Sport i nauki o sporcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sport i nauki o sporcie"

Transkrypt

1 16 u progu nowego wieku Sport i nauki o sporcie Sport i technika id¹ ze sob¹ w parze, aczkolwiek wspó³praca ta nie jest bezinteresowna. Tomasz Sahaj Wp³yw techniki na rozwój sportu Zdaniem Autora, rozwój sportu wzrost wyników i poziomu rywalizacji jest bezpoœrednio zwi¹zany z postêpem techniki i zale ny od tempa jej wdra ania do sportu. Stwierdzenie to popiera przyk³adami z ró nych dyscyplin sportu, w których znalaz³y zastosowanie wynalazki techniczne, m.in. p³ywania, lekkoatletyki, sportów zimowych, wyœcigów samochodowych. Odrêbnym omawianym zagadnieniem jest techniczne wspomaganie pracy sêdziów. S OWA KLUCZOWE: sport wyczynowy technika sêdziowanie. Wp³yw, jaki na rozwój sportu wywar³a (i ci¹gle wywiera) technika, widoczny jest dziœ niemal w ka dej dyscyplinie sportowej. Tam, gdzie mo liwoœci ludzkie wydawa³y siê byæ wykorzystane do koñca, z pomoc¹ pod¹ y- ³a technika. Nowoczesne rozwi¹zania techniczne umo liwiaj¹ dalsz¹ poprawê wyników, tak e rekordowych. Za spraw¹ techniki powstaj¹ równie nowe konkurencje sport zyskuje nowy wymiar, otwieraj¹ siê nowe kierunki rozwoju. W dyscyplinach, które bazuj¹ na sprzêcie, dla zdobycia przewagi nad rywalami wykorzystuje siê ka d¹ nowinkê techniczn¹. Niejednokrotnie zwyciê aj¹ nie ci sportowcy, którzy s¹ lepiej wytrenowani, ale ci, Sport Wyczynowy 2005, nr 5-6/

2 Wp³yw techniki na rozwój sportu którzy dysponuj¹ lepszym i nowoczeœniejszym sprzêtem. Dziêki nowoczesnym aparatom technicznym mog¹ uprawiaæ sport wyczynowo równie osoby niepe³nosprawne. Graj¹ w koszykówkê, rywalizuj¹ w szermierce, bior¹ udzia³ w zawodach tanecznych, morderczych maratonach, wyœcigach rowerowych i in. Wydaje siê, e sport i technika id¹ ze sob¹ w parze, aczkolwiek wspó³praca ta nie jest bezinteresowna. Najdobitniej wyrazi³ to Zenon Wa ny: Sport staje siê poligonem doœwiadczalnym prototypowej produkcji urz¹dzeñ, sprzêtu i aparatury, które na drodze sprzê enia zwrotnego przyczyniaj¹ siê do przyœpieszenia rozwoju ró - nych dziedzin wiedzy. 1 W sporcie testuje siê nowoczesne rozwi¹zania konstrukcyjne, np. kijki narciarskie, kombinezony i narty, które potem wchodz¹ do masowej produkcji. W badaniach czêsto rzeczywistych ludzi zastêpuj¹ niezmordowane roboty. 2 Rozwój sportu jest bezpoœrednio zwi¹zany z rozwojem techniki. Przyjrzyjmy siê przyk³adom z ró nych dyscyplin. P³ywanie Kilka lat temu podczas zawodów pojawi³y siê kostiumy k¹pielowe imituj¹ce skórê rekina. Opór tkaniny, z których je wykonano, by³ du o mniejszy 1 Wa ny Z.: Narodziny i rozwój teorii i treningu sportowego. Sport Wyczynowy 2000, nr 1-2, s Woo S. L-Y. i in.: Wykorzystywanie robotów do badania w³asnoœci mechanicznych stawów z³o onych. Sport Wyczynowy 2000, nr nawet od oporu g³adko ogolonej skóry ludzkiej, dziêki czemu wzrosn¹æ mog³a prêdkoœæ zawodnika (dlatego p³ywacy ubieraj¹ siê w kombinezony powlekaj¹ce ca³e cia³o lub znaczn¹ jego czêœæ). Zmniejszeniu oporu wody s³u y równie nasycenie jej ozonem, a tak e specjalna budowa basenu, poch³aniaj¹ca niepo ¹dane drgania. W USA opracowano specjalny system pomocy dla skoczków do wody za pomoc¹ czujników pod³¹czonych do komputera mierzone s¹ parametry ka dego skoku, a informacje o nich przekazywane s¹ zawodnikowi wyposa onemu w minis³uchawkê. Z tego urz¹dzenia korzystali amerykañscy skoczkowie podczas Igrzysk w Sydney. W p³ywaniu synchronicznym rejestruje siê za pomoc¹ kamery cyfrowej ruchy cia³a zawodniczek w trakcie wykonywania przez nie podwodnych ewolucji, a nastêpnie analizuje uzyskane zdjêcia w komputerze. Porównuj¹c je z modelem idealnym (wzorcem) otrzymuje siê dok³adn¹ informacjê o b³êdach i na tej podstawie mo na podj¹æ odpowiednie dzia³ania korekcyjne. Lekkoatletyka Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Meksyku (1968) (...) nauka musia³a powiedzieæ, jak przygotowaæ organizm zawodnika do startu na wysokoœci oko- ³o 2400 m n.p.m.. 3 I uczyni³a to, z niez³ym skutkiem. Okaza³o siê, e trening wysokogórski znacznie zwiêksza wytrzyma³oœæ zawodników, a stan ten 3 Wa ny Z.: Narodziny i rozwój teorii treningu sportowego, s. 7.

3 18 Tomasz Sahaj utrzymuje siê przez pewien okres i pozwala uzyskiwaæ lepsze wyniki w zawodach rozgrywanych w warunkach nizinnych. Niedawno dowiedziono, i wcale nie trzeba jechaæ w góry, aby przejœæ taki trening. W Skandynawii skonstruowano i wybudowano na terenach oœrodków sportowych górskie domki, w których symuluje siê warunki wysokogórskie. 4 Na rozwój królowej sportu wp³ynê³y te zmienione przez innowacje techniczne warunki rozgrywania zawodów oraz modyfikacje sprzêtu, których przyk³adem mog¹ byæ tartanowe nawierzchnie, bêd¹ce w latach 60-tych ostatnim krzykiem mody, oraz wynalezienie i zastosowanie w³ókna szklanego do wyrobu tyczek. U ywane jeszcze po II wojnie œwiatowej bambusowe tyczki mia³y ograniczone mo liwoœci. Dziêki w³óknu szklanemu na rekordy w skoku o tyczce nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Inne nowinki dotyczy³y sprzêtu u ywanego przez zawodników niektórych pañstw. W latach 50-tych XX wieku skoczkowie wzwy ze Zwi¹zku Radzieckiego zaczêli wystêpowaæ w obuwiu o specyficznej konstrukcji: o obni- onych obcasach, a podwy szonym przodzie, co jednemu z nich przynios³o nawet rekord œwiata. Stosowanie takich butów zosta³o zakazane, jednoczeœnie znormalizowano regulaminow¹ gruboœæ podeszwy na poziomie 13 milimetrów. Na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku reprezentanci USA wyst¹pili w 4 Ibidem. butach zaopatrzonych w 60 tytanowych igie³ek, zastêpuj¹cych normalne kolce. Przy takiej samej przyczepnoœci do pod³o a jak buty tradycyjne wbija³y siê one znacznie p³ycej w bie niê, dziêki czemu tarcie by³o mniejsze, a szybkoœæ zawodnika wiêksza. Stosowanie tego wynalazku zosta³o jednak zabronione. Dziœ produkuje siê buty do uprawiania lekkoatletyki o ró norodnym przeznaczeniu, do wystêpów na nawierzchni trawiastej, syntetycznej (zawody na otwartym stadionie, zawody halowe). Œwiatowej s³awy lekkoatleci u ywaj¹ obuwia dostosowanego do budowy ich cia³a. WyraŸnej ewolucji uleg³y równie stroje sportowe. Na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach pojawi³y siê klimatyzowane koszulki sportowe z inteligentnych tworzyw, których zadaniem jest utrzymywanie po ¹danej temperatury cia³a na sta³ym poziomie, niezale nie od temperatury otoczenia. Sporty zimowe Wiele prze³omowych zmian zasz³o w sportach, umownie nazywanych dot¹d zimowymi coraz czêœciej mo na je bowiem uprawiaæ przez ca³y rok. Umo liwi³y to takie wynalazki, jak igielit oraz sztuczny lód i sztuczny œnieg. Ponadto latem mo na natkn¹æ siê na narciarzy poruszaj¹cych siê po asfalcie na nartorolkach z odpowiednimi kijkami. W Poznaniu funkcjonuje ca³oroczny stok narciarski obok toru regatowego na sztucznym jeziorze. y wiarze korzystaj¹ dziœ z tzw. szybkiego lodu supernowoczesnej

4 Wp³yw techniki na rozwój sportu 19 (i superkosztownej) nawierzchni, powsta³ej w wyniku napylania toru filtrowan¹ i zdejonizowan¹ wod¹, wylewan¹ kilkudziesiêciokrotnie! Ka da z warstw musia³a dok³adnie zamarzn¹æ i wtedy wylewano nastêpn¹. W sumie trzeba by³o wylaæ 24 warstwy, aby uzyskaæ pokrywê lodu o gruboœci dwóch centymetrów. Supercienkie warstwy sprawiaj¹, e powierzchnia lodu jest niemal idealnie g³adka. W³aœnie dziêki temu ³y wiarze mog¹ szybciej siê œcigaæ. Cienkie warstwy zamarzaj¹ tak szybko, e nie wi¹- ¹ praktycznie powietrza wewn¹trz lodu. 5 Warto dodaæ, e powierzchniê lodu modyfikuje siê w zale noœci od dystansu, na którym odbywaj¹ siê zawody. I tak (...) przy sprintach na 500 metrów lód bêdzie nieco bardziej miêkki, bo sprinter bior¹cy ostry zakrêt pod k¹tem 50 stopni i przy szybkoœci ponad 60 km/h musi czuæ, e ostrze ³y wy w coœ siê wbija. Za to lód bêdzie bardziej zmro ony na d³ugich dystansach piêæ kilometrów mê czyzn i trzy kilometry kobiet bo ³y wiarze d³ugodystansowi musz¹ sun¹æ po lodzie, wykorzystuj¹c jak najlepiej ka dy ruch. 6 Istotnym i nieustannym zmianom ulegaj¹ zarówno stroje, jak i buty oraz ³y wy panczenistów. Od lat siedemdziesi¹tych XX wieku ich g³owê zakrywa kaptur, zmniejszaj¹cy opór powietrza. Dziœ wystêpuj¹ w obcis³ych kostiumach upodabniaj¹cych ich do supermana, obszywanych w taki sposób, 5 Begley S.: Do granic mo liwoœci. Newsweek, 12 luty 2002, s Ibidem. 7 Ibidem. e przypominaj¹ lotki ptaka, a dziêki po³¹czeniu materia³u na torsie zawodnika z kapturem tworzy to coœ na kszta³t aerodynamicznego skrzyd³a. W po³owie lat 90-tych pojawi³y siê tzw. klapy ³y wy, które odrywaj¹ siê od piêty buta przy podnoszeniu nogi podczas jazdy na wira u. W narciarstwie zjazdowym pojawi³y siê udoskonalone buty do jazdy o ró - nych poziomach zaawansowania zgodnie z posiadanymi umiejêtnoœciami czy reprezentowanym stylem. Miêkkie do jazdy rekreacyjnej, amatorskiej, twarde do jazdy bardziej zaawansowanej, wyczynowej, profesjonalnej. Inne buty, wi¹zania i narty przeznaczone s¹ do akrobatyki narciarskiej. W narciarstwie alpejskim, gdzie licz¹ siê nie tylko setne, ale i tysiêczne czêœci sekundy, zastosowano wrêcz ultranowoczesne rozwi¹zanie smarowania nart. Amerykañska dru yna narciarska przed smarowaniem pokrywa³a œlizgi p³ynnym grafitem. Jego warstwa mia³a zapobiegaæ wy³adowaniom elektrostatycznym miêdzy œniegiem a powierzchni¹ smaru. 7 W gazetach pojawiaj¹ siê zapowiedzi mówi¹ce, e: Amerykañscy snowbordziœci bêd¹ œlizgaæ siê na deskach pokrytych od spodu indem. Ten srebrzysty metal potrafi przyœpieszyæ deskê o mniej wiêcej 2 procent. (...). Ind zestala siê w temperaturze -5 stopni Celsjusza, nieco powy ej punktu, w którym œnieg staje siê (...) «lepki». Ind poch³ania wiêc ciep³o wytwarzane przy tarciu deski o œnieg i nie pozwala jej siê rozgrzaæ. Ciep³a deska topi³aby bowiem

5 20 Tomasz Sahaj œnieg, a taki podtopiony œnieg dla snowbordzisty jest jak rzep. 8 W skokach narciarskich, pocz¹tkowo ku zmartwieniu Apoloniusza Tajnera, trenera Adama Ma³ysza, hitem sta³y siê specjalne kombinezony, z wszytymi w rêkawy i nogawki ukrytymi, dodatkowymi paskami. Zawodnik móg³ tu przed skokiem (po oficjalnych pomiarach sêdziowskich!) zaci¹gn¹æ je. Dziêki temu podczas lotu zyskiwa³ dodatkow¹ powierzchniê noœn¹, a co za tym idzie szybowa³ stabilniej, d³u ej i dalej. Zawodnicy (tak e polskiej reprezentacji) bardzo szybko zastosowali to prototypowe rozwi¹zanie. Wyœcigi samochodowe 8 Ibidem, s Wojciechowicz K.: W pogoni za wskazówk¹. Gazeta Wyborcza, dodatek Auto-moto, 15 kwietnia 1999, s. 2. Dla pasjonatów szybkich pojazdów nie ma granic, których by nie byli sk³onni przekroczyæ. Odzwierciedlaj¹ to wyniki nieustannie przekraczanych rekordów prêdkoœci. Zaczê³o siê od ogniw elektrycznych (próg 100 km/h). PóŸniej by³a para (granica 200 km/h), nastêpnie okres dominacji silników spalinowych (928 km/h osi¹gn¹³ w 1965 roku Artur Arfons). Po nim czas nadszed³ na napêd odrzutowy. W 1970 roku napêdzany silnikami rakietowymi Spirit of America osi¹gn¹³ 1001 km/h. 9 Na tym bynajmniej nie zatrzymano siê. Kolejny pojazd (trudno go ju nazwaæ samochodem, bo wyposa ony by³ w dwa silniki wziête z samolotu myœliwskiego typu Phantom) mia³ (...) 7 ton wagi, 106 tysiêcy koni mechanicznych, w 4 sekundy osi¹ga³ 160 km/h, zu ycie 5400 litrów paliwa/100 km. Na Pustyni Czarnej Ska³y w Nevadzie Andy Greek osi¹ga prêdkoœæ 1222 km/h, przekraczaj¹c jako pierwszy barierê dÿwiêku. 10 Ten osza³amiaj¹cy wynik nale y ju jednak do historii, poniewa zosta³ znacz¹co przekroczony. Nowe dyscypliny sportu, nowe konkurencje Obecna widownia chce ogl¹daæ najlepszych zawodników, zaciek³¹ walkê, rekordowe wyniki (...) Rodzi siê potrzeba nowych konkurencji, nowych sportów, najchêtniej nios¹cych z sob¹ choæby odrobinê ryzyka. 11 Najpe³niejszym wyrazem tej tendencji s¹ tzw. sporty ekstremalne, ryzykowne i bardzo efektowne, uprawiane z pasj¹ przez m³odych ludzi, pragn¹cych doznawaæ silnych wra eñ. Ten temat rozwinê w oddzielnej publikacji. Dziêki zastosowaniu nowoczesnych materia³ów i technologii powsta³y takie dyscypliny sportowe, jak: snowboard i windsurfing, a eglarstwo zyska³o nowe, dynamiczne oblicze. Technika wywar³a du y wp³yw na rozwój lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa czy baloniarstwa i szybownictwa oraz innych sportów lotniczych. Szybk¹ ewolucjê przechodzi sprzêt w sportach motorowodnych. W rowerach u ywanych w dzisiejszym kolarstwie górskim stosuje siê materia³y wykorzystywane wczeœniej przy produkcji statków kosmicznych. 10 Ibidem. 11 Zab³ocki W.: Sport na progu XXI wieku. Kultura Fizyczna 2000, nr 9-10, s. 19.

6 Wp³yw techniki na rozwój sportu Wiele dyscyplin sportowych pojawia siê w nowych odmianach. W dodatku, jak np. pi³ka pla owa, uniezale niaj¹ siê od pory roku i warunków atmosferycznych. Aby pi³kê pla ow¹ uprawiaæ zim¹, usypuje siê sztuczn¹ pla ê w hali sportowej. Podobnie zawody we wspinaczce ska³kowej odbywaæ siê mog¹ w hali na sztucznych œcianach o ró - nym stopniu trudnoœci. Nieco inaczej by³o z curlingiem, który wchodz¹c na hale sportowe musia³ siê ucywilizowaæ. Pocz¹tkowo rzucano kamieniami po lodzie, dziœ kamienie zast¹piono 20 kg dyskami. Zawody halowe od doœæ dawna odbywaj¹ siê w lekkoatletyce, tenisie, pi³ce no nej, a ostatnio nawet trialu rowerowym. Buduje siê tak e sztuczne tory kajakowe z odcinkami o ró nym stopniu trudnoœci. Wp³yw techniki na obiektywnoœæ sêdziowania Wspó³czesna technika przychodzi z pomoc¹ tak e sêdziom sportowym. Standardem podczas wa nych zawodów s¹ potê ne telebimy, pozwalaj¹ce widowni œledziæ niemal ka dy ruch zawodników. Bywa³o ju tak, e sêdzia pomyli³ siê w swej ocenie, co widzowie ogl¹dali po wielokroæ (dziœ tego ju siê nie robi, aby nie wywo³ywaæ niepokoju wœród zawodników i kibiców), lecz jego decyzja pozostawa³a niezmienna i niezawis³a. Czy tak byæ musi i czy zawsze tak bêdzie? Znacznym udogodnieniem dla sêdziów sta³y siê bloki startowe w lekkoatletyce. Sprzê one z czujnikami, reaguj¹cymi na zmianê si³y nacisku, po- 21 ³¹czone z komputerem, informuj¹ startera o falstarcie konkretnego zawodnika. Rzecz¹ nie do przecenienia s¹ fotokomórki, wykorzystywane w wielu dyscyplinach. W zawodach p³ywackich korzysta siê z elektronicznych czujników umieszczonych w s³upkach startowych i œcianach basenu. Nawet w tenisie ziemnym pojawi³a siê inicjatywa, maj¹ca wykluczyæ sytuacje sporne, spowodowane subiektywnym postrzeganiem autu przez sêdziów. Ich pracê mia- ³yby zast¹piæ sprzê one ze sob¹ radar i fotokomórka. Pomocne dla pracy sêdziów okaza- ³y siê kamery wideo, uwa nie œledz¹ce ka dy ruch zawodników, zw³aszcza wtedy, gdy sêdziowie nie mog¹ ich widzieæ. Podczas zjazdów narciarskich kamery monitoruj¹ przebieg ca³ej trasy. Skutkiem tego ju w 1968 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Grenoble nie wrêczono z³otego medalu austriackiemu narciarzowi, poniewa pomin¹³ jedn¹ bramkê (czego sêdziowie nie zauwa yli). Podczas Euro 2004 w Portugalii skandynawscy kamerzyœci zarejestrowali incydent (nie dostrze ony przez adnego sêdziego) znany w³oski pi³karz prowokacyjnie plun¹³ w twarz przebiegaj¹cemu obok zawodnikowi duñskiemu. Fakt ten nie wp³yn¹³ na przebieg meczu, ale analiza zarejestrowanego filmu zaowocowa³a kar¹ dyscyplinarn¹ i finansow¹ dla winnego. Kamery wideo wykorzystywane s¹ w pracy sêdziów w hokeju na lodzie. Kamera, umieszczona w rogu bramki, rejestruje ruch kr¹ ka. W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci sêdziowie zje d aj¹

7 22 na chwilê do boksu, aby rzuciæ okiem na zapis wideo, który pokazuje po³o enie kr¹ ka w spornej sytuacji. W pi³ce no nej nagranie wideo odtworzone post factum mo e wykazaæ ewidentne b³êdy arbitra g³ównego, czy te któregoœ z liniowych, ale na zmianê decyzji sêdziego, ani na wynik meczu nie wp³ynie. Inna procedura obowi¹zywa³a jeszcze 10 lat temu w futbolu amerykañskim. Sêdziowie przed og³oszeniem werdyktu uwa nie ogl¹dali przebieg ca³ego meczu, zarejestrowanego na kasecie wideo. Zajmowa³o im to jednak du o czasu, podczas którego kibice i zawodnicy niecierpliwie czekali. Praktyki tej zaniechano, choæ dziêki niej nadal dyskwalifikuje siê zawodników za brutalne faule i niesportowe zachowania. Rozwój techniki komputerowej pozwoli³ wskrzesiæ ideê sêdziowania wspomaganego w pi³ce no nej. Najnowsza koncepcja, która mo e zostanie eksperymentalnie wdro ona w niemieckiej lidze, unika mankamentów poprzednich. Ma ona polegaæ na tym, e boisko bêdzie nieustannie monitorowane przez wszêdobylskie kamery, umieszczone przy bramkach, liniach autowych, rogach boiska. Ponadto czujniki radiowe emituj¹ce fale (nieszkodliwe dla zdrowia) umieszczone maj¹ byæ na pi³ce, nagolennikach i butach pi³karzy. Sêdzia mia³by na przegubie niewielki monitor, na którym natychmiast po spornym incydencie móg³by obejrzeæ to wydarzenie z kilku ró nych ujêæ kamery oraz przyjrzeæ siê doniesieniom komputera rejestruj¹cego dane z czujników. W ten sposób w bardzo krótkim, Tomasz Sahaj nieistotnym dla przebiegu meczu, czasie móg³by wydaæ zobiektywizowane decyzje. Podczas Euro 2004 w Portugalii sêdziowie boczni u ywali chor¹giewek z przyciskami, urz¹dzenia emituj¹cego sygna³y, które by³y odbierane przez sêdziego g³ównego. Mia³ on odbiornik umieszczony w opasce na rêce. Nie tylko u³atwi³o, ale i bardzo usprawni³o to pracê arbitrów. Sêdzia g³ówny bowiem odbiera³ natychmiast wa ne informacje z miejsc odleg³ych od g³ównej akcji. PZPN pragnie zastosowaæ technikê wideo do analizy meczów. W opinii FIFA projekt jest w miarê obiecuj¹cy. W zwi¹zku z licznymi nieprawid³owoœciami w pracy sêdziów w boksie zastosowano wspomagany sposób sêdziowania, który sta³ siê powszechnym standardem. Sêdziowie siedz¹cy przy komputerze maj¹ do dyspozycji guziki, które naciskaj¹ po celnym i/lub efektownym uderzeniu. Gdy trzech sêdziów naciska guzik jednoczeœnie, to zawodnik otrzymuje punkt, który skrzêtnie notuje nieomylny komputer. On te przygotowuje i dostarcza niezbêdnych informacji do og³oszenia wyniku, bêd¹cego wypadkow¹ decyzji wszystkich uczestnicz¹cych w meczu sêdziów. W boksie zawodowym, w walkach niektórych federacji (odbywaj¹cych siê czêsto wed³ug skrajnie odmiennych zasad) sêdziowie techniczni maj¹ dziêki kamerom i komputerowi zdecydowanie wiêkszy i bardziej obiektywny ogl¹d sytuacji oraz znacznie wiêcej czasu do namys³u przed wydaniem werdyktu. Wa ne jest jednak to, e mog¹ oni anulowaæ b³êdne decyzje sêdziego ringo-

8 Wp³yw techniki na rozwój sportu wego wydane podczas meczu, co te niejednokrotnie czyni¹. Dlatego czasem z pozoru lepszy zawodnik przegrywa na punkty po drobiazgowej analizie technicznej (licz¹cej choæby iloœæ wyprowadzonych, a tak e celnych ciosów) przeprowadzonej przez sêdziów wespó³ z komputerem. Tak e w szermierce nie wszystkie pchniêcia s¹ postrzegane przez sêdziów. Dlatego w broni i w uniformach zawodników stosuje siê czujniki elektroniczne. Istnieje du e prawdopodobieñstwo, e od wieków tradycyjnie niezmienna i nieprzenikniona dla przeciwników maska ochronna na twarz zostanie zast¹piona przezroczyst¹, zrobion¹ z wytrzyma³ego tworzywa sztucznego. Wówczas walka nabierze nowego wyrazu, gdy bêdzie mo na obserwowaæ reakcje na twarzy i w oczach przeciwnika. A jest to szczególnie istotne w sportach walki. Refleksja koñcowa W zwi¹zku ze wspomaganiem sportu przez technikê pojawia siê w¹tpliwoœæ natury filozoficznej. W wielu dyscyplinach zawodnicy stali siê bardzo 23 sprawnymi operatorami urz¹dzeñ technicznych. Trudno ich nazwaæ sportowcami, bior¹c pod uwagê takie klasyczne kategorie, jak znacznie wy sza od przeciêtnej sprawnoœæ fizyczna, znakomita kondycja psychofizyczna, wytrenowane miêœnie, si³a itp. Kierowca Formu³y 1, je d ¹cy w kó³ko godzinami po betonowej nawierzchni przy akompaniamencie og³uszaj¹cego ryku potê - nych silników, niczym nie ró ni siê dla mnie od kierowcy taksówki (abstrahuj¹c od prêdkoœci). Podobnie jest z motocyklistami œcigaj¹cymi siê na u lu. Bardziej wysportowany wydaje mi siê przeciêtny kurier rowerowy, rozwo ¹cy po mieœcie pizzê. Niektórzy pesymiœci s¹dz¹ nawet, e czekaj¹ nas futurystyczne zawody, podczas których operatorzy urz¹dzeñ sportowych mierzyæ siê bêd¹ ze sob¹ pod okiem, obojêtnej na wszystko, automatycznej aparatury sêdziowskiej. Nie s¹dzê, aby te kasandryczne przepowiednie mia³y siê rych³o sprawdziæ. I dlatego z niecierpliwoœci¹ czekam na to, co do sportu wyczynowego wniesie technika w najbli - szej przysz³oœci.

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców.

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. Prawo sportowe Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. 55 Prawa do transmisji widowisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu Krzysztof PATKOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Masowa prywatyzacja w Polsce jako jeden z elementów budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000. Ministerstwo Ârodowiska

Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000. Ministerstwo Ârodowiska Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000 Stefan Cwojdziƒski Wiesław Kozdrój Sudety Przewodnik geoturystyczny wzdłu trasy drogowej Nysa Złoty Stok Kłodzko Wałbrzych Jelenia Góra Ministerstwo

Bardziej szczegółowo