ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015"

Transkrypt

1 Istebna, dnia 18 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Na Obslug? gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - bez jej zastosowania. Prowadzqcy post^powanie: Gminny Osrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej Istebna 68 Informacja: Oferent moze przystqpic tylko do jednej z dwoch ofert (Osrodek/A/1/2015 lub Osrodek/A/2/2015) podczas imprezy XIX Dni Istebnej. W przypadku ziozenia przez Oferentow zgloszen tylko do jednej z ofert, Organizator ma prawo wyboru drugiego najkorzystniejszego zgloszenia do obslugi gastronomicznej drugiej oferty (za zgod^ gastronoma). Osoby upowaznione do kontaktow z oferentami: W sprawach technicznych: Aneta Legierska tel./fax: W sprawie procedury konkursowej: Elzbieta Legierska - Niewiadomska tel./fax: I. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie: obstuga gastronomiczna XIX Dni Istebnej II. Gastronom powinien zapewnic w swojej ofercie minimum: - stoisko grillowe: karczek, kielbasa, kaszanka, itp. - oscypki, - napoje zimne, - napoje alkoholowe i piwo ( wylgcznie marka Tyskie w zwiqzku ze wspolprac^ Organizatora imprezy z konsorcjum),itp. - i inne. UWAGA! - istnieje mozliwosc podl^czenia na grillu lodowki lub zamrazarki lub czajnika elektrycznego. II. Termin wykonania zamowienia: 11 i 12 lipca 2015 roku. in. Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej. 1. Oferta musi zostac sporz^dzona na formularzu stanowi^cym zal^cznik 1 do niniejszej instrukcji. 2. Do oferty musz^ zostac zat^czone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu V niniejszej instrukcji. 3. W przypadku, gdyby oferent, jako zal^cznik do oferty, dol^czyl kopi? dokumentu, kopia ta winna bye potwierdzona przez osob? podpisuj^c^ ofert?. 4. Formularz oferty wraz z zal^cznikami musi zostac podpisany przez upowaznionego przedstawiciela oferenta. 5. Oferent winien umiescic ofert? wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w kopercie posiadaj^cej oznaczenia okresione w ogloszeniu lub zawiadomieniu. IV. Warunki, ktore musi spelnic oferent skladajqcy ofert?. 1. Minimalna cena ofertowa 3 000,00 ztotych brutto + media (pr^d, wywoz nieczystosci plynnych i stalych - 50% calosci kosztow). 2. Oferent winien przedstawic szczegolowa list? produktow, napojow i potraw, ktore b?d^ sprzedawane podczas imprezy. 3. Doswiadczenie oferenta - oferent musi przedstawic w ofercie zrealizowanie, co najmniej jednej imprezy o charakterze wartosci podobnym do niniejszego zamowienia. 4. Oferent zapewni, ze sprzedaz piwa marki Tyskie bedzie w trakcie i miejscu odbyvvania Imprezy w cenie promocyjnej nie wyzszej niz 5 PLN za opakowanie Jednorazowe typu kubek 0,4 1. Niespelnienie ww. warunkow spowoduje odrzucenie oferty konkursowej. V. Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej.

2 1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym. 2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeii odrfbne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 upzp. 3. Oswiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunkow udziahi w post?powaniu w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy prawo zamowien publicznych - zal. 2, 4. Akceptacja warunkow umownych w zal^czonym wzorze umowy. VI. Oferty cenowe nalezy skladac: osobiscie lub przesylk^ w siedzibie Zamawiaj^cego (biuro Osrodka), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2015 r. do godz. 12:00. z dopiskiem XIX Dni Istebnej lipca grill + 2 budki". VII. Otwarcie ofert i spisanie protokolu z cenami ofertowymi nastapi w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz w siedzibie Zamawiaj^cego. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena oferty powinna obejmowac: - wszystkie koszty zwi^zane z realizacji i odbiorem przedmiotu zam6wienia. 2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamowienia odbywac si? b?dzie w PLN. IX. Kryterium oceny oferty. Przy wyborze oferty konkursowej Zamawiaj^cy b?dzie si? kierowal nast?pujicymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena - 60% ; Doswiadczenie - 20% ; Lista produktow - 20%. X. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj^ przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksie Cywilnym. Gminny Osrodek Kultury W zal^czeniu: Promocii. Informacji Turystycznej 1. Wzor formuiarza ofertowego. i Biblioteka Publiczna u Istebnej la. Oswiadczenie dia osob fizycznych, Istebna Oswiadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 3. Projekt Umowy, 4. Lista produktow. mgreubieta Piecz?c i podpis zamawiaj^cego

3 (piecz?6 oferenta) Zal. nr 1 OFERTA W odpowiedzi na ogloszenle o konkursie ofert na: Obslug? gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" Skladamy niniejszq oferty. Dane wykonawcy: Adres Tel. REGON Adres Kod pocztowy Fax, NIP Strona intemetowa Osobami do kontaktow z zamawiaj^cym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowi^ari umowy s^: Oswiadczamy, ze zapoznalismy sif z zakresem realizacji zamowienia I nie wnosimy zadnych zastrzezeri. Skladamy niniejsz^ ofert? konkursow^ proponuj^c cen? za Obslug? gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" slownie: zl brutto, zlotych brutto. Termin realizacji niniejszego zamowienia-11 i 12 lipca 2015 roku.

4 OSWIADCZENIE OFERENTA 1. Oswiadczamy, ze zamowienie zrealizujemy z nalezyt^ starannosci^ w oparciu o ztoion^ ofert?, zaproponowane powyzej wynagrodzenie, 2. Oswiadczamy, ze w przypadku wyst?powania w post?powaniu jako osoba fizyczna, skladamy razem z oferty oswiadczenie, ktore stanowi zalqcznik la, do niniejszego Formuiarza wraz z wypisem do dzialalnosci ewidencji gospodarczej na potwierdzenie podpisania osoby przez osoby umocowane, Uwaga: W przypadku wyst?powania podmiotow w innych formach niz okresione w pkt. 2 oswiadczenia wynikaj^cego z zalqcznika la nie skladaj^. DOSWIADCZENIE OFERENTA Opis zrealizowanych prac o charakterze 1 zakresie podobnym do niniejszego zamowienia wraz z podaniem nazwy zamawiajqcego i terminu zrealizowanych prac. Suma kwot realizacji zamowienia nie nizsza niz zaproponowana w ofercie dnia Podpis osoby upowaznionej

5 zah nr 1 a Piecz?c Wykonawcy OSWIADCZENIE Przyst^puj^c do zaproszenia do ziozenia oferty konkursowej na Obslugf gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" oswiadczam ze: - jako osoba fizyczna prowadz^ dzialalnosc gospodarcz^, zgodnie z wpisem do dziaialnosci gospodarczej, ktora stanowi zat^cznik do niniejszego oswiadczenia oraz - zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych nie podlegam wykluczeniu z post^powania. / miejscowosc, data / Podpis i piecz?c osoby / osob uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

6 zai. nr2 Piecz?c Wykonawcy OSWIADCZENIE Przyst^pujqc do zaproszenia do ziozenia oferty konkursowej na Obslug? gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" oswiadczamy, ze - spehiiamy wszystkie warunki okresione przez Zamawiaj^cego w niniejszym post?powaniu dotycz^ce art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, oraz nie zachodzi wobec Nas zadna z przesianek okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. / miejscowosc, data / Podpis i piecz?c osoby / osob uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

7 Umowa! Osrodek/PIT/ /2015 \ f zawarta w dniu lipca 2015 roku w Istebnej pomi^dzy: ' Gminny Osrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna Istebna 68, ^ ' ^ NIP: ' I' reprezentowanym przez:. 1. Dyrektora - pani^ ElzbietQ Legierska - Niewiadomsk^, 2. Zast^pc^ Dyrektora - pani^ AnetQ Legierska zwanym w dalszej cz^sci umowy Wynajmuj^cym" ' a, '.. '. ft ' NIP: reprezentowanym przez:,.,. zwanym w dalszej cz^sci umowy Najemcq". Zamowienia dol<onano w oparciu o artyku^ 4 pl<t. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznycti (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 1. Wynajmuj^cy w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku udost^pnia odplatnie Najemcy 2 budki sprzedazowe i grillowisko na terenie Amfiteatru Pod Skoczni^" Istebna 990, oraz wskazuje prawa i obowi^zku, ktore spoczywaj^ na Najemcy. 2. Wynajmuj^cy oswiadcza, iz jest upowazniony do gospodarowania obiektem zgodnie z Zarz^dzeniem Wojta Gminy Istebna nr , z dnia 19 maja 2011r Najemca oswiadcza, ze bedzie korzystac z obiektu na potrzeby organizacji Obslugi gastronomicznej XIX Dni Istebnej 11 i 12 lipca grill + 2 budki" podczas imprezy otwartej i przejmuje na siebie wszystkie obowi^zki zwi^zane z zabezpieczeniem gastronomii i jej bezpieczehstwem. 2. Najemca bedzie korzystac z obiektu na zasadach okreslonych w umowie. 3. Przekazanie i zdanie obiektu w celu organizacji imprezy, o ktorej mowa w 2 ust. 1 nastapi na podstawie protokolu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony w dniu 10 lipca 2015 roku. 3 Najemca zobowi^zuje siq do przeprowadzenia imprezy zgodnie z obowiq^zuj^cymi przepisami prawa, w tym do uzyskania wszystkich wymaganych zezwoleh, a w szczegolnosci do: 1) przestrzegania ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 Nr.62 poz. 504),jezeii dotyczy;

8 2) zabezpieczenia ladu i porz^dl<u na terenie obiektow gastronomicznych w czasie trwania imprezy, o ktorej mowa w 2, 3) przestrzegania regulaminu porz^dkowego obiektu (zal^cznik 1), 4) przestrzegania i stosowania ogolnych zasad BHP, przepisow przeclwpozarowych i sanitarnych, 5) zapewnienia sprzedazy wszystkich produktow, potraw i napojow uj^tych przy skladaniu ofert (zat^cznik 2). Najemca ponosi petn^ odpowiedzialnosc za mienie i bezpieczehstwo pracownikow, uczestnikow oraz widzow podczas trwania imprezy, a takze za prawidtowe i bezpieczne korzystanie z przedmiotu najmu. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia b^dz kradziezy urz^dzen lub wyposazenia przedmiotu najmu okreslonego w 1 Najemca ma obpwi^zek zgtoszenia tego faktu wynajmuj^cemu w celu oszacowania szkod i okreslenia formy ich naprawy. Najemca ponosi peln^ odpowiedzialnosc finansowq. za szkody powstale na mieniu w okresie najmu. Najemcy nie wolno oddawac przedmiotu najmu w podnajem lub do bezplatnego uzywania W zwi^zku ze wspolprac^ Wynajmujq^cego (Osrodek) z Kompani^ Piwowarsk^ S.A. w Poznaniu, Wynajmuj^cy (Osrodek) zapewnia: 1 namiot tyskie 3x3m, 3 roll-bary tyskie, (1 roll-bar Cydru w miar^ dost^pnosci), 4 parasole tyskie, 2 lodowki 60xl80cm, T-shirt 5 szt., zakup kubkow z logiem KP do pozostaje do uzgodnienia w zaieznosci od dostqpnosci w mag. KP, oraz transport i odbior sprzgtu po stronie KP. 2. W zwi^zku ze wspolprac^ Wynajmuj^cego (Osrodek) z Kompani^ Piwowarsk^ S.A. w Poznaniu, Najemca zobowi^zany jest do: a) prowadzenie w trakcie Imprezy promocji konsumenckich produktow KP S.A. w asortymencie piw i na warunkach uzgodnionych kazdorazowo z przedstawicielami KP S.A. zapewnienie, ze w trakcie Imprez w zaden sposob nie b^d^ promowane zadne inne napoje alkoholowe, (piwo i kubki na degustacje przekaze KP S.A. w ilosci minimalnej 2 zgrzewki puszek - 48 szt). b) zgoda na dokumentowanie przez KP S.A. przebiegu wykonania umowy i przebiegu Imprez, zwiaszcza w formie fotografii i wykorzystanie tej dokumentacji na cele wewn^trzne KP S.A., c) zapewnienie ochrony sprzqtu b^d^cego wiasnosci^ KP S.A.,

9 d) zapewnienie, ze piwo marki TYSKIE bedzie w trakcie 1 miejscu odbywania Imprezy sprzedawane w cenie promocyjnej nie wyzszej niz Szt za opakowanie jednorazowe typu kubel< 0,41, e) zapewnienie, ze sprzedaz produktow KP S.A. w trakcie i w miejscu odbywania Imprezy, bedzie prowadzona na zasadzie wyt^cznosci w zakresie napojow alkoholowycin, f) zapewnienie, ze sprzedaz produktow KP S.A. w trakcie i w miejscu odbywania Imprezy bedzie prowadzona w asortymencie: * Piwo w opakowaniu typu KEG: Tyskie Gronie, Tyskie Klasyczne, (oraz Cydr zaieznie od dost^pnosci roii-baru) * Piwo w opakowaniu typu puszka: Tyskie Radler, Lech ICE Shandy, Lech ICE Diesel, Lech Free Limonka z mi^tq. Redds Gruszka z Chili g) zaopatrywanie siq w produkty KP S.A. w hurtowni b^d^cej oficjalnym dystrybutorem produktow KP S.A. ListQ dystrybutorow przedstawic w/w przedstawiciele KP S.A., [)) zapewnienie ekspozycji i sprzedazy z lodowek KP S.A. tylko i wyt^cznie asortymentu KP S.A. i) przedstawienie dokumentow zakupu piw KP S.A. do 10 dni roboczych po zakoriczeniu imprezy, j) zapewnienie, ze pod namiotami i parasolami KP S.A. nie bedzie umieszczat grilli, k) zapewnienie ciq^glosci dostawy i sprzedazy piw KP S.A. w caiym ustalonym asortymencie, I) zapewnienie, ze na stanowiskach KP prowadzona bedzie wyl^cznie sprzedaz produktow KP S.A., 5 Strony ustaiaj^ ze Najemca pokrywa koszty zuzycia energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniami licznikow oraz koszty wywozu nieczystosci plynnych i stalych w wysokosci 50% calosci kosztow Zgodnie z Zarzqdzeniem Wojta Gminy Istebna nr z dnia 26 kwietnia 2011 roku, za korzystanie z przedmiotu najmu okreslonego w 1 ustala si^ jednorazowe oplat^ w wysokosci ztotych brutto {sfownie: ). 2. Zaplata nastapi na podstawie rachunku, w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Wynajmujq^cego. 3. Za moment zaplaty uznaje si^ dat^ uznania rachunku Wynajmuj^cego. 4. W przypadku odwotania imprezy przez Najemcy, z przyczyn niezaleznych od Wynajmuj^cego, o ktorej mowa w 2 zobowi^zany on jest zaplacic 100 % kwoty ustalonej w 6 ust. 1 tytulem kosztow rezerwacji przedmiotu najmu.

10 Wynajmuj^cy ponosi odpowiedzialnosc za mienie Najemcy znajduj^ce si^ w wynajmowanych pomieszczeniach, w sytuacji, gdy szkoda na mieniu znajduj^cym siq w pomieszczeniach Wynajmuj^cego powstata z winy Wynajmuj^cego Najemca zobowi^zuje si^ do dbania o czystosc i porz^dek podczas trwania imprezy, zadba tez o posprz^tanie i zdanie obiektow gastronomicznych, placu i parkingu oraz terenu wokot obiektow po zakohczeniu imprezy. 2. Po zakohczeniu udost^pnienia obiektu o ktorym mowa w 1 umowy Najemca zglosi ten fakt Wynajmuj^cemu lub osobie przez niego upowaznionej w celu sprawdzenia stanu technicznego obiektu oraz znajduj^cych si^ w nim urz^dzeh i wyposazenia i podpisania protokolu zdawczo - odbiorczego do dnia 13 lipca 2015 roku do godz. 13:00. Wszeikie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci podpisanego przez obie strony aneksu. 10 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majq. przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Sprawy sporne mog^ce wynikac w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane b^d^ przez S^d wlasciwy dia siedziby Wynajmuj^cego. 12 Umow^ sporz^dzono w dwoch stron. jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze WYNAJMUJ/\CY NAJEMCA

11 PROTOKOt ZDAWCZO - ODBIORCZY Wynajmujqcy: GOK,P,IT i BP, Istebna 68 Najemca: Obiekt: grill + 2 budki Data przekazania: 10 lipca 2015 roku Najemca oswiadcza, ze znany jest mu stan techniczny przekazywanego obiektu oraz jego wyposazenie oraz nie zgiasza do niego zastrzezen. Stan licznika wody: Stan.licznika pr^du: Ilosclawek: Ilosc stotow Wynajmuj^cy: Najemca:

12 PROTOKOt ZDAWCZO - ODBIORCZY II Wynajmuj^cy: GOK,P,IT i BP, Istebna 68 Najemca: Obiekt: grill + 2 budki Data zdania: 13 lipca 2015 Najemca oswiadcza, iz przekazuje obiekt oraz wyposazenie w stanie technicznym niepogorszonym. Wynajmuj^cy: Najemca: Najemca przekazuje obiekt z zastrzezeniem powstatych szkod: Wspolne ustalenia: Stan licznika wody: Stan licznika pr^du: / Ilosc tawek: Ilosc stolow Wynajmuj^cy: Najemca:

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo