PUBLIC RELATIONS POLICJI. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIC RELATIONS POLICJI. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"

Transkrypt

1 dr Katarzyna Dojwa Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie PUBLIC RELATIONS POLICJI. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE Streszczenie: Artykuł podejmuje kwestie kreowania pozytywnego wizerunku instytucji publicznej, jaką jest Policja, za pomocą metod i technik public relations. PR jest traktowane w niniejszym artykule jako funkcja zarządzania organizacją. Analiza schematu struktury organizacyjnej pokazuje, że Policja nie posiada jednego wyodrębnionego działu PR, niemniej jednak jego funkcje pełnią różne wydziały, biura oraz komórki organizacyjne. Analogicznie jest na szczeblu wybranego regionu (Dolny Śląsk), gdzie istnieje podział strukturalny Biura Komunikacji Społecznej na trzy sfery działania obejmujące: media relations, komunikację wewnątrzorganizacyjną oraz promocję pracy Policji. Analiza badań opinii publicznej pokazuje, że Policja posiada relatywnie pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Nieco gorzej przedstawia się kwestia postrzegania instytucji przez jej pracowników, zarówno funkcjonariuszy mundurowych, jak i pracowników cywilnych. Słowa kluczowe: Policja, public relations, wizerunek, instytucja, organizacja, policjanci Wstęp U podstaw public relations leżą zasady wolnego rynku i demokracji, co oznacza uznanie praw człowieka, jako konsumenta i obywatela, za istotny czynnik kształtowania ładu politycznego i gospodarczego 143. Genetycznie sięgający swoimi korzeniami do głębokiej przeszłości 144 ulega rozwojowi w epoce nowożytnej i jest nierozerwalnie związany z pojawieniem się nowych technik komunikowania oraz ekspansją masowych środków przekazu w demokratyzujących się społeczeństwach 145. Z punktu widzenia omawianego tu problemu badawczego, którym jest kreowanie wizerunku instytucji, jaką jest Policja, istotny jest właśnie ów aspekt demokratyzacji systemów. W okresie PRL istniejąca wówczas Milicja Obywatelska, podobnie jak inne warstwy dyspozycyjne, istniała w zupełnie odmiennych warunkach systemowych i politycznych, co implikowało jej charakter 143 K. Doktorowicz, Współpraca z mediami jako element działań public relations, [w:] A. Adamus- Matuszewska (red.), Wybrane problemy Public Relations, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999, s T. Goban-Klas, Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Wyd. Businessman Book, Warszawa J. Olędzki, Public Relations w komunikacji społecznej, [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s

2 działania. Po roku 1989 kwestia postrzegania przez społeczeństwo organizacji działających w sferze bezpieczeństwa staje się kluczowa, nic więc dziwnego, że Policja, tak jak i Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna, Służba Celna i inne formacje mundurowe zaczyna stosować metody i techniki nowoczesnego PR. Jeśli chodzi o Policję, to po zmianach politycznych w Polsce musiała ona zmienić swój wizerunek komunistycznego organu władzy i stać się w oczach opinii publicznej stróżem porządku publicznego. Stało się to możliwe wtedy kiedy położono nacisk na dwa istotne elementy: pozytywne rezultaty pracy Policji oraz rzetelne informowanie o nich za pomocą mediów. Było to o tyle istotne, że wydajność pracy Policji zależy od wzajemnego zaufania i obywatelskiej chęci współpracy, która ma kojarzyć się nie z donosicielstwem, ale z działaniem na rzecz bezpieczeństwa 146. Mało tego. Jak wskazują praktycy policyjnego PR żadna siła policyjna na świecie nie może istnieć bez informacji ze strony społeczeństwa. Im ma ich więcej, tym skuteczniejsze są jej działania 147. Jest jeszcze jeden aspekt. Media mogą informować o zagrożeniach, stąd też w kwestii zapewnienia i utrzymanie bezpieczeństwa ich rola jako partnera Policji podobnie z resztą jak chociażby straży miejskich i gminnych jest niezaprzeczalna. Dziennikarze są pewną kategorią zawodową, która poza pełnieniem misji charakteryzuje się także dużą rynkowością swojej profesji, zarówno na szczeblu mediów ogólnopolskich 148, jak lokalnych 149. Nic więc dziwnego, że dziennikarze nie zawsze potrafią skorzystać ze wskazań norm etycznych, podpowiedzi zdrowego rozsądku, czy zwykłego wyczucia. To, że niekiedy w pogoni za sensacją i >>newsem<<, pod presją ekonomiczną, wyrządzają swoimi relacjami szkody [ ] czyni pracę rzecznika formacji mundurowych jeszcze trudniejszym wyzwaniem Cechy charakterystyczne PR w grupach dyspozycyjnych Istnieje wiele rozmaitych definicji public relations. W literaturze przedmiotu natrafiamy na enumeratywne wyliczenie sfer, które wiążą się z tym pojęciem. I tak PR to: badania i analiza reputacji i wizerunku przedsiębiorstwa w jego otoczeniu, sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z jego otoczeniem, sposób na pozyskiwanie oraz utrzymywanie reputacji i wizerunku przedsiębiorstwa, jedna z funkcji zarządzania, ułatwiająca osiąganie zamierzonych celów oraz planowe, 146 S. Narębska, Public Relations w Policji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2009, s Wypowiedź M. Sokołowskiego dla Warsaw Business Journal, Making the boys in blue look good, , s K. Dojwa, Dziennikarze. Pomiędzy profesją a misją, [w:] Demokracja medialna źródła władzy, pod red. A. Krachera i R. Riedla, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2007, s K. Dojwa, Pomiędzy "misją" a "rynkiem". Próba analizy znaczenia prasy lokalnej dla społeczności lokalnej, [w:] Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne", pod red. K. Pokornej- Ignatowicz i S. Michalczyka, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s K. Jałoszyński, J. Skosolas, Media wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Studia i Analizy, Wyd. Collegium Civitas, Warszawa 2008, s

3 przeprowadzane w długim horyzoncie czasowym działanie 151. Niekiedy wskazuje się, że PR to dyscyplina odpowiedzialna za tworzenie optymalnego krajobrazu, w którym firma prowadzi działalność biznesową poprzez ocenę ustosunkowań tych, od których zależy jej sukces, a następnie opracowanie zasad i ich realizacja 152. Definicja P.F. Seitel wskazuje na to, że PR jest samodzielną funkcją zarządzania pomagającą ustanowić i utrzymać dwustronną komunikację, zrozumienie, akceptację i współpracę między organizacją i jej otoczeniem; pomaga w uzyskiwaniu informacji o zmianach i skutecznych możliwościach ich wykorzystania, służąc jako system wczesnego ostrzegania pomagający przewidywać trendy; ponadto jako główne narzędzie wykorzystuje badania oraz rzetelne i etyczne techniki komunikacyjne 153. Podsumowując tę część rozważań, należy zgodzić się z W. Budzyńskim 154, iż generalnie istnieją dwie zasadnicze koncepcje definiowania PR. W pierwszym nurcie jest ono traktowane jako element promocji, wchodzącej w skład marketingu MIX. Natomiast nurt drugi koncentruje się na traktowaniu PR jako funkcji zarządzania. Istotny jest także jeszcze jeden aspekt, który wskazuje, że Public Relations nie ogranicza się do działalności gospodarczej lub handlowej [ ] 155. Jeśli chodzi natomiast o grupy dyspozycyjne, to najprościej byłoby wskazać, że jest to termin, którym określa się żołnierzy, policjantów, strażników, strażaków oraz różnego rodzaju ratowników. Zakłada się, że powyższe profesje łączy szereg cech, które pozwalają albo nawet wręcz każą odróżniać je od cywilnego świata. Podstawą do odróżnienia przedstawicieli formacji mundurowych od cywilnej części społeczeństwa jest specyficzny rodzaj profesji oparty na pełnieniu specyficznych ról społecznych, w daleko posuniętej dyspozycyjności, określanej mianem służby 156. Cechą charakterystyczną, która odróżnia ich przedstawicieli od segmentów tzw. społeczeństwa cywilnego, jest między innymi podleganie rozkazodawstwu, życie w systemie koszarowym, daleko posunięta dobrowolna dyspozycyjność, która ma miejsce w sformalizowanej i zhierarchizowanej organizacji. Termin wywodzi się z socjologii wojska, niemniej jednak w latach 90. XX w. szersze znaczenie oraz nowe możliwości poznawcze nadają mu Z. Zagórski i J. Maciejewski. To, że zainteresowanie formacji mundurowymi jako swoistymi organizacjami pojawia się właśnie w okresie demokracji, wynika z bardzo ważnej kwestii. Otóż jak wskazuje Z. Zagórski, współcześnie instytucje gwarantujące bezpieczeństwo publiczne służą społeczeństwu, nie zaś jak miało to miejsce przed ponad dwoma dekadami decydentom państwowym i monopartii 157. Oznacza to pomijając zmiany nazwy, regulacji prawnych, czy nawet ostentacyjne zerwanie z odniesieniami do okresu PRL 151 T. Smoktała, Public relations w Internecie, Wyd. Astrum, Wrocław 2006, s F. Krawiec, Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s F.P. Seitel, Public relationas w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003, s W. Budzyński, Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 1998, s S. Black, Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s K. Dojwa, Socjologia grup dyspozycyjnych, Kwartalnik Bellona 2009, nr 3 (658), Wyd. Redakcja Wojskowa, s Z. Zagórski, Wojsko w strukturze i świadomości społecznej, Zeszyty Naukowe WSO, Poglądy i doświadczenia, wydanie specjalne, Wrocław 2000, s

4 że instytucje te muszą się przeorientować z elit partyjnych na społeczeństwo lub interesujące z ich punktu widzenia jego kategorie i grupy społeczne. Formacje mundurowe od 1989 roku przeżywały w Polsce radykalne zmiany. O ile przez lata funkcjonowały niejako obok społeczeństwa, sprawując nad nim stałą kontrolę, o tyle po czerwcowych wyborach wraz z całą sytuacją politycznogospodarczo-społeczną Polski zmianie zaczyna ulegać kondycja i sposób funkcjonowania wskazanych instytucji. Pojawiło się cywilne zwierzchnictwo, zarówno nad wojskiem, jak i nad policją. Wprawdzie zmiany personalne miały jedynie częściowy charakter, oznaczały jednak nową jakość informowania społeczeństwa o sprawach dotyczących formacji mundurowych. W służbach mundurowych po 1989 roku ideologia przestała odgrywać istotną rolę. Zwiększył się ich dystans do świata polityki. Przystępowanie Polski do struktur międzynarodowych szczególnie NATO i UE wymagało także przyjęcie zachodnich standardów w komunikowaniu się z otoczeniem 158. Omawiane tu instytucje państwowe, takie jak wojsko, policja, różnego typu straże i służby, czy nawet straże miejskie i gminne, posiadają najczęściej mniej lub bardziej rozbudowane działy pełniące funkcje komunikacji z otoczeniem oraz rzeczników prasowych. Trudno byłoby natomiast mówić o przyjęciu jednorodnego modelu organizacji takich służb. Dla przykładu praca wydziałów policyjnych i wojskowych odpowiedzialnych za komunikację jest zróżnicowana. W przypadku wojska termin PR jest zastępowany terminem public informations (PI), przyjęty z oficjalnych dokumentów NATO. Mianem PI określa się działania służące pełnemu informowaniu społeczeństwa, których ostatecznym celem jest zdobycie poparcia dla działań wojska. Osoby zajmujące się PI nie mogą być włączane do działań propagandowych, PI jest postrzegany jako wiarygodna i czysta informacja. Jednak nawet najlepszy PIO (Public Informations Oficer) nie będzie miał dla mediów prawdziwych informacji bez zrozumienia swojego przełożonego 159. Oczywiście kwestia dostarczanie pełnej i wyczerpującej informacji ze strony armii może być kwestionowana przez przedstawicieli świata mediów niech za przykład posłuży kwestia zbyt pełnej informacji z Wietnamu, która sprawia, że owa wojna w sensie wizerunkowym zostaje przegrana przez USA, czy też inne konflikty zbrojne, w których uczestniczą Amerykanie, kiedy to dostęp mediów do prawdziwych informacji zastępują materiały prasowe 160. Kolejną kwestią, na którą wskazuje się w kontekście PR grup dyspozycyjnych, jest to, że zdarza się, że ich rzecznicy prasowi muszą odpierać zarzuty mediów dotyczące małej dostępności do informacji oraz rozpowszechniania mylnych szczegółów, unikania odpowiedzi. Analogicznie, rzecznicy prasowi zarzucają mediom niezrozumienie specyfiki ich pracy, która w przypadku tych formacji wiąże się z imperatywem konieczności ochrony życia osób w jakikolwiek sposób zależnych od nieodpowiedzialnie opublikowanych informacji. Dla przykładu w przypadku wojska podanie informacji o przemieszczeniu się oddziału w trakcie operacji, terminu 158 S. Narębska, op. cit. s Ibidem. 160 Por. Wojna na małym ekranie, Francja 2002, emisja: TV Plenette. 110

5 i danych dotyczących operacji, po upublicznieniu stałoby się strategiczną informacją dla nieprzyjaciela i mogłoby doprowadzić do śmierci wielu osób 161. Oczywiście dobry wizerunek ma także charakter pragmatyczny. Pozostając przy polskiej armii, przypomnijmy sobie okres jej profesjonalizacji i odejścia od poboru. Z punktu widzenia armii ważne było nie tylko poinformowanie społeczeństwa o tym, że rezygnuje z nieakceptowanego przez większość Polaków poboru do wojska, ale równocześnie celem było zachęcenia młodych ludzi do zawodowej służby wojskowej 162. Podobnie zresztą czyni Policja, wprowadzając w 2005 roku merytokratyczne, wieloetapowe zasady selekcji kandydatów 163. Tu promocja, a także PR postrzegany przez pryzmat media relations służył marketingowi personalnemu. Założeniem było zachęcenie maksymalnie dużej liczby młodych ludzi do służby, tak aby z szerszego grona można było wybrać najatrakcyjniejszych kandydatów 164. Specyfikę PR policji jako jednej z instytucji publicznych wyznacza wiele aspektów. Bardzo istotnym aspektem są ograniczenia, którym podlegają rzecznicy prasowi formacji mundurowych. Ograniczenia te wynikają z właściwych ustaw. Dla przykładu rzecznicy nie mogą ujawniać danych osobowych osób zatrzymanych, ofiar wypadków czy dzieci 165. Koncepcja właściwej współpracy z mediami powinna obejmować dwa istotne komponenty. Pierwszym z nich jest zapewnienie właściwej informacji, drugim ciągłe kształtowanie właściwych stosunków z dziennikarzami. Niekiedy dziennikarze znajdują się na miejscach zdarzeń jeszcze przed przybyciem policji i innych służb ratowniczych, często przybywają na miejsce zdarzenia razem z nimi lub minuty później. Stąd też w wydawnictwach branżowych Policji wskazuje się na to, że funkcjonariusze zabezpieczający miejsce zdarzenia muszą zdawać sobie sprawę z ich obecności, a także umieć właściwie reagować na fotografowanie, filmowanie czy też zadawanie pytań. Osoby dowodzące akcją muszą być przygotowane do udzielania pierwszych, podstawowych informacji o zdarzeniu, które miało miejsce 166. Dobra współpraca Policji ze społeczeństwem staje się także determinantą w walce z przestępczością, ponieważ obywatele chętnie współpracują z funkcjonariuszami i tym samym przyczyniają się do większego bezpieczeństwa, a 161 S. Narębska, op. cit., s K. Dojwa, P. Turczyński, Droga do szeregowca. Wojsko polskie i zawodowa służba w armii w opiniach młodzieży, [w:] Podoficerowie grup dyspozycyjnych, red. J. Maciejewski, A. Rusak, A. Krasowska-Marut, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s K. Dojwa, Kandydatki do służby w Policji. Szkic socjologiczny, [w:] Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza roli kobiet w wojsku, policji i innych grupach dyspozycyjnych społeczeństwa, pod red. J. Maciejewskiego i K. Dojwy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s K. Dojwa, J. Wardzała-Kordyś, Wybrane instrumenty promocji w kreowaniu wizerunku Wojska Polskiego w okresie profesjonalizacji. Referat na konferencji Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, Uniwersytet Szczeciński, (złożony do druku). 165 Rzecznik w mundurze: niewiele może, a musi wszystko, , źródło: usi_wszystko [dostęp: ]. 166 S. Narębska, op. cit. s

6 także zwieszenia wykrywalności przestępstw. Wizerunek Policji w odbiorze społecznym jest w dużym stopniu kreowany przez środki masowego przekazu. To właśnie na bazie przekazów medialnych czytelnik prasy lub osoba korzystająca z internetu, słuchacz radiowy czy też widz telewizyjny będą potwierdzać lub nie swoją subiektywna ocenę rzeczywistości. Policja może osiągać faktyczne sukcesy w walce z przestępczością, realizować programy prewencyjne, które są rzeczywiście efektywne, ale zły przekaz medialny może te efekty zniweczyć i doprowadzić do tego, że subiektywny odbiór policji i jej działań będzie negatywny 167. Policja może zapewniać, że jej funkcjonariusze są profesjonalistami, ale cień na tych zapewnieniach będzie kłaść sprawa wydania niewłaściwej amunicji idącym na interwencję funkcjonariuszom, w wyniku której giną ludzie. Rzecznicy prasowi mogą się zarzekać, że ich firma prowadzi racjonalną, oszczędną gospodarkę finansami, nie mniej wśród funkcjonariuszy może narastać frustracja z powodu cen ich nowego, dość drogiego umundurowania, zaś społeczeństwo może nie rozumieć, że instytucja Blue Taxi, czyli korzystania ze służbowych samochodów do rozwożenia policjantów po imprezie, czy zakupu przez funkcjonariuszy z Dworca Głównego we Wrocławiu wieśmaka, dla jadącej pociągiem przedstawicielski władzy, są incydentami. Istnieje jeszcze jedna kwestia, którą pokazują badania K.W. Frieske 168, jeszcze z lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Generalnie rejestrowane w badaniach opinii publicznej poczucie zagrożenia czy też poczucie braku fizycznego bezpieczeństwa Polaków niewiele miało wspólnego ze zmianami dotyczącymi polskiej przestępczości. Oczywiście zarówno K.Z. Frieske, jak i inni autorzy tłumaczą owe niekiedy atrakcyjne statystyki niechęcią Policji do przyjmowania i rejestrowania niektórych zgłoszeń 169, niemniej jednak istnieje także inne uzasadnienie o charakterze strategicznym, w którym wskazuje się na to, że mogła mieć tu miejsce pewna manipulacja [ ] która najpierw zmierza do budowania poczucia społecznego zagrożenia przestępczością po to, aby następnie gromadzić polityczny kapitał na programach jej zwalczania, na domaganiu się zasadniczych zmian w alokacji publicznych zasobów itp Usytuowanie strukturalne PR w Policji Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji określa zarządzenie nr 749 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji 171. Jeśli natomiast chodzi o realizację zadań i funkcji 167 Ibidem, s K.Z. Frieske, Przestępczość w Polsce lata dziewięćdziesiąte. Stereotypy i realia, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Marody, Wyd. Scholar, Warszawa 2002, s A. Kojder, Prawo w impasie, [w:] Polska. Ale jaka?, pod red. M. Jarosz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, s K.Z. Frieske, op. cit., s [dostęp: ]. 112

7 związanych z PR, to nawet na wysokości szczytu hierarchii organizacyjnej mają charakter rozproszony. Jak wynika z rys. 1, w Gabinecie Komendanta Głównego Policji znajdują się m.in.: redakcja czasopisma Policja 997 (mająca status wydziału), Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego; Zespół do spraw Komunikacji Wewnętrznej, a także zajmujący się tą problematyką częściowo Wydział Analiz 172. Funkcję media relations pełni także podporządkowany bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji Zespół Prasowy, którego zadania koncentrują się na kształtowaniu polityki informacyjnej KGP 173. Jeśli natomiast chodzi o szczegółowe zadania Zespołu Prasowego, to są to m.in. monitoring i analiza informacji prezentowanych w mediach, informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez KGP i innych komórek organizacyjnych Policji, partycypacja w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie kraju, dotyczących przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Policji zmierzających do rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych oraz profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem, informowanie mass mediów o działaniach Policji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania prasy. Zadaniem jest także odpowiedź na krytykę, koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom organizacyjnym Policji i komórkom organizacyjnym KGP w kontaktach ze środkami masowego przekazu, obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim (we współpracy z rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich oraz Komendanta Stołecznego) oraz oficerami prasowymi komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim inicjowanych i podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji, a także prowadzenie strony internetowej ANTA_GLOWNEGO_POLICJI.html. Dostęp: [dostęp: ] [dostęp: ]. 113

8 Rys. 1. Struktura organizacyjna Komendy Głównej Policji Źródło: WNEJ_POLICJI.html Jeśli chodzi o Wydział Analiz, to istotne wydają się być tu przede wszystkim zadania związane z wykonywaniem zadań z obszaru badań społecznych dotyczących funkcjonowania Policji oraz badań opinii policjantów i pracowników Policji. A także wykonywanie zadań związanych z przepisami o dostępie do informacji publicznej. W przypadku Wydziału Prezydialnego te funkcje mają charakter raczej pośredni. Warto wskazać, że w kompetencjach Wydziału pozostaje zapewnianie obsługi organizacyjnej przedsięwzięć (narady, uroczystości) z udziałem Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, a także przedsięwzięć objętych honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, w tym imprez i zawodów sportowych 114

9 niebędących formą doskonalenia zawodowego, a także koordynowanie, organizowanie i nadzór nad zgodnością z ceremoniałem Policji przedsięwzięć organizowanych z udziałem Komendanta Głównego Policji, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji i Zastępców Komendanta Głównego Policji. Tutaj ma miejsce opracowywanie materiałów informacyjnych oraz wystąpień okolicznościowych dla Komendanta Głównego Policji oraz jego zastępców. Nie bez znaczenia jest też to, że odpowiada ona za prowadzenie korespondencji okolicznościowej wskazanych powyżej podmiotów. Jak już wskazano, redakcja czasopisma Policja 997 ma status wydziału. Jego głównym zadaniem jest wydawanie czasopisma 175 i prowadzenie jego strony internetowej. Dodatkowo pracownicy wydziału biorą udział w kształtowaniu i realizacji polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji. Pojawiają się tu także inne zadania, takie jak: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć informacyjnych oraz promocyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji i komórki organizacyjne KGP, a także wspieranie komunikacji wewnętrznej w Policji. Policja jest definiowana jako umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu, przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi, a także do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego 176. Samo bezpieczeństwo publiczne jest to [ ] stan braku zagrożenia dla funkcjonowania organizacji państwowej i realizacji jej interesów, umożliwiający normalny, swobodny rozwój 177, co oznacza, że opisane w ustawie o Policji bezpieczeństwo ludzi należy rozumieć w ujęciu ogólnym jako bezpieczeństwo każdej jednostki 178. Te właśnie kwestie, sytuują się w centrum zainteresowań zespołu, co oczywiście nie oznacza ich poza RPowskiego wymiaru. Poza inicjowaniem, koordynowaniem oraz konsultowaniem działań promocyjnych o zasięgu krajowym zespół podejmuje także aktywność promocyjną Policji za pomocą wybranych działań edukacyjno-kulturalnych. Jego pracownicy tworzą rozmaite materiały promocyjne Policji związane z główną sferą działania zespołu. Tu sytuują się zarówno współpraca z samorządami w realizacji programów profilaktycznych, jak i wspieranie i konsultowanie inicjatyw lokalnych, a także prowadzenie, wspieranie i monitorowanie działalności zawodowych i społecznych podmiotów promocyjnych funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Policji. Podobny wymiar ma reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w kontaktach ze stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami działającymi w Policji, jak i inicjowanie oraz merytoryczne przygotowywanie spotkań kierownictwa Policji z reprezentantami stowarzyszeń, organizacji, fundacji działających na rzecz Policji. To właśnie w kompetencji zespołu pozostaje kwestia koordynowania funkcjonowania 175 Dla przykładu KGP wydaje miesięcznik Policja 997 w nakładzie egzemplarzy, KG PSP miesięcznik Przegląd Pożarniczy w nakładzie 4000 egzemplarzy, natomiast KGSG kwartalnik Straż Graniczna. Magazyn w wydaniu elektronicznym. Por. Społeczny odbiór służb porządku publicznego, wystąpienie A. Rapackiego, MSWiA, Warszawa, kwietnia Art. 1 ust. 1 ustawy u Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (Dz.U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277). 177 A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno- ustrojowe, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s T. Hanausek, Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków 1996, s

10 orkiestr i chórów policyjnych, sprawowanie opieki nad zbiorami muzealnymi Policji, a także współpraca z duszpasterstwem policyjnym. Zespół do spraw Komunikacji Wewnętrznej jest kolejnym podmiotem wchodzącym w skład Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Jego podstawowym zdaniem jest wspieranie Komendanta Głównego Policji w prowadzeniu polityki informacyjnej. Funkcje Zespołu są skierowane do tzw. klienta wewnętrznego, stąd też bierze on udział w informowaniu środowiska policyjnego o: zamierzeniach i działaniach podejmowanych przez Komendanta Głównego Policji, inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, sprawach dotyczących funkcjonowania Policji. Do kompetencji pracowników należy prowadzenie Internetowego Serwisu Policyjnego oraz Banku Dobrych Praktyk. Pojawia się tu kolejna funkcja związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi, którą jest inicjowanie działań na rzecz edukacji środowiska policyjnego, a także kształtowanie świadomości prawnej funkcjonariuszy przez współpracę ze środowiskiem policyjnym. Zespół opracowuje i wydaje materiały informacyjne oraz publikacje wspomagające proces komunikacji wewnętrznej oraz organizuje elektroniczny obiegu dokumentów jawnych. 3. PR na szczeblu regionu. Studium przypadku KWP we Wrocławiu W Komendzie Głównej Policji i komendach wojewódzkich działalność prasowo-informacyjną prowadzi i koordynuje rzecznik prasowy. Rzecznik komendanta głównego Policji informuje media o działaniach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne KGP, a także wypowiada się w imieniu komendanta głównego. Rzecznik prasowy KWP wypowiada się analogicznie w imieniu komendanta wojewódzkiego, natomiast w komendach powiatowych/miejskich (z uwzględnieniem komisariatów) działalność prasową i informacyjną koordynuje oficer prasowy, etatowy rzecznik prasowy. Ponadto komendant jednostki ma możliwość jednorazowego, okresowego lub stałego upoważnienia policjanta lub pracownika Policji do udzielania informacji w zakresie swoich kompetencji. Może to dotyczyć np. pirotechnika albo oficera operacyjnego) 179. Jak już wskazano, polityka informacyjno-prasowa jest realizowana także na szczeblu komend wojewódzkich, stąd też w tym miejscu omówione zostaną działania podejmowane na szczeblu jednej z nich Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 180. Jednostką organizacyjną pełniącą zasadniczą rolę w procesie komunikacyjnym KWP jest Wydział Komunikacji Społecznej, podlegający bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. Wydział realizuje zadania z 179 S. Narębska, op. cit., s Opracowano na podstawie materiałów własnych autorki, zawierających informacje uzyskane od KWP we Wrocławiu a także zawartość: oraz 116

11 zakresu współpracy z mediami, kreowania pozytywnego wizerunku Policji i przedsięwzięć zmierzających do budowania sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej. Te zadania są realizowane w trzech głównych sferach. Rys. 2. Struktura Wydziału Komunikacji Społecznej KWP we Wrocławiu Źródło: Pierwszą płaszczyzną jest komunikacja zewnętrzna i kontakty z mediami. Na tej płaszczyźnie realizowana jest polityka informacyjna komendanta wojewódzkiego poprzez wykonywanie, organizowanie oraz koordynowanie kontaktów Policji Dolnego Śląska z przedstawicielami środków masowego przekazu (zagranicznymi, ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi). Zadaniem Wydziału jest także informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach realizowanych przez dolnośląską Policję. Kolejnym zadaniem jest kształtowanie i prezentowanie pozytywnego y wizerunku Policji poprzez: przedstawianie przedstawicielom mass mediów przykładów współpracy regionalnej Policji ze społeczeństwem, które przyczyniają się do zwalczania oraz ograniczania zjawisk kryminogennych, prezentowanie osiągnięć zarówno samej komendy wojewódzkiej, jak i podległych jej jednostek organizacyjnych dotyczących wykrywania oraz ścigania sprawców przestępstw, w sytuacji kiedy może to stanowić przedmiot zainteresowania społecznego, informowanie mass mediów o bieżących zdarzeniach kryminalnych, realizowanych zadaniach oraz planowanych przez Policję przedsięwzięciach w regionie. Kolejnym zadaniem z zakresu media relations jest przygotowywanie i organizowanie konferencji prasowych oraz spotkań kierownictwa komendy z dziennikarzami. W ramach swojej działalności Wydział prowadzi także monitoring mediów oraz analizę materiałów dotyczących funkcjonowania Policji zamieszczanych w mediach, a także analizuje badania opinii publicznej dotyczące pracy i działania Policji w regionie. Pojawia się tu także kwestia reakcji oraz zapobiegania nieuzasadnionej krytyki pracy 117

12 Policji, a także udzielania odpowiedzi na krytykę prasową, czyli funkcja związana z oświadczeniami oraz sprostowaniami. Zadaniem pracowników Wydziału jest także udzielanie informacji środkom masowego przekazu na pytania dotyczące funkcjonowania Policji. Przed Policją stoi wynikający z ustawy 181 obowiązek zwalczanie przestępczości w gestii Wydziału Komunikacji pozostaje zatem promowanie inicjatyw i przedsięwzięć służących temu celowi, a także mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Istotnym aspektem jest także popularyzacja w mediach programów o charakterze prewencyjnym. Pojawiają się tu także funkcje o charakterze strukturalnym, gdyż w kompetencji Wydziału pozostaje nadzór nad działalnością oficerów prasowych komendantów miejskich i powiatowych dolnośląskiej Policji. Tu usytuowano także organizację szkoleń z zakresu problematyki obejmującej kontakty z mediami. Koresponduje z tym także wymiana informacji z policjami innych państw, organizowanie wspólnych konferencji prasowych, a także udział w szkoleniach międzynarodowych. Drugi obszar stanowią działania związane z obszarem komunikacji wewnętrznej. Pierwszym istotnym zadaniem w tym zakresie jest nadzór, koordynacja i wykonywanie zadań związanych z komunikacją dwustronną pomiędzy policjantami a ich przełożonymi. Policja sięga zarówno po tradycyjne, jak i nowoczesne metody komunikowania wewnątrzorganizacyjnego, stąd też następną kwestią jest zarówno współtworzenie biuletynu wewnętrznego, jak i redagowanie informacji, które są zamieszczane w intranecie. Znaczenie strategiczne ma także tworzenie programów mających na celu poprawienie komunikacji wewnętrznej. Podobny wymiar ma także kolejna funkcja Wydziału, którą jest realizowanie zadań zmierzających do udrożnienia kanałów komunikacji wewnętrznej poprzez analizowanie funkcjonującego w organizacji systemu obiegu informacji, a także jego doskonalenie. Celem takiego działania jest zapewnienie szybkiego i właściwego przepływu informacji pomiędzy jednostkami Policji a komórkami organizacyjnymi komendy. Do nowoczesnych form komunikacji możemy zaliczyć także obecność samej organizacji na różnego typu serwisach społecznościowych 182. Mają one bardzo duże znacznie, niemniej jednak należy zwrócić uwagę fakt ograniczonej kontroli samej instytucji nad tym, co jest zamieszczane przez internatów w sieci. Do sieci mogą trafiać różne informacje. Oczywiście motywy stojące za działaniami internautów są rozmaite. Formacje mundurowe posiadają szereg rozmaitych forów internetowych zarówno otwartych, jak i wymagających zalogowania. O ile z punktu widzenia samych funkcjonariuszy tego typu forum może pełnić rolę swoistego komunikatora, niekiedy wentylu bezpieczeństwa, to dla organizacji jako całości może ono stanowić zagrożenia dla jej wizerunku. W przypadku Policji najpopularniejszym 181 K. Dojwa, Policja jako organizacja formalna w systemie administracji państwowej. Wybrane aspekty w kontekście socjologii administracji, artykuł złożony do wydawnictwa pokonfernecyjnego pod red. K. Motyki Socjologia Administracji in statu nascendi. 182 Więcej na ten temat: K. Dojwa, Public Relations instytucji publicznej: wybrane instrumenty kreowania wizerunku na przykładzie Policji, referat wygłoszony na II Kongresie Komunikacji w Lublinie, złożony do wydawnictwa pokonfernecyjnego pod red. J. Olędzkiego. 118

13 portalem branżowym jest Internetowe Forum Policyjne 183, znane postronnym obserwatorom chociażby z corocznego konkursu o tzw. złotą pałę. Posty na forum są bardzo zróżnicowane, niekiedy funkcjonariusze skarżą się na swoich przełożonych, warunki odbywana służby itp. Negatywne opnie o Policji mogą pojawić się także na innych, ogólnodostępnych i niebranżowych forach, należących np. do różnych mediów stąd też kolejnym zadaniem spoczywającym na Wydziale jest monitoring forów dyskusyjnych oraz reagowanie na negatywne opinie na temat dolnośląskiej Policji. Trzecim obszarem zainteresowań Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu są działania w obszarze promocji dolnośląskiej Policji. Można zaryzykować twierdzenie, że w tym obszarze sytuują się najbardziej zróżnicowane zagadnienia. Znaczenie strategiczne ma kwestia inicjowania projektów z dziedziny public relations, współpraca z komórkami KGP, KWP oraz jednostkami policji dolnośląskiej. Jak już wskazano w innym miejscu 184, Policja realizuje szereg rozmaitych działań, określanych zbiorczo mianem PR, stąd też kolejnym zadaniem jest monitorowanie, koordynowanie oraz współorganizowane imprez kulturalnych w dolnośląskiej Policji. Podobnie strategiczny wymiar ma kwestia kształtowania pozytywnego wizerunku policji dolnośląskiej, jej funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych. Ponieważ kwestiami media relationas zajmuje się inna komórka organizacyjna, stąd też jej zadaniem jest pozamedialna prezentacja działań policyjnych, obejmująca promowanie jednostek organizacyjnych instytucji, które funkcjonują na obszarze Dolnego Śląska, a także gromadzenie informacji w tym zakresie. Istotną kwestią jest następne zadanie, które obejmuje nagrywanie własnych materiałów dla telewizji. Poza współpracą z telewizją regionalną w tej funkcji możemy usytuować emitowany w sieci Telewizyjny Raport Policyjny, poświęcany np. kierowcom przekraczającym prędkość na autostradzie, czy też zagrożeniom związanym z kradzieżami. Relatywnie szeroki krąg oddziaływania daje Wydziałowi następne zadanie, w którym funkcjonariusze projektują i realizują materiały informacyjne oraz dydaktyczne wykorzystywane przez dolnośląską Policję na różnych konferencjach i szkoleniach obejmujących zarówno środowisko policyjne, jak i pozapolicyjne. Na tym poziomie organizacyjnym ma miejsce także analiza statystyczna, merytoryczna oraz wizualna materiałów opracowywanych przez jednostki Policji w regionie, a także opracowywanie własnych plakatów, katalogów, informatorów, broszur promujących KWP. Lektura periodyku branżowego Policja 997 pokazuje, że funkcjonariusze poza służbą posiadają wiele pasji i zainteresowań. Stąd też nic dziwnego, że policjant, który święci tryumfy z zawodach kulturystycznych, czy też policjantka, która ma wyjątkowe osiągnięcia w jakiejś dyscyplinie sportowej, są przez instytucję traktowani jako osoby pozytywnie wpływające na wizerunek całej organizacji. Stąd też następne zadanie stojące przed Wydziałem, mówiące o tym, że ma on promować zainteresowania pozazawodowe funkcjonariuszy. Kwestia eventów jest bardzo istotną techniką w przypadku Policji, 183 K. Dojwa, Policjantki: elementy portretu kreślone na łamach mediów branżowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 2/ K. Dojwa, Public Relations instytucji publicznej 119

14 stąd też kolejna kompetencja związana ze współorganizowaniem imprez policyjnych, takich jak Święto Policji, festyny, imprezy sportowe, a także koordynacja, realizacja oraz promocja różnego typu imprez policyjnych (wystaw, zawodów sportowych). Jak już wskazano, funkcje z zakresu promocji są tu rozumiane bardzo szeroko, stąd też znajdujemy tu zadanie dotyczące stałej promocji programów prewencyjno edukacyjnych oraz wizerunku i roli dzielnicowego i promowanie konkursów sportowo-edukacyjnych dla dzieci. Ostatnimi są zadania związane z nowoczesnymi formami komunikacji, takie jak obsługa strony internetowej dolnośląskiej Policji oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Istnieją także zadania o charakterze ogólnym, skodyfikowane tylko w jednym punkcie wskazującym na tworzenie warunków do sprawnej i ciągłej realizacji zadań wydziału poprzez: aktualizację wykazu mediów i dziennikarzy, którzy współpracują z Wydziałem, obsługę o charakterze kancelaryjno-biurowym Wydziału, ewidencję oraz dystrybucję korespondencji, opracowywanie analiz, ocen oraz informacji, które dotyczą realizacji ustawowych zadań Policji dla potrzeb wystąpień publicznych Komendanta Wojewódzkiego Policji, organizowanie szkoleń z zakresu PR. Podobnie jak ma to miejsce na szczeblu ogólnopolskim, tu także za pewne kwestie związane blisko z PR odpowiadają inne wydziały, biura i komórki organizacyjne. 4. Wizerunek społeczny Policji Problematyka PR oraz wizerunku Policji została podjęta w badaniach empirycznych przeprowadzonych przez S. Narębską na przełomie listopada 2008 i lutego 2009 roku łącznie w 10 jednostkach Policji (KMP w Toruniu, KMP w Kaliszu, KMP w Koszalinie, KPP w Działdowie, KPP w Bytowie, KPP w Sępolnie Krajeńskim, KPP w Siemiatyczach, KPP w Olecku, KPP w Przasnyszu oraz w KPP w Bielsku Podlaskim. Ankietę przeprowadzono z 135 funkcjonariuszami oraz pracownikami cywilnymi Policji 185. Badania dotyczyły PR Policji, stąd też jednym z pytań było pytanie o to, czy badani spotkali się kiedykolwiek z tym terminem. Wśród badanych 36 osób odpowiedziało negatywnie. Wśród osób, które zasygnalizowały znajomość terminu, pojawiły się jego bardzo różne interpretacje, takie jak: budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, realizowanie konstytucyjnego prawa do swobodnego dostępu do informacji. Jak pisze autorka zdecydowana większość badanych nie miała ani okazji dotąd poszerzyć wiedzy w przedmiotowym zakresie, nie czytała żadnych artykułów z rzeczonej dziedziny, ani nie brała udziału w tego typu szkoleniach 186. Jedynie 9 osobom PR kojarzyło się w sposób zgodny z 185 S. Narębska, op. cit., s Ibidem. 120

15 metodami, technikami i instrumentami PR (eventy). Wielu funkcjonariuszy uważało, że za kreowanie wizerunku odpowiada rzecznik prasowy danej komendy (74 osoby), co nie było zgodne z prawdą, gdyż tę kompetencję posiada de facto komendant (54 osoby udzieliły poprawnego wskazania) 187. Równocześnie większość funkcjonariuszy pozytywnie oceniło działania rzecznika prasowego na swojej komendzie (98 osób). Jak wskazuje autorka raportu analizując wyniki ankiety, możemy wysnuć wniosek, iż tematyka PR jest raczej nieznana lub mylnie kojarzona 188. Wyniki badań mogą zastanawiać. Pokazują one stosunkowo słabą znajomość znaczenia terminu PR oraz osób odpowiedzialnych za jego realizację przez ogół respondentów. Z drugiej jednak strony nie przekłada się to na faktyczny wizerunek Policji w społeczeństwie. Kwestia społecznej percepcji zawodu funkcjonariusza Policji, oceny tej instytucji oraz akceptacji/braku akceptacji dla jej pracy została już omówiona w innym miejscu 189, stąd też poniżej zasygnalizowane zostaną jedynie najważniejsze aspekty. Jeśli chodzi o Policję jako instytucję, to jej oceny społeczne są stabilne, a także generalnie pozytywne. Cykliczne badania OBOP pokazują, że w okresie zaufanie do Policji deklarowało zawsze więcej niż 50% ankietowanych (od roku 1992 granicę tę wyznacza pułap 60%) 190. Badanie CBOS z czerwca 2010 roku pokazuje, że jej działalność ocenia pozytywnie 72% zapytanych (19% ocenia negatywnie). Odsetek badanych niedokonujących wskazań kierunkowych wyniósł w tym badaniu 9%. Generalnie udział respondentów wybierających wskazanie trudno powiedzieć przy ocenach Policji w okresie dokonywania piętnastu badań (październik 2005 czerwiec 2010) oscyluje pomiędzy 7 a 10%, co oznacza, że zdecydowana większość badanych posiada jakąś pozytywna lub negatywną opinię na temat tej formacji. 187 Zgodnie z zarządzeniem nr 1204 Komendanta Głównego Policji, zmieniającym zarządzenie nr 13/2000 w sprawie firm i metod działalności prasowo informacyjnej w Policji działalność tą prowadzi i za nią odpowiada Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy oraz powiatowy Policji. 188 S. Narębska, op. cit., s K. Dojwa, Grupy dyspozycyjne w percepcji społecznej. Wybrane aspekty postrzegania Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, artykuł złożony do wydawnictwa pokonferencyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 190 E. Moczuk, Policja w opiniach mieszkańców powiatu przeworskiego, [w:] T. Kołodziejczyk, D.S. Kozerawski, J. Maciejewski (red.), Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s

16 Rys. 3. Oceny działalności Policji jako instytucji publicznej Źródło: Oceny instytucji publicznych, BS/ 42/2009, CBOS, marzec 2009 Relatywnie dobrze oceniają Polacy także aktywność samych funkcjonariuszy. Dla przykładu w kwietniu 2009 roku 67% badanych pozytywnie oceniało działalność Policji w miejscu ich zamieszenia, natomiast jedna czwarta badanych była zdania, że Policja działa w ich społeczności lokalnej niewłaściwie. Co jedenasty badany nie miał zdania na ten temat (8%) 191. Porównanie wyników pomiaru z wcześniejszymi analogicznymi badaniami pokazuje wzrost wskazań pozytywnie oceniających pracę Policji. W roku 2001 było ich tylko 56% (negatywne wskazania 35%), w roku 2002 już 64% (negatywne 30%), w roku % (negatywne 29%). Oznacza to, że na przełomie siedmiu lat nie tylko wzrosła liczba osób, które pozytywnie oceniają pracę Policji w swojej miejscowości, ale i z jednej trzeciej do jednej czwartej badanych spadła liczba badanych, którzy wyrażają opinię przeciwną. 5. Wizerunek instytucji wśród funkcjonariuszy i pracowników Budowanie i utrzymywanie korzystnych relacji z mediami masowymi ma podstawowe znaczenie zarówno dla rozwoju komunikacji ze środowiskiem zewnęŧrznym organizacji, jak i płynności przepływu informacji wewnątrz niej samej 192. W przypadku Policji chodzi o stworzenie przyjaznego, prawego, 191 Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy Policji. CBOS, BS 74/ S. Gawroński, Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s

17 lojalnego, opiekuńczego, szanującego swoich pracowników pracodawcy 193. Stąd też ta płaszczyzna ma kardynalne znacznie, ponieważ pracownicy instytucji stają się jej adwokatami w swoich kręgach społecznych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że sami funkcjonariusze Policji stanowią około 100 tys. osób, że posiadają oni żony/mężów, rodziców, dzieci, znajomych i przyjaciół, to widzimy dlaczego ten aspekt wydaje się kardynalny. Dodatkowo jego znacznie rośnie, jeśli uwzględnimy media społecznościowe. Dodatkowym czynnikiem jest to, że myśląc o jakieś organizacji, postrzegamy ją najczęściej przez pryzmat jej pracowników. Z punktu widzenia organizacji, jaką jest Policja, oznacza to, kardynalne znaczne ma zachowanie jej funkcjonariuszy zarówno w organizacji, jak i poza nią. Na wizerunek Policji wpływa także zachowanie jej pracowników cywilnych, atmosfera w pracy, wygłaszane o niej opinie. Stąd też istotne jest to, aby poprzez działania PR skierowane do wnętrza organizacji, opierane na dwukierunkowej komunikacji, zaspokajać potrzeby i ambicje pracowników oraz motywować ich do pracy i lepszego wykonywania zadań. Jeśli pracownicy organizacji mają poczucie, że są w niej źle traktowani, pojawia się frustracja, złość oraz brak motywacji do pracy, co ma wpływ nie tylko na wewnętrzną atmosferę w pracy, ale także może przejawiać się przedostawaniem się do mediów rozmaitych informacji niekorzystnych z punktu widzenia organizacji. To poczucie bardzo często przekłada się na samo wykonywanie pracy przez pracownika, który w przypadku części funkcjonariuszy Policji ma kontakt codziennie z dziesiątkami czy setkami obywateli. Badania S. Narębskiej pokazały, że wizerunek instytucji kreślony przez funkcjonariuszy był mało korzystny. Dla przykładu w pytaniu o aktualny wizerunek formacji najwięcej osób wskazało na odpowiedź skostniała formacja, w której pracownik jest traktowany przedmiotowo i nie ma możliwości rozwoju (58 osób) oraz firma, która dopiero się rozwija i ma jeszcze wiele do zrobienia, między innymi w sferze dostosowania wymogów do aktualnego rynku pracy (57 osób). Na pytanie dotyczące identyfikacji ze swoją formacją aż 38 osób wskazało trudno powiedzieć. Optymistyczne było to, że ponad połowa badanych (73 osoby) wskazała, że identyfikuje się z Policją w dużym stopniu. Przeciwne wskazania były mniej liczne ( w małym stopniu 16 osób, nie identyfikuję się 8 osób). Badanie z roku zawierało szereg bloków tematycznych, które z punktu widzenia naszych rozważań pokazują, w jaki sposób funkcjonariusze oraz pracownicy Policji postrzegają swojego pracodawcę. W pierwszym bloku badano zadowolenie respondentów z pracy w Policji. Policjanci byli najczęściej przeciętnie zadowoleni ze swojej pracy (47,2% wskazań). Duże zadowolenie deklarowało czterech na dziesięciu badanych (40,9%), natomiast co dziewiąty respondent (11,9%) wskazywał, że jest mało zadowolony z pracy w Policji. Główną determinantą, która 193 S. Narębska, op. cit., s Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ankieta internetowa wypełniona przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. 123

18 powodowała zadowolenie z pracy w Policji, było stabilne zatrudnienie (73,4%). To wskazanie nie dziwi, wszak ta kwestia jest bardzo często wskazywana przez funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych. Dla przykładu właśnie ten problem najczęściej pojawiał się chociażby w badaniach z udziałem podchorążych Wojska Polskiego, przeprowadzonych w maju 2011 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu 195. Jedna trzecia funkcjonariuszy uważała, że główną przyczyną zadowolenia są dla nich stałe warunki pracy (35,8%), nieco mniej (29,3%) uważało, że istotne są tu relacje z kolegami i koleżankami z firmy. W dalszej kolejności policjanci mówili o zaletach takich jak stosunkowo dobre wynagrodzenie (29%), a także w miarę dobre stosunki z przełożonymi (22,4%). Jeśli natomiast chodzi o główne przyczyny niezadowolenia z pracy w Policji, to w pierwszej kolejności funkcjonariuszom przeszkadzał nadmiar formalności oraz biurokratyzacja ich pracy (58,3%). Co ciekawe, drugą liczbę wskazań uzyskała odpowiedź dotycząca stosunkowo słabego wynagrodzenia był to mankament dla ponad połowy osób negatywnie oceniających swoje miejsce pracy (54,7%). Dla ponad jednej trzeciej respondentów przyczynę niezadowolenia ze służby w tej instytucji stanowiły zmieniające się zasady organizacyjne (38,8%), niesprawiedliwe traktowanie funkcjonariuszy przez przełożonych (36,6%) oraz złe warunki pracy (33,9%). Badania pokazują, że bardzo często pomiędzy postulowanym przez samą organizację wizerunkiem a wizerunkiem rzeczywisty jaki funkcjonuje w percepcji jej funkcjonariuszy, istnieje pewien rozdźwięk. W literaturze przedmiotu wskazuje się na możliwość zaistnienia różnych przyczyn takiego stanu rzeczy 196. Pierwszą przyczyną może być to, że dana organizacja nie dostrzega rangi tego problemu i jego znaczenia dla kreowania wizerunku. W przypadku Policji takie uzasadnienie wydaje się jednak nieadekwatne, nawet kiedy weźmiemy pod uwagę jako wskaźnik liczbę i zakres badań z klientem wewnętrznym. Drugim powodem pojawienia się luki wizerunkowej jest zachowanie przez organizację biernej postawy w nadziei, że to sami członkowie organizacji w sposób nieformalny będą przekazywać innym pracownikom przesłanie promujące jej określony wizerunek. Ta płaszczyzna wyjaśniania ponownie wydaje się mało zasadna, wszak przełożeni Policji dostrzegają ów problem, mało tego nawet w nieformalnych rozmowach z osobami odpowiedzialnymi za PR wewnętrzny Policji pojawia się problem reprodukowania przez starszych funkcjonariuszy postawy roszczeniowej, małego zadowolenia z firmy, przenoszenie negatywnych wzorców zachowań. Trzecim uzasadnieniem jest popełnianie przez organizację błędów przy budowie jej wizerunku, które to błędy skutkują właśnie wygenerowaniem wśród pracowników jej niewłaściwego wizerunku. Źródłem dysfunkcji może być niewłaściwie funkcjonujący system informacyjny, jego brak bądź też zlecanie prowadzenia komunikacji osobom nieodpowiednio wykwalifikowanym. Jednak Policja posiada wielopłaszczyznowe kanały komunikowania wewnętrznego, 195 K. Dojwa, P. Turczyński, Stabilność i prestiż. Postrzeganie profesji żołnierza zawodowego przez studentów wojskowych, złożony do druku do: Kwartalnik Bellona. 196 A.I. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Wyd. Difin, Warszawa 2006, s. 38 i dalsze. 124

19 uwzględniające zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody przekazywania informacji, zaś jej kadry o czym może świadczyć chociażby zawartość biogramów, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w kursach i szkoleniach mają jednak w większości charakter profesjonalny. Być może pewien trop stanowiłby inny argument wskazujący na to, że organizacja przekazuje swoim funkcjonariuszom nieprawdziwe informacje na swój temat, wierząc, że wystarczy stworzyć pozory organizacji dbającej o swoich pracowników i głośno o tym mówić, nie przenosząc deklaracji na faktyczne działania. Pewne elementy takiego myślenia odnajdowalibyśmy w przypadku profesjonalizacji polskiej armii braków sprzętowych i niedofiansowania oraz spektakularnych kampanii promujących nowoczesne Wojsko Polskie. W przypadku Policji elementy owego rozdźwięku są także obecne, jednak remonty komisariatów, zmiana umundurowania, praktyczna wymiana floty samochodowej są faktami obiektywnymi. Mogą się także pojawić czynniki o charakterze makro postrzeganie pracodawców i rynku pracy może także implikować powstawanie stereotypów generujących przenoszenie pewnych ogólnych tendencji na grunt Policji jako pracodawcy. Badania socjologiczne pokazują, że większość funkcjonariuszy jest zadowolonych ze swojej pracy, w mniejszym stopniu z warunków jej wykonywania. Zaletą służby jest to, że jest to praca stała, związana ze stałym wynagrodzeniem i pewnymi motywatorami pozapłacowymi, wadą wysokość owego wynagrodzenia, utrudniony awans, biurokratyzacja, w przypadku niektórych stanowisk zagrożenie życia i zdrowia. Pytaniem otwartym pozostaje, czy te kwestie może rozwiązać efektywny PR wewnętrzny. Podsumowanie Jeśli chodzi o kadry PR Policji, to oczywiście trudno dokonać wartościowania zasobów kadrowych organizacji bez właściwych badań empirycznych, nie mniej istotne wydają się pewne emblematy. Paweł Biedziak, przez wiele lat związany z Policją, pełniący później funkcję zastępcy redaktora naczelnego Superexpressu, następnie rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli, był laureatem nagrody Łba PR za budowanie od podstaw nowoczesnych służb prasowych w Policji i ustanowienie godnego standardu współpracy instytucji publicznej z mediami. Natomiast Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, został nagrodzony Protonem 2007 za osiągnięcia w dziedzinie komunikacji społecznej 197. Natomiast w roku 2010 kampanii Użyj wyobraźni, przeprowadzonej przez BBDO Warszawa dla Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, przyznano nagrodę w konkursie efektywności działań komunikacji marketingowej ELFIE w kategorii Kampanie dotyczące edukacji społecznej, kampanie CSR 198. Innymi słowy organizacja dysponuje dość dobrymi kadrami, nic więc dziwnego, że generalnie jej wizerunek jest raczej pozytywny. Nie oznacza to jednak, że 197 S. Narębska, op. cit., s EFFIE Awards 2010 rozdane, źródło: [dostęp: ]. 125

20 wspomniane Blue Taxi, nepotyzm i korupcja, funkcjonariusze prowadzący samochód pod wpływem alkoholu, nieprzyjeżdżający do kolegi wywołującego kolejną burdę domową i inne znane nam z przekazów medialnych lub doświadczenie przypadki tego wizerunku nie są w stanie zepsuć. Skrupulatne dbanie o wizerunek, które przyjmuje formę represji względem osoby, która udostępniła zabawny film, na którym funkcjonariusze pchają w ramach zajęć praktycznych samochód, może niekiedy przynieść więcej strat niż korzyści. Ale jest jeszcze jeden wymiar, o którym musimy pamiętać, mówiąc o PR formacji mundurowych. W czasie wojny w Wietnamie Amerykanie dopuścili do działań wojennych wszystkich chętnych do ich relacjonowania dziennikarzy. Na bazie tych relacji, koncentrujących się na okropieństwach wojny i pomijających także większość niemedialnych zdarzeń, społeczeństwo amerykańskie wytworzyło sobie wizerunek wojny w formie przejaskrawionego konfliktu, co przełożyło się na masowe protesty przeciwko operacji militarnej. Stąd też do dziś w USA istnieje określenie syndrom wietnamski, które sygnalizuje, że przyczyną klęski podczas wojny była niekontrolowana działalność dziennikarzy i mediów 199. Oczywiście nasza subiektywna ocena konfliktu wietnamskiego może być zindywidualizowana, lecz faktem jest, że ówczesne nastawienie opinii publicznej z punktu widzenia amerykańskiej armii było czynnikiem bardzo niekorzystnym. Stąd też głoszona jeszcze przez I. Lee zasada jawnego informowania o wszystkim, co media chcą wiedzieć, okazała się tu toksyczna dla strategii politycznej i militarnej USA. Bibliografia 1. Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Wyd. Difin, Warszawa Black S., Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Budzyński W., Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wyd. Poltext, Warszawa Dojwa K., Grupy dyspozycyjne w percepcji społecznej. Wybrane aspekty postrzegania Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, artykuł złożony do wydawnictwa pokonferencyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 5. Dojwa K., Policja jako organizacja formalna w systemie administracji państwowej. Wybrane aspekty w kontekście socjologii administracji, artykuł złożony do wydawnictwa pokonferencyjnego pod red. K. Motyki Socjologia Administracji in statu nascendi. 6. Dojwa K., Public Relations instytucji publicznej: wybrane instrumenty kreowania wizerunku na przykładzie Policji, referat wygłoszony na II Kongresie Komunikacji w Lublinie, złożony do wydawnictwa pokonfernecyjnego pod red. J. Olędzkiego. 7. Dojwa K., Policjantki: elementy portretu kreślone na łamach mediów branżowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 2/ Dojwa K., Pomiędzy "misją" a "rynkiem". Próba analizy znaczenia prasy lokalnej dla społeczności lokalnej, [w:] Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, pod red. K. Pokornej-Ignatowicz i S. Michalczyka, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków Dojwa K., Socjologia grup dyspozycyjnych, Kwartalnik Bellona, nr 3/2009 (658). 199 K. Jałoszyński, J. Skosolas, Media wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Studia i Analizy, Wyd. Collegium Civitas, Warszawa 2008, s

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści.

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści. Policja Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: Semestr: III Moduł (typ)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum.

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum. i Strona znajduje się w archiwum. PODSUMOWANIA I PLANY W Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa roczna, w czasie której Komendant CSP i jego Zastępcy podsumowali funkcjonowanie jednostki w 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPIS ZADAŃ WYMAGANIA ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI Budżetu i Finansów praca w systemie księgowym Fortech przygotowywanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym Excel archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI W ubiegłym roku działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI 2012 WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI Wydział Analiz Gabinetu KGP 2012-03-06 Polskie Badanie Przestępczości (dalej: PBP) jest badaniem opinii społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: filologia polska specjalność: kultura społeczna i medialna

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: filologia polska specjalność: kultura społeczna i medialna DZIENNIK PRAKTYK kierunek: filologia polska specjalność: kultura społeczna i medialna 1. Imię i nazwisko:... 2. Rok i tryb studiów: I rok/ 2 st. studia stacjonarne 3. Miejsce odbywania praktyki (adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI POLSKIEJ ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI POLSKIEJ ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI POLSKIEJ ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA 6 1. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, społecznego poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz praworządności.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV NOTATKA PRASOWA Rzeszów, 28.02.2008 WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV W dniach 11-15 lutego 2008 roku zespół badawczy Zakładu Public

Bardziej szczegółowo

Współpraca podmiotów służb publicznych

Współpraca podmiotów służb publicznych Współpraca podmiotów służb publicznych WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Współpraca podmiotów służb publicznych - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Konkurencja na rynkach gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW.

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Public Relations wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-5 - 69, 628-7 - 04 69-46 - 92, 625-76 - 2 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11

Źródło:  Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Źródło: http://bip.jarocin.kpp.policja.gov.pl/182/realizowane-programy/8730,bezpieczna-szkola.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM

Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Czytam prasę Czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca =

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka 1 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem organizacji formalnych, czyli dużymi grupami wtórnymi utworzonymi z myślą o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 BEATA NOWOTARSKA-ROMANIAK Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych W działalności firm usługowych w tym i firm ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Autor: mgr Józef Czerwiec ZAŁOŻENIA PROGRAMU Historia est magistra vitae Cyceron Gdy w 55 roku p.n.e. Marcus Tullius Cicero wypowiadał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/144/2009 POLACY O SIŁACH ZBROJNYCH

Warszawa, październik 2009 BS/144/2009 POLACY O SIŁACH ZBROJNYCH Warszawa, październik 2009 BS/144/2009 POLACY O SIŁACH ZBROJNYCH Dyskusje o sytuacji w Wojsku Polskim wracają co jakiś czas na forum publiczne. W jednym z ostatnich sondaży 1 zapytaliśmy Polaków, co wiedzą

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1. Miejsce i termin odbywania praktyki Miejsce: W celu odbycia praktyk student powinien przedstawić wniosek zgłaszający miejsce praktyk z uzasadnieniem

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

POLICJA LUBUSKA TVP REGIONALNA Z WIZYTĄ W ŚWIECKU

POLICJA LUBUSKA TVP REGIONALNA Z WIZYTĄ W ŚWIECKU POLICJA LUBUSKA Źródło: http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/9818,tvp-regionalna-z-wizyta-w-swiecku.html Wygenerowano: Wtorek, 27 grudnia 2016, 18:07 TVP REGIONALNA Z WIZYTĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE. z dnia 23 kwietnia 2009 r. REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

dr hab. Kuba Jałoszyński, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:

dr hab. Kuba Jałoszyński, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski Książka ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold SKOMRA

Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 2 System zarządzania kryzysowego w Polsce Slajd 3 Zarządzanie kryzysowe (cztery fazy) zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków. Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 4 Zespoły zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo