Wygenerowano dnia dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wygenerowano dnia 2015-09-22 dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami"

Transkrypt

1 se Nowocze ia arzędz olie dla preumeratorów DGP za darmo! PRENUMERATA Zarejestruj się i korzystaj! Kalkulatory Akty prawe Aktywe druki Wskaźiki i stawki FIRMA i PRAWO DZIENNIK.PL FORSAL.PL S Bartosz Sierakowski, doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA tygodik dla preumeratorów Wtorek tydzień z ami ejm 15 maja 2015 r. uchwalił ową ustawę Prawo restrukturyzacyje. Została opublikowaa 14 lipca 2015 r. w Dzieiku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 978, wejdzie w życie 1 styczia 2016 r. Nowo uchwaloe prawo jest wyrazem krytyczego spojrzeia a dotychczas obowiązujące w polskim porządku prawym zasady i procedury wobec podmiotów, które popadły w problemy fiasowe. Zmiay są daleko idące. Przede wszystkim zmieia się filozofia postępowaia wobec przedsiębiorców iewypłacalych oraz zagrożoych iewypłacalością. Miejsce dotychczasowej ustawy Prawo upadłościowe i aprawcze zajmą bowiem dwa odrębe akty prawe: prawo restrukturyzacyje oraz prawo upadłościowe. Ma to a celu zapewieie autoomii postępowań restrukturyzacyjych i wyraźe odróżieie procedur aprawczych od stygmatyzujących postępowań upadłościowych. Ustawodawca a pierwszy pla wysuwa politykę owej szasy poprzez wprowadzeie do systemu prawego wachlarza procedur aprawczo-oddłużeiowych. Procedury te, w zależości od sytuacji fiasowo-ekoomiczej przedsiębiorcy, mają zapewić ajwłaściwsze dla iego rozwiązaie problemu z iewypłacalością, przy jedoczesym co iezmierie istote poszaowaiu słuszych iteresów wierzycieli. W tym oraz w kolejych odcikach a doradcy restrukturyzacyji z Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA przybliżą rozwiązaia przyjęte w owej ustawie. Autorem pierwszej części a jest Bartosz Sierakowski. Koleje części wrześia 2015 r 184 (4077) przygotują m.i.: Piotr Zimmerma, dr Patryk Filipiak, Mateusz Medyński. W pierwszej części kometujemy art prawa restrukturyzacyjego, w których to przepisach ustawodawca zawarł zasady ogóle dotyczące wszystkich procedur restrukturyzacyjych. Następa część a ukaże się 27 paździerika TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI BAZA PUBLIKACJI W tygodiku Firma i Prawo kometowaliśmy ustawy: z 8 marca 2013 r. o termiach zapłaty w trasakcjach hadlowych z 12 grudia 2012 r. o ogólym bezpieczeństwie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalości gospodarczej z 5 lipca 2001 r. o ceach z 29 sierpia 1997 r. o ochroie daych osobowych z 16 wrześia 1982 r. Prawo spółdzielcze z 3 lutego 1995 r. o ochroie grutów rolych i leśych z 20 sierpia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym produktów z 16 kwietia z 1993 r. o zwalczaiu ieuczciwej kokurecji z 14 grudia 2012 r. o odpadach z 30 maja 2014 r. o prawach kosumeta z 6 wrześia 2001 r. o trasporcie drogowym Przeoczyłeś tygodik? Zajdziesz go w wydaiach DGP a Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyje (cz. 1) (Dz. U. poz. 978) TYTUŁ 1 Przepisy ogóle o postępowaiach restrukturyzacyjych i ich skutkach DZIAŁ 1 Przepisy ogóle Rozdział 1 Przepisy wstępe Art. 1. [Zakres ustawy] Ustawa reguluje: 1) zawieraie przez dłużika iewypłacalego lub zagrożoego iewypłacalością układu z wierzycielami oraz skutki układu; 2) przeprowadzaie działań saacyjych. Zakres przedmiotowy ustawy. Poad dzie- sięcioleti okres stosowaia ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i aprawcze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) pozwolił dostrzec wiele iedoskoałości jedyej dotychczas ustawy ormującej sposób postępowaia z podmiotami iewypłacalymi i zagrożoymi iewypłacalością. Wychodząc aprzeciw głosom o koieczości przeprowadzeia kompleksowej przebudowy obowiązującego systemu, ustawodawca a wzór stadardów europejskich 15 maja 2015 r. uchwalił ustawę Prawo restrukturyzacyje (Dz.U. z 2015 r. poz. 978). Datę wejścia owych przepisów ustaloo a 1 styczia 2016 r. W dotychczasowej praktyce upadłościowej powstaie stau iewypłacalości po stroie przedsiębiorcy ozaczało zazwyczaj jego likwidację, która prowadziła do zakończeia bytu prawego dłużika, z iewielkim zazwyczaj stopiem zaspokojeia wierzycieli. Odsetek zawartych w ramach postępowań upadłościowych układów był iewielki, układów wykoaych zaś wręcz śladowy. Z kolei postępowaie aprawcze, z uwagi a restrykcyje waruki jego wszczęcia, w zasadzie pozostawało istytucją martwą. W skali całego kraju zawarto i wykoao zaledwie kilka układów aprawczych. Nowy akt prawy w założeiu ma tę praktykę zmieić. Na pierwszy pla ustawodawca wysuwa działaia zmierzające do restrukturyzacji (aprawy) fukcjoującego w obrocie gospodarczym dłużika, podczas gdy likwidacja ma być ostateczością. Założeie jest takie, że procedurom restrukturyzacyjym mogą być poddae zarówo podmioty głęboko iewypłacale (typowi bakruci, ale z widokami a ożywieie, p. spółki ze zaczym majątkiem trwałym), jak i przedsiębiorcy borykający się z przejściowymi problemami z płyością czy też dopiero spodziewający się kryzysu w swoim przedsiębiorstwie, p. z uwagi a iekorzystą strukturę długu. Pierwszy artykuł owej ustawy określa zakres przedmiotowy prawa restukturyzacyjego. Zgodie z jego treścią wspomiay akt prawy reguluje procedury zawieraia przez dłużika iewypłacalego lub zagrożoego iewypłacalością układu z wierzycielami oraz skutki takiego zbiorowego porozumieia, a także zasady przeprowadzaia działań saacyjych. Te ostatie zmierzają do przywróceia dłużikowi iewypłacalemu lub zagrożoemu iewypłacalością zdolości do wykoywaia zobowiązań. Istytucje prawa restrukturyzacyjego mogą zatem zostać wdrożoe (po 1 styczia 2016 r.) odmieie iż postępowaie upadłościowego wobec dwojakiego rodzaju podmiotów: zarówo dłużików iewypłacalych, jak i przedsiębiorców dopiero zagrożoych iewypłacalością. W tym miejscu jedyie ogólie ależy zasygalizować, że podmiotami iewypłacalymi są jedostki, wobec których spełioa jest przesłaka iewypłacalości określoa w prawie upadłościowym. Do kategorii dłużików zagrożoych iewypłacalością ależy atomiast zaliczyć tych przedsiębiorców, którzy pomimo regulowaia swoich zobowiązań według rozsądej ocey ich sytuacji ekoomiczej mają uzasadioą wiedzę, że w iedalekiej przyszłości staą się iewypłacali (więcej w u do art. 6 prawa restrukturyzacyjego). Art. 2. [Rodzaje postępowań restrukturyzacyjych] Restrukturyzację przeprowadza się w astępujących postępowaiach restrukturyzacyjych: 1) postępowaiu o zatwierdzeie układu; 2) przyspieszoym postępowaiu układowym; 3) postępowaiu układowym; 4) postępowaiu saacyjym. Cztery rodzaje postępowań restruktury- zacyjych. Prawo restrukturyzacyje przewiduje cztery procedury, które mogą zostać zastosowae wobec przedsiębiorcy-dłużika. Wachlarz owych form ratuku został ulokoway w art. 2, w którym ustawodawca wylicza kolejo: postępowaie o zatwierdzeie układu, przyspieszoe postępowaie układowe, postępowaie układowe, postępowaie saacyje. Cechą wspólą tych postępowań jest dokoywaa, w ich ramach restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużika, w pierwszej kolejości jego zobowiązań, a poadto w różym stopiu jego majątku, sposobu zarządzaia przedsiębiorstwem oraz zatrudieia. Przewidziae postępowaia mają zapewić możliwość wyboru optymalej formy restrukturyzacji dostosowaej do potrzeb daego przedsiębiorstwa w kokretej sytuacji fiasowej i majątkowej. Poszczególe rodzaje postępowań zostaą szczegółowo omówioe w kolejych częściach iiejszego a, iemiej już teraz moża wskazać ajistotiejsze elemety każdego z ich. Postępowaie o zatwierdzeie układu: Jest to postępowaie ajbardziej odformalizowae, przezaczoe dla fukcjoującego w obrocie przedsiębiorcy, który spełia ciążące a im zobowiązaia, lecz a podstawie szacukowych daych fiasowych ma świadomość, że w ajbliższym czasie z różych przyczy ie będzie w staie zaspokoić swoich wierzycieli; Będzie możliwe do wdrożeia jedyie w sytuacji, gdy suma wierzytelości sporych uprawiających do głosowaia ad układem ie przekracza 15 proc. ogólej sumy długów; Przyzaje dłużikowi uprawieie (ale zarazem i obowiązek) do samodzielego zbieraia głosów wierzycieli w celu doprowadzeia do zawarcia układu, co daje zaczą elastyczość w dochodzeiu do porozumieia z wierzycielami; Przewiduje wprowadzeie do postępowaia osoby doradcy restrukturyzacyjego, który to podmiot wybray przez dłużika i objęty ubezpieczeiem od odpowiedzialości cywilej będzie pełił fukcję adzorcy układu, ie ograiczając przy tym dłużika w zakresie zarządu jego majątkiem; Pozwala a zawarcie układu wówczas, gdy opowie się za im większość wierzycieli uprawioych do głosowaia ad ukła-

2 C2 dem, mających łączie co ajmiej dwie trzecie sumy wierzytelości; Ograicza rolę sądu do weryfikacji przyjętego układu pod kątem zgodości z prawem oraz brakiem aruszeia słuszych praw wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi; Po zatwierdzeiu układu wymaga współpracy z doradcą restrukturyzacyjym (azywaym już a tym etapie: adzorcą sądowym) w postaci m.i. udzielaia adzorcy pełych i zgodych z prawdą iformacji w celu wykorzystaia w postępowaiu restrukturyzacyjym oraz udostępiaia dokumetów dotyczących swojego majątku i zobowiązań; Pozwala a szybką aprawę przedsiębiorstwa przy miimalej igerecji ze stroy sądu we współpracy z zaufaym i profesjoalym doradcą restrukturyzacyjym wybraym przez samego dłużika. Przyspieszoe postępowaie układowe: Umożliwia dłużikowi zawarcie układu po sporządzeiu i zatwierdzeiu spisu wierzytelości w uproszczoym trybie; Aalogiczie do postępowaia o zatwierdzeie układu może być prowadzoe, jeżeli suma wierzytelości sporych uprawiających do głosowaia ad układem ie przekracza 15 proc. ogólej sumy wierzytelości uprawiających do głosowaia ad układem; Jego otwarcie zawiesza z mocy prawa postępowaia egzekucyje, a dokoae zajęcia rachuków bakowych mogą zostać uchyloe przez sędziego komisarza; Wymaga dołączeia do wiosku o otwarcie m.i. odpisów propozycji układowych (w celu szybkiego zwołaia zgromadzeia), wykazu wierzytelości sporych (w celu zweryfikowaia progu 15 proc.), oświadczeia, że zawarte we wiosku i w załączikach iformacje są prawdziwe i zupełe, a także dowodu uiszczeia zaliczki a wydatki przyspieszoego postępowaia układowego (w wysokości ok zł, z możliwością żądaia dodatkowej zaliczki przez sąd bez wstrzymywaia biegu procedury); Ma być z założeia krótkie, przewidyway czas jego trwaia to 2 3 miesiące (a przy zastosowaiu przepisów o pomocy publiczej 3 4 miesiące); Pozwala dłużikowi a zachowaie zarządu własego ad całym majątkiem w czasie trwaia przedmiotowego postępowaia, z zastrzeżeiem jedak możliwości jego odebraia w przypadku zaistieia szczególych okoliczości (p. w razie ieumyślego aruszeia prawa przez dłużika w zakresie sprawowaia zarządu, czego skutkiem jest pokrzywdzeie wierzycieli lub możliwość takiego pokrzywdzeia w przyszłości); Zobowiązuje wyzaczoego w tym postępowaiu adzorcę sądowego do sporządzeia w termiie 2 tygodi plau restrukturyzacyjego, spisu wierzytelości oraz spisu wierzytelości sporych; Wyklucza możliwości woszeia sprzeciwów przez wierzycieli; dłużika ma jedak prawo zgłosić zastrzeżeia co do ujęcia wierzytelości w spisie, co czyi taką wierzytelość sporą i obliguje sędziego komisarza do dokoaia odpowiedich zmia w spisie wierzytelości oraz w spisie wierzytelości sporych. Postępowaie układowe: Staowi procedurę restrukturyzacyją przezaczoą dla przedsiębiorców, którzy ie będą spełiali kryteriów pozwalających a wdrożeie postępowaia o zatwierdzeie układu oraz przyspieszoego postępowaia układowego; Już a etapie badaia wiosku umożliwia sądowi zawieszeie postępowań egzekucyjych prowadzoych w celu dochodzeia ależości objętych z mocy prawa układem oraz uchyleie zajęcia rachuku bakowego, jeżeli jest to iezbęde do osiągięcia celów postępowaia układowego; We wiosku o otwarcie postępowaia układowego wymaga m.i. uprawdopodobieia przez dłużika zdolości do zaspokajaia bieżących kosztów postępowaia oraz powstałych w jego trakcie zobowiązań, czyli tzw. długów masy układowej; Redaktor prowadząca: preumerata FIRMA Joaa Pieńczykowska i PRAWO W skutkach jest podobe do przyspieszoego postępowaia układowego z tą różicą, że w termiie 30 di od dia otwarcia adzorca sądowy będzie zobligoway do ustaleia składu masy układowej a podstawie wpisów w księgach dłużika oraz bezsporych dokumetów; Po otwarciu postępowaia układowego adzorca sądowy z mocy prawa będzie wstępował do toczących się postępowań sądowych i admiistracyjych; Wymaga sporządzeia przez adzorcę sądowego w termiie miesiąca od dia postaowieia sądu o otwarciu postępowaia układowego spisu wierzytelości oraz plau restrukturyzacyjego; Umożliwia wierzycielom rzeczowym prowadzeie egzekucji, ale wyłączie z przedmiotów zabezpieczaia, chyba że sędzia komisarz zawiesi taką egzekucję, co jedak ie może astąpić a czas dłuższy iż 3 miesiące. Postępowaie saacyje: Staowi procedurę ajdalej igerującą w strukturę przedsiębiorstwa, w pewych aspektach przypomiając postępowaie upadłościowe; Już we wiosku o otwarcie postępowaia wymaga od dłużika uprawdopodobieia zdolości do zaspokajaia zarówo kosztów postępowaia, jak i bieżących zobowiązań, czyli tzw. długów masy saacyjej; Z diem otwarcia postępowaia saacyjego mieie służące prowadzeiu przedsiębiorstwa oraz ależące do dłużika staie się masą saacyją, a sąd będzie zobligoway do wyzaczeia zarządcy; Wyposaża zarządcę w wiele uprawień koieczych do realizacji celów postępowaia saacyjego, w tym m.i. możliwość zbycia zbędych składików majątkowych upadłego, odstąpieia od iekorzystych umów wzajemych czy też przeprowadzeia głębokiej restrukturyzacji zatrudieia w przedsiębiorstwie; Wszelkie postępowaia sądowe i admiistracyje dotyczące masy saacyjej będą prowadzoe wyłączie przez zarządcę albo przeciwko iemu, postępowaia egzekucyje zaś skierowae do majątku dłużika (w tym egzekucje prowadzoe przez wierzycieli pozaukładowych) ulegą zawieszeiu z mocy prawa; Podstawą działań saacyjych będzie odpowiedio sformułoway pla restrukturyzacyjy, który będzie przygotowyway przez zarządcę; Zaiicjowaie postępowaia saacyjego jest możliwe rówież a wiosek wierzyciela, co w pewych wypadkach pozwoli a przejęcie kotroli ad przedsiębiorstwem przez wierzycieli dyspoujących określoą siłą głosów; Pozwala a głęboką restrukturyzację zatrudieia i rozwiązaie ieretowych kotraktów. Art. 3. [Cele i waruki restrukturyzacji] 1. Celem postępowaia restrukturyzacyjego jest uikięcie ogłoszeia upadłości dłużika przez umożliwieie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowaia saacyjego rówież przez przeprowadzeie działań saacyjych, przy zabezpieczeiu słuszych praw wierzycieli. 2. Postępowaie o zatwierdzeie układu: 1) umożliwia zawarcie układu w wyiku samodzielego zbieraia głosów wierzycieli przez dłużika bez udziału sądu; 2) może być prowadzoe, jeżeli suma wierzytelości sporych uprawiających do głosowaia ad układem ie przekracza 15% sumy wierzytelości uprawiających do głosowaia ad układem. 3. Przyspieszoe postępowaie układowe: 1) umożliwia dłużikowi zawarcie układu po sporządzeiu i zatwierdzeiu spisu wierzytelości w uproszczoym trybie; 2) może być prowadzoe, jeżeli suma wierzytelości sporych uprawiających do głosowaia ad układem ie przekracza 15% sumy wierzytelości uprawiających do głosowaia ad układem. 4. Postępowaie układowe: 1) umożliwia dłużikowi zawarcie układu po sporządzeiu i zatwierdzeiu spisu wierzytelości; 2) może być prowadzoe, jeżeli suma wierzytelości sporych uprawiających do głosowaia ad układem przekracza 15% sumy wierzytelości uprawiających do głosowaia ad układem. 5. Postępowaie saacyje umożliwia dłużikowi przeprowadzeie działań saacyjych oraz zawarcie układu po sporządzeiu i zatwierdzeiu spisu wierzytelości. 6. Działaiami saacyjymi są czyości prawe i faktycze, które zmierzają do poprawy sytuacji ekoomiczej dłużika i mają a celu przywróceie dłużikowi zdolości do wykoywaia zobowiązań, przy jedoczesej ochroie przed egzekucją. Cele postępowań restrukturyzacyjych. Artykuł 3 ust. 1 określa ogóle cele postępowań restrukturyzacyjych, które staowią wyraz kosekwetie realizowaej przez ustawodawcę w prawie restrukturyzacyjym polityki owej szasy. Ustawa wprowadza bowiem wiele skuteczych i elastyczych istrumetów pozwalających a przeprowadzeie szeroko zakrojoej restrukturyzacji dłużika przy jedoczesym zapobieżeiu jego likwidacji. Jak wyika z doświadczeń systemów prawych iych krajów, zachowaie przedsiębiorstwa dłużika w wielu przypadkach jest zaczie korzystiejsze dla wierzycieli iż jego likwidacja. Przyzaie priorytetu restrukturyzacji przed likwidacją ma zresztą także pozytywe skutki społeczo-gospodarcze, pozwalając dzięki ocaleiu przedsiębiorstwa a zachowaie miejsc pracy oraz co do zasady a ieprzerwaą realizację kotraktów, a więc i wyższy poziom zaspokojeia wierzycieli. Doświadczeia płyące z praktyki obrotu gospodarczego pokazują, że w celu możliwości przeprowadzeia skuteczej restrukturyzacji przedsiębiorstwa ważkie zaczeie ma społeczy odbiór określoej regulacji prawej i postępowaia, w którym restrukturyzacja ma astąpić. Trudo zaegować twierdzeie, że już sam fakt ogłoszeia upadłości daego podmiotu wyklucza realą możliwość jego aprawy, przyklejając mu łatkę bakruta zwijającego swą działalość oraz dłużika, od którego ie ma już szas wyegzekwować swych ależości. Rówież zawieraie owych kotraktów przez podmiot zajdujący się w upadłości czy to w opcji likwidacyjej czy układowej graiczy z cudem. Ustawodawca dostrzega te makamety, wyraźie rozdzielając względem siebie stygmatyzujące postępowaie upadłościowe od owych postępowań restrukturyzacyjych. Dowodem tego jest ie tylko uregulowaie procedur aprawczych w oddzielych aktach prawych (prawo upadłościowe vs prawo restrukturyzacyje), ale także ustaowieie owych istytucji czy awet zmiaa omeklatury podmiotu prowadzącego postępowaie restrukturyzacyje z sydyka a adzorcę sądowego (układu) oraz zarządcę. Co jedak waże, jakkolwiek prawo restrukturyzacyje w cetralym pukcie stawia przedsiębiorcę-dłużika i jest akierowae a jego uzdrowieie, to ie zapomia o wierzycielach, o których pokrzywdzeie przez ierzetelych dłużików ie jest trudo. Kwestia ta została wyraźie podkreśloa w kometowaym art. 3, gdzie w ust. 1 ustawodawca wyliczając cele owych postępowań zazacza, że ich realizacja może się obyć wyłączie przy jedoczesym zabezpieczeiu słuszych praw wierzycieli. Termi słusze prawa wierzycieli ie doczekał się wprawdzie ustawowej defiicji, iemiej jedak ależy go rozumieć w te sposób, że choć zasadiczym celem procedur restrukturyzacyjych jest przywróceie do życia daego podmiotu, to postępowaia te ie mogą przyjąć charakteru jedostroego. Niedopuszczale jest przesuięcie ciężaru ekoomiczego iewypłacalości dłużika w całości a wierzycieli. Iteresy dłużika i wierzycieli muszą więc być ważoe a każdym etapie trwającego postępowaia, ad ich ależytym uwzględieiem ma zaś czuwać zarówo adzorca sądowy (zarządca), jak i sędzia komisarz. Należy bowiem pamiętać, że postępowaia restrukturyzacyje zawsze są prowadzoe w iteresie wierzycieli (to bowiem oi poczyili iwestycje, przekazując środki pieięże czy ie dobra dłużikom), a ie samych dłużików czy ich właścicieli. Ci ostati czerpią profity a przyszłość, tj. poprzez zyski, jakie przedsiębiorstwo ma geerować dzięki wdrożeiu procedur aprawczych. Waruki wszczęcia postępowaia o zatwierdzeie układu. W kolejych ustępach art. 3 ustawodawca wskazuje ajważiejsze PRZYKŁAD 1 Wymagay próg większości Dłużik spółka Y ma 10 wierzycieli uprawioych do głosowaia, z których: A, B, C mają po 15 proc. ogólej sumy wierzytelości; D, E, F, G mają po 10 proc. ogólej sumy wierzytelości; H, I, J mają po 5 proc. ogólej sumy wierzytelości, przy czym wierzytelości tych ostatich są spore. W tym przypadku droga do postępowaia o zatwierdzeie układu będzie otwarta wówczas, gdy zgodie z ogólą zasadą za przyjęciem układu opowie się większość głosujących wierzycieli (w aszym przykładzie mi. 6 wierzycieli), mających łączie co ajmiej dwie trzecie sumy wierzytelości (mi. 66, proc.). W omawiaym przykładzie zatem będzie wymagaa zgoda miimum sześciu wierzycieli, i to awet gdy w ramach ww. sześciu wierzycieli głosujących za układem byli H, I, J (posiadający wierzytelości spore). W tym bowiem przypadku awet pomiięcie wszystkich wierzycieli posiadających wierzytelości spore (a więc H, I, J), powoduje, że decyzja została podjęta przez wierzycieli posiadających co ajmiej poad 51 proc. sumy (skoro H, I, J przysługiwało łączie 15 proc. ogólej sumy wierzytelości). założeia poszczególych procedur restrukturyzacyjych, a także podstawowe przesłaki warukujące możliwości ich wszczęcia. W zakresie postępowaia o zatwierdzeie układu art. 3 ust. 2 wskazuje, że umożliwia oo zawarcie układu w wyiku samodzielego zbieraia głosów wierzycieli przez dłużika bez udziału sądu. W tym przypadku igerecja sądu została ograiczoa do iezbędego miimum. Ustawodawca wyszedł bowiem ze słuszego założeia, że decyzje sądu ierzadko podejmowae są ze zaczym opóźieiem, co wprowadza pewie iepokój dłużika co do dalszego losu jego przedsiębiorstwa. Skoro więc przedmiotowe postępowaie jest prowadzoe w dużej mierze w iteresie samego dłużika, to przy dodatkowym wsparciu ze stroy doradcy restrukturyzacyjego (adzorcy sądowego) admiera igerecja sądu jest po prostu zbęda. Warukiem zaiicjowaia postępowaia o zatwierdzeie układu jest to, aby suma wierzytelości sporych uprawiających do głosowaia ad układem ie przekraczała 15 proc. wszystkich wierzytelości uprawiających do głosowaia ad układem. [przykład 1] Waruki wszczęcia przyspieszoego postępowaia układowego. Artykuł 3 ust. 3 dotyczy przyspieszoego postępowaia układowego wskazując, iż umożliwia oo dłużikowi zawarcie układu po sporządzeiu i zatwierdzeiu spisu wierzytelości w trybie uproszczoym. Ustawodawca kreując tego rodzaju procedurę uzał, że wierzyciele ie zawsze mogą mieć zaufaie dla adzorcy układu, który jest wybieray i opłacay przez dłużika. Zrozumiałe jest bowiem, że wierzyciele mogą być bardziej skłoi do wyrażeia zgody a przyjęcie propozycji układowych, jeżeli zarówo sporządzeie plau restrukturyzacyjego, a także ocea propozycji, ależeć będzie do iezależego, wybraego przez sąd podmiotu adzorcy sądowego. Warukiem wszczęcia tego rodzaju postępowaia jest podobie jak w przypadku postępowaia o zatwierdzeie układu wymóg, aby suma wierzytelości sporych uprawiających do głosowaia ad układem ie przekraczała 15 proc. sumy wierzytelości uprawiających do głosowaia ad układem. Waruki wszczęcia postępowaia układowego. W art. 3 ust. 4 ustawodawca odosi się do postępowaia układowego, zazaczając, że pozwala oo dłużikowi a zawarcie układu po sporządzeiu i zatwierdzeiu spisu wierzytelości. Postępowaie układowe jest więc bardziej sformalizowae i kostrukcyjie zbliżoe do obecie obowiązującego postępowaia upadłościowego z możliwością zawarcia układu, jego adresatami zaś są przedsiębiorcy, którzy ie będą spełiali kryteriów pozwalających a wdrożeie postępowań uproszczoych (o zatwierdzeie układu oraz przyspieszoego postępowaia układowego). W szczególości będzie to miało miejsce w przypadku gdy suma wierzytelości sporych uprawiających do głosowaia ad układem przekroczy 15 proc. ogólej sumy takich wierzytelości. Relacja ta działa także w odwrotą stroę postępowaie układowe ie będzie dostęp-

3 C3 e dla podmiotów, w odiesieiu do których ie została przekroczoa ww. graica 15 proc. sumy sporych wierzytelości. [przykłady 2 i 3] Waruki wszczęcia postępowaia saacyjego. Artykuł 3 ust. 5 i 6 dotyczą z kolei ostatiego rodzaju postępowań przewidziaych w owym prawie restrukturyzacyjym, jakim jest postępowaie saacyje. Postępowaie saacyje to procedura ajdalej igerująca w strukturę przedsiębiorstwa, w pewych aspektach przypomiająca postępowaie upadłościowe (p. co do skutków z zakresu prawa pracy czy możliwości odstąpieia od umów wzajemych). Jako jedya procedura pozwala a przejęcie kotroli ad przedsiębiorstwem dłużika przez wierzycieli i to już a etapie składaia wiosku o otwarcie postępowaia saacyjego. Z iej stroy jako jedye postępowaie restrukturyzacyje powoduje zawieszeie wszystkich postępowań egzekucyjych, także tych prowadzoych przez wierzycieli zabezpieczoych rzeczowo a mieiu dłużika. Kolejość, w jakiej wymieioe są poszczególe postępowaia restrukturyzacyje, ie jest jedak przypadkowa. Tworzy oa pewą hierarchię, którą rozpoczya postępowaie w przedmiocie zatwierdzeia układu, gdzie główą rolę odrywa sam dłużik, aż po postępowaie saacyje, które zakłada wieloaspektową restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużika przy wydatej roli zarządcy i pozbawieiu co do zasady dłużika możliwości zarządzaia masą saacyją. Postępowaie saacyje umożliwia dłużikowi przeprowadzeie głębokich działań aprawczych oraz zawarcie układu po sporządzeiu i zatwierdzeiu spisu wierzytelości, pod określeiem działaia saacyje kryją się zaś czyości prawe i faktycze, które zmierzają do poprawy sytuacji ekoomiczej dłużika i mają a celu przywróceie dłużikowi zdolości do wykoywaia zobowiązań, przy jedoczesej ochroie przed egzekucją. Przedmiotowe postępowaie daje zatem możliwość przeprowadzeia zaawasowaej restrukturyzacji przedsiębiorstwa a wszystkich jego szczeblach fukcjoowaia (od restrukturyzacji zobowiązań, majątku, aż po zatrudieie) i dotyczy takich podmiotów, które choć zalazły się w wyjątkowo trudej sytuacji fiasowej, to z pewych względów opłaca się ratować. Art. 4. [Podmioty posiadające zdolość restrukturyzacyją] 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 1) przedsiębiorców w rozumieiu ustawy z dia 23 kwietia 1964 r. Kodeks cywily (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z póź. zm.), zwaej dalej Kodeksem cywilym ; 2) spółek z ograiczoą odpowiedzialością i spółek akcyjych ieprowadzących działalości gospodarczej; 3) wspólików osobowych spółek hadlowych pooszących odpowiedzialość za zobowiązaia spółki bez ograiczeia całym swoim majątkiem; 4) wspólików spółki parterskiej. 2. Przepisów ustawy ie stosuje się do: 1) Skarbu Państwa i jedostek samorządu terytorialego; 2) baków państwowych i baków hipoteczych; 3) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; 4) fuduszy iwestycyjych. Zdolość restrukturyzacyja. Prawo re- strukturyzacyje przewiduje, że ie wobec wszystkich podmiotów uczesticzących w obrocie gospodarczym może być prowadzoe postępowaie restrukturyzacyje. W związku jedak z ustawowym określeiem podmiotów, wobec których istieje możliwość wszczęcia postępowaia restrukturyzacyjego, a wzór pojęcia zdolości upadłościowej moża wprowadzić pojęcie zdolości restrukturyzacyjej. Termi te ie jest wprawdzie pojęciem ustawowym, lecz pochodzi z języka prawiczego i określa przymiot prawy jakiegoś podmiotu, który umożliwia zastosowaie wobec iego jedej z czterech procedur restrukturyzacyjych. Zdolość restrukturyzacyja przedsiębiorców. Krąg podmiotów wyposażoych we wspomiaą zdolość restrukturyzacyją został określoy w art. 4 ust. 1. W pierwszej kolejości będą to przedsiębiorcy w rozumieiu ustawy z 23 kwietia 1964 r. Kodeks cywily (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej k.c.), do których zalicza się osobę fizyczą, osobę prawą i jedostkę orgaizacyją, o której mowa w art. 331 par. 1 k.c., prowadzącą we własym imieiu działalość gospodarczą lub zawodową (art. 431 k.c.). Jest to ajszersza ze zaych polskiemu prawu defiicji i mieści w sobie każdy rodzaj działalości wykoywaej w celu zarobkowym, iezależie od celu, dla którego gromadzi się środki, i iezależie od tego, czy działalość zarobkowa ma dla daego podmiotu charakter główy czy też uboczy. Obejmuje zatem rówież fudacje i stowarzyszeia o charakterze o profit, jeżeli prowadzą jakąkolwiek działalość przyoszącą przychód, iezależie od tego, a co zostaie o przezaczoy. Odwołaie do defiicji z kodeksu cywilego powoduje koieczość zastosowaia ustawy rowież wówczas, gdy przedsiębiorca ie dopełił ciążącego a im obowiązku rejestracyjego, a także wobec takiego, który działalość formalie zawiesił, ale faktyczie ją wykouje. O ile jedak w przypadku osób prawych problem te ie występuje, gdyż momet powstaia osoby jest związay z faktem rejestracji, to w wypadku osób fizyczych tego związku brak. Moża sobie zatem wyobrazić faktycze prowadzeie działalości gospodarczej przez lata bez odpowiediej rejestracji. Podmiot taki będzie miał zdolość restrukturyzacyją. Pomoca ale ie decydująca może być defiicja działalości gospodarczej zawarta w art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalości gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Zgodie z tym przepisem działalością gospodarczą jest zarobkowa działalość wytwórcza, budowlaa, hadlowa, usługowa oraz poszukiwaie, rozpozawaie i wydobywaie kopali ze złóż, a także działalość zawodowa, wykoywaa w sposób zorgaizoway i ciągły. Zdolości restrukturyzacyjej ie ma spółka cywila (art k.c.), gdyż ie posiada ai osobowości prawej, ai zdolości sądowej. Ocea zdolości restrukturyzacyjej zawsze więc musi odosić się do wspólików spółki cywilej i każdorazowo wymaga ustaleia, czy mają oi status przedsiębiorcy. Możliwość podjęcia restrukturyzacji w spółkach z o.o. i SA. Ustawa zajdzie zastosowaie do spółek z ograiczoą odpowiedzialością i spółek akcyjych ieprowadzących działalości gospodarczej. Ich wyodrębieie wyika z tego, że mimo iż podmioty takie ie mieszczą się w kodeksowej defiicji przedsiębiorcy, to mogą zaciągać zobowiązaia, a co za tym idzie mogą popaść w sta zagrożeia iewypłacalością lub iewypłacalości. Ustawodawca uzał więc, że dla wzmocieia ochroy praw wierzycieli zasade jest przyzaie zdolości restrukturyzacyjej także spółkom kapitałowym. Brak prowadzeia przez tego rodzaju podmioty działalości gospodarczej ie wyklucza więc stosowaia przepisów kometowaej ustawy (aalogiczie prawa upadłościowego). Zdolość restrukturyzacyja wspólików spółek hadlowych. Koleją grupą podmiotów wyposażoych w zdolość restrukturyzacyją są wspólicy osobowych spółek hadlowych pooszący odpowiedzialość całym swoim majątkiem za zobowiązaia spółek. Do tej kategorii moża zatem zaliczyć: wszystkich wspólików spółki jawej oraz komplemetariuszy w spółce komadytowej i komadytowo-akcyjej. Nie mają oi samodzielie zdolości restrukturyzacyjej, gdyż ie prowadzą działalości gospodarczej w imieiu własym, poieważ działalość tę prowadzi spółka, mają ją jedyie jako wspólicy tych spółek, a więc iezależie od tego, czy są przedsiębiorcami. Zdolość restrukturyzacyja wspólików spółki parterskiej. Podobie kwestia wygląda w przypadku wspólików spółki parterskiej. Osoby te zostały wskazae w art. 4 ust. pkt 4 odrębie z uwagi a ograiczoy zakres odpowiedzialości wobec osób trzecich. Parter ie poosi bowiem odpowiedzialości za zobowiązaia spółki powstałe w związku z wykoywaiem przez pozostałych parterów wolego zawodu w spółce, jak rówież za zobowiązaia spółki będące astępstwem działań lub zaiechań osób zatrudioych przez spółkę a podstawie umowy o pracę lub iego stosuku prawego, które podlegały kierowictwu iego partera przy PRZYKŁAD 2 Możliwy układ Dłużik spółka Y ma 8 wierzycieli uprawioych do głosowaia, z których: A, B, C, D mają po 15 proc. ogólej sumy wierzytelości, E, F, G, H zaś mają po 10 proc. ogólej sumy wierzytelości, przy czym wierzytelości E, F, G, H są spore. W tej sytuacji jako że suma wierzytelości sporych uprawiających do głosowaia ad układem przekracza 15 proc. ogólej sumy wierzytelości (4 x 10 proc. = 40 proc.), a tym samym ie są spełioe waruki pozwalające a wszczęcie ai postępowaia o zatwierdzeie układu, ai też przyspieszoego postępowaia układowego otwarta będzie droga do wdrożeia postępowaia układowego. PRZYKŁAD 3 Do szybkiego układu droga zamkięta Dłużik spółka Y ma 8 wierzycieli uprawioych do głosowaia, z których: A, B, C, D, E, F mają po 15 proc. ogólej sumy wierzytelości, G i H mają zaś po 5 proc. ogólej sumy wierzytelości, przy czym wierzytelości G i H są spore. W tej sytuacji jako że suma wierzytelości sporych uprawiających do głosowaia ad układem ie przekracza 15 proc. ogólej sumy wierzytelości (2 x 5 proc. = 10 proc.), a tym samym są spełioe waruki pozwalające a wszczęcie bądź postępowaia o zatwierdzeie układu bądź też przyspieszoego postępowaia układowego zamkięta będzie droga do wdrożeia postępowaia układowego. PRZYKŁAD 4 Spółka gmiy może się zrestrukturyzować Do zadań własych gmi ależą m.i. astępujące sprawy: usuwaie i oczyszczaia ścieków komualych, utrzymaie czystości i porządku oraz urządzeń saitarych, wysypisk i uieszkodliwiaie odpadów komualych. Jeda z gmi województwa mazowieckiego ww. zadaia realizuje za pośredictwem spółki CzysteMiasto sp. z o.o. Gmia posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym ww. spółki. CzysteMiasto sp. z o.o. utraciła płyość fiasową i trwale zalega z płatościami za leasigoway sprzęt. Leasigodawca jako wierzyciel złożył wiosek o otwarcie postępowaia saacyjego wobec CzysteMiasto sp. z o.o. Mimo że art. 4 ust. 2 pkt 1 prawa restrukturyzacyjego wyłącza możliwość zastosowaia postępowaia restrukturyzacyjego wobec Skarbu Państwa i jedostek samorządu terytorialego, to ie wyklucza możliwości wszczęcia postępowaia restrukturyzacyjego wobec spółek z ich udziałem. Wobec tego sąd restrukturyzacyjy może otworzyć postępowaie saacyje wobec CzysteMiasto sp. z o.o. Postępowaie saacyje jako jedya procedura restrukturyzacyja może zostać zaiicjowae przez wierzyciela. Leasigodawca w tym celu musi wykazać istieie swojej wierzytelości oraz to, że dłużik trwale zaprzestał wykoywaia swoich wymagalych zobowiązań pieiężych. świadczeiu usług związaych z przedmiotem działalości spółki. Reasumując, krąg podmiotów mających zdolość restrukturyzacyją ależy określić jako bardzo szeroki i mieszczą się w im iemal wszystkich podmioty prywatoprawe. Niedopuszczalość restrukturyzacji. Z kolei w art. 4 ust. 2 ustawodawca wyliczył w sposób wyczerpujący podmioty, wobec których procedury restrukturyzacyje są iedopuszczale. Zaliczają się do ich: Skarb Państwa i jedostki samorządu terytorialego, baki państwowe i baki hipotecze, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz fudusze iwestycyje. Wyłączeie spod działaia ustawy Skarbu Państwa. Skarb Państwa jest w stosukach cywiloprawych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mieia państwowego ieależącego do iych państwowych osób prawych (tzw. sfera domiium). Zakaz otwieraia postępowaia restrukturyzacyjego obejmuje bez wyjątku wszystkie państwowe jedostki orgaizacyje (tzw. statiofisci), bez względu a okoliczość, czy i w jakim zakresie prowadzą działalość gospodarczą. Wyłączeie jedostek samorządu terytorialego. Podobie jedostki samorządu terytorialego, czyli gmiy, powiaty i województwa, ie mają zdolości restrukturyzacyjej. Należy jedak zauważyć, że wykluczeie możliwości wszczęcia postępowaia restrukturyzacyjego wobec Skarbu Państwa czy jedostek samorządu terytorialego ie wyłącza możliwości wszczęcia postępowaia restrukturyzacyjego wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa czy iych podmiotów wymieioych w art. 4 ust. 1. Są to bowiem samodziele podmioty prawe, zwykle przedsiębiorcy (p. spółki wodociągowe). [przykład 4] Wyłączeie fuduszy iwestycyjych. Wyłączeie z postępowaia restrukturyzacyjego fuduszy iwestycyjych wyika z tego, że w ustawie z 27 maja 2004 r. o fuduszach iwestycyjych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) zajdują się autoomicze regulacje dotyczące prowadzeia działalości przez fudusze iwestycyje oraz zakończeia fukcjoowaia takich podmiotów, które są ie do pogodzeia z przepisami dotyczącymi postępowaia restrukturyzacyjego. Wyłączeie wobec baków państwowych i hipoteczych. Aalogiczie przedstawia się sytuacja baków państwowych oraz hipoteczych przewidziao odrębe reguły postępowaia w przypadku utraty płyości fiasowej przez tego rodzaju podmioty, a to z uwagi a ich szczególy status dla życia gospodarczego i społeczego. Ie podmioty. Z powyższego wyika zatem, że regułą jest przyzaie zdolości restrukturyzacyjej wszystkim podmiotom prawym, a ewetuale wyjątki od tej zasady wyikają ze specyfiki ustrojowo-fukcjoalej określoych jedostek. W myśl powszechej reguły iterpretacyjej wyjątków ie ależy itepretować rozszerzająco. W przypadku gdy w odiesieiu do daego podmiotu powstaie wątpliwość, czy ma o zdolość restrukturyzacyją, przymiot te ależy mu przyzać. Art. 5. [Cetraly Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości] 1. Tworzy się Cetraly Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, zway dalej Rejestrem. 2. Rejestr: 1) służy zamieszczaiu i obwieszczaiu postaowień, zarządzeń, dokumetów i iformacji dotyczących postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego; 2) służy udostępiaiu daych zawartych w postaowieiach, zarządzeiach, dokumetach i iformacjach, dotyczących postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego, obwieszczoych w Rejestrze w odiesieiu do daego podmiotu; 3) umożliwia składaie pism i dokumetów oraz dokoywaie doręczeń; 4) wspomaga orgaizację pracy i prowadzeie postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego; 5) służy udostępiaiu wzorów pism procesowych i dokumetów określoych w ustawie. 3. Rejestr jest prowadzoy w systemie teleiformatyczym admiistrowaym i udostępiaym przez Miistra Sprawiedliwości. 4. Miister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzeia, orgaizację Rejestru, sposób zamieszczaia i obwieszczaia postaowień, zarządzeń, dokumetów i iformacji dotyczących postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego, sposób udostępiaia daych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i szczegółową treść tych daych, sposób składaia pism i dokumetów oraz dokoywaia doręczeń, w tym wymogi techicze iezbęde do składaia dokumetów za pośredictwem Rejestru, sposób i zakres wspomagaia orgaizacji pracy i prowadzeia postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego oraz sposób udostępiaia wzorów pism procesowych i dokumetów określoych w ustawie, mając a uwadze koieczość zapewieia dostępu do Rejestru orgaom i uczestikom postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego oraz osobom zaiteresowaym, z rozróżieiem zakresu iformacji ujaw-

4 C4 iaych publiczie oraz dostępych jedyie dla uczestików i orgaów postępowaia, koieczość zapewieia kompletości daych zawartych w Rejestrze oraz ich iezwłoczej aktualizacji wskutek obwieszczaia i zamieszczaia postaowień, zarządzeń, dokumetów i iformacji dotyczących postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego, potrzebę zapewieia czytelości oraz przejrzystości daych prezetowaych w Rejestrze, łatwość jego użytkowaia oraz koieczość zapewieia bezpieczeństwa przetwarzaych daych. Powołaie Cetralego Rejestru Restruk- turyzacji i Upadłości. Omawiay przepis prawa restrukturyzacyjego przewiduje ustaowieie, pożądaego przez praktykę, rozwiązaia techologiczego w postaci Cetralego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRiU). W pewym zakresie pomysł awiązuje do pioierskiego projektu realizowaego przez Wydział Upadłościowy Sądu Rejoowego dla m.st. Warszawy. Ustawodawca, dostrzegając zalety powstałego systemu, postaowił zaczie poszerzyć zakres jego zastosowaia i objąć jego zasięgiem wszystkie postępowaia restrukturyzacyje i upadłościowe w kraju. Rejestr będzie ie tylko rejestrem w ścisłym tego słowa zaczeiu, lecz także szeroką platformą wiedzy i iformacji o toczących się postępowaiach oraz realym arzędziem prowadzeia postępowań restrukturyzacyjych. Chodzi tu główie o ułatwieie dostępu do iformacji o tych postępowaiach, usprawieie komuikacji pomiędzy orgaami tych postępowań i ich uczestikami oraz obiżeie kosztów postępowań związaych z obowiązkiem dokoywaia ogłoszeń i obwieszczeń. Obecie wszystkie te czyości są dokoywae przy użyciu tradycyjych metod komuikacji sądu z uczestikami, czyli: korespodecji papierowej przy wykorzystaiu listów polecoych, obwieszczeia w Moitorze Sądowym i Gospodarczym, ogłoszeia w prasie o zasięgu lokalym i ogólokrajowym. Metody te są czasochłoe i kosztowe. Fukcje rejestru. Zgodie z kometowaym przepisem CRRiU będzie w szczególości służył: 1) zamieszczaiu i obwieszczaiu postaowień, zarządzeń, dokumetów i iformacji dotyczących postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego, 2) udostępiaiu daych zawartych w postaowieiach, zarządzeiach, dokumetach i iformacjach, dotyczących postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego, obwieszczoych w rejestrze w odiesieiu do daego podmiotu, 3) składaiu pism i dokumetów oraz dokoywaiu doręczeń, 4) wspomagaiu orgaizacji pracy i prowadzeia postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego, oraz 5) udostępiaiu wzorów pism procesowych i dokumetów określoych w ustawie. Z powyższego wyika, że CRRiU ma spełiać astępujące fukcje: 1) rejestru obejmując zestawieie postępowań restrukturyzacyjych, upadłościowych, postępowań o uzaie zagraiczego orzeczeia o ogłoszeiu upadłości oraz wtórego postępowaia upadłościowego, a także postępowań w przedmiocie orzeczeń zakazu; 2) iformacyją zawierając publikację wszystkich daych, które podlegają obwieszczeiu w ramach ww. postępowań. Wskazaa fukcjoalość zastąpi iepraktycze obwieszczeia w Moitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w prasie lokalej lub o zasięgu krajowym przyjęte w obecie obowiązującym modelu postępowań upadłościowych i aprawczych. Poadto w części iformacyjej mają zostać udostępioe akty prawe, formularze i wzory pism procesowych, lista sądów upadłościowych i restrukturyzacyjych oraz lista osób posiadających licecje doradcy restrukturyzacyjego; 3) komuikacyją służąc wymiaie pism procesowych i dokumetów między orgaami a uczestikami postępowaia; 4) portalu orzecziczego umożliwiając przygotowywaie projektów orzeczeń wydawaych przez sąd restrukturyzacyjy, upadłościowy, sędziego komisarza z wy- korzystaiem wzorów zamieszczoych a portalu. Podmiot prowadzący rejestr. CRRiU ma być prowadzoy w systemie teleiformatyczym admiistrowaym i udostępiaym przez miistra sprawiedliwości, a jego istotą cechą ma być powszecha dostępość. Dostępość rejestru. Z założeia CRRiU ma być dostępy dla wszystkich uczestików postępowaia oraz woly od opłat. W wielu aspektach przedmiotowy rejestr zastąpi obwieszeia i ogłoszeia dotychczas publikowae w prasie czy Moitorze Sądowym i Gospodarczym, a docelowo umożliwi także składaie pism i dokumetów oraz dokoywaie doręczeń. Uruchomieie CRRiU. Poieważ przewidziay przez ustawodawcę system wymaga szeroko zakrojoych działań przygotowawczych, zapewiających zarówo wspomiaą powszechość, jak i bezpieczeństwo uczestików postępowaia, plaoway termi jego uruchomieia przewidziao dopiero a 1 lutego 2018 r. Uszczegółowieie art. 5 prawa restrukturyzacyjego dotyczącego zarówo formy Cetralego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, jak i jego fukcjoalości zostało powierzoe miistrowi sprawiedliwości, który będzie zobowiązay dokoać tego w postaci rozporządzeia, obejmującego m.i. kwestie wyliczoe w art. 5 ust. 3 kometowaego artykułu. Rozporządzeie to ureguluje m.i.: orgaizację rejestru, sposób zamieszczaia i obwieszczaia postaowień, zarządzeń, dokumetów i iformacji dotyczących postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego, sposób udostępiaia daych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, i szczegółową treść tych daych, sposób składaia pism i dokumetów oraz dokoywaia doręczeń, w tym wymogi techicze iezbęde do składaia dokumetów za pośredictwem rejestru, sposób i zakres wspomagaia orgaizacji pracy i prowadzeia postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego oraz sposób udostępiaia wzorów pism procesowych i dokumetów określoych w ustawie. Regulacje te będą musiały uwzględiać koieczość zapewieia dostępu do CRRiU orgaom i uczestikom postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego oraz osobom zaiteresowaym, z rozróżieiem zakresu iformacji ujawiaych publiczie oraz dostępych jedyie dla uczestików i orgaów postępowaia, koieczość zapewieia kompletości daych zawartych w rejestrze oraz ich iezwłoczej aktualizacji wskutek obwieszczaia i zamieszczaia postaowień, zarządzeń, dokumetów i iformacji dotyczących postępowaia restrukturyzacyjego i upadłościowego, potrzebę zapewieia czytelości oraz przejrzystości daych prezetowaych w rejestrze, łatwość jego użytkowaia oraz koieczość zapewieia bezpieczeństwa przetwarzaych daych. Rozdział 2 Podstawy otwarcia postępowaia Art. 6. [Defiicja iewypłacalości] 1. Postępowaie restrukturyzacyje może być prowadzoe wobec dłużika iewypłacalego lub zagrożoego iewypłacalością. 2. Przez dłużika iewypłacalego ależy rozumieć dłużika iewypłacalego w rozumieiu ustawy z dia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 978), zwaej dalej Prawem upadłościowym. 3. Przez dłużika zagrożoego iewypłacalością ależy rozumieć dłużika, którego sytuacja ekoomicza wskazuje, że w iedługim czasie może stać się iewypłacaly. Wskazaie podmiotu postępowaia re- strukturyzacyjego. Artykuł 6 określa podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjych, wskazując, że wszystkie przewidziae w ustawie postępowaia mogą być wdrożoe zarówo wobec przedsiębiorców iewypłacalych, jak i tych zagrożoych iewypłacalością. Z możliwości wszczęcia postępowań restrukturyzacyjych wykluczei zostaą jedyie ci przedsiębiorcy, którzy mają zdolość regulowaia swoich zobowiązań i ie istieje żade zagrożeie jej utraty, a mimo to chcieliby bezpodstawie PRZYKŁAD 5 Dwa sposoby obroy przed upadłością BudujemyDrogi.pl SA zajmuje się wykoywaiem robót ziemych w ramach iwestycji drogowych. Zima 2015/2016 okazuje się bardzo sroga, przez kilka miesięcy utrzymują się iskie temperatury, uiemożliwiające prowadzeie robót ziemych. Wstrzymae zostają trzy ajwiększe kotrakty autostradowe, co powoduje, że ależości zamiast spłyąć w okresie grudzień marzec, zasilą koto spółki dopiero późą wiosą 2016 r. Jeżeli wierzyciele ie zaiicjują egzekucji, to działalość będzie mogła być prowadzoa z uwagi a wpływy z iych kotraktów. Nie pozwoli to jedak a pozyskiwaie owych kotraktów drogowych, a ewetuale wszczęcie egzekucji doprowadzi do zajęcia ależości, a w kosekwecji jeżeli wierzyciel skieruje egzekucję do całego majątku paraliżu przedsiębiorstwa. Jede z dostawców, Koparki.pl sp.j., żąda od 2 miesięcy zapłaty za wypożyczoy sprzęt. Ostateczie w 1 lutego 2016 r. składa wiosek o ogłoszeie upadłości, wskazując, że BudujemyDrogi.pl wstrzymał płatość faktur, począwszy od paździerika 2015 r. We wiosku zostaje uprawdopodobioe istieie drugiego wierzyciela podwykoawcy, który także od poad 3 miesięcy ie uzyskał zaspokojeia. Istieją dwa sceariusze obroy. Sceariusz 1: Obroa przed upadłością poprzez obaleie domiemaia stau iewypłacalości Pozwoli o dłużikowi a obroę przed postawieiem go w sta upadłości poprzez obaleie wspomiaego domiemaia z art. 11 ust. 1a prawa upadłościowego. W tym przypadku dłużik będzie musiał przed sądem podieść odpowiedio udokumetowae (udowodioe) argumety a okoliczość, że jakkolwiek prawdą jest, że utracił zdolość do wykoywaia swoich wymagalych zobowiązań pieiężych, to przekraczający 3 miesiące przestój w wykoywaiu zobowiązań ie ma charakteru trwałego. Koiecze będzie zatem wskazaie z jedej stroy takich okoliczości, jak: przedłużająca się zima, zaczy spadek temperatur uiemożliwiający wykoywaie jakichkolwiek robót, a z drugiej uprawdopodobieie, że pomimo zaistiałych okoliczości BudujemyDrogi. pl SA ma zawarte kotrakty, których realizacja pozwoli a zaspokojeie ie tylko zaległych, ale i bieżących zobowiązań. Jeżeli twierdzeia spółki zostaą poparte odpowiedimi dokumetami (p. umowy o roboty budowlae, oświadczeia iwestora, harmoogram prac, wyiki za lata poprzedie, ew. iego rodzaju umowy geerujące dochody spółki), to sąd mimo że w świetle samego wiosku o ogłoszeie upadłości przesłaka iewypłacalości zostaie spełioa będzie miał podstawę do oddaleia takiego wiosku wierzyciela. W tym wypadku dojdzie bowiem do obaleia domiemaia iewypłacalości. Sceariusz te zakłada jedak pewe ryzyko. Nie sposób bowiem przewidzieć, jak w kokretym przypadku zachowa się sąd upadłościowy. Wobec tego mając a względzie zasadę miimalizacji ryzyk poiżej zostaie przedstawioe rozwiązaie alteratywe, czyli ścieżka restrukturyzacyja. Sceariusz 2: Obroa przed upadłością poprzez zaiicjowaie postępowaia restrukturyzacyjego Drugą ścieżką umożliwiającą przedsiębiorcy-dłużikowi uikięcie ogłoszeia upadłości będzie podjęcie kroków zmierzających do otwarcia postępowaia restrukturyzacyjego. W przypadku bowiem dla BudujemyDrogi.pl SA uwidaczia się ses przesłaki zagrożeia iewypłacalością jako jedej z podstaw uzasadiających wszczęcie procedur aprawczych. Jase jest bowiem, że pierwszy z ww. sceariuszy ma ses tak długo, jak długo dłużik wie (i jest w staie to wykazać), że po ustaiu trudego zimowego okresu będzie w staie spłacić wszystkie zobowiązaia i dalej fukcjoować. W sytuacji zaś, gdy zimowa przerwa w wykoywaiu kotraktów wpłyie a kodycję przedsiębiorstwa w stopiu utrudiającym mu szybkie wyjście a prostą, właściwym rozwiązaiem będzie uruchomieie postępowaia o zatwierdzeie układu, gdyż widmo ogłoszeia upadłości staie się bardziej reale, zwłaszcza jeśli sąd upadłościowy ie będzie procedował szybko. Ze względu a iewielką liczbę iespłacoych wierzycieli dłużik powiie stosukowo szybko osiągąć z imi porozumieia i ustalić waruki układu zadowalające wszystkie stroy. BudujemyDrogi.pl SA może p. zawrzeć układ polegający a rozłożeiu a raty zaległych płatości (wraz z odsetkami w ograiczoej wysokości) oraz umorzeiu odsetek powstałych po diu zatwierdzeia układu. W tym przypadku korzyść będzie widocza zarówo dla wierzycieli, którzy choć z opóźieiem otrzymają ależe im pieiądze, ale ie poiosą kosztów widykacji w drodze egzekucji, jak i dla samego dłużika, który będzie miał czas a ustabilizowaie swej sytuacji i stopiowe wychodzeie z zadłużeia. W razie zaś iepowodzeia wskazaej procedury dłużik będzie miał otwartą drogę do już z samej azwy szybkiego przyspieszoego postępowaia restrukturyzacyjego. uzyskać korzyści wyikające z poddaia się procedurom restrukturyzacyjym (p. w celu zredukowaia zobowiązań mimo obiektywej możliwości ich termiowej spłaty). Defiicja dłużika iewypłacalego. W zakresie pojęcia iewypłacalości prawo restrukturyzacyje odsyła do przepisów prawa upadłościowego. Zgodie zaś z art. 11 prawa upadłościowego iewypłacalość ozacza sta fiasowy dłużika, w którym utracił o zdolość do wykoywaia wymagalych zobowiązań pieiężych. Taka defiicja iewypłacalości jest zaczie bardziej liberala iż poprzedie brzmieie art. 11 ust. 1 prawa upadłościowego i aprawczego, który w warstwie językowej uprawiał do formułowaia tezy, że już dwie iezapłacoe faktury iezależie od wysokości długu imi stwierdzoego świadczą o istieiu stau iewypłacalości, a więc sąd miał w takim wypadku obowiązek ogłosić upadłość, gdy zażądał tego wierzyciel, mimo sprzeciwu ze stroy dłużika. Tak restrykcyje rozumieie stau iewypłacalości próbował łagodzić w swoim orzeczictwie Sąd Najwyższy (zob. p. wyrok z 19 styczia 2011 r., syg. akt V CSK 211/10), jedak ie we wszystkich sądach upadłościowych pogląd SN został zaakceptoway. Z tych też względów ustawodawca zdecydował się a igerecję w treść przepisu. Obecie odpowiada o powszechemu rozumieiu iewypłacalości, przede wszystkim ie jest kostrukcją sztuczą i przystaje do realiów życia gospodarczego. Sta iewypłacalości zdefiioway w art. 11 ust. 1 prawa upadłościowego w praktyce wiąże się z brakiem środków płyych w stopiu pozwalającym a bieżącą spłatę wymagalych zobowiązań pieiężych (tzw. trwałe zatory płaticze). Przesłaka płyościowa. Podkreślić jedak ależy, że utrata płyości rzutująca a iewypłacalość przedsiębiorcy musi być zawsze związaa z fiasowym aspektem ocey kodycji przedsiębiorstwa, a więc odosić się do zdolości płaticzych, a ie obiek- tywej iemożliwości spełieia świadczeia. Ozacza to, że iewypłacaly ie będzie taki podmiot, który ie płaci awet trwale ze względów faktyczych i pozafiasowych (p. iemożość uregulowaia zobowiązań z uwagi a śmierć jedyego prezesa zarządu i brak dostępu do rachuków bakowych spółki z o.o.). Z puktu widzeia iteresów dłużika (a w przypadku osób prawych jej reprezetatów) ważą kwestią jest ustaleie dokładego mometu, w którym zaistiał sta iewypłacalości. Od tej bowiem chwili biegie 30-diowy termi a złożeie wiosku o ogłoszeie upadłości, z którego iedotrzymaiem ustawa wiąże wiele egatywych dla dłużika skutków. Osoby reprezetujące dłużika pooszą odpowiedzialość majątkową za szkodę wyrządzoą wskutek iezłożeia wiosku o ogłoszeie upadłości w ww. termiie (domiemywa się, że szkoda obejmuje wysokość iezaspokojoej wierzytelości tego wierzyciela wobec dłużika). Osoby te mogą jedak uwolić się od odpowiedzialości m.i. wtedy, gdy wykażą, że w termiie 30 di od powstaia stau iewypłacalości otwarto postępowaie restrukturyzacyje albo zatwierdzoo układ w postępowaiu o zatwierdzeie układu. Jedocześie w art. 11 ust. 1a prawa upadłościowego wprowadzoo domiemaie, że dłużik utracił zdolość do wykoywaia swoich wymagalych zobowiązań pieiężych, jeżeli opóźieie w wykoaiu zobowiązań pieiężych przekracza 3 miesiące. Jest to tzw. domiemaie obalae i przedsiębiorca gdyby został złożoy wobec iego wiosek o ogłoszeie upadłości może broić się tym, że z uwagi a specyfikę prowadzoej działalości (p. braża budowlaa i zimowe przestoje) wstrzymaie płatości a czas dłuższy iż 3 miesiące jeszcze ie ozacza w jego braży iewypłacalości. Może jedak się okazać, że owe zimowe przestoje w zaczy sposób wpłyą a kodycję przedsiębiorstwa i mimo owych ko-

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy: FIRMA i PRAWO FORSAL.PL K Aa Michalska dr Patryk Filipiak doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA Bartosz Sierakowski

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA

NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA B. ZAŁĄCZNIKI NUMERY DOŁĄCZONYCH WNIOSKÓW/DEKLARACJI WNIOSEK O ZAWARCIE UMÓW DODATKOWYCH/ DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA/ DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych lipiec (165) 2016 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Co owego w iteretowy uijym prawie zaków towarowych? Program Zmiay w LIFE przepisach celych Perspektywy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ PODSTAWY MATEMATYKI INANSOWEJ WZORY I POJĘCIA PODSTAWOWE ODSETKI, A STOPA PROCENTOWA KREDYTU (5) ODSETKI OD KREDYTU KWOTA KREDYTU R R- rocza stopa oprocetowaia kredytu t - okres trwaia kredytu w diach

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway przez Uię Europejską w ramach Europejskiego Fu duszu Społeczego Współpraca istytucji pomocy społeczej z iymi istytucjami a tereie gmiy,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony *Q019* Deklaracja przystąpieia do grupowego ubezpieczeia a życie z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy Pracowik Małżoek Pełoletie Dziecko

Bardziej szczegółowo

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną *Q019* Wiosek o przystąpieie do grupowego ubezpieczeia a życie z ubezpieczeiowymi fuduszami kapitałowymi z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy

Bardziej szczegółowo

5. Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

5. Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Notatki do lekcji, klasa matematycza Mariusz Kawecki, II LO w Chełmie 5. Zasada idukcji matematyczej. Dowody idukcyje. W rozdziale sformułowaliśmy dla liczb aturalych zasadę miimum. Bezpośredią kosekwecją

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG Tomasz ŚWIĘTOŃ 1 TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A ROBLEM ZGODNOŚCI Z RG Na mocy rozporządzeia Rady Miistrów w sprawie aństwowego Systemu Odiesień rzestrzeych już 31 grudia 2009 roku upływa termi wykoaia

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. (druk nr 871)

Opinia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. (druk nr 871) Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Opinia do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 871) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie instrumentów pozwalających na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

40:5. 40:5 = 500000υ5 5p 40, 40:5 = 500000 5p 40.

40:5. 40:5 = 500000υ5 5p 40, 40:5 = 500000 5p 40. Portfele polis Poieważ składka jest ustalaa jako wartość oczekiwaa rzeczywistego, losowego kosztu ubezpieczeia, więc jest tym bliższa średiej wydatków im większa jest liczba ubezpieczoych Polisy grupuje

Bardziej szczegółowo

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi O liczbach aturalych, których suma rówa się iloczyowi Lew Kurladczyk i Adrzej Nowicki Toruń UMK, 10 listopada 1998 r. Liczby aturale 1, 2, 3 posiadają szczególą własość. Ich suma rówa się iloczyowi: Podobą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I

USTAWA. z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH I ICH SKUTKACH DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek Zajdowaie pozostałych pierwiastków liczby zespoloej, gdy zay jest jede pierwiastek 1 Wprowadzeie Okazuje się, że gdy zamy jede z pierwiastków stopia z liczby zespoloej z, to pozostałe pierwiastki możemy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y Zadaie. Łącza wartość szkód z pewego ubezpieczeia W = Y + Y +... + YN ma rozkład złożoy Poissoa z oczekiwaą liczbą szkód rówą λ i rozkładem wartości pojedyczej szkody takim, że ( Y { 0,,,3,... }) =. Niech:

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

a n 7 a jest ciągiem arytmetycznym.

a n 7 a jest ciągiem arytmetycznym. ZADANIA MATURALNE - CIĄGI LICZBOWE - POZIOM PODSTAWOWY Opracowała mgr Dauta Brzezińska Zad.1. ( pkt) Ciąg a określoy jest wzorem 5.Wyzacz liczbę ujemych wyrazów tego ciągu. Zad.. ( 6 pkt) a Day jest ciąg

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu. Rachuek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystycza aaliza daych jakościowych Dr Aa ADRIAN Paw B5, pok 407 ada@agh.edu.pl Wprowadzeie Rozróżia się dwa typy daych jakościowych: Nomiale jeśli opisują

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE O M i i W, u- los ŁUKTA Wpij 2utS -0 4-1 8 WZÓR l. dz r z j y f a.. IS»((5E i_do zatwier... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy w ójta, sekretarza gmiy, 6karbika gm iy, kierowika jodostki orgaizacyjej

Bardziej szczegółowo

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych Iwetta Budzik-Nowodzińska SZACOWANIE WARTOŚCI DOCHODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA STUDIUM PRZYPADKU Wprowadzeie Dochodowe metody wycey wartości przedsiębiorstw są postrzegae, jako ajbardziej efektywe sposoby określaia

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 24 kwietia 2017 r. Poz. 822 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 11 kwietia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. PRZEWODNICZ C OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE aady^jęlkkj radego gmiy Stefa Heryk Medak Czermo, dia 27-04-2015 r. Uwaga: (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadcze obowiązaa jest do zgodego z prawdą, staraego

Bardziej szczegółowo

Anna Hrycaj. Wprowadzenie

Anna Hrycaj. Wprowadzenie Anna Hrycaj Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości oraz oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego złożonych przed 1 stycznia 2016r. Wprowadzenie Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kluczowy aspekt wyszukiwania informacji:

Kluczowy aspekt wyszukiwania informacji: Wyszukiwaieiformacjitoproceswyszukiwaiawpewymzbiorze tychwszystkichdokumetów,którepoświęcoesąwskazaemuw kweredzietematowi(przedmiotowi)lubzawierająiezbędedla Wg M. A. Kłopotka: użytkowikafaktyiiformacje.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje elementarne

3. Funkcje elementarne 3. Fukcje elemetare Fukcjami elemetarymi będziemy azywać fukcję tożsamościową x x, fukcję wykładiczą, fukcje trygoometrycze oraz wszystkie fukcje, jakie moża otrzymać z wyżej wymieioych drogą astępujących

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PROCESÓW WYTWARZANIA

PLANOWANIE PROCESÓW WYTWARZANIA Politechika Pozańska Zakład Zarządzaia i Iżyierii Jakości PLANOWANIE PROCESÓW WYTWARZANIA Materiały pomocicze do projektu z przedmiotu: Zarządzaie produkcją i usługami Opracował Krzysztof ŻYWICKI Pozań,

Bardziej szczegółowo

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku, Załącziki do rozporządzeia Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego z dia... r. (poz....) Załączik r 1 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pogorzelski Materiały pomocnicze do studiowania przedmiotu FINANSE PRZEDSIEBIORSTWA

Andrzej Pogorzelski Materiały pomocnicze do studiowania przedmiotu FINANSE PRZEDSIEBIORSTWA . CHARAKTERYSTYKA PIENIĄDZA JAKO TWORZYWA FINANSÓW.. Fukcje pieiądza Najwygodiejszym sposobem defiiowaia pieiądza jest wymieieie jego główych, klasyczych fukcji. I tak pieiądz jest: mierikiem wartości

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Moduł 4. Granica funkcji, asymptoty

Moduł 4. Granica funkcji, asymptoty Materiały pomocicze do e-learigu Matematyka Jausz Górczyński Moduł. Graica fukcji, asymptoty Wyższa Szkoła Zarządzaia i Marketigu Sochaczew Od Autora Treści zawarte w tym materiale były pierwotie opublikowae

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 9

Zeszyty naukowe nr 9 Zeszyty aukowe r 9 Wyższej Szkoły Ekoomiczej w Bochi 2011 Piotr Fijałkowski Model zależości otowań giełdowych a przykładzie otowań ołowiu i spółki Orzeł Biały S.A. Streszczeie Niiejsza praca opisuje próbę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja sieci powiązań układu nadrzędnego grupy kopalń ze względu na koszty transportu

Optymalizacja sieci powiązań układu nadrzędnego grupy kopalń ze względu na koszty transportu dr hab. iż. KRYSTIAN KALINOWSKI WSIiZ w Bielsku Białej, Politechika Śląska dr iż. ROMAN KAULA Politechika Śląska Optymalizacja sieci powiązań układu adrzędego grupy kopalń ze względu a koszty trasportu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ Opracował: Dr iż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie wyłączy nawet przedawnienie

Odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie wyłączy nawet przedawnienie Warto poznać w tej sprawie orzeczenie Sądu Najwyższego. Stan prawny Kodeks spółek handlowych przewiduje w art. 299 1 odpowiedzialność członków zarządu spółki za jej zobowiązania. Odpowiedzialność aktywuje

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE. Poziom podstawowy

CIĄGI LICZBOWE. Poziom podstawowy CIĄGI LICZBOWE Poziom podstawowy Zadaie ( pkt) + 0 Day jest ciąg o wyrazie ogólym a =, N+ + jest rówy? Wyzacz a a + Czy istieje wyraz tego ciągu, który Zadaie (6 pkt) Marek chce przekopać swój przydomowy

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły Niezbędik dla uia, rodzica i auyciela a rok szkoly 0/0 Zaim pójdziemy do szkoły Spis treści. Ueń ajmłodszy. Ueń iepełosprawy. Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Szkolictwo zawodowe. Prawa rodziców. Rodzicu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Orzecznictwo... Wprowadzenie... XI XV XXIII XXV Rozdział I. Charakter prawny układu... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

ALGORYTM OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU Łukasz WOJCIECHOWSKI, Tadeusz CISOWSKI, Piotr GRZEGORCZYK ALGORYTM OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU Streszczeie W artykule zaprezetowao algorytm wyzaczaia optymalych parametrów

Bardziej szczegółowo

Zacznij oszczędzać na emeryturę

Zacznij oszczędzać na emeryturę Zaczij oszczędzać a emeryturę - to TWOJA sprawa! ZAPEWNIJ SOBIE FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ! Kto się będzie Tobą opiekował, gdy przejdziesz a emeryturę? Aktualie państwowa emerytura wyosi EUR 193,30 tygodiowo

Bardziej szczegółowo

O pewnych zastosowaniach rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych w ekonomii

O pewnych zastosowaniach rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych w ekonomii O pewych zastosowaiach rachuku różiczkowego fukcji dwóch zmieych w ekoomii 1 Wielkość wytwarzaego dochodu arodowego D zależa jest od wielkości produkcyjego majątku trwałego M i akładów pracy żywej Z Fukcję

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru do oddziałów sportowych

Regulamin naboru do oddziałów sportowych Regulami aoru do oddziałów sportowych W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS."HUBAL" I PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 12 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS."HUBAL" W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa

Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa BIULETYN INFORMACYJNY NR 38-39 31.07.2011 Miesiąc Hoorowego Krwiodawstwa Człowiek jest wielki ie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; ie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z iymi.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego DZIAŁ VII Przygotowana likwidacja 61. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XV Wykaz orzecznictwa... XXIII Wstęp... XXV Rozdział I. Postępowanie upadłościowe a układ... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Rodzaje postępowań... 3

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania dla poziomu rozszerzonego

Przykładowe zadania dla poziomu rozszerzonego Przkładowe zadaia dla poziomu rozszerzoego Zadaie. ( pkt W baku w pierwszm roku oszczędzaia stopa procetowa bła rówa p%, a w drugim roku bła o % iższa. Po dwóch latach, prz roczej kapitalizacji odsetek,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 2(300), 2014. Tomasz Zapart *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 2(300), 2014. Tomasz Zapart * A C T A N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 2(300), 2014 Toasz Zapart * CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WSKAŹNIK SZKODOWOŚCI ZE SZCZEGÓLNYM WZGLĘDNIENIEM BEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW 1.

Bardziej szczegółowo

Materiał ćwiczeniowy z matematyki Marzec 2012

Materiał ćwiczeniowy z matematyki Marzec 2012 Materiał ćwiczeiowy z matematyki Marzec 0 Klucz puktowaia do zadań zamkiętych oraz schemat oceiaia do zadań otwartych POZIOM PODSTAWOWY Marzec 0 Klucz puktowaia do zadań zamkiętych Nr zad 3 5 6 7 8 9 0

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE EKSPERTÓW W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI

KOMPETENCJE EKSPERTÓW W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI KOMPETENCJE EKSPERTÓW W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI Ryszard Budziński, Marta Fukacz, Jarosław Becker, Uiwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekoomiczych i Zarządzaia, Istytut Iformatyki w

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA LIGA BIZNESOWA CASE BIZNESOWY: PODSTAWY ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ SZACUNKI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZADANIE BIZNESOWE NR 5

ŚLĄSKA LIGA BIZNESOWA CASE BIZNESOWY: PODSTAWY ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ SZACUNKI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZADANIE BIZNESOWE NR 5 ŚLĄSKA LIGA BIZNESOWA CASE BIZNESOWY: PODSTAWY ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ SZACUNKI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZADANIE BIZNESOWE NR 5 Pierwszym etapem prac jest określeie polityki ceowej i progoz sprzedaży (wypełij

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA Rada Miejska Łomży Komisja Rodziy, Opieki Społeczej i Zdrowia Działalość Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży w roku 007 r. zakresie zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym.

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. RWE toe Operator p. z o.o. Kryteria ocey możliwości przyłączeia oraz wymagaia techicze dla mikroistalacji i małych istalacji przyłączaych do sieci dystrybucyjej iskiego apięcia RWE toe Operator p. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Siłownie ORC sposobem na wykorzystanie energii ze źródeł niskotemperaturowych.

Siłownie ORC sposobem na wykorzystanie energii ze źródeł niskotemperaturowych. Siłowie ORC sposobem a wykorzystaie eergii ze źródeł iskotemperaturowych. Autor: prof. dr hab. Władysław Nowak, Aleksadra Borsukiewicz-Gozdur, Zachodiopomorski Uiwersytet Techologiczy w Szczeciie, Katedra

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

a. z upływem terminu, na który została zawarta, jeżeli wypada on po 31.12.2011 r. (art. 35 ust. 3 KryzysU), albo

a. z upływem terminu, na który została zawarta, jeżeli wypada on po 31.12.2011 r. (art. 35 ust. 3 KryzysU), albo Toruń, dnia 21 września 2011 Ustawa antykryzysowa a zatrudnienie na podstawie umów na czas określony. Od 22.8.2009 do 31.12.2011 przedsiębiorców prowadzących zarobkową działalność gospodarczą obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych zaiteresowaia wykorzystaiem tej metody w odiesieiu do iych droboziaristych materiałów odpadowych ze wzbogacaia węgla kamieego ależy poszukiwać owych, skutecziej działających odczyików. Zdecydowaie miej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) 20 000 profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05

Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05 Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jaśko Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przemysław Jaśko Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie MODELE SCORINGU KREDYTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI DATA MINING ANALIZA PORÓWNAWCZA Przemysław Jaśko Wydział Ekoomii i Stosuków Międzyarodowych, Uiwersytet Ekoomiczy w Krakowie 1 WROWADZENIE Modele aplikacyjego

Bardziej szczegółowo