Zapytanie ofertowe. I. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. I. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) ogłasza konkurs ofert na wsparcie komunikacyjne i organizacyjne w realizacji kampanii PR w ramach projektu Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce. Projekt współfinansowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu I. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego Zadaniem Zleceniobiorcy będzie wsparcie komunikacyjne (PR) i organizacyjne w realizacji wyżej wspominanej kampanii PR w ramach projektu. Szczegółowe zadania Zleceniobiorcy określone są w p. II. Zarys tematyki: Kwestia imigracji do Polski jest zjawiskiem wciąż relatywnie nowym, jednak liczba przybywających migrantów stale wzrasta, co jest ważne m.in. w kontekście prognoz demograficznych dla Polski i problemu starzejącego się społeczeństwa. Jednocześnie tematyka migracyjna nie plasuje się wysoko na medialnej agendzie, a opinie społeczne na temat imigrantów często formułowane są nie na podstawie wiedzy, lecz na podstawie utartych stereotypów. Dlatego też sytuacja ta niesie za sobą konieczność zmian zarówno na poziomie społecznym jak i instytucjonalnym, aby m.in. umożliwić budowanie otwartego dialogu i opartego na wiedzy zrozumienia pomiędzy społeczeństwem przyjmującym a nowymi przybyszami. Jak wspomniano wyżej, kampania PR stanowi integralną część projektu mającego na celu zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce m.in. poprzez budowanie kompetencji w zakresie zarządzania migracjami oraz wspieranie integracji migrantów. Obok kampanii PR w ramach projektu organizowane są także działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowane do jednostek instytucjonalnych, społeczeństwa polskiego oraz samych migrantów, mające na celu m.in. promowanie dialogu międzykulturowego i zwiększenie zrozumienia i wiedzy na temat kwestii migracji. Opis projektu, w ramach którego prowadzona jest kampania dostępny jest na stronie: Zarys kampanii: Cel kampanii: Celem zainaugurowanej we wrześniu 2013 roku kampanii jest podnoszenie świadomości społeczeństwa polskiego na temat migracji oraz budowanie pozytywnego wizerunku imigrantów w Polsce i ich wkładu w polską kulturę, gospodarkę i życie społeczne. Grupy docelowe: Środowiska biznesowe / pracodawcy (kontekst zawodowo / ekonomiczny, sytuacja demograficzna w Polsce ) Media i środowiska opiniotwórcze ze względu na ich ogromny udział w kształtowaniu opinii społecznej (w tym magazyny opiniotwórcze, prasa codzienna, portale internetowe i media społecznościowe) Szeroko pojęta opinia publiczna Okres trwania kampanii: wrzesień grudzień

2 Główne dotychczasowe wydarzenia w ramach kampanii: Prezentacja World Migration Report 2013 Pierwsza edycja Konkursu Złotych Wachlarzy oraz Gala Złotych Wachlarzy Spotkanie, Migracje: wyzwania i korzyści poświęcone kwestiom społecznym, gospodarczym i prawnym związanym z obecnością imigrantów w Polsce Konkurs filmowy, Zoom na Różnorodność wyróżnione filmy dostępne są na kanale You Tube IOM Polska https://www.youtube.com/channel/uc9yozwa1ukc-qyyp3wzb6uq/videos Krótkie filmy z ambasadorami kampanii pt. Polska: moje miejsce dostępne na kanale You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=s8rwb5mknxi https://www.youtube.com/watch?v=t4vwe5p-etm II. Zakres zadań w ramach zlecenia Szczegółowe zadania Agencji w ramach kampanii: 1) Działania media relations Zadania Agencji: Prowadzenie stałych szerokich działań media relations mających na celu zainteresowanie dziennikarzy tematyką migracyjną oraz zapewniających oprawę medialną dotyczącą tematyki migracyjnej i działań podejmowanych w ramach kampanii i tym samym przyczyniających się do realizacji celów kampanii. Działania media relations powinny skierowane być do szeroko rozumianego środowiska mediów, w tym kluczowych polskich dzienników i magazynów opiniotwórczych, radia, telewizji, portali internetowych i / lub mediów społecznościowych i obejmować m.in.: bieżący kontakt z mediami w celu zainteresowania ich wybranymi tematami, monitoring mediów, plasowanie wypowiedzi / komentarzy IOM w kluczowych mediach odnośnie działań w ramach kampanii, organizację briefingów prasowych i/lub warsztatów tematycznych dla mediów, etc. W działaniach promocyjnych wykorzystać można filmy wyróżnione w konkursie filmowym,,zoom na Różnorodność, filmy,,polska: moje miejsce (linki do filmów patrz str. 1), jak również cykliczne publikacje oraz konferencje IOM związane z tematyką kampanii. Na jesieni 2014 planowane są dwie konferencje IOM, które można wykorzystać jako kontekst do działań komunikacyjnych, a w roku 2015 planowane jest kolejne wydanie World Migration Report. 2) Koordynacja Konkursu Złotych Wachlarzy oraz organizacja Gali Złotych Wachlarzy (edycja 2013 oraz 2014) Opis inicjatywy: Zainaugurowany w 2013 roku Konkurs Złotych Wachlarzy to inicjatywa, której celem jest wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w danym roku w szczególny sposób przyczyniły się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub do budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Zgodnie z ideą wydarzenia, statuetka Złotych Wachlarzy przyznawana jest rokrocznie 18 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Migranta podczas uroczystej Gali Złotych Wachlarzy. W Kapitule konkursu zasiadają eksperci w dziedzinie migracji, praw obywatelskich i praw człowieka oraz ekonomii. Więcej informacji nt. konkursu znajduje się na stronie: Obecnie w budowie jest strona internetowa poświęcona konkursowi, która będzie pełniła funkcję wizerunkową, a także będzie służyła do zgłaszania propozycji nominacji oraz głosowania na Nagrodę Publiczności. 2

3 Konkurs odbywał się będzie w trzech etapach: Etap 1: zgłaszanie propozycji nominacji przez wybrane instytucje zajmujące się tematyką migracji (przykładowo: izby gospodarcze, związki pracodawców, miast / gminy, organizacje pozarządowe) Etap 2: wyłonienie Nominowanych w konkursie przez Kapitułę Etap 3: równoległe głosowanie Kapituły w celu wyłonienia Laureatów oraz głosowanie publiczności (poprzez stronę www konkursu) na Nagrodę Publiczności Etap 4: Gala Złotych Wachlarzy 18 grudnia 2014 /2015 w Międzynarodowy Dzień Migranta: ogłoszenie Laureatów oraz wręczenie statuetek Złotych Wachlarzy Okres trwania konkursu: wrzesień grudzień 2014/2015 Zadania Agencji: a) Koordynacja dwóch edycji (2014/2015) konkursu Złotych Wachlarzy, w tym: koordynacja procesu nominacji i głosowania, weryfikacja propozycji nominacji przychodzących na stronę konkursu, organizacja dwóch spotkań Kapituły konkursu (przewidywane są dwa spotkania). Regulamin konkursu oraz materiały informacyjne opracowane są przez IOM i z tego względu nie należą do zadań Agencji. b) Promocja konkursu Złotych Wachlarzy, w tym kontakt z mediami, patronaty medialne, działania zachęcające instytucje do zgłaszania propozycji nominacji oraz opinii publicznej do głosowania na Nagrodę Publiczności. Konkurs ma mieć charakter przedsięwzięcia o dużej skali i renomie, dlatego też kluczową kwestią będzie tu dotarcie do przedstawicieli odpowiednich środowisk oraz wypromowanie konkursu jako wydarzenia prestiżowego. c) Pełna organizacja, koordynacja i promocja dwóch edycji eventu Gala Złotych Wachlarzy (18 grudnia 2014 i 18 grudnia 2015), w tym: zapewnienie frekwencji, zapewnienie oprawy medialnej, pełna obsługa logistyczna gali, opracowanie filmu z Gali promującego drugą edycję konkursu oraz wykorzystanie go jako narzędzia informacyjno-promocyjnego na temat konkursu. Film z pierwszej edycji Gali: https://www.youtube.com/watch?v=xdnwgdqilca 3) Promocja polskiego bloga IOM poświęconego zjawisku migracji w Polsce i na świecie Opis inicjatywy: Celem bloga (blog.iom.pl) jest podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej na temat migracji poprzez publikowanie wpisów na temat zjawiska migracji w Polsce i na świecie. Obecnie blog zawiera wpisy IOM, jednak w 2014/2015 planowane jest rozszerzenie go o wpisy zewnętrznych ekspertów / przedstawicieli środowisk opiniotwórczych. Poniżej znajdują się przykłady wpisów: 3

4 Zadania Agencji a) Zadaniem Agencji będzie wypromowanie bloga wśród będących jego odbiorcami przedstawicieli mediów / środowisk opiniotwórczych / opinii publicznej oraz wypozycjonowanie go jako jednego z głównych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji / opinii o tematyce migracyjnej. b) Proponowanie gościnnych wpisów na bloga osób ze środowisk opiniotwórczych oraz ewentualnych modyfikacji dotyczących treści lub prowadzenia bloga 4) Dystrybucja kwartalnego newslettera IOM Opis inicjatywy: W ramach kampanii wydawany jest kwartalny newsletter IOM, wysyłany do przedstawicieli instytucji zajmujących się tematyką migracyjną i gospodarczą. Treść newslettera opracowywana jest przez IOM. Zadania agencji: Opracowanie graficzne newslettera (na istniejącym szablonie graficznym lub innym zaproponowanym przez Agencję), wysyłka go do odbiorców (poprzez zewnętrzną firmę lub przez Agencję) oraz uaktualnianie bazy danych odbiorców. Obecnie na rok 2014 przewidziane są dwie kolejne edycje newslettera (jesień 2014 oraz zima 2014/15) oraz 4 edycje w roku kolejnym (wiosna, lato, jesień, zima). 5) Inne ewentualne zaproponowane przez Agencję działania wpisujące się w cele kampanii III. Prawa autorskie Całość praw autorskich i praw pokrewnych do rezultatów prac Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca przekaże IOM. IV. Czas realizacji Zlecenia Czas realizacji Zlecenia: początek września 2014 koniec grudnia V. Budżet dostępny na realizację Zlecenia w okresie wrzesień grudzień 2015 Ok PLN netto. VI. Informacje o Zlecającym Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) jest organizacją międzyrządową, która zrzesza 156 państw, a dodatkowe 10 krajów ma status obserwatora. IOM działa w myśl zasady, że uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści migrantom, krajom i społeczeństwom. 4

5 Na mocy swego mandatu IOM działa na rzecz zarządzania migracjami w sposób uporządkowany, promowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie migracji i ułatwiania znajdowania praktycznych rozwiązań dla kwestii migracyjnych. Udziela również pomocy humanitarnej migrantom w potrzebie. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowymoraz uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób. Przydatne linki: VII. Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do składania ofert, z następującymi zastrzeżeniami: a) IOM zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami; b) IOM zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert wg własnego uznania; c) Złożenie oferty przez Oferenta nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do IOM; d) IOM zastrzega sobie bez konieczności podawania przyczyny prawo odstąpienia od rozpatrywania otrzymanej oferty zarówno w odniesieniu do całości, jak i jej poszczególnych elementów. VIII. Kryteria wyboru i termin składania ofert Oferta powinna zawierać: Zarys proponowanych działań w ramach kampanii i ich zamierzone rezultaty / efektywność; Informacje o podmiocie składającym ofertę oraz doświadczenia konsultantów dedykowanych do projektu w prowadzeniu działań PR (patrz kryteria wyboru Agencji), w tym przykłady podobnych realizacji i ich rezultatów oraz przykłady materiałów prasowych opracowanych przez Agencję; Proponowaną cenę wraz z założeniami stanowiącymi podstawę jej kalkulacji. Kryteria wyboru Zleceniobiorcy: Doświadczenie Agencji oraz konsultantów dedykowanych do projektu w prowadzeniu działań PR w obszarze społeczno-gospodarczym oraz / lub prawno-politycznym, bardzo dobra znajomość środowiska mediów, w tym kluczowych polskich mediów radia, telewizji, dzienników oraz magazynów opiniotwórczych, doświadczenie w organizacji konferencji oraz eventów na dużą skalę, doświadczenie w prowadzeniu działań z wykorzystaniem mediach społecznościowych, bardzo dobra znajomość j. angielskiego; Zamierzona efektywność proponowanych rozwiązań; Stosunek proponowanych rozwiązań do ceny. Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto. Ceny powinny być wyrażone w PLN. Oferty można składać: a) w formie papierowej pod adresem: Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) ul. Mariensztat 8, Warszawa b) lub elektronicznej na adres z tytułem oferta na kampanię PR 5

6 Termin składania ofert: do końca dnia 18 sierpnia 2014 roku. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres IOM zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami. 6

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin.

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Aby założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ zostały zrealizowane, konieczna jest edukacja instytucji

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Miasta Pruszkowa

Strategia promocji Miasta Pruszkowa 2013-20 2013-20 Strategia promocji Miasta Pruszkowa Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 1 Biura Promocji i Kultury Miasta Maj, 2013 Spis treści 3 6 9 Wprowadzenie Synteza

Bardziej szczegółowo

Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych. Cele kampanii. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012

Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych. Cele kampanii. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2012 Brief konkursowy Kampania promocyjna przedsiębiorstw społecznych Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych planuje przeprowadzenie w latach 2012-2013 ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie. Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna

Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie. Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna Strona1 Strona2 Opracowanie raportu Pracownia badawcza CoCreation Realizacja badań ilościowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny: Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie Nazwa projektodawcy: Polska Konfederacja Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół.

Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół. Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół. Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Istota i cele upowszechniania rezultatów projektów szkolnych Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

prezentacja www.qualitywatch.pl

prezentacja www.qualitywatch.pl Ekspertyza dotycząca analizy i oceny trafności i skuteczności przekazu informacyjno-promocyjnego w kontekście potrzeb informacyjnych z zakresu turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. prezentacja Europejski

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo