Partnerstwo publiczno prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerstwo publiczno prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści"

Transkrypt

1 Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej i opublikowany [w] Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, pod redakcją M. Olińskiego, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn 2006, ISBN Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Zakład Strategii Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Gdański ul. Armii Krajowej 101, Sopot Dr Jarosław Szreder Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Gdański Ul. Armii Krajowej 101, Sopot Dr Piotr Walentynowicz Katedra Organizacji i Zarządzania Wydział Zarządzania i Marketingu WSAiB w Gdyni ul. Kielecka Gdynia Partnerstwo publiczno prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno prywatne, rozwój lokalny Streszczenie W artykule przedstawiono problematykę partnerstwa publiczno prywatnego (PPP) oraz jego wpływ na szeroko rozumiany proces rozwoju lokalnego. Partnerstwo publiczno - prywatne określić moŝna jako długoterminową umowę między podmiotami publicznymi i prywatnymi, w wyniku których obydwaj wnoszą specyficzny wkład do wspólnego procesu świadczenia usług statutowych partnera publicznego. Rozwój lokalny natomiast definiuje się jako długotrwały proces rozwoju społeczno gospodarczego, sterowany i modyfikowany przez gminne lub powiatowe władze samorządowe. Głównym celem artykułu było ukazanie wpływu partnerstwa publiczno prywatnego na rozwój lokalny oraz zaprezentowanie najpowaŝniejszych barier i korzyści stosowania partnerstwa. Badania przeprowadzono we wszystkich gminach województwa pomorskiego. Wyniki badań ukazują, Ŝe w opinii zarządzających gminami, współdziałanie gmin z firmami prywatnymi na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego jest korzystne dla rozwoju lokalnego oraz moŝe im przynieść wiele korzyści. NajpowaŜniejszą barierą stosowania PPP jest, w chwili obecnej, brak jednoznacznych regulacji prawnych w tym zakresie i wynikające z tego konsekwencje. 1

2 1. Wstęp Istniejąca na świecie tendencja do decentralizowania władzy oraz prywatyzowania gospodarki, w tym równieŝ prywatyzowania zadań publicznych, przyczynia się do coraz większej powszechności procesów współdziałania sektorów publicznego i prywatnego (Connolly, Munro, 1997, s ) Współpraca z przedsiębiorstwami prywatnymi na szczeblu gminnym moŝe, a wręcz powinna przyczyniać się do pobudzania szeroko rozumianego procesu rozwoju lokalnego. Przykładowo w Niemczech, gdzie występuje duŝa róŝnorodność form organizowania działalności komunalnej przez gminy (np. przedsiębiorstwa pod zarządem, zakłady własne gmin, zakłady prawa publicznego, fundacje itp.) coraz większego znaczenia nabierają prywatne spółki prawa handlowego z udziałem kapitału gminnego oraz róŝnego rodzaju prywatno - prawne formy przedsiębiorstw komunalnych. We Francji obok modelu bezpośredniej realizacji zadań przez gminę, czyli za pomocą podległych jej instytucji i słuŝb, istnieje model pośredni (tj. dzierŝawa lub koncesja udzielona firmie prywatnej) lub model mieszany (tj. przedsiębiorstwa z udziałem kapitału prywatnego i gmin). Od większości systemów europejskich wyraźnie róŝnią się rozwiązania amerykańskie, gdzie w zasadzie formuła własności komunalnej stosowana w Europie nie przyjęła się. Większość funkcji gospodarczych w zakresie działalności komunalnej realizowana jest przez przedsiębiorstwa prywatne, którym nadano status przedsiębiorstw uŝyteczności publicznej (Zdyb, 2004, s. 5). Wzrastające znaczenie i powszechność procesów współdziałania sektorów publicznego i prywatnego w krajach Unii Europejskiej oddziałuje równieŝ na Polskę. Celowym zatem wydaje się uszczegółowienie rozumienia oraz zasad tychŝe procesów, a takŝe ich wpływu na rozwój lokalny. Dlatego w niniejszym artykule postawiono następującą hipotezę badawczą: współdziałanie gmin z przedsiębiorstwami prywatnymi na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego jest korzystne dla rozwoju lokalnego. Hipoteza ta została zweryfikowana na podstawie badań empirycznych 1. Dodatkowo w artykule przedstawiono bariery i korzyści zastosowania formuły PPP dla potrzeb stymulowania procesu rozwoju lokalnego. 1 Badaniami objęto wszystkie gminy wiejskie, miejskie, miejsko wiejskie, a takŝe powiaty grodzkie z terenu województwa pomorskiego (razem 122 jednostki). Uzyskano zwrot ankiet w ilości 96 sztuk, czyli na poziomie 78,6%. PosłuŜono się metodą ankietową, rozsyłając kwestionariusz ankiety drogą pocztową. Badania prowadzono w pierwszej połowie 2003 roku. Badań nie moŝna uznać za reprezentacyjne w skali całego kraju, gdyŝ zbadana populacja została wyłoniona jako próba celowa (wszystkie gminy w granicach województwa pomorskiego), a nie losowa reprezentująca całą zbiorowość (wszystkie gminy w Polsce). Niemniej jednak wydaje się, iŝ wnioski i spostrzeŝenia z badań moŝna ostroŝnie odnieść do stanu zaawansowania badanych procesów na terenie całej Polski. 2

3 Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej zdefiniowano pojęcie partnerstwa publiczno - prywatnego oraz zaprezentowano istniejące moŝliwości stosowania tej koncepcji w Polsce. W części drugiej przedstawiono ogólny zarys problematyki rozwoju lokalnego. Część trzecia prezentuje syntetyczne wyniki badań empirycznych, natomiast w części czwartej, w formie podsumowania, przedstawiono bariery i korzyści stosowania koncepcji PPP w rozwoju lokalnym. 2. Zarys koncepcji partnerstwa publiczno prywatnego (PPP) i próba jego klasyfikacji Partnerstwo publiczno prywatne (PPP) jest pojęciem stosunkowo nowym. W toku procesu reformy administracji publicznej, zapoczątkowanej ustawą O samorządzie terytorialnym z 1990 r., obowiązek prowadzenia i rozwijania podstawowych usług publicznych (tj. np. usługi komunalne, edukacja, słuŝba zdrowia, drogi) powierzony został gminom 2. Realizowane samodzielnie przez jednostki sektora publicznego projekty infrastrukturalne, zawsze napotykały i napotykają na barierę finansową tj. brak wystarczającej ilości środków publicznych z przeznaczeniem na nowe inwestycje. Z powodu chronicznego braku inwestycyjnych środków publicznych często następował proces zbierania wpłat od bezpośrednio zainteresowanych usługą odbiorców, których nie zawsze było stać na jednorazową wysoką wpłatę na poczet inwestycji. W związku z powyŝszym pojawiła się koncepcja partnerstwa publiczno prywatnego, które w zamyśle ma zwiększyć skuteczność i ułatwić realizację podstawowych zadań jednostkom publicznym 3. Partnerstwo publiczno - prywatne najprościej określić moŝna jako powiązania pomiędzy usługodawcami publicznymi i prywatnymi, w wyniku których obydwaj wnoszą specyficzny wkład do wspólnego procesu świadczenia usług (Budäus, 1995, s. 161). Uczestnikami procesów inwestycyjnych w formule PPP są po stronie publicznej: rząd (bezpośrednio lub poprzez agencje mu podległe), jednostki samorządu terytorialnego (najczęściej szczebla gminnego) lub regionalne fundusze inwestycyjne. Podmiotami prywatnymi zainteresowanymi realizacją przedsięwzięć publicznych mogą być: przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy prywatni, mieszkańcy regionu, banki, fundusze venture capital czy firmy ubezpieczeniowe. PPP jest długoterminowym współdziałaniem sektorów publicznego i prywatnego. Oznacza po części prywatyzację, a takŝe inne, nowatorskie formy 2 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16 z 1990 r., poz. 95) 3 Art. 44 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, Ŝe łączna wysokość dotacji z budŝetu państwa przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego nie moŝe przekroczyć, z wyjątkiem inwestycji dotyczących szkół i placówek oświatowych, 50% wartości kosztorysowej inwestycji. Oznacza to, iŝ partnerem dla konkretnej jednostki samorządu terytorialnego jest nie tylko rząd, ale równieŝ inne jednostki samorządowe oraz podmioty prywatne 3

4 wprowadzania własności prywatnej do sfery gospodarki publicznej. Podstawową cechą kontraktów PPP jest to, Ŝe ich realizacja odbywa się na podstawie wieloletniej, notarialnej umowy cywilno - prawnej, zawieranej pomiędzy np. jednostką samorządową, a podmiotem prywatnym. Strony umowy kształtują swoje prawa i obowiązki w sposób dowolny w ramach obowiązującego prawa. Inną charakterystyczną cechą kontraktów PPP jest podział ryzyk. Oznacza to, iŝ określony rodzaj ryzyka zostaje przypisany tej stronie, której łatwiej jest się z tym ryzykiem uporać. Jest to istotna korzyść dla partnera publicznego, gdyŝ w przypadku realizacji projektu poza partnerstwem całe ryzyko pozostaje po jego stronie. W przypadku natomiast formuły PPP partner publiczny przejmuje tylko określone, wybrane rodzaje ryzyk. Następną, aczkolwiek dyskusyjną, cechą kontraktów PPP jest udział partnera publicznego w ponoszeniu nakładów inwestycyjnych na obiekty, na bazie których dostarczane są usługi publiczne. Z jednej strony uwaŝa się, Ŝe jedynie partner prywatny finansuje budowę obiektów i zarządza nimi. Ich utrzymanie natomiast jest wspólne w proporcjach i na zasadach przewidzianych w umowie PPP (Jefremienko, 2002, s. 53). Pogląd taki podzielają inni autorzy twierdząc, Ŝe podstawowym załoŝeniem leŝącym u podstaw przedsięwzięć publiczno - prywatnych jest brak zobowiązania sektora publicznego do zapewnienia kapitału, który byłby wypłacony z góry w formie bezpośredniego kredytowania (Hendrysiak, 2003). Zakłada się równieŝ, iŝ najwaŝniejszą róŝnicą pomiędzy kontraktami PPP a tradycyjnym sposobem realizacji zamówień publicznych jest przeniesienie na firmę prywatną odpowiedzialności za pozyskanie kapitału do wykonania najbardziej kapitałochłonnych etapów przedsięwzięcia (Rytel, 2002). Z drugiej strony pojęcie partnerstwa publiczno prywatnego moŝna definiować jako długotrwały proces, w którym obie strony, tj. partner publiczny i prywatny, ponoszą cięŝar finansowania inwestycji oraz ryzyko inwestycyjne (por. Bos Karczewska, 1999, Socha, 2002). Brak jednoznacznego określenia tej kwestii wynikać moŝe z nowości samego problemu oraz jego ciągłego rozwoju. Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjęto, iŝ w kontrakcie PPP partner publiczny moŝe, ale nie musi ponosić początkowych kosztów inwestycyjnych 4. ZaleŜy to od rodzaju przedsięwzięcia i treści umowy. Podstawowe modele partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce zostały przedstawione na poniŝszym rysunku. 4 PowyŜszą tezę potwierdza równieŝ jedna z dwóch propozycji definicji PPP, sformułowanych dla potrzeb ustawy o PPP w Ministerstwie Infrastruktury. Zgodnie z tą definicją Partnerstwo publiczno prywatne to oparta na umowie współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, słuŝąca realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny poniesie lub zorganizuje, w całości lub znacznej części, nakład finansowy na wykonanie konkretnego przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy. Źródło: Internet na stronach 4

5 Rys. 1. Modele partnerstwa publiczno prywatnego (podział ogólny) Partnerstwo Publiczno - Prywatne Model umowy o zarządzanie Model kooperacyjny Model eksploatacyjny Umowy cywilno - prawne Mieszane spółki specjalnego przeznaczenia SPV Koncesje komunalne i kontrakty typu BOT SPV skrót z ang. special purpose vehicle, czyli spółka specjalnego przeznaczenia. Spółki SPV są tworzone przez inwestorów prywatnych lub jako joint venture z kapitałem publicznym, w celu realizacji określonego projektu 5. BOT skrót z ang. build operate - transfer, czyli buduj eksploatuj - przekaŝ 6. Źródło: J. Szreder, Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, WyŜsza Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2004, s. 124 Przyjmuje się, Ŝe modele umowy o zarządzanie, kooperacyjny i eksploatacyjny są partnerstwem przy zachowaniu jednak wcześniej omówionych warunków, tj.: długoterminowości umów, dowolności w kształtowaniu praw i obowiązków umów w granicach obowiązujących przepisów prawnych, moŝliwości udziału partnera publicznego w nakładach inwestycyjnych, podziału ryzyk wynikających z realizowanego przedsięwzięcia (por. Szreder, 2004 i Zysnarski, 2003). Z uwagi na transformację systemu i gospodarki zapoczątkowaną w roku 1990, doświadczenia związane z PPP w Polsce nie mają bogatych tradycji i znajdują się w początkowym stadium rozwoju. Wydaje się jednak, iŝ istnieją moŝliwości dokonania analizy wpływu PPP na rozwój lokalny. 5 Motywy zawiązywania spółek SPV są z reguły następujące 1) uniezaleŝnienie projektu od ewentualnego niepowodzenia inwestorów w innych dziedzinach działalności, 2) umoŝliwienie zorganizowania odpowiedniego konsorcjum inwestorów, którzy organizują finansowanie projektu, 3) silne zainteresowanie partnerów realizacją zawartych umów, a tym samym ich zainteresowanie rozwojem spółki, a takŝe 4) umoŝliwienie lepszej kontroli nad całością projektu przez partnerów. Najczęściej sektor publiczny wypłaca spółce wynagrodzenie w wysokości i na zasadach uzgodnionych w umowie. 6 Jest to jedna z form partnerstwa publiczno prywatnego. Najczęściej długoterminowa (tj lat), umowa cywilno prawna, zawarta między jednostką samorządową, a podmiotem prywatnym. Podmiot prywatny finansuje lub współfinansuje budowę obiektów, zarządza obiektami oraz sprzedaŝą usług. Po zakończeniu okresu trwania umowy partner prywatny przekazuje obiekt jednostce samorządowej 5

6 3. Priorytety rozwoju lokalnego Proces rozwoju lokalnego moŝe być traktowany jest jako uzupełnienie koncepcji rozwoju regionalnego lub punkt wyjścia do formułowania polityki rozwoju regionalnego (Maik, 1995, s. 115). Wydaje się, iŝ rozwój lokalny stanowi proces podobny do rozwoju regionalnego, dokonujący się zasadniczo na czterech płaszczyznach: gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturowej. Rozwój lokalny dotyczy jednak mniejszych jednostek społecznych i terytorialnych (Dziemianowicz, 1997, s. 30). Zasadniczymi więc róŝnicami pomiędzy rozwojem regionalnym a rozwojem lokalnym, pomimo podobnych celów, są: sposób sprawowania władzy oraz jej zwierzchnictwo, a takŝe koncentracja na odmiennych płaszczyznach działalności 7. E. Blakely proponuje nowe, syntetyczne ujęcie rozwoju lokalnego. UwaŜa on, iŝ celem rozwoju lokalnego jest zwiększenie wartości układów i społeczności lokalnych, które moŝe być dokonywane poprzez tworzenie przez lokalną społeczność warunków gospodarczych oraz bazy instytucjonalnej (Maik, 1995, s. 116). Stworzone warunki oraz baza instytucjonalna mają być natomiast wykorzystywane dla potrzeb rozwoju gospodarczego. Często podkreśla on równieŝ, Ŝe rozwój lokalny powinien być oparty na siłach endogenicznych (por. takŝe Duche, 2001, s. 12). Oznacza to mobilizację lokalnych zasobów materialnych i ludzkich w celu osiągania wspólnych, lokalnych korzyści. Nie oznacza to jednak, iŝ dla potrzeb rozwoju lokalnego nie naleŝy wykorzystywać takŝe czynników zewnętrznych (egzogenicznych). NaleŜy uwaŝać jednak na zagroŝenia, mogące w konsekwencji prowadzić do nieprawidłowej i niestabilnej struktury gospodarki lokalnej, nadmiernie uzaleŝnionej od czynników znajdujących się poza sferą oddziaływania władzy lokalnej. Podsumowując, moŝna przyjąć, iŝ rozwój lokalny jest złoŝonym procesem społeczno - gospodarczym posiadającym następujące cechy: celowość oraz świadomość - cele rozwoju lokalnego mają charakter uniwersalny, lecz w określonych warunkach miejscowych dokonuje się ich konkretyzacja i hierarchizacja, a takŝe dostosowanie do istniejących warunków rozwoju (Wojtasiewicz, 1997, s. 9). Sam rozwój lokalny nie jest celem samym w sobie, stanowi natomiast środek do osiągnięcia celów przez powołaną do tego władzę lokalną (Trojanek, 2000, s. 58), 7 Rozwój lokalny koncentruje się raczej w bezpośredniej bliskości obywatela oraz określonego miejsca w przestrzeni, w przeciwieństwie do rozwoju regionalnego, który bardziej dotyczy ogółu ludności oraz większej przestrzeni. 6

7 długi horyzont czasowy - efekty rozwoju lokalnego, tj. kształtowanie lepszego środowiska Ŝycia społeczności, posiadają zazwyczaj charakter długoterminowy (Parysek, 2001, s. 49), społeczny i lokalny charakter - rozwój lokalny odnosi się zazwyczaj do relatywnie małego obszaru i polega na aktywności lokalnych społeczności oraz lokalnych instytucji, a takŝe na zainteresowaniu miejscowej ludności tym rozwojem, aktywność władzy lokalnej - celem działalności władzy samorządowej na szczeblu lokalnym jest rozwój lokalny obejmujący m.in.: zapewnienie społeczności lokalnej warunków bytu materialnego, miejsc pracy i dochodów, pozwalających na niezbędny w odczuciu społecznym poziom Ŝycia, a takŝe zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość oraz warunków rozwoju duchowego (Wojtasiewicz, 1996, s. 102). Trafną wydaję się więc definicja określająca rozwój lokalny jako długotrwały proces rozwoju społeczno gospodarczego, sterowany i modyfikowany przez gminne lub powiatowe władze samorządowe, wykorzystujący dla realizacji określonych interesów lokalne czynniki rozwoju (Parysek, 2001, s. 47). W procesie tym społeczność lokalna musi umieć uświadamiać sobie róŝne aspekty sytuacji, w której się znajduje i wyraźnie określać swoje problemy, Ŝeby móc wspólnie z władzami wypracowywać słuszne rozwiązania. W świetle aktualnych uwarunkowań prawnych to samorząd terytorialny szczebla gminnego będzie miał największy wpływ na rozwój lokalny, gdyŝ władze na poziomie regionu (władza wojewódzka) oraz powiatu mają inne, pierwszoplanowe zadania niŝ rozwój lokalny 8. Gmina posiada osobowość prawną, określoną samodzielność finansową oraz majątek własność komunalną. Realizacja ustawowych zadań gmin sprowadza się do wykonywania zadań społeczno gospodarczych oraz rozwiązywania problemów rozwojowych w obrębie samych gmin, czyli na poziomie lokalnym. Zadania gminy ustawodawca podzielił na własne i zlecone. Największy wpływ na rozwój lokalny ma sprawna realizacja zadań własnych. Obejmują one cztery podstawowe kategorie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, które dotyczą: infrastruktury technicznej 9, 8 Zgodnie z art.4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zadania powiatu zostały określone jako zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, natomiast zadania województwa koncentrują się wokół funkcji o znaczeniu regionalnym. 9 Gminna infrastruktura techniczna obejmuje: drogi gminne, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz lokalny transport zbiorowy. 7

8 infrastruktury społecznej 10, porządku i bezpieczeństwa publicznego 11, ładu przestrzennego i ekologicznego 12. Realizacja większości zadań własnych gmin, obejmująca zarówno zadania bieŝące jak i zadania inwestycyjne, moŝe być wykonywana w określonych formach współdziałania. W skali ponadlokalnej zaliczyć do nich moŝna porozumienia komunalne 13, związki międzygminne 14 oraz stowarzyszenia gmin 15. W skali lokalnej natomiast będą to procesy współdziałania z firmami prywatnymi, niektóre z nich posiadające cechy charakterystyczne dla PPP. W dalszej części artykułu przeanalizowano wpływ PPP na rozwój lokalny w gminach. 4. Wpływ partnerstwa publiczno prywatnego na rozwój lokalny Hipoteza badawcza, mówiąca o tym, Ŝe współdziałanie gmin z przedsiębiorstwami prywatnymi na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego jest korzystne dla rozwoju lokalnego została zweryfikowana pozytywnie. W opinii zdecydowanej większości zarządzających gminami 16 (78%) współdziałanie na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego stanowi szansę dla szybszego rozwoju lokalnego i nie jest zawęŝane jedynie do rozwoju infrastruktury technicznej. Z uwagi na fakt, iŝ za największą przeszkodę rozwoju lokalnego uznano brak środków inwestycyjnych (84%), stale rośnie w opinii badanych ranga i znaczenie partnerstwa jako narzędzia mogącego tę przeszkodę przezwycięŝyć. Warte podkreślenia są ponadto następujące fakty: 10 W skład zadań związanych z infrastrukturą społeczną na poziomie gminy wchodzą: ochrona zdrowia, pomoc społeczną, komunalne budownictwo mieszkaniowe, oświata na poziomie podstawowym, przedszkola i inne placówki oświatowo wychowawcze, kultura w tym biblioteki i inne placówki upowszechniające kulturę, zapewnienie kobietom w ciąŝy opieki socjalnej, medycznej i prawnej. 11 Obszar ten obejmujące sprawy: targowisk i hal targowych, cmentarzy komunalnych, porządku publicznego i ochrony przeciwpoŝarowej, a takŝe utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń uŝyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 12 Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, a takŝe zieleni komunalnej i zadrzewień. 13 Art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; porozumienie komunalne polega na przejęciu przez jedną z gmin określonych zadań czy kompetencji innych gmin, które są wykonywane przez organy gminy przejmującej zadania, na koszt gmin przekazujących zadania; powierzenie zadań następuje w formie porozumienia w formie prawa publicznego a nie w formie umowy cywilnej. 14 Art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; zwane związkami komunalnymi tworzone są przez gminy na zasadzie dobrowolności lub nie (art. 64, ust. 4); tworzy się je dla wykonywania wspólnych zadań publicznych naleŝących do gmin; związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 15 Art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; stowarzyszenia gmin działają na podstawie prawa o stowarzyszeniach; są powoływane do realizacji zasady współdziałania komunalnego, w formach przewidzianych w statucie i w prawie o stowarzyszeniach. 16 Kwestionariusz ankiety skierowano do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 8

9 większość (60%) przedstawicieli gmin ocenia przebieg dotychczasowego współdziałania z firmami prywatnymi w sposób pozytywny, tj. w sposób naturalny lub bez trudności, ponad siedemdziesiąt procent gmin (74%) stwierdza, Ŝe firmy prywatne powinny współfinansować inwestycje infrastrukturalne, 84% badanych stwierdza, Ŝe widzi moŝliwości realizacji zadań gminnych w formie PPP. Na podstawie wyników badań moŝna zatem jednoznacznie stwierdzić, iŝ PPP jest postrzegane (w opinii zarządzających gminami), jako proces mogący przyczyniać się do szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Ponadto analiza literatury, doświadczenia praktyczne oraz przemyślenia autorów skłaniają do wniosku, iŝ zasadnym jest ograniczanie zaangaŝowania się gmin w samodzielną realizację zadań. Gminy powinny raczej skupiać się na roli organizatora rynku, przy zachowaniu warunków pogodzenia sprzeczności interesów publicznych i wymagań opłacalności ekonomicznej podmiotów świadczących te usługi. Korzystne jest w tym celu wykorzystywanie PPP. 5. Bariery i korzyści partnerstwa publiczno - prywatnego w rozwoju lokalnym Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, iŝ gminy z jednej strony dostrzegają korzyści płynące ze współpracy na zasadach PPP, z drugiej jednak strony wskazują na bariery uniemoŝliwiające bądź znacznie ograniczające współdziałanie. NajwaŜniejsze korzyści i bariery PPP, oddziałujące równieŝ na proces rozwoju lokalnego przedstawiono w poniŝszej tabeli. Tab.1 NajwaŜniejsze korzyści i bariery PPP Korzyści 1. OdciąŜenie budŝetu gminy poprzez zaprzestanie finansowania bezpośrednich inwestycji infrastrukturalnych z jej budŝetu, dzięki czemu środki mogą być przeznaczane na pozostałe zadania gminy wpływające na rozwój lokalny. 2. Przyciąganie inwestycyjnych środków finansowych z sektora prywatnego do realizacji zadań publicznych wpływających pośrednio na pobudzanie procesu rozwoju lokalnego. Bariery 1. Brak wypracowanego modelu współdziałania gmin z firmami prywatnymi rozumianego jako brak precyzyjnych regulacji prawnych w tym zakresie. 2. Brak większych doświadczeń jednostek samorządowych w prowadzeniu działalności wspólnej z firmami prywatnymi. 3. Brak zainteresowania inwestowaniem w małych gminach ze względu na ograniczony rynek zbytu i 9

10 3. MoŜliwość realizacji inwestycji wpływających na rozwój lokalny, które ze względów finansowych i potencjalne trudności związane z planowaniem długookresowym umów. organizacyjnych nie byłby moŝliwe do wykonania samodzielnie przez gminę. 4. Negatywny odbiór społeczny transakcji PPP, rozumiany dwojako: po pierwsze jako obawa 4. RozłoŜenie w czasie i wyrównanie kosztów ponoszonych przez sektor publiczny. przed brakiem wyraźnych korzyści płynących ze współpracy dla gminy (rozbieŝności interesów 5. Z reguły szybki proces budowy i przekazania do eksploatacji obiektu infrastruktury, co w stron), po drugie jako moŝliwość posądzeń o korupcję. przypadku przedsięwzięć realizowanych tylko przez gminę często, z powodów finansowych, nie 5. Trudna sytuacja finansowa zarówno samorządów jak i firm prywatnych. jest moŝliwe. 6. Brak kapitałów firm prywatnych. 6. Podniesienie jakości świadczonych usług oraz moŝliwość spadku cen z tytułu sprzedaŝy usług dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii 7. Niedostateczne zaangaŝowanie instytucji finansowych w finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. przez partnera prywatnego. 8. Brak jednoznacznych procedur prawnych 7. Mniejsza podatność na ingerencje polityczne niŝ w przypadku wykonywania zadań tylko przez związanych z PPP z jednoczesnym korzystaniem z funduszy pomocowych i strukturalnych UE. partnera publicznego. 9. MoŜliwość powstania i funkcjonowania 8. Długoterminowy, strategiczny nadzór partnera publicznego nad infrastrukturą, co w przypadku całkowitego sprywatyzowania staje się mniej moŝliwe. monopolu terytorialnego 10. Koszty wynikające z nierównowagi doświadczenia, które często wymuszają na partnerze publicznym korzystanie z usług 9. Wykorzystanie doświadczenia podmiotu prywatnego w wykonaniu zleconych prac, a tym samym profesjonalizacja świadczonych usług. profesjonalnych doradców. 11. Wzrost kosztów transakcji wynikający z konieczności zwiększenia czasochłonności 10. Dostęp do kapitału, innowacyjność w zarządzaniu oraz przedsiębiorczość partnera prywatnego, przygotowania umów, ich kształtowania oraz kontroli. wpływająca korzystnie na realizowane przedsięwzięcie. Źródło: Opracowanie własne autorów na podstawie przeprowadzonych badań oraz dokonanych analiz Przedstawione w tabeli korzyści stosowania PPP w procesie rozwoju lokalnego wydają się być jasne i przekonywujące. Obok nich istnieje jednak szereg przeszkód, które ograniczają współdziałanie gmin z firmami prywatnymi na zasadach PPP. NajpowaŜniejszą obecnie barierą rozwoju partnerstwa, w opinii badanych, jest brak jednoznacznych regulacji prawnych w zakresie moŝliwości stosowania koncepcji PPP przez gminy. Postulat ten jest zapewne podnoszony ze względu na znaczną złoŝoność struktur przedsięwzięć publiczno prywatnych. 10

11 Ustawa o PPP z pewnością ułatwiłaby zarządzającym gminami stosowanie tej koncepcji. Jej powstanie mogłoby wpłynąć ponadto na przezwycięŝenie innych przeszkód wskazywanych przez respondentów. Ustawa, dzięki stworzeniu czytelnych zasad angaŝowania kapitału prywatnego w inwestycje infrastrukturalne, pozwoliłaby na wyeliminowanie negatywnego odbioru społecznego transakcji PPP oraz minimalizację niepewności gmin spowodowanej brakiem doświadczeń w realizacji projektów w formule partnerstwa. MoŜna zatem zakładać, iŝ gminy częściej i pewniej przystępowałyby do realizacji przedsięwzięć publiczno prywatnych mogących wpływać pozytywnie na proces rozwoju lokalnego 17. Literatura i pozostałe źródła: 1. Bitner M. 2003, Modele partnerstwa publiczno prywatnego w krajach Unii Europejskiej, [w:] Partnerstwo Publiczno Prywatne, Finanse Komunalne Nr 2/2003 Ekstra, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2. Bitner M. 2003, MoŜliwości wykorzystania PPP jako elementu montaŝu finansowego dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności, s. 15 [w:] Materiały konferencyjne Absorpcja funduszy strukturalnych a Partnerstwo Publiczno Prywatne, Warszawa 3. Bos - Karczewska M. 1999, MiraŜ państwa z prywatnym kapitałem, Rzeczpospolita z Budäus D. 1995, Modelle zur Privatiesierung der Finanzierung öffentlicher Infrastruktur auf kommunaler Ebene, [w] Sozialpolitik und öffentliche Wirtschaft, L. F. Neumann, Berlin 5. Connolly S., Munro A. 1999, Economics of the Public Sector, Prentice Hall Europe, London, s Duche G. 2001, W poszukiwaniu lokalności w rozwoju lokalnym, [w:] Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, pod red. A. Jewtuchowicz, UŁ, Łódź 7. Dziemianowicz W. 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, UW, Warszawa 8. Flynn N. 1997, Public sector management, Prentice Hall Harvester Wheatsheaf, London 9. Gotlibowska Horoszczak A. 2003, Na prawo bariera, na lewo przeszkoda, Rzeczpospolita z Hendrysiak H. 2003, Rozwój partnerstwa publiczno prywatnego w Polsce, Gazeta Samorządu i Administracji Nr 11 z Internet na stronach 12. Jefremienko M. 2002, PPP próba zdefiniowania zagadnienia, materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Prywatny Kapitał Publiczna Korzyść, Warszawa 13. Krawczyk M., Siwek K. 2003, Informacja o działaniach w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego podejmowanych w Ministerstwie Infrastruktury, [w:] Partnerstwo Publiczno Prywatne, Finanse Komunalne Nr 2/2003 Ekstra, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 14. Maik W. 1995, Problematyka lokalna w okresie przełomu postmodernistycznego i transformacji społeczno ekonomicznej. Przegląd nowych ujęć kwestii lokalnej w teorii i praktyce społeczno gospodarczej państw zachodnich., [w:], Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, pod red. S. L. Bagdzińskiego, W. Maika, A. Potoczka, UMK, Toruń 15. Parysek J.J. 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, UAM w Poznaniu, Poznań 16. Rytel M., K. Siewierski, R. Sikora, Zastrzyk z kapitału, Rzeczpospolita z r. 17. Socha M., Michalski D., Moszoro M. 2002, Raport partnerstwo publiczno prywatne w Polsce, opracowanie wstępne, Polandproperty, Warszawa 18. Stiglitz J.E. 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 19. Szreder J. 2004, Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, WyŜsza Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk 17 W dniu 28 lipca 2005 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, po kilku latach prac, uchwalił ustawę o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz. U Nr 169 poz. 1420). Do lutego 2006 nie opracowano jednak rozporządzeń wykonawczych do ustawy - regulujących szczegółowe kwestie. Skutkiem tego jest fakt, iŝ na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze moŝliwości wykorzystania ustawy w praktyce gospodarczej. 11

Współdziałanie gmin z podmiotami prywatnymi szanse i zagroŝenia

Współdziałanie gmin z podmiotami prywatnymi szanse i zagroŝenia Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej i opublikowany [w] Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów, WyŜsza Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek - Górzno 18 maj 2006

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa klastrowa porównanie form organizacyjno prawnych Uczestnicy klastra formy prawne Przedsiębiorcy: o osoby fizyczne prowadzące

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Anna Grygiel Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PPP w gospodarce ściekowej. Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia.

PPP w gospodarce ściekowej. Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia. PPP w gospodarce ściekowej Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia. Budowa oczyszczalni ścieków Obecny stan w Polsce ETAP I - Przetarg

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,,

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, ,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, Plan prezentacji Wprowadzenie Wybór partnera prywatnego Praktyka doświadczenia Wielkiej Brytanii Partnerstwo Pilnie Potrzebne Polska rzeczywistość PPP bez

Bardziej szczegółowo

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

- zaspokajają te potrzeby mieszkańców właściwych im fragmentów regionu, które są również odczuwane przez mieszkańców całego regionu.

- zaspokajają te potrzeby mieszkańców właściwych im fragmentów regionu, które są również odczuwane przez mieszkańców całego regionu. Polityka intraregionalna pojęcie. - działalność instytucji publicznych funkcjonujących wewnątrz regionu, czyli województwa, - regionalny układ stosunków społecznych, w których występuje wyraźna obecność

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie

Statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie Statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie (ujednolicony tekst statutu w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XIV/214/00 Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 1 Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 2 Spółki komunalne w praktyce. Aktualny stan prawny Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego, na

Bardziej szczegółowo

Dr Irena Herbst. Warszawa, 15 styczeń 2009

Dr Irena Herbst. Warszawa, 15 styczeń 2009 Rola władz publicznych we wspieraniu innowacyjności Jakie inwestycje mogą być realizowane z PPP Dr Irena Herbst Warszawa, 15 styczeń 2009 PPP jest odpowiedzią rynku na: potrzebę radykalnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz Miasta są ośrodkami rozwoju, ale dynamiczny wzrost jest kosztowny. Gospodarowanie przestrzenią miast jest kluczowym czynnikiem w uzyskiwaniu korzyści, ale i generującym koszty. Podstawą bogactwa miast

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA Maciej M. Sokołowski Konstytucja RP art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin WOJCIECH MISTEREK Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Dlfin Rozdział 1 Zadania samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania 9 1.1. Charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP

Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP Kluczowe zagadnienia Istota partnerstwa publicznoprywatnego w świetle polskiej ustawy Zasady wykorzystania funduszy unijnych z punktu widzenia PPP Potencjalne

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prawne

Partnerstwo publiczno-prawne PoniŜsze opracowanie zawiera informacje dotyczące rodzajów partnerstw, form prawnych, w jakich mogą być one tworzone a takŝe podstawy prawne gwarantujące ich utworzenie oraz kwestie związane z przepływem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI

PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI Departament Prawny Dorota Chlebosz Aneta Bracik Justyna Rogozińska Warsztaty dotyczące wdrażania ZIT w Polsce Zakopane, 18-20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJECT FINANCE POLAND

PROJECT FINANCE POLAND PROJECT FINANCE POLAND rekomenduje najnowszą publikację Mariana Moszoro Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. O książce Autor przedstawia aktualną tematykę

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne PROJEKT

I. Przepisy ogólne PROJEKT PROJEKT Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015 (załącznik

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE Rola samorządu w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej subregionu - doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej gminy, infrastruktury społecznej,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości xxxxxxxxx, xxxxxxx2011 Program budowy linii duŝych prędkości w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie: - prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Dzięki przesunięciom niewykorzystanych środków z innych działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin dr hab. Przemysław Kulawczuk 1 2 ścieŝki inwestycji w kapitał ludzki w gminach 1. Inwestowanie w menedŝerów rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 11

Bardziej szczegółowo

PPP a fundusze UE - praktyczne aspekty finansowania projektów łączących finansowanie unijne i kapitał prywatny

PPP a fundusze UE - praktyczne aspekty finansowania projektów łączących finansowanie unijne i kapitał prywatny PPP a fundusze UE - praktyczne aspekty finansowania projektów łączących finansowanie unijne i kapitał prywatny CELE WŁADZY A CELE PRZEDSIĘBIORCÓW Samorząd Przedsiębiorca Cele społeczne Oparte na prawie

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła Zawarte w dniu:... w Szczecinie, Pomiędzy: Porozumienie Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez 1.... 2...... zwanym w dalszej części umowy Liderem Partnerstwa a:... zwanymi w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 45 2978 Poz. 236 236 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) Danuta Graniewska, Dorota Głogosz Bożena Kołaczek, Aneta Wojcik

Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) Danuta Graniewska, Dorota Głogosz Bożena Kołaczek, Aneta Wojcik Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) Danuta Graniewska, Dorota Głogosz, Aneta Wojcik WARSZAWA 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP i.,..,,. 15 Bożena Balcerzak-Paradowska Rozdział I POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINNA W WYMIARZE

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ Katedra Ekonomii Koło Naukowe Cash Flow Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego. mgr Monika Mordzak Dr. Rafał Wójcikowski

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Projekt. Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa

Projekt. Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa Projekt Szczecin 9 marca, 2008 Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa Główne cele Cele powoływanego Inkubatora to wspieranie rozwoju i poszukiwanie źródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego.

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego. Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski Słabnące tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa VI FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec 11-12.04.2011 PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r. Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo