Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC"

Transkrypt

1 Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC Witamy na Platformie oświadczeń Forest Stewardship Council (zwanej dalej Platformą OCP ). Niniejszy dokument określa Warunki korzystania z Platformy OCP. Kontynuując przeglądanie niniejszej strony internetowej z bazą danych, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych postanowień. Niniejsze Warunki stanowią umowę, jaką zawierasz z FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle-Str. 5, Bonn, Niemcy ( FSC GD ). W treści niniejszego dokumentu FSC GD oraz Upoważniony użytkownik są nazywani oddzielnie Stroną i łącznie Stronami. 1. Definicje 1.1 Na potrzeby niniejszych Warunków zastosowano pojęcia i skróty o ściśle zdefiniowanych znaczeniach. Zostały one przedstawione w Załączniku 1 do niniejszych Warunków. 1.2 Dla uniknięcia wątpliwości: językiem wiążącym dla tej Umowy jest język angielski. Wszelkie pojęcia techniczne w języku niemieckim mają znaczenie zgodne z prawem niemieckim i są interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem tego kraju. Tłumaczenie tych pojęć na język angielski ma na celu wyłącznie ułatwienie korzystania z tekstu. 1.3 Nagłówki akapitów w niniejszym dokumencie zastosowano wyłącznie dla ułatwienia korzystania z tekstu i nie mają one wpływu na interpretację postanowień niniejszych Warunków. 2. Cel i zakres ogólny 2.1 Celem Platformy OCP jest zwiększenie i zachowanie poprawności oraz terminowości danych potrzebnych Posiadaczom certyfikatów w związku z Wymogami certyfikacyjnymi. Platforma nie służy celom innym niż opisane w niniejszym dokumencie. Platforma OCP to bezpieczne oprogramowanie oparte na chmurze, które umożliwia każdemu Upoważnionemu użytkownikowi udostępnianie danych dotyczących transakcji z udziałem towarów certyfikowanych przez FSC innym uczestnikom platformy, zwłaszcza stronom transakcji. Zatem zadaniem platformy jest wyłącznie gromadzenie i przechowywanie informacji niezbędnych do prawidłowego Strona 1 z 15

2 opisania transakcji pomiędzy partnerami handlowymi. Platforma OCP została zaprojektowana przez firmę Historic Futures na zlecenie FSC GD. Umożliwi Organom oceny zgodności oraz Posiadaczom certyfikatów weryfikację oświadczeń FSC związanych z transakcjami uwzględniającymi towary z certyfikatem FSC. Natomiast sama organizacja FSC nie będzie oddzielnie przechowywać informacji zapisanych na Platformie OCP ( Rejestr danych ) ani w żaden sposób śledzić lub weryfikować Rejestrów danych ani ich analizować. Upoważniony użytkownik pozostanie wyłącznym właścicielem wszystkich danych wprowadzonych przez siebie na Platformę OCP i będzie za nie odpowiedzialny. 2.2 Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do relacji biznesowej związanej z Platformą OCP. Zastosowania nie mają żadne ewentualnie istniejące warunki Upoważnionego użytkownika. 3. Dostęp do bazy danych OCP 3.1 Dostęp do Platformy OCP będzie zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Upoważnienie do korzystania z Platformy OCP w imieniu Posiadacza certyfikatu FSC przyznaje jedna z osób do kontaktu wymienionych na certyfikacie FSC zdefiniowanym na stronie info.fsc.org. W przypadku certyfikacji obejmującej wiele miejsc do każdej z lokalizacji Organizacji sieciowej zostanie przypisane przez kierownika sieciowego indywidualne konto. Kierownik sieciowy będzie posiadał uprawnienia administracyjne do kont wszystkich lokalizacji objętych certyfikatem. 3.2 Upoważniony użytkownik zachowa poufność wszystkich danych dostępu i haseł i będzie zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystaniu ich przez Strony trzecie. 3.3 Upoważniony użytkownik niezwłocznie poinformuje FSC o faktycznych lub podejrzewanych przypadkach nadużycia jego danych dostępu. W poważnych przypadkach nadużycia Zespół Wsparcia Technicznego OCP może, w porozumieniu z FSC, zablokować Upoważnionym Użytkownikom dostęp do Platformy OCP do czasu wyjaśnienia okoliczności, które doprowadziły do nadużycia. Blokada dostępu nie ma wpływu na uprawnienie Upoważnionego użytkownika do rejestrowania transakcji na jego własnym urządzeniu komputerowym przez cały czas trwania blokady, a następnie przesłania ich na jego konto OCP. 3.4 Upoważniony użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nadużyciem danych dostępu Upoważnionego użytkownika lub wszelkie zmiany lub utratę informacji będące skutkiem nadużycia, chyba że Upoważniony użytkownik nie ponosi winy w związku z nadużyciem. Strona 2 z 15

3 4. Obowiązek współpracy i Kodeks postępowania 4.1 Upoważniony użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkich urządzeń technicznych umożliwiających dostęp do Platformy OCP, w tym między innymi sprzętu, systemu operacyjnego, połączenia z Internetem oraz odpowiedniej, aktualnej przeglądarki. FSC zamieści na swojej stronie internetowej informacje o obsługiwanych przeglądarkach i w razie potrzeby będzie te informacje aktualizować. 4.2 W razie dokonania na Platformie OCP zmian technicznych FSC terminowo poinformuje Upoważnionego użytkownika o takich zmianach oraz o wszelkich modyfikacjach niezbędnych z uwagi na takie zmiany, pod warunkiem że modyfikacje te będą się mieściły w zakresie rozsądnie możliwym do przyjęcia przez Upoważnionego użytkownika. Upoważniony użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie niezbędnych modyfikacji do swojego systemu informatycznego 4.3 Upoważniony użytkownik podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia swoich systemów, w tym między innymi aktualnych programów zabezpieczających przed atakiem z zastosowaniem wirusa, konia trojańskiego, spamu, przed wyłudzeniem informacji (phishing) lub ataku z zastosowaniem innego złośliwego oprogramowania. 4.4 Upoważniony użytkownik gwarantuje FSC, że nie będzie używać Platformy OCP do celu, niezgodnego z prawem lub zabroniony na mocy niniejszych Warunków lub niezgodnego z Wymogami certyfikacyjnymi lub innymi obowiązującymi wymogami. Upoważniony użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich działań lub zaniedbań, do których dojdzie w ramach konta lub uprawnień Upoważnionego użytkownika, w tym między innymi z tytułu danych umieszczonych na Platformie OCP, chyba że Upoważniony użytkownik nie ponosi winy w związku z danym działaniem lub zaniedbaniem. 4.5 Upoważniony użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność danych umieszczanych na Platformie OCP. 4.6 FSC zastrzega sobie prawo do upoważnienia Historic Futures do stałego monitorowania, kontrolowania lub zachowywania działalności pochodzącej z konta Upoważnionego użytkownika wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu lub ujawnienia informacji niezbędnych do zastosowania się do Strona 3 z 15

4 odpowiednich przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych, zagrażającego powództwa lub oficjalnego wniosku rządowego. 4.7 W razie problemów dotyczących serwisu lub spraw technicznych Zespół Wsparcia Technicznego OCP posiada uprawnienia dostępu do konta OCP Upoważnionego użytkownika w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy w związku z tymi problemami. Upoważniony użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Zespołu Obsługi Użytkownika za pomocą narzędzi udostępnionych na Platformie OCP. W razie takiej prośby Upoważniony użytkownik udziela tymczasowego dostępu Zespołowi Obsługi Użytkownika OCP oraz Zespołowi Wsparcia Technicznego OCP wyłącznie na potrzeby rozwiązania problemu Upoważnionego użytkownika. 5. Zakres usług i zmiany 5.1 FSC świadczy usługę internetową umożliwiającą Upoważnionemu użytkownikowi rejestrację oświadczeń FSC składanych podczas transakcji kupna lub sprzedaży towarów certyfikowanych przez FSC. Upoważniony użytkownik może przyznać i unieważnić prawo dostępu do swojego konta OCP, ograniczone tylko do odczytu, wskazanemu Organowi oceny zgodności w celu weryfikacji przestrzegania Wymogów certyfikacyjnych przez Upoważnionego użytkownika. Niezależnie od powyższego, w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury audytu, Upoważniony użytkownik zobowiązuje się do udzielenia prawa dostępu swojemu Organowi oceny zgodności podczas audytów realizowanych na podstawie upoważnienia. 5.2 Oświadczenie złożone przez FSC w odniesieniu do Platformy OCP w materiałach informacyjnych, na stronach internetowych oraz w innych dokumentach nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności na zasadzie ryzyka ( verschuldensunabhängige Haftung ), lecz pełni wyłącznie funkcję ogólnego opisu Platformy OCP, który nie stanowi gwarancji ( Garantie ) ani rękojmi ( Zusicherung von Eigenschaften ) potwierdzającej charakterystyczną właściwość, chyba że oświadczenie wyraźnie stanowi inaczej. 5.3 FSC dołoży należytych starań, aby na bieżąco dostosowywać Platformę OCP do zmieniających się potrzeb. W związku z tym FSC zastrzega sobie prawo do dostosowania systemu zgodnie z aktualnym stanem technologicznym oraz wprowadzenia udoskonaleń w systemie w zakresie i w stopniu, jaki będzie możliwy do przyjęcia przez Upoważnionego użytkownika. Ponadto FSC zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w interfejsie użytkownika, o ile takie zmiany będą konieczne w Strona 4 z 15

5 celu naprawienia błędów lub rozbudowy systemu lub dostosowania się do zoptymalizowanego programowania technologicznego. 5.4 Usługi są świadczone bezpłatnie. 6. Prawa własności intelektualnej 6.1 Upoważniony użytkownik potwierdza, że Platforma OCP jest oprogramowaniem działającym w oparciu o bazę danych, które stanowi bazę danych w rozumieniu art. 87a, ust. 1 niemieckiej ustawy o prawach autorskich ( UrhG ) oraz że FSC posiada wszystkie prawa własności intelektualnej. Wszelkie powiązane programy komputerowe są chronione na mocy art. 69a i nast. UrhG, instrukcje obsługi i dokumentacje są chronione w oparciu o art. 2 UrhG. Wszystkie prawa Osób trzecich do chronionych dzieł pozostają nienaruszone. 6.2 Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe, logotypy firmy, symbole oraz inne chronione znaki lub prace należą do ich prawnych właścicieli i Upoważniony użytkownik nie posiada prawa ani tytułu prawnego do nich ani udziału w nich ani nie zostają one na niego przeniesione. Dla uniknięcia wątpliwości wszystkie logotypy, znaki towarowe, nazwy handlowe i prace autorskie FSC oraz inne dane wykorzystywane w materiałach w związku z materiałami lub w inny sposób odnoszące się do materiałów pozostają wyłączną własnością FSC AC. 7. Prawa użytkowania, prawa własności danych oraz zawieszenie praw 7.1 Upoważniony użytkownik otrzyma, zgodnie z postanowieniami Umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego oraz niniejszymi Warunkami, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo, ograniczone Warunkiem zawartym w art. 8 niniejszych Warunków, do korzystania z usług oferowanych na Platformie OCP do celów opisanych w niniejszych Warunkach oraz w Umowie licencyjnej. 7.2 Prawa Upoważnionego użytkownika do korzystania z Platformy OCP obejmują między innymi: Strona 5 z 15

6 7.2.1 tworzenie i usuwanie stosownych Rejestrów danych oraz wprowadzania w nich zmian; przeglądania, akceptowania lub odrzucania rejestrów utworzonych przez innych Upoważnionych użytkowników, które wspominają w transakcji o Upoważnionym użytkowniku; podejmowanie decyzji o nadaniu lub odmowie dostępu do odczytu stronom trzecim np. Organom oceny zgodności, w celu sprawdzenia stosownych danych transakcyjnych na potrzeby weryfikacji przestrzegania Wymogów FSC przez Upoważnionego użytkownika; 7.3 Więcej informacji na temat funkcjonalności Platformy OCP oraz praw i obowiązków Upoważnionego użytkownika zawierają Wymogi certyfikacyjne. 7.4 Wszystkie Rejestry danych na Platformie OCP stanowią wyłączną własność Upoważnionego użytkownika, który je zarejestrował (własność) Wszystkie Rejestry danych będą przechowywane na Platformie OCP przez nie więcej niż pięć (5) lat, licząc od czasu ich utworzenia lub czasu ich zmiany. Upoważniony użytkownik może według własnego uznania i w dowolnym czasie usunąć manualnie rejestry danych. Bez względu na powyższe, rejestr udostępniony kontrahentowi zostanie oznaczony do usunięci na kontach OCP obu stron i odpowiedni kontrahent zostanie stosownie poinformowany. Usunięcie będzie możliwe po zakończeniu rocznych procedur audytu. 7.6 FSC przysługuje prawo do zawieszenia konta OCP Upoważnionego użytkownika zgodnie z postanowieniem Umowy licencyjnej. Jeżeli Upoważniony użytkownik dowie się o potencjalnej przyczynie uprawniającej do zawieszenia innego Upoważnionego użytkownika, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie FSC lub Organu oceny zgodności (w stosownych wypadkach) lub ASI (w stosownych wypadkach). 7.7 W razie zawieszenia praw Upoważnionego użytkownika do korzystania ze znaków towarowych FSC, przysługujących mu na mocy Umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego, zgodnie z niniejszymi Warunkami, wyżej opisane prawa Upoważnionego użytkownika zostaną odpowiednio wstrzymane. Platforma OCP określa zasady weryfikacji poprawności, które zapewniają, że Rejestr danych dotyczących oświadczeń FSC mieści się w zakresie certyfikatu FSC dostawców. Jeżeli certyfikat FSC zostanie zawieszony, Rejestry danych dotyczących oświadczeń FSC nie zostaną pomyślnie zweryfikowane. Strona 6 z 15

7 8. Data wejścia w życie, okres obowiązywania i rozwiązanie umowy 8.1 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Upoważnionego użytkownika Warunków i obowiązują bezterminowo, chyba że umowa zostanie rozwiązana zgodnie z art Każdej Stronie przysługuje prawo do rozwiązania niniejszych Warunków, a co za tym idzie uczestnictwa w Platformie OCP, w drodze wypowiedzenia złożonego drugiej Stronie na piśmie na trzy (3) miesiące przed datą rozwiązania. 8.3 Niniejsze Warunki, a co za tym idzie uczestnictwo w Platformie OCP, zostaną tym samym wypowiedziane bez potrzeby przedstawiania dodatkowego wypowiedzenia, certyfikacja FSC Upoważnionego użytkownika zostanie unieważniona przez stosowny Organ oceny zgodności, a Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego zostanie rozwiązana przez FSC GD. 8.4 Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia w dowolnej chwili niniejszych Warunków, a co za tym idzie uczestnictwa w Platformie OCP, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnej przyczyny, poprzez dostarczenie drugiej Stronie pisemnego wypowiedzenia. Za ważną przyczynę można uznać zwłaszcza: naruszenie istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę, a w szczególności naruszenie wywierające istotny negatywny wpływ na drugą Stronę lub na System certyfikacji FSC oraz, o ile naruszenie można naprawić, brak naprawy naruszenia w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Stronę poszkodowaną; przypadki ogłoszenia przez drugą Stronę bankructwa, niewypłacalności, likwidacji, postępowania upadłościowego, lub likwidacyjnego. 8.5 Bez względu na jego przyczynę rozwiązanie umowy nie wpłynie na prawa, obowiązku lub zobowiązania Stron powstałe przed datą rozwiązania. 9. Wady, zakłócenia oraz inne awarie Strona 7 z 15

8 9.1 Upoważniony użytkownik niezwłocznie poinformuje FSC za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Platformie OCP o wszelkich wadach, awariach lub usterkach, jakie wystąpiły na Platformie OCP. 9.2 W przypadku wad, awarii, zakłóceń lub innych usterek (dalej Wada"), FSC dołoży należytych starań w celu naprawienia problemu w rozsądnym okresie czasu. Obowiązek FSC dotyczący naprawienia takich Wad dotyczy wyłącznie Platformy OCP oraz jej punktu dostępu do Internetu i nie obejmuje linii transmisji danych poza tym punktem ani systemu Upoważnionego użytkownika. 10. Odpowiedzialność 10.1 FSC odpowiada wyłącznie za szkody lub niedogodności, szkody na mieniu lub straty finansowe wynikające z działań lub zaniechań jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników lub podwykonawców spowodowane celowo lub rażącym zaniedbaniem. Zasada ta nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszczerbku na zdrowiu ani innych przypadków naruszeń głównych obowiązków. W przypadku naruszenia głównego obowiązku wynikającego z lekkiego braku staranności (tj. obowiązku przestrzegania postanowienia niezbędnego do realizacji niniejszych Warunków, na którym zwykle polega Upoważniony użytkownik, w przypadku gdy jego niespełnienie zagrozi osiągnięciu celu, który strony zamierzają osiągnąć poprzez niniejsze Warunki), odpowiedzialność FSC jest ograniczona do typowych szkód dających się przewidzieć w momencie akceptowania niniejszych Warunków przez Upoważnionego użytkownika Upoważniony użytkownik zgadza się na zabezpieczyć i zwolnić FSC oraz jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników lub podwykonawców z odpowiedzialności z tytułu strat finansowych, roszczeń, szkody na mieniu, szkód osobowych oraz wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej, względem Stron trzecich lub poniesionych przez Strony trzecie, będące skutkiem zawinionego działania lub zaniechania Upoważnionego użytkownika, jego pracowników lub podwykonawców. 11. Poufność, ochrona danych, przetwarzanie danych, marketing bezpośredni 11.1 Każdy Upoważniony użytkownik zachowa poufność względem informacji odnoszących się do innego uczestnika Platformy OCP, od którego otrzyma Rejestry danych na temat ich wzajemnych transakcji FSC szanuje i chroni prywatność Upoważnionego użytkownika i gwarantuje, iż nie będzie udostępniać, sprzedawać, wynajmować ani w inny sposób ujawniać danych osobowych lub Rejestrów danych Upoważnionego użytkownika Osobom trzecim, chyba Strona 8 z 15

9 że będzie to wymagane na mocy przepisów prawa lub nakazu wydanego przez sąd właściwy lub departament rządowy lub na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Upoważnionego użytkownika FSC GD potwierdza, iż przestrzega europejskich i niemieckich regulacji dotyczących ochrony danych i gwarantuje, że dane osobowe Upoważnionego użytkownika oraz jego Rejestry danych nie będą wykorzystywane w celach innych niż określone w niniejszym dokumencie Upoważniony użytkownik niniejszym upoważnia FSC do opublikowania nazwy i adresu spółki, numeru nadanej licencji oraz numeru certyfikatu, jak również statusu licencji na Platformie OCP i w Bazie danych FSC w celu zapewnienia pełnej przejrzystości i autentyczności oraz posiadania jednakowych i prawidłowych danych na obydwu platformach Upoważniony użytkownik niniejszym zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez FSC GD danych w formie umożliwiającej odczyt maszynowy w zakresie i w celu realizowania i sprzedaży Systemu certyfikacji FSC (np. w celach statystycznych, zwiększenia wydajności systemu itp.) Upoważniony użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przesłanie przez FSC nazwy, adresu, innych danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu ) oraz innych danych dotyczących certyfikatu Upoważnionego użytkownika do Sieci FSC na potrzeby udoskonalenia Systemu certyfikacji FSC oraz wsparcia misji FSC AC polegającej na promowaniu odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Upoważniony użytkownik wyraża zgodę na przesłanie jego danych osobowych w wyżej określonych celach do Sieci FSC zlokalizowanych poza terytorium Unii Europejskiej Spółka Historic Futures będzie realizowała swoje obowiązki związane z rozwojem IT, utrzymaniem (w tym Wsparciem Technicznym OCP) i przetwarzaniem danych w imieniu FSC GD. Upoważniony użytkownik niniejszym upoważnia FSC GD do udostępniania Historic Futures wszelkich danych biznesowych i osobowych niezbędnych do utrzymania Platformy OCP oraz zapewnienia jej funkcjonalności Upoważniony użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez FSC oraz Sieć FSC nazwy i adresu oraz danych kontaktowych, w tym adresu , numerów telefonu i faksu, na potrzeby marketingu bezpośredniego, tj. w celu promowania Systemu certyfikacji FSC oraz wspierania misji FSC AC polegającej na promowaniu odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Upoważniony użytkownik może odmówić zgody na taki sposób wykorzystania danych kontaktowych, wysyłając wiadomość na adres Strona 9 z 15

10 12. Prawo właściwe 12.1 Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Wszelkie spory odnoszące się do niniejszych Warunków lub ich ważności podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu zgodnie z Zasadami arbitrażu oraz Uzupełniającymi zasadami rozstrzygania sporów w postępowaniu przyspieszonym Niemieckiej Instytucji Arbitrażowej e.v. (www.dis-arb.de), bez możliwości odwołania się do zwykłych sądów Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w Kolonii, w Niemczech. Trybunał arbitrażowy będzie orzekać w składzie trzech (3) arbitrów. Spór będzie rozstrzygany w oparciu o niemieckie prawo materialne. Postępowanie arbitrażowe jest prowadzone w języku angielskim Wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. 13. Postanowienia różne 13.1 Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami odnoszącego się do przedmiotu umowy. Pełnią one funkcję nadrzędną i zastępują ewentualne wcześniejsze negocjacje, oświadczenia lub porozumienia Stron odnoszące się do przedmiotu umowy. Ciężar dowodu spoczywa na Stronie odnoszącej się do umowy ustnej mającej moc nadrzędną względem niniejszej Umowy FSC ma prawo, ale nie obowiązek, wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym czasie i według własnego uznania. W takim wypadku FSC powiadomi Upoważnionego użytkownika o wprowadzeniu zmian na piśmie poprzez wysłanie wiadomości w stosownym czasie przed dokonaniem zmian, umożliwiając Upoważnionemu użytkownikowi zgłoszenie sprzeciwu wobec zmian w terminie czterech (4) tygodni. Jeśli Upoważniony użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w określonym terminie, nowe Warunki uznaje się za zatwierdzone przez Upoważnionego użytkownika, o ile w automatycznym powiadomieniu o zmianie, wysłanym pocztą elektroniczną, FSC poinformowała Upoważnionego użytkownika o konsekwencji niewyrażenia sprzeciwu wobec zmian Jeśli dowolne z postanowień niniejszych Warunków lub postanowień dodanych do niniejszych Warunków w przyszłości jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne lub jeśli niniejsze Warunki zawierają przeoczenie, pozostanie to bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Warunków. Nieważne lub niewykonalne postanowienie uznaje się za zastąpione stosownym i równoważnym postanowieniem, Strona 10 z 15

11 które - w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa - jest możliwie jak najbardziej zbliżone do intencji i celu ekonomicznego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. W razie przeoczenia stosowne i równoważne postanowienie uznaje się za uzgodnione, przy czym odzwierciedla ono to, co Strony - w świetle intencji i celu ekonomicznego niniejszej Umowy - uzgodniłyby, gdyby nie pominęły danej kwestii. 14. Dane spółki i dane kontaktowe: Kontrahent i właściciel Platformy OCP: FSC Global Development GmbH Charles-de-Gaulle-Str. 5, Bonn, Niemcy Dyrektor Naczelny: Kim Bering Becker Carstensen Rejestr Handlowy: HRB Bonn Niemiecki nr VAT: Telefon: 0049 (0) Faks: 0049 (0) Rozwój IT, utrzymanie i przetwarzanie danych w imieniu FSC: Historic Futures Ltd. Blenheim Palace Saw Mills, Swan Lane, Combe, Oxfordshire, OX29 8ET, Wielka Brytania reprezentowana przez Prezesa, Pana Tima Wilsona Brytyjski rejestr spółek (Companies House): Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) Załącznik: Definicje ASI oznacza Accreditation Services International GmbH, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na mocy prawa niemieckiego: Bonn HRB 13790, z siedzibą pod adresem: Friedrich-Ebert-Allee 65, Bonn, Niemcy. Wyłącznym wspólnikiem ASI jest FSC AC. Strona 11 z 15

12 Upoważniony użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną, w tym między innymi Posiadaczy certyfikatu FSC. Organ oceny zgodności oznacza spółkę powołaną przez FSC do przeprowadzania audytów certyfikacji FSC wśród podmiotów aplikujących do Systemu certyfikacji FSC oraz do badania certyfikowanych Przedsiębiorstw leśnych oraz Leśnych przedsiębiorstw produkcyjnych w oparciu o Wymogi certyfikacyjne. Wymogi certyfikacyjne obejmują następujące wymogi: a) Wymogi certyfikacyjne FSC, tj. dokumenty (np. zasady dotyczące certyfikacji, standardy, instrukcje, porady oraz inne dokumenty) odnoszące się do Systemu certyfikacji FSC i b) dokumenty instytucjonalne FSC, tj. dokumenty dotyczące ładu korporacyjnego (np. akty założycielskie spółki, statuty/umowy spółki, regulaminy, system rozstrzygania sporów oraz inna dokumentacja) odnoszące się do Systemu certyfikacji FSC, wymagane do prowadzenia Systemu certyfikacji FSC w jego najbardziej aktualnej wersji. Łańcuch pochodzenia lub CoC to kanał, za pośrednictwem którego produkty są wysyłane z miejsca pochodzenia w lesie do użytkownika końcowego. Posiadacz certyfikatu oznacza spółkę lub grupę spółek posiadających certyfikat Organu oceny zgodności akredytowanego przez FSC, potwierdzający, że produkty przetwarzane przez tę spółkę lub spółki są zgodne z zasadami określonymi w Systemie certyfikacji FSC. Rejestry danych nie zawierają danych umożliwiających identyfikację osoby lub grupy osób. Platforma OCP będzie wyłącznie gromadzić i przechowywać dane niezbędne do prawidłowego opisania transakcji bezpośrednio pomiędzy partnerami handlowymi. Mogą one obejmować: a) nazwę / imię i nazwisko, b) adres i c) stosowne numery identyfikacyjne FSC stron realizujących transakcję. Ponadto rejestruje się d) datę transakcji, e) masę, objętość lub liczbę sztuk danego produktu. Co więcej, przy każdej transakcji Platforma OCP rejestruje również e) oficjalny rodzaj oświadczenia FSC (FSC 100%, FSC Mix, FSC Mixed Credit lub FSC Recycled) oraz f) opis produktu (dowolne znaki alfanumeryczne wpisane przez użytkownika). Platforma OCP oferuje (g) dodatkowe opcjonalne pole do rejestracji rodzaju produktu FSC (według oficjalnej klasyfikacji produktów FSC). Dwa dodatkowe pola danych służą do rejestracji gatunku i kraju pozyskania, jeżeli transakcja pochodzi z Przedsiębiorstwa leśnego lub od Posiadacza certyfikatu, którego zakres certyfikacji obejmuje ocenę ryzyka drewna kontrolowanego. Przedsiębiorstwo leśne oznacza organizację uczestniczącą w zarządzaniu i kontrolującą w dowolnym stopniu zarządzanie lasami na danym obszarze lasu. Strona 12 z 15

13 Leśne przedsiębiorstwo produkcyjne to organizacja nabywająca bezpośrednio lub pośrednio produkty drzewne na potrzeby handlu, przetwarzania, produkcji, magazynowania, pośredniczenia w handlu, sprzedaży detalicznej lub prowadzenia innego obrotu. FSC oznacza FSC Global Development GmbH, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem niemieckim: Bonn HRB 15990, z siedzibą pod adresem: Charles-de-Gaulle Str. 5, Bonn, Niemcy. Wyłącznym wspólnikiem FSC jest FSC AC. FSC AC oznacza Forest Stewardship Council, Asociación Civil z siedzibą pod adresem Calle Margarita Maza de Juárez # 422, Col. Centro, Oaxaca, Meksyk. Jest to międzynarodowa organizacja członkowska typu non-profit powołana w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi, a także jest to podmiot dominujący Grupy FSC. System certyfikacji FSC został opracowany w celu umożliwienia niezależnym stronom trzecim uczestnictwa w procesie certyfikacji ekologicznie właściwego, korzystnego społecznie i ekonomicznego zarządzania zasobami leśnymi jako mechanizmie rynkowym pozwalającym producentom i konsumentom na identyfikowanie i nabywanie drzewnych i niedrzewnych produktów leśnych pochodzących z dobrze zarządzanych lasów Obejmuje on działalność z zakresu przyznawania akredytacji i licencji. Baza danych FSC to system komputerowy gromadzący dane o Systemie certyfikacji FSC (np. Posiadaczach certyfikatu, Licencjobiorcach FSC itp.), udostępniony na stronie w celu zapewnienia przejrzystości. Grupa FSC oznacza FSC AC wraz ze wszystkimi jej podmiotami zależnymi, którymi są obecnie FSC GD, FSC IC i ASI. FSC IC oznacza FSC International Center GmbH, spółkę non-profit z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem niemieckim: Bonn HRB 12589, z siedzibą pod adresem Charles-de-Gaulle Str. 5, Bonn, Niemcy. Wyłącznym wspólnikiem FSC jest FSC AC. Krajowe biuro FSC oznacza powołane zgodnie z prawem, niezależne organizacje partnerskie FSC, promujące na szczeblu krajowym odpowiedzialne zarządzanie światowymi zasobami leśnymi. Sieć FSC oznacza FSC AC oraz jej wszystkie podmioty zależne i partnerów globalnych (Krajowe biura i Krajowych przedstawicieli), którzy promują odpowiedzialne Strona 13 z 15

14 zarządzania światowymi zasobami leśnymi na szczeblu lokalnym, jako prawnie niezależne podmioty (osoby prawe i fizyczne) i są stronami stosunków umownych i umów o poufności z FSC AC lub jednym z ich podmiotów zależnych. Krajowy przedstawiciel FSC oznacza osobę fizyczną w danym kraju partnerskim FSC, która promuje odpowiedzialne zarządzanie światowymi zasobami leśnymi na szczeblu krajowym. Wymogi FSC oznacza dokumenty (np. zasady dotyczące certyfikacji, standardy, instrukcje, porady oraz inne dokumenty) odnoszące się do Systemu certyfikacji FSC, opracowane w ramach programu polityk i standardów FSC, które są wymagane do prowadzenia systemu certyfikacji FSC w jego najbardziej aktualnej wersji. Historic Futures oznacza spółkę Historic Futures Limited., z siedzibą pod adresem: Unit 2c Carpenters Workshop, Blenheim Palace Sawmills, Swan Lane, Combe, Oxfordshire, OX29 8ET, Wielka Brytania, wpisaną do brytyjskiego rejestru spółek pod numerem Spółka Historic Future jest dostawcą usług zarządzania infrastrukturą informatyczną i została zatrudniona przez FSC GD w celu opracowania i prowadzenia Platformy OCP, jak również przetwarzania stosownych danych zapewniających funkcjonalność Platformy OCP. Licencjobiorca oznacza stronę posiadającą licencję uprawniającą do korzystania z chronionych Znaków towarowych FSC, przyznaną na mocy Umowy licencyjnej. Organizacja sieciowa oznacza organizację, która posiada określoną centralę oraz sieć złożoną co najmniej z dwóch Oddziałów. Produkty pochodzące z tych Oddziałów lub z określonych zespołów Oddziałów, objętych certyfikatem sieciowym muszą być co do zasady jednorodne i muszą być produkowane lub obsługiwane zasadniczo według tych samych metod i procedur. Wsparcie Techniczne OCP oznacza usługi, w ramach których FSC GD zapewnia wsparcie Upoważnionym użytkownikom w razie problemów technicznych związanych z Platformą OCP. Zespół Wsparcia Technicznego OCP oznacza personel Wsparcia Technicznego OCP spółki Historic Future. Zespół Obsługi Użytkownika OCP oznacza zespół ekspertów ds. wsparcia i szkoleń FSC, którzy jako pierwsi odpowiadają na pytania Upoważnionego użytkownika. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące okoliczności osobistych lub rzeczowych wskazanej lub możliwej do wskazania osoby fizycznej (art. 3 federalnej ustawy o ochronie danych) Strona 14 z 15

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów upoważniających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej 1 Definicje Zamawiający METALZBYT Sp. z o.o. właściciel Platformy Zakupowej, który przesyła zapytania ofertowe oraz zbiera oferty handlowe. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WAŻNE: PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU.

WAŻNE: PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU. TransmisjeOnline.pl WAŻNE: PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU. Regulamin TransmisjeOnline.pl POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGLOSZENIOWEGO ORAZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU ZATWIERDŹ TRANSMISJĘ.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

LOCAL PRESENCE SERVICES LTD Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 2DH

LOCAL PRESENCE SERVICES LTD Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 2DH Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz LOCAL PRESENCE SERVICES LTD Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 2DH - zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO INTRANET. SĄDU ARBITRAŻOWEGO przy Konfederacji Lewiatan

REGULAMIN SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO INTRANET. SĄDU ARBITRAŻOWEGO przy Konfederacji Lewiatan REGULAMIN SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO INTRANET SĄDU ARBITRAŻOWEGO przy Konfederacji Lewiatan Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa telefon: (+48 22) 55 99 970

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji w celu zgłoszenia lub dokonania aktualizacji. Klient dokonuje zgłoszenia i nabywa Produkty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej

Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej (tekst jednolity 23.03.2014) 1 Certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej mogą się poddać zgodnie z ZASADAMI WERYFIKACJI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 726/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2014 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr. 27/2015 z dnia 01-10-2015r. Prezesa Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Być albo nie być' rozpowszechniana jest przez N-Biznes

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE Załącznik do Zarządzenia nr 21/15 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych I. Definicje Kupujący apteka otwarta składająca Zamówienie na Towar u Sprzedającego. Sprzedający - oznacza GSK Services Sp.

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK, zwany dalej Regulaminem" normuje zasady wymiany informacji i dozwolone sposoby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego (IBP) jest załącznikiem do umowy nr z dnia i stanowi jej integralną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki świadczenia usług przez. spółkę UBIMET GmbH. Zakres obowiązywania

Ogólne Warunki świadczenia usług przez. spółkę UBIMET GmbH. Zakres obowiązywania Ogólne Warunki świadczenia usług przez spółkę UBIMET GmbH 1 Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Warunki obowiązują w odniesieniu do wszelkich stosunków handlowych pomiędzy UBIMET a jej klientami w zakresie

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PREINKUBACJĘ

UMOWA O PREINKUBACJĘ UMOWA O PREINKUBACJĘ zawarta pomiędzy MedicLab Incubator Sp. z o.o. a [imię i nazwisko] Warszawa 2014 Umowa została zawarta w dniu w Katowicach POMIĘDZY MedicLab Incubator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI POWIERNICZEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI POWIERNICZEJ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI POWIERNICZEJ Posiadacz nazwy domeny - zwany dalej Rejestrantem - oraz spółka LOCAL PRESENCE SERVICES LTD Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 2DH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Definicje... 2 3. Członkostwo... 3 4. Prawa i obowiązki Partnera... 4 5. Prawa i obowiązki Producenta... 6 6. Certyfikacja... 6 6.1 Zasady przyznawania certyfikatów... 7 6.2

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo