Protokol z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokol z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej"

Transkrypt

1 IN NOW AC YIN A H POWIAT UNIA EUROPEJSKA rnconnad*a 1 STASZOWSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ ClUbr ODAK KA ROZWOJU REGIONALNEGO NARODOWA STRATI CIA Pr II Staszow, Protokol z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej I. Zamawiaj^cy: Powiat Staszowski II. Nazwa zamowienia:,,przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych" - ogloszenie w prasie lokalnej" III. Przedmiotowe zamowienie obejmuje: ushig, tj. zamieszczenie ogioszen prasowych w prasie lokalnej informuja^cych o realizacji przez Powiat Staszowski projektu pn.,,przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych", wspolfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka IV. Nazwa i kod Wspolnego Stownika Zamowien: CPV ushigi publikacji V. W dniu roku umieszczono Zapytanie ofertowe dotycza^ce przedmiotowego zamowienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszeniowej Starostwa Powiatowego w Staszowie. Z powodu niewyst^powania na rynku trzech potencjalnych dostawcow ushig (Oswiadczenie o niewyst^powaniu na rynku trzech potencjalnych dostawcow ushig z dnia r. - w dokumentacji prowadzonego post^powania), zwrocono si do dwoch nizej wymienionych potencjalnych wykonawcow ushigi z zapytaniem ofertowym: 1. Pani Magdalena Sitek Doradca ds. ogloszeh Echo Dnia ul. Krakowska Staszow (41) , ktora reprezentuje firme; Media Regionalne Sp. z o. o. Oddzial w Kielcach, Biuro w Staszowie POWIAT STASZOWSKI Tel: ul. ]6zefa Pitsudskiego 7 Fax.: Staszow powiausstaszowski.eu http: //Staszowski.eu Strona 1 z 3

2 INNOWACYJNA rworm A DIT A (j U b r U DA K K A POWIAT STASZOWSKI UNIAEUROPEJSKA FUROPFJSKI RJNDUV ROZWOJU REGIONALNEGO Ul. Krakowska Staszow Te./fax. (0-15) Pan Rafal Staszewski, Pani Elzbieta Machala WYDAWNICTWO SAMORZADOWE spoika z o.o. w Tarnobrzegu BIURO OGLOSZEN I REKLAM Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a, tel. (15) Zapytanie skierowano droga^ telefoniczna^, oraz udost^pniono zapytanie na stronie (w zala^czeniu zrzut ekranu portalu staszowski.eu, z dnia ogloszenia zapytania ofertowego). VI. W odpowiedzi w dniach oraz r. uzyskano jedynie od powyzej wymienionych potencjalnych wykonawcow nastejmja^ce oferty cenowe na realizacje ww. zamowienia: 1. Media Regionalne Sp. z o. o ,40 z\o 2. WYDAWNICTWO SAMORZADOWE spoika z o.o. w Tarnobrzegu - 738, 00 zl brutto Uzyskane formularze ofert zostaly nadeslane faksem, oraz droga. mailowa^, zala^czone sa^ do niniejszego protokohi. VII. W wyniku analizy nadeslanych Formularzy ofert, bior^c za jedynie kryterium oceny ofert % cena brutto, najkorzystniejsz^ pod wzgledem cenowym okazala sie oferta ztozona przez firme: Media Regionalne Sp. z o. o. Oddzial w Kielcach, Biuro w Staszowie Ul. Krakowska Staszow Te./fax. (0-15) przygotowana przez Pania. Magdalen^ Sitek. POWIAT STASZOWSKI ul. Jozefa Pilsudskicgo Staszow Tel: Fax.: Strona 2z3

3 INNOWACYJNA GOSPODARKA POWIAT STASZOWSKI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wyzej wymienionej firmie proponuje sie powierzenie wykonania przedmiotowego zamowienia VIII. Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium wyboru ofert byla - cena (brutto) 100 % Postej)owanie prowadzita: Paulina Majczak-Tarka POWIAT STASZOWSKI ul. Jozefa Pitsudskiego Staszow Tel: Fax.: htlp: //slaszowski.cu Strona 3 z 3

4 < INNOWACYJNA GOSPODARKA Media RrgionaUie Sp. z o.o. Odd/iaJ v, Kjelcach RRiON Biuro * StasMwie ul toakowska 9, 28,200 Stasanw tel/fex(015) UN1AEUROPEJSKA Zal. Nr 1 -Formularz oferty Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Powiat Staszowski Stas/ow ul. Jozefa Pitsudskiego 7 NIP: OFERTA Odpo\viadaja.c na Zapytanie ofertowe pn.,,przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych" - ogloszenia w prasie lokalnej" Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia na.!..?i...j/^ ^^^J W...to.l z\m......%podat -cena netto....7.«c^qqzl Ogtoszenie ukaze si^ w (podac tytut tygodnika). W dniach (poda.c datq)... *3?.5..U. P.'.fr.C.../ Jednoczesnie oswiadczamy. ze w przypadku wyboru niniejszej oferty zamowienie bcjdzie realizowane zgodnie z wymaganiami postawionymi w zapytaniu ofertowym pn.,,przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowcmu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych" - ogloszenie w prasie lokalnej". Media Regionalne Sp. z o.o. Odd/iai w Kielcach NIP , RE(K)N 9^ Biuro * Staszti* ic ul Krakov,sk» JOO Staszow tel/fiu(015)m i podpis osoby upowaznionej) POWIAT STASZOWSKI ul. J6zefa Pilsudskiego Staszbw Tel: Fax: powiatfsstaszowski.eu Strona 4 i 4

5 OD :TN TARNOBRZEG NR FflKSU : LIP :23 SIR. 1 INNOWACYJNA GOSPODARKA N.' vom'.'w/>. '. IK' STAS2OWBKI Wydnwnictwo Sa Spolky z o o Tarnobrzeg, ul 1 Maja 4a { Mr 1( >'ormularz ofcrly..nj.^.y.^t.ro.op.rl/'.-fi^ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) wski Staszdkv Ul. JoZCfa Pi IN ijii.sk i f^o 7 NIP: UU.-8S7 OFERTA Odpowiadaj^c na Zapytanic oferlowe pn. T,Przeciwdzialanie wykluczcniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod c-learningowych" - ogloszenui w prnsit- lokaluej" Ofcrujcmy wykonanic przcdmiotu zamowienia na ceil?: -brutto... it.2$,\q. 7.1, (slownicz*otych..at«ieini^ ifw^ 1^ k^o f\f} Wtym... ia...%podatekvat:... flwsi.v.vr.... zl -cena nctto. fo W?; OQi OglosTcnic ukaze yi? w (podac lytul tygodnika).,\\.. NOW H I WdniachCpoddcdat^.A^Q^.aOylll.j... Aft*.0!9..Mt4l. Jednoc7esnic oswiadczamy, 7c w przypadku wyboru niniejs7ej oicrly 7am6wicnic b^d/.ie reali/owane zgodnie z wymaganiami postawionymi w 7apytaniu ofeitowym pn.,,pr?.eciwdzia}anie wykluczcniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystalliein mctod c-lchrningowychm - ogtoszenie w prasie lokalncj" PRZES z o.o larriobrseg, ul 1 Maja 4a NIP (piccz^c i podpis osoby upowuznionej) POWIATSTASZUWSKI ul k> cl j Pibud^Uic^o 7 Td 15 M42765 l;ax: 1.r>Rfi47? 11 li-mail: Strona 4^4

6 INNOWACYJNA m POWIAT UNIA EUROPEJSKA r nconn A D* I STASZOWSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ Ci U :> r U DA K K A ROZWOJU RLGIONALNEGO ; WVA r.trati GIA SPOJNOSl I Pr II Staszow, dnia r. Oswiadczenie o niewyst^powaniu na rynku trzech potencjalnych dostawcow uslug Dotyczy: zamowienia,,przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych" - ogloszenie w prasie lokalnej". W zwia^zku z prowadzonych post^powaniem maj^cym na celu wylonienie wykonawcy zamowienia pn.,,przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych" - ogtoszenie w prasie lokalnej", oswiadczam, ze na terenie powiatu staszowskiego wyst^puje jedynie dwoch potencjalnych wykonawcow powyzszego zadania, tj. Tygodnik,,Echo Dnia - Echo staszowskie",,tygodnik Nadwislahski" Pozostale gazety lokalne, tj.;,,gazeta Wyborcza Kielce" -jest dziennikiem.,,extra Korso" - jest tygodnikiem bezplatnym, nie jest sprzedawany w detalicznych punktach sprzedazy.,,stambulka" -jest miesi^cznikiem bezplatnym. Na podstawie powyzszych przeslanek wycena ogioszeh zostaia przeprowadzona u dwoch potencjonalnych wykonawcow zamowienia i do nich rowniez zostafy skierowane zapytania ofertowe. Przygotowala: Paulina Majczak - Tarka Zatwierdzam: losta drzej Kruzel POWIAT STASZOWSKI Tel: ul. J6zefa Pitsudskiego 7 Fax.: Stasz6w hltp: //slaszowski.eu Strona 1 z 1

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Tel.: 022 49 20 08, 0 801 000 511, Fax: +48 22 49 29 85 NIP: 11-266-90-77, REGON: 140920781, KRS: 000027922, Kapitał zakładowy: 50 000 pln, opłacony gotówką w całości Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/str/2011 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) GB Group Polska sp. z o.o. zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 233/B5, 02-715 Warszawa NIP: 5213572556 REGON: 142478480 Zapytanie ofertowe

ul. Puławska 233/B5, 02-715 Warszawa NIP: 5213572556 REGON: 142478480 Zapytanie ofertowe Mnumi Sp. z o. o. ul. Puławska 233/B5, 02-715 Warszawa NIP: 5213572556 REGON: 142478480 Warszawa, 30.06.2015r. Zapytanie ofertowe Mnumi Sp. z o. o., w związku z realizacją projektu Eksport szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r.

Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r. Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kampanii medialnej promującej działania upowszechniające i włączające Business Discovery

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu: Stworzenie serwisu internetowego stanowiącego narzędzie planowania podróży - proscopus.pl przez: SCOPUS Jarosław Bazyl w ramach

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wrocław, dnia 02.03.2015 r. Brand Garden M. Głowacka, A. Pawłowska Sp. Jawna ul. Jarzębinowa 15A 53-120 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wrocław, dnia 02.03.2015 r. Brand Garden M. Głowacka, A. Pawłowska Sp. Jawna ul. Jarzębinowa 15A 53-120 Wrocław Brand Garden M. Głowacka, A. Pawłowska Sp. Jawna ul. Jarzębinowa 15A 53-120 Wrocław Wrocław, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa w ramach projektu "Zawodowiec informatyczny fachowiec" KSI: KSI POKL.09.04.00-28-113/11.

ROZEZNANIE CENOWE. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa w ramach projektu Zawodowiec informatyczny fachowiec KSI: KSI POKL.09.04.00-28-113/11. Rewizja.Net Marcin Kopczyński NIP 7422047418, Regon 280214830 Elbląg, dn. 19-10-2012r. ROZEZNANIE CENOWE Agencja interaktywna Rewizja.Net zaprasza do udziału w postępowaniu: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 5 czerwca 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu identyfikacji wizualnej (CI) firmy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Warszawa 06 luty 2014 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wynajmu sal szkoleniowych (kod CPV: 70220000-9

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** **

Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ** Człowiek najlepsza inwestycja ~ UNIA EUROPEJSKA? KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ** ZAPYTANIE OFERTOWE (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR WNT/POKLJ1/2012 I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI Gmina Lędziny ul. Lędzińska 55,43-143 Lędziny Tel. 32 2166 511, Fax 32 2166 508 NIP: 646-10-30-597 Lędziny, dnia 10.04.2015 ZAPYTANIEOFERTOWEO CENĘ nr 4/EI/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące promocji i pozycjonowanie serwisu www.kraina.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące promocji i pozycjonowanie serwisu www.kraina.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące promocji i pozycjonowanie serwisu www.kraina.org.pl w ramach Projektu pn.: Rozwój i promocja produktów turystycznych na obszarze trójkąta turystycznego: Nałęczów Puławy Kazimierz

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 15.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem lokali na biura trenerów pracy w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r.

Bardziej szczegółowo