Polityka informacyjna powiatu i kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu w mediach. mgr Patrycja Szostok mgr Agnieszka Turska-Kawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka informacyjna powiatu i kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu w mediach. mgr Patrycja Szostok mgr Agnieszka Turska-Kawa"

Transkrypt

1 Polityka informacyjna powiatu i kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu w mediach mgr Patrycja Szostok mgr Agnieszka Turska-Kawa

2 PUBLIC RELATIONS JAKO NARZĘDZIE KREOWANIA WIZERUNKU

3 Praktyczne działania w ramach PR obejmują: Doradztwo oparte na zrozumieniu ludzkich zachowań Analizowanie przyszłych kierunków zmian oraz przewidywanie ich konsekwencji Badania opinii publicznej, społecznych postaw i oczekiwań Tworzenie i podtrzymywanie dwukierunkowej komunikacji opartej na prawdziwej i pełnej informacji Zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom Promowanie wzajemnego szacunku i społecznej odpowiedzialności Uzgadnianie interesów prywatnych i publicznych Promowanie dobrej opinii o instytucji wśród pracowników i klientów Poprawianie stosunków wewnątrz przedsiębiorstwa Przyciąganie dobrego personelu oraz redukowanie rotacji pracowników Promocję produktów oraz usług Określanie toŝsamości instytucji

4 Najbardziej widoczne elementy działań PR Techniki PR Planowanie programu Doradztwo w zakresie zarządzania W większości ukryte elementy działań PR Ocena wyników Badania i analiza

5 Siedem grzechów głównych Public Relations: 1. Funkcjonalna krótkowzroczność niedocenianie w pełnym zakresie istotnego wpływu PR na dobre zarządzanie 2. Filozofia kurka uruchomimy działania, czyli odkręcimy kurek wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba 3. Niedocenianie konieczności prowadzenia badań komu potrzebne są analizy? 4. Znieczulenie miejscowe zajmijmy się tym na poziomie lokalnym 5. Pułapka dobrych wiadomości wierzymy w informacje przekazywane ogółowi, pod warunkiem, Ŝe są one pozytywne i przedstawiają nas w dobrym świetle 6. Komunikacja jednego strzału dlaczego twierdzicie, Ŝe nikogo o tym nie informowaliśmy? PrzecieŜ wspomnieliśmy o tym w raporcie rocznym 7. Złudzenie cienia filozofia ukrywania się, pozostawania w cieniu opiera się na przekonaniu, Ŝe instytucja moŝe się uczynić niewidzialną, jeśli będzie tego chciała

6 Istotę public relations moŝna określić za pomocą kilku kluczowych słów: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność, zaufanie, harmonia, poszukiwanie wzajemnego zrozumienia

7 WIZERUNEK TO NASZ OBRAZ W OCZACH INNYCH Na ile mamy wpływ na to jak jesteśmy postrzegani? Co moŝna zrobić, aby inni postrzegali nas takimi, jakimi chcielibyśmy być?

8 WdraŜanie. Informowanie. Jak osiągnąć dobry wizerunek? Zaplanowanie. Emocje. Reputacja. Co wpływa na wizerunek? Uznanie. Negocjacje. Edukacja. Jak prowadzić działania? Komunikacja

9 Elementy dobrej reputacji Relacje z otoczeniem, jawność działań i informacji, prowadzenie otwartej polityki informacyjnej Etyczność działań na wszystkich płaszczyznach Poznanie swoich dobrych i złych stron oraz dostosowana strategia działań, poznanie oczekiwań otoczenia Uznanie waŝności wszystkich, którzy kontaktują się z instytucją, uznawanie za waŝne ich opinii Tolerancja w relacjach międzyludzkich Akceptacja inności, norm kulturowych, wartości Częstotliwość pojawiania się informacji w mediach Jakość produktu i usług Aktualność udostępnianych informacji

10 PAMIĘTAJMY: Nieprzemyślane działania, jeden nierozwaŝny krok mogą zniszczyć lub nadwyręŝyć reputację, na którą pracowało się od lat Reputacja jest czymś, o co naleŝy nieustannie dbać, pracować na nią swoimi uczynkami Dobra opinia o instytucji nie gwarantuje automatycznie dobrej opinii o kaŝdym wytwarzanym przez nią produkcie Nie ignorujmy opinii innych o nas, pamiętajmy, Ŝe moŝe ona byćźródłem zarówno naszych powodzeń, jak i klęsk. Abraham Lincoln: Gdy opinia publiczna jest po Twojej stronie, wszystko musi się udać.

11 ToŜsamość instytucji To złoŝona osobowość, na którą składają się: historia, kultura, strategia, styl zarządzania, reputacja oraz zachowania pracowników i innych reprezentantów urzędu KaŜda organizacja jest rozpoznawana przez zewnętrzne i widoczne manifestacje wielu atrybutów, i to właśnie ich wizualne aspekty są najczęściej poddawane ocenie ze strony ogółu. Reputacja jakiejkolwiek organizacji będzie zawsze zaleŝała od jakości działalności oraz dostarczanych produktów i usług.

12 Wewnętrzne Public Relations

13 Po co wewnętrzne PR? Zadowoleni pracują lepiej Pomaga w szkoleniu kadry Ułatwia obieg informacji Przyciąga dobrych pracowników PR zaczyna się w domu

14 Metody realizowania wewnętrznych PR Informacja formy pisane Informacja kontakty bezpośrednie Podmiotowe traktowanie pracowników kontakty indywidualne Partycypacja w działaniach Sprawiedliwość społeczna Sprawny system motywowania Szkolenia i wyjazdy integracyjne

15 Proces komunikowania

16 Ogólny model komunikowania: Kompetencja komunikacyjna nadawcy Kompetencja komunikacyjna odbiorcy zamiar akcja bodziec reakcja efekt kodowanie dekodowanie NADAWCA PRZEKAZ ODBIORCA Kanał, kod, język (medium) Szumy, kontekst

17 Informacja prasowa Nie powinna przekraczać 2 stron znormalizowanego maszynopisu W lewym górnym rogu podajemy kontakt (najlepiej z numerem telefonu osoby, która go odbierze równieŝ po godzinach pracy) W prawym górny rogu umieszczamy datę Kilka linijek wolnych na uwagi redaktora Lid co, kto, kiedy, jak, dlaczego? Zasada odwróconej piramidy Rzeczowość tekstu Tekst zwięzły, zdania krótkie Unikać określeń emocjonalnych Unikać zawodowego Ŝargonu (niech przeczyta laik) Unikać niedomówień

18 POLITYKA INFORMACYJNA efektywna komunikacja społeczna

19 Polityka informacyjna: SłuŜebna wobec polityki uprawianej przez daną organizację. To zestaw świadomie i planowo podejmowanych działań mających słuŝyć poprzez upowszechnianie poŝądanych informacji oraz kreowanie wizerunku organizacji większej skuteczności realizowanej przez nią polityki.

20 Cele polityki informacyjnej: Realizacja prawa obywateli do informacji Inspirowanie sprawnego systemu społecznego komunikowania się Tworzenie porozumienia między społecznością a jej władzami Promocja zewnętrzna

21 Instrumenty polityki informacyjnej: Indywidualny kontakt bezpośredni Wydarzenia publiczne Darmowe media, czyli public relations Własna działalność publikacyjna Reklama i sponsoring Kampanie informacyjne i promocyjne

22 Techniki PR A. Komunikowanie za pomocą instrumentów autonomicznie kształtowanych przez instytucję I. Oddziaływanie według wykorzystywanego środka komunikowania 1. SŁOWO jako środek komunikowania a) Słowo drukowane: - własne publikacje: poradniki, broszury, informatory dla pracowników, prospekty, ulotki, albumy firmowe, foldery, - gazetki pracownicze - sprawozdania roczne, kwartalne, okresowe, analityczne, ekonomiczne, społeczne, socjalne - wydawnictwa jubileuszowe, ksiąŝki opisujące historię instytucji i miast - ogłoszenia i druki na specjalne okazje - informacje przeznaczone dla nowo zatrudnionych pracowników - ogłoszenia prasowe - plakaty PR, przede wszystkim do uŝytku wewnętrznego

23 b) Słowo pisane - listy informacyjne dla pracowników, klientów, lokalnej społeczności, jej przedstawicieli - okólniki - przeglądy prasy dla zarządu organizacji, okresowe (np. tygodniowe) sprawozdania i sugestie słuŝ PR pod adresem kierownictwa - tablice ogłoszeń c) Słowo mówione - wykłady, przemówienia, zagajenia, słuŝba wykładowa w organizacji powołana do prowadzenia na zamówienie wykładów w instytucjach szkoleniowych, oświatowych itp. - indywidualne i grupowe rozmowy, forum dyskusyjne powszechnie dostępne lub dla wybranych części otoczenia - dyskusje, godziny przyjęć dla wyjaśnienia spraw nurtujących otoczenie, dla poprawy atmosfery w otoczeniu - seminaria, szkolenia - godziny przyjęć dla pracowników - telefoniczna gorąca linia dla pracowników i/lub obywateli - punkty konsultacyjne i doradztwa

24 2. OBRAZ jako środek komunikowania - wystawy zdjęcia, formy rysunkowe - filmy na temat działalności instytucji, jej otoczenia, pokazy filmowe - elementy witryn informacyjnych w sposób graficzny informujące o organizacji - stały serwis fotograficzny udostępniany na Ŝyczenie mediom, placówkom oświatowym II. Oddziaływanie przez imprezy informacyjne 1. Zwiedzanie instytucji, oprowadzanie gości, rodzin pracowników, dziennikarzy 2. Wieczory dyskusyjne (w tym fachowe), wykłady, spotkania okazje do wysłuchiwania opinii, poglądów i oczekiwań otoczenia, a jednocześnie reagowania na nie 3. Prezentacje oferty, wyników badań dla celów zawodowych, objaśniających, nadających organizacji wiarygodność 4. Imprezy jubileuszowe 5. Narady pracownicze 6. Spotkania z lokalną społecznością sąsiadami organizacji 7. Imprezy informacyjne podczas targów 8. Członkostwo członków zarządu, pracowników w organizacjach o uznanym autorytecie społecznym 9. Opieka nad reportaŝami przygotowywanymi przez media

25 B. Komunikowanie się z otoczeniem przy ograniczonym wpływie instytucji na ostateczną ekspozycję wypowiedzi I. SŁOWO w tekstach pisanych, głównie dla prasy: 1. Informacje przekazywane mediom masowym do upowszechniania: - komunikaty, artykuły, opracowania specjalistyczne, fotografie prasowe, oficjalne stanowiska organizacji w róŝnych sprawach, takŝe ogólniejszej natury, ogłoszenia itp. - słuŝba prasowa i informacyjna organizacji - słuŝba dostarczająca formy graficznej prezentacji róŝnych faktów i zdarzeń z Ŝycia i działalności instytucji - dodatki tematyczne do gazet powiatowych - materiały szkoleniowe dla szkół II. IMPREZY PRASOWE, spotkania prasowe o charakterze informacyjnym: 1. Konferencje i spotkania prasowe 2. drzwi otwarte dla dziennikarzy, organizowanie zwiedzania instytucji dla mediów 3. Udział w imprezach targowych 4. Rozmowy studyjne z inicjatywy instytucji III. Zapraszanie prasy na imprezy własne lub współorganizowane: 1. Proponowanie mediom wywiadów w związku z róŝnymi imprezami i wydarzeniami w organizacji 2. Zapraszanie przedstawicieli prasy na walne zgromadzenia 3. Zapraszanie przedstawicieli mediów na imprezy organizowane z okazji: jubileuszu, odznaczania jubilatów, pracowników, reprezentantów róŝnych części otoczenia instytucji 4. Zapraszanie przedstawicieli mediów w związku z otwieraniem nowych oddziałów, pomieszczeń biurowych, zmian technicznych w instytucji IV. Inne formy: 1. Wykłady pracowników organizacji na skutek zamówienia z zewnątrz 2. Seminaria dotyczące aktualnych problemów instytucji 3. Badania i gromadzenie opinii i wypowiedzi prasowych pracowników, współpracowników, zwolenników i opozycji

26 C. Pielęgnowanie dobrych stosunków I. Formy nieosobiste: 1. Listy i karty gratulacyjne, kondolencyjne do reprezentantów otoczenia bliskiego i dalszego II. Imprezy kontaktowe, tworzenie dobrych układów i powiązań z otoczeniem z odwołaniem się do sfery emocjonalnej, a nie tylko racjonalnej: 1. Odwiedzenie redakcji przez przedstawicieli instytucji i odwrotnie (z naszej inicjatywy), wysłuchiwanie prasy 2. Zapraszanie reprezentantów otoczenia, grup celowych, środowisk opiniotwórczych 3. Szczególne zasady przyjmowania gości, specjalna grupa 4. PodróŜe do miejsc w jakiś sposób związanych z instytucją i jej najbliŝszym otoczeniem 5. Doroczne imprezy dla pracowników połączone z częścią artystyczną (wykorzystywanie tematyki otoczenia, zapraszanie lokalnych twórców) 6. Akcje w czasie wolnym z udziałem przedstawicieli lub grup społeczności lokalnej o charakterze sportowym, turystycznym (konkursy, mecze, gry z nagrodami) 7. Organizowanie imprez towarzyszących jubileuszowi, z których część wyprzdza, nawet znacznie, datę uroczystości (konkursy, pokazy filmowe, wystawy), nadawanie odznaczeń honorowych itp..

27 Narzędzia wspomagające podstawowe metody osiągania celów PR: 1. Sponsorowanie sportu, kultury, działań proekologicznych, nauki i badań, którymi zainteresowana jest opinia publiczna, wypraw naukowych 2. Darowizny, mecenaty, patronaty, dotacje, wspomaganie rozmaitych celów społecznych bez oczekiwań konkretnych świadczeń ze strony obdarowanych, udział w akcjach charytatywnych, akcje społeczne dla słabych ekonomicznie i społecznie grup ludności lokalnej z okazji nowego roku 3. Udostępnianie własnych urządzeń firmowych wspólnotom mieszkańców, sąsiadom instytucji, szkołom na zasadach nieodpłatności lub niskiej odpłatności (biblioteka, basen, boisko, sala konferencyjna, rzutnik multimedialny) 4. Świadczenia w naturze dla dziennikarzy nieodpłatne uŝyczenie samochodu słuŝbowego na czas trwania imprez sportowych 5. Finansowanie wartościowych imprez (opera, koncert), wydawnictw ksiąŝkowych budzących szczególne uczucia środowiska (patriotyzm lokalny) 6. Fundowanie stypendiów naukowych w dziedzinie kultury, sportu, muzyki 7. Pozytywne reagowanie na publicznie wyraŝane apele o udział w rozwiązywaniu bieŝącego problemu społecznego, dobra powszechnego o niebanalnej wartości społecznej, kulturotwórczej, ekologicznej lub własna inicjatywa w tych sprawach 8. Inicjowanie lub wspieranie finansowe lub rzeczowe wydawania drukiem opracowań poświęconych kulturze regionu, wszelkie działania mające symboliczne znaczenie dla wspólnot lokalnych (emisja znaczków pocztowych na jubileusz miejscowości, stempli pocztowych) 9. Zakup ksiąŝek dla miejscowych szkół, prenumeraty fachowego czasopisma dla studentów określonego kierunku 10. Obdarowywanie pamiątkami gości instytucji 11. Motywowanie pracowników do prac społecznych na rzecz wspólnot lokalnych oraz organizacji lokalnych lub do datków pienięŝnych na cele społeczne

28 BARIERY I ZAKŁÓCENIA W PRZEPŁYWIE INFORMACJI

29 PLOTKA to mechanizm społeczny i psychologiczny, który bazując raczej na emocjach niŝ intelekcie kształtuje tendencje społeczne, tworzy uogólnienia, nastawienia i postawy.

30 Co sprzyja powstawaniu plotki? Niepewność i zmienność warunków Ŝycia Konfliktowe źródła informacji Brak oczekiwanych informacji Monopol informacyjny Informacja niepełna Informacja niejednoznaczna Informacja zbyt długa, przeładowana szczegółowymi i obcobrzmiącymi określeniami Informacja źle skonstruowana (wiadomości istotne są wymieszane z nieistotnymi detalami, zasadnicze przesłanie jest niejasne) Chęć zaszkodzenia komuś

31 Co robić? Pomyśl o odbiorcy i wczuj się w niego Weź pod uwagę grupę, do której adresujesz przekaz Przekazuj informacje w sposób prosty i jednoznaczny Unikaj zarówno przemilczeń, jak i drobiazgowych wywodów Pamiętaj, Ŝe długa informacja - to zła informacja Zatroszcz się o przejrzystą hierarchię Twoich informacji Nie licz na to, Ŝe ewentualne niejasności w Twoim komunikacie adresat odbierze zgodnie z Twoją intencją Nie ufaj pośrednikom Nie zwalczaj innych źródeł informacji Nie lekcewaŝ odbiorcy

32 STEREOTYP Przejaskrawione przekonania związane z systemem kategoryzacji 1. Klasyfikują ludzi pod względem łatwo zauwaŝalnych cech (niekoniecznie waŝnych) 2. Przypisujemy podobne cechy (zespoły cech) członkom danej grupy KIEDY MAMY GOTOWY STEREOTYP BEZ PROBLEMÓW ZNAJDUJEMY ZACHOWANIA, KTÓRE POTWEIRDZAJĄ NASZE NIEPRAWDZIWE PRZEKONANIA

33 ELEMENTY PRAWA PRASOWEGO

34 Prawo do informacji art. 54 Konstytucji RP KaŜdemu zapewnia się wolność wyraŝania własnych poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji art. 61 zapewnia kaŝdemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne

35 Do udostępniania informacji zobowiązane są: władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne reprezentatywne organizacje związków zawodowych reprezentatywne organizacje pracodawców partie polityczne

36 W szczególności obowiązek ten dotyczy kierowników jednostek organizacyjnych ich zastępców rzeczników prasowych innych upowaŝnionych osób nie wszyscy mają obowiązek udzielania informacji mediom Nikt nie moŝe być naraŝony na uszczerbek lub zarzut z powodu informacji udzielonych prasie, jeŝeli działał w granicach prawem dozwolonych istnieje obowiązek zapewnienia dziennikarzowi moŝliwości uzyskania waŝnej dla niego informacji bez zbędnej zwłoki

37 Dostęp do informacji polega na: moŝliwości zapoznania się z informacjami jak i dokumentami urzędowymi w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnianiu informacji na wniosek lub nawet bez pisemnego wniosku (dotyczy to informacji nieudostępnionej w BIP, jeśli istnieje moŝliwość jej niezwłocznego udostępnienia) moŝliwości zapoznawania się z informacjami wykładanymi lub wywieszanymi w miejscach ogólnie dostępnych moŝliwości zapoznawania się z informacjami przez urządzenia zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych umoŝliwieniu skopiowania czy przeniesienia ich na nośnik

38 Wymienione organy są zobowiązane informować: O polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: zamierzeniach działań władzy ustawodawczej i wykonawczej projektowaniu aktów normatywnych programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań

39 Wymienione organy są zobowiązane informować c.d.: O podmiotach, zobowiązanych do udzielania informacji, w tym o: statusie prawnym lub formie prawnej organizacji przedmiocie działań i kompetencjach organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach strukturze własnościowej tych podmiotów majątku, jakim dysponują

40 Wymienione organy są zobowiązane informować c.d.: O zasadach funkcjonowania tych podmiotów trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budŝetowej i pozabudŝetowej sposobach stanowienia aktów publicznych sposobach przyjmowania i załatwiania spraw stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych konkursie na wyŝsze stanowisko w słuŝbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych

41 Wymienione organy są zobowiązane informować c.d.: O danych publicznych w tym o: treści i postaci dokumentów urzędowych, w szczególności: treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpieniach, stanowiskach, wnioskach i opiniach podmiotów je przeprowadzających stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów kodeksu karnego treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej informacji o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych

42 Wymienione organy są zobowiązane informować c.d.: O majątku publicznym, w tym o: majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a takŝe kas chorych majątku podmiotów mających obowiązek udzielania informacji z zagospodarowania powyŝszych dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat długu publicznym pomocy publicznej cięŝarach publicznych

43 Odmowa udzielenia informacji powinna zostać dostarczona w terminie 3 dni od pisemnego Ŝądania informacji przez redaktora naczelnego być w formie pisemnej zawierać dane osoby, organu bądź jednostki administracyjnej, od której pochodzi zawierać datę zawierać adresata zawierać oznaczenie informacji, której dotyczy zawierać przyczynę odmowy

44 Ograniczenia publikowania udostępnionych informacji bezwzględny zakaz względny zakaz zgoda informatora embargo autoryzacja zgoda osoby zainteresowanej

45 Sprostowanie powinno zostać opublikowane w przypadku dzienników w ciągu 7 dni od jego otrzymania; w przypadku periodyków w najbliŝszym lub jednym z 2 najbliŝszych numerów w tekście nie moŝna dokonywać bez zgody autora Ŝadnych zmian, zmieniających lub osłabiających intencję autora tekst sprostowania nie moŝe być komentowany w tym samym numerze nie moŝe on przekraczać dwukrotnej objętości publikacji, która je wywołała, ale redakcja nie moŝe Ŝądać, aby było one krótsze od połowy strony znormalizowanego maszynopisu powinna je nadesłać osoba bezpośrednio zainteresowana w terminie do 30 dni od ukazania się publikacji za uchybienia w publikowaniu sprostowań odpowiada redaktor naczelny grzywna lub ograniczenie wolności

46 Sprostowanie - porady Zastanówmy się, czy nie warto z niego zrezygnować w 9 przypadkach na 10 i tak dziennikarz będzie dla odbiorców bardziej wiarygodny od nas Jeśli podane fałszywe informacje mogą kogoś skłonić do niewłaściwych decyzji napiszmy sprostowanie Czasem warto dać szansę redakcji, aby sama naprawiła błąd zadzwońmy do dziennikarza Nie piszmy sprostowania, jeśli w tekście nie było fałszywych faktów, a jedynie nieprzychylne opinie Sprostowanie nie powinno wywoływać polemiki, dlatego piszmy tylko o faktach, nie krytykujmy, nie oskarŝajmy mediów, nie pouczajmy, nie bądźmy złośliwi Wygrywa ten, kto powie ostatnie słowo Pamiętajmy o tym, Ŝe sprostowanie jest dla tych, którzy czytali publikację, więc nie przypominajmy czytelnikom, co złego o nas napisano

47 MEDIA RELATIONS

48 Do dziennikarza naleŝy podchodzić jak do teściowej, więc kiedy przyjdzie: Cieszymy się, Ŝe przyszedł Chcemy, aby odwiedzał nas jak najczęściej Uznajemy, Ŝe jest wybitnym specjalistą w kaŝdej dziedzinie, w której się tak ocenia Ma na względzie nasze dobro Jest obiektywny, a nawet jeśli mu się kiedyś zdarzyło nie być, to przez przypadek i juŝ o tym nie pamiętamy

49 Dlaczego mamy tak podchodzić do dziennikarzy? mamy negatywne stereotypy dziennikarzy a dziennikarze podobne na nasz temat trzeba to zmienić; akcja = reakcja Ŝyczliwe podejście wywołuje podobną reakcję nie dajmy się omamić Ŝyczliwa atmosfera moŝe uśpić naszą czujność i utrudnić odmowę udzielania odpowiedzi

50 Dobra atmosfera jest waŝna dla relacjonowania bieŝącej sprawy aŝ 5 czy tylko 10 km dróg dla przyszłych kontaktów chcemy, Ŝeby to u nas szukano informacji dla relacjonowania sytuacji kryzysowych dobrze mieć media po swojej stronie

51 Zrozumieć dziennikarza zła wiadomość to dobra wiadomość dobra wiadomość to nie wiadomość nic tak nie oŝywia informacji jak świeŝy trup na pierwszym planie dziennikarze są leniwi jak chcemy, Ŝeby opisali coś dobrego, sami im to napiszmy nie ma nic nudniejszego niŝ budŝet przygotujmy materiały zawierające to, co najciekawsze nie wolno faworyzować jednego medium nienawiść do władzy solidaryzuje

52 KONTAKTY Z TELEWIZJĄ

53 Wypowiedź do kamery i tak wykorzystają jedno zdanie naleŝy się więc skupić na jednym, jeśli coś jest dla nas najwaŝniejsze pamiętajmy, Ŝe nasze zdanie moŝe zostać wyrwane z kontekstu

54 Rozmowa w studiu tu teŝ nasz czas nie jest nieograniczony pamiętajmy, Ŝe przykłady lepiej przemawiają od długich wywodów przygotujmy się, Ŝe prowadzący nam wejdzie w słowo nie silmy się na opowiedzenie zbyt wielu rzeczy na raz nie dla wszystkich wszystko jest waŝne unikajmy zbyt grubych marynarek, kamizelek, białych koszul i prąŝków

55 Debaty kiedy inni wpadają w słowotok zamiast się denerwować przygotujmy własną wypowiedź potem wpatrujemy się znacząco w prowadzącego nie silmy się na dorównanie innym w czasie wypowiedzi bądźmy inni niŝ reszta nie tak samo wyjątkowi albo nudni czasem warto się z kimś zgodzić, potaknąć to podwyŝsza wiarygodność naszych uwag

56 ZARZĄDZANIE KRYZYSEM

57 Reakcja na katastrofę Weryfikacja. Nie ryzykuj swojej wiarygodności przekazując mediom i społeczności lokalnej niesprawdzone lub fałszywe informacje. Trzymaj rękę na informacyjnym pulsie. Wszelkie informacje powinny wychodzić z jednego źródła. Wyznaczony rzecznik powinien brać udział (być obecny) przy podejmowaniu wszelkich decyzji i otrzymywać wszelkie odnośne informacje, aby mógł skutecznie działać. Wczuj się w innych ludzi. W sytuacjach nagłych, często zagroŝone bywa zdrowie lub byt pewnych grup ludzi. Przekazuj im, jak rozumiesz ich problem i co robi urząd, by go rozwiązać. WykaŜ, Ŝe najbardziej zaleŝy Wam na obywatelach, społeczności itp., a nie na ochronie urzędu i stanowiska. Zdołaj zapanować nad wszelkimi plotkami. W czasie kryzysu szybko rozprzestrzeniają się róŝne pogłoski. Jeśli odkryjesz plotkę, uśmierz jej działanie jak najszybciej przekazując prawdziwe informacje

58 c.d. Przekazuj na bieŝąco aktualne wiadomości mediom. W czasie kryzysu często zmieniają się róŝne okoliczności. Dlatego okresowo przekazuj mediom najświeŝsze informacje. Informuj pracowników. WaŜne jest odpowiednie informowanie pracowników zatrudnionych w Twoim urzędzie. Ich znajomi, sąsiedzi będą ich prawdopodobnie wypytywać o zaistniały kryzys. Nie poinformowanie pracowników moŝe być powodem do plotek i utraty zaufania do szefostwa. Współpracuj z innymi. Jak najszybciej skontaktuj się z przywódcami społecznymi i liderami miejscowej społeczności, aby wyczerpująco poinformować ich o zaistniałej sytuacji. Sporządź listę kontaktów do tych osób, aby móc się z nimi skontaktować w razie potrzeby.

59 Uniwersalne reguły: Reaguj szybko uruchamiając plan zarządzania kryzysowego instytucji Spraw, aby prezes, prezydent, dyrektor instytucji przybył na miejsce zdarzenia jak najszybciej Powiedz mediom tak wiele, jak to moŝliwe, ale trzymaj sięściśle znanych faktów; nie snuj domysłów na temat przyczyn kryzysu Przygotuj podstawowe informacje o instytucji, pracownikach itp., by mieć co przekazać mediom, zanim pojawią się pewne wiadomości na temat bieŝących wydarzeń Traktuj ze współczuciem krewnych i przyjaciół ofiar. Opublikuj numery specjalnych telefonów, pod które mogą dzwonić osoby poszukujące informacji na ich temat Zwołaj konferencję prasową, jak tylko pojawią się jakieś konkretne wiadomości. Poczyń starania, by dyrektor był na konferencji Staraj się unikać zbyt wielu informacji technicznych, a przede wszystkim nie sprawiaj wraŝenia, Ŝe próbujesz zagadać sytuację za pomocąŝargonu technicznego czy naukowego. Staraj się, by dla wszystkich było jasne, Ŝe bardzo Ci przykro z powodu tego, co się stało i podejmujesz wszelkie moŝliwe działania, Ŝeby naprawić sytuację. Pamiętaj, Ŝe zainteresowanie mediów moŝe się utrzymywać przez długi czas. Krytyczne komentarze ze strony prasy mogą pojawiać się wiele dni po zdarzeniu i zawsze trzeba na nie odpowiadać.

60 ORGANIZOWANIE KONFERENCJI PRASOWEJ

61 Przed konferencją prasową: Zaplanowanie terminu późny ranek lub wczesne popołudnie, sprawdź terminy innych moŝliwych wydarzeń Powiadom środki masowego przekazu nie tylko duŝe agencje prasowe, przynajmniej 24h wcześniej, uzasadnij dlaczego to spotkanie będzie waŝne dla danego medium Przygotowanie dopilnuj, aby osoby, które mają wystąpić w imieniu instytucji były dobrze przygotowane, spróbuj oszacować, jakie pytania mogą paść z sali Pakiet materiałów na konferencję prasową Nagłośnienie przygotuj się na wizytę reporterów radiowych i telewizyjnych Ograniczaj liczbę mówców

62 Podczas konferencji prasowej: Dopilnuj, aby była krótka Materiały audiowizualne wykorzystuj je w miarę moŝliwości (wykresy, diagramy), ale nie podczas głównej prezentacji Mów do kogoś

63 Po konferencji prasowej: Wywiady indywidualne bądź do dyspozycji dziennikarzy Roześlij komunikat prasowy dla reporterów, którzy nie mogli być na konferencji, ale równieŝ dla innych grup zainteresowanych informacją Oglądaj, słuchaj, czytaj wiadomości

64 Jak przygotować pakiet materiałów dla prasy? Materiały zasadnicze: - krótki opis instytucji, jej wydziału, wyjaśniający dlaczego jest przedmiotem zainteresowania i parę przykładów jej sukcesów i osiągnięć - krótki artykuł prasowy, zawierający najwaŝniejszą tezę (przesłanie), którą chcesz przekazać podczas spotkania - informacje biograficzne o mówcy lub przedstawicielach instytucji Materiały dodatkowe: - informacje uzupełniające o temacie spotkania - zdjęcia związane z tematem spotkania - kopie ostatnio opublikowanych przychylnych artykułów na temat Twojego powiatu lub instytucji

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.01.112.1198 2004-01-01 zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 82 2004-11-23 zm. Dz.U.2004.240.2407 art. 9 2005-07-21 zm. Dz.U.2005.64.565 art. 44 2005-08-19 zm. Dz.U.2005.132.1110 art. 15 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić wizerunek firmy?

Jak poprawić wizerunek firmy? Jak poprawić wizerunek firmy? Public Relations Poradnik dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Część 1 Komunikacja w firmie Celem komunikowania się jest: Przekazanie istotnych z punktu widzenia nadawcy

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Przyczyny potrzeby promocji szkoły Rynek usług edukacyjnych zaczyna coraz wyraźniej dawać znać o sobie takŝe na poziomie konkurowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198. o dostępie do informacji publicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każda informacja

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 11

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.2058 2016.06.16 zm. Dz.U.2016.352 art. 32 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. KaŜda informacja o sprawach

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski

Prawo administracyjne. Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski Prawo administracyjne Mateusz Stręk, Jacek Radomański, Karol Trajkowski Administracja Łac. ministrare słuŝyć administrare być pomocnym, obsługiwać, zarządzać system podmiotów utworzonych i wyposaŝonych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) brzmienie od 2005-08-19 Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Informacja publiczna] 1. Każda informacja o sprawach

Bardziej szczegółowo

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Prawa obywatela w Internecie

Prawa obywatela w Internecie Prawa obywatela w Internecie W T Y M N U M E R Z E: Newsletter nr 6 listopad 2013 Biuletyn Informacji Publicznej 1-12 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/55/453/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/55/453/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/55/453/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. Program współpracy powiatu ciechanowskiego na rok 2006 z organizacjami pozarządowym oraz osobami prawnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 307/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 kwietnia 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Promenada (tekst jednolity)

Statut Stowarzyszenia Promenada (tekst jednolity) Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 z 29 stycznia 2010r Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Statut Stowarzyszenia Promenada (tekst jednolity) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja Konferencja Model współpracy między samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi. Partnerzy projektu: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, Powiat Brzeski. Projekt: Nasza współpraca to lepszy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Po co i jak kreować wizerunek firmy

Po co i jak kreować wizerunek firmy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co i jak kreować wizerunek firmy Łukasz Siemieniuk Uniwersytet w Białymstoku 14 kwietnia 2011 r. Co sprawia, że firma jest rozpoznawalna na rynku? WIZERUNEK Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. w sprawie Programu działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych Uniwersytet Szansą dla Wszystkich

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN POLSKIEGO OŚRODKA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W WIEDNIU Listopad 2007 Regulamin Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

MAGISTRAT.pl. Instrukcja użytkownika systemu MAGISTRAT

MAGISTRAT.pl. Instrukcja użytkownika systemu MAGISTRAT MAGISTRAT.pl Instrukcja użytkownika systemu MAGISTRAT 1.1 Wprowadzenie 1.1.1 Biuletyn Informacji Publicznej - co to takiego? Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Synonimy Marketing w samorządzie terytorialnym Marketing usług publicznych Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Marketing usług terytorialnych Marketing miasta Marketing miejsca Marketing komunalny Założenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

STATUT. w Szczecinie. ( tekst jednolity z dnia.r. )

STATUT. w Szczecinie. ( tekst jednolity z dnia.r. ) STATUT Opery na Zamku w Szczecinie ( tekst jednolity z dnia.r. ) Opracowanie: Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 1 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami

Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami Dagmara Lis, Jan Zujewicz Miasto Obywateli - działania Działania w ramach projektu: badania opinii dotyczące rad osiedli, konferencja podsumowująca 4

Bardziej szczegółowo

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Elżbieta Zawodnik Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Elżbieta Zawodnik Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Promowanie szkoły w środowisku lokalnym Elżbieta Zawodnik Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Reklama Rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości i możliwościach nabycia, chwalenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym

Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym Elementy wizerunku szkoły oraz wybrane narzędzia promocyjne pomagające w jego budowaniu. Aneta Bogacka Gawrysiak Instytut Marketingu

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

b) ustawie o pomocy społecznej naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia

b) ustawie o pomocy społecznej naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/166/ 08 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. 1. Prawo do Ŝycia i toŝsamości Dzieckiem jest kaŝda osoba, która nie ukończyła 18 lat(art.1) KaŜde dziecko ma

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna. Opracowanie: Aneta Stosik

Komunikacja społeczna. Opracowanie: Aneta Stosik Komunikacja społeczna Opracowanie: Aneta Stosik Proces komunikowania się Komunikowanie się to wzajemne przekazywanie informacji, umiejętności, pojęć, idei, uczuć, itp. za pomocą symboli tworzonych przez

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014)

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) s. 16 i 17 produkty niepostrzegalne Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) produkty specjalne produkty

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

1 Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.201 PROJEKT

1 Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.201 PROJEKT KRÓTKO I WYBIÓRCZO O PUBLIC RELATIONS, czyli nieco wyjęty z kontekstu fragment wstępu do opracowania pewnej strategii I. Public Relations ujęcie teoretyczne Teoria Public Relations to dziedzina stosunkowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/787/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.08.2008r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA OSÓB WYRÓśNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w rejonie transgranicznym w obszarze Małopolski z uwzględnieniem procesu wyznaczania granic oraz konsultacji społecznych Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS WYCIĄG Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus, z siedzibą w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Załącznik nr 4 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Materiał wypracowany w czasie Warsztatów Wprowadzających do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz wybór działanie Dostępni Samorządowcy

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 1 Konsultacje społeczne- cel Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą

Bardziej szczegółowo

Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Mirosława Wojtyńska Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Zgorzelecka Grupa Rowerowa THCPROMIL. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Zgorzelecka Grupa Rowerowa THCPROMIL. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Zgorzelecka Grupa Rowerowa THCPROMIL Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Zgorzelecka Grupa Rowerowa THCPROMIL, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Warszawa, maj 2008 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Cel ogólny Planu komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...4 3. Grupy docelowe i ich charakterystyka...5

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BEZ BARIER STATUT. Postanowienia ogólne

FUNDACJA BEZ BARIER STATUT. Postanowienia ogólne FUNDACJA BEZ BARIER STATUT Postanowienia ogólne 1 Fundacja BEZ BARIER, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: RENATĘ URBANIAK i KATARZYNĘ BOROWIAK, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich

STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich &1 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, zwana dalej Instytutem Studiów Wschodnich działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i niniejszym Statutem. &2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Jak ocenić program PR za pomocą sondaŝy/ankiet

Jak ocenić program PR za pomocą sondaŝy/ankiet Jak ocenić program PR za pomocą sondaŝy/ankiet SondaŜe/ankiety pomagają ocenić zakres i efekty programu public relations poprzez pomiar wiedzy o konkretnych faktach przez rozpoczęciem kampanii i po jej

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ECLECTICA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ECLECTICA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ECLECTICA Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Eclectica zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Joannę Piasecką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed

Bardziej szczegółowo

Wstęp. I. Postanowienia ogólne

Wstęp. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ 227/ 09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo