Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC"

Transkrypt

1 Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC Witamy na Platformie oświadczeń Forest Stewardship Council (zwanej dalej Platformą OCP ). Niniejszy dokument określa Warunki korzystania z Platformy OCP. Kontynuując przeglądanie niniejszej strony internetowej z bazą danych, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych postanowień. Niniejsze Warunki stanowią umowę, jaką zawierasz z FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle-Str. 5, Bonn, Niemcy ( FSC GD ). W treści niniejszego dokumentu FSC GD oraz Upoważniony użytkownik są nazywani oddzielnie Stroną i łącznie Stronami. 1. Definicje 1.1 Na potrzeby niniejszych Warunków zastosowano pojęcia i skróty o ściśle zdefiniowanych znaczeniach. Zostały one przedstawione w Załączniku 1 do niniejszych Warunków. 1.2 Dla uniknięcia wątpliwości: językiem wiążącym dla tej Umowy jest język angielski. Wszelkie pojęcia techniczne w języku niemieckim mają znaczenie zgodne z prawem niemieckim i są interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem tego kraju. Tłumaczenie tych pojęć na język angielski ma na celu wyłącznie ułatwienie korzystania z tekstu. 1.3 Nagłówki akapitów w niniejszym dokumencie zastosowano wyłącznie dla ułatwienia korzystania z tekstu i nie mają one wpływu na interpretację postanowień niniejszych Warunków. 2. Cel i zakres ogólny 2.1 Celem Platformy OCP jest zwiększenie i zachowanie poprawności oraz terminowości danych potrzebnych Posiadaczom certyfikatów w związku z Wymogami certyfikacyjnymi. Platforma nie służy celom innym niż opisane w niniejszym dokumencie. Platforma OCP to bezpieczne oprogramowanie oparte na chmurze, które umożliwia każdemu Upoważnionemu użytkownikowi udostępnianie danych dotyczących transakcji z udziałem towarów certyfikowanych przez FSC innym uczestnikom platformy, zwłaszcza stronom transakcji. Zatem zadaniem platformy jest wyłącznie gromadzenie i przechowywanie informacji niezbędnych do prawidłowego Strona 1 z 15

2 opisania transakcji pomiędzy partnerami handlowymi. Platforma OCP została zaprojektowana przez firmę Historic Futures na zlecenie FSC GD. Umożliwi Organom oceny zgodności oraz Posiadaczom certyfikatów weryfikację oświadczeń FSC związanych z transakcjami uwzględniającymi towary z certyfikatem FSC. Natomiast sama organizacja FSC nie będzie oddzielnie przechowywać informacji zapisanych na Platformie OCP ( Rejestr danych ) ani w żaden sposób śledzić lub weryfikować Rejestrów danych ani ich analizować. Upoważniony użytkownik pozostanie wyłącznym właścicielem wszystkich danych wprowadzonych przez siebie na Platformę OCP i będzie za nie odpowiedzialny. 2.2 Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do relacji biznesowej związanej z Platformą OCP. Zastosowania nie mają żadne ewentualnie istniejące warunki Upoważnionego użytkownika. 3. Dostęp do bazy danych OCP 3.1 Dostęp do Platformy OCP będzie zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Upoważnienie do korzystania z Platformy OCP w imieniu Posiadacza certyfikatu FSC przyznaje jedna z osób do kontaktu wymienionych na certyfikacie FSC zdefiniowanym na stronie info.fsc.org. W przypadku certyfikacji obejmującej wiele miejsc do każdej z lokalizacji Organizacji sieciowej zostanie przypisane przez kierownika sieciowego indywidualne konto. Kierownik sieciowy będzie posiadał uprawnienia administracyjne do kont wszystkich lokalizacji objętych certyfikatem. 3.2 Upoważniony użytkownik zachowa poufność wszystkich danych dostępu i haseł i będzie zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystaniu ich przez Strony trzecie. 3.3 Upoważniony użytkownik niezwłocznie poinformuje FSC o faktycznych lub podejrzewanych przypadkach nadużycia jego danych dostępu. W poważnych przypadkach nadużycia Zespół Wsparcia Technicznego OCP może, w porozumieniu z FSC, zablokować Upoważnionym Użytkownikom dostęp do Platformy OCP do czasu wyjaśnienia okoliczności, które doprowadziły do nadużycia. Blokada dostępu nie ma wpływu na uprawnienie Upoważnionego użytkownika do rejestrowania transakcji na jego własnym urządzeniu komputerowym przez cały czas trwania blokady, a następnie przesłania ich na jego konto OCP. 3.4 Upoważniony użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nadużyciem danych dostępu Upoważnionego użytkownika lub wszelkie zmiany lub utratę informacji będące skutkiem nadużycia, chyba że Upoważniony użytkownik nie ponosi winy w związku z nadużyciem. Strona 2 z 15

3 4. Obowiązek współpracy i Kodeks postępowania 4.1 Upoważniony użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkich urządzeń technicznych umożliwiających dostęp do Platformy OCP, w tym między innymi sprzętu, systemu operacyjnego, połączenia z Internetem oraz odpowiedniej, aktualnej przeglądarki. FSC zamieści na swojej stronie internetowej informacje o obsługiwanych przeglądarkach i w razie potrzeby będzie te informacje aktualizować. 4.2 W razie dokonania na Platformie OCP zmian technicznych FSC terminowo poinformuje Upoważnionego użytkownika o takich zmianach oraz o wszelkich modyfikacjach niezbędnych z uwagi na takie zmiany, pod warunkiem że modyfikacje te będą się mieściły w zakresie rozsądnie możliwym do przyjęcia przez Upoważnionego użytkownika. Upoważniony użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie niezbędnych modyfikacji do swojego systemu informatycznego 4.3 Upoważniony użytkownik podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia swoich systemów, w tym między innymi aktualnych programów zabezpieczających przed atakiem z zastosowaniem wirusa, konia trojańskiego, spamu, przed wyłudzeniem informacji (phishing) lub ataku z zastosowaniem innego złośliwego oprogramowania. 4.4 Upoważniony użytkownik gwarantuje FSC, że nie będzie używać Platformy OCP do celu, niezgodnego z prawem lub zabroniony na mocy niniejszych Warunków lub niezgodnego z Wymogami certyfikacyjnymi lub innymi obowiązującymi wymogami. Upoważniony użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich działań lub zaniedbań, do których dojdzie w ramach konta lub uprawnień Upoważnionego użytkownika, w tym między innymi z tytułu danych umieszczonych na Platformie OCP, chyba że Upoważniony użytkownik nie ponosi winy w związku z danym działaniem lub zaniedbaniem. 4.5 Upoważniony użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność danych umieszczanych na Platformie OCP. 4.6 FSC zastrzega sobie prawo do upoważnienia Historic Futures do stałego monitorowania, kontrolowania lub zachowywania działalności pochodzącej z konta Upoważnionego użytkownika wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu lub ujawnienia informacji niezbędnych do zastosowania się do Strona 3 z 15

4 odpowiednich przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych, zagrażającego powództwa lub oficjalnego wniosku rządowego. 4.7 W razie problemów dotyczących serwisu lub spraw technicznych Zespół Wsparcia Technicznego OCP posiada uprawnienia dostępu do konta OCP Upoważnionego użytkownika w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy w związku z tymi problemami. Upoważniony użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Zespołu Obsługi Użytkownika za pomocą narzędzi udostępnionych na Platformie OCP. W razie takiej prośby Upoważniony użytkownik udziela tymczasowego dostępu Zespołowi Obsługi Użytkownika OCP oraz Zespołowi Wsparcia Technicznego OCP wyłącznie na potrzeby rozwiązania problemu Upoważnionego użytkownika. 5. Zakres usług i zmiany 5.1 FSC świadczy usługę internetową umożliwiającą Upoważnionemu użytkownikowi rejestrację oświadczeń FSC składanych podczas transakcji kupna lub sprzedaży towarów certyfikowanych przez FSC. Upoważniony użytkownik może przyznać i unieważnić prawo dostępu do swojego konta OCP, ograniczone tylko do odczytu, wskazanemu Organowi oceny zgodności w celu weryfikacji przestrzegania Wymogów certyfikacyjnych przez Upoważnionego użytkownika. Niezależnie od powyższego, w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury audytu, Upoważniony użytkownik zobowiązuje się do udzielenia prawa dostępu swojemu Organowi oceny zgodności podczas audytów realizowanych na podstawie upoważnienia. 5.2 Oświadczenie złożone przez FSC w odniesieniu do Platformy OCP w materiałach informacyjnych, na stronach internetowych oraz w innych dokumentach nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności na zasadzie ryzyka ( verschuldensunabhängige Haftung ), lecz pełni wyłącznie funkcję ogólnego opisu Platformy OCP, który nie stanowi gwarancji ( Garantie ) ani rękojmi ( Zusicherung von Eigenschaften ) potwierdzającej charakterystyczną właściwość, chyba że oświadczenie wyraźnie stanowi inaczej. 5.3 FSC dołoży należytych starań, aby na bieżąco dostosowywać Platformę OCP do zmieniających się potrzeb. W związku z tym FSC zastrzega sobie prawo do dostosowania systemu zgodnie z aktualnym stanem technologicznym oraz wprowadzenia udoskonaleń w systemie w zakresie i w stopniu, jaki będzie możliwy do przyjęcia przez Upoważnionego użytkownika. Ponadto FSC zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w interfejsie użytkownika, o ile takie zmiany będą konieczne w Strona 4 z 15

5 celu naprawienia błędów lub rozbudowy systemu lub dostosowania się do zoptymalizowanego programowania technologicznego. 5.4 Usługi są świadczone bezpłatnie. 6. Prawa własności intelektualnej 6.1 Upoważniony użytkownik potwierdza, że Platforma OCP jest oprogramowaniem działającym w oparciu o bazę danych, które stanowi bazę danych w rozumieniu art. 87a, ust. 1 niemieckiej ustawy o prawach autorskich ( UrhG ) oraz że FSC posiada wszystkie prawa własności intelektualnej. Wszelkie powiązane programy komputerowe są chronione na mocy art. 69a i nast. UrhG, instrukcje obsługi i dokumentacje są chronione w oparciu o art. 2 UrhG. Wszystkie prawa Osób trzecich do chronionych dzieł pozostają nienaruszone. 6.2 Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe, logotypy firmy, symbole oraz inne chronione znaki lub prace należą do ich prawnych właścicieli i Upoważniony użytkownik nie posiada prawa ani tytułu prawnego do nich ani udziału w nich ani nie zostają one na niego przeniesione. Dla uniknięcia wątpliwości wszystkie logotypy, znaki towarowe, nazwy handlowe i prace autorskie FSC oraz inne dane wykorzystywane w materiałach w związku z materiałami lub w inny sposób odnoszące się do materiałów pozostają wyłączną własnością FSC AC. 7. Prawa użytkowania, prawa własności danych oraz zawieszenie praw 7.1 Upoważniony użytkownik otrzyma, zgodnie z postanowieniami Umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego oraz niniejszymi Warunkami, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo, ograniczone Warunkiem zawartym w art. 8 niniejszych Warunków, do korzystania z usług oferowanych na Platformie OCP do celów opisanych w niniejszych Warunkach oraz w Umowie licencyjnej. 7.2 Prawa Upoważnionego użytkownika do korzystania z Platformy OCP obejmują między innymi: Strona 5 z 15

6 7.2.1 tworzenie i usuwanie stosownych Rejestrów danych oraz wprowadzania w nich zmian; przeglądania, akceptowania lub odrzucania rejestrów utworzonych przez innych Upoważnionych użytkowników, które wspominają w transakcji o Upoważnionym użytkowniku; podejmowanie decyzji o nadaniu lub odmowie dostępu do odczytu stronom trzecim np. Organom oceny zgodności, w celu sprawdzenia stosownych danych transakcyjnych na potrzeby weryfikacji przestrzegania Wymogów FSC przez Upoważnionego użytkownika; 7.3 Więcej informacji na temat funkcjonalności Platformy OCP oraz praw i obowiązków Upoważnionego użytkownika zawierają Wymogi certyfikacyjne. 7.4 Wszystkie Rejestry danych na Platformie OCP stanowią wyłączną własność Upoważnionego użytkownika, który je zarejestrował (własność) Wszystkie Rejestry danych będą przechowywane na Platformie OCP przez nie więcej niż pięć (5) lat, licząc od czasu ich utworzenia lub czasu ich zmiany. Upoważniony użytkownik może według własnego uznania i w dowolnym czasie usunąć manualnie rejestry danych. Bez względu na powyższe, rejestr udostępniony kontrahentowi zostanie oznaczony do usunięci na kontach OCP obu stron i odpowiedni kontrahent zostanie stosownie poinformowany. Usunięcie będzie możliwe po zakończeniu rocznych procedur audytu. 7.6 FSC przysługuje prawo do zawieszenia konta OCP Upoważnionego użytkownika zgodnie z postanowieniem Umowy licencyjnej. Jeżeli Upoważniony użytkownik dowie się o potencjalnej przyczynie uprawniającej do zawieszenia innego Upoważnionego użytkownika, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie FSC lub Organu oceny zgodności (w stosownych wypadkach) lub ASI (w stosownych wypadkach). 7.7 W razie zawieszenia praw Upoważnionego użytkownika do korzystania ze znaków towarowych FSC, przysługujących mu na mocy Umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego, zgodnie z niniejszymi Warunkami, wyżej opisane prawa Upoważnionego użytkownika zostaną odpowiednio wstrzymane. Platforma OCP określa zasady weryfikacji poprawności, które zapewniają, że Rejestr danych dotyczących oświadczeń FSC mieści się w zakresie certyfikatu FSC dostawców. Jeżeli certyfikat FSC zostanie zawieszony, Rejestry danych dotyczących oświadczeń FSC nie zostaną pomyślnie zweryfikowane. Strona 6 z 15

7 8. Data wejścia w życie, okres obowiązywania i rozwiązanie umowy 8.1 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Upoważnionego użytkownika Warunków i obowiązują bezterminowo, chyba że umowa zostanie rozwiązana zgodnie z art Każdej Stronie przysługuje prawo do rozwiązania niniejszych Warunków, a co za tym idzie uczestnictwa w Platformie OCP, w drodze wypowiedzenia złożonego drugiej Stronie na piśmie na trzy (3) miesiące przed datą rozwiązania. 8.3 Niniejsze Warunki, a co za tym idzie uczestnictwo w Platformie OCP, zostaną tym samym wypowiedziane bez potrzeby przedstawiania dodatkowego wypowiedzenia, certyfikacja FSC Upoważnionego użytkownika zostanie unieważniona przez stosowny Organ oceny zgodności, a Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego zostanie rozwiązana przez FSC GD. 8.4 Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia w dowolnej chwili niniejszych Warunków, a co za tym idzie uczestnictwa w Platformie OCP, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnej przyczyny, poprzez dostarczenie drugiej Stronie pisemnego wypowiedzenia. Za ważną przyczynę można uznać zwłaszcza: naruszenie istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę, a w szczególności naruszenie wywierające istotny negatywny wpływ na drugą Stronę lub na System certyfikacji FSC oraz, o ile naruszenie można naprawić, brak naprawy naruszenia w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Stronę poszkodowaną; przypadki ogłoszenia przez drugą Stronę bankructwa, niewypłacalności, likwidacji, postępowania upadłościowego, lub likwidacyjnego. 8.5 Bez względu na jego przyczynę rozwiązanie umowy nie wpłynie na prawa, obowiązku lub zobowiązania Stron powstałe przed datą rozwiązania. 9. Wady, zakłócenia oraz inne awarie Strona 7 z 15

8 9.1 Upoważniony użytkownik niezwłocznie poinformuje FSC za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Platformie OCP o wszelkich wadach, awariach lub usterkach, jakie wystąpiły na Platformie OCP. 9.2 W przypadku wad, awarii, zakłóceń lub innych usterek (dalej Wada"), FSC dołoży należytych starań w celu naprawienia problemu w rozsądnym okresie czasu. Obowiązek FSC dotyczący naprawienia takich Wad dotyczy wyłącznie Platformy OCP oraz jej punktu dostępu do Internetu i nie obejmuje linii transmisji danych poza tym punktem ani systemu Upoważnionego użytkownika. 10. Odpowiedzialność 10.1 FSC odpowiada wyłącznie za szkody lub niedogodności, szkody na mieniu lub straty finansowe wynikające z działań lub zaniechań jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników lub podwykonawców spowodowane celowo lub rażącym zaniedbaniem. Zasada ta nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszczerbku na zdrowiu ani innych przypadków naruszeń głównych obowiązków. W przypadku naruszenia głównego obowiązku wynikającego z lekkiego braku staranności (tj. obowiązku przestrzegania postanowienia niezbędnego do realizacji niniejszych Warunków, na którym zwykle polega Upoważniony użytkownik, w przypadku gdy jego niespełnienie zagrozi osiągnięciu celu, który strony zamierzają osiągnąć poprzez niniejsze Warunki), odpowiedzialność FSC jest ograniczona do typowych szkód dających się przewidzieć w momencie akceptowania niniejszych Warunków przez Upoważnionego użytkownika Upoważniony użytkownik zgadza się na zabezpieczyć i zwolnić FSC oraz jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników lub podwykonawców z odpowiedzialności z tytułu strat finansowych, roszczeń, szkody na mieniu, szkód osobowych oraz wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej, względem Stron trzecich lub poniesionych przez Strony trzecie, będące skutkiem zawinionego działania lub zaniechania Upoważnionego użytkownika, jego pracowników lub podwykonawców. 11. Poufność, ochrona danych, przetwarzanie danych, marketing bezpośredni 11.1 Każdy Upoważniony użytkownik zachowa poufność względem informacji odnoszących się do innego uczestnika Platformy OCP, od którego otrzyma Rejestry danych na temat ich wzajemnych transakcji FSC szanuje i chroni prywatność Upoważnionego użytkownika i gwarantuje, iż nie będzie udostępniać, sprzedawać, wynajmować ani w inny sposób ujawniać danych osobowych lub Rejestrów danych Upoważnionego użytkownika Osobom trzecim, chyba Strona 8 z 15

9 że będzie to wymagane na mocy przepisów prawa lub nakazu wydanego przez sąd właściwy lub departament rządowy lub na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Upoważnionego użytkownika FSC GD potwierdza, iż przestrzega europejskich i niemieckich regulacji dotyczących ochrony danych i gwarantuje, że dane osobowe Upoważnionego użytkownika oraz jego Rejestry danych nie będą wykorzystywane w celach innych niż określone w niniejszym dokumencie Upoważniony użytkownik niniejszym upoważnia FSC do opublikowania nazwy i adresu spółki, numeru nadanej licencji oraz numeru certyfikatu, jak również statusu licencji na Platformie OCP i w Bazie danych FSC w celu zapewnienia pełnej przejrzystości i autentyczności oraz posiadania jednakowych i prawidłowych danych na obydwu platformach Upoważniony użytkownik niniejszym zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez FSC GD danych w formie umożliwiającej odczyt maszynowy w zakresie i w celu realizowania i sprzedaży Systemu certyfikacji FSC (np. w celach statystycznych, zwiększenia wydajności systemu itp.) Upoważniony użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przesłanie przez FSC nazwy, adresu, innych danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu ) oraz innych danych dotyczących certyfikatu Upoważnionego użytkownika do Sieci FSC na potrzeby udoskonalenia Systemu certyfikacji FSC oraz wsparcia misji FSC AC polegającej na promowaniu odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Upoważniony użytkownik wyraża zgodę na przesłanie jego danych osobowych w wyżej określonych celach do Sieci FSC zlokalizowanych poza terytorium Unii Europejskiej Spółka Historic Futures będzie realizowała swoje obowiązki związane z rozwojem IT, utrzymaniem (w tym Wsparciem Technicznym OCP) i przetwarzaniem danych w imieniu FSC GD. Upoważniony użytkownik niniejszym upoważnia FSC GD do udostępniania Historic Futures wszelkich danych biznesowych i osobowych niezbędnych do utrzymania Platformy OCP oraz zapewnienia jej funkcjonalności Upoważniony użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez FSC oraz Sieć FSC nazwy i adresu oraz danych kontaktowych, w tym adresu , numerów telefonu i faksu, na potrzeby marketingu bezpośredniego, tj. w celu promowania Systemu certyfikacji FSC oraz wspierania misji FSC AC polegającej na promowaniu odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Upoważniony użytkownik może odmówić zgody na taki sposób wykorzystania danych kontaktowych, wysyłając wiadomość na adres Strona 9 z 15

10 12. Prawo właściwe 12.1 Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Wszelkie spory odnoszące się do niniejszych Warunków lub ich ważności podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu zgodnie z Zasadami arbitrażu oraz Uzupełniającymi zasadami rozstrzygania sporów w postępowaniu przyspieszonym Niemieckiej Instytucji Arbitrażowej e.v. (www.dis-arb.de), bez możliwości odwołania się do zwykłych sądów Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w Kolonii, w Niemczech. Trybunał arbitrażowy będzie orzekać w składzie trzech (3) arbitrów. Spór będzie rozstrzygany w oparciu o niemieckie prawo materialne. Postępowanie arbitrażowe jest prowadzone w języku angielskim Wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. 13. Postanowienia różne 13.1 Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami odnoszącego się do przedmiotu umowy. Pełnią one funkcję nadrzędną i zastępują ewentualne wcześniejsze negocjacje, oświadczenia lub porozumienia Stron odnoszące się do przedmiotu umowy. Ciężar dowodu spoczywa na Stronie odnoszącej się do umowy ustnej mającej moc nadrzędną względem niniejszej Umowy FSC ma prawo, ale nie obowiązek, wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym czasie i według własnego uznania. W takim wypadku FSC powiadomi Upoważnionego użytkownika o wprowadzeniu zmian na piśmie poprzez wysłanie wiadomości w stosownym czasie przed dokonaniem zmian, umożliwiając Upoważnionemu użytkownikowi zgłoszenie sprzeciwu wobec zmian w terminie czterech (4) tygodni. Jeśli Upoważniony użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w określonym terminie, nowe Warunki uznaje się za zatwierdzone przez Upoważnionego użytkownika, o ile w automatycznym powiadomieniu o zmianie, wysłanym pocztą elektroniczną, FSC poinformowała Upoważnionego użytkownika o konsekwencji niewyrażenia sprzeciwu wobec zmian Jeśli dowolne z postanowień niniejszych Warunków lub postanowień dodanych do niniejszych Warunków w przyszłości jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne lub jeśli niniejsze Warunki zawierają przeoczenie, pozostanie to bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Warunków. Nieważne lub niewykonalne postanowienie uznaje się za zastąpione stosownym i równoważnym postanowieniem, Strona 10 z 15

11 które - w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa - jest możliwie jak najbardziej zbliżone do intencji i celu ekonomicznego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. W razie przeoczenia stosowne i równoważne postanowienie uznaje się za uzgodnione, przy czym odzwierciedla ono to, co Strony - w świetle intencji i celu ekonomicznego niniejszej Umowy - uzgodniłyby, gdyby nie pominęły danej kwestii. 14. Dane spółki i dane kontaktowe: Kontrahent i właściciel Platformy OCP: FSC Global Development GmbH Charles-de-Gaulle-Str. 5, Bonn, Niemcy Dyrektor Naczelny: Kim Bering Becker Carstensen Rejestr Handlowy: HRB Bonn Niemiecki nr VAT: Telefon: 0049 (0) Faks: 0049 (0) Rozwój IT, utrzymanie i przetwarzanie danych w imieniu FSC: Historic Futures Ltd. Blenheim Palace Saw Mills, Swan Lane, Combe, Oxfordshire, OX29 8ET, Wielka Brytania reprezentowana przez Prezesa, Pana Tima Wilsona Brytyjski rejestr spółek (Companies House): Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) Załącznik: Definicje ASI oznacza Accreditation Services International GmbH, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na mocy prawa niemieckiego: Bonn HRB 13790, z siedzibą pod adresem: Friedrich-Ebert-Allee 65, Bonn, Niemcy. Wyłącznym wspólnikiem ASI jest FSC AC. Strona 11 z 15

12 Upoważniony użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną, w tym między innymi Posiadaczy certyfikatu FSC. Organ oceny zgodności oznacza spółkę powołaną przez FSC do przeprowadzania audytów certyfikacji FSC wśród podmiotów aplikujących do Systemu certyfikacji FSC oraz do badania certyfikowanych Przedsiębiorstw leśnych oraz Leśnych przedsiębiorstw produkcyjnych w oparciu o Wymogi certyfikacyjne. Wymogi certyfikacyjne obejmują następujące wymogi: a) Wymogi certyfikacyjne FSC, tj. dokumenty (np. zasady dotyczące certyfikacji, standardy, instrukcje, porady oraz inne dokumenty) odnoszące się do Systemu certyfikacji FSC i b) dokumenty instytucjonalne FSC, tj. dokumenty dotyczące ładu korporacyjnego (np. akty założycielskie spółki, statuty/umowy spółki, regulaminy, system rozstrzygania sporów oraz inna dokumentacja) odnoszące się do Systemu certyfikacji FSC, wymagane do prowadzenia Systemu certyfikacji FSC w jego najbardziej aktualnej wersji. Łańcuch pochodzenia lub CoC to kanał, za pośrednictwem którego produkty są wysyłane z miejsca pochodzenia w lesie do użytkownika końcowego. Posiadacz certyfikatu oznacza spółkę lub grupę spółek posiadających certyfikat Organu oceny zgodności akredytowanego przez FSC, potwierdzający, że produkty przetwarzane przez tę spółkę lub spółki są zgodne z zasadami określonymi w Systemie certyfikacji FSC. Rejestry danych nie zawierają danych umożliwiających identyfikację osoby lub grupy osób. Platforma OCP będzie wyłącznie gromadzić i przechowywać dane niezbędne do prawidłowego opisania transakcji bezpośrednio pomiędzy partnerami handlowymi. Mogą one obejmować: a) nazwę / imię i nazwisko, b) adres i c) stosowne numery identyfikacyjne FSC stron realizujących transakcję. Ponadto rejestruje się d) datę transakcji, e) masę, objętość lub liczbę sztuk danego produktu. Co więcej, przy każdej transakcji Platforma OCP rejestruje również e) oficjalny rodzaj oświadczenia FSC (FSC 100%, FSC Mix, FSC Mixed Credit lub FSC Recycled) oraz f) opis produktu (dowolne znaki alfanumeryczne wpisane przez użytkownika). Platforma OCP oferuje (g) dodatkowe opcjonalne pole do rejestracji rodzaju produktu FSC (według oficjalnej klasyfikacji produktów FSC). Dwa dodatkowe pola danych służą do rejestracji gatunku i kraju pozyskania, jeżeli transakcja pochodzi z Przedsiębiorstwa leśnego lub od Posiadacza certyfikatu, którego zakres certyfikacji obejmuje ocenę ryzyka drewna kontrolowanego. Przedsiębiorstwo leśne oznacza organizację uczestniczącą w zarządzaniu i kontrolującą w dowolnym stopniu zarządzanie lasami na danym obszarze lasu. Strona 12 z 15

13 Leśne przedsiębiorstwo produkcyjne to organizacja nabywająca bezpośrednio lub pośrednio produkty drzewne na potrzeby handlu, przetwarzania, produkcji, magazynowania, pośredniczenia w handlu, sprzedaży detalicznej lub prowadzenia innego obrotu. FSC oznacza FSC Global Development GmbH, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem niemieckim: Bonn HRB 15990, z siedzibą pod adresem: Charles-de-Gaulle Str. 5, Bonn, Niemcy. Wyłącznym wspólnikiem FSC jest FSC AC. FSC AC oznacza Forest Stewardship Council, Asociación Civil z siedzibą pod adresem Calle Margarita Maza de Juárez # 422, Col. Centro, Oaxaca, Meksyk. Jest to międzynarodowa organizacja członkowska typu non-profit powołana w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi, a także jest to podmiot dominujący Grupy FSC. System certyfikacji FSC został opracowany w celu umożliwienia niezależnym stronom trzecim uczestnictwa w procesie certyfikacji ekologicznie właściwego, korzystnego społecznie i ekonomicznego zarządzania zasobami leśnymi jako mechanizmie rynkowym pozwalającym producentom i konsumentom na identyfikowanie i nabywanie drzewnych i niedrzewnych produktów leśnych pochodzących z dobrze zarządzanych lasów Obejmuje on działalność z zakresu przyznawania akredytacji i licencji. Baza danych FSC to system komputerowy gromadzący dane o Systemie certyfikacji FSC (np. Posiadaczach certyfikatu, Licencjobiorcach FSC itp.), udostępniony na stronie w celu zapewnienia przejrzystości. Grupa FSC oznacza FSC AC wraz ze wszystkimi jej podmiotami zależnymi, którymi są obecnie FSC GD, FSC IC i ASI. FSC IC oznacza FSC International Center GmbH, spółkę non-profit z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem niemieckim: Bonn HRB 12589, z siedzibą pod adresem Charles-de-Gaulle Str. 5, Bonn, Niemcy. Wyłącznym wspólnikiem FSC jest FSC AC. Krajowe biuro FSC oznacza powołane zgodnie z prawem, niezależne organizacje partnerskie FSC, promujące na szczeblu krajowym odpowiedzialne zarządzanie światowymi zasobami leśnymi. Sieć FSC oznacza FSC AC oraz jej wszystkie podmioty zależne i partnerów globalnych (Krajowe biura i Krajowych przedstawicieli), którzy promują odpowiedzialne Strona 13 z 15

14 zarządzania światowymi zasobami leśnymi na szczeblu lokalnym, jako prawnie niezależne podmioty (osoby prawe i fizyczne) i są stronami stosunków umownych i umów o poufności z FSC AC lub jednym z ich podmiotów zależnych. Krajowy przedstawiciel FSC oznacza osobę fizyczną w danym kraju partnerskim FSC, która promuje odpowiedzialne zarządzanie światowymi zasobami leśnymi na szczeblu krajowym. Wymogi FSC oznacza dokumenty (np. zasady dotyczące certyfikacji, standardy, instrukcje, porady oraz inne dokumenty) odnoszące się do Systemu certyfikacji FSC, opracowane w ramach programu polityk i standardów FSC, które są wymagane do prowadzenia systemu certyfikacji FSC w jego najbardziej aktualnej wersji. Historic Futures oznacza spółkę Historic Futures Limited., z siedzibą pod adresem: Unit 2c Carpenters Workshop, Blenheim Palace Sawmills, Swan Lane, Combe, Oxfordshire, OX29 8ET, Wielka Brytania, wpisaną do brytyjskiego rejestru spółek pod numerem Spółka Historic Future jest dostawcą usług zarządzania infrastrukturą informatyczną i została zatrudniona przez FSC GD w celu opracowania i prowadzenia Platformy OCP, jak również przetwarzania stosownych danych zapewniających funkcjonalność Platformy OCP. Licencjobiorca oznacza stronę posiadającą licencję uprawniającą do korzystania z chronionych Znaków towarowych FSC, przyznaną na mocy Umowy licencyjnej. Organizacja sieciowa oznacza organizację, która posiada określoną centralę oraz sieć złożoną co najmniej z dwóch Oddziałów. Produkty pochodzące z tych Oddziałów lub z określonych zespołów Oddziałów, objętych certyfikatem sieciowym muszą być co do zasady jednorodne i muszą być produkowane lub obsługiwane zasadniczo według tych samych metod i procedur. Wsparcie Techniczne OCP oznacza usługi, w ramach których FSC GD zapewnia wsparcie Upoważnionym użytkownikom w razie problemów technicznych związanych z Platformą OCP. Zespół Wsparcia Technicznego OCP oznacza personel Wsparcia Technicznego OCP spółki Historic Future. Zespół Obsługi Użytkownika OCP oznacza zespół ekspertów ds. wsparcia i szkoleń FSC, którzy jako pierwsi odpowiadają na pytania Upoważnionego użytkownika. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące okoliczności osobistych lub rzeczowych wskazanej lub możliwej do wskazania osoby fizycznej (art. 3 federalnej ustawy o ochronie danych) Strona 14 z 15

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Prawa użytkownika ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA02012008 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Warunki Ogólne Świadczenia Usług Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL www.usemybench.com, została stworzona przez firmę IT DEUS,

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Ogólne warunki i ustalenia Prawa Użytkownika Ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA1072006 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48 12 6882600 Faks: +48 12 6882699 Email: biuro@dotpay.pl REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM wersja z dnia 28.11.2013 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług

Bardziej szczegółowo