Polityka informacyjna powiatu i kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu w mediach. mgr Patrycja Szostok mgr Agnieszka Turska-Kawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka informacyjna powiatu i kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu w mediach. mgr Patrycja Szostok mgr Agnieszka Turska-Kawa"

Transkrypt

1 Polityka informacyjna powiatu i kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu w mediach mgr Patrycja Szostok mgr Agnieszka Turska-Kawa

2 PUBLIC RELATIONS JAKO NARZĘDZIE KREOWANIA WIZERUNKU

3 Praktyczne działania w ramach PR obejmują: Doradztwo oparte na zrozumieniu ludzkich zachowań Analizowanie przyszłych kierunków zmian oraz przewidywanie ich konsekwencji Badania opinii publicznej, społecznych postaw i oczekiwań Tworzenie i podtrzymywanie dwukierunkowej komunikacji opartej na prawdziwej i pełnej informacji Zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom Promowanie wzajemnego szacunku i społecznej odpowiedzialności Uzgadnianie interesów prywatnych i publicznych Promowanie dobrej opinii o instytucji wśród pracowników i klientów Poprawianie stosunków wewnątrz przedsiębiorstwa Przyciąganie dobrego personelu oraz redukowanie rotacji pracowników Promocję produktów oraz usług Określanie toŝsamości instytucji

4 Najbardziej widoczne elementy działań PR Techniki PR Planowanie programu Doradztwo w zakresie zarządzania W większości ukryte elementy działań PR Ocena wyników Badania i analiza

5 Siedem grzechów głównych Public Relations: 1. Funkcjonalna krótkowzroczność niedocenianie w pełnym zakresie istotnego wpływu PR na dobre zarządzanie 2. Filozofia kurka uruchomimy działania, czyli odkręcimy kurek wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba 3. Niedocenianie konieczności prowadzenia badań komu potrzebne są analizy? 4. Znieczulenie miejscowe zajmijmy się tym na poziomie lokalnym 5. Pułapka dobrych wiadomości wierzymy w informacje przekazywane ogółowi, pod warunkiem, Ŝe są one pozytywne i przedstawiają nas w dobrym świetle 6. Komunikacja jednego strzału dlaczego twierdzicie, Ŝe nikogo o tym nie informowaliśmy? PrzecieŜ wspomnieliśmy o tym w raporcie rocznym 7. Złudzenie cienia filozofia ukrywania się, pozostawania w cieniu opiera się na przekonaniu, Ŝe instytucja moŝe się uczynić niewidzialną, jeśli będzie tego chciała

6 Istotę public relations moŝna określić za pomocą kilku kluczowych słów: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność, zaufanie, harmonia, poszukiwanie wzajemnego zrozumienia

7 WIZERUNEK TO NASZ OBRAZ W OCZACH INNYCH Na ile mamy wpływ na to jak jesteśmy postrzegani? Co moŝna zrobić, aby inni postrzegali nas takimi, jakimi chcielibyśmy być?

8 WdraŜanie. Informowanie. Jak osiągnąć dobry wizerunek? Zaplanowanie. Emocje. Reputacja. Co wpływa na wizerunek? Uznanie. Negocjacje. Edukacja. Jak prowadzić działania? Komunikacja

9 Elementy dobrej reputacji Relacje z otoczeniem, jawność działań i informacji, prowadzenie otwartej polityki informacyjnej Etyczność działań na wszystkich płaszczyznach Poznanie swoich dobrych i złych stron oraz dostosowana strategia działań, poznanie oczekiwań otoczenia Uznanie waŝności wszystkich, którzy kontaktują się z instytucją, uznawanie za waŝne ich opinii Tolerancja w relacjach międzyludzkich Akceptacja inności, norm kulturowych, wartości Częstotliwość pojawiania się informacji w mediach Jakość produktu i usług Aktualność udostępnianych informacji

10 PAMIĘTAJMY: Nieprzemyślane działania, jeden nierozwaŝny krok mogą zniszczyć lub nadwyręŝyć reputację, na którą pracowało się od lat Reputacja jest czymś, o co naleŝy nieustannie dbać, pracować na nią swoimi uczynkami Dobra opinia o instytucji nie gwarantuje automatycznie dobrej opinii o kaŝdym wytwarzanym przez nią produkcie Nie ignorujmy opinii innych o nas, pamiętajmy, Ŝe moŝe ona byćźródłem zarówno naszych powodzeń, jak i klęsk. Abraham Lincoln: Gdy opinia publiczna jest po Twojej stronie, wszystko musi się udać.

11 ToŜsamość instytucji To złoŝona osobowość, na którą składają się: historia, kultura, strategia, styl zarządzania, reputacja oraz zachowania pracowników i innych reprezentantów urzędu KaŜda organizacja jest rozpoznawana przez zewnętrzne i widoczne manifestacje wielu atrybutów, i to właśnie ich wizualne aspekty są najczęściej poddawane ocenie ze strony ogółu. Reputacja jakiejkolwiek organizacji będzie zawsze zaleŝała od jakości działalności oraz dostarczanych produktów i usług.

12 Wewnętrzne Public Relations

13 Po co wewnętrzne PR? Zadowoleni pracują lepiej Pomaga w szkoleniu kadry Ułatwia obieg informacji Przyciąga dobrych pracowników PR zaczyna się w domu

14 Metody realizowania wewnętrznych PR Informacja formy pisane Informacja kontakty bezpośrednie Podmiotowe traktowanie pracowników kontakty indywidualne Partycypacja w działaniach Sprawiedliwość społeczna Sprawny system motywowania Szkolenia i wyjazdy integracyjne

15 Proces komunikowania

16 Ogólny model komunikowania: Kompetencja komunikacyjna nadawcy Kompetencja komunikacyjna odbiorcy zamiar akcja bodziec reakcja efekt kodowanie dekodowanie NADAWCA PRZEKAZ ODBIORCA Kanał, kod, język (medium) Szumy, kontekst

17 Informacja prasowa Nie powinna przekraczać 2 stron znormalizowanego maszynopisu W lewym górnym rogu podajemy kontakt (najlepiej z numerem telefonu osoby, która go odbierze równieŝ po godzinach pracy) W prawym górny rogu umieszczamy datę Kilka linijek wolnych na uwagi redaktora Lid co, kto, kiedy, jak, dlaczego? Zasada odwróconej piramidy Rzeczowość tekstu Tekst zwięzły, zdania krótkie Unikać określeń emocjonalnych Unikać zawodowego Ŝargonu (niech przeczyta laik) Unikać niedomówień

18 POLITYKA INFORMACYJNA efektywna komunikacja społeczna

19 Polityka informacyjna: SłuŜebna wobec polityki uprawianej przez daną organizację. To zestaw świadomie i planowo podejmowanych działań mających słuŝyć poprzez upowszechnianie poŝądanych informacji oraz kreowanie wizerunku organizacji większej skuteczności realizowanej przez nią polityki.

20 Cele polityki informacyjnej: Realizacja prawa obywateli do informacji Inspirowanie sprawnego systemu społecznego komunikowania się Tworzenie porozumienia między społecznością a jej władzami Promocja zewnętrzna

21 Instrumenty polityki informacyjnej: Indywidualny kontakt bezpośredni Wydarzenia publiczne Darmowe media, czyli public relations Własna działalność publikacyjna Reklama i sponsoring Kampanie informacyjne i promocyjne

22 Techniki PR A. Komunikowanie za pomocą instrumentów autonomicznie kształtowanych przez instytucję I. Oddziaływanie według wykorzystywanego środka komunikowania 1. SŁOWO jako środek komunikowania a) Słowo drukowane: - własne publikacje: poradniki, broszury, informatory dla pracowników, prospekty, ulotki, albumy firmowe, foldery, - gazetki pracownicze - sprawozdania roczne, kwartalne, okresowe, analityczne, ekonomiczne, społeczne, socjalne - wydawnictwa jubileuszowe, ksiąŝki opisujące historię instytucji i miast - ogłoszenia i druki na specjalne okazje - informacje przeznaczone dla nowo zatrudnionych pracowników - ogłoszenia prasowe - plakaty PR, przede wszystkim do uŝytku wewnętrznego

23 b) Słowo pisane - listy informacyjne dla pracowników, klientów, lokalnej społeczności, jej przedstawicieli - okólniki - przeglądy prasy dla zarządu organizacji, okresowe (np. tygodniowe) sprawozdania i sugestie słuŝ PR pod adresem kierownictwa - tablice ogłoszeń c) Słowo mówione - wykłady, przemówienia, zagajenia, słuŝba wykładowa w organizacji powołana do prowadzenia na zamówienie wykładów w instytucjach szkoleniowych, oświatowych itp. - indywidualne i grupowe rozmowy, forum dyskusyjne powszechnie dostępne lub dla wybranych części otoczenia - dyskusje, godziny przyjęć dla wyjaśnienia spraw nurtujących otoczenie, dla poprawy atmosfery w otoczeniu - seminaria, szkolenia - godziny przyjęć dla pracowników - telefoniczna gorąca linia dla pracowników i/lub obywateli - punkty konsultacyjne i doradztwa

24 2. OBRAZ jako środek komunikowania - wystawy zdjęcia, formy rysunkowe - filmy na temat działalności instytucji, jej otoczenia, pokazy filmowe - elementy witryn informacyjnych w sposób graficzny informujące o organizacji - stały serwis fotograficzny udostępniany na Ŝyczenie mediom, placówkom oświatowym II. Oddziaływanie przez imprezy informacyjne 1. Zwiedzanie instytucji, oprowadzanie gości, rodzin pracowników, dziennikarzy 2. Wieczory dyskusyjne (w tym fachowe), wykłady, spotkania okazje do wysłuchiwania opinii, poglądów i oczekiwań otoczenia, a jednocześnie reagowania na nie 3. Prezentacje oferty, wyników badań dla celów zawodowych, objaśniających, nadających organizacji wiarygodność 4. Imprezy jubileuszowe 5. Narady pracownicze 6. Spotkania z lokalną społecznością sąsiadami organizacji 7. Imprezy informacyjne podczas targów 8. Członkostwo członków zarządu, pracowników w organizacjach o uznanym autorytecie społecznym 9. Opieka nad reportaŝami przygotowywanymi przez media

25 B. Komunikowanie się z otoczeniem przy ograniczonym wpływie instytucji na ostateczną ekspozycję wypowiedzi I. SŁOWO w tekstach pisanych, głównie dla prasy: 1. Informacje przekazywane mediom masowym do upowszechniania: - komunikaty, artykuły, opracowania specjalistyczne, fotografie prasowe, oficjalne stanowiska organizacji w róŝnych sprawach, takŝe ogólniejszej natury, ogłoszenia itp. - słuŝba prasowa i informacyjna organizacji - słuŝba dostarczająca formy graficznej prezentacji róŝnych faktów i zdarzeń z Ŝycia i działalności instytucji - dodatki tematyczne do gazet powiatowych - materiały szkoleniowe dla szkół II. IMPREZY PRASOWE, spotkania prasowe o charakterze informacyjnym: 1. Konferencje i spotkania prasowe 2. drzwi otwarte dla dziennikarzy, organizowanie zwiedzania instytucji dla mediów 3. Udział w imprezach targowych 4. Rozmowy studyjne z inicjatywy instytucji III. Zapraszanie prasy na imprezy własne lub współorganizowane: 1. Proponowanie mediom wywiadów w związku z róŝnymi imprezami i wydarzeniami w organizacji 2. Zapraszanie przedstawicieli prasy na walne zgromadzenia 3. Zapraszanie przedstawicieli mediów na imprezy organizowane z okazji: jubileuszu, odznaczania jubilatów, pracowników, reprezentantów róŝnych części otoczenia instytucji 4. Zapraszanie przedstawicieli mediów w związku z otwieraniem nowych oddziałów, pomieszczeń biurowych, zmian technicznych w instytucji IV. Inne formy: 1. Wykłady pracowników organizacji na skutek zamówienia z zewnątrz 2. Seminaria dotyczące aktualnych problemów instytucji 3. Badania i gromadzenie opinii i wypowiedzi prasowych pracowników, współpracowników, zwolenników i opozycji

26 C. Pielęgnowanie dobrych stosunków I. Formy nieosobiste: 1. Listy i karty gratulacyjne, kondolencyjne do reprezentantów otoczenia bliskiego i dalszego II. Imprezy kontaktowe, tworzenie dobrych układów i powiązań z otoczeniem z odwołaniem się do sfery emocjonalnej, a nie tylko racjonalnej: 1. Odwiedzenie redakcji przez przedstawicieli instytucji i odwrotnie (z naszej inicjatywy), wysłuchiwanie prasy 2. Zapraszanie reprezentantów otoczenia, grup celowych, środowisk opiniotwórczych 3. Szczególne zasady przyjmowania gości, specjalna grupa 4. PodróŜe do miejsc w jakiś sposób związanych z instytucją i jej najbliŝszym otoczeniem 5. Doroczne imprezy dla pracowników połączone z częścią artystyczną (wykorzystywanie tematyki otoczenia, zapraszanie lokalnych twórców) 6. Akcje w czasie wolnym z udziałem przedstawicieli lub grup społeczności lokalnej o charakterze sportowym, turystycznym (konkursy, mecze, gry z nagrodami) 7. Organizowanie imprez towarzyszących jubileuszowi, z których część wyprzdza, nawet znacznie, datę uroczystości (konkursy, pokazy filmowe, wystawy), nadawanie odznaczeń honorowych itp..

27 Narzędzia wspomagające podstawowe metody osiągania celów PR: 1. Sponsorowanie sportu, kultury, działań proekologicznych, nauki i badań, którymi zainteresowana jest opinia publiczna, wypraw naukowych 2. Darowizny, mecenaty, patronaty, dotacje, wspomaganie rozmaitych celów społecznych bez oczekiwań konkretnych świadczeń ze strony obdarowanych, udział w akcjach charytatywnych, akcje społeczne dla słabych ekonomicznie i społecznie grup ludności lokalnej z okazji nowego roku 3. Udostępnianie własnych urządzeń firmowych wspólnotom mieszkańców, sąsiadom instytucji, szkołom na zasadach nieodpłatności lub niskiej odpłatności (biblioteka, basen, boisko, sala konferencyjna, rzutnik multimedialny) 4. Świadczenia w naturze dla dziennikarzy nieodpłatne uŝyczenie samochodu słuŝbowego na czas trwania imprez sportowych 5. Finansowanie wartościowych imprez (opera, koncert), wydawnictw ksiąŝkowych budzących szczególne uczucia środowiska (patriotyzm lokalny) 6. Fundowanie stypendiów naukowych w dziedzinie kultury, sportu, muzyki 7. Pozytywne reagowanie na publicznie wyraŝane apele o udział w rozwiązywaniu bieŝącego problemu społecznego, dobra powszechnego o niebanalnej wartości społecznej, kulturotwórczej, ekologicznej lub własna inicjatywa w tych sprawach 8. Inicjowanie lub wspieranie finansowe lub rzeczowe wydawania drukiem opracowań poświęconych kulturze regionu, wszelkie działania mające symboliczne znaczenie dla wspólnot lokalnych (emisja znaczków pocztowych na jubileusz miejscowości, stempli pocztowych) 9. Zakup ksiąŝek dla miejscowych szkół, prenumeraty fachowego czasopisma dla studentów określonego kierunku 10. Obdarowywanie pamiątkami gości instytucji 11. Motywowanie pracowników do prac społecznych na rzecz wspólnot lokalnych oraz organizacji lokalnych lub do datków pienięŝnych na cele społeczne

28 BARIERY I ZAKŁÓCENIA W PRZEPŁYWIE INFORMACJI

29 PLOTKA to mechanizm społeczny i psychologiczny, który bazując raczej na emocjach niŝ intelekcie kształtuje tendencje społeczne, tworzy uogólnienia, nastawienia i postawy.

30 Co sprzyja powstawaniu plotki? Niepewność i zmienność warunków Ŝycia Konfliktowe źródła informacji Brak oczekiwanych informacji Monopol informacyjny Informacja niepełna Informacja niejednoznaczna Informacja zbyt długa, przeładowana szczegółowymi i obcobrzmiącymi określeniami Informacja źle skonstruowana (wiadomości istotne są wymieszane z nieistotnymi detalami, zasadnicze przesłanie jest niejasne) Chęć zaszkodzenia komuś

31 Co robić? Pomyśl o odbiorcy i wczuj się w niego Weź pod uwagę grupę, do której adresujesz przekaz Przekazuj informacje w sposób prosty i jednoznaczny Unikaj zarówno przemilczeń, jak i drobiazgowych wywodów Pamiętaj, Ŝe długa informacja - to zła informacja Zatroszcz się o przejrzystą hierarchię Twoich informacji Nie licz na to, Ŝe ewentualne niejasności w Twoim komunikacie adresat odbierze zgodnie z Twoją intencją Nie ufaj pośrednikom Nie zwalczaj innych źródeł informacji Nie lekcewaŝ odbiorcy

32 STEREOTYP Przejaskrawione przekonania związane z systemem kategoryzacji 1. Klasyfikują ludzi pod względem łatwo zauwaŝalnych cech (niekoniecznie waŝnych) 2. Przypisujemy podobne cechy (zespoły cech) członkom danej grupy KIEDY MAMY GOTOWY STEREOTYP BEZ PROBLEMÓW ZNAJDUJEMY ZACHOWANIA, KTÓRE POTWEIRDZAJĄ NASZE NIEPRAWDZIWE PRZEKONANIA

33 ELEMENTY PRAWA PRASOWEGO

34 Prawo do informacji art. 54 Konstytucji RP KaŜdemu zapewnia się wolność wyraŝania własnych poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji art. 61 zapewnia kaŝdemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne

35 Do udostępniania informacji zobowiązane są: władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne reprezentatywne organizacje związków zawodowych reprezentatywne organizacje pracodawców partie polityczne

36 W szczególności obowiązek ten dotyczy kierowników jednostek organizacyjnych ich zastępców rzeczników prasowych innych upowaŝnionych osób nie wszyscy mają obowiązek udzielania informacji mediom Nikt nie moŝe być naraŝony na uszczerbek lub zarzut z powodu informacji udzielonych prasie, jeŝeli działał w granicach prawem dozwolonych istnieje obowiązek zapewnienia dziennikarzowi moŝliwości uzyskania waŝnej dla niego informacji bez zbędnej zwłoki

37 Dostęp do informacji polega na: moŝliwości zapoznania się z informacjami jak i dokumentami urzędowymi w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnianiu informacji na wniosek lub nawet bez pisemnego wniosku (dotyczy to informacji nieudostępnionej w BIP, jeśli istnieje moŝliwość jej niezwłocznego udostępnienia) moŝliwości zapoznawania się z informacjami wykładanymi lub wywieszanymi w miejscach ogólnie dostępnych moŝliwości zapoznawania się z informacjami przez urządzenia zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych umoŝliwieniu skopiowania czy przeniesienia ich na nośnik

38 Wymienione organy są zobowiązane informować: O polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: zamierzeniach działań władzy ustawodawczej i wykonawczej projektowaniu aktów normatywnych programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań

39 Wymienione organy są zobowiązane informować c.d.: O podmiotach, zobowiązanych do udzielania informacji, w tym o: statusie prawnym lub formie prawnej organizacji przedmiocie działań i kompetencjach organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach strukturze własnościowej tych podmiotów majątku, jakim dysponują

40 Wymienione organy są zobowiązane informować c.d.: O zasadach funkcjonowania tych podmiotów trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budŝetowej i pozabudŝetowej sposobach stanowienia aktów publicznych sposobach przyjmowania i załatwiania spraw stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych konkursie na wyŝsze stanowisko w słuŝbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych

41 Wymienione organy są zobowiązane informować c.d.: O danych publicznych w tym o: treści i postaci dokumentów urzędowych, w szczególności: treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpieniach, stanowiskach, wnioskach i opiniach podmiotów je przeprowadzających stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów kodeksu karnego treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej informacji o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych

42 Wymienione organy są zobowiązane informować c.d.: O majątku publicznym, w tym o: majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a takŝe kas chorych majątku podmiotów mających obowiązek udzielania informacji z zagospodarowania powyŝszych dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat długu publicznym pomocy publicznej cięŝarach publicznych

43 Odmowa udzielenia informacji powinna zostać dostarczona w terminie 3 dni od pisemnego Ŝądania informacji przez redaktora naczelnego być w formie pisemnej zawierać dane osoby, organu bądź jednostki administracyjnej, od której pochodzi zawierać datę zawierać adresata zawierać oznaczenie informacji, której dotyczy zawierać przyczynę odmowy

44 Ograniczenia publikowania udostępnionych informacji bezwzględny zakaz względny zakaz zgoda informatora embargo autoryzacja zgoda osoby zainteresowanej

45 Sprostowanie powinno zostać opublikowane w przypadku dzienników w ciągu 7 dni od jego otrzymania; w przypadku periodyków w najbliŝszym lub jednym z 2 najbliŝszych numerów w tekście nie moŝna dokonywać bez zgody autora Ŝadnych zmian, zmieniających lub osłabiających intencję autora tekst sprostowania nie moŝe być komentowany w tym samym numerze nie moŝe on przekraczać dwukrotnej objętości publikacji, która je wywołała, ale redakcja nie moŝe Ŝądać, aby było one krótsze od połowy strony znormalizowanego maszynopisu powinna je nadesłać osoba bezpośrednio zainteresowana w terminie do 30 dni od ukazania się publikacji za uchybienia w publikowaniu sprostowań odpowiada redaktor naczelny grzywna lub ograniczenie wolności

46 Sprostowanie - porady Zastanówmy się, czy nie warto z niego zrezygnować w 9 przypadkach na 10 i tak dziennikarz będzie dla odbiorców bardziej wiarygodny od nas Jeśli podane fałszywe informacje mogą kogoś skłonić do niewłaściwych decyzji napiszmy sprostowanie Czasem warto dać szansę redakcji, aby sama naprawiła błąd zadzwońmy do dziennikarza Nie piszmy sprostowania, jeśli w tekście nie było fałszywych faktów, a jedynie nieprzychylne opinie Sprostowanie nie powinno wywoływać polemiki, dlatego piszmy tylko o faktach, nie krytykujmy, nie oskarŝajmy mediów, nie pouczajmy, nie bądźmy złośliwi Wygrywa ten, kto powie ostatnie słowo Pamiętajmy o tym, Ŝe sprostowanie jest dla tych, którzy czytali publikację, więc nie przypominajmy czytelnikom, co złego o nas napisano

47 MEDIA RELATIONS

48 Do dziennikarza naleŝy podchodzić jak do teściowej, więc kiedy przyjdzie: Cieszymy się, Ŝe przyszedł Chcemy, aby odwiedzał nas jak najczęściej Uznajemy, Ŝe jest wybitnym specjalistą w kaŝdej dziedzinie, w której się tak ocenia Ma na względzie nasze dobro Jest obiektywny, a nawet jeśli mu się kiedyś zdarzyło nie być, to przez przypadek i juŝ o tym nie pamiętamy

49 Dlaczego mamy tak podchodzić do dziennikarzy? mamy negatywne stereotypy dziennikarzy a dziennikarze podobne na nasz temat trzeba to zmienić; akcja = reakcja Ŝyczliwe podejście wywołuje podobną reakcję nie dajmy się omamić Ŝyczliwa atmosfera moŝe uśpić naszą czujność i utrudnić odmowę udzielania odpowiedzi

50 Dobra atmosfera jest waŝna dla relacjonowania bieŝącej sprawy aŝ 5 czy tylko 10 km dróg dla przyszłych kontaktów chcemy, Ŝeby to u nas szukano informacji dla relacjonowania sytuacji kryzysowych dobrze mieć media po swojej stronie

51 Zrozumieć dziennikarza zła wiadomość to dobra wiadomość dobra wiadomość to nie wiadomość nic tak nie oŝywia informacji jak świeŝy trup na pierwszym planie dziennikarze są leniwi jak chcemy, Ŝeby opisali coś dobrego, sami im to napiszmy nie ma nic nudniejszego niŝ budŝet przygotujmy materiały zawierające to, co najciekawsze nie wolno faworyzować jednego medium nienawiść do władzy solidaryzuje

52 KONTAKTY Z TELEWIZJĄ

53 Wypowiedź do kamery i tak wykorzystają jedno zdanie naleŝy się więc skupić na jednym, jeśli coś jest dla nas najwaŝniejsze pamiętajmy, Ŝe nasze zdanie moŝe zostać wyrwane z kontekstu

54 Rozmowa w studiu tu teŝ nasz czas nie jest nieograniczony pamiętajmy, Ŝe przykłady lepiej przemawiają od długich wywodów przygotujmy się, Ŝe prowadzący nam wejdzie w słowo nie silmy się na opowiedzenie zbyt wielu rzeczy na raz nie dla wszystkich wszystko jest waŝne unikajmy zbyt grubych marynarek, kamizelek, białych koszul i prąŝków

55 Debaty kiedy inni wpadają w słowotok zamiast się denerwować przygotujmy własną wypowiedź potem wpatrujemy się znacząco w prowadzącego nie silmy się na dorównanie innym w czasie wypowiedzi bądźmy inni niŝ reszta nie tak samo wyjątkowi albo nudni czasem warto się z kimś zgodzić, potaknąć to podwyŝsza wiarygodność naszych uwag

56 ZARZĄDZANIE KRYZYSEM

57 Reakcja na katastrofę Weryfikacja. Nie ryzykuj swojej wiarygodności przekazując mediom i społeczności lokalnej niesprawdzone lub fałszywe informacje. Trzymaj rękę na informacyjnym pulsie. Wszelkie informacje powinny wychodzić z jednego źródła. Wyznaczony rzecznik powinien brać udział (być obecny) przy podejmowaniu wszelkich decyzji i otrzymywać wszelkie odnośne informacje, aby mógł skutecznie działać. Wczuj się w innych ludzi. W sytuacjach nagłych, często zagroŝone bywa zdrowie lub byt pewnych grup ludzi. Przekazuj im, jak rozumiesz ich problem i co robi urząd, by go rozwiązać. WykaŜ, Ŝe najbardziej zaleŝy Wam na obywatelach, społeczności itp., a nie na ochronie urzędu i stanowiska. Zdołaj zapanować nad wszelkimi plotkami. W czasie kryzysu szybko rozprzestrzeniają się róŝne pogłoski. Jeśli odkryjesz plotkę, uśmierz jej działanie jak najszybciej przekazując prawdziwe informacje

58 c.d. Przekazuj na bieŝąco aktualne wiadomości mediom. W czasie kryzysu często zmieniają się róŝne okoliczności. Dlatego okresowo przekazuj mediom najświeŝsze informacje. Informuj pracowników. WaŜne jest odpowiednie informowanie pracowników zatrudnionych w Twoim urzędzie. Ich znajomi, sąsiedzi będą ich prawdopodobnie wypytywać o zaistniały kryzys. Nie poinformowanie pracowników moŝe być powodem do plotek i utraty zaufania do szefostwa. Współpracuj z innymi. Jak najszybciej skontaktuj się z przywódcami społecznymi i liderami miejscowej społeczności, aby wyczerpująco poinformować ich o zaistniałej sytuacji. Sporządź listę kontaktów do tych osób, aby móc się z nimi skontaktować w razie potrzeby.

59 Uniwersalne reguły: Reaguj szybko uruchamiając plan zarządzania kryzysowego instytucji Spraw, aby prezes, prezydent, dyrektor instytucji przybył na miejsce zdarzenia jak najszybciej Powiedz mediom tak wiele, jak to moŝliwe, ale trzymaj sięściśle znanych faktów; nie snuj domysłów na temat przyczyn kryzysu Przygotuj podstawowe informacje o instytucji, pracownikach itp., by mieć co przekazać mediom, zanim pojawią się pewne wiadomości na temat bieŝących wydarzeń Traktuj ze współczuciem krewnych i przyjaciół ofiar. Opublikuj numery specjalnych telefonów, pod które mogą dzwonić osoby poszukujące informacji na ich temat Zwołaj konferencję prasową, jak tylko pojawią się jakieś konkretne wiadomości. Poczyń starania, by dyrektor był na konferencji Staraj się unikać zbyt wielu informacji technicznych, a przede wszystkim nie sprawiaj wraŝenia, Ŝe próbujesz zagadać sytuację za pomocąŝargonu technicznego czy naukowego. Staraj się, by dla wszystkich było jasne, Ŝe bardzo Ci przykro z powodu tego, co się stało i podejmujesz wszelkie moŝliwe działania, Ŝeby naprawić sytuację. Pamiętaj, Ŝe zainteresowanie mediów moŝe się utrzymywać przez długi czas. Krytyczne komentarze ze strony prasy mogą pojawiać się wiele dni po zdarzeniu i zawsze trzeba na nie odpowiadać.

60 ORGANIZOWANIE KONFERENCJI PRASOWEJ

61 Przed konferencją prasową: Zaplanowanie terminu późny ranek lub wczesne popołudnie, sprawdź terminy innych moŝliwych wydarzeń Powiadom środki masowego przekazu nie tylko duŝe agencje prasowe, przynajmniej 24h wcześniej, uzasadnij dlaczego to spotkanie będzie waŝne dla danego medium Przygotowanie dopilnuj, aby osoby, które mają wystąpić w imieniu instytucji były dobrze przygotowane, spróbuj oszacować, jakie pytania mogą paść z sali Pakiet materiałów na konferencję prasową Nagłośnienie przygotuj się na wizytę reporterów radiowych i telewizyjnych Ograniczaj liczbę mówców

62 Podczas konferencji prasowej: Dopilnuj, aby była krótka Materiały audiowizualne wykorzystuj je w miarę moŝliwości (wykresy, diagramy), ale nie podczas głównej prezentacji Mów do kogoś

63 Po konferencji prasowej: Wywiady indywidualne bądź do dyspozycji dziennikarzy Roześlij komunikat prasowy dla reporterów, którzy nie mogli być na konferencji, ale równieŝ dla innych grup zainteresowanych informacją Oglądaj, słuchaj, czytaj wiadomości

64 Jak przygotować pakiet materiałów dla prasy? Materiały zasadnicze: - krótki opis instytucji, jej wydziału, wyjaśniający dlaczego jest przedmiotem zainteresowania i parę przykładów jej sukcesów i osiągnięć - krótki artykuł prasowy, zawierający najwaŝniejszą tezę (przesłanie), którą chcesz przekazać podczas spotkania - informacje biograficzne o mówcy lub przedstawicielach instytucji Materiały dodatkowe: - informacje uzupełniające o temacie spotkania - zdjęcia związane z tematem spotkania - kopie ostatnio opublikowanych przychylnych artykułów na temat Twojego powiatu lub instytucji

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto kreować wizerunek?

Dlaczego warto kreować wizerunek? Wprowadzenie do public relations dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl Dlaczego warto kreować wizerunek? czy? 1 Dlaczego warto kreować wizerunek? Telefon Kupić czy? iphone?

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych a Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Katarzyna Kamińska

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Public relations w działaniach policji

Public relations w działaniach policji Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Studia Podyplomowe Public Relations Alicja Zembrzuska Public relations w działaniach policji Praca dyplomowa Pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Wielokulturowe

Warszawskie Centrum Wielokulturowe Warszawskie Centrum Wielokulturowe Przewodnik dla aktywistów i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na rzecz imigrantów oraz w obszarze wielokulturowości Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Wstęp 5 1.1. Podstawowe pojęcia 5 2. Strategia 7 2.1. Po co mówimy? 7 2.2. Do kogo mówimy? 8 2.3. Komunikaty 11 3. Narzędzia 13 3.1. Identyfikacja wizualna 13 3.2. Media 15 3.3. PR w internecie

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Dokument przygotowany przez Federację Mazowia, Fundację Civis Polonus oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach ścieŝki

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Wersja 1.3 18 08 2010 r. Metryka dokumentu Autorzy: dr inż. Michał Frelek Tytuł: Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST

Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST Szanowne Panie! Szanowni Panowie! Serdecznie zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru Biuletynu Doradca Pracownika JST, którego celem jest zapoznanie Państwa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo