Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku Toruń 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r."

Transkrypt

1 Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r.

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA AKTUALIZACJI STRUKTURA DOKUMENTU WIZJA MIASTA W 2020 R MISJA SAMORZĄDU ANALIZA SWOT ZREALIZOWANE I KONTYNUOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ŚWIETLE STRATEGII WYZWANIA TORUŃ 2020 R WYZWANIA CYWILIZACYJNE WYZWANIA DEMOGRAFICZNE WYZWANIA GOSPODARCZE WYZWANIA INFRASTRUKTURALNE WYZWANIA KULTURALNE WYZWANIA SPOŁECZNE WYZWANIA EKOLOGICZNE WYZWANIA REWITALIZACYJNE WYZWANIA METROPOLITALNE PRIORYTETOWE KIERUNKI ROZWOJU MIASTA TORUNIA TORUŃ MIASTEM KULTURY TORUŃ MIASTEM TURYSTYKI TORUŃ OŚRODKIEM AKADEMICKIM I MIASTEM INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW TORUŃ OŚRODKIEM METROPOLITALNYM CELE STRATEGICZNE, CELE OPERACYJNE, OCZEKIWANE REZULTATY I PRIORYTETOWE INSTRUMENTY Rozwój licznych i aktywnych organizacji pozarządowych oraz ich działalności Aktywizacja i integracja grup zagroŝonych wykluczeniem społecznym Wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społecznej i zawodowej Poprawa stanu technicznego i wyposaŝenia miejskich, publicznych placówek opieki zdrowotnej Rozwój sportu szkolnego, kwalifikowanego oraz miejskiej rekreacji Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Rozwój lokalnych instytucji otoczenia biznesu Promocja gospodarcza Torunia aktywne pozyskiwanie inwestorów Wsparcie innowacyjnych działań na rzecz gospodarki opartej na wiedzy Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie miasta Poprawa warunków komunikacyjnych w układzie przestrzennym miasta Rozwój budownictwa mieszkaniowego Umacnianie pozycji Torunia jako regionalnego ośrodka edukacji młodzieŝy PodwyŜszanie jakości świadczonych usług edukacyjnych na szczeblu przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym oraz kształcenia ustawicznego Kształtowanie międzynarodowego wymiaru Uniwersytetu Toruń miastem międzynarodowych spotkań naukowców Wzmacnianie instytucjonalne działalności w sferze kultury Wzmocnienie i poszerzanie oferty kulturalnej miasta Rewitalizacja obiektów zabytkowych i terenów zdegradowanych Rozwój marki i konkurencyjnych produktów turystycznych Przygotowanie społecznych podstaw do rozwoju turystyki w Toruniu Toruń miastem międzynarodowych spotkań biznesmenów

3 9. SYSTEM WDRAśANIA STRATEGII ROZWOJU SYSTEM MONITOROWANIA I EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU ZAŁ. 1. OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE MIASTA TORUŃ PROGRAMY, STRATEGIE I PLANY ZAŁ. 2. WYKAZ UWAG OTRZYMANYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA

4 1. Wstęp 1.1. Obecna wersja dokumentu wobec Strategii Rozwoju Miasta Torunia z 2002 r. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 powstała w ramach aktualizacji Strategii opracowanej w 2002 r. Zapisano wówczas, Ŝe Strategia jest dokumentem otwartym. Wraz ze zmieniającymi się zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju miasta będzie następowała aktualizacja dokumentu i poszerzanie go o nowe elementy. W samej Uchwale w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Torunia określono, Ŝe nie częściej niŝ raz w roku Zarząd Miasta (obecnie Prezydent Miasta Torunia) przedstawi projekt zmian w Uchwale. Takie zapisy otworzyły moŝliwość modyfikowania zapisów Strategii, a właściwie nawet narzuciły konieczność odniesienia się do jej aktualności kaŝdego roku od momentu uchwalenia. Trudno sobie wyobrazić, aby co roku Prezydent przedkładał, a Rada Miasta Torunia uchwalała, zmiany w zapisach celów strategicznych, misji, czy teŝ wizji. Od 2002 r. minęło osiem lat. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. zmieniło znacznie podejście do inwestycji i realizacji projektów przez samorządy. Zarówno czas, jaki minął od uchwalenia pierwotnego dokumentu, jak i wpływ środków pomocowych i integracja z UE to główne przesłanki do tego, aby Strategia została poddana aktualizacji. Zmiany, które zostały dokonane w odniesieniu do Strategii z 2002 r., są znaczne. Toruń otrzymał inną misję oraz wizję. Zmieniły się zapisy na poziomie celów strategicznych oraz operacyjnych. TakŜe sama struktura dokumentu i propozycja metodologii jej wdraŝania są zmodyfikowane. Strategia nie wymienia juŝ z nazwy (poza wyjątkami) zadań, które będą podejmowane, temu słuŝą lokalne programy operacyjne (np. Lokalny Program Rewitalizacji, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Program Ochrony Środowiska, itd.), ale wskazuje typy (rodzaje) projektów uznanych za priorytetowe w realizacji załoŝonych celów. Strategia w przedstawionym kształcie jest zbiorem wytycznych do kształtowania planów inwestycyjnych i podejmowania kluczowych decyzji dla rozwoju. Perspektywa czasowa obecnej Strategii została określona do 2020 r. Z punktu widzenia załoŝonych celów strategicznych, jest to perspektywa która urealnia moŝliwości ich realizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe i ten dokument będzie poddawany procedurze uaktualnienia, choć ze względu na wspomniany juŝ rodzaj podejścia metodologicznego (które narzuca takŝe określony sposób zarządzania strategicznego), obecna Strategia nie wymaga aktualizowania kaŝdego roku Metodologia przeprowadzenia aktualizacji Aktualizacja Strategii z 2002 r. w wielu obszarach prac oznaczała napisanie jej od podstaw (choćby uwzględnienie nowych celów strategicznych i operacyjnych, czy teŝ spisanie wizji miasta), dlatego teŝ podejście do przeprowadzenia aktualizacji musiało uwzględniać konieczność przeprowadzenia prac analogicznych do opracowania pierwotnego dokumentu, w tym takŝe konsultacji społecznych. 4

5 Prace nad dokumentem rozpoczęły się w roku 2006, wraz z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta. Przygotowywany był pakiet dokumentów programowych w postaci Strategii oraz Programu Rewitalizacji wraz z pełną diagnozą miasta. Przygotowanie aktualnej diagnozy stanu miasta poprzedzało opracowanie Strategii. Diagnoza uwzględniła w wielu obszarach zjawiska społeczne i gospodarcze, które dokonywały się w okresie lat Wyniki diagnozy znalazły swoje odzwierciedlenie w rozdziałach: Wyzwania Toruń 2020 r., Analiza SWOT oraz w zapisach samych celów strategicznych i operacyjnych. Pierwszy projekt aktualizacji Strategii został przedstawiony podczas otwartej debaty, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele zarówno magistratu, jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych, jak i organizacji oraz podmiotów niezwiązanych z Urzędem, w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zrzeszeń przedsiębiorców, jak i indywidualni przedsiębiorcy. Zaproszenie zamieszczone w prasie pozwalało na uczestnictwo w obradach nad Strategią wszystkim mieszkańcom Torunia. Debata otworzyła proces konsultacji społecznych aktualizacji Strategii, który był prowadzony zarówno w ramach oficjalnej korespondencji, jak i uruchomionego forum internetowego. Wszystkie wnioski, które wpłynęły, zostały przeanalizowane i w znacznej części uwzględnione. Dalsze prace nad Strategią, prowadzone w roku 2007, przebiegały w gronie ekspertów Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. (realizatora zlecenia wykonania aktualizacji) oraz magistratu, głównie pracowników Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia (WRiPE). Ze względu na rozpoczęcie się nowego okresu programowania środków unijnych, liczne nowe przepisy z tym związane, ciągłe zmiany przepisów istniejących, brak licznych wytycznych i przesądzeń w wielu aspektach rozwoju samorządów i wynikającą z tego niepewność co do podstaw legislacyjnych i merytorycznych programowania strategicznego, prace nad Strategią zostały wstrzymane. Wobec braku wielu przesądzeń na poziomie krajowym oraz wojewódzkim, opracowanie skutecznej Strategii było po prostu niemoŝliwe. Wraz z kolejnymi ustaleniami i zatwierdzanymi regulacjami, prace zostały wznowione w roku Zaktualizowana została diagnoza, ukończono prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Torunia na lata i przebudowano ówczesny projekt Strategii. Zmiany dotknęły niemal wszystkich jej elementów: najwięcej zmian wprowadzono w najwaŝniejszym elemencie jakim są cele operacyjne. Zostały one dostosowane do obecnych realiów, bardziej sprecyzowane i nastawione na realizację konkretnych zadań. Zaktualizowana została takŝe znacząco sfera priorytetowych narzędzi realizacji poszczególnych celów, co wynikało m.in. z dynamicznie zmieniającej się sytuacji na polu inwestycji miejskich Struktura dokumentu Generalną zmianą w strukturze Strategii jest usunięcie, tzw. Kart Programów Operacyjnych oraz Banku Pomysłów. Wynika to przede wszystkim ze zmiany podejścia metodologicznego do opracowania Strategii. Podobnie jak w dokumencie z 2002 r. celom strategicznym zostały przyporządkowane cele 5

6 operacyjne. KaŜdy cel operacyjny otrzymał opis, listę spodziewanych rezultatów jego realizacji, głównych partnerów oraz priorytetowe instrumenty realizacji celów Strategii. Struktura całego dokumentu przedstawia się następująco: Wizja miasta w 2020 r. zawiera wyjaśnienie, czym jest wizja, jakie przesłanki zostały zdefiniowane do jej określenia oraz samo sformułowanie wizji; Misja samorządu zawiera wyjaśnienie, czym jest misja oraz sformułowanie misji; Analiza SWOT zawiera wyjaśnienie, czym jest analiza SWOT, tabelaryczne przedstawienie wyników analizy oraz podsumowanie; Zrealizowane i kontynuowane przedsięwzięcia w świetle Strategii zawiera przegląd największych i najwaŝniejszych przedsięwzięć ostatnich lat, jakie przeprowadzono (bądź nadal się realizuje) w Toruniu; Wyzwania Toruń 2020 r. zawiera opis wyzwań jakie miasto stawia przed sobą i do których deklaruje się dąŝyć w okresie czasu określonym przez Strategię; Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta zawiera sformułowania priorytetowych kierunków rozwoju oraz ich opisy; Cele strategiczne, operacyjne, oczekiwane rezultaty i priorytetowe instrumenty realizacji celów Strategii zawiera sformułowane cele strategiczne i operacyjne wraz z ich opisami, listę spodziewanych rezultatów do osiągnięcia, głównych partnerów w realizacji celów oraz priorytetowych instrumentów (najczęściej typów projektów lub wprost zdefiniowanych przedsięwzięć); System wdraŝania Strategii Rozwoju zawiera opis systemu wdraŝania Strategii i systemu zarządzania strategicznego; System monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju zawiera opis systemu prowadzenia ewaluacji Strategii i monitorowania lokalnych programów operacyjnych. 6

7 2. Wizja miasta w 2020 r. Sformułowanie wizji tylko częściowo moŝe opierać się o analizy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, czy teŝ na zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagroŝeń. Jej treść powinna wynikać przede wszystkim z wyraŝonych przez społeczność lokalną oczekiwań wobec przyszłości miasta. Wizję moŝna określić jako prospekcję sytuacji społeczno-gospodarczej i poziomu rozwoju miasta w roku, do jakiego sięga Strategia, a zatem do 2020 r. Tak zdefiniowana wizja niemal całkowicie pokrywa się z misją określoną w dokumencie z 2002 r. W toku przeprowadzenia aktualizacji Strategii Rozwoju zrewidowano między innymi podejście do określenia wizji oraz misji. Przyjęto, Ŝe treść wcześniej określonej misji stanie się w zasadniczej części wizją miasta. W oparciu o wypracowaną wizję określone zostały cele strategiczne i operacyjne podejmowane w ramach Strategii, które stanowiąc narzędzie kreacji sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, mają słuŝyć osiągnięciu sformułowanej wizji. Toruń jest miastem o bardzo bogatej historii, tradycji i kulturze, w którym zachowały się jedne z najwaŝniejszych dla kraju zabytków. Potwierdzeniem tego faktu jest uzyskanie przez Toruń w 1997 r. wpisu Zespołu Staromiejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Społeczność lokalna pragnie jednak być pewna, Ŝe pozostawione przez przodków dziedzictwo jest chronione, właściwie eksponowane i wykorzystywane dla rozwoju turystyki, która jest i będzie jedną z waŝniejszych gałęzi gospodarki Torunia. JuŜ dziś miasto naleŝy do jednych z najchętniej odwiedzanych przez turystów polskich i zagranicznych. Zdając sobie sprawę ze wszystkich tego konsekwencji, społeczność lokalna Torunia pragnie widzieć swoje miasto w 2020 r. jako tętniące Ŝyciem turystycznym w zgodzie z innymi celami. Jednak aby atrakcyjność turystyczna mogła przełoŝyć się na rozwój gospodarczy, czyli inaczej mówiąc, aby rozwój turystyki został skojarzony z rozwojem gospodarki turystycznej, przed samorządem, lokalnym biznesem i licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze turystycznej, stoi wiele zadań do wykonania. Widzieć w przyszłości Toruń jako miasto o rozwiniętej gospodarce turystycznej, znaczy tyle, co widzieć, Ŝe wszystko, co naleŝy do dziedzictwa miasta i jego walorów przyrodniczych, przekłada się na bogacenie się społeczeństwa i wzrost pozycji rynkowej lokalnych przedsiębiorstw. Toruń jest jednak zbyt duŝym miastem i zbyt duŝa jest jego rola dla poprawnego rozwoju całego regionu, aby jego gospodarkę oprzeć jedynie na turystyce. W mieście tkwi tak znaczny potencjał rozwojowy, Ŝe społeczność lokalna moŝe mieć ambicję, aby to miasto było w 2020 r. jednym z liderów gospodarczych Polski Północnej. Z pewnością miasto takie jak Toruń musi konsekwentnie starać się oprzeć gospodarkę o rozwój sektora usługowego, częściowo tylko związanego ściśle z branŝą turystyczną. Być jednym z liderów gospodarczych w 2020 r. będzie oznaczać, m.in. Ŝe Toruń przyciąga inwestycje, koncentruje zakłady pracy oparte o wysokie technologie, oddziałuje na regiony Polski Północnej, odznaczając się przy tym wysokimi wskaźnikami ekonomicznymi. 7

8 We współczesnym świecie rozwój gospodarczy warunkuje dobrze ukierunkowany i dynamiczny rozwój zasobów ludzkich, za który przede wszystkim odpowiedzialne są wyŝsze uczelnie. Dlatego teŝ społeczność lokalna pragnie widzieć Toruń w 2020 r. jako ośrodek akademicki o międzynarodowym znaczeniu. Mieszkańcy miasta stawiają sobie za cel, Ŝe w 2020 r. będą mogli scharakteryzować się jako społeczność aktywna, solidarna i gościnna. To z pewnością cechy społeczności, która moŝe wiele dokonać. Podsumowaniem powyŝszych wniosków jest wizja miasta Torunia w 2020 r., którą moŝna streścić w następującej formule: Toruń nowoczesnym miastem europejskiej przestrzeni rozwoju PowyŜszą formułę moŝna sprecyzować: Toruń jest: miastem o nowoczesnej infrastrukturze, miastem współtworzącym nowoczesną metropolię, ośrodkiem promieniowania kultury posiadającym właściwie chronione i eksponowane dziedzictwo o najwyŝszej światowej wartości, ośrodkiem promieniowania edukacji ze znanym ośrodkiem akademickim o międzynarodowym znaczeniu, ośrodkiem turystycznym regionu i kraju rozpoznawalnym w Europie oraz na świecie, miastem otwartym na inwestycje, nowoczesne technologie, wspierającym przedsiębiorczość, aspirującym do funkcji jednego z liderów gospodarczych Polski Północnej, miastem społeczności otwartej, aktywnej, solidarnej i gościnnej. 8

9 3. Misja samorządu Misję moŝna rozumieć literalnie jako posłannictwo, którym społeczność lokalna charakteryzuje swoje działania związane z rozwojem miasta dla potrzeb własnych, kolejnych pokoleń oraz gości przybywających do miasta. Zatem moŝna powiedzieć, Ŝe misja określa postawę mieszkańców miasta w odniesieniu do podejmowanych działań, za pomocą których realizowane będą poszczególne cele. Działania to czysto operacyjna część realizacji celów strategicznych, misja jest odzwierciedleniem głębszych intencji związanych z podejmowaniem trudnych zadań. Głównym wykonawcą celów postawionych w Strategii będzie samorząd, który z mocy Ustawy o samorządzie gminnym odpowiedzialny jest za zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą reprezentuje. W związku z tym misja będzie odnosić się faktycznie do poczynań samorządu, choć moŝna równocześnie powiedzieć, Ŝe określa ją cała społeczność. Misję samorządu miasta Torunia zdefiniowano w sposób następujący: Misją samorządu jest to, aby uczynić Toruń miastem społeczności otwartej i przedsiębiorczej, która pamięta o dziedzictwie swoich przodków i wykorzystuje je do zbudowania nowoczesnego ośrodka kultury, nauki, gospodarki i turystyki, pełniącego rolę ośrodka metropolitalnego. 9

10 4. Analiza SWOT Analiza silnych i słabych stron Miasta oraz szans i zagroŝeń dla jego rozwoju towarzyszy opracowaniom analitycznym dotyczącym diagnozy stanu Torunia, ale jest takŝe częścią konsultacji społecznych prowadzonych w ramach opracowania Strategii. Część wniosków wynika bowiem bezpośrednio z badań prowadzonych na wszelkiego rodzaju źródłach danych lub badań opinii społecznych, natomiast wiele wniosków moŝna wyprowadzić z rozmów prowadzonych w gronie tzw. liderów lokalnych podczas spotkań konsultacyjnych. Wnioski z przeprowadzonej analizy SWOT ujęto poniŝej w formie tabelarycznej. Silne i słabe strony moŝna rozumieć jako cechy charakteryzujące obecnie Miasto i odnoszą się przede wszystkim do jego wewnętrznego potencjału. Mocne strony Mieszkańcy Słabe strony Wysoki udział mieszkańców w wieku produkcyjnym wśród ludności ogółem Stosunkowo wysoki udział mieszkańców z wykształceniem średnim i wyŝszym Przedsiębiorczość mieszkańców Wysoki udział mieszkańców zaangaŝowanych w działalność organizacji pozarządowych Pogłębiające się róŝnicowanie mieszkańców miasta na tle ekonomicznym Stan patologii społecznych stwarzający poczucie zagroŝenia bezpieczeństwa i porządku publicznego występujący w niektórych rejonach (głównie centralnych) miasta Słabo rozwinięty lokalny system pomocy wzajemnej, sąsiedzkiej ZróŜnicowana struktura gospodarki na terenie miasta, z rosnącym udziałem sfery usługowej Rosnące znaczenie samorządu gospodarczego w mieście Toruńskie firmy w czołówce krajowych liderów przedsiębiorczości Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jedna z czołowych uczelni w kraju Bogata oferta pozostałych szkół wyŝszych Aktywność kulturalna w mieście postrzegana w kraju i poza jego granicami Dobrze rozwinięte instytucje o funkcji informacyjnej, zwłaszcza rozgłośnie radiowe ZróŜnicowana, bogata oferta kształcenia na poziomie średnim i kształcenia dorosłych Rozwój instytucji ekonomii społecznej (m.in. Centrum Integracji Społecznej) Gospodarka Infrastruktura społeczna Niski, niezadowalający poziom inwestycji (nakładów kapitałowych) w gospodarce na terenie miasta Stosunkowo niski udział firm stosujących technologie najnowszych generacji Niezadowalający stan związków toruńskobydgoskich środowisk naukowo-technicznych i lokalnej gospodarki Niedostatek powszechnie dostępnych obiektów i urządzeń dla czynnej rekreacji mieszkańców, aktywności kulturalnej dzieci i młodzieŝy w środowiskach zamieszkania Brak własnego studia telewizji regionalnej 10

11 Mocne strony Słabe strony Infrastruktura techniczna i komunikacja Dobre uzbrojenie miasta w sieci infrastruktury technicznej (m.in. wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, energetyczne, telefoniczne) Dobry poziom usług komunalnych Bezpieczeństwo energetyczne miasta PołoŜenie w węźle dróg krajowych o znaczeniu międzynarodowym UciąŜliwa przejezdność miasta, brak dróg średnicowych ObciąŜenie miasta ruchem tranzytowym Nierozwiązany dotąd problem parkowania samochodów w centrum miasta Niedostateczny rozwój systemu dróg rowerowych Niedobory systemu kanalizacji obszarów peryferyjnych miasta Niedostateczny system linii tramwajowych oraz brak nowoczesnej zajezdni Brak tzw. zielonej fali na wszystkich głównych ciągach komunikacyjnych miasta oraz brak zintegrowanego systemu transportu publicznego Brak rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na części obszaru miasta Układ urbanistyczny, architektura, środowisko przyrodnicze Układ urbanistyczny miasta - Zespół Staromiejski (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO), Bydgoskie Przedmieście, Rybaki oraz inne zabytki wpisane do rejestru zabytków np. zespół fortów DuŜy udział terenów zielonych w granicach miasta i w jego bezpośrednim otoczeniu Bliskie sąsiedztwo z Bydgoszczą Centralne połoŝenie w województwie Częściowo wykształcone juŝ funkcje metropolitalne Wykształcony obszar obsługiwanego zaplecza (miasta subregionalne i mniejsze) Metropolitalność Niedostateczne, z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania miasta, połączenie jego części rozdzielonych rzeką brak drugiego mostu miejskiego Niedostatek terenów uzbrojonych dla budownictwa mieszkaniowego oraz dla inwestycji o charakterze gospodarczym Niedostatecznie rozwiązany problem likwidacji barier architektonicznych Zbyt słabe powiązania infrastrukturalne z Bydgoszczą Zbyt słabe powiązania funkcjonalne z Bydgoszczą Braki w infrastrukturze sieciowej miasta na obszarach peryferyjnych Zbyt niski rozwój niektórych funkcji metropolitalnych (głównie gospodarka oparta na wiedzy i kultura) 11

12 Szanse i zagroŝenia definiują w odróŝnieniu od słabych i mocnych stron zjawiska, które mają lub będą miały w najbliŝszej przyszłości wpływ na ukształtowanie trwałych cech charakteryzujących Miasto poziom jego rozwoju. Zjawiska te mogą mieć pochodzenie zarówno w czynnikach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Szanse Bogate dziedzictwo kulturowe miasta, Ziemi Chełmińskiej i Kujaw Walory rzeki Wisły Atrakcyjność osiedleńcza Czynniki wewnętrzne ZagroŜenia Ograniczenie moŝliwości przestrzennego rozwoju miasta wynikające z połoŝenia poligonu artyleryjskiego Ograniczona liczba terenów uzbrojonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycje komercyjne Czynniki zewnętrzne bliskie (uwarunkowania sąsiedztwa) Kształtowanie wespół z miastem Bydgoszczą dwurdzeniowego obszaru metropolitalnego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (BTOM) Specjalna Strefa Ekonomiczna w Łysomicach Atrakcyjne środowisko w otoczeniu miasta, zalesiona dolina Wisły, uzdrowisko Ciechocinek, Pojezierze Brodnickie Wzrost znaczenia miasta jako węzła komunikacyjnego w następstwie realizacji autostrady, dróg ekspresowych, modernizacji dróg krajowych i szlaków kolejowych Zbyt mało wspólnych przedsięwzięć z Bydgoszczą, zbyt niski stopień współpracy obu samorządów Brak północnej obwodnicy miasta Czynniki zewnętrzne dalsze (uwarunkowania ogólnokrajowe i ponad krajowe) Dostępność transportowa i komunikacyjna, moŝliwości prezentacji, promocji, czerpania wzorców i idei z zewnątrz Konkurencja zagraniczna wymuszająca poprawę jakości, osiąganie standardów świata zachodniego Dostępność środków w ramach programów pomocy UE Opóźnienia w realizacji zamierzonych inwestycji komunikacyjnych Konkurencja innych kształtujących się ośrodków metropolitalnych w województwach sąsiednich (szczególnie Poznań i Trójmiasto) Konkurencyjność rynkowa podmiotów obcych, które znajdą się w naszym obszarze gospodarczym Wśród uwarunkowań rozwoju w bezpośrednim sąsiedztwie Torunia występują takie, które mogą być interpretowane jako czynniki go wzmacniające czyli szanse, jak i takie które mogą być interpretowane jako zagroŝenia. Pomyślny rozwój najbliŝej połoŝonego względem Torunia duŝego miasta Bydgoszczy, jest pośrednio czynnikiem wspomagającym jego rozwój. W ramach współpracy miasto to moŝe stymulować rozwój Torunia, zwłaszcza w zakresie brakujących, nie w pełni rozwiniętych funkcji metropolitalnych. Uzupełniający się rozwój obu miast, wspieranie się w staraniach o środki na inwestycje skali regionalnej (drogi ekspresowe, modernizacja kolei itp.), przy partnerskiej rywalizacji winien stymulować ich rozwój w stronę Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, gdyŝ tylko razem mogą w krótkim czasie stać 12

13 się zespołem miejskim o znaczeniu europejskim. Współpraca w ramach budowy przyszłego układu metropolitalnego nie moŝe jednak zdominować działań miasta w zakresie polityki regionalnej na poziomie województwa. Konieczne jest rozwijanie partnerskich stosunków z pozostałymi miastami regionu: Włocławkiem, Inowrocławiem czy Grudziądzem. Toruń ma bardzo atrakcyjne otoczenie. W bezpośrednim jego sąsiedztwie występują jeziora, duŝe kompleksy leśne, które ze względu na swe walory przyrodnicze objęto częściowo ochroną prawną. Ponadto niedaleko połoŝone jest takŝe jedno z największych polskich uzdrowisk. Ograniczeniem jest natomiast znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie teren dziś niedostępny czynny poligon artyleryjski, uniemoŝliwiający rozwój miasta w kierunku południowym. DuŜym zagroŝeniem dla rozwoju Torunia moŝe być zagospodarowywanie przestrzenne gmin z nim sąsiadujących, nie uwzględniające, m.in. zachowania odpowiednich terenów pod budowę przez nie nowoczesnych arterii drogowych łączących miasto ze światem zewnętrznym. ZagroŜenie to związane jest z brakiem aktualnej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz odpowiednich programów rządowych, a w efekcie brakiem inwestycji np. w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. WiąŜe się to z kwestią nie tylko finansowania kosztów sporządzenia planów miejscowych przez budŝet państwa, województwa czy inwestora realizującego inwestycję celu publicznego, ale równieŝ ze skutkami ekonomicznymi ponoszonymi po uchwaleniu takiego planu (m.in. odszkodowań za rzeczywiste szkody lub wykupów nieruchomości, lub ich części, itd). Niewykorzystywaniem w pełni szans określić naleŝy dotychczasowe współdziałanie samorządu miasta i samorządu województwa na rzecz kreowania regionalnej stołeczności Torunia. Szansą dla tego miasta jest niewątpliwie przyszły wzrost jego znaczenia jako węzła komunikacyjnego. Kontynuacja budowy autostrady A1, modernizacja drogi krajowej nr 10 do klasy drogi ekspresowej, budowa nowej przeprawy mostowej wraz z realizacją głównego szkieletowego układu komunikacyjnego miasta (Trasa Staromostowa, Trasa Średnicowa Północna) sprawi, Ŝe Toruń moŝe stać się waŝnym węzłem na skrzyŝowaniu dróg z krajów skandynawskich do Europy Południowo-Wschodniej i z Europy Zachodniej do państw Europy Północno-Wschodniej. ZagroŜeniem moŝe stać się opóźnienie realizacji tych projektów lub ograniczenie ich zakresu. PrzynaleŜność do struktur UE wiąŝe się z szeregiem szans dla naszego miasta, regionu i kraju. Wypływają one m.in. z moŝliwości pozyskiwania środków finansowych. NaleŜy jednak unikać ewentualnego złego ich wykorzystania, aby bilans korzyści i kosztów był pozytywny. Doceniając znaczenie dla rozwoju miasta uwarunkowań zewnętrznych, naleŝy konsekwentnie poszukiwać wśród nich szans, maksymalizować korzyści, których mogą być źródłem, ale równieŝ w porę identyfikować i minimalizować zagroŝenia rozwoju. 13

14 5. Zrealizowane i kontynuowane przedsięwzięcia w świetle Strategii Przy opracowywaniu dokumentu strategicznego, będącego wynikiem i bezpośrednią kontynuacją poprzedniego, waŝne jest spojrzenie z perspektywy czasu na jego znaczenie i wpływ, jaki miał na funkcjonowanie miasta. Analiza ta dostarcza wniosków przy konstruowaniu nowych celów i zadań, tak aby zmaksymalizować szansę ich powodzenia. Dostarcza ona takŝe informacji, czy działania prowadzone w mieście wynikały z planowania strategicznego, nakreślonego w długofalowej strategii, czy były wynikiem bieŝących, doraźnych potrzeb. Dokonując przeglądu największych i najwaŝniejszych przedsięwzięć ostatnich lat, jakie przeprowadzono (bądź nadal się realizuje) w Toruniu, odniesiono je do celów zapisanych w Strategii z 2002 r. Analiza informacji zawartych w poniŝszej tabeli pozwala na wysunięcie następujących wniosków: 1. Miasto niezwykle aktywnie realizuje zapisy Strategii, 2. Miasto działa we wszystkich obszarach wyznaczonych przez Strategię, 3. Miasto bardzo aktywnie wykorzystuje do tych celów środki europejskie, 4. Największy nacisk połoŝony został na infrastrukturę drogową (cele operacyjne 2.8 i 2.9) oraz działania kulturalne i turystyczne ( cele operacyjne 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5). Oznacza to, Ŝe poprzez rozwój infrastruktury technicznej, głównie drogowej, miasto odrabia zaległości cywilizacyjne oraz otwiera się dla inwestorów i turystów, a takŝe, świadome swoich walorów i potencjału (głównie Starówka wpisana na listę UNESCO) konsekwentnie buduje swoją pozycję kulturalną i turystyczną. Oczywiście równocześnie uwzględniane są potrzeby mieszkańców i ich codziennego funkcjonowania. Trudno odnieść się do ostatniego celu operacyjnego ze względu na jego sformułowanie. Jest on zbyt ogólny i moŝna stwierdzić, Ŝe wszystkie pozostałe cele słuŝą przygotowaniu społeczności miasta do pełnienia roli goszczących międzynarodowe i wielokulturowe grono odwiedzających. Pewnymi brakami odznacza się, w kontekście tworzenia Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, zbyt wąski zakres wspólnych przedsięwzięć z Bydgoszczą. W formułowaniu wizji, misji, celów oraz kierunków niniejszej Strategii, naleŝy zaakcentować taką potrzebę. Wzmocnieniu naleŝy takŝe poddać cele związane ze wspieraniem przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki i aktywnej współpracy z Uniwersytetem. Ogólnie z przedstawionego zestawienia wyłania się obraz miasta aktywnego, dbającego o społeczność lokalną, jednocześnie pewnego swej niezaprzeczalnej atrakcyjności i celowo ją wykorzystujące. 14

15 Tab.1. Inwestycje miejskie w świetle Strategii Rozwoju Miasta Torunia z roku 2002 L.p. Cel strategiczny Cel operacyjny Nazwa przedsięwzięcia 1.1 Liczne i aktywne organizacje pozarządowe i niepubliczne 1. Forum Organizacji Pozarządowych 2. Zadania realizowane w sposób ciągły i w postaci miejskich dotacji 1.2 Zorganizowany system wspierania samopomocy osób starszych, niepełnosprawnych i niedostosowanych Zadania realizowane w sposób ciągły i w postaci projektów dofinansowanych z EFS przez: MOPR, Urząd Miasta i in. 1.3 Zintegrowany, efektywny system pomocy społecznej Zadania realizowane w sposób ciągły i w postaci projektów dofinansowanych z EFS przez: MOPR, PUP, Urząd Miasta i in. 1 Toruń miastem społeczności aktywnej, solidarnej i gościnnej 1.4 Promowanie wśród mieszkańców zdrowego stylu Ŝycia 1.5 Poprawa stanu technicznego i organizacji miejskiej, publicznej słuŝby ochrony zdrowia 1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka 2. Rozbudowa Toruńskiego Ośrodka Sportu przy ul. Bema/Szosa Chełmińska, w tym budowa hali widowiskowo-sportowej 3. Budowa 23 kompleksów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu rządowosamorządowego Moje Boisko ORLIK 2012 w latach Budowa kompleksu sportowego przy ul. Przy Skarpie 5. Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Ludowej Zadania realizowane w sposób ciągły 1.6 Rozwój sportu kwalifikowanego 1. Motoarena stadion ŜuŜlowy 2. Rozbudowa Toruńskiego Ośrodka Sportu przy ul. Bema/Szosa Chełmińska, w tym budowa hali widowiskowo-sportowej 3. Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Ludowej 1.7 Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście 1. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń etap I i II 2. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO 3. Budowa Trasy Średnicowej Podgórza 4. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach Gospodarka odpadami komunalnymi 6. Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej GMT (w tym oświatowych) oraz budynków mieszkalnych 7. Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego 8. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 15

16 2 Toruń jednym z liderów gospodarczych Polski Północnej 2.1 Opracowanie i konsekwentna realizacja samorządowej polityki rozwoju gospodarki na terenie miasta Torunia 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi 2. Budowa Trasy Średnicowej Północnej 3. Budowa Trasy Staromostowej, w tym połączenia z drogą ekspresową S Toruń Hanza nad Wisłą 5. Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego 6. Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Odległej i ul. Przelot 7. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 8. Powołanie Biura Obsługi Inwestora 9. Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu 2.2 Rozwój instytucjonalnego i kapitałowego wspierania lokalnej przedsiębiorczości 1. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 2. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 3. Powołanie Biura Obsługi Inwestora 4. Toruński Inkubator Technologiczny 2.3 Przygotowanie przestrzeni miejskiej do aktywnego inwestowania 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi 2. Budowa Trasy Średnicowej Północnej 3. Budowa Trasy Staromostowej, w tym połączenia z drogą ekspresową S Toruński Park Technologiczny 5. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń etap I i II 6. Budowa Trasy Średnicowej Podgórza 7. Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Odległej i ul. Przelot 8. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 9. Powołanie Biura Obsługi Inwestora 10. Toruński Inkubator Technologiczny 2.4 Otwarcie miasta dla inwestycji, aktywna promocja gospodarcza 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi 2. Budowa Trasy Średnicowej Północnej 3. Budowa Trasy Staromostowej, w tym połączenia z drogą ekspresową S Toruński Park Technologiczny 5. Budowa Trasy Średnicowej Podgórza 6. Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Odległej i ul. Przelot 7. Powołanie Biura Obsługi Inwestora 8. Toruński Inkubator Technologiczny 2.5 Stworzenie miejskiego systemu wspierania innowacji i transferu technologii 1. Toruński Park Technologiczny 2. Centrum Transferu Technologii w Toruńskim Parku Technologicznym 16

17 2.6 Partnerskie współdziałanie w dziedzinie rozwoju gospodarki samorządów miast Torunia i Bydgoszczy oraz gmin ościennych 2.7 Poprawa stanu środowiska na terenie miasta 2.8 Poprawa warunków komunikacyjnych w układzie przestrzennym miasta, wspieranie rozbudowy toruńskiego węzła drogowego 1. Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego 2. Budowa zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 3. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Łysomicach 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi 2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń etap I i II 4. Budowa Trasy Średnicowej Podgórza 5. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach Gospodarka odpadami komunalnymi 7. Budowa zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 8. Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej GMT (w tym oświatowych) oraz budynków mieszkalnych 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi 2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego 4. Budowa ul. Ligi Polskiej 5. Budowa Trasy Średnicowej Podgórza 6. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach Modernizacja ul. Szosa Lubicka 8. Modernizacja ul. Szosa Bydgoska 9. Przebudowa ul. Olsztyńskiej 10. Budowa Trasy Średnicowej Północnej 11. Budowa Trasy Staromostowej w tym połączenia z drogą ekspresową S-10 17

18 2.9 Usprawnienie infrastruktury komunalnej 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi oraz połączenie z autostradą A1 2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach Budowa Trasy Średnicowej Północnej 4. Budowa Trasy Staromostowej, w tym połączenia z drogą ekspresową S Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń etap I i II 6. Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego 7. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach Gospodarka odpadami komunalnymi 9. Budowa zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 10. Modernizacja stadionu miejskiego 11. Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej GMT (w tym oświatowych) oraz budynków mieszkalnych 12. Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata Współdziałanie środowiska akademickiego z samorządami miasta i regionu oraz przedsiębiorcami 1. Centrum Transferu Technologii w Toruńskim Parku Technologicznym 3.2 Rozszerzenie międzynarodowej współpracy organizacji studenckich 1. Międzynarodowe Centrum Spotkań MłodzieŜy 3 Toruń ośrodkiem akademickim o międzynarodowym znaczeniu 3.3 Kształtowanie międzynarodowego wymiaru uniwersytetu Zadanie realizowane we współpracy z Uniwersytetem bądź samodzielnie przez Uniwersytet (Program ERASMUS, "Uczenie się przez całe Ŝycie", LEONARDO da VINCI, TEMPUS, Erasmus Mundus, Erasmus Mundus External Co-operation Window, Comenius, Grundtvig, Programy Ramowe, CULTURE , NATURE 2000, MEDIA+, e-contentplus, DAPHNE, stypendia MARIE-CURIE, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych, umowy i porozumienia o współpracy naukowej z uczelniami i instytucjami zagranicznymi i in.). 3.4 Toruń miejscem międzynarodowych spotkań naukowców i biznesmenów 1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 4 Toruń ośrodkiem promieniowania kultury i edukacji 4.1 Umacnianie pozycji Torunia jako regionalnego ośrodka innowacji w dziedzinie edukacji młodzieŝy i dorosłych 1. Centrum Nowoczesności 2. Międzynarodowe Centrum Spotkań MłodzieŜy 3. Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej GMT (w tym oświatowych) oraz budynków mieszkalnych 4. Centrum Sztuki Współczesnej 18

19 4.2 Dobra, bezpieczna szkoła 1. Budowa boisk sportowych z zapleczami przy ul. Chełmińskiej Budowa basenu w lewobrzeŝnej części miasta przy SP nr Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej GMT (w tym oświatowych) oraz budynków mieszkalnych 4.3 Renowacja i restauracja substancji zabytkowej miasta 1. Centrum Nowoczesności 2. Toruń Hanza nad Wisłą 3. Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego 4. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 5. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 4.4 Kontynuacja dotychczasowych, inicjowanie nowych przedsięwzięć kulturalnych rangi międzynarodowej 1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 2. Centrum Nowoczesności 3. Międzynarodowe Centrum Spotkań MłodzieŜy 4. Toruń Hanza nad Wisłą 5. Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski 6. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 7. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 8. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 4.5 Wzmocnienie instytucjonalne działalności w sferze kultury 1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 2. Centrum Nowoczesności 3. Międzynarodowe Centrum Spotkań MłodzieŜy 4. Toruń Hanza nad Wisłą 5. Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski 6. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 7. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 8. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 5 Toruń miastem o rozwiniętej gospodarce turystycznej 5.1 Ustalenie koncepcji gospodarki turystycznej na terenie miasta (przyjętej przez jego samorząd i podmioty nią zainteresowane) 1. Toruń Hanza nad Wisłą 2. Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski 3. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 4. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 5. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 19

20 5.2 Ochrona walorów i atrakcyjności turystycznej miasta, pochodnych dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego 5.3 Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Torunia 1. Budowa mostu drogowego z drogami dojazdowymi 2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach Toruń Hanza nad Wisłą 4. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO 5. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 6. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 7. Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata Centrum Nowoczesności 2. Międzynarodowe Centrum Spotkań MłodzieŜy 3. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 4. Toruń Hanza nad Wisłą 5. Zagospodarowania Osady Leśnej Barbarka 6. Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski 7. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 8. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 5.4 Ofensywna promocja walorów turystycznych miasta 1. Toruń Hanza nad Wisłą 2. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 3. Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski 4. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 5. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 6. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO Źródło: opracowanie własne 5.5 Przygotowanie mieszkańców do roli zapraszających 1. Toruń Hanza nad Wisłą 2. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 3. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 4. Motoarena stadion ŜuŜlowy 20

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo