekt ustawy EGG Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Rahmenbedin- gungen für Informations- und Kommunikationsdienste, BT-Drs. 1997, nr 13/7385, dostępny pod url: http: // dip. bundestag. de/ btd/ 13/ 073/ asc rządowy projekt ustawy IuKDG Mediendienstestaatsvertrag (Traktat federalny o usługach medialnych) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.) Neunter Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Dziewiąty Traktat o zmianie traktatów o rozgłośniach) ratyfikowany przez wszystkie kraje związkowe, m.in. przez Kraj Meklenburg Vorpommern dnia 17 lutego 2007 r. (GVOBl. M-V 2007, s. 67), dostępny pod url.: http: // mv. juris. de/ mv/ RdFunkAendStVtr9G_ MV_ Staatsvertrag. htm 15

15 Wykaz skrótów SigG TDDSG TDG 1997 TDG 2001 TFUE TMG TUE TWE u.o.b.d. u.ś.u.d.e. UWG Gesetz zur digitalen Signatur (ustawa o sygnaturze cyfrowej) (art. 3 IuKDG) Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten (ustawa o ochronie danych osobowych przy teleusługach) (art. 2 IuKDG) Teledienstegesetz (ustawa o teleusługach) (art. 1 IuKDG) nowa ustawa o teleusługach (Teledienstegesetz) wprowadzona na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. o warunkach ramowych dla elektronicznego obrotu gospodarczego (EGG) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47), dawny TWE Telemediengesetz (ustawa o telemediach) z dnia 26 lutego 2007 r. (BGBl. I s. 179) Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z , s. 13) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz. Urz. WE C 325 z , s. 33), obecnie TFUE ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (ustawa o nieuczciwej konkurencji) z dnia 3 czerwca 2004 r. (BGBl. I s. 1414) Czasopisma i publikatory BGBl. BGHZ Bundesgesetzblatt Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen 16

16 Wykaz skrótów BPD (d. BDP) BT-Drs. CR Dz. U. Dz. Urz. UE Dz. Urz. WE e-biuletyn CBKE ECR ELJ EPS GRUR GSP JILT JurPC. K&R KPP MMR Mon. Praw. NJW ONSA OSN OSNKW OSNP OSNwSK Biuletyn Prawno-Podatkowy (dawny Biuletyn Doradztwo Prawne) Bundestagsdrucksache Computer und Recht Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej Biuletyn Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej European Court Reports European Law Journal Europejski Przegląd Sądowy Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Gdańskie Studia Prawnicze Journal of Information, Law and Technology Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht Kommunikation & Recht Kwartalnik Prawa Prywatnego Multimedia und Recht Monitor Prawniczy Neue Juristische Wochenschrift Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych 17

17 Wykaz skrótów OSP OTK OTK-A PiP PPH Rec. RPEiS TPP Zb. Orz. ZNUJ ZUM Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A Państwo i Prawo Przegląd Prawa Handlowego Recueil de jurisprudence Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny Transformacje Prawa Prywatnego Zbiory orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUJ Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht Inne AG BGH HCJ HSP ISP LEX LG NSA OLG OVG PIIT SA Amtsgericht (sąd urzędowy) Bundesgerichtshof (Federalny Sąd Najwyższy) londyński High Court of Justice host-service provider (dostawca usług hostingowych) intermediary service provider (pośredniczący dostawca usług) System Informacji Prawnej LEX Landesgericht (Sąd Krajowy) Naczelny Sąd Administracyjny Oberlandesgericht (Wyższy Sąd Krajowy) Oberverwaltungsgericht (Wyższy Sąd Administracyjny) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Sąd Apelacyjny 18

18 Wykaz skrótów SN SO SR TK TSUE VG Sąd Najwyższy Sąd Okręgowy Sąd Rejonowy Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Verwaltungsgericht (Sąd Administracyjny) 19

19

20 Wprowadzenie Niniejsza monografia poświęcona jest odpowiedzialności deliktowej tzw. dostawców usług elektronicznych, w rozumieniu prawa unijnego, tj. podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną (usługodawców). Usługi te charakteryzują się tym, że ich świadczenie jest możliwe wyłącznie za pomocą sieci komputerowych, w szczególności sieci Internet. Do podjęcia próby analizy tego zagadnienia skłania fakt, że problem ten niezwykle rzadko pojawia się w polskiej judykaturze, pomimo że od 2001 r. problematyka ta posiada swoją regulację ustawową. Jak dotąd, brakuje również kompleksowej analizy tego zagadnienia w polskiej literaturze. Usługi elektroniczne najogólniej można określić jako umożliwianie użytkownikom sieci komputerowych dostępu do różnych danych lub informacji 1. Gwałtowny rozwój technologii komunikacji elektronicznej stworzył możliwość świadczenia usług dla coraz szerszych rzesz użytkowników, umożliwiając im nie tylko bierne odczytywanie informacji, lecz również zamieszczanie własnych informacji. Widoczny jest również wzrost znaczenia gospodarczego informacji oraz tendencja do trakto- 1 Pojęcie dane należy rozumieć w znaczeniu informatycznym, jako tzw. dane binarne, reprezentowane w postaci dwójkowej (tzn. jako ciąg zer i jedynek). Kod binarny jest bowiem jedynym sygnałem rozpoznawanym przez maszyny liczące (komputery). Odpowiednio przetworzone ciągi danych, ujmowane na nośniku danych lub w pamięci komputera, składają się na informacje, które mogą przybierać postać punktów (pikseli), z których składają się np. znaki alfanumeryczne lub obrazy, lub też sygnałów dźwiękowych. Z punktu widzenia maszyn komputerowych bez znaczenia jest zatem to, czy przetwarzana informacja ma postać tekstu, obrazu czy pliku muzycznego (źródło: hasła dane i dane binarne (w:) P. Adamczewski, Słownik informatyczny, Helion 2005). W polskiej literaturze prawniczej pojęcia dane oraz informacje z reguły stosowane są zamiennie; tak też będą używane w niniejszej rozprawie (por. M. Jagielski, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010, s. 41). 21

21 Wprowadzenie wania jej w kategoriach towaru, stanowiącego przedmiot obrotu 2. Proces globalizacji oraz związana z nim możliwość dotarcia ze swoimi usługami do masowego klienta wymusiła z kolei konieczność nadania im takiej postaci, by korzystanie z nich nie wymagało wiedzy informatycznej. Zjawiska te mają szczególny związek z nastaniem, na początku obecnego wieku, ery serwisów WEB 2.0, których istota opiera się na zarządzaniu informacjami pochodzących od użytkowników. Obok nadal funkcjonujących serwisów posiadających funkcjonalność prostej tablicy ogłoszeń, na której zamieszczane są informacje dostarczone przez operatorów portali (np. wersje elektroniczne gazet), w internecie coraz powszechniejsze są portale bazujące na wielokierunkowej wymianie informacji. Informacje te coraz częściej pochodzą od innych użytkowników, nie od dostawcy usługi, którego rola ogranicza się w tych przypadkach do działań pośredniczących, polegających na przechowywaniu, katalogowaniu oraz udostępnianiu tych informacji usługobiorcom. Stopień zaawansowania procesu komunikacji elektronicznej oraz, nieunikniony w wypadku usług WEB 2.0, lawinowy wzrost ilości wymienianych informacji 3, sprawia, że bez tzw. pośredniczących dostawców usług (ang. intermediary service providers) nie byłoby możliwe funkcjonowanie komunikacji elektronicznej w postaci, w jakiej obecnie ma to miejsce. Bez udziału ISP możliwość komunikowania się pomiędzy wieloma komputerami pozostałaby przywilejem wąskiego grona wykształconych specjalistów. Synonimem sieci komputerowych we współczesnym świecie stała się sieć Internet, na którą składają się setki tysięcy lokalnych sieci komputerowych, których wspólną cechą jest to, że zostały logicznie połączone tak, by możliwa była komunikacja pomiędzy poszczególnymi komputerami 4. Sieć ta podlega ciągłemu rozszerzaniu, łącząc ze sobą setki milionów użytkowników we wszystkich zakątkach globu. W Polsce, według danych z 2011 r., dostęp do inter- 2 R. Skubisz, Internet. Ku społeczeństwu przyszłości (w:) R. Skubisz (red.), Internet Prawo ekonomia kultura, Lublin 1999, s W samym tylko serwisie Youtube.com, co minutę, zamieszczane jest ponad 24 godziny materiału video (źródło: GooglePolicyEurope A Big Win for the Internet, , dostępny pod url: http: // googlepolicyeurope. blogspot. com/ 2010/ 09/ big- winfor- internet. html. 4 Ang. international globalna, międzynarodowa + network sieć (źródło: hasło Internet (w:) P. Adamczewski, Słownik...). 22

22 Wprowadzenie netu posiada 68% osób w wieku lata w miastach oraz 52% na terenach wiejskich 5. Różnorodność usług elektronicznych świadczonych przez ISP jest ogromna. Do najbardziej znanych należą: platformy handlowe (sklepy internetowe, portale aukcyjne), hosting (udostępnianie miejsca na strony WWW lub na dane użytkowników), usługi komunikacyjne (poczta , usługi głosowe, czatowanie), serwisy społecznościowe (np. Nasza Klasa, Facebook), elektroniczne wydania gazet, fora dyskusyjne, blogi. Poza tymi powszechnie znanymi usługami istnieją jednak niezliczone ilości usług elektronicznych świadczonych niejako w tle lub powiązanych z innymi usługami, z których istnienia przeciętny użytkownik komputera niejednokrotnie nie zdaje sobie sprawy, bez których zaś komunikacja elektroniczna byłaby niemożliwa lub znacznie utrudniona. W internecie funkcjonują odpowiedniki wszystkich obszarów życia człowieka. Medium to służy do pracy, nauki, pozyskiwania informacji, załatwiania spraw urzędowych, udzielania się w życiu publicznym, zakupów, zabawy, zaspokajania potrzeb seksualnych oraz coraz powszechniej utrzymywania więzi społecznych. Podobnie jak w prawdziwym życiu, również w internecie działalność człowieka prowadzi do powstania zjawisk zakazanych z punktu widzenia norm prawnych oraz naruszających interesy innych osób. Biorąc pod uwagę rozmiar sieci oraz skalę i różnorodność sposobów komunikowania się za jej pośrednictwem, nie powinno dziwić, że tak wiele osób, działając w cyberprzestrzeni świadomie lub nie dopuszcza się czynów niedozwolonych. Z badań statystycznych wynika, że w 2008 r. co szósty użytkownik internetu w Europie uczestniczył w procedurze nielegalnej wymiany plików w tzw. sieciach P2P (ang. peer to peer), co, zdaniem socjologów, uzasadnia twierdzenie, że piractwo internetowe stało się zjawiskiem społecznym 6. Pod względem ilości ściąganych plików Polska zajmuje szóste miejsce na świecie, zaś największy polskojęzyczny serwis umożliwiający wymianę plików liczy sobie 1,95 mln użytkowników 7. 5 Mały rocznik statystyczny Polski 2012, Warszawa 2012, dostępny pod url: http: // www. stat. gov. pl/ cps/ rde/ xbcr/ gus/ oz_ maly_ rocznik_ statystyczny_ pdf. 6 T. Grynkiewicz, P. Miączyński, Piratujemy w sieci, , dostępny pod url: http: // wyborcza. pl/ drukuj? sponsor= & serv= http: // wyborcza. pl/ gazetawyborcza/ , 76842, html( ). 7 Ibidem. 23

23 Wprowadzenie Czyny niedozwolone, jakich mogą dopuszczać się użytkownicy sieci komputerowych, są tak różnorodne jak sama sieć. Wśród najpowszechniejszych można wymienić: naruszenia praw autorskich (np. nielegalne zwielokrotnianie i rozpowszechnianie utworów objętych ochroną), oszustwa gospodarcze (np. oferowanie do sprzedaży produktów podrobionych), czyny nieuczciwej konkurencji (np. niedozwolona reklama przy wykorzystywaniu haseł słownych identycznych z zarejestrowanymi znakami towarowymi), zamieszczanie odesłań do stron zawierających bezprawne treści (tzw. linking), oszustwa finansowe (np. kradzież tożsamości, numerów kart kredytowych itp.), naruszenia dóbr osobistych (np. szkalujące wypowiedzi na forach dyskusyjnych). Działalnością przestępczą w internecie często zajmują się wyspecjalizowane i zorganizowane grupy, z reguły operujące z terytorium krajów, których porządki prawne utrudniają ściganie. Bezprawnym zachowaniom zwykłych internautów sprzyja poczucie anonimowości i bezkarności, łatwość komunikacji oraz powszechna dostępność na stronach WWW i forach internetowych programów oraz informacji umożliwiających wymianę plików i łamanie zabezpieczeń. Bezpośrednimi sprawcami czynów niedozwolonych w sieci są internauci, czyli użytkownicy usług (usługobiorcy) świadczonych przez ISP. Użytkownicy ci znajdują się na przeciwległych krańcach tzw. kanału komunikacji elektronicznej, w którego środku znajduje się co najmniej jeden, a z reguły większa ilość pośredniczących dostawców usług. Usługobiorcami są osoby zamieszczające w sieci informacje 8 oraz odbiorcy tych informacji. Podmioty te łączy to, że zasadniczo zawsze korzystają z usług co najmniej jednego ISP. Ocena prawna odpowiedzialności za informacje własne, pochodzące od usługobiorców lub też od samych ISP, co do zasady dokonywana jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego lub karnego, albo też szczegółowe regulacje różnych gałęzi prawa. Regulacje te zostały szeroko omówione w judykaturze oraz doktrynie. Z tej racji bardziej celowe wydaje się skupienie w niniejszej rozprawie na zagadnieniach stanowiących swoiste novum w polskim porządku prawnym, podlegających przy tym bardzo intensywnej ewolucji, a zarazem harmonizacji na szczeblu europejskim. Takim, stosunkowo mało zbadanym, problemem wydaje się właśnie odpowiedzialność pośredniczących dostawców usług za in- 8 Tzw. dostawcy treści, ang. content providers. 24

24 Wprowadzenie formacje pochodzące od usługobiorców. W wypadku serwisów WEB 2.0, istota usług ISP polega bowiem na przechowywaniu, organizowaniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji wprowadzanych do sieci przez użytkowników ich usług, czyli najogólniej rzecz biorąc na zarządzaniu cudzą informacją. Istnieje ponadto wiele czynników sprawiających, że niejednokrotnie podmioty poszkodowane lub z innej racji uprawnione do dochodzenia roszczeń wolą kierować swoje żądania wprost przeciwko pośredniczącemu dostawcy usług (ISP), czasem wręcz wcale nie występując przeciwko dostarczycielom informacji będącym bezpośrednimi sprawcami naruszeń. Jako przyczynę można wskazać powszechny w internecie zwyczaj występowania pod pseudonimem (niejednokrotnie wybieranym ad hoc na potrzeby jednego wpisu na forum), co sprawia, że ustalenie tożsamości sprawcy bezprawnego działania często nie jest możliwe bez pomocy ISP świadczącego daną usługę lub nawet organów wymiaru sprawiedliwości. Nawet zresztą znając dane sprawcy w sieci, bez specjalistycznej wiedzy z zakresu technik komputerowych, z reguły niemożliwe będzie ustalenie jego realnych danych, takich jak adres zamieszkania. Bez problemów można natomiast ustalić, z jakiego typu usługi elektronicznej oraz za pośrednictwem którego dostawcy usług korzystał sprawca, dopuszczając się naruszenia. Często również podstawowym i najpilniejszym priorytetem osoby poszkodowanej jest powstrzymanie szkodliwego działania oraz ograniczenie rozmiaru szkody. Najprostszym sposobem na osiągnięcie tych celów jest zwrócenie się do ISP. Istotną rolę odgrywa tutaj również tzw. zasada głębszej kieszeni 9 (ang. deeper pocket). Pośredniczący dostawcy usług to niejednokrotnie globalni przedsiębiorcy notowani na światowych giełdach (np. ebay, Yahoo, Google). Są to z reguły podmioty zasobniejsze od poszczególnych odbiorców swoich usług, co staje się szczególnie ważne w sytuacji, gdy podmiot poszkodowany dochodzi odszkodowania bądź zadośćuczynienia. 9 D. Kot, Elektroniczny obrót utworem w świetle prawa autorskiego, ZNUJ. Prace Instytutu PrawaWłasności Intelektualnej, z. 94, Kraków 2006, s. 179; H.A. Deveci, Usenet defamation: FE/HE Liability, Computer and Telecommunications Law Review 2005, vol. 11, nr 5, s. 137; S. Nesbitt, Rescuing the balance. An Assessment of Canada's Proposal to Limit ISP Liability for Online Copyright Infringement, Canadian Journal of Law & Technology 2003, nr 2, s. 117; N. Elkin-Koren, Making Technology Visible. Liability of Internet Service Providers for Peer-to-Peer Traffic, New York University Journal of Legislation and Public Policy 2006, nr 9, s

25 Wprowadzenie Na uwagę zasługuje również możliwość wystąpienia przeciwko ISP z roszczeniami o zaniechanie dalszych naruszeń. Czasami bowiem sam dostawca treści (content provider) nie ma możliwości samodzielnego usunięcia skutków swoich działań, jak to ma miejsce np. w wypadku wypowiedzi zamieszczanych na forach internetowych. Najpełniejszą kontrolę nad informacją zawsze sprawują dostawcy usług, z reguły zastrzegając sobie techniczną możliwość zarządzania przechowywanymi i udostępnianymi informacjami 10. Często również cenniejsze dla poszkodowanego może być doprowadzenie do tego, by dostawca usług zaprzestał ułatwiania dokonywania dalszych naruszeń, a być może nawet zobowiązanie go do uniemożliwienia swoim usługobiorcom dopuszczania się podobnych działań w przyszłości. Problem odpowiedzialności ISP za dane przesyłane bądź przechowywane w związku ze świadczeniem usług dla użytkowników zyskał szczególne znaczenie wraz z ewolucją samego internetu w kierunku portali WEB 2.0, w ramach których ISP pełni jedynie rolę pośrednika przekazującego informacje dostarczane i odbierane przez usługobiorców. Usługi świadczone przez ISP coraz rzadziej polegają wyłącznie na biernym prezentowaniu usługobiorcom danych, których autorem jest operator serwisu (np. informacyjne strony WWW lub tradycyjne sklepy internetowe). Standardem obecnie jest to, że portale internetowe mają postać rozbudowanych usług interaktywnych, w ramach których informacje własne ISP przeplatają się z informacjami generowanymi przez użytkowników. Większość z nowoczesnych serwisów multimedialnych ogranicza swoją działalność do tworzenia i utrzymywania wizualnych i administracyjnych ram portalu, którego zasadnicza treść jest edytowana przez użytkowników. Przykładem serwisów WEB 2.0 są tzw. portale aukcyjne, do których należą polskie Allegro lub Świstak, czy wreszcie światowy potentat ebay. Serwisy te stanowią atrakcyjną alternatywę dla sztywnych reguł zakupów w tradycyjnych sklepach internetowych. Dzięki formule ogólnodostępnej licytacji, ofertę może zamieścić oraz złożyć każdy z użytkowników serwisu, decydując o tym, za jaką cenę produkt lub usługa zostanie sprzedana lub kupiona. Za pośrednictwem dominującego na rynku polskim portalu Allegro w 2008 r. dokonano transakcji 10 H.A. Deveci, Usenet defamation..., s

26 Wprowadzenie o łącznej wartości 5,2 mld zł, sprzedając łącznie 96,7 mln produktów 11. Należy przy tym podkreślić, że sam portal aukcyjny nie jest właścicielem (ani nawet posiadaczem) niezliczonej ilości produktów, które każdego dnia są sprzedawane za jego pośrednictwem. Funkcjonowanie internetowych portali aukcyjnych stanowi dobry przykład do analizy problemu odpowiedzialności ISP za informacje pochodzące od usługobiorców. Przemawia za tym fakt, że usługa ta niemalże w identycznej postaci jest dostępna na całym świecie. Niezwykła popularność aukcji internetowych wśród użytkowników internetu oraz szeroki zakres towarów i usług dostępnych za pomocą tego medium sprawia ponadto, że w portalach aukcyjnych dochodzi do większości typów bezprawnych działań, jakie mają miejsce w internecie. Nie bez znaczenia jest również to, że problem odpowiedzialności operatorów portali aukcyjnych wielokrotnie był przedmiotem postępowań sądowych w różnych krajach, dostarczając obszernego materiału do analizy prawnej. Większość współczesnych systemów prawnych zawiera regulacje odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług w związku ze świadczonymi przez nich usługami. Pionierskimi aktami prawnymi w tym zakresie były, uchwalone równolegle, amerykańska Digital Millenium Copyright Act z 1998 r. (DMCA) 12 oraz nieobowiązująca już, niemiecka Teledienstegesetz z 1997 r. (TDG 1997) 13. Na terytorium Unii Europejskiej kwestię tę reguluje dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa 2000/31/WE lub e.c.d.) 14. Wprowadza ona zasady odpowiedzialności ISP wzorowane na amerykańskiej DMCA, nadając im 11 Felicja, Rynek aukcji internetowych w 2008 roku (raport SMB), dostępny pod url: http: // www. interntsuetats. pl/ index. php/ 2009/ 04/ rynek- aukcji- internetowych- w roku- raport- smb/ ( ). 12 Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C 512(h), 112 STAT PUBLIC LAW OCT. 28,1998. DMCA posiada wprawdzie ograniczony przedmiotowo zakres właściwości, wertykalnie regulując jedynie odpowiedzialność ISP na gruncie prawa autorskiego, niemniej jednak wyznaczone w tym akcie prawnym standardy ochrony ISP są często przenoszone na inne dziedziny prawa. 13 Uchwalona jako część ustawy Informations- und Kommunikationsdienstegesetz z dnia 28 lipca 1997 r. (BGBl. 1, s i n.). 14 Dz. U. WE L 178 z , s

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Małgorzata Sakowska nr albumu: 157526 Wyłączenie odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług społeczeństwa informacyjnego za treści pochodzące

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW Daria Katarzyna Gęsicka Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Stan prawny na 2 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Anna Rogacka-Łukasik* NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WSTĘP Postęp techniczny, którego konsekwencją jest intensywny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie Zeszyt 48 przemysław polański Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie Legal liability for content disseminated over the Internet przemysław polański Odpowiedzialność prawna za treści

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Izabela Kowalczuk Nr albumu: 208 697 Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI Rozprawy Społeczne, Nr 1 (VI), 2012 Małgorzata Gruchoła Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług hostingowych.

Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług hostingowych. Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług hostingowych. mgr Grzegorz Jarosław Pacek absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Kancelarii Radcowskiej Marka Płonki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 mgr Łukasz Ciołek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA Agata Osińska TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Cezarego Kuleszy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych

Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Instytut Prawa Własności Intelektualnej Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych Ewa Laskowska Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO INTERNETU. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie dr Przemysław Polański

EDYCJA SĄDOWA PRAWO INTERNETU. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie dr Przemysław Polański EDYCJA SĄDOWA PRAWO INTERNETU Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie dr Przemysław Polański EDYCJA SĄDOWA Prawo Internetu Polecamy w serii: KK, KPK, KKW, KSKU, wyd. 22 Wprowadzenie A. Szajkowski KSH, KRSU,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk

WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM Joanna Banasiuk Warszawa 2012 Stan prawny na 1 marca 2012 r. Redakcja serii Janusz Barta Ryszard Markiewicz Alicja Pollesch Wydawca Monika Pawłowska Redaktor

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych 35 * Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych Spis treści I. Wprowadzenie II. Społeczeństwo i konsumeryzm III. Poszkodowany a konsument

Bardziej szczegółowo