Public Relations na rynku ksi ki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public Relations na rynku ksi ki"

Transkrypt

1 Public Relations na rynku ksi ki

2

3 Public Relations na rynku ksi ki Kuba Frołow BibliotekaAnaliz Warszawa2007

4 Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2007 Wszystkie prawa zastrze one. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej ksi ki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Skład i łamanie: Tatsu Zdj cie na okadce: Andrey Zyk Dreamstime.com Druk: Fabryka Druku ISBN Firma jest członkiem Polskiej Izby Ksi ki Wydanie I Warszawa 2007 Biblioteka Analiz Sp. z o.o Warszawa ul. Mazowiecka 2/4 pok. 116 tel./fax (+48 22)

5 Spis tre ci Przedmowa Wst p Jak ze szczura zrobi chomika czyli czym s public relations Jak pogoda czyli komu potrzebne s public relations O sobie samych czyli czym s wewn trzne public relations Do miasta przyje d a cyrk czyli co to s media relations Public relations, promocja, reklama, marketing Działania public relations w firmie czy na zewn trz Jak wewn trz firmy zorganizowa komórk public relations Baza klientów komórki public relations System Identyfikacji Wizualnej Strona internetowa narz dziem public relations Strategia public relations Nie zawraca głowy naczelnym czyli komu, co i kiedy Skuteczny komunikat prasowy Co to jest Press Kit i jak go stworzy Rzutnik nie widzi laptopa czyli udana konferencja prasowa Za ksi k odpowiada kolega czyli udział w targach Trasa promocyjna autora Patronaty medialne Badanie efektywno ci działa PR Co to jest Press Book i jak go stworzy? adne obiadki czyli o osobistych relacjach z dziennikarzami Public relations w sytuacjach kryzysowych Przed mikrofonem Czytelnia subiektywna

6

7 Przedmowa Public relations nieustannie ewoluuj i dzi s ju obecne niemal w ka dej dziadzinie ycia społecznego i biznesowego. Dzi ki rozwojowi technologii i dost powi do nowoczesnych mediów specjali ci mog realizowa coraz bardziej kreatywne i niekonwencjonalne kampanie PR. Warto je poznawa, analizowa i uczy si zastosowania narz dzi PR w praktyce, by móc profesjonalnie realizowa je dla Twojej firmy, organizacji, klienta. Masz przed sob ksi k, która pozwala pozna i zagł bi si w tajemniczy obszar public relations rynku wydawniczego. Jej wyj tkowo polega na tym, e odmiennie od wi kszo ci publikacji na ten temat jest bardziej praktyczna ani eli akademicka i co wa ne przedstawia u yteczne przykłady wykorzystania public relations w słu bie bran y wydawniczej. Dzi ki niej mo esz pozna zarówno samo zagadnienie, ale równie praktyczne zastosowania narz dzi PR w obszarze media relations, komunikacji z czytelnikami, budowaniu wizerunku wydawnictw oraz ich produktów. Zagł biaj c si w t lektur dowiesz si, gdzie i dlaczego powinno si umie ci dział PR w strukturze wydawnictwa, jak dba o relacje z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi, jak przygotowa konferencj prasow oraz jak i dlaczego warto mierzy i bada efektywno Twoich działa. Ksi ka jest napisana w taki sposób, by na jej podstawie mógł skroi z poszczególnych elementów własne, efektywne kampanie i strategie PR zgodnie z Twoimi potrzebami. Poszczególne rozdziały w wyczerpuj cy sposób prezentuj zagadnienia public relations w taki sposób, by mo na je było przeło y i zastosowa na gruncie niemal ka dego sektora bran y wydawniczej. Co wa ne, ka dy z rozdziałów pisany jest w oparciu o wieloletnie do- wiadczenia autora, specjalisty PR, dziennikarza, ale tak e eksperta i analityka rynku wydawniczego. Jest to ksi ka niew tpliwie skierowana do pracowników działów PR, marketingowców i członków zarz dów. Jej czytelnikami powinny by tak e osoby, które mniej lub bardziej wiadomie wpły-

8 8 Public Relations na rynku ksi ki waj na wizerunek oficyn, drukar, ksi garni, hurtowni ksi ek. Jej lektura z pewno ci przeło y si na jako i efektywno Twoich działa i pozytywnie wpłynie na wizerunek reprezentowanej przez Ciebie firmy. Gor co polecam, Robert Wierzbicki Szef działu PR w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka

9 Wst p W ubiegłym roku na łamach dwutygodnika Biblioteka Analiz zainicjowali my cykl artykułów, które zło yły si na skierowany do wszystkich uczestników rynku ksi ki kurs public relations dla pocz tkuj cych. Jego głównymi odbiorcami mieli si sta pracownicy wydawnictw. Jednak e i ksi garze, i hurtownicy, a nawet organizatorzy targów mieli zale w nim co dla siebie. Nasz quasi wykład obj ł 24 odcinki, co przy cyklu ukazywania si czasopisma pozwoliło zamkn go w rok, tu przed 52. Mi dzynarodowymi Targami Ksi ki w Warszawie. Specjalnie na nie wła nie ukazał si trzymany przez Pa stwa poradnik, którego przewa aj c cz stanowi poszczególne odcinki kursu. W nich poruszone zostały takie zagadnienia jak PR wewn trz firmy czy zlecane na zewn trz, Jak w firmie zorganizowa komórk PR, Jak cz sto informowa media, o czym, jak i kogo, Jak napisa komunikat prasowy, Jak zorganizowa konferencj prasow, Strona internetowa firmy narz dziem PR oraz PR w sytuacjach kryzysowych. Starali my si autor oraz wydawca aby tematy te, jak i przytoczone studia przypadków, jak najbardziej zwi zane były z do wiadczeniami bran y wydawniczej. Najwi kszy nacisk starali my si poło y na typowe dla niej zagadnienia praktyczne, po teoretyczne odsyłaj c do innych publikacji. Poniewa pragniemy, aby poradnik jak najbardziej odpowiadał Pa stwa potrzebom, prosimy o przesyłanie swoich uwag i spostrze e. Na koniec za wiele cennych rad i uwag, mo liwo rozmowy oraz współprac przy powstawaniu tego poradnika podzi kowa chciałbym Dorocie Oleksiak, Urszuli Podrazie, Bogusławowi Tobiszowskiemu i Robertowi Wierzbickiemu. ycz Pa stwu miłej i po ytecznej lektury, Autor

10

Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010

Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010 BibliotekaAnaliz Warszawa2010 Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010 Wszystkie prawa zastrze one. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej ksi ki wymaga pisemnej zgody wydawcy.

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si :

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

NIP: 547-192-01-16 REGON:

NIP: 547-192-01-16 REGON: Oddaj c j w twoje r ce mam wiadomo ć, e twoja przygoda z eventami ju si rozpocz ła bardzo dobrze! Ksi ka jest skierowana przede wszystkim do praktykówś do event managerów, animatorów eventowych, działów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II

Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Autorzy: Wojciech Kyciak (wstêp, rozdzia³y 1 36), Karol Przeliorz (dodatek A) ISBN: 978-83-246-2490-4 Format: 158 235, stron: 264 Zostañ

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTYZANCKI

MARKETING PARTYZANCKI JAY CONRAD LEVINSON SHANE GIBSON przedmowa Guy Kawasaki MARKETING PARTYZANCKI w mediach społecznościowych 126 narzędzi w walce o pozycję w internecie Warszawa 2013 Tytuł oryginału Guerrilla Social Media

Bardziej szczegółowo

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kreowanie wizerunku

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Katowice 2011 KOMITET WYDAWNICZY: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

IMMANENTNO RELACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH RODOWISKIEM ZASTOSOWA OUTSOURCINGU NA PRZYKŁADZIE BIUR PODRÓ Y I BANKÓW

IMMANENTNO RELACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH RODOWISKIEM ZASTOSOWA OUTSOURCINGU NA PRZYKŁADZIE BIUR PODRÓ Y I BANKÓW IMMANENTNO RELACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH RODOWISKIEM ZASTOSOWA OUTSOURCINGU NA PRZYKŁADZIE BIUR PODRÓ Y I BANKÓW EWA SZKIC CZECH Wy sza Szkoła Handlowa we Wrocławiu Streszczenie Artykuł przedstawia outsourcing

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

E-biznes i e-marketing w Praktyce

E-biznes i e-marketing w Praktyce E-biznes i e-marketing w Praktyce Ma gorzata Bednarek Zezwalam na kopiowanie w niezmienionej tre ci i z informacj, e autorami tre ci s Ma gorzata Bednarek i Agencja Interaktywna Migomedia Kilka s ów o

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo