Platformy handlu elektronicznego z perspektywy prawa antymonopolowego Wspólnoty Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platformy handlu elektronicznego z perspektywy prawa antymonopolowego Wspólnoty Europejskiej"

Transkrypt

1 Bartosz Targański Zakład Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów Platformy handlu elektronicznego z perspektywy prawa antymonopolowego Wspólnoty Europejskiej Wprowadzenie Celem prawa antymonopolowego Wspólnoty Europejskiej (WE) jest stworzenie systemu zapewniającego niezakłóconą konkurencję na rynku wewnętrznym (art. 3 g Traktatu ustanawiającego WE, dalej: Traktat). Jednocześnie zgodnie z art. 3 c Traktatu rynek wewnętrzny ma charakteryzować się zniesieniem przeszkód w swobodnym przepływie towarów, osób, usług i kapitału między państwami członkowskimi. Zjawiskiem sprzyjającym pogłębianiu konkurencji i efektywnej alokacji zasobów na rynku wewnętrznym WE jest rozwój handlu elektronicznego. Zastosowanie Internetu w obrocie handlowym poszerza bowiem zakres dostępnych dóbr i usług, pozwala na dotarcie do nowych rynków zbytu i dostosowanie oferty handlowej do potrzeb zindywidualizowanych odbiorców. Internet ułatwia również pozyskiwanie informacji o ofercie rynkowej i komunikację między kontrahentami, przyczyniając się tym samym do obniżenia kosztów transakcyjnych. Rozwój handlu elektronicznego nie jest jednak zjawiskiem jednoznacznie pozytywnym 1. Może sprzyjać powstawaniu w obrocie handlowym zakłóceń o charakterze antymonopolowym. Wobec rosnącego znaczenia handlu elektronicznego zasadne jest pytanie, czy rodzi on zjawiska i problemy jakościowo nowe z punktu widzenia analizy antymonopolowej oraz czy dotychczasowe reguły prawa antymonopolowego WE, skonstruowane i rozwijane przez dziesięciolecia na potrzeby tradycyjnych form obrotu handlowego skutecznie identyfikują i rozwiązują ewentualne problemy. Odpowiedzi na to pytanie można udzielić w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej wyrażające zgodę na utworzenie przez przedsiębiorców platform handlu elektronicznego oraz w oparciu o pisma administracyjne Komisji Europejskiej umożliwiające przedsiębiorcom współpracę za pośrednictwem platform handlu elektronicznego 2. Pojęcie i rodzaje platform handlu elektronicznego Platformy handlu elektronicznego są rozbudowanymi systemami informatycznymi umożliwiającymi przeprowadzanie sprzedaży dóbr bądź usług pomiędzy przedsiębior-

2 Platformy handlu elektronicznego z perspektywy prawa antymonopolowego Wspólnoty cami, konsumentami i przedsiębiorcami bądź pomiędzy konsumentami. Przedmiotem niniejszego artykułu są platformy handlu elektronicznego służące obrotowi handlowemu pomiędzy przedsiębiorcami. Praktyki ograniczające konkurencję występujące w kontaktach handlowych między przedsiębiorcami wyrządzają bowiem stosunkowo największą szkodę mechanizmowi konkurencji. Ponadto wydaje się, iż wymiana handlowa pomiędzy przedsiębiorcami w największym stopniu ulega przeobrażeniom w wyniku rozwoju Internetu. Podstawową ideą, jakiej służą platformy handlu elektronicznego, jest scentralizowanie i zautomatyzowanie polityki zakupowej w dużych przedsiębiorstwach przez zastąpienie tradycyjnych form zamówień (list, fax, telefon, kontakty osobiste). Od strony technologicznej platformy handlu elektronicznego stanowią kolejny etap zapoczątkowanej w połowie lat 70. informatyzacji procesów wewnątrz przedsiębiorstw. Pierwszym krokiem było wprowadzenie systemu elektronicznej wymiany informacji EDI (ang. Electronic Document Interchange) oraz systemów zarządzania zasobami materiałowymi MRP (ang. Material Requirements Planning) i MRP II (ang. Manufacturing Resources Planning). Kolejnymi obszarami informatyzacji działalności przedsiębiorstw były logistyka i księgowość (systemy informatyczne typu ERP - ang. Enterprise Resources Planning). Systemy informatyczne typu ERP II wyposażone w moduł CRM (ang. Customer Relationship Management) zautomatyzowały zaś wymianę informacji i zamówień z klientami i kontrahentami przedsiębiorstw. Przełomowe znaczenie w informatyzacji procesów pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem gospodarczym miał jednak rozwój Internetu. Pozwolił on współpracującym przedsiębiorcom na zsynchronizowanie wzajemnych zamówień i dostaw oraz szybką wymianę informacji, obieg dokumentów i realizację płatności. Dzięki skupieniu wielu przedsiębiorców w jednym miejscu w Internecie platformy handlu elektronicznego zapewniają użytkownikom przejrzystą informację o aktualnej ofercie rynkowej (cenach, ilościach, warunkach dostaw), porównywanie i wybór optymalnej oferty 3. Poza podstawową funkcją pośrednictwa w transakcjach handlowych operatorzy platform handlu elektronicznego zwykle oferują szereg dodatkowych funkcji umożliwiających centralne zarządzanie zakupami, skrócenie czasu realizacji zamówienia, zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw, prognozowanie popytu, realizowanie szybkich płatności elektronicznych, elektroniczny obieg dokumentów, jak również usługi wdrożeniowe i doradcze. Szacuje się, iż dzięki powyższym funkcjom platformy pozwalają na ograniczenie kosztów transakcyjnych w stosunku do tradycyjnych form obrotu handlowego średnio o 30% 4. Platformy handlu elektronicznego są klasyfikowane według następujących kryteriów: 1. Według założyciela lub operatora: platformy sprzedawców - zakładane przez sprzedawców towarów z danej branży platformy kupujących - zakładane przez odbiorców w danej branży

3 26 Bartosz Targański platformy operatorów - zakładane i zarządzane przez podmioty niezależne od nabywców i dostawców np. fundusze venture capitals lub informatyczne firmy doradcze. 2. Według zakresu działalności platform: wertykalne - grupują przedsiębiorców z jednej branży (np. Covisint - branża motoryzacyjna, Exostar - branża lotnicza, LabVelocity - branża farmaceutyczna) horyzontalne - grupują przedsiębiorców z wielu branży (np. Ariba). 3. Według mechanizmu zawierania transakcji: katalogowe - towary i usługi wielu oferentów prezentowane są w liście uporządkowanej według kategorii, branż lub słów kluczowych, co umożliwia porównywanie warunków ofert i dokonywanie transakcji (np. Chemdeals) aukcyjne - transakcje zawierane są w toku elektronicznej licytacji (np. Marketplanet). 4. Według dostępności dla nowych przedsiębiorców: otwarte - uczestnictwo dostępne dla każdego zainteresowanego przedsiębiorcy zamknięte - uczestnictwo ograniczone dla założycieli platformy bądź dostęp możliwy po spełnieniu określonych kryteriów, np. próg minimalnych obrotów, wielkość zakupów. Platformy handlu elektronicznego jako przedmiot zainteresowania prawa antymonopolowego Dotychczasowe doświadczenia Komisji Europejskiej w zakresie regulowania działalności platform handlu elektronicznego pozwalają na wyodrębnienie trzech obszarów problemowych. Po pierwsze, od strony technicznej platformy handlu elektronicznego umożliwiają przepływ poufnych informacji handlowych między konkurentami i rodzą ryzyko koordynowania cen i innych warunków handlowych. Po drugie, platformy handlu elektronicznego mogą służyć łączeniu zakupów przez przedsiębiorców. W określonych warunkach rynkowych dwie powyższe praktyki mogą być uznane przez Komisję za niedozwolone porozumienia przedsiębiorców w rozumieniu art. 81 Traktatu. Po trzecie, odmowa bądź ograniczanie dostępu do platform handlu elektronicznego przedsiębiorcom mogą być uznane przez Komisję za formę nadużycia pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 Traktatu. Ponadto wspólnym zagadnieniem dla wyżej wymienionych praktyk jest kwestia wyznaczania rynku właściwego. Platformy handlu elektronicznego powstają najczęściej jako joint venture dwóch lub większej liczby przedsiębiorców. Jeśli przedsiębiorcy ci łącznie osiągają obroty określone w przepisach wspólnotowych 5, wówczas takie joint venture jest formą koncentracji podlegającej zgłoszeniu Komisji 6. Większość dotychczasowych zgłoszeń platform elektronicznych została dokonana w latach w trybie określonym przez Rozporządzenie 40 64/89 7, które od 1 maja 2004 r. zostało zastąpione przez Rozporządzenie 139/

4 Platformy handlu elektronicznego z perspektywy prawa antymonopolowego Wspólnoty Zgodnie z art. 2 ust. 1 Rozporządzenia 139/2004 Komisja przed wydaniem zgody bada, czy utworzenie platformy handlu elektronicznego wpłynie na ograniczenie bądź wyeliminowanie konkurencji na rynku właściwym. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pod pojęciem rynku właściwego należy rozumieć wydzieloną pod względem asortymentowym i geograficznym część obrotu handlowego, w której panują zbliżone warunki konkurencji 9. W oparciu o dotychczasowe decyzje Komisji należy wyróżnić dwa rynki właściwe związane z działalnością platform handlu elektronicznego. Pierwszym rynkiem właściwym jest rynek platform służących wymianie handlowej pomiędzy przedsiębiorcami. Z tej perspektywy w wymiarze asortymentowym platformy handlu elektronicznego pełnią funkcję pośrednika handlowego, podobnie jak organizatorzy giełd, targów czy aukcji 10. Przedmiotem ich działalności jest oferowanie usług pośrednictwa w zakresie handlu towarami bądź usługami. W tym kontekście uzasadnione jest pytanie, czy platformy handlu elektronicznego stanowią formułę pośrednictwa handlowego na tyle odmienną od form tradycyjnych pośrednictwa, iż z perspektywy analizy antymonopolowej działają na odrębnym rynku właściwym. Komisja, wydając zgodę na powstanie platformy MyAircraft, służącej do handlu częściami zamiennymi i usługami w branży lotniczej, uznała, iż nie działa ona na odrębnym rynku właściwym". Większość potencjalnych użytkowników platformy postrzegała ją bowiem jedynie jako jeden z kanałów wymiany handlowej na rynku części zamiennych i usług dla branży lotniczej. Przedsiębiorcy z branży lotniczej mają swobodę wyboru, czy współpracują z założycielami platformy oraz pozostałymi jej użytkownikami za pośrednictwem platformy MyAircraft, czy też będą kontaktować się z nimi za pośrednictwem tradycyjnych form, tzn. w oparciu o pocztę elektroniczną, fax, telefon. W swej decyzji Komisja zwróciła jednak uwagę, iż niektóre z funkcji oferowanych przez tę platformę (narzędzia informatyczne służące m.in. do zarządzania zapasami, prognozowania sprzedaży) wykraczają poza podstawową funkcję pośrednictwa handlowego, jaką jest umożliwienie dokonania transakcji handlowej. W tej konkretnej sprawie kwestię definicji rynku właściwego pozostawiono otwartą. Moim zdaniem ze względu na szereg narzędzi informatycznych usprawniających zakupy oraz szeroko rozumianą współpracę handlową pomiędzy przedsiębiorcami uprawniony jest wniosek, że platformy handlu elektronicznego działają na rynku właściwym odrębnym od tradycyjnych form pośrednictwa handlowego. Ponadto działalność platform handlu elektronicznego wymaga specjalistycznych usług informatycznych. W decyzji dotyczącej platformy Date sama Komisja wskazała, iż usługami o zasadniczym znaczeniu dla działania platform handlu elektronicznego są usługi dokonywania transakcji elektronicznych i nadzoru, identyfikacji elektronicznej oraz płatności elektronicznych 12. Drugim rynkiem właściwym związanym z platformami handlu elektronicznego jest rynek usług służących tworzeniu platform handlu elektronicznego. W decyzji dotyczącej platformy Date Komisja Europejska określiła, iż do usług tych należą usługi integracji

5 28 Bartosz Targański systemów informatycznych, zarządzania aplikacjami oraz ogólne usługi konsultingowe. Z tym rynkiem właściwym mamy do czynienia, gdy przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji świadczą już takie usługi bądź gdy w wyniku koncentracji utworzony zostanie przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest zakładanie platform handlu elektronicznego. W decyzji dotyczącej platformy Governet za rynek właściwy uznano rynek usług informatycznych służących tworzeniu platform handlu elektronicznego 13, natomiast w decyzji dotyczącej platformy Cofunds Limited rynek właściwy ze względu na branże użytkowników został znacząco zawężony do rynku dostarczania elektronicznych metod sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych 14. Od strony technologicznej systemy informatyczne, na których oparte jest działanie platform handlu elektronicznego, umożliwiają przesyłanie poufnych informacji handlowych (dotyczących cen, ilości i innych warunków handlowych) pomiędzy użytkownikami platform, którymi częstokroć są konkurujący ze sobą przedsiębiorcy. To z kolei grozi koordynacją ich działań rynkowych. Działanie takie może zostać uznane przez Komisję za zawieranie porozumień ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 81 ust. 1 Traktatu. W swej dotychczasowej praktyce Komisja Europejska starała się zminimalizować ryzyko wystąpienia koordynacji działań między użytkownikami platform poprzez techniczne, organizacyjne, finansowe i prawne uniezależnienie operatora platformy od spółek ją zakładających. Kwestię dostępu do poufnych informacji Komisja badała m.in. w sprawie Volbroker, platformy służącej do handlu opcjami walutowymi on-line. Volbroker został założony przez sześć banków, potentatów na rynku opcji walutowych 15. W celu uniknięcia zarzutu o wymianę poufnych informacji za pośrednictwem platformy, banki zobowiązały się spełnić następujące warunki: żaden z menedżerów i pracowników Volbrokera nie jest związany kontraktem z bankami założycielami menedżerowie i pracownicy Volbrokera wykonują swą pracę w miejscach geograficznie oddalonych od siedzib banków założycieli reprezentanci banków w radzie nadzorczej Volbrokera nie mają dostępu do poufnych informacji handlowych innych banków dostęp banków do systemów komunikacyjnych Volbrokera jest ograniczony poprzez zastosowanie blokad informatycznych (tzw. chinese walls). Podobne środki ochronne o charakterze technicznym, organizacyjnym i kontraktowym zastosowano w przypadku platform Water Portal 16, Emaro 17 oraz Supralift 18. Platformy handlu elektronicznego mogą być wykorzystywane przez kupujących do łączenia zakupów w celu uzyskania rabatów ilościowych (ang. joint purchasing). Obok wymiany poufnych informacji jest to drugi rodzaj współpracy przedsiębiorców, który może zostać uznany przez Komisję Europejską za niedozwolone porozumienie w rozumieniu art. 81 ust. 1 Traktatu. Łączenie wolumenów zakupowych jest uznawane przez Komisję Europejską za jedną z form porozumień horyzontalnych, czyli takich, których stronami są przedsiębiorstwa

6 Platformy handlu elektronicznego z perspektywy prawa antymonopolowego Wspólnoty działające na tym samym poziomie dystrybucji. Porozumienia horyzontalne mogą dotyczyć różnych dziedzin: produkcji, badań i rozwoju, zamówień. Ich ocena z perspektywy antymonopolowej nie jest jednoznaczna, gdyż wywołują one zwykle skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne dla mechanizmu konkurencji. Z jednej strony porozumienia horyzontalne mogą prowadzić do uzyskania znaczących korzyści gospodarczych, co w szczególności dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki współpracy mogą one wynegocjować lepsze warunki handlowe, uzyskać dostęp do zamówień niedostępnych dla pojedynczych przedsiębiorców, sfinansować wysokie koszty badań rozwojowych. Wówczas takie porozumienia mogą skorzystać z wyłączenia spod zakazu (art. 81 ust. 3 wyłączający art. 81 ust. 1 Traktatu). Z drugiej strony współpraca horyzontalna może prowadzić do zakłóceń w prawidłowym działaniu konkurencji. Dzieje się tak, gdy strony porozumienia horyzontalnego podejmują decyzję o ustalaniu cen, ilości produkcji, podziale rynków lub gdy współpraca pozwala stronom utrzymywać, pozyskiwać lub zwiększać siłę rynkową, a przez to wywiera negatywny wpływ na rynek. Łączenie zakupów może być stosowane przez użytkowników platform handlu elektronicznego w celu uzyskania wyższych rabatów. W Wytycznych w sprawie stosowania art. 81 Traktatu WE do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych Komisja uznała, że łączenie zakupów jest z reguły prokonkurencyjne, jeśli dokonywane jest przez małych i średnich przedsiębiorców o niskiej sile nabywczej 19. Łączenie zakupów może jednak wywoływać silnie negatywne skutki dla konkurencji, jeśli uzyskana w jego wyniku siła nabywcza prowadzi do skupienia dużej części całkowitego wolumenu rynku zakupów pod kontrolą jednego podmiotu. Grozi to kontrahentom obniżeniem cen poniżej efektywnego poziomu, zamknięciem rynku dla nabywców nieuczestniczących w porozumieniu, obniżeniem jakości, zmniejszeniem intensywności prac innowacyjnych czy też nieopłacalnością produkcji 20. Porozumienia wywołujące takie skutki z pewnością nie zostaną uznane za prokonkurencyjne, a więc zostaną objęte zakresem art. 81 ust. 1 Traktatu 21. W swych Wytycznych Komisja stwierdziła wprawdzie, że nie istnieje żaden bezwzględny próg udziału w rynku, którego uzyskanie grozi ograniczeniem konkurencji i tym samym pozwala uznać dane porozumienie za niedozwolone w świetle art. 81 ust. 1 Traktatu. Niemniej przyjęto, iż w większości przypadków mało prawdopodobne jest, by istniała siła rynkowa, jeśli strony porozumienia posiadają łączny udział w rynku zakupów wynoszący poniżej 15% oraz łączny udział w rynku (rynkach) zbytu również poniżej 15% 22. Przy takim poziomie udziału w rynku istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Komisja uzna dane porozumienie za spełniające warunki wyłączenia spod zakazu określone w art. 81 ust. 3 Traktatu. Komisja stosowała stanowisko określone w Wytycznych jeszcze przed ich wejściem w życie, np. w sprawie Cofunds Limited 23. Dotychczasowy rozwój platform handlu elektronicznego wskazuje, że ich działalność charakteryzuje się silnymi efektami sieciowymi. Oznacza to, że z perspektywy

7 pojedynczego użytkownika wartość platformy rośnie wraz ze wzrostem ogólnej liczby użytkowników. Zjawisko to powoduje, że szansę na przetrwanie na rynku ma tylko ograniczona liczba platform, która zdoła przyciągnąć odpowiednio wysoką liczbę użytkowników. Prowadzi to w sposób naturalny do uzyskiwania dominującej pozycji na danym rynku właściwym przez jedną platformę handlu elektronicznego. W opinii niektórych komentatorów platformy, które uzyskały faktyczny status podstawowego pośrednika w wymianie handlowej w pewnych branżach gospodarki, w perspektywie prawa antymonopolowego mogą uzyskać status urządzenia kluczowego (ang. essential facilities) 24. Urządzenie ma charakter kluczowy, gdy korzystanie z niego warunkuje wykonywanie określonej działalności gospodarczej i nie można go zastąpić żadnym innym. Przedsiębiorca zarządzający urządzeniem kluczowym ma szczególnie silną pozycję względem przedsiębiorców korzystających z urządzenia kluczowego, gdyż odmowa dostępu do niego faktycznie oznacza wykluczenie z danego rynku (ang. foreclosure). Zazwyczaj charakter urządzenia kluczowego mają elementy drogiej infrastruktury technicznej, np. rurociąg, port morski lub lotniczy Przykładowo, właściciel portu prowadzący jednocześnie działalność w zakresie przewozów promami, poprzez utrudnianie bądź uniemożliwianie dostępu do portu innym przedsiębiorstwom prowadzącym przewozy promami może dążyć do wyeliminowania ich z rynku przewozów promowych i przejęcia ich udziału w rynku. Odmowa dostępu do urządzenia kluczowego może zatem w sposób istotny wpływać na stan konkurencji na rynkach pokrewnych. W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odmowa dostępu do urządzenia kluczowego interpretowana jest jako niedozwolone nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 Traktatu, jeśli urządzenie takie jest nieodzowne (ang. indispensable) i niemożliwe do zduplikowania (ang. impossible to duplicate) przez konkurenta 25. W świetle powyższego odmowa korzystania z platformy może zostać uznana za nadużycie pozycji dominującej pod warunkiem wykazania, iż nie ma ona substytutu w postaci platformy konkurencyjnej bądź tradycyjnej formy handlu. W swych decyzjach Komisja Europejska, przewidując możliwość pojawienia się problemu ograniczania dostępu do platform handlu elektronicznego, podejmowała środki gwarantujące ich szeroką dostępność dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. W przypadku platformy Supralift - platformy do handlu wózkami widłowymi - Komisja zobowiązała do udostępnienia jej wszystkim potencjalnym sprzedawcom oraz nabywcom wózków widłowych 26, a w przypadku platformy Volbroker Komisja zobowiązała do udostępnienia jej również brokerom walutowym korzystającym z tradycyjnych form komunikowania się ze swoimi klientami 27. Wymóg dostępności platformy został skonkretyzowany w decyzji dotyczącej platformy Date. Komisja stwierdziła, iż działanie platformy ma być oparte na otwartych rozwiązaniach technicznych akceptujących wszystkie rodzaje identyfikacji elektronicznej użytkowników.

8 Wnioski Uzasadnienia decyzji wyrażających zgodę na utworzenie platform handlu elektronicznego jasno pokazują, iż Komisja Europejska ma pozytywny stosunek do tej formy wymiany handlowej 28. Dostrzega ona bowiem korzyści ekonomiczne wynikające z ich funkcjonowania: wzrost przejrzystości rynkowej umożliwiający kontakty większej liczbie kontrahentów, skrócenie czasu i obniżkę kosztów znalezienia odpowiedniego kontrahenta oraz bardziej efektywne funkcjonowanie łańcucha dostaw 29. W decyzjach Komisji widoczne jest jednak przekonanie, iż pojawienie się powyższych korzyści gwarantują te platformy handlu elektronicznego, które działają jako niezależni pośrednicy handlowi, a nie jedynie jako przedsięwzięcia usprawniające współpracę pomiędzy ich założycielami. W tym kontekście Komisja formułuje kilka zaleceń, jakie powinny spełniać platformy handlu elektronicznego oraz ich operatorzy, aby nie naruszać zasad prawa antymonopolowego WE. Po pierwsze, platformy handlu elektronicznego powinny zapewniać swobodny dostęp wszystkim zainteresowanym kupującym i sprzedającym w oparciu o obiektywnie uzasadnione, niedyskryminujące kryteria dostępu. Po drugie, korzystanie z platformy powinno wynikać z korzyści ekonomicznych, jakie niesie dla przedsiębiorcy samo użytkowanie platformy, a nie z dodatkowych bonusów" bądź zapisów ograniczających możliwość korzystania z platform konkurencyjnych. Po trzecie, platforma i jej operator powinien być od strony technicznej, organizacyjnej, finansowej i prawnej w maksymalnym stopniu uniezależniony od zakładających ją spółek, tak aby zminimalizować ryzyko przepływu poufnych informacji handlowych. Na podstawie decyzji wydanych przez Komisję Europejską uprawniony jest wniosek, iż działalność platform handlu elektronicznego nie wywołuje problemów nieznanych i nierozpoznanych przez prawo antymonopolowe 30. W zakresie porozumień ograniczających konkurencję (art. 81 Traktatu) logika działania i cele przedsiębiorców, którzy dążyliby do ograniczenia czy też wyeliminowania konkurencji na danym rynku właściwym za pośrednictwem platform handlu elektronicznego, jest taka sama jak w przypadku tradycyjnych" porozumień kartelowych. Należy jednak zauważyć, iż ze względu na stopień zaawansowania technologicznego (szybkość i zakres przesyłanych informacji) potencjalne porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami zawierane za pośrednictwem platform handlu elektronicznego mogą być trudniejsze do wykrycia i zdiagnozowania przez organy antymonopolowe. Jednakże w dłuższej perspektywie czasowej silne efekty sieciowe mogą prowadzić do ograniczenia konkurencji między platformami handlu elektronicznego i uzyskania przez jedną z nich pozycji dominującej w danej branży. Uwaga organów antymonopolowych powinna być skupiona zarówno na kwestii ewentualnego wykorzystywania silnej pozycji rynkowej operatorów względem kontrahentów przez narzucanie niekorzystnych warunków handlowych (art. 82 Traktatu), jak również na sam proces wyłaniania się dominanta rynkowego. Obserwacja powinna prowadzić do ustalenia, czy dana piat-

9 32 Bartosz Targański forma handlu elektronicznego uzyskała pozycję dominującą na skutek wspomnianych wyżej efektów sieciowych, czy może również wskutek kontraktowego przyciągania" przedsiębiorców niezgodnego z zasadami konkurencji. Przypisy 1 M. Monti, Competition In the New Economy, 10 th International Conference on Competition, Bundeskartelsamt, Berlin 21 maja Są to tzw. comfort letters, w których Komisja Europejska informuje strony o braku naruszeń art. 81 Traktatu. Do 30 kwietnia 2004 r. stanowiły one element kontroli a priori porozumień przedsiębiorców. Wraz z wejściem w życie 1 maja 2004 r. Rozporządzenia 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i art. 82 Traktatu zniesiono obowiązek notyfikacji porozumień do Komisji Europejskiej. Tym samym obowiązek oceny zgodności porozumień z art. 81 Traktatu przeniesiono na przedsiębiorców uczestniczących w porozumieniu. 3 R. Whish, Competition Law, Fifth Edition, LexisNexis UK, s A. Schaub, Kartellrechtliche Probleme des elektronischen Marktplatzes aus Sicht der EU-Kommis- sion, XXXIV FIW Symposium, Innsbruck Zgodnie z art. 1 ust. 2. Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 024, 29/01/2004) koncentracja ma wymiar wspólnotowy, jeśli: a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro oraz b) łączny obrót przypadający na WE każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 min euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na WE w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja, która nie osiąga powyższych progów, ma zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2,5 mld euro; b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 min euro; c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich ujętych dla celów lit. b łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 min euro oraz d) łączny obrót przypadający na WE każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 min euro. 6 Zgłoszeniu Komisji Europejskiej nie podlega zatem platforma handlu elektronicznego utworzona przez jednego przedsiębiorcę. Do takiej platformy mogą mieć jednak zastosowanie przepisy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję (art TWE). 7 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE nr L 257/13, 1990) zastąpione od 1 maja 2004 r. przez Rozporządzenia Rady nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 024, 29/01/2004).

10 8 Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 utworzenie platformy handlu elektronicznego przez przedsiębiorców jest koncentracją w przypadku, gdy wynika ono z: a) łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw lub b) przejęcia - przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej przedsiębiorstw - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw, czy to w drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób. 9 Zasady wyznaczania rynku właściwego w sposób szczegółowy określa Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (97/C 372/03). Por. również orzeczenia ETS w sprawach: 7/73 Istituto Chemioterapico Italiano and Commercial Solvents v. KE, Zb. Orz. 1974; 27/76 United Brands v. KE, Zb. Orz. 1978; 322/81 NV Nederlendische Banden-Industrie Michelin v. KE, Zb. Orz. 1983; sprawa 85/76 Hoffmann-La Roche Co AG v. KE, Zb. Orz Sprawa M Linde/Jungheinrich/JV. 11 Sprawa M UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com. 12 Sprawa M Telenor/ErgoGroup/DNB/Accenture/JV. 13 Sprawa M SAP/Siemens/JV. 14 Sprawa M Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G/JV. 15 Sprawa Volbroker (Deutsche Bank/UBS/Goldman Sachs/Citibank/JP Morgan/Natwest). 16 Sprawa M Ondeo/Thames Water/Water Portal. 17 Sprawa M Deutsche Bank/SAP. 18 Sprawa M.2398 Linde/Jungheinrich/JV. 19 Obwieszczenie Komisji: Wytyczne w sprawie stosowania art. 81 Traktatu WE do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych (2001/C 3/02) Dz. Urz. WE z 06 stycznia 2001 r. 20 Punkt 128 Wytycznych w sprawie stosowania art. 81 Traktatu WE do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych (2001/C 3/02) Dz. Urz. WE z 06 stycznia 2001 r. 21 Punkt 124 Wytycznych Punkt 130 Wytycznych Sprawa M Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G/JV 24 Np. J. Liicking, B2B E-Marketplaces: A new challenge to Existing Competition Law Rules?, Conference Competition Law and the New Economy, University of Leicester, lipca Por. orzeczenia w sprawach C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH; T-374/94 European Night Services v. KE, London-European Sabena, Dz. Urz. WE 1988, L317/47; Sea Containers Ltd/Stena Sealink Dz. Urz. WE 1994, L55/ Sprawa M.2398 Linde/Jungheinrich/JV. 27 Commission approves the Volbroker.com electronic brokerage joint venture between six major banks, Commission Press Release IP/00/896, 31 lipca W wielu dokumentach Komisja wskazuje również na pozytywny wpływ platform handlu elektronicznego na rozwój rynku wewnętrznego np. Commission Staff Working Paper on B2B Internet trading platforms: opportunities and barriers for SMEs - a first assessment, SEC (2002) 1217, Brussels, 11 listopada 2002.

11 29 Commission clears the creation of Eutilia and Endorsia electronic marketplaces, Commission Press Release IP/01/1775, 10 grudnia Por. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee Enhancing Trust and Confidence in Business-to-Business Electronic Markets" s. 6, COM (2004) 479 final, Brussels, 14 lipca * * * The e-trade platforms from the perspective of the European Community antimonopoly law (Summary) The antimonopoly law of the European Community is targeted at creating the system ensuring unhindered competition on the domestic market (Art. 3g of the Treaty establishing the European Community). At the same time, according to the Art. 3c of the Treaty, the domestic market should characterise total reduction of all obstacles hindering free flows of goods, people, services and capital between the Member States. The phenomenon facilitating a growth in competition and effective allocation of the resources on the EU internal market is development of e-trade. The use of the Internet in trade relations widens the range of the available goods and services, allows access to new markets and adjustment of the trade offer to the needs of the individualised customers. The Internet also facilitates obtaining information concerning the market offer, as well as communication between contractors, which results in a decrease of transactional costs. However, the phenomenon of e-trade development is ambiguous. It is related to economic advantages such as: increasing market clarity allowing contacts of larger number of contractors, shortening duration and lowering costs of finding an adequate contractor, and more effective functioning of the supply chain. Nevertheless, e-trade may break the rule of the EU antimonopoly law. Therefore, in the light of the e-trade growing significance, some questions are justified. Firstly, whether it generates the phenomena and problems qualitatively new from the point of view of the antimonopoly analysis; and secondly, whether the hitherto regulations of the EU antimonopoly law constructed and developed for decades for traditional forms of trade relations effectively identify and solve possible problems. The Author answers this question using the decisions of the European Commission consenting to establishing e-trade platforms by the employers, and administrative documents of the European Commission allowing the employers cooperation via these platforms.

Część I. Dwie funkcje konkurencji. Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Część I. Dwie funkcje konkurencji. Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Bartosz Targański seminarium Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa Część I Analiza ekonomiczna we wspólnotowym prawie antymonopolowym

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Porozumienia ograniczające konkurencję a utrudnienia w transferze technologii. dr Paweł Podrecki Uniwersytet Jagielloński

Porozumienia ograniczające konkurencję a utrudnienia w transferze technologii. dr Paweł Podrecki Uniwersytet Jagielloński Porozumienia ograniczające konkurencję a utrudnienia w transferze technologii dr Paweł Podrecki Uniwersytet Jagielloński Agenda Prawo konkurencji i prawa własności intelektualnej Formy transferu technologii

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/25/03/DL Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 3/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/44/14/DL Warszawa, dnia 20 października 2014 r. DECYZJA Nr DKK-137/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/6/12/DL Warszawa, dnia 07 maja 2012 r. DECYZJA Nr DKK -42/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-421-00012/04/EK Warszawa,23.02.2005 r. DECYZJA Nr DAR - 2 /2005 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład VI dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 Rachunkowość coraz bardziej elektroniczna Wykorzystanie systemów FK Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/30/03/DL Warszawa, 08.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 1 /2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/60/14/MIW Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. DECYZJA nr DKK- 172/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce.

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. Firma działa jako pośrednik między Klientami a firmami kurierskimi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki. Katedra Prawa Europejskiego. Wydział Prawa i Administracji

OPINIA PRAWNA. Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki. Katedra Prawa Europejskiego. Wydział Prawa i Administracji Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Umowy dystrybucyjne na rynku samochodowym - polskie i europejski regulacje dotyczące tzw. block exemptions Paweł Świrski, Marcin Kolasiński

Umowy dystrybucyjne na rynku samochodowym - polskie i europejski regulacje dotyczące tzw. block exemptions Paweł Świrski, Marcin Kolasiński Umowy dystrybucyjne na rynku samochodowym - polskie i europejski regulacje dotyczące tzw. block exemptions Paweł Świrski, Marcin Kolasiński Baker & McKenzie International jest stowarzyszeniem prawa szwajcarskiego,

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Rola URE w kontrolowaniu realizacji obowiązku sprzedaży energii w trybie publicznym

Rola URE w kontrolowaniu realizacji obowiązku sprzedaży energii w trybie publicznym Rola URE w kontrolowaniu realizacji obowiązku sprzedaży energii w trybie publicznym Forum Obrotu 2010 Halina Bownik-Trymucha Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji Strzelinko, 31 maja -2 czerwca

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca

Opinia prawna dotycząca Kraków, dnia 1 lipca 2009 r. Opinia prawna dotycząca oceny przyjętego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego rozwiązania umożliwiającego uniknięcie wystąpienia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 20.2.2015 L 47/29 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/280 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro (EBC/2014/44)

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Market Microstructure and Financial Intermediation

Market Microstructure and Financial Intermediation Market Microstructure and Financial Intermediation by F. Spulber - Corporate Yield Spreads: Default Risk or Liquidity? New Evidence from the Credit Default Swap Market by Francis A. Longstaff, Sanjay Mithal

Bardziej szczegółowo

Usługi portów lotniczych w UE i w Polsce a prawo konkurencji

Usługi portów lotniczych w UE i w Polsce a prawo konkurencji Usługi portów lotniczych w UE i w Polsce a prawo konkurencji Raport z badań Dr Agata Jurkowska Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, Wydział Zarządzania UW Zakres badań I. Rynki usług portów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego RADA

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, listopad 2004 r. Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załącznik I do rozporządzenia 364/2004 zastąpi dotychczas obowiązujący załącznik I do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/31/03/EK Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR- 2 /2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Od marzeń do rzeczywistości z szybkością Internetu - status i perspektywy rynków elektronicznych Dr Grzegorz B. Gruchman

Od marzeń do rzeczywistości z szybkością Internetu - status i perspektywy rynków elektronicznych Dr Grzegorz B. Gruchman Od marzeń do rzeczywistości z szybkością Internetu - status i perspektywy rynków elektronicznych Dr Grzegorz B. Gruchman Kongres PTL Warszawa, 2001/06/22 Wizja z roku 2000 Źródło - e-supply Networks. Towards

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA AGENDA CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2C CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2B KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUKCJA GRUPOWA AUKCJA

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/16/03/EK Warszawa, 26.09.2003r. DECYZJA Nr DAR- 14 /2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 129/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.5.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI oraz POMOC PUBLICZNA

PRAWO KONKURENCJI oraz POMOC PUBLICZNA PRAWO KONKURENCJI oraz POMOC PUBLICZNA Cz. I: PRAWO KONKURENCJI UE Cz. II: POMOC PUBLICZNA I. Podstawy traktatowe i charakter prawny zakazów z tych artykułów Unijne reguły konkurencji odnoszą się do wszelkiego

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-421/00010/04/DL Warszawa, dnia 06.12.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 15/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce

Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce 2012 2011 Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jacek Pokorski, PARP Centrum Informacji Naukowej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna. Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej. Przesłanki pomocy publicznej

Pomoc publiczna. Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej. Przesłanki pomocy publicznej Pomoc publiczna Dr Igor Postuła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej Art. 107 ust. 1 TFUE (dawniej 87 ust. 1 TWE): Z zastrzeŝeniem

Bardziej szczegółowo

Skuteczniejsze zapobieganie naruszeniom przepisów poprzez rozszerzenie definicji firmy-skrzynki pocztowej

Skuteczniejsze zapobieganie naruszeniom przepisów poprzez rozszerzenie definicji firmy-skrzynki pocztowej Skuteczniejsze zapobieganie naruszeniom przepisów poprzez rozszerzenie definicji firmy-skrzynki pocztowej Firmy-skrzynki pocztowe są jednym z najbardziej problematycznych naruszeń zasad delegowania pracowników

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r. Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje dr Zbigniew Pastuszak, UMCS, WSPA www.umcs.lublin.pl, z.pastuszak@wspa.lublin.pl Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje 1 Informacja stanowi przekształcone dane. Umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna. Andrzej Kaznowski

Pomoc publiczna. Andrzej Kaznowski Andrzej Kaznowski NCBR Budżet operacyjny (6 mln PLN) koszty selekcji, preinkubacji, faza PoP, mentoring, analizy, zarządzanie 80% 20% ALFA INWESTOR Inwestorzy prywatni łącznie wnoszą 20% całkowitego budżetu

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/564/WE) c) usługi w zakresie przesyłek bezadresowych direct. k) usługi składowania; n) usługi drukarskie;

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/564/WE) c) usługi w zakresie przesyłek bezadresowych direct. k) usługi składowania; n) usługi drukarskie; 18.8.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 215/21 DECYZJA KOMISJI z dnia 6 sierpnia 2007 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Finlandii, z wyłączeniem Wysp Alandzkich, ze stosowania

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji marketingowej

Analiza sytuacji marketingowej Analiza sytuacji marketingowej dr Bartłomiej Kurzyk OFERTA KONKURENCJI POTRZEBY KLIENTÓW ZDOLNOŚCI FIRMY 1 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Bardziej szczegółowo