Partnerstwo publiczno prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerstwo publiczno prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści"

Transkrypt

1 Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej i opublikowany [w] Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, pod redakcją M. Olińskiego, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn 2006, ISBN Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Zakład Strategii Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Gdański ul. Armii Krajowej 101, Sopot Dr Jarosław Szreder Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Gdański Ul. Armii Krajowej 101, Sopot Dr Piotr Walentynowicz Katedra Organizacji i Zarządzania Wydział Zarządzania i Marketingu WSAiB w Gdyni ul. Kielecka Gdynia Partnerstwo publiczno prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno prywatne, rozwój lokalny Streszczenie W artykule przedstawiono problematykę partnerstwa publiczno prywatnego (PPP) oraz jego wpływ na szeroko rozumiany proces rozwoju lokalnego. Partnerstwo publiczno - prywatne określić moŝna jako długoterminową umowę między podmiotami publicznymi i prywatnymi, w wyniku których obydwaj wnoszą specyficzny wkład do wspólnego procesu świadczenia usług statutowych partnera publicznego. Rozwój lokalny natomiast definiuje się jako długotrwały proces rozwoju społeczno gospodarczego, sterowany i modyfikowany przez gminne lub powiatowe władze samorządowe. Głównym celem artykułu było ukazanie wpływu partnerstwa publiczno prywatnego na rozwój lokalny oraz zaprezentowanie najpowaŝniejszych barier i korzyści stosowania partnerstwa. Badania przeprowadzono we wszystkich gminach województwa pomorskiego. Wyniki badań ukazują, Ŝe w opinii zarządzających gminami, współdziałanie gmin z firmami prywatnymi na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego jest korzystne dla rozwoju lokalnego oraz moŝe im przynieść wiele korzyści. NajpowaŜniejszą barierą stosowania PPP jest, w chwili obecnej, brak jednoznacznych regulacji prawnych w tym zakresie i wynikające z tego konsekwencje. 1

2 1. Wstęp Istniejąca na świecie tendencja do decentralizowania władzy oraz prywatyzowania gospodarki, w tym równieŝ prywatyzowania zadań publicznych, przyczynia się do coraz większej powszechności procesów współdziałania sektorów publicznego i prywatnego (Connolly, Munro, 1997, s ) Współpraca z przedsiębiorstwami prywatnymi na szczeblu gminnym moŝe, a wręcz powinna przyczyniać się do pobudzania szeroko rozumianego procesu rozwoju lokalnego. Przykładowo w Niemczech, gdzie występuje duŝa róŝnorodność form organizowania działalności komunalnej przez gminy (np. przedsiębiorstwa pod zarządem, zakłady własne gmin, zakłady prawa publicznego, fundacje itp.) coraz większego znaczenia nabierają prywatne spółki prawa handlowego z udziałem kapitału gminnego oraz róŝnego rodzaju prywatno - prawne formy przedsiębiorstw komunalnych. We Francji obok modelu bezpośredniej realizacji zadań przez gminę, czyli za pomocą podległych jej instytucji i słuŝb, istnieje model pośredni (tj. dzierŝawa lub koncesja udzielona firmie prywatnej) lub model mieszany (tj. przedsiębiorstwa z udziałem kapitału prywatnego i gmin). Od większości systemów europejskich wyraźnie róŝnią się rozwiązania amerykańskie, gdzie w zasadzie formuła własności komunalnej stosowana w Europie nie przyjęła się. Większość funkcji gospodarczych w zakresie działalności komunalnej realizowana jest przez przedsiębiorstwa prywatne, którym nadano status przedsiębiorstw uŝyteczności publicznej (Zdyb, 2004, s. 5). Wzrastające znaczenie i powszechność procesów współdziałania sektorów publicznego i prywatnego w krajach Unii Europejskiej oddziałuje równieŝ na Polskę. Celowym zatem wydaje się uszczegółowienie rozumienia oraz zasad tychŝe procesów, a takŝe ich wpływu na rozwój lokalny. Dlatego w niniejszym artykule postawiono następującą hipotezę badawczą: współdziałanie gmin z przedsiębiorstwami prywatnymi na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego jest korzystne dla rozwoju lokalnego. Hipoteza ta została zweryfikowana na podstawie badań empirycznych 1. Dodatkowo w artykule przedstawiono bariery i korzyści zastosowania formuły PPP dla potrzeb stymulowania procesu rozwoju lokalnego. 1 Badaniami objęto wszystkie gminy wiejskie, miejskie, miejsko wiejskie, a takŝe powiaty grodzkie z terenu województwa pomorskiego (razem 122 jednostki). Uzyskano zwrot ankiet w ilości 96 sztuk, czyli na poziomie 78,6%. PosłuŜono się metodą ankietową, rozsyłając kwestionariusz ankiety drogą pocztową. Badania prowadzono w pierwszej połowie 2003 roku. Badań nie moŝna uznać za reprezentacyjne w skali całego kraju, gdyŝ zbadana populacja została wyłoniona jako próba celowa (wszystkie gminy w granicach województwa pomorskiego), a nie losowa reprezentująca całą zbiorowość (wszystkie gminy w Polsce). Niemniej jednak wydaje się, iŝ wnioski i spostrzeŝenia z badań moŝna ostroŝnie odnieść do stanu zaawansowania badanych procesów na terenie całej Polski. 2

3 Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej zdefiniowano pojęcie partnerstwa publiczno - prywatnego oraz zaprezentowano istniejące moŝliwości stosowania tej koncepcji w Polsce. W części drugiej przedstawiono ogólny zarys problematyki rozwoju lokalnego. Część trzecia prezentuje syntetyczne wyniki badań empirycznych, natomiast w części czwartej, w formie podsumowania, przedstawiono bariery i korzyści stosowania koncepcji PPP w rozwoju lokalnym. 2. Zarys koncepcji partnerstwa publiczno prywatnego (PPP) i próba jego klasyfikacji Partnerstwo publiczno prywatne (PPP) jest pojęciem stosunkowo nowym. W toku procesu reformy administracji publicznej, zapoczątkowanej ustawą O samorządzie terytorialnym z 1990 r., obowiązek prowadzenia i rozwijania podstawowych usług publicznych (tj. np. usługi komunalne, edukacja, słuŝba zdrowia, drogi) powierzony został gminom 2. Realizowane samodzielnie przez jednostki sektora publicznego projekty infrastrukturalne, zawsze napotykały i napotykają na barierę finansową tj. brak wystarczającej ilości środków publicznych z przeznaczeniem na nowe inwestycje. Z powodu chronicznego braku inwestycyjnych środków publicznych często następował proces zbierania wpłat od bezpośrednio zainteresowanych usługą odbiorców, których nie zawsze było stać na jednorazową wysoką wpłatę na poczet inwestycji. W związku z powyŝszym pojawiła się koncepcja partnerstwa publiczno prywatnego, które w zamyśle ma zwiększyć skuteczność i ułatwić realizację podstawowych zadań jednostkom publicznym 3. Partnerstwo publiczno - prywatne najprościej określić moŝna jako powiązania pomiędzy usługodawcami publicznymi i prywatnymi, w wyniku których obydwaj wnoszą specyficzny wkład do wspólnego procesu świadczenia usług (Budäus, 1995, s. 161). Uczestnikami procesów inwestycyjnych w formule PPP są po stronie publicznej: rząd (bezpośrednio lub poprzez agencje mu podległe), jednostki samorządu terytorialnego (najczęściej szczebla gminnego) lub regionalne fundusze inwestycyjne. Podmiotami prywatnymi zainteresowanymi realizacją przedsięwzięć publicznych mogą być: przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy prywatni, mieszkańcy regionu, banki, fundusze venture capital czy firmy ubezpieczeniowe. PPP jest długoterminowym współdziałaniem sektorów publicznego i prywatnego. Oznacza po części prywatyzację, a takŝe inne, nowatorskie formy 2 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16 z 1990 r., poz. 95) 3 Art. 44 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, Ŝe łączna wysokość dotacji z budŝetu państwa przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego nie moŝe przekroczyć, z wyjątkiem inwestycji dotyczących szkół i placówek oświatowych, 50% wartości kosztorysowej inwestycji. Oznacza to, iŝ partnerem dla konkretnej jednostki samorządu terytorialnego jest nie tylko rząd, ale równieŝ inne jednostki samorządowe oraz podmioty prywatne 3

4 wprowadzania własności prywatnej do sfery gospodarki publicznej. Podstawową cechą kontraktów PPP jest to, Ŝe ich realizacja odbywa się na podstawie wieloletniej, notarialnej umowy cywilno - prawnej, zawieranej pomiędzy np. jednostką samorządową, a podmiotem prywatnym. Strony umowy kształtują swoje prawa i obowiązki w sposób dowolny w ramach obowiązującego prawa. Inną charakterystyczną cechą kontraktów PPP jest podział ryzyk. Oznacza to, iŝ określony rodzaj ryzyka zostaje przypisany tej stronie, której łatwiej jest się z tym ryzykiem uporać. Jest to istotna korzyść dla partnera publicznego, gdyŝ w przypadku realizacji projektu poza partnerstwem całe ryzyko pozostaje po jego stronie. W przypadku natomiast formuły PPP partner publiczny przejmuje tylko określone, wybrane rodzaje ryzyk. Następną, aczkolwiek dyskusyjną, cechą kontraktów PPP jest udział partnera publicznego w ponoszeniu nakładów inwestycyjnych na obiekty, na bazie których dostarczane są usługi publiczne. Z jednej strony uwaŝa się, Ŝe jedynie partner prywatny finansuje budowę obiektów i zarządza nimi. Ich utrzymanie natomiast jest wspólne w proporcjach i na zasadach przewidzianych w umowie PPP (Jefremienko, 2002, s. 53). Pogląd taki podzielają inni autorzy twierdząc, Ŝe podstawowym załoŝeniem leŝącym u podstaw przedsięwzięć publiczno - prywatnych jest brak zobowiązania sektora publicznego do zapewnienia kapitału, który byłby wypłacony z góry w formie bezpośredniego kredytowania (Hendrysiak, 2003). Zakłada się równieŝ, iŝ najwaŝniejszą róŝnicą pomiędzy kontraktami PPP a tradycyjnym sposobem realizacji zamówień publicznych jest przeniesienie na firmę prywatną odpowiedzialności za pozyskanie kapitału do wykonania najbardziej kapitałochłonnych etapów przedsięwzięcia (Rytel, 2002). Z drugiej strony pojęcie partnerstwa publiczno prywatnego moŝna definiować jako długotrwały proces, w którym obie strony, tj. partner publiczny i prywatny, ponoszą cięŝar finansowania inwestycji oraz ryzyko inwestycyjne (por. Bos Karczewska, 1999, Socha, 2002). Brak jednoznacznego określenia tej kwestii wynikać moŝe z nowości samego problemu oraz jego ciągłego rozwoju. Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjęto, iŝ w kontrakcie PPP partner publiczny moŝe, ale nie musi ponosić początkowych kosztów inwestycyjnych 4. ZaleŜy to od rodzaju przedsięwzięcia i treści umowy. Podstawowe modele partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce zostały przedstawione na poniŝszym rysunku. 4 PowyŜszą tezę potwierdza równieŝ jedna z dwóch propozycji definicji PPP, sformułowanych dla potrzeb ustawy o PPP w Ministerstwie Infrastruktury. Zgodnie z tą definicją Partnerstwo publiczno prywatne to oparta na umowie współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, słuŝąca realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny poniesie lub zorganizuje, w całości lub znacznej części, nakład finansowy na wykonanie konkretnego przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy. Źródło: Internet na stronach 4

5 Rys. 1. Modele partnerstwa publiczno prywatnego (podział ogólny) Partnerstwo Publiczno - Prywatne Model umowy o zarządzanie Model kooperacyjny Model eksploatacyjny Umowy cywilno - prawne Mieszane spółki specjalnego przeznaczenia SPV Koncesje komunalne i kontrakty typu BOT SPV skrót z ang. special purpose vehicle, czyli spółka specjalnego przeznaczenia. Spółki SPV są tworzone przez inwestorów prywatnych lub jako joint venture z kapitałem publicznym, w celu realizacji określonego projektu 5. BOT skrót z ang. build operate - transfer, czyli buduj eksploatuj - przekaŝ 6. Źródło: J. Szreder, Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, WyŜsza Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2004, s. 124 Przyjmuje się, Ŝe modele umowy o zarządzanie, kooperacyjny i eksploatacyjny są partnerstwem przy zachowaniu jednak wcześniej omówionych warunków, tj.: długoterminowości umów, dowolności w kształtowaniu praw i obowiązków umów w granicach obowiązujących przepisów prawnych, moŝliwości udziału partnera publicznego w nakładach inwestycyjnych, podziału ryzyk wynikających z realizowanego przedsięwzięcia (por. Szreder, 2004 i Zysnarski, 2003). Z uwagi na transformację systemu i gospodarki zapoczątkowaną w roku 1990, doświadczenia związane z PPP w Polsce nie mają bogatych tradycji i znajdują się w początkowym stadium rozwoju. Wydaje się jednak, iŝ istnieją moŝliwości dokonania analizy wpływu PPP na rozwój lokalny. 5 Motywy zawiązywania spółek SPV są z reguły następujące 1) uniezaleŝnienie projektu od ewentualnego niepowodzenia inwestorów w innych dziedzinach działalności, 2) umoŝliwienie zorganizowania odpowiedniego konsorcjum inwestorów, którzy organizują finansowanie projektu, 3) silne zainteresowanie partnerów realizacją zawartych umów, a tym samym ich zainteresowanie rozwojem spółki, a takŝe 4) umoŝliwienie lepszej kontroli nad całością projektu przez partnerów. Najczęściej sektor publiczny wypłaca spółce wynagrodzenie w wysokości i na zasadach uzgodnionych w umowie. 6 Jest to jedna z form partnerstwa publiczno prywatnego. Najczęściej długoterminowa (tj lat), umowa cywilno prawna, zawarta między jednostką samorządową, a podmiotem prywatnym. Podmiot prywatny finansuje lub współfinansuje budowę obiektów, zarządza obiektami oraz sprzedaŝą usług. Po zakończeniu okresu trwania umowy partner prywatny przekazuje obiekt jednostce samorządowej 5

6 3. Priorytety rozwoju lokalnego Proces rozwoju lokalnego moŝe być traktowany jest jako uzupełnienie koncepcji rozwoju regionalnego lub punkt wyjścia do formułowania polityki rozwoju regionalnego (Maik, 1995, s. 115). Wydaje się, iŝ rozwój lokalny stanowi proces podobny do rozwoju regionalnego, dokonujący się zasadniczo na czterech płaszczyznach: gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturowej. Rozwój lokalny dotyczy jednak mniejszych jednostek społecznych i terytorialnych (Dziemianowicz, 1997, s. 30). Zasadniczymi więc róŝnicami pomiędzy rozwojem regionalnym a rozwojem lokalnym, pomimo podobnych celów, są: sposób sprawowania władzy oraz jej zwierzchnictwo, a takŝe koncentracja na odmiennych płaszczyznach działalności 7. E. Blakely proponuje nowe, syntetyczne ujęcie rozwoju lokalnego. UwaŜa on, iŝ celem rozwoju lokalnego jest zwiększenie wartości układów i społeczności lokalnych, które moŝe być dokonywane poprzez tworzenie przez lokalną społeczność warunków gospodarczych oraz bazy instytucjonalnej (Maik, 1995, s. 116). Stworzone warunki oraz baza instytucjonalna mają być natomiast wykorzystywane dla potrzeb rozwoju gospodarczego. Często podkreśla on równieŝ, Ŝe rozwój lokalny powinien być oparty na siłach endogenicznych (por. takŝe Duche, 2001, s. 12). Oznacza to mobilizację lokalnych zasobów materialnych i ludzkich w celu osiągania wspólnych, lokalnych korzyści. Nie oznacza to jednak, iŝ dla potrzeb rozwoju lokalnego nie naleŝy wykorzystywać takŝe czynników zewnętrznych (egzogenicznych). NaleŜy uwaŝać jednak na zagroŝenia, mogące w konsekwencji prowadzić do nieprawidłowej i niestabilnej struktury gospodarki lokalnej, nadmiernie uzaleŝnionej od czynników znajdujących się poza sferą oddziaływania władzy lokalnej. Podsumowując, moŝna przyjąć, iŝ rozwój lokalny jest złoŝonym procesem społeczno - gospodarczym posiadającym następujące cechy: celowość oraz świadomość - cele rozwoju lokalnego mają charakter uniwersalny, lecz w określonych warunkach miejscowych dokonuje się ich konkretyzacja i hierarchizacja, a takŝe dostosowanie do istniejących warunków rozwoju (Wojtasiewicz, 1997, s. 9). Sam rozwój lokalny nie jest celem samym w sobie, stanowi natomiast środek do osiągnięcia celów przez powołaną do tego władzę lokalną (Trojanek, 2000, s. 58), 7 Rozwój lokalny koncentruje się raczej w bezpośredniej bliskości obywatela oraz określonego miejsca w przestrzeni, w przeciwieństwie do rozwoju regionalnego, który bardziej dotyczy ogółu ludności oraz większej przestrzeni. 6

7 długi horyzont czasowy - efekty rozwoju lokalnego, tj. kształtowanie lepszego środowiska Ŝycia społeczności, posiadają zazwyczaj charakter długoterminowy (Parysek, 2001, s. 49), społeczny i lokalny charakter - rozwój lokalny odnosi się zazwyczaj do relatywnie małego obszaru i polega na aktywności lokalnych społeczności oraz lokalnych instytucji, a takŝe na zainteresowaniu miejscowej ludności tym rozwojem, aktywność władzy lokalnej - celem działalności władzy samorządowej na szczeblu lokalnym jest rozwój lokalny obejmujący m.in.: zapewnienie społeczności lokalnej warunków bytu materialnego, miejsc pracy i dochodów, pozwalających na niezbędny w odczuciu społecznym poziom Ŝycia, a takŝe zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość oraz warunków rozwoju duchowego (Wojtasiewicz, 1996, s. 102). Trafną wydaję się więc definicja określająca rozwój lokalny jako długotrwały proces rozwoju społeczno gospodarczego, sterowany i modyfikowany przez gminne lub powiatowe władze samorządowe, wykorzystujący dla realizacji określonych interesów lokalne czynniki rozwoju (Parysek, 2001, s. 47). W procesie tym społeczność lokalna musi umieć uświadamiać sobie róŝne aspekty sytuacji, w której się znajduje i wyraźnie określać swoje problemy, Ŝeby móc wspólnie z władzami wypracowywać słuszne rozwiązania. W świetle aktualnych uwarunkowań prawnych to samorząd terytorialny szczebla gminnego będzie miał największy wpływ na rozwój lokalny, gdyŝ władze na poziomie regionu (władza wojewódzka) oraz powiatu mają inne, pierwszoplanowe zadania niŝ rozwój lokalny 8. Gmina posiada osobowość prawną, określoną samodzielność finansową oraz majątek własność komunalną. Realizacja ustawowych zadań gmin sprowadza się do wykonywania zadań społeczno gospodarczych oraz rozwiązywania problemów rozwojowych w obrębie samych gmin, czyli na poziomie lokalnym. Zadania gminy ustawodawca podzielił na własne i zlecone. Największy wpływ na rozwój lokalny ma sprawna realizacja zadań własnych. Obejmują one cztery podstawowe kategorie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, które dotyczą: infrastruktury technicznej 9, 8 Zgodnie z art.4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zadania powiatu zostały określone jako zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, natomiast zadania województwa koncentrują się wokół funkcji o znaczeniu regionalnym. 9 Gminna infrastruktura techniczna obejmuje: drogi gminne, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz lokalny transport zbiorowy. 7

8 infrastruktury społecznej 10, porządku i bezpieczeństwa publicznego 11, ładu przestrzennego i ekologicznego 12. Realizacja większości zadań własnych gmin, obejmująca zarówno zadania bieŝące jak i zadania inwestycyjne, moŝe być wykonywana w określonych formach współdziałania. W skali ponadlokalnej zaliczyć do nich moŝna porozumienia komunalne 13, związki międzygminne 14 oraz stowarzyszenia gmin 15. W skali lokalnej natomiast będą to procesy współdziałania z firmami prywatnymi, niektóre z nich posiadające cechy charakterystyczne dla PPP. W dalszej części artykułu przeanalizowano wpływ PPP na rozwój lokalny w gminach. 4. Wpływ partnerstwa publiczno prywatnego na rozwój lokalny Hipoteza badawcza, mówiąca o tym, Ŝe współdziałanie gmin z przedsiębiorstwami prywatnymi na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego jest korzystne dla rozwoju lokalnego została zweryfikowana pozytywnie. W opinii zdecydowanej większości zarządzających gminami 16 (78%) współdziałanie na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego stanowi szansę dla szybszego rozwoju lokalnego i nie jest zawęŝane jedynie do rozwoju infrastruktury technicznej. Z uwagi na fakt, iŝ za największą przeszkodę rozwoju lokalnego uznano brak środków inwestycyjnych (84%), stale rośnie w opinii badanych ranga i znaczenie partnerstwa jako narzędzia mogącego tę przeszkodę przezwycięŝyć. Warte podkreślenia są ponadto następujące fakty: 10 W skład zadań związanych z infrastrukturą społeczną na poziomie gminy wchodzą: ochrona zdrowia, pomoc społeczną, komunalne budownictwo mieszkaniowe, oświata na poziomie podstawowym, przedszkola i inne placówki oświatowo wychowawcze, kultura w tym biblioteki i inne placówki upowszechniające kulturę, zapewnienie kobietom w ciąŝy opieki socjalnej, medycznej i prawnej. 11 Obszar ten obejmujące sprawy: targowisk i hal targowych, cmentarzy komunalnych, porządku publicznego i ochrony przeciwpoŝarowej, a takŝe utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń uŝyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 12 Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, a takŝe zieleni komunalnej i zadrzewień. 13 Art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; porozumienie komunalne polega na przejęciu przez jedną z gmin określonych zadań czy kompetencji innych gmin, które są wykonywane przez organy gminy przejmującej zadania, na koszt gmin przekazujących zadania; powierzenie zadań następuje w formie porozumienia w formie prawa publicznego a nie w formie umowy cywilnej. 14 Art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; zwane związkami komunalnymi tworzone są przez gminy na zasadzie dobrowolności lub nie (art. 64, ust. 4); tworzy się je dla wykonywania wspólnych zadań publicznych naleŝących do gmin; związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 15 Art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym; stowarzyszenia gmin działają na podstawie prawa o stowarzyszeniach; są powoływane do realizacji zasady współdziałania komunalnego, w formach przewidzianych w statucie i w prawie o stowarzyszeniach. 16 Kwestionariusz ankiety skierowano do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 8

9 większość (60%) przedstawicieli gmin ocenia przebieg dotychczasowego współdziałania z firmami prywatnymi w sposób pozytywny, tj. w sposób naturalny lub bez trudności, ponad siedemdziesiąt procent gmin (74%) stwierdza, Ŝe firmy prywatne powinny współfinansować inwestycje infrastrukturalne, 84% badanych stwierdza, Ŝe widzi moŝliwości realizacji zadań gminnych w formie PPP. Na podstawie wyników badań moŝna zatem jednoznacznie stwierdzić, iŝ PPP jest postrzegane (w opinii zarządzających gminami), jako proces mogący przyczyniać się do szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Ponadto analiza literatury, doświadczenia praktyczne oraz przemyślenia autorów skłaniają do wniosku, iŝ zasadnym jest ograniczanie zaangaŝowania się gmin w samodzielną realizację zadań. Gminy powinny raczej skupiać się na roli organizatora rynku, przy zachowaniu warunków pogodzenia sprzeczności interesów publicznych i wymagań opłacalności ekonomicznej podmiotów świadczących te usługi. Korzystne jest w tym celu wykorzystywanie PPP. 5. Bariery i korzyści partnerstwa publiczno - prywatnego w rozwoju lokalnym Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, iŝ gminy z jednej strony dostrzegają korzyści płynące ze współpracy na zasadach PPP, z drugiej jednak strony wskazują na bariery uniemoŝliwiające bądź znacznie ograniczające współdziałanie. NajwaŜniejsze korzyści i bariery PPP, oddziałujące równieŝ na proces rozwoju lokalnego przedstawiono w poniŝszej tabeli. Tab.1 NajwaŜniejsze korzyści i bariery PPP Korzyści 1. OdciąŜenie budŝetu gminy poprzez zaprzestanie finansowania bezpośrednich inwestycji infrastrukturalnych z jej budŝetu, dzięki czemu środki mogą być przeznaczane na pozostałe zadania gminy wpływające na rozwój lokalny. 2. Przyciąganie inwestycyjnych środków finansowych z sektora prywatnego do realizacji zadań publicznych wpływających pośrednio na pobudzanie procesu rozwoju lokalnego. Bariery 1. Brak wypracowanego modelu współdziałania gmin z firmami prywatnymi rozumianego jako brak precyzyjnych regulacji prawnych w tym zakresie. 2. Brak większych doświadczeń jednostek samorządowych w prowadzeniu działalności wspólnej z firmami prywatnymi. 3. Brak zainteresowania inwestowaniem w małych gminach ze względu na ograniczony rynek zbytu i 9

10 3. MoŜliwość realizacji inwestycji wpływających na rozwój lokalny, które ze względów finansowych i potencjalne trudności związane z planowaniem długookresowym umów. organizacyjnych nie byłby moŝliwe do wykonania samodzielnie przez gminę. 4. Negatywny odbiór społeczny transakcji PPP, rozumiany dwojako: po pierwsze jako obawa 4. RozłoŜenie w czasie i wyrównanie kosztów ponoszonych przez sektor publiczny. przed brakiem wyraźnych korzyści płynących ze współpracy dla gminy (rozbieŝności interesów 5. Z reguły szybki proces budowy i przekazania do eksploatacji obiektu infrastruktury, co w stron), po drugie jako moŝliwość posądzeń o korupcję. przypadku przedsięwzięć realizowanych tylko przez gminę często, z powodów finansowych, nie 5. Trudna sytuacja finansowa zarówno samorządów jak i firm prywatnych. jest moŝliwe. 6. Brak kapitałów firm prywatnych. 6. Podniesienie jakości świadczonych usług oraz moŝliwość spadku cen z tytułu sprzedaŝy usług dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii 7. Niedostateczne zaangaŝowanie instytucji finansowych w finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. przez partnera prywatnego. 8. Brak jednoznacznych procedur prawnych 7. Mniejsza podatność na ingerencje polityczne niŝ w przypadku wykonywania zadań tylko przez związanych z PPP z jednoczesnym korzystaniem z funduszy pomocowych i strukturalnych UE. partnera publicznego. 9. MoŜliwość powstania i funkcjonowania 8. Długoterminowy, strategiczny nadzór partnera publicznego nad infrastrukturą, co w przypadku całkowitego sprywatyzowania staje się mniej moŝliwe. monopolu terytorialnego 10. Koszty wynikające z nierównowagi doświadczenia, które często wymuszają na partnerze publicznym korzystanie z usług 9. Wykorzystanie doświadczenia podmiotu prywatnego w wykonaniu zleconych prac, a tym samym profesjonalizacja świadczonych usług. profesjonalnych doradców. 11. Wzrost kosztów transakcji wynikający z konieczności zwiększenia czasochłonności 10. Dostęp do kapitału, innowacyjność w zarządzaniu oraz przedsiębiorczość partnera prywatnego, przygotowania umów, ich kształtowania oraz kontroli. wpływająca korzystnie na realizowane przedsięwzięcie. Źródło: Opracowanie własne autorów na podstawie przeprowadzonych badań oraz dokonanych analiz Przedstawione w tabeli korzyści stosowania PPP w procesie rozwoju lokalnego wydają się być jasne i przekonywujące. Obok nich istnieje jednak szereg przeszkód, które ograniczają współdziałanie gmin z firmami prywatnymi na zasadach PPP. NajpowaŜniejszą obecnie barierą rozwoju partnerstwa, w opinii badanych, jest brak jednoznacznych regulacji prawnych w zakresie moŝliwości stosowania koncepcji PPP przez gminy. Postulat ten jest zapewne podnoszony ze względu na znaczną złoŝoność struktur przedsięwzięć publiczno prywatnych. 10

11 Ustawa o PPP z pewnością ułatwiłaby zarządzającym gminami stosowanie tej koncepcji. Jej powstanie mogłoby wpłynąć ponadto na przezwycięŝenie innych przeszkód wskazywanych przez respondentów. Ustawa, dzięki stworzeniu czytelnych zasad angaŝowania kapitału prywatnego w inwestycje infrastrukturalne, pozwoliłaby na wyeliminowanie negatywnego odbioru społecznego transakcji PPP oraz minimalizację niepewności gmin spowodowanej brakiem doświadczeń w realizacji projektów w formule partnerstwa. MoŜna zatem zakładać, iŝ gminy częściej i pewniej przystępowałyby do realizacji przedsięwzięć publiczno prywatnych mogących wpływać pozytywnie na proces rozwoju lokalnego 17. Literatura i pozostałe źródła: 1. Bitner M. 2003, Modele partnerstwa publiczno prywatnego w krajach Unii Europejskiej, [w:] Partnerstwo Publiczno Prywatne, Finanse Komunalne Nr 2/2003 Ekstra, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2. Bitner M. 2003, MoŜliwości wykorzystania PPP jako elementu montaŝu finansowego dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności, s. 15 [w:] Materiały konferencyjne Absorpcja funduszy strukturalnych a Partnerstwo Publiczno Prywatne, Warszawa 3. Bos - Karczewska M. 1999, MiraŜ państwa z prywatnym kapitałem, Rzeczpospolita z Budäus D. 1995, Modelle zur Privatiesierung der Finanzierung öffentlicher Infrastruktur auf kommunaler Ebene, [w] Sozialpolitik und öffentliche Wirtschaft, L. F. Neumann, Berlin 5. Connolly S., Munro A. 1999, Economics of the Public Sector, Prentice Hall Europe, London, s Duche G. 2001, W poszukiwaniu lokalności w rozwoju lokalnym, [w:] Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, pod red. A. Jewtuchowicz, UŁ, Łódź 7. Dziemianowicz W. 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, UW, Warszawa 8. Flynn N. 1997, Public sector management, Prentice Hall Harvester Wheatsheaf, London 9. Gotlibowska Horoszczak A. 2003, Na prawo bariera, na lewo przeszkoda, Rzeczpospolita z Hendrysiak H. 2003, Rozwój partnerstwa publiczno prywatnego w Polsce, Gazeta Samorządu i Administracji Nr 11 z Internet na stronach 12. Jefremienko M. 2002, PPP próba zdefiniowania zagadnienia, materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Prywatny Kapitał Publiczna Korzyść, Warszawa 13. Krawczyk M., Siwek K. 2003, Informacja o działaniach w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego podejmowanych w Ministerstwie Infrastruktury, [w:] Partnerstwo Publiczno Prywatne, Finanse Komunalne Nr 2/2003 Ekstra, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 14. Maik W. 1995, Problematyka lokalna w okresie przełomu postmodernistycznego i transformacji społeczno ekonomicznej. Przegląd nowych ujęć kwestii lokalnej w teorii i praktyce społeczno gospodarczej państw zachodnich., [w:], Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, pod red. S. L. Bagdzińskiego, W. Maika, A. Potoczka, UMK, Toruń 15. Parysek J.J. 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, UAM w Poznaniu, Poznań 16. Rytel M., K. Siewierski, R. Sikora, Zastrzyk z kapitału, Rzeczpospolita z r. 17. Socha M., Michalski D., Moszoro M. 2002, Raport partnerstwo publiczno prywatne w Polsce, opracowanie wstępne, Polandproperty, Warszawa 18. Stiglitz J.E. 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 19. Szreder J. 2004, Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, WyŜsza Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk 17 W dniu 28 lipca 2005 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, po kilku latach prac, uchwalił ustawę o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz. U Nr 169 poz. 1420). Do lutego 2006 nie opracowano jednak rozporządzeń wykonawczych do ustawy - regulujących szczegółowe kwestie. Skutkiem tego jest fakt, iŝ na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze moŝliwości wykorzystania ustawy w praktyce gospodarczej. 11

Współdziałanie gmin z podmiotami prywatnymi szanse i zagroŝenia

Współdziałanie gmin z podmiotami prywatnymi szanse i zagroŝenia Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej i opublikowany [w] Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów, WyŜsza Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek - Górzno 18 maj 2006

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych.

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Wszystkie państwowe zakłady budżetowe oraz niektóre

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa klastrowa porównanie form organizacyjno prawnych Uczestnicy klastra formy prawne Przedsiębiorcy: o osoby fizyczne prowadzące

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI Michał Adamski Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego Praca doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. 1 Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. Robert Kałuża, radca ministra Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Anna Grygiel Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

PPP w gospodarce ściekowej. Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia.

PPP w gospodarce ściekowej. Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia. PPP w gospodarce ściekowej Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia. Budowa oczyszczalni ścieków Obecny stan w Polsce ETAP I - Przetarg

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Podstawowe załoŝenia ustawy Ekonomika prawodawcy - ogólny, ramowy charakter

Bardziej szczegółowo

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach 2014-2020 Gdańsk, lipiec 2015 1 Samorząd to przełamanie monopoli państwa autorytarnego: jednolitej władzy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Samorządowe jednostki sektora finansów publicznych

Samorządowe jednostki sektora finansów publicznych Samorządowe jednostki sektora finansów publicznych dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Jednostki sektora finansów publicznych uregulowane w u.f.p. Jednostka budżetowa Samorządowy zakład

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego RADA GMINY JELEŚNIA UCHWAŁA Nr VII/38/2015 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w celu jego przekształcenia w spółkę

Bardziej szczegółowo

Dr Irena Herbst. Warszawa, 15 styczeń 2009

Dr Irena Herbst. Warszawa, 15 styczeń 2009 Rola władz publicznych we wspieraniu innowacyjności Jakie inwestycje mogą być realizowane z PPP Dr Irena Herbst Warszawa, 15 styczeń 2009 PPP jest odpowiedzią rynku na: potrzebę radykalnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Kraj unitarny z trójszczeblowym samorządem terytorialnym, który stanowią: gminy, departamenty i regiony.

Kraj unitarny z trójszczeblowym samorządem terytorialnym, który stanowią: gminy, departamenty i regiony. Kraj unitarny z trójszczeblowym samorządem terytorialnym, który stanowią: gminy, departamenty i regiony. Mowa o Francji. Rozwój samorządu terytorialnego tego kraju został zapoczątkowany w okresie Wielkiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/ 201 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 30 września 2010

UCHWAŁA NR XL/ 201 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 30 września 2010 UCHWAŁA NR XL/ 201 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 30 września 2010 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/74/04 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cegłowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016/RO Wójta Gminy Krośnice z dnia 10 lutego 2016 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta WSTĘP Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta 333 str. 4 Wstęp Rewitalizacja (łac. re+vita, dosłownie: przywrócenie do Ŝycia, oŝywienie) obszarów miejskich jest wieloletnim,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz Miasta są ośrodkami rozwoju, ale dynamiczny wzrost jest kosztowny. Gospodarowanie przestrzenią miast jest kluczowym czynnikiem w uzyskiwaniu korzyści, ale i generującym koszty. Podstawą bogactwa miast

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Dr Henryk Nowicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Fundacja Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Podstawy prawne PPP w Polsce Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura II SA/Wr 1234/03 Data wydania 2003-09-11 Akty prawne powołane w orzeczeniu Przedmiot Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm. art. 7 Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne

PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne PPP a efektywność energetyczna Aspekty praktyczne Tomasz Korczyński Counsel, Co-Head of the PPP Practice Bartosz Mysiorski PPP Development Manager 28.11.2016, Elbląg Agenda 1. Wprowadzenie do PPP 2. PPP

Bardziej szczegółowo

Ocena znaczenia istniejącej sieci współpracy dla rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. mgr. Piotr Drzewiński Uniwersytet Wrocławski

Ocena znaczenia istniejącej sieci współpracy dla rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. mgr. Piotr Drzewiński Uniwersytet Wrocławski Ocena znaczenia istniejącej sieci współpracy dla rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej mgr. Piotr Drzewiński Uniwersytet Wrocławski Prawne formy współpracy JST Na podstawie Ustawy o samorządzie terytorialnym

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo definicja i cele

Przedsiębiorstwo definicja i cele Przedsiębiorstwo definicja i cele I. Definicja. Przedsiębiorstwo zespół jednostek gospodarujących, których podstawową funkcją gospodarczą jest produkcja dóbr i usług, wymienianych zazwyczaj na rynku, tzn.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI

PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI Departament Prawny Dorota Chlebosz Aneta Bracik Justyna Rogozińska Warsztaty dotyczące wdrażania ZIT w Polsce Zakopane, 18-20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; także pewne (

Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; także pewne ( Rozwój lokalny, a Program LEADER Krzysztof Kwatera LM Consulting Krzysztof Kwatera Trener FAOW Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie

Statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie Statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie (ujednolicony tekst statutu w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XIV/214/00 Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r.

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r. Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia 31.01.2011 r. PLAN AUDYTU NA ROK 2011 1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta

Bardziej szczegółowo

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,,

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, ,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, Plan prezentacji Wprowadzenie Wybór partnera prywatnego Praktyka doświadczenia Wielkiej Brytanii Partnerstwo Pilnie Potrzebne Polska rzeczywistość PPP bez

Bardziej szczegółowo

"Partnerstwo publicznoprywatne" OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Partnerstwo publicznoprywatne OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA "Partnerstwo publicznoprywatne" OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1 Finanse publiczne Pozyskiwanie środków i skierowanie ich na realizację celów wyznaczonych przez władzę dysponującą tymi środkami. 2 Przyczyny rozwoju

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

- zaspokajają te potrzeby mieszkańców właściwych im fragmentów regionu, które są również odczuwane przez mieszkańców całego regionu.

- zaspokajają te potrzeby mieszkańców właściwych im fragmentów regionu, które są również odczuwane przez mieszkańców całego regionu. Polityka intraregionalna pojęcie. - działalność instytucji publicznych funkcjonujących wewnątrz regionu, czyli województwa, - regionalny układ stosunków społecznych, w których występuje wyraźna obecność

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych.

Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych. Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych. Znaczna liczba samorządów gminnych w całym kraju, zdając sobie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości xxxxxxxxx, xxxxxxx2011 Program budowy linii duŝych prędkości w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie: - prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck opracowana została na okres roku 2015 oraz kolejne 9 lat. Natomiast prognozę kwoty długu

Bardziej szczegółowo

Lokalna administracja gospodarcza. PPwG 2017

Lokalna administracja gospodarcza. PPwG 2017 Lokalna administracja gospodarcza PPwG 2017 Struktury lokalnej administracji Administracja rządowa wojewoda administracja zespolona (służby, inspekcje i straże podległe wojewodzie) organy administracji

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa Zespół PPP i Energetyki ZALETY PPP W OBSZARZE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 1 Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 2 Spółki komunalne w praktyce. Aktualny stan prawny Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego, na

Bardziej szczegółowo

Na jakie aspekty gospodarki finansowej w jednostkach sektora publicznego w 2010 r. warto zwrócić uwagę w związku z tą ustawą?

Na jakie aspekty gospodarki finansowej w jednostkach sektora publicznego w 2010 r. warto zwrócić uwagę w związku z tą ustawą? Na jakie aspekty gospodarki finansowej w jednostkach sektora publicznego w 2010 r. warto zwrócić uwagę w związku z tą ustawą? W dniu 16.7.2009 r. Sejm uchwalił nową ustawę o finansach publicznych (dalej:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne PROJEKT

I. Przepisy ogólne PROJEKT PROJEKT Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015 (załącznik

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin WOJCIECH MISTEREK Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Dlfin Rozdział 1 Zadania samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania 9 1.1. Charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP

Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP Kluczowe zagadnienia Istota partnerstwa publicznoprywatnego w świetle polskiej ustawy Zasady wykorzystania funduszy unijnych z punktu widzenia PPP Potencjalne

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Podstawowe zasady Realizacja strategii rozwojowej będzie opierać się o zasady i wartości, których stosowanie jest niezbędne dla osiągnięcia postawionych

Bardziej szczegółowo

liwości inwestycyjnej gmin w kontekście Strategii Rozwoju Kraju

liwości inwestycyjnej gmin w kontekście Strategii Rozwoju Kraju Ocena moŝliwo liwości inwestycyjnej gmin w kontekście Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 2015 Dr Marcin Gospodarowicz Dr hab. Danuta Kołodziejczyk odziejczyk 5-77 grudnia 2011 Pułtusk Ocena dostosowania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 2504 UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prawne

Partnerstwo publiczno-prawne PoniŜsze opracowanie zawiera informacje dotyczące rodzajów partnerstw, form prawnych, w jakich mogą być one tworzone a takŝe podstawy prawne gwarantujące ich utworzenie oraz kwestie związane z przepływem

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo