Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną."

Transkrypt

1 Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004

2 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3 II. Rozwój ucznia w edukacji wczesnoszkolnej...4 II.1 Rozwój fizyczny...5 II.2 Rozwój sprawności manualnej i procesów poznawczych...6 II.3 Rozwój emocjonalno- społeczny...8 III. Testy do badań rozwoju uczniów Test sprawności fizycznej dzieci i młodzieży L. Denisiuka Test do badania poziomu sprawności manualnej i percepcji wzrokowej (analizy i syntezy) H. Spionek Test do badania poziomu analizy i syntezy słuchowej wyrazów I. Styczek Rysunek człowieka Wzory literopodobne Badanie mowy i myślenia. Test S. Szumana Badanie poziomu analizy i syntezy wzrokowej- puzzle Badanie myślenia- porównywanie obrazków Badanie tempa i techniki pisania. Test E. Grzegorzewskiej Badanie tempa i techniki czytania Badanie rozwoju emocjonalno społecznego...33 IV. Przykładowe oceny rozwoju uczniów...37 Bibliografia

3 I.POJĘCIE DIAGNOZY Diagnoza to rozpoznawanie za pomocą technik i metod psychologicznych cech osobowości, właściwości psychicznych, odchyleń od normy w zakresie intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym. W psychologii oznacza wykazanie istnienia określonego stanu rzeczy, jak np. stwierdzenie wysokiego poziomu ogólnej inteligencji, wykazanie istnienia zdolności matematycznych, językowych i muzycznych, wykazanie zainteresowań np. humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych itp., wykazanie cech dojrzałej osobowości itp., w tym również wykrycie określonych odchyleń od normy np. o niedorozwoju umysłowego, o deficytu w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, o koordynacji wzrokowo- ruchowej, o niedojrzałej osobowości. S. Ziemski stwierdza, że diagnoza (w szerszym sensie) jest to rozpoznawanie badanego stanu rzeczy przez zaliczenie go do znanego typu albo gatunku, przez przyczynowe i celowe wyjaśnienie tego stanu rzeczy, określenie jego fazy obecnej oraz przewidywanego dalszego rozwoju./ Problemy dobrej diagnozy. Warszawa 1973/. Diagnoza opiera się na : 1. rozpoznaniu zdolności oraz odchyleń w rozwoju ( na podstawie zaobserwowanych objawów); 2. ustaleniu przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz trudności w opanowywaniu wiedzy i umiejętności. Podstawą diagnozowania są : obserwacje różnych zachowań w różnych sytuacjach społecznych i zadaniowych, rozmowy z dzieckiem, analiza wszelkich wytworów dziecka, wywiady z rodzicami. Ostatecznym celem diagnozy jest opracowanie wskazań edukacyjnych, które będą stymulowały,wspierały i wspomagały rozwój potencjalnych możliwości każdego dziecka. Diagnoza obrazuje: 1. tempo- czyli szybkość z jaką dokonują się w organizmie i psychice dziecka różnorodne zmiany. Tempo rozwoju może być: opóźnione- tzn. dziecko jest na poziomie rozwoju poniżej swojego wieku, czyli rozwija się wolniej i opanowuje różne sprawności i umiejętności nieco później niż ogół rówieśników; normalne zgodne z wiekiem życia dziecka; przyspieszone- czyli dziecko rozwija się szybciej niż rówieśnicy, nieco lub znacznie jego rozwój wyprzedza wiek. Biorąc pod uwagę tempo, oceniamy aktualne cechy rozwojowe każdego dziecka, zwane również właściwościami wieku. Są to cechy główne i istotne, które wyodrębniają i odróżniają dany okres rozwojowy od innych. 3

4 2.rytm- który jest wyznaczony przez stopień regularności zachodzenia tych zmian w czasie- ich względną równomierność lub nierównomierność. Rytm rozwoju może być: harmonijny- (w normie) tzn. wszystkie funkcje i procesy psychiczne, jak również motoryka dziecka rozwijają się mniej więcej równomiernie, prawidłowo, rytmicznie; nieharmonijny- opóźniony lub przyspieszony poziom rozwoju poszczególnych funkcji. Przyspieszenie bądź opóźnienie mogą dotyczyć całości psychomotorycznego rozwoju lub też odnosić się do określonej dziedziny (sfery, płaszczyzny) rozwojowej np. rozwoju ruchowego, umysłowego czy społecznego. Zjawiska te zależą w dużej mierze od warunków, w jakich funkcjonuje dziecko oraz oddziaływań wychowawczych jego środowiska, choć ich podłożem w jakimś stopniu są zapewne zadatki wrodzone. Dysharmonie rozwojowe są również możliwe u bardzo zdolnych dzieci, a specyficzne uzdolnienia posiadać mogą dzieci opóźnione w rozwoju. Deficyty rozwojowe nie są uzależnione od poziomu inteligencji i mogą występować w zakresie: - sprawności manualnej, - percepcji słuchowej czy wzrokowej, utrudniając w ten sposób nabywanie podstawowych umiejętności. 3.dynamikę rozwoju. Dynamika rozwoju to: zahamowanie, przyspieszenie, cofnięcie. Oceniając dynamikę oceniamy postępy dokonujące się w ciągu roku szkolnego. Dynamika może być różna w poszczególnych okresach życia dziecka. Spowodowane to może być różnymi czynnikami biologicznymi, środowiskowymi lub brakiem stymulacji. II. ROZWÓJ UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Rozwój człowieka cechują zmiany mające określony kierunek: prowadzą do zapewnienia jednostce coraz lepszej równowagi z otoczeniem, do doskonalenia jej stosunku ze środowiskiem. Mają one charakter zmian progresywnych, postępowych. Rozwój to jakby łańcuch procesów rozgrywających się w czasie, złożony z wielu ogniw. Ogniwa te mogą różnić się u poszczególnych jednostek pod względem długości, natężenia i szybkości procesów zachodzących w organizmie, lecz następstwo ogniw jest zwykle stałe. Inaczej mówiąc, od niższych czynności i funkcji dziecko przechodzi do wyższych form działania. Rozwój jest więc procesem, w którym można obserwować zmiany ilościowe i jakościowe mające określony kierunek i prowadzące do coraz lepszego funkcjonowania. Zmiany ilościowe polegają na stopniowym wzrastaniu danej cechy lub zespołu cech somatycznych i psychicznych. Dziecko na przykład, przybiera z wiekiem na wadze, poszerza się pojemność jego płuc, zdobywa nowe doświadczenia społeczne, zwiększa zasób słów i 4

5 pojęć. O zmianie jakościowej mówimy wówczas, gdy dana funkcja lub czynność psychiczna nie tylko wzrasta i rozszerza swój zasięg, lecz także przekształca się w sposób zasadniczy, staje się nową jakością rozwojową. Nadrzędnym celem edukacji wczesnoszkolnej jest wszechstronne wspomaganie rozwoju ucznia. W związku z tym, niesłychanie ważne staje się zdiagnozowanie rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną, aby stwierdzić na jakim etapie rozwoju są poszczególni uczniowie, a po przeprowadzeniu kolejnych badań diagnostycznych, uzyskać informację czy nastąpił ich dalszy rozwój. Diagnozę rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną po raz pierwszy przeprowadzić należy w pierwszych miesiącach roku szkolnego w klasie I, kolejne w klasie II i III. Niniejsza publikacja stanowi praktyczną pomoc w diagnozowaniu uczniów, opracowaną z myślą o nauczycielach kształcenia zintegrowanego. II.1 ROZWÓJ FIZYCZNY Rozwojem fizycznym nazywamy zmiany zachodzące w organizmie w okresie od urodzenia do osiągnięcia pełnej dojrzałości. Najbardziej wymiernymi efektami tego rozwoju jest rozrost, różnicowanie i dojrzewanie organizmu. Rozrost polega na zwiększaniu się wymiarów ciała i jego masy. Proces ten ma charakter ilościowy. Proces różnicowania polega na jakościowych zmianach w organizmie. Jako najbardziej widoczny przykład tych zmian można wymienić zmianę proporcji głównych części ciała- kończyn, tułowia i głowy. Rozwój organizmu jest możliwy dzięki pobieraniu z zewnątrz materiałów budulcowych i energetycznych: pokarm, woda, tlen. W różnych okresach życia tempo rozrostu jest wolne bądź szybkie. Rozwój fizyczny uzależniony jest od wielu czynników. Do najważniejszych należą: czynniki wrodzone(genetyczne), czynniki środowiskowe, które mają decydujący wpływ na aktywność człowieka. Świadomość w istnieniu różnic w rozwoju fizycznym powinna powodować indywidualizowanie obciążeń fizycznych dla uczniów tej samej klasy. Diagnozując rozwój fizyczny należy zbadać: 1. wzrost i wagę ciała każdego ucznia 2.stan ich zdrowia ( odporność na choroby, uzyskać informacje o chorobach przewlekłych, somatycznych) Niedobory wagi i wzrostu oraz wszelkiego rodzaju choroby mogą wywołać: brak koncentracji uwagi, zmęczenie, osłabienie, trudności w myśleniu, spostrzeganiu, zapamiętywaniu. 3.funkcjonowanie narządów zmysłu ( wzroku, słuchu) 5

6 Zaburzenia mogą powodować: trudności w czytaniu i pisaniu, trudności w spostrzeganiu przedmiotów, trudności w dostrzeganiu różnic i podobieństw, trudności w uczeniu się matematyki, trudności w rozumieniu i przekazywaniu informacji słownych, trudności w wykonywaniu zadań i poleceń. 4.wymowę Zaburzenia wymowy mogą powodować: trudności w czytaniu, pisaniu, trudności w wypowiadaniu się, trudności w kontaktach społecznych, zaburzenia emocjonalne. 5.narząd ruchu oraz postawę ciała. Zaburzenia w tym zakresie mogą spowodować: trudności w poruszaniu się, trudności w długotrwałym siedzeniu, kłopoty w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, problemy z koncentracją uwagi. 6. sprawność fizyczną siłę, szybkość, zwinność, moc. II.2 ROZWÓJ SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I PROCESÓW POZNAWCZYCH. Rozwój dziecka jest procesem, w którym obserwuje się zmiany ilościowe i jakościowe, prowadzące do coraz lepszego funkcjonowania, zdobywania wiadomości, umiejętności i sprawności. W rozwoju obserwuje się stałą kolejność dziecko przechodzi od czynności prostych do coraz wyższych form działania. I tak: Bez opanowania podstawowych funkcji fizycznych i psychicznych nie mogą rozwijać się procesy wyższe. Bez opanowania sprawności manualnej, posługiwania się ołówkiem, kredką, długopisem dziecko nie zdobędzie umiejętności pisania. Bez odpowiedniego poziomu percepcji wzrokowej i słuchowej nie będzie potrafiło rozpoznać i zapisać liter i głosek, cyfr i znaków. 6

7 Nie znając liter i głosek nie opanuje operacji analizy i syntezy wyrazów. Nie mając rozwiniętej analizy i syntezy nie nauczy się czytać i pisać. Nie umiejąc czytać i pisać, nie będzie mogło korzystać z tekstów pisanych i nie zrozumie ich treści oraz nie będzie potrafiło przekazać swoich wiadomości z danej dziedziny w formie pisemnej. Rozpoznawanie poziomu rozwoju podstawowych funkcji ma więc dla postępów w rozwoju oraz w zdobywaniu wiedzy przez dziecko istotne znaczenie. Dla nauczyciela zaś stanowi podstawę do właściwego planowania i organizowania zajęć. Przedmiotem diagnozy w zakresie sprawności manualnej i funkcjonowania procesów poznawczych będzie: 1) Sprawność manualna, a w szczególności: napięcie mięśniowe; tempo pracy; precyzja; koordynacja wzrokowo- ruchowa; błędy graficzne w pisaniu. Metody badań - Obserwacja czynności samoobsługowych, rysowania, malowania. - Analiza wytworów, np.: o wzory figur geometrycznych (H. Spionek) o rysunek człowieka; o wzory literopodobne; o teksty pisane; o litery i cyfry; o pisanie wyrazu domek. 2)Percepcja wzrokowa spostrzeganie wzrokowe; orientacja przestrzenna; analiza i synteza wzrokowa; błędy w czytaniu i pisaniu związane z zaburzeniami percepcji wzrokowej. Metody badań - układanie obrazka z części; - pisanie wielkich i małych liter; - pisanie cyfr i znaków matematycznych; - analiza błędów w czytaniu i pisaniu. 3) Percepcja słuchowa analiza słuchowa; synteza słuchowa; błędy w pisaniu związane z zaburzeniami percepcji słuchowej. 7

8 Metody badań - analiza błędów w przepisywaniu, w pisaniu z pamięci, ze słuchu; - analiza błędów w czytaniu. 4) Mowa zasób słownictwa; wady wymowy; sposób wypowiadania się. Metody badań - obserwacja dziecka w różnych sytuacjach połączona z wypowiedziami dzieci; - historyjki obrazkowe; - obrazki sytuacyjne. 5) Myślenie analiza i synteza; porównywanie, dostrzeganie podobieństw i różnic; abstrahowanie, uogólnianie, klasyfikowanie; rozumienie treści obrazków, zagadek, poleceń; dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych; rozumienie pojęć; rozumienie operacji matematycznych. Metody badań - układanie obrazka z części; - porównywanie obrazków; - klasyfikowanie przedmiotów, obrazków, figur geometrycznych; - obrazki i historyjki obrazkowe; - obserwacja wykonywanych czynności. II.3 ROZWÓJ EMOCJONALNO- SPOŁECZNY Emocje i uczucia pozwalają dziecku na ocenę i ustosunkowanie się do otoczenia, a także do samego siebie. Wpływają na regulowanie wzajemnych oddziaływań, komunikowanie się z ludźmi, przystosowanie do otoczenia. Pozytywnie pobudzają do kontaktów, poznania, zbliżania, zaś emocje negatywne powodują unikanie, odrzucanie bądź atakowanie tego, co jest oceniane negatywnie. Często emocje decydują o efektach edukacji. Nastawienie emocjonalne do uczenia się wpływa na motywację, podwyższając lub obniżając aktywność i efektywność. Emocje mogą stanowić przyczynę lub skutek pozytywnego lub negatywnego stosunku do szkoły, nauczycieli, rówieśników. Diagnoza rozwoju emocjonalnego i społecznego powinna stanowić integralną część oceny dziecka. Kierowanie rozwojem emocjonalnym ucznia, rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych, rozumienie uczuć i uczenie sposobów wyrażania uczuć oraz radzenia sobie z uczuciami - daje możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości. Zdobycie przez ucznia umiejętności komunikowania się z ludźmi, które wskazują na rozwój społeczny wpływa na: 8

9 zaspokajanie potrzeb; kształtowanie postaw; kształtowanie obrazu samego siebie; kształtowanie norm i zasad postępowania; zadowolenie i satysfakcję z życia. 1. Metody wykorzystywane w diagnozowaniu rozwoju emocjonalno - społecznego : q obserwacja dziecka w różnych sytuacjach; q rozmowa z dzieckiem; q rozpoznawanie przeżyć dziecka poprzez : zabawy, gry, ćwiczenia, rysowanie, malowanie, lepienie, muzykę, scenki dramowe, teatralne, przedstawienia kukiełkowe; q techniki socjometryczne. We wstępnej diagnozie rozwoju emocjonalno - społecznego ucznia należy zwrócić uwagę na jego zachowania związane z przystosowaniem do szkoły, do nauki, do kolegów. W wyniku obserwacji możemy wnioskować, czy uczeń jest przystosowany, czy mało przystosowany do podjęcia nauki szkolnej. 9

10 III. TESTY DO BADAŃ ROZWOJU UCZNIÓW. 1. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY L. DENISIUKA Lp. Wykonywana próba 1. Próba siły rzut piłką lekarską 1 kg znad głowy 2. Próba szybkości bieg krótki ( 30 m) Próba mocy skok dosiężny lub Próba mocy - skok w dal z miejsca. 4. Próba zwinności bieg z przewrotem na materacu. Sprzęt i pomoce Piłki lekarskie- 1kg, taśma miernicza 2 chorągiewki, stoper Arkusz szarego papieru, spodeczek z wodą lub wilgotna gąbka, kreda, taśma miernicza. Piaskownica lub materac, taśma miernicza. 2 chorągiewki, materac, kreda, stoper. Miejsce wykonania Boisko lub sala gimnastyczna. Na podłożu zaznaczyć miejsce wyrzutu. Boisko. Miejsce startu oznaczone linią i chorągiewką startową. Metę stanowi linia z chorągiewką zaznaczona w odległości 30 m od linii startu. Korytarz, sala gimnastyczna. Boisko szkolne lub sala gimnastyczna. Boisko szkolne, sala gimnastyczna, korytarz. Sposób wykonania Badany staje w rozkroku. Trzymając oburącz piłkę, wykonuje zamach ze skłonem tułowia w tył i znad głowy wyrzuca ją jak najdalej. Wykonuje 2 rzuty próbne i 3 do pomiaru. Bieg wykonuje się indywidualnie, boso lub w obuwiu sportowym, ze startu wysokiego. Uczeń macza czubki palców w wodzie lub pociera je kredą, staje pod zawieszonym papierem bokiem przylegając do ściany i zaznacza miejsce dosięgu. Potem odsuwa się od ściany wykonuje przysiad z zamachem ramion w tył i wyskok w górę z jednoczesnym dotknięciem palcami papieru (jak najwyżej). Wykonuje się 2 skoki próbne i 3 właściwe. Pod uwagę bierzemy najlepszy wynik. Skok wykonuje się boso. Z zaznaczonej linii wykonuje się skok w dal z miejsca, z odbicia obunóż na piaskownicę lub materac. Na podłodze zaznaczyć linię startu, która jest także linią mety. W odległości 5 m. ustawić chorągiewkę. Następną chorągiewkę ustawić w odległości 15 m. od linii startu, a 10 m od pierwszej. Między chorągiewkami położyć materac. Na sygnał uczeń biegnie do 1 chorągiewki, okrąża ją nie dotykając, dobiega do materaca i wykonuje przewrót w przód. Biegnie do 2 chorągiewki, obiega ją i na czworakach wraca do materaca, znów wykonuje na nim przewrót w przód. Biegnie do 1 chorągiewki, którą znów okrąża nie dotykając i wraca na linię mety. Ocena Mierzy się najdłuższy rzut z dokładnością do 10 cm. Czas biegu mierzy się stoperem, z dokładnością do 0,1 sek. Mierzy się w centymetrach różnicę między dosięgiem i doskokiem. Pomiaru dokonuje się od linii skoku do najbliższego śladu z dokładnością do 1 cm. Czas wykonania całej próby mierzy się stoperem z dokładnością do 0,1 sek. 10

11 Tabela punktacji sprawności fizycznej testem Ludwika Denisiuka Klasa I. Chłopcy Punktacja wg skali T Siła. Rzut piłką 1 kg Moc. Skok dosiężny Moc. Skok w dal z miejsca. Szybkość. Bieg 30 m. Zwinność. Bieg z przewrotem Dziewczęta Siła. Rzut piłką 1 kg Moc. Skok dosiężny Moc. Skok w dal z miejsca. Szybkość. Bieg 30 m. Zwinność. Bieg z przewrotem. m. cm cm sek. sek. m. cm cm sek. sek , ,9 12,8 5, ,9 13, , ,0 98 6, ,2 5, , ,0 13, ,0 14,4 96 6, , , , ,1 94 6, ,1 13,8 5, ,8 93 6, , ,2 15, ,2 5, ,2 91 6, , , ,4 4, ,3 15,6 89 6, , ,3 14,8 4, ,4 15,8 87 6, , ,0 86 6, , ,4 15, ,5 16,4 84 6, ,4 4, ,6 4, ,6 16,6 82 5, ,5 15, , , ,7 17,0 80 5, , ,2 79 5, ,6 16,2 4, , , ,8 77 5, ,6 4, , , ,9 17,8 75 5, ,8 4, , , ,2 73 5, ,8 17,2 4, ,0 18,4 72 5, , , ,1 18,6 70 5, ,9 17, , , ,0 68 5, ,0 3, ,2 19, ,0 18, , , ,3 19,4 65 4, , , ,1 18,6 3, ,8 63 4, , ,4 20,0 11

12 ,0 3, ,2 61 4, , , ,2 3, ,4 59 4, , ,6 20,6 58 4, ,3 19,6 3, , , ,0 56 4, , ,7 21, ,4 20, , ,2 3, ,8 21,4 53 4, , , ,5 20,6 3, ,8 51 4, ,9 22, ,6 20, , ,0 3, ,0 22,2 48 3, , , ,7 21,4 2, ,6 46 3, ,1 22, ,6 2, ,0 44 3, ,8 21, , ,0 2, ,2 42 3, , ,3 23,4 41 3, ,9 2, , , ,8 39 3, ,6 2, ,4 24, ,0 22, , ,0 2, ,5 24, ,4 35 3, ,1 23, ,6 34 3, ,4 2, ,6 24, , , ,2 23,8 2,2 98 7,7 25, ,2 30 2, ,0 2, , ,3 24,2 94 7,8 25,6 28 2, ,4 2, ,8 27 2, ,6 92 7, ,4 1, ,0 25 2, ,8 90 8,0 26, ,0 1, ,4 23 2, ,5 25, , ,4 1,7 87 8,1 26,8 21 2, , ,6 25,6 1, ,2 27, , ,2 18 2, , , ,7 26,2 1,5 82 8,3 27,6 16 2, ,4 1,4 79 8,4 27,8 12

13 14 1,9 83 7,8 26, ,0 13 1, ,8 1, , ,0 76 8,5 28,4 11 1,7 80 7,9 1, , , ,6 9 1, ,4 1, , ,0 27, ,0 7 1, ,8 1,0 71 8,7 29,2 6 1, , ,1 28,0 0,9 69 8,8 29,6 4 1, , ,4 0, ,9 29,8 2 1, ,2 28, , ,7 65 9,0 30,2 KARTA ROZWOJU FIZYCZNEGO. Data badania: Klasa: Lp. Nazwisko i imię ucznia Wzrost (w cm ) Waga ciała ( w kg) Postawa ciała Choroby Wady wymowy Wzrok Słuch Wynik testuspr. fiz w pkt. 13

14 Sporządzamy kartę rozwoju fizycznego uczniów dwukrotnie w ciągu roku szkolnego według poniższych wskazówek. 1) Wagę, wzrost, postawę ciała ustalamy w porozumieniu z pielęgniarką szkolną. 2) Informacji o przebytych chorobach zasięgamy od rodziców na pierwszym zebraniu. 3) Wady wymowy powinien rozpoznać logopeda. On też może prowadzić odpowiednie ćwiczenia korekcyjne. 4) Wady wzroku i słuchu ustali w wyniku obserwacji sam nauczyciel. 5) Dzieci z wadami postawy kierujemy na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 6) Poziom sprawności fizycznej badamy testem sprawności fizycznej uczniów.(np. L. Denisiuka patrz s.13) Pomiar należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku : we wrześniu i w czerwcu. 7) Po przeprowadzeniu testu wyniki przelicza się na punkty. Suma wszystkich punktów informuje o aktualnej ogólnej sprawności fizycznej ucznia (patrz tabela punktacji). Różnice punktowe poszczególnych prób, jak i różnica ogólnych sum informują o postępie w rozwoju sprawności fizycznej. 2. TEST DO BADANIA POZIOMU SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I PERCEPCJI WZROKOWEJ (analizy i syntezy) H. SPIONEK. Przeprowadzenie testu: 1) Wzory figur geometrycznych muszą być duże. 2) Dziecko ma przygotowaną dużą kartkę, gdyż wszystkie figury narysuje na jednej kartce. 3) Figury pokazujemy pojedynczo, prosimy o narysowanie kolejnych figur. 4) Po narysowaniu przez dziecko jednej figury pokazujemy następną, aż do ostatniej -14 figury. Sposób w jaki dziecko odtworzyło figury, świadczy o ogólnym poziomie jego możliwości graficznych. Dzieci u których procesy analizy i syntezy wzrokowej przebiegają prawidłowo, bezbłędnie potrafią odwzorować wszystkie figury. Trudności w odtwarzaniu prawidłowo wszystkich figur wskazują na zaburzenia procesów analizy i syntezy. 14

15 KARTA DO BADANIA POZIOMU SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I PERCEPCJI WZROKOWEJ ( ANALIZY I SYNTEZY) DZIECKA- WZORY FIGUR GEOMETRYCZNYCH - WEDŁUG HALINY SPIONEK. 15

16 Proponowane kryteria oceny sprawności manualnej i percepcji wzrokowej Lp. Elementy diagnozy Wyniki diagnozy Sprawność manualna 1. Napięcie mięśniowe słabe, normalne, silne 2. Precyzja : prawidłowa czy zaburzona linie przerywane, niejednolite, złożone z kilku odcinków, niejednakowa grubość linii, linie faliste, drżące, kąty przekształcone w łuki 3. Koordynacja wzrokowo- ruchowa niezachowanie równoległości linii, brak styczności, zachodzenie na siebie elementów Percepcja wzrokowa 4. Spostrzeganie nieprawidłowy kształt, dodawanie bądź opuszczanie elementów, niewłaściwe wielkości, nieprawidłowe proporcje 5. Orientacja przestrzenna odwracanie całego wzoru, odwracanie elementów we wzorze, podnoszenie, opuszczanie, przestawianie elementów 6. Analiza i synteza wzrokowa wyodrębnianie części z całości, składanie całości z części 16

17 Karta wyników poziomu analizy i syntezy wzrokowej uczniów badanych testem H. Spionek (zestaw figur geometrycznych) Data badania: Klasa Lp. Nazwisko i imię dziecka Odtwarzana figura Uwaga: 1. Figurę, którą dziecko odtworzyło prawidłowo zaznaczamy w karcie znakiem Figurę, którą dziecko odtworzyło błędnie zaznaczamy w karcie znakiem -. 17

18 3. TEST DO BADANIA POZIOMU ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ WYRAZÓW ( I. STYCZEK) Test składa się z : - 6 zadań dotyczących analizy słuchowej wyrazów; - 2 zadań na syntezę wyrazów. W wyniku testu uzyskuje się informacje o tym, które dzieci potrafią: - wyodrębniać sylaby, - wskazywać głoskę początkową, końcową w danym wyrazie, - wyodrębniać kolejne głoski w wyrazach, - w zakresie syntezy czy potrafią tworzyć wyrazy z sylab oraz z głosek. 1. Wyniki testu wpisać należy do karty wyników poziomu analizy i syntezy słuchowej wyrazów. 2. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń uzyskuje + 3. Za brak odpowiedzi bądź odpowiedź błędną uzyskuje. 4. Przy odpowiedzi błędnej notujemy to, co odpowiedziało dziecko. 5. W wyniku testu dziecko może uzyskać 25 punktów, ponieważ w teście jest 25 wyrazów. 6. Wyrazów instrukcyjnych nie punktuje się. Analizując kartę uzyskuje się następujące informacje: - ile punktów uzyskało każde dziecko; - jakich operacji nie potrafi wykonać; - jakie popełnia błędy; - które operacje potrafią wykonać wszystkie dzieci; - które operacje są trudne i dla kogo. - Informacje te pomagają : - zindywidualizować pracę z dziećmi, u których wystąpiły trudności, zintensyfikować pracę z całą klasą jeśli trudność dotyczy większej grupy dzieci. ANALIZA SŁUCHOWA Lp. Zadawane pytania Wyraz instrukcyjny Wyrazy do analizy 1. Powiedz, ile cząstek jest w wyrazie? Sza-fa Ryba Sałata 2. Powiedz, co słyszysz na początku Ala Osa wyrazu? (A) Ule 3. Powiedz, co słyszysz na końcu wyrazu? Las (s) Ewa Dom Lok Rok 18

19 4. Powiedz, co słyszysz na początku wyrazu? Sok (s) 5. Powiedz, co słyszysz na końcu wyrazu? Kura (a) 6. Jakie literki napisałbyś w wyrazie? Ela e- l- a Noc Rok Mak Buty Kosa Sala Lata Kosze Dom Mapa Foka SYNTEZA SŁUCHOWA WYRAZÓW 7. Jaki wyraz powiedziałam? o-k-o Mu-cha Ło-pa-ta Ka-na-pa 8. Jaki wyraz powiedziałam? o-k-o m-a-k w-a-g-a b-u-d-a - Proponowane kryteria oceny poziomu analizy i syntezy słuchowej wyrazów Lp. Elementy diagnozy Wyniki diagnozy Percepcja słuchowa 1. Analiza słuchowa - wyodrębnienie samogłosek na początku, na końcu wyrazu; - wyodrębnienie spółgłosek na początku, na końcu wyrazu; - analiza głoskowa wyrazu. 2. Synteza słuchowa - tworzenie wyrazów z sylab; - tworzenie wyrazów z głosek. 3. Błędy w pisaniu związane z zaburzeniami percepcji słuchowej - zamiana głosek o podobnym brzmieniu: d-t, g-k,w-f,z-s,s-c; - nieprawidłowe zmiękczenia: ś-si, ć-ci,dź-dzi, ź-zi, ń-ni; - mylenie głosek syczących z szumiącymi: s-sz, c-cz, dz-dż; - brak różnicowania: i-j; - błędy ortograficzne; - rozdzielanie lub łączenie sąsiadujących ze sobą wyrazów; - opuszczanie lub dodawanie wyrazów, sylab, liter 19

20 Karta wyników badania poziomu analizy i syntezy słuchowej wyrazów testem I. Styczek. Data badania: Klasa Lp. Nazwisko i imię ucznia Zadania badające analizę słuchową Zadania badające syntezę słuchową Ilość pkt. Opanowało operację Nie opanowało operacji 20

21 4. RYSUNEK CZŁOWIEKA. Badanie ogólnego poziomu rozwoju ( Rysunek człowieka) należy przeprowadzić na początku roku szkolnego oraz na koniec roku. Przeprowadzenie badania: 1. Prosimy uczniów o narysowanie ołówkiem człowieka. 2. Nie mówimy jak mają rysować, ani czego jeszcze brakuje. Ma to być rysunek samodzielny, spontaniczny. 3. Zbieramy rysunki, podpisujemy je imieniem, nazwiskiem, wpisujemy datę badania. 4. Próbujemy dokonać analizy poziomu rysowania w klasie. Podczas oceny bierzemy pod uwagę: sposób przedstawienia postaci, liczbę elementów rysunku, jakość rysowania. 5. Próbujemy określić, które rysunki są: a. bardziej dokładne i wzbogacone, b. typowe dla wieku, c. bardzo ubogie. Uzyskamy w ten sposób informacje o: aktualnym poziomie rozwoju dzieci w klasie, przyspieszeniu lub opóźnieniu rozwoju, różnicach indywidualnych. 6. Porównujemy rysunki uczniów z normami rozwoju. Rysunki dzieci siedmioletnich. Rozwój opóźniony. Dzieci rysują głowonogi, które składają się z okręgu oraz linii prostych obrazujących kończyny górne i dolne. Pojawiają się oczy, nos, usta i włosy. 21

22 Rozwój przyspieszony. Dzieci wykonują rysunek schematyczny. Forma graficzna takiego rysunku jest płynna i giętka. Rysunek składa się z wielu części z zaznaczonymi szczegółami. Pojawia się szyja. Wszystkie części są znacznie doskonalsze. Można zauważyć różnice w rozwoju spostrzegania, np. pojawiają się rzęsy, brwi, tęczówka, wargi. Ręce i nogi są dwuwymiarowe. Pojawia się właściwa liczba palców rąk i stopy. Wszystko to świadczy o rozwijaniu się operacji umysłowych, takich jak analiza i synteza. Ocena rysunku człowieka wskazuje na aktualny poziom rozwoju, w momencie badania. Na ich podstawie można też wykryć: Zaniedbania środowiskowe- w klasie mogą być dzieci, które nie mają wiadomości na temat wyglądu człowieka, niewiele rysowały, nie mają więc wyćwiczonej sprawności manualnych, co powoduje ubogi zasób spostrzeżeń. Tego typu opóźnienia dzieci są w stanie szybko nadrobić. Deficyty rozwojowe gdy poziom rysunku utrzymuje się na tym samym poziomie przez kilka miesięcy można przypuszczać, że jest spowodowany niską inteligencją lub fragmentarycznymi deficytami percepcji wzrokowej i sprawności manualnej. W takich przypadkach konieczna jest dokładna diagnoza psychologiczna oraz praca w formie zajęć korekcyjno- wyrównawczych. Uzdolnienia na podstawie rysunku można wykryć również uzdolnienia specjalne. Powtarzając badania zwracamy uwagę na to, czy : wzrosła liczba szczegółów, pojawiły się nowe elementy, jak przedstawione są podstawowe części ciała, czy zmienił się sposób rysowania szczegółów; nos, usta, oczy. Jeśli TAK, to znaczy, że nastąpił postęp w rozwoju. Wszystkie rysunki opisane należy gromadzić w dokumentacji wychowawcy. 5. WZORY LITEROPODOBNE. Rysowanie wzorów literopodobnych pozwoli sprawdzić percepcje wzrokową oraz sprawność graficzną. Dajemy każdemu uczniowi arkusz do badania wzorów literopodobnych. Arkusz należy opatrzyć datą. Po pewnym czasie trzeba powtórzyć badanie, aby zaobserwować czy nastąpił postęp. 22

23 23

24 6. BADANIE MOWY I MYŚLENIA UCZNIÓW. OBRAZEK SYTUACYJNY ROZLANE MLEKO TEST S. SZUMANA Przebieg badania: 1) Uczeń ma za zadanie opowiedzieć przebieg zdarzeń przedstawionych na obrazku. Kryteria oceny mowy i myślenia Elementy diagnozy Wyniki diagnozy MOWA Zasób słownictwa mały, przeciętny, duży. Wady wymowy reranie, seplenienie, szeplenienie, mowa bezdźwięczna, jąkanie. Sposób wypowiadania się pojedynczymi słowami, prostymi zdaniami, złożonymi zdaniami, wypowiedzi spontaniczne, wypowiedzi wymagające dodatkowych pytań. MYŚLENIE Analiza i synteza Porównywanie, dostrzeganie podobieństw i różnic. Abstrahowanie, uogólnianie, klasyfikowanie. Rozumienie treści obrazków, zagadek, poleceń. Dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych. Rozumienie pojęć stałości masy i liczby. Rozumienie operacji matematycznych. 24

25 W wypowiedzi ucznia oceniamy: poprawność rozumowania przyczynowo- skutkowego: -czy dziecko skojarzyło związki i zależności między poszczególnymi zdarzeniami, -czy zdarzenia wymienia w odpowiedniej kolejności. rozwój mowy dziecka, a mianowicie: o sposób wymowy i komunikatywność, o treść, o rozwój zdań ( wypowiada się pojedynczymi wyrazami, zdaniami prostymi czy złożonymi), o zasób słownictwa, o zastosowanie części mowy, o rozwój form fleksyjnych ( odmiana przez przypadki, rodzaje, liczby, czasy). 7. BADANIE POZIOMU ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ DZIECKA - PUZZLE DO POCIĘCIA I UKŁADANIA. Uwaga: Dziecko w klasie I powinno ułożyć obrazek z 6 części. 25

26 1. BADANIE MYŚLENIA PORÓWNYWANIE OBRAZKÓW. Przeprowadzenie badania: 1) Uczeń ma za zadanie znaleźć 7 szczegółów, którymi różnią się te obrazki. Kryteria oceny myślenia Analiza i synteza Porównywanie, dostrzeganie podobieństw i różnic. Abstrahowanie, uogólnianie, klasyfikowanie. Rozumienie treści obrazków, zagadek, poleceń. Dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych. Rozumienie pojęć stałości masy i liczby. Rozumienie operacji matematycznych. 26

Dojrzałość intelektualna dzieci 7-letnich;diagnoza wstępna.

Dojrzałość intelektualna dzieci 7-letnich;diagnoza wstępna. Gradzik Grażyna Jurecka Jolanta Szczepanowice Dojrzałość intelektualna dzieci 7-letnich;diagnoza wstępna. Badania diagnostyczne rozwoju ucznia powinny być prowadzone na początku roku szkolnego (początek

Bardziej szczegółowo

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt Diagnoza wstępna ucznia klasy pierwszej Imię i nazwisko ucznia. Klasa Dojrzałość społeczno- emocjonalna Zachowania dzieci Liczba punktów otocz łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami 0 1 chętnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Przedszkolak u progu szkoły. Informacja dla rodziców

Przedszkolak u progu szkoły. Informacja dla rodziców Przedszkolak u progu szkoły Informacja dla rodziców Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka. Jeśli jest ono psychicznie i fizycznie gotowe do podjęcia nauki, bez trudu i z radością

Bardziej szczegółowo

Kaja Kasprzak. Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji

Kaja Kasprzak. Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji Kaja Kasprzak Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji Kaja Kasprzak pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie Analiza problemu: I. Informacje o dziecku Oskar, uczeń klasy II szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

CZY NASZE DZIECKO MOŻE

CZY NASZE DZIECKO MOŻE CZY NASZE DZIECKO MOŻE JUŻ IŚĆ DO SZKOŁY? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach OBOWIĄZEK SZKOLNY W KRAJACH EUROPEJSKICH GOTOWOŚĆ SZKOLNA Osiągnięcie przez

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia r /...

Łódź dnia r /... Łódź dnia...200...r. Pieczęć placówki ARKUSZ BADANIA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA KOŃCZĄCEGO EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ... 200... /... imię i nazwisko dziecka rok szkolny... miejsce i data urodzenia * Lp U

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA .. pieczątka przedszkola DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA Rok szkolny... Dane o dziecku Imię i nazwisko... Data urodzenia :... Wiek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów.

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów. Testy sprawności fizycznej z motoryki i opanowania techniki wybranych elementów poszczególnych dyscyplin nabór do oddziału sportowego w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjęcia: O przyjęcie mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia specjalistów TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia specjalistów TERAPIA LOGOPEDYCZNA Zajęcia specjalistów TERAPIA LOGOPEDYCZNA Prawidłowy rozwój mowy uwarunkowany jest właściwym rozwojem intelektualnym, fizycznym i emocjonalnym. Opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE 2010-2012 OPRACOWAŁA mgr Elżbieta Chmiel strona 1 /6 Program opracowany na podstawie arkusza badania psychologicznego.

Bardziej szczegółowo

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I OBJAWY NIEDOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ U DZIECKA 6 LETNIEGO

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I OBJAWY NIEDOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ U DZIECKA 6 LETNIEGO DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I OBJAWY NIEDOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ U DZIECKA 6 LETNIEGO DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Model dziecka dojrzałego do szkoły

Model dziecka dojrzałego do szkoły Model dziecka dojrzałego do szkoły Rozważając problematykę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole należy zwrócić uwagę na pojęcie: dojrzałość szkolna. Określenie dojrzałości dotyczy poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny Część Druga Psychometryczna analiza wyników badań standaryzacyjnych Skali Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny 79 Skala Gotowości

Bardziej szczegółowo

6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków. Zapis obserwacji: Kalendarz przedszkolaka KARTY DIAGNOSTYCZNE.

6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków. Zapis obserwacji: Kalendarz przedszkolaka KARTY DIAGNOSTYCZNE. II. UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE ORAZ GOTOWOŚĆ DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA A. Rozwój intelektualny 5. Tworzy zbiory na podstawie pojęć ogólnych. 6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych

Bardziej szczegółowo

Gotowość szkolna. Renata Spisak Sowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej

Gotowość szkolna. Renata Spisak Sowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej Gotowość szkolna Renata Spisak Sowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej GOTOWOŚĆ (DOJRZAŁOŚĆ) SZKOLNA oznacza osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju, który pozwoli mu sprostać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ Opracowanie: Mgr Anna Borek Mgr Barbara Jakubiec Mgr Tomasz Padyjasek Spis treści: 1. Termin dysleksja. 2. Trudności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

PERCEPCJA WZROKOWA- ROZWÓJ I ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH.

PERCEPCJA WZROKOWA- ROZWÓJ I ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH. PERCEPCJA WZROKOWA- ROZWÓJ I ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH. Spostrzeganie wzrokowe- to zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz ich interpretowania w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU 1 Testy i próby sprawnościowe 1. Test ogólnej sprawności fizycznej składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji. Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie i piłka ręczna w Szkole Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Chełmcu na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

(materiał wykorzystany na kursie e-learningowym nt. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji )

(materiał wykorzystany na kursie e-learningowym nt. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji ) (materiał wykorzystany na kursie e-learningowym nt. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji ) Propozycja arkusza do analizy zebranego materiału diagnostycznego jako podstawy do planowania działań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Nie jest wyłącznie zdolnością do dokładnego

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

Czy mój sześciolatek/siedmiolatek jest gotowy by przekroczyć próg szkoły, by stawić czoła nowym wyzwaniom? Czy będzie potrafił podporządkować się

Czy mój sześciolatek/siedmiolatek jest gotowy by przekroczyć próg szkoły, by stawić czoła nowym wyzwaniom? Czy będzie potrafił podporządkować się NOWA RZECZYWISTOŚĆ Czy mój sześciolatek/siedmiolatek jest gotowy by przekroczyć próg szkoły, by stawić czoła nowym wyzwaniom? Czy będzie potrafił podporządkować się szkolnej dyscyplinie? Czy wejdzie w

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku mającemu trudności w nauce czytania i pisania?

Jak pomóc dziecku mającemu trudności w nauce czytania i pisania? Jak pomóc dziecku mającemu trudności w nauce czytania i pisania? Stopniowe opanowanie umiejętności czytania i pisania stanowi jeden z najistotniejszych elementów nauki w zerówce jak i w pierwszych latach

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy.

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok 2011/12 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH NR 2 W BRZESKU NA ROK

Bardziej szczegółowo

Inteligencja. Skala inteligencji Davida Wechslera (WISC R)

Inteligencja. Skala inteligencji Davida Wechslera (WISC R) Inteligencja Skala inteligencji Davida Wechslera (WISC R) Co to jest inteligencja? Inteligencja to ogólna zdolność jednostki do rozumienia otaczającego świata i radzenia sobie z nim Iloraz inteligencji

Bardziej szczegółowo

Poziom gotowości szkolnej dziecka, Nowa postawa programowa, Przygotowanie szkoły, Demografia.

Poziom gotowości szkolnej dziecka, Nowa postawa programowa, Przygotowanie szkoły, Demografia. 6-LATEK W SZKOLE Poziom gotowości szkolnej dziecka, Nowa postawa programowa, Przygotowanie szkoły, Demografia. Umysłowa Emocjonalnospołeczna GOTOWOŚĆ SZKOLNA Fizyczna Percepcyjno - motoryczna 1. Diagnozą

Bardziej szczegółowo

Edyta Antoniuk. Strategia postępowania wobec uczennicy przejawiającej symptomy ryzyka dysleksji

Edyta Antoniuk. Strategia postępowania wobec uczennicy przejawiającej symptomy ryzyka dysleksji Edyta Antoniuk Strategia postępowania wobec uczennicy przejawiającej symptomy ryzyka dysleksji Edyta Antoniuk - nauczyciel w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie Obserwacja ucznia/uczennicy -

Bardziej szczegółowo

Moduł IIIb. Rozpoznawanie ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się. Wg materiałów prof. Marty Bogdanowicz

Moduł IIIb. Rozpoznawanie ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się. Wg materiałów prof. Marty Bogdanowicz Moduł IIIb Rozpoznawanie ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się Wg materiałów prof. Marty Bogdanowicz (prezentacja wykorzystana na kursie e-learningowym nt. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA ANKIETA REKRUTACYJNA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety rekrutacyjnej, której celem jest zebranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu Wszyscy razem. 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ )

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) Zajęcia prowadzone w tym okresie obejmowały ćwiczenia i zabawy powiązane treściowo z materiałem nauczania dla klasy trzeciej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

systematyczne nauczanie

systematyczne nauczanie dojrzałość Osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie; harmonijne współgranie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE

EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE Edukacja 6 latka w szkole Każde dziecko rozwija się inaczej, ma swoją dynamikę, tempo i rytm rozwoju. Dzieci różnią się między sobą zdolnościami do nauki, sprawnością

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Indywidualny program rewalidacji został opracowany dla ucznia klasy piątej szkoły podstawowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Piotr Romanowski psycholog. psycholog.romanowski@gmail.com

Piotr Romanowski psycholog. psycholog.romanowski@gmail.com Piotr Romanowski psycholog dziecko swobodnie porusza się, jest samodzielne w zakresie samoobsługi zmiany dotyczące wzrostu i wagi ciała nie są już tak intensywne jak dotychczas, jednak coraz bardziej wyraźne

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO www.prototo.pl

Bardziej szczegółowo

Psycholog szkolny Kamila Budzyńska

Psycholog szkolny Kamila Budzyńska Psycholog szkolny Kamila Budzyńska Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia Termin założenia karty 20.09.2011r. IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO Ucznia Kamil klasa IV Nazwa przedszkola/szkoły lub placówki zakładającej Kartę.

Bardziej szczegółowo

OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY I SEMESTR rok szkolny:.. Imię, nazwisko ucznia:.. Klasa:. Zakres aktywności Poziom funkcjonowania Funkcjonowanie: o sobie nie podejmuje słabo dostatecznie

Bardziej szczegółowo

Skala Gotowości Szkolnej SGS 0 0

Skala Gotowości Szkolnej SGS 0 0 Skala Gotowości Szkolnej SGS 0 0 Dane o dziecku Imię i nazwisko: Płeć CHŁOPIEC DZIEWCZYNKA Data urodzenia Wiek MŁ ST Obserwacja wstępna: Data rozpoczęcia Data zakończenia Obserwacja końcowa: Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). GOTOWOŚĆ DZIECI 5-6 LETNICH DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE Opracowała mgr Sylwia Wojnarowska Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA DZIECI 5-, 6- LETNICH KTÓRE PODJĘŁY NAUKĘ W ODDZIAŁACH ZEROWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA DZIECI 5-, 6- LETNICH KTÓRE PODJĘŁY NAUKĘ W ODDZIAŁACH ZEROWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA DZIECI 5-, 6- LETNICH KTÓRE PODJĘŁY NAUKĘ W ODDZIAŁACH ZEROWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 OPRACOWANIE: Dorota Baran Dorota Dziechciarz WSTĘP Dzieci

Bardziej szczegółowo

DYSLEKSJA PORADY DLA RODZICÓW

DYSLEKSJA PORADY DLA RODZICÓW DYSLEKSJA PORADY DLA RODZICÓW CO TO JEST DYSLEKSJA? Dysleksja rozwojowa jest to zespół zaburzeń występujących w procesie uczenia się, czytania i pisania u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. U podstaw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. Założenia ogólne 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia danych o zachowaniu i osiągnięciach szkolnych dziecka; to proces

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1 I. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III Systematyczna obserwacja ucznia w klasach I-III ma na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PRZEMYŚLU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PRZEMYŚLU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PRZEMYŚLU 1. Cele edukacyjne (opracowane w oparciu o podstawę programową). Nadrzędnym celem kształcenia i wychowania na

Bardziej szczegółowo

Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa PRACA PROJEKTOWA Z przedmiotu: TERAPIA PEDAGOGICZNA Temat pracy: Diagnoza ucznia klasy I szkoły podstawowej mającego trudności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

dziecka + gotowość owocne spotkanie

dziecka + gotowość owocne spotkanie Gotowość szkolna: gotowość dziecka + gotowość szkoły y = owocne spotkanie dr Karolina Appelt Instytut Psychologii UAM tematyka wykładu: -co to znaczy być gotowym, co to jest gotowość szkolna, jakie są

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne).

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne). OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej - 5 zadań. Tematyka i terminy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14 Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Operon w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu

Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny Imię i nazwisko ucznia: Klasa. Data i miejsce urodzenia:. Wychowawca.. Indywidualny Program Edukacyjno

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM Uczeń klasy drugiej gimnazjum zakwalifikowany do kształcenia specjalnego ze względu na obniżenie rozwoju sprawności umysłowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU Każde dziecko na początku szkolnej edukacji powinno nauczyć się czytać i pisać. Jest to warunek niezbędny do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość/gotowość szkolna

Dojrzałość/gotowość szkolna Dojrzałość/gotowość szkolna Część I Definicja dojrzałości szkolnej Komponenty dojrzałości szkolnej Dojrzałość czy gotowość szkolna Dojrzałość szkolna zmiany rozwojowe mają charakter spontaniczny i wiążą

Bardziej szczegółowo

Aby zapobiec niepowodzeniom szkolnym już na starcie, musimy zadbać o to, aby dziecko przekraczając próg szkoły osiągnęło dojrzałość szkolną.

Aby zapobiec niepowodzeniom szkolnym już na starcie, musimy zadbać o to, aby dziecko przekraczając próg szkoły osiągnęło dojrzałość szkolną. Gdy dziecko idzie po raz pierwszy do szkoły, zarówno ono, jak i rodzice bardzo przeżywają ten moment. Wszyscy są pełni nadziei, ale także obaw. Aby nieco ostudzić emocje, dowiedz się czy Twoje dziecko

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

wolniejsze uczenie wypowiadanych sekwencji językowych, trudności w odczytaniu liczb (szczególnie zawierających zera), trudności w pisaniu liczb (np.

wolniejsze uczenie wypowiadanych sekwencji językowych, trudności w odczytaniu liczb (szczególnie zawierających zera), trudności w pisaniu liczb (np. wolniejsze uczenie wypowiadanych sekwencji językowych, trudności w odczytaniu liczb (szczególnie zawierających zera), trudności w pisaniu liczb (np. opuszczanie, dodawanie, zamiana cyfr w liczbach), trudności

Bardziej szczegółowo

Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego

Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego I Rozwój sprawności ruchowej Ewa Bogdan Teresa Oleksa 1. Motoryka bierze udział w zorganizowanych i spontanicznych zabawach ruchowych; wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA edukacja wczesnoszkolna kl. III Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocena Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I. Założenia ogólne. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia danych o zachowaniu i osiągnięciach szkolnych dziecka; to proces sprawdzania i orzekania,

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA UCZNIA. Imię.. Data założenia Nazwisko. Data urodzenia...

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA UCZNIA. Imię.. Data założenia Nazwisko. Data urodzenia... Pieczęć szkoły WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię.. Data założenia Nazwisko. Data urodzenia... OBSERWOWANY ZAKRES Rozróżnia stronę prawą i lewą K L A S A WYNIK OBSERWACJI SEMESTR I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

-wdraża wnioski z analizy testów osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce

-wdraża wnioski z analizy testów osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej w Karpicku rok szkolny 2011/2012 Badane obszary i wymagania Obszar 1: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA Załącznik nr 4 ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA PIŁKA KOSZYKOWA Próby motoryczne 1) Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Lubimy zimę. Zimo, baw się z nami! tygodniowy Temat dnia Bezpieczne zabawy zimowe Bezpieczni zimą.

Bardziej szczegółowo

Gotowość szkolna. Kryteria gotowości szkolnej:

Gotowość szkolna. Kryteria gotowości szkolnej: Gotowość szkolna Dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści

Bardziej szczegółowo

Co to jest dysleksja? Wskazówki dla rodziców

Co to jest dysleksja? Wskazówki dla rodziców Co to jest dysleksja? Wskazówki dla rodziców Co to jest dysleksja rozwojowa? To termin określający zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Trudności w czytaniu i pisaniu objęte

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GŁOSKOWA umiejętność rozkładania słów na poszczególne elementy składowe głoski, które odpowiadają fonemom (najmniejszym cząstkom języka).

ANALIZA GŁOSKOWA umiejętność rozkładania słów na poszczególne elementy składowe głoski, które odpowiadają fonemom (najmniejszym cząstkom języka). A ANALIZA I SYNTEZA ogół czynności dokonywania rozkładu całości na poszczególne elementy składowe oraz scalania tych elementów w całość. Czynności te dotyczą też procesów poznawczych, analizy i syntezy

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI Możliwe objawy dysleksji CZYTANIE Trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECKA Z ZABURZONĄ FUNKCJĄ ANALIZATORA WZROKOWEGO

PROGRAM PRACY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECKA Z ZABURZONĄ FUNKCJĄ ANALIZATORA WZROKOWEGO PROGRAM PRACY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECKA Z ZABURZONĄ FUNKCJĄ ANALIZATORA WZROKOWEGO 1. Wstęp 2. Diagnoza problemu 3. Program pracy opracowały: mgr Małgorzata Janusz mgr Teresa Jabłońska I. Istotne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GŁOJSCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE Węgrów 2015/2016 I. Podstawy regulaminowe: W klasach I-III stosowana jest ocena opisowa bieżąca, śródroczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kart indywidualnych potrzeb ucznia informacji od wychowawców i rodziców.

opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kart indywidualnych potrzeb ucznia informacji od wychowawców i rodziców. PROGRAM ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU, W TYM ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI W RAMACH PROJEKTU Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wstępna ucznia klasy I

Diagnoza wstępna ucznia klasy I Literka.pl Diagnoza wstępna ucznia klasy I Data dodania: 2009-06-04 17:43:26 Autor: Elżbieta Ciszewska Ocena przygotowania Dominiki do nauki w klasie pierwszej. Badany obszar Poziom Trudności, które wystąpiły

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Przeprowadzanie testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej. Dz.U.2015.1580 z dnia 2015.10.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 wrzesnia1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2009 r. Nr.6 poz.33, Nr 31 poz. 206

Bardziej szczegółowo

INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY zjawisko dotyczące wolniejszego wykształcenia się zdolności percepcyjnych lub/i ekspresyjnych

Bardziej szczegółowo