PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI METOD DOSTĘPU DO BAZ SQL W ŚRODOWISKU.NET COMPARISON OF DATABASE ACCESS METHOD PERFORMANCE IN.NET FRAMEWORK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI METOD DOSTĘPU DO BAZ SQL W ŚRODOWISKU.NET COMPARISON OF DATABASE ACCESS METHOD PERFORMANCE IN.NET FRAMEWORK"

Transkrypt

1 PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI METOD DOSTĘPU DO BAZ SQL W ŚRODOWISKU.NET Mirosław Kordos i Justyna Żynda Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Streszczenie. Artykuł zawiera przegląd i analizę metod dostępu do relacyjnej bazy danych na serwerach MS SQL Server 2008R2 oraz MS SQL Server 20 CTP ze środowiska.net 4.0 oraz porównanie ich wydajności. Zaprezentowano w nim opis poszczególnych metod, omówienie aplikacji testowej oraz wyniki przeprowadzonych testów i wnioski z nich wynikające. Słowa kluczowe: bazy danych, ORM COMPARISON OF DATABASE ACCESS METHOD PERFORMANCE IN.NET FRAMEWORK Abstract. Article presents overview and analysis of MS SQL Server 2008R2 and MS SQL Server 20 CTP databases access methods in.net 4.0 framework as well as their performance comparison. Additionally, this paper contains description of individual methods, review of test application and results of conducted measurements as well as conclusions. Keywords: databases, ORM Wprowadzenie Do korzystania z najpopularniejszych relacyjnych baz danych można użyć kilku metod, których działanie nie ogranicza się tylko do przekazywania poleceń do silnika bazy lub pobierania danych. Język C# niejako wymusza pisanie oprogramowania w sposób obiektowo zorientowany, dla którego występuje zjawisko impedancji obiektowo-relacyjnej (object-relational impedance mismatch) rozwiązaniem tego problemu są metody realizujące mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM object-relational mapping). Umożliwiają one pracę na relacyjnie składowanych danych udostępniając je jako obiekty. Korzystanie z nich pociąga za sobą wykonywanie dodatkowego kodu odpowiedzialnego za przekształcenie struktury relacyjnej na obiektową (i na odwrót) oraz za tłumaczenie zapytań definiowanych w kodzie, na przykład za pomocą LINQ, na język SQL natywny dla silników bazodanowych. Oprócz obiektowej struktury, zaletami metod realizujących ORM jest między innymi samodzielne zarządzanie przez nie połączeniami do bazy danych. Są one uważane za wygodniejsze, ale niekoniecznie równie wydajne jak metody bardziej bezpośrednie.

2 Porównywane metody ADO.NET ADO.NET jest częścią platformy.net. Dostarcza narzędzia umożliwiające podłączenie do bazy danych, wykonywanie komend oraz pozyskiwanie danych. ADO.NET składa się z dwóch głównych komponentów: dostawcy danych (Data Provider) i obiektów Data Set. Rysunek : Architektura ADO.NET Dostawca danych odpowiada za podłączenie do bazy danych i manipulację danymi. W skład dostawcy danych wchodzą cztery klasy. Połączenie z bazą danych nawiązuje i zamyka obiekt klasy Connection. Do wykonywania zapytań, przesyłania instrukcji i wywoływania procedur składowanych służy klasa Command. Obiekt klasy DataReader dostarcza odczytywany wierszami strumień danych. DataAdapter to klasa która umożliwia zapisanie danych do obiektu Data Set, który umożliwia przechowywanie danych bez utrzymywania połączenia z bazą. Data Set zawiera obiekty Data Table posiadają one strukturę podobną do tabel w relacyjnej bazie danych. W ADO.NET możliwe są dwa sposoby dostępu do danych: z otwartym połączeniem i odłączony. W tym pierwszym aplikacja korzysta z danych dostarczonych bezpośrednio przez dostawcę danych, natomiast w sposobie odłączonym dostawca danych przekazuje dane do obiektu Data Set. LINQ TO SQL Data Classes LINQ TO SQL jest częścią platformy.net realizującą mapowanie obiektowo-relacyjne.

3 Zapytania do bazy danych definiowane są jako integralna część kodu programu w języku LINQ. Podczas działania programu LINQ TO SQL tłumaczy je na kod SQL i wysyła do bazy danych, zwrócone wyniki przekształcane są na obiekty którymi można manipulować. LINQ TO SQL umożliwia także wywoływanie procedur składowanych. Źródło danych reprezentuje obiekt DataContext, poszczególne tabele - wygenerowane klasy. ADO.NET Entity Framework Podobnie jak LINQ TO SQL, Entity Framework jest narzędziem ORM udostępnia fizyczny schemat bazy danych w postaci abstrakcyjnego schematu pojęciowego, niwelując impedancję pomiędzy relacyjną bazą danych i obiektowo-zorientowanym językiem programowania. W przeciwieństwie do LINQ TO SQL, które mapuje schemat bazy danych na klasy w sposób bezpośredni, Entity Framework umożliwia stworzenie modelu danych luźno sprzężonego ze schematem bazy. Przykładowo możliwe jest mapowanie kilku tabel do pojedynczej klasy i odwrotnie. Kolejną właściwością Entity Framework, której brakuje LINQ TO SQL, jest bezpośrednia obsługa relacji wiele do wiele. Obiekt ObjectContext umożliwia wykonywanie manipulacji danymi poprzez obiekty encji. Aplikacja testowa Dla potrzeb aplikacji zaprojektowano trzy schematy baz danych. Pierwszy stanowiący uproszczony model systemu zamówień, drugi abstrakcyjny, z niewielką ilością tabel i relacji oraz trzeci analogiczny z drugim ale ze zwiększoną ilością tabel i relacji. Bazy zostały wypełnione danymi stworzonymi w sposób losowy, w oparciu o generator liczb pseudo-losowych zaimplementowany w bibliotekach systemowych.net klasę Random. Zapytania SELECT realizowane są przy użyciu klasy Data Reader (poprzez zapytanie oraz wywołanie procedury składowanej), klasy Data Set (poprzez zapytanie oraz wywołanie procedury składowanej), klas mapujących LINQ TO SQL i metody reprezentującej procedurę składowaną oraz encji Entity Framework. Zapytania INSERT wykonywane są przy pomocy klasy Data Reader (poprzez zapytanie oraz wywołanie procedury składowanej), klas mapujących LINQ TO SQL i metody reprezentującej procedurę składowaną oraz encji Entity Framework. Zapytania UPDATE wykonywane są przy pomocy klasy Data Reader (poprzez zapytanie oraz wywołanie procedury składowanej), klas mapujących LINQ TO SQL i metody reprezentującej procedurę składowaną oraz encji Entity Framework. Do pomiaru czasu wykonywania poszczególnych zapytań użyto klasy StopWatch z przestrzeni nazw System.Diagnostics. Przed każdym pomiarem tworzono obiekt klasy StopWatch, pomiar rozpoczynając wywołaniem metody Start a kończąc metodą Stop. Czas pomiaru wskazuje właściwość Elapsed. Pod uwagę brano tylko sam czas wykonywania zapytania. Czas trwania nawiązywania połączenia, tworzenia obiektów niezbędnych do wykonania komendy, generowania danych nie był

4 mierzony. Testy przeprowadzono na komputerze z 32 bitowym systemem Windows 7, procesorem Intel Pentium 4 3,00 GHz, dwoma dyskami ATA 70 i 20 GB. Zaprezentowane wyniki pochodzą z testów na MS SQL Server 2008 R2, wyniki testów przeprowadzonych na MS SQL Server 20 CTP były zbliżone. Analiza wyników Zapytania SELECT Zapytanie pierwsze Zapytanie pierwsze zwraca wszystkie dane z tabeli. W przypadku schematu pierwszego z tabeli DBKlienci, w drugim schemacie z tabeli DB2T oraz w trzecim z tabeli DB3T. Zapytanie w SQL dla pierwszego schematu bazy: SELECT * FROM DBKlienci; Odpowiadające mu zapytanie LINQ: List<DBKlienci> klienci = (from k in dc.dbkliencis select k).tolist(); W tym przypadku dla każdego stanu bazy DB najszybsze okazały się metody Data Reader oraz Data Reader wywołujący procedurę składowaną. Średnie geometryczne czasów ich wykonywania są do siebie bardzo zbliżone, odchylenia standardowe również są niewielkie. Trzecie w kolejności najszybszego wykonywania jest wywoływanie procedury składowanej za pomocą LINQ TO SQL. Następnie bardzo zbliżone do siebie czasami wykonywania dla większości stanów bazy danych LINQ TO SQL, Data Adapter i wywoływanie przez niego procedury składowanej. Dla większości stanów bazy danych najwolniej radziło sobie Entity Framework, ale dla wierszy w tabeli DBKlient jego miejsce zajął Data Adapter, którego średnia czasów wykonywania gwałtownie wzrosła, wzrosło również odchylenie standardowe co wskazuje na duży rozrzut czasów wykonywania przez niego zapytania. Dla bazy DB2 czasy wykonywania zapytania pierwszego są niższe, zmniejszyły się także różnice pomiędzy szybkością działania poszczególnych metod dla i wierszy różnica między szybkością działania najszybszej metody DataReader i wywoływanej przez nią procedury składowanej a pozostałymi metodami bardzo się zmniejszyła. Spadek wydajności był stały na co wskazuje brak wzrostu odchylenia standardowego. Niezmieniona w stosunku do pomiarów dla DB pozostała kolejność metod od najszybszej do najwolniejszej: metody DataAdapter + DataSet, wywoływana przez nie procedura składowana oraz LINQ TO SL uzyskały zbliżone czasy, trochę lepiej radziła sobie procedura składowana wywoływana przez LINQ TO SQL. Najgorzej wypadło Entity Framework. Różnice pomiędzy działaniem najszybszej i najwolniejszej metody wynoszą od do 25 sekund.

5 Czas w sekundach (średnia geometryczna) 00 0 T T_SPR OC 0, Ilość wierszy w tabeli Klient Rysunek 2: Wykres czasów wykonywania pierwszego zapytania SELECT dla bazy DB , T T_SPROC 0, Ilość wierszy w tabeli T Rysunek 3: Wykres średnich geometrycznych czasów zapytania SELECT typu pierwszego dla bazy DB2 Dla bazy DB3 czasy wykonywania zapytania pierwszego są najwyższe. Podobnie jak w dwóch poprzednich schematach najlepiej wypadła metoda DataReader i wywoływana przez nią procedura składowana. Następną najbardziej wydajną metodą jest procedura składowana wywoływana przez LINQ TO SQL ale dla większej ilości wierszy w bazie jej miejsce zajmuje Entity Framework, który dla mniejszej ilości wierszy wypada najgorzej. LINQ TO SQL, DataAdpater z DataSet oraz procedura składowana przez niego wywoływana wypadają najgorzej dla większej ilości wierszy. Różnice między najlepszym a najgorszym wynikiem wynoszą od,9 sekundy do 203 sekund. Wraz

6 ze wzrostem wierszy w bazie odnotowano zdecydowany wzrost odchylenia standardowego. Ta nierównomierność w najmniejszym stopniu dotyczyła metody Data Reader oraz wywoływanej przez nią procedury składowanej , T T_SPROC Ilość wierszy w tabeli T Rysunek 4: Wykres średnich geometrycznych czasów wykonywania pierwszego zapytania SELECT dla bazy DB3 Zapytanie drugie Drugie zapytanie łączy dwie tabele i zlicza ilość wierszy dla których istnieje powiązanie z daną wartością. Wartości są zliczane dla wierszy spełniających zdefiniowany warunek. Dla tabel z pierwszego schematu zapytanie łączy tabelę DBProdukty z tabelą DBZamowieniaPozycje i zwraca nazwy produktów których ceny jednostkowe są większe od 00 oraz ilość pozycji zamówień na których znajduje się dany produkt. W SQL: SELECT DBProdukty.nazwa, count(id_pozycja) FROM DBZamowieniaPozycje JOIN DBProdukty ON DBZamowieniaPozycje.id_produkt = DBProdukty.id_produkt WHERE DBProdukty.cena_jednostkowa > 00 GROUP BY DBProdukty.id_produkt, DBProdukty.nazwa; oraz w LINQ: var produkty = (from p in dc.dbprodukties where p.cena_jednostkowa > 00 group p by p.id_produkt into g select new { nazwa = g.select(y => y.nazwa), ilosc = g.select(x => x.dbzamowieniapozycjes.select(z => z.id_pozycja).count()) }).ToList();

7 Dla drugiego i trzeciego schematu tabelom DBProdukty i DBZamowieniaPozycje odpowiadają kolejno tabele DB2T i DB2T2 oraz DB3T i DB3T2. Wykonanie zapytania drugiego zajmowało więcej czasu najmniej przy wywoływaniu procedury składowanej za pomocą Data Readera na równi z użyciem Data Readera z komendą zdefiniowaną w obiekcie SqlCommand jak i wywoływaniem procedury składowanej przez LINQ TO SQL. Nieco gorzej radził sobie Data Adapter przy użyciu komendy jak i procedury, oraz Entity Framework. Tak jak przy wykonywaniu pierwszego zapytania czas wykonywania polecenia przez Data Adapter, oraz jego odchylnie standardowe, mocno wzrosły dla wierszy w tabeli. Najgorzej wypadła metoda LINQ TO SQL, której czas wykonywania zapytania ze złączeniami jest wręcz nieporównywalny z czasami innych metod. Z tego powodu też nie została ona umieszczona na wykresie. Średnia wykonywania zapytania przez LINQ TO SQL dla wierszy wynosi 437,30 sekund a dla wierszy 659,32. Dla takiej ilości wierszy tylko Entity Framework wykonał zapytanie w czasie większym niż sekunda: te czasy to odpowiednio,09 i 2,02 sekundy. Różnice pomiędzy czasami tych dwóch metod wynoszą w przybliżeniu 7 i 27 minut dla odpowiednio i wierszy. 00,00 0,00,00 T T_SPR OC 0, IIlość wierszy w tabeli DBKlient Rysunek 5: Wykres czasów wykonywania drugiego zapytania SELECT dla bazy DB Dla bazy DB2 kolejność najbardziej wydajnych metod jest taka sama jak dla bazy DB, a wykres prezentuje się bardzo podobnie. Czasy wykonywania są jednak nieco niższe niż w przypadku bazy DB. Tak samo jak na poprzednim wykresie pominięte zostały czasy wykonywania zapytania przez LINQ TO SQL, którego czasy dla i wierszy wynoszą 307 i 54 sekund dla czasów pozostałych metod mieszczących się odpowiednio w granicach 0,2 0,8 oraz,4,6.

8 Czas wykonywania (średnia geometryczna) , T T_SPROC Ilość wierszy w tabeli T Rysunek 6: Wykres średnich geometrycznych czasów wykonywania zapytania SELECT typu drugiego dla bazy DB2 Dla bazy DB3 wraz ze wzrostem ilości wierszy w bazie czas wykonywania zapytania przez poszczególne metody wzrasta gwałtowniej, odnotowano również wzrost odchylenia standardowego a różnica między metodami w stosunku do czasów wykonywania zmniejsza się. Najgorzej wypada Entity Framework. Najlepiej Data Reader oraz procedura składowana wywoływana przez niego i przez LINQ TO SQL , T T _SPROC Ilość wierszy w tabeli T Rysunek 7: Wykres średnich geometrycznych czasów wykonywania zapytania SELECT typu drugiego dla bazy DB3

9 Zapytanie trzecie Trzecie zapytanie łączy trzy tabele. Zwraca sumę wartości operacji mnożenia z powiązanych wierszy. Dla pierwszego schematu zapytanie zwraca imię klienta i sumę wartości jego zamówień obliczanych jako iloczyn ceny i ilości zakupionych produktów zapisanych w pozycjach zamówień. Zapytanie trzecie w SQL: SELECT DBKlienci.imie, sum(dbzamowieniapozycje.cena * ilosc) FROM DBKlienci JOIN DBZamowienia ON DBKlienci.id_klient=DBZamowienia.id_klient JOIN DBZamowieniaPozycje ON DBZamowienia.id_zamowienie = DBZamowieniaPozycje.id_zamowienie GROUP BY DBKlienci.id_klient, DBKlienci.imie; Odpowiadające zapytanie w LINQ: var klienci = (from k in dc.dbkliencis join z in dc.dbzamowienias on k.id_klient equals z.id_klient join zp in dc.dbzamowieniapozycjes on z.id_zamowienie equals zp.id_zamowienie group zp by k.id_klient into g select new { klient = g.select(x => x.dbzamowienia.dbklienci.imie), suma = g.sum(y => y.cena * y.ilosc) } ).ToList(); Dla drugiego i trzeciego schematu tabelom DBKlienci, DBZamowienia, DBZamowieniaPozycje odpowiadają kolejno tabele DB2T, DB2T2 i DB2T3 oraz DB3T, DB3T2 i DB3T3. Czasy wykonywania zapytania trzeciego są nieco wyższe, najszybciej wykonywały je procedura składowana wywoływana przez Data Reader, procedura wywoływana przez LINQ TO SQL i komenda Data Reader. Niewiele dłużej zapytanie wykonywał Data Adapter przy użyciu komendy i procedury składowanej. Dla wierszy zwiększyły się różnice w czasach wykonywania zapytania przez Data Adapter i średnia czasu wykonywania przez niego zapytania. Zwiększyła się również różnica w czasie wykonywania zapytania przy użyciu Entity Framework w stosunku do szybszych metod, wciąż jednak nie tak drastyczna jak czasy wykonywania zapytania przez LINQ TO SQL, dla którego dodanie kolejnego złączenia pogłębiło przepaść dzielącą je od pozostałych metod. Różnice pomiędzy wykonywaniem zapytania przez Entity Framework i LINQ TO SQL dla i wierszy wynoszą 20 i 80 minut.

10 Czas w sekundach (średnia geometryczna) 000,00 00,00 0,00,00 T T_SPR OC 0, Ilość wierszy w tabeli DBKlient Rysunek 8: Wykres czasów wykonywania trzeciego zapytania SELECT dla bazy DB Wyniki pomiarów dla schematu DB2 są analogiczne w stosunku do wyników dla DB. Wykres prezentuje się bardzo podobnie jednak średnie czasy wykonywania zapytania są mniejsze. Podobnie jak w przypadku DB różnica między LINQ TO SQL i pozostałymi metodami jest diametralna T T_SPROC 0, Ilość wierszy w tabeli DB2T R ysunek 9: Wykres średnich geometrycznych czasów wykonywania zapytania SELECT typu trzeciego dla bazy DB2 Wyniki wykonania zapytania trzeciego dla DB3 są bardzo podobne do wyników zapytania drugiego dla tej samej bazy. Podobnie jak w poprzednim przypadku wraz ze wzrostem ilości wierszy w bazie odnotowano bardziej gwałtowny przyrost czasów wykonywania zapytania dla

11 wszystkich metod oraz zmniejszenie różnicy pomiędzy poszczególnymi czasami w stosunku do czasu wykonywania. Wraz ze wzrostem ilości wierszy rośnie również odchylenie standardowe. Dla większości przypadków najlepiej wypada metoda Data Reader oraz procedura składowana wywoływana przez niego i LINQ TO SQL , T T_SPROC Ilość wierszy w tabeli DB3T Rysunek 0: Wykres średnich geometrycznych czasów wykonywania zapytania SELECT typu trzeciego dla bazy DB3 Zapytania INSERT Podczas wykonywania zapytania INSERT do tabeli zapisywane są nowe wiersze z losowo utworzonymi wartościami. Zapytanie wykonywane jest dla różnej ilości jednorazowo zapisywanych wierszy. Dla schematu pierwszego dane dodawane są do tabeli DBKlienci, zapytanie w SQL wygląda następująco: INSERT INTO [DBKlienci] ([mail], [imie], [nazwisko], [miejscowosc], [ulica], W schemacie drugim i trzecim dane są dodawane odpowiednio do tabeli DB2T oraz DB3T. Po wykonaniu zapytania wiersze są usuwane aby następne zapytania były wykonywane na bazie w identycznym stanie. Zapytania INSERT wszystkie metody wykonywały w dość zbliżonym czasie, wzrastającym wraz z ilością dodawanych do bazy wierszy. Czasy wykonywania tworzą dwie grupy metod których średnie czasy wykonania niewiele się różnią. W grupie szybszej znalazły się metody Command i wywołanie przez nią procedury składowanej oraz Entity Framework. W grupie wolniejszej znalazło się LINQ TO SQL i wywoływana przez nią procedura składowana. Różnice w czasach pomiędzy tymi dwoma grupami wynoszą od do 20 sekund.

12 Czas w sekundach (średnia geometryczna) 00 0 COMMAND COMMAND_SPROC 0, Ilość dodawanych wierszy Rysunek : Wykres czasów wykonywania zapytania INSERT dla wierszy w tabeli DBKlient Zwiększenie ilości wierszy w bazie danych nie wpłynęło znacząco na czas wykonywania zapytań INSERT COMMAND COMMAND_SPROC 0, Ilość dodawanych wierszy Rysunek 2: Wykres czasów wykonywania zapytania INSERT dla wierszy w tabeli DBKlient Wykres czasów dodawania wierszy do tabeli w bazie DB2 jest bardzo podobny do wykresu dla bazy DB. Czasy wykonywania zapytania przez poszczególne metody plasują się takiej samej kolejności. Średnie czasów są jednak nieco mniejsze.

13 Czas w sekundach (średnia geometryczna) 00 0 COMMAND COMMAND_SPROC 0, Ilość dodawanych wierszy Rysunek 3: Wykres średnich geometrycznych czasów wykonywania zapytania INSERT dla wierszy w tabeli DB2T Podobnie do czasów wykonywania zapytania INSERT dla bazy DB2 prezentują się wyniki dla bazy DB3. Zwiększyła się różnica między czasami wykonania zapytania przez Command oraz wywołaną przez niego procedurę i Entity Framework. Czasy wykonania zwiększyły się dla wszystkich metod. Spadek wydajności procedury wywołanej przez LINQ TO SQL jest związany ze wzrostem odchylenia standardowego COMMAND COMMAND_SPROC 0, Ilość dodanych wierszy Rysunek 4: Wykres średnich geometrycznych czasów wykonywania zapytania INSERT dla wierszy w tabeli DB3T

14 Zapytania UPDATE Podczas wykonywania zapytania UPDATE z tabeli losowo wybrany zostaje wiersz którego wartości zostaną zaktualizowane przez nowe, otrzymane losowo. Zapytania wykonywane są dla różnej ilości jednorazowo aktualizowanych wierszy. W pierwszym schemacie aktualizowane są dane w tabeli DBProdukty, w języku SQL zapytanie przedstawia się następująco: UPDATE [DBProdukty] SET [cena_jednostkowa] WHERE id_produkt W schemacie drugim i trzecim aktualizowane są odpowiednio tabele DB2T i DB3T. Wraz ze wzrostem ilości wierszy w bazie, wzrost czasów wykonywania zapytania UPDATE właściwy dla wzrostu ilości aktualizowanych wierszy nie jest stały dla metod Command, wywoływania przez Command procedury składowanej oraz wywoływania procedury składowanej przez LINQ TO SQL. Dla każdej ilości aktualizowanych wierszy metody te zajmują różne pozycje na liście najlepszych czasów. Jedynie dwie skrajne pozycje są zajmowane przez te same metody w większości przypadków. Najlepsze okazało się Entity Framework, wzrost czasu wykonywania przez nie zapytania wraz ze wzrostem ilości aktualizowanych danych jest stabilny. Tak samo jak w przypadku najgorzej wypadającej metody LINQ TO SQL. Różnica między najgorszą i najlepszą metodą wynosi od 2 do 68 sekund COMMAND COMMAND_SPROC 0, Ilość aktualizowanych wierszy Rysunek 5: Wykres czasów wykonywania zapytania UPDATE dla wierszy w tabeli DBProdukt

15 Czas w sekundach (średnia geometryczna) 00 0 COMMAND COMMAND_SPROC 0, Ilość aktualizowanych wierszy Rysunek 6: Wykres czasów wykonywania zapytania UPDATE dla wierszy w tabeli DBProdukt Czasy wykonywania zapytania UPDATE dla bazy DB2 są większe niż dla bazy DB, ale kolejność wyników dla poszczególnych metod jest podobna. Najlepiej wypadają metody Command, wywoływana przez nią procedura oraz Entity Framework. Najgorzej LINQ TO SQL. Różnice pomiędzy metodami wynoszą od 3,5 do 44 sekund COMMAND COMMAND_SPROC 0, Ilość aktualizowanych wierszy Rysunek 7: Wykres średnich geometrycznych czasów wykonywania zapytania UPDATE dla wierszy w tabeli DB2T

16 Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich schematów zapytanie UPDATE dla bazy DB3 najszybciej wykonują metody Command, wywoływana przez nią procedura składowana oraz Entity Framework. Najwolniej LINQ TO SQL. Średnie czasy dla wszystkich metod są najwyższe COMMAND COMMAND_SPROC 0, Ilość aktualizowanych wierszy Rysunek 8: Wykres średnich geometrycznych czasów wykonywania zapytania UPDATE dla wierszy w tabeli DB3T Podsumowanie W większości przeprowadzonych testów metody ORM osiągały gorszą wydajność niż metody bezpośrednie. Najgorzej wypadło LINQ TO SQL, które w wielu sytuacjach znacznie odstawało od reszty metod. Jego wydajność znacząco pogarszały bardziej skomplikowane zapytania oraz większa ilość danych. Wywoływanie przez LINQ TO SQL procedur składowanych może stanowić rozwiązanie problemu bardzo kiepskiej wydajności dla rozbudowanych zapytań. LINQ TO SQL to proste narzędzie które dobrze sprawdzi się dla niewielkich aplikacji korzystających z małych ilości danych. Przy użyciu LINQ TO SQL warto używać procedur składowanych. Entity Framework dla zapytań SELECT i INSERT nie wypadało najlepiej, ale jego wydajność nie odbiegała znacząco od innych metod. Natomiast dla zapytań UPDATE Entity Framework znajdował się w czołówce najlepszych metod. Wraz ze wzrostem skomplikowania zapytania oraz ilości danych jego wydajność nie spadała drastycznie. To narzędzie o sporych możliwościach, które może konkurować z metodami bezpośrednimi. Data Adapter i Data Set ze względu na możliwość korzystania z danych bez konieczności utrzymywania połączenia z bazą najlepiej sprawdzi się w aplikacji korzystającej z rzadko zmieniających się danych. Wydajność tej metody jest gorsza od Data Reader'a, ale w większości przypadków lepsza od metod ORM. W większości testów najbardziej wydajną metodą okazał się Data Reader i Command oraz wywoływanie przez nie procedury składowanej. Nie dostarczają one takich udogodnień jak metody ORM, ale zapewniają najlepszą wydajność.

17 References. Paul Nielsen, Uttam Parui and Mike White, Microsoft SQL Server 2008 Bible, Wiley, Ray Rankins, Paul T. Bertucci, Chris Gallelli and Alex T. Silverstein, Microsoft SQL Server 2008 R2 Unleashed, Sams Publishing, 200

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU ŚREDNICH I DUŻYCH SERWISÓW/APLIKACJI WWW

TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU ŚREDNICH I DUŻYCH SERWISÓW/APLIKACJI WWW STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2B (106) Andrzej BARCZAK, Dariusz ZACHARCZUK Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Instytut Informatyki TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU

Bardziej szczegółowo

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Ziółkowski Nr albumu: 209442 Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco:

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco: 301 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL SELECT * FROM emp WHERE comm IS NOT NULL Tworzenie wyrażeń Insert W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości

Bardziej szczegółowo