PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa"

Transkrypt

1 PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY Efektywna komunikacja w tradycyjnych i nowych kanałach W ród prelegentów mi dzy innymi: W programie mi dzy innymi: 1 Selling stories - czyli jak komunikowa si z dziennikarzami 2 Blogi, twitter i social media - jak dobra w a ciwy komunikat w zale no ci od kana u 3 Zarazi pomys em, czyli PR wirusowy w praktyce Danuta Dobrzy ska Tomasz Macha a Magdalena Burgiel Damian Zi ber 4 Jak zmierzy skuteczno dzia a komunikacyjnych Dziennikarka telewizyjna Dyrektor Zarz dzaj cy natemat.pl PR&Advertising Manager Oceanic S.A. PR Mananger Sygma Bank 5 Prawo prasowe a nowe media; projektowane regulacje UE

2 W a ciwa komunikacja w dzisiejszych czasach, gdy informacje rozchodz si w b yskawicznym tempie, oznacza nie tylko dora ny przekaz czy gaszenie po arów, ale przede wszystkim buduje wizerunek organizacji i produktów. Jako informacji przekazywanych na zewn trz, wybór kana ów i narz dzi komunikacyjnych, relacje z mediami zarówno tradycyjnymi, jak i zyskuj cymi wci na popularno ci innowacyjnymi to kluczowe czynniki skutecznej komunikacji. Je li szukacie Pa stwo odpowiedzi na pytania: 1 Czym jest selling stories czyli jak tworzy przekaz, by zainteresowa nim zarówno przedstawicieli mediów, jak i odbiorców? 2 Jak budowa i utrzymywa relacje z dziennikarzami, bloggerami i spo eczno ciami? 3 W jaki sposób wykorzysta mikroblogging? PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY Na te i inne pytania odpowiedz Pa stwu eksperci zwi zani zawodowo z mediami, public relations i komunikacj, m.in. dziennikarka telewizji publicznej Danuta Dobrzy ska, Damian Zi ber z Sygma Bank, Artur Bednarz z Groupon, Magdalena Burgiel z Oceanic, Tomasz Macha a z natemat.pl, Marcin Gruszka z PLAY i inni. Do aktywnego udzia u w warsztatach zapraszamy serdecznie dyrektorów i mened erów ds. PR, rzeczników prasowych oraz dyrektorów i kierowników ds. komunikacji (zarówno zewn trznej, jak i wewn trznej). 4 Czy tworzy w asny dzia PR czy korzysta z do wiadcze i kontaktów agencji? 5 Jak komunikowa si w sytuacji kryzysowej, by uchroni wizerunek rmy? W jaki sposób informowa interesariuszy o prowadzonych 6 projektach CSR? 7 8 Czy i jak mierzy efektywno kampanii PR Jakie zmiany projektuje UE z zakresie prawa prasowego to udzia w naszym warsztacie b dzie najlepszym rozwi zaniem! Marta Pawlikowska Project Manager tel kom Partner Patroni medialni Trio Conferences to niezale ny organizator wydarze biznesowych. Portfolio projektów obejmuje konferencje, kongresy, warsztaty oraz szkolenia zamkni te. Znakomici eksperci zapewniaj zawsze najwy szy poziom merytoryczny. Trio Conferences wchodzi w sk ad grupy Trio Management, wiadcz cej swoje us ugi poprzez biura w Warszawie, Bukareszcie i Sofii. W Polsce Grupa Trio Management jest zaufanym doradc biznesowym ponad 500 firm. Partner Merytoryczny

3 I dzie 24 kwietnia, roda II dzie 25 kwietnia, czwartek 9:00 Poranna kawa i rejestracja 9:00 Poranna kawa, rejestracja PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓŁPRACY 9:30 Przywitanie uczestników i rozpocz cie warsztatów 09:40 Quo Vadis Polski PR? co obowi zuje dzi a co pojawi si za chwil Nowe standardy komunikacji kto, z czego, kiedy korzysta Które z zagranicznych trendów ju wkrótce zaczn obowi zywa na rodzimym rynku Grzegorz Szczepa ski, CEO, Hill and Knowlton Poland 10:15 W asny dzia PR, czy agencja zewn trzna? A mo e jedno i drugie? Rynek agencji w Polsce fotogra a rzeczywisto ci Wybór modelu wspó pracy kryteria procesu decyzyjnego W asna wypracowana relacja czy szerokie kontakty agencji? Korzy ci versus zagro enia trendy w komunikacji, mo liwe role agencji Damian Zi ber, PR Manager & Rzecznik Prasowy, Sygma Bank 11:00 Przerwa na kaw 11:20 Wspó praca na linii PR-owiec dziennikarz Zasady budowy i utrzymywania relacji jakich b dów unika Efektywne techniki komunikacji Przyk ady dobrych praktyk Reklama a ochrona tre ci redakcyjnych Sztuka pisania dobrej informacji prasowej czego dziennikarz szuka w Twojej historii Danuta Dobrzy ska, Dziennikarka telewizyjna 12:20 Lunch 13:20 Komunikacja w wietle znowelizowanego prawa prasowego Prawo prasowe po wyroku Trybuna u Konstytucyjnego Zasady publikacji sprostowa Post powanie w sprawach prasowych Przepisy przej ciowe Natalia Bartsch, adwokat, Sylwia Sylwestrzak, radca prawny, Partner, kancelaria Kocha ski Zi ba Rapala i Partnerzy 14:30 Liczy si (tylko) efekt! Co mo na policzy i za pomoc jakich narz dzi czenie wyników kampanii PR z celami biznesowymi Jak raportowa dalej (nie)mierzalne efekty dzia a PR Analiza tre ci przekazów medialnych charakter ilo ciowy i jako ciowy Sebastian Bykowski, Wiceprezes Zarz du, Dyrektor Generalny, agencja informacyjna PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. 15:15 Przerwa na kaw 15:30 Zasady komunikacji projektów CSR jakie dzia ania daj najlepsze efekty PR vs. CSR Manager zakres kompetencji i wzajemne relacje Nowe metody i trendy w komunikacji z interesariuszami Mo liwo ci i ograniczenia CSR 2.0 jak prowadzi skuteczne kampanie spo eczne on-line Wizerunek rmy jak trzyma r k na pulsie i okre li swoj pozycj na rynku Magdalena Burgiel, PR&Advertising Manager, Oceanic S.A. 16:15 Gdzie dziennikarz szuka inspiracji a gdzie informacji- portret dziennikarza w social mediach W jakich celach dziennikarze korzystaj z mediów spo eczno ciowych? Jak korzystaj z social mediów dziennikarze na wiecie (dane z raportu Ecco Network) Które z mediów spo eczno ciowych s najpopularniejszym ród em informacji, a które sposobem wyra ania w asnych opinii przez dziennikarzy? Tomasz Lis, Head of Department, Retailing & Entertainment, On Board Ecco Network Norbert Kilen, Strategy Director, Think Kong 16:45 Zako czenie I dnia warsztatów CASE STUDY 9:30 Social media (portale, webinary, blogi, podcasty, vlogi) gdzie rzeczywi cie warto/trzeba by Jak komunikowa si ze spo eczno ci i jej liderami Zagro enia zwi zane z brakiem kontroli tworzenia opinii Pracownik w social media korzy ci i zagro enia Artur Bednarz, PR Manager, Groupon Sp. z o.o. 10:15 PR wirusowy jak zarazi innych swoj ide w Internecie - case study Etymologia choroby czyli narz dzia marketingu i PR wirusowego Zara aj, ale rozs dnie na co uwa a przy planowaniu dzia a viral marketingu Epidemie, pandemie czyli jak i komu uda o si zarazi t umy Jacek Jankowski, Games&Applications Advisor, Nk.pl 11:00 Przerwa na kaw 11:20 Od czarnego charakteru do... Co mo na dosta, o co nawet nie prosi, czego chcie, a czego unika, co robi zawsze, a czego nigdy - zestaw osobistych rad blogera, dziennikarza i dyrektora dla bran y PR Tomasz Macha a, Dyrektor Zarz dzaj cy, Redaktor Naczelny, natemat.pl 12:00 PR w 140 znakach Twitter wa ne narz dzie PR Czy jest co poza Twitterem Praktyczne metody wykorzystania Twittera DO and DONT'S Rafa Janik, Dyrektor Zarz dzaj cy, Thinkmedia 13:00 Lunch 14:00 Czy dziennikarze s nam jeszcze potrzebni? Koniec tradycyjnego PR Nie napisz o tym bo to nie jest sexy Social media daj rad Mówcie a Was us ysz Dziennikarze like It! Marcin Gruszka, Rzecznik Prasowy, PLAY 14:45 Wspó praca z mediami w czasie sytuacji kryzysowej Nie straci twarzy w obliczu trudnej sytuacji jak, kiedy, za pomoc jakich mediów komunikowa zmiany Jak z e do wiadczenia przeku w umocnienie wizerunku, czyli kreowanie tre ci w sytuacjach kryzysowych Case studies zarz dzanie sytuacjami kryzysowymi na przyk adach Ewa Pitera, W a ciciel, Pitera Communications 15:15 Pocz stunek, zako czenie II dnia warsztatów i wr czenie certy katów

4 Danuta Dobrzy ska, Dziennikarka telewizyjna Od 15 lat pracuje w mediach, aktualnie prowadzi Teleexpress, by a reporterk polityczn i prezenterk Panoramy, wspó tworzy a wieczorne pasmo InfoDziennik w TVP Info. Jako pe nomocnik Zarz du TVP przygotowa a projekt restrukturyzacji programów informacyjnych, jako kierownik Redakcji Zagranicznej wspó tworzy a europejskie konsorcjum telewizji publicznych i negocjowa a z Komisj Europejsk warunki jego stworzenia. Nadzorowa a prac zespo u dziennikarzy i korespondentów zagranicznych, koordynowa a wspó prac TVP z Eurowizj. Jest mentork ameryka skiego programu Vital Voices. Prowadzi zaj cia na podyplomowych studiach PAN; szkoli mened erów, studentów, pracowników PR. Marcin Gruszka, Rzecznik Prasowy, PLAY S rzecznicy i jest e-rzecznik PLAY Marcin Gruszka cz owiek z tektur. Tomasz Macha a, Dyrektor zarz dzaj cy i Redaktor Naczelny, natemat.pl. Wcze niej dziennikarz Wydarze Telewizji Polsat, TVN24, tygodników Newsweek i Wprost oraz BBC Polska i Radia Eska. Przez ponad 2 lata szef bloga politycznego Kampania na ywo. Magdalena Burgiel, PR&Advertising Manager, Oceanic S.A. Od sierpnia 2012 roku kierownik dzia u Reklamy i PR rm OCEANIC S.A. oraz Euro Fragrance. Odpowiada za dzia ania public relation i reklam wszystkich marek AA, a tak e marek dystrybuowanych przez Euro Fragrance: Juvena, Valmont, Marlies Moller, John Frieda, Annayake, Payot. Ponadto koordynuje dzia ania zwi zane z PR korporacyjnym rmy Oceanic. Wcze niej by a PR Managerem marek: Peggy Sage i Toni&Guy, pracowa a tak e m.in. w Centrum Informacyjnym Rz du. Damian Zi ber, PR Manager & Rzecznik Prasowy, Sygma Bank Posiada 10 lat do wiadczenia w public relations. Karier zawodow w obszarze PR rozpocz w 2002 r. w Philip Morris Polska. W latach odpowiada za komunikacj zewn trzn w pierwszej polskiej telewizji interaktywnej itv - wchodz cej w sk ad gie dowego holdingu MNI. W latach pe ni rol rzecznika prasowego oraz osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie i PR korporacyjny w Grupie Ambra. W latach kierowa Departamentem PR w Link4, realizuj c projekty z obszaru CSR, media relations i zarz dzania kryzysowego. Od 2009 r. rzecznik prasowy i PR Manager w Sygma Banku. Odpowiada za ca okszta t dzia a zwi zanych z budow wizerunku, media relations oraz komunikacj wewn trzn i jest wspó odpowiedzialny za zarz dzanie zmian po po czeniu Sygma Banku z Cetelem Bank SA. Studiowa na Wydziale Zarz dzania i Wydziale Prawa UW, uko czy równie Akademi Prawa Europejskiego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji oraz liczne kursy i szkolenia z komunikacji. Natalia Bartsch, Adwokat, Starszy prawnik, kancelaria Kocha ski Zi ba Rapala i Partnerzy Zajmuje si zagadnieniami z zakresu prawa w asno ci intelektualnej zw aszcza prawa autorskiego, prawa mediów, nieuczciwej konkurencji oraz ochrony danych osobowych. W sferze jej zainteresowa pozostaj kwestie zwi zane z rozwojem nowych technologii, a w szczególno ci zagadnie prawnych zwi zanych z Internetem. Posiada do wiadczenie w obs udze prawnej agencji reklamowych, rm fonogra cznych, pracowni architektonicznych i designerskich oraz w prowadzeniu procesów o ochron dóbr osobistych. Pracowa a równie w biurze prawnym jednego z najwi kszych w Polsce wydawnictw prasy jako specjalista ds. ochrony praw autorskich. Jest autork wielu publikacji z zakresu prawa w asno ci intelektualnej. Prowadzi a równie wiele wyk adów i szkole, w szczególno ci z prawa reklamy oraz produkcji telewizyjnej i lmowej. Jest wyk adowc prawa autorskiego na Akademii Teatralnej w Warszawie i uczestnikiem seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Artur Bednarz, PR Manager, Groupon Polska Od dekady zajmuje si komunikacj produktow i korporacyjn. W Grouponie odpowiada za wszystkie aspekty komunikacji zewn trznej oraz obecno marki w mediach spo eczno ciowych. Studiowa dziennikarstwo i komunikacj spo eczn na UJ. Pracowa jako dziennikarz technologiczny w krakowskim Dzienniku Polskim oraz portalach onet.pl oraz interia.pl. Wspó pracowa z wieloma markami i rmami z bran y nowych technologii, farmaceutycznej oraz kosmetycznej i lifestyle. Sebastian Bykowski, Wiceprezes zarz du, Dyrektor Generalny, agencja informacyjna PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Zarz dza najwi ksz w Polsce rm zajmuj c si kompleksowym monitoringiem mediów i analizami medialnymi. Wspó twórca i przewodnicz cy rady nadzorczej CafeNews S.A., cz onek kapitu y nagród Dni Marketingu Sportowego oraz Konkursu Aktywne Miasto; doradca i konsultant. Absolwent Politechniki Pozna skiej na kierunku Zarz dzanie i Marketing oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Prawo Gospodarcze. Posiada szerok wiedz popart interesuj cymi do wiadczeniami i praktyk zawodow. Od 2000 roku, gdy budowa pierwsz w Polsce rm analityczn Media Navigator, zajmuj c si nowoczesnym podej ciem do raportowania w media relations, stale uczestniczy w tworzeniu i rozwijaniu analiz oraz metod pomiaru efektów dzia a media relations dla najwi kszych rm polskich i zagranicznych. Rafa Janik, Dyrektor Zarz dzaj cy, Thinkmedia Z rynkiem internetowym zwi zany od kilkunastu lat. Ma bogate do wiadczenie zawodowe w zakresie mediów internetowych, marketingu i e-commerce. Zarz dza kilkoma spó kami internetowymi oraz prowadzi projekty dla ró norodnych klientów, od startupów, po projekty dla korporacji. Wspó pracowa z takimi rmami jak: Gemius, Stat24, T-Mobile, Nokaut, oraz Rede ne i Netshare z Grupy Cyfrowy Polsat. Bra udzia w projektach bada internetu, wspó tworz c standardy pomiaru efektywno ci dzia a reklamowych oraz pomiaru witryn internetowych w Polsce. Wspó tworzy pierwszy sklep internetowy dla Ery (T-Mobile) i wprowadza porównywark cen Nokaut.pl na rynek, odpowiadaj c za sprzeda i marketing. Dla kilku swoich projektów internetowych zdoby inwestorów. Prowadzi wydawnictwo biznesowe i przenosi na rynek polski najciekawsze tytu y biznesowe i startupowe z USA. Jacek Jankowski, Games&Applications Advisor, Nk.pl W Naszej Klasie odpowiedzialny za rozwój platformy gier i aplikacji. Pierwsze kroki w marketingu internetowym stawia w latach 90. Pracowa m.in. w Pro-Creation i Max Weber, a tak e w pierwszej w Polsce agencji specjalizuj cej si w wykorzystaniu gier jako narz dzia promocji Ostryga. W swojej pracy rozwija tak e platform nobagames.com, w ramach Rede ne, spó ki nale cej do Polsatu. Zajmowa si tak e wspó prac ze startupami - zajmuj cymi si grami i aplikacjami. Norbert Kilen, Strategy Director w agencji social mediowej, Think Kong Przez 6 lat pe ni funkcj dyrektora strategicznego On Board PR. Wyk adowca zwi zany m.in. z London School of Public Relations, autor wielu inicjatyw z obszaru marketingu. Wcze niej wspó tworzy agencj zajmuj c si m.in. produkcj oprogramowania edutainment, gier komputerowych, multimediów. By te wspó twórc wielu serwisów, w tym pomys odawc jednej z pierwszych spo eczno ci osób zwi zanych z fotogra (35mm.pl). Karier zawodow rozpoczyna w latach , pracuj c w polskim oddziale wydawnictwa IDG i zajmuj c si tematyk internetu oraz multimediów. Tomasz Lis Head of Department, Retail&Entertainment, On Board Ecco Network Posiada ponad 12 lat do wiadczenia w bran y public relations i komunikacji marketingowej, które zdobywa realizuj c kampanie dla takich klientów jak Absolut, A&E Networks, Bosch, Coca Cola, Pilsner Urquell, PKO Bank Polski, Provident, Scandinavian Tobacco, Sharp, Zelmer. W czasie swojej kariery pracowa w agencjach Business Communications Associate af liate of Edelman PR Worldwide, Euro RSCG Sensors, Ogilvy Public Relations. Studiowa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jurorem konkursu Z ote Spinacze oraz laureatem statuetki Z oty Spinacz w kategorii zarz dzanie sytuacj kryzysow. Ewa Pitera, W a ciciel, Pitera Communications Wcze niej Account Director w agencji Walk & Talk. Cz onek Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Public Relations IPRA. W latach zwi zana z Publicis Consultants Rowland, gdzie zako czy a karier jako corporate communications director. Wcze niej pracowa a m.in. dla wydawnictw Edipresse oraz Infor. Do wiadczenie w obszarze komunikacji zdobywa a równie w Johnston & Associates (Washington, DC). Specjalizuje si w komunikacji korporacyjnej, kryzysowej oraz CSR. Realizowane przez ni kampanie zosta y wielokrotnie nagrodzone w mi dzynarodowych konkursach PR: program komunikacji na Facebooku dla Liberty Direct zosta nagrodzony SABRE Award (2011), kampania promuj ca ofert ubezpiecze komunikacyjnych otrzyma a IPRA Golden World Award (2010), kampania Taksówka z fotelikiem dla Liberty Direct zosta a nagrodzona IPRA Golden World Award (2009), a rok wcze niej akcja Czy naprawd chcia by by na naszym miejscu? przeprowadzona dla Stowarzyszenia Przyjació Integracji otrzyma a nagrody Stevies International Business Award oraz IPRA Golden World Award. Grzegorz Szczepa ski, CEO, Hill and Knowlton Poland Z bran public relations zwi zany od 20 lat. Pierwsze 10 lat pracowa w agencjach Burson-Marsteller i Business Communications Associates (obecnie Edelman Polska), której by prezesem. Do chwili powo ania na stanowisko prezesa zarz du H+K Strategies by dyrektorem ds. korporacyjnych w Grupie ywiec. W latach pe ni funkcj dyrektora departamentu komunikacji korporacyjnej w Banku Pekao SA. Cz onek Press Club Polska. W latach cz onek zarz du Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Public Relations (IPRA Board Member). Inicjator i pierwszy prezes (2 kadencje) Zwi zku Firm Public Relations. W 2002r. uznany przez redakcj miesi cznika Home&Market za jednego z 25 najlepszych polskich managerów (cz onek Walnego Zgromadzenia Polskiej Gospodarki ). Sylwia Sylwestrzak, Radca prawny, Partner, kancelaria Kocha ski Zi ba Rapala i Partnerzy Kieruje Praktyk Sporów Prawnoautorskich oraz uczestniczy w pracach Praktyki Internet i E-commerce oraz Praktyki Nowych Technologii i Cyfryzacji. Posiada bogate do wiadczenie w sprawach zwi zanym z prawem prasowym, prawem autorskim i ogólnymi przepisami dotycz cymi rodków masowego przekazu. Doradza tak e w projektach zwi zanych z sektorem technologii informatycznych, a tak e w kwestiach dotycz cych ochrony danych osobowych.

5 PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓŁPRACY TAK, zg aszam uczestnictwo w Warsztatach Do 5 kwietnia 2013 r PLN + VAT Od 6 kwietnia 2013 r PLN + VAT NIE, nie tym razem, jednak prosz o informowanie mnie o wydarzeniach o podobnej tematyce. FORMULARZ ZG OSZENIOWY 1. Imi i nazwisko: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy i miasto:... Telefon lub fax: Kogo jeszcze mo emy poinformowa o tym wydarzeniu? Imi i nazwisko:... Telefon lub fax: Regulamin udzia u w wydarzeniu 1. Koszt udzia u w Wydarzeniu wynosi: Do 5 kwietnia 2013 r PLN + VAT Od 6 kwietnia 2013 r PLN + VAT (ceny netto nale y powi kszy o nale ny podatek VAT 23%) Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materia y, lunch oraz przerwy kawowe. 2. Wype nienie formularza on-line, przes anie wype nionego i podpisanego zg oszenia faksem lub poczt tradycyjn lub elektroniczn, stanowi zawarcie wi cej umowy pomi dzy osob zg aszaj c a Trio Conferences Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K. Elektroniczna wersja faktury pro forma jest wystawiana standardowo i wysy ana automatycznie na adres mailowy zg aszaj cego po wype nieniu formularza zg oszeniowego. 3. Osoba podpisuj ca formularz zg oszeniowy w imieniu Zg aszaj cego o wiadcza, i posiada stosowne uprawnienie do dzia ania w imieniu i na rzecz zg aszaj cego. 4. Wp aty za udzia prosimy wnosi w ci gu 14 dni od daty rejestracji uczestnictwa, nie pó niej ni w dniu wydarzenia. Wp aty nale y dokona na konto Trio Conferences Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K. ul. Wo oska, Warszawa ING Bank l ski S.A W tytule zg oszenia prosimy zamie ci tytu wydarzenia. 5. W przypadku rezygnacji z udzia u w terminie nie pó niejszym ni 21 dni przed data rozpocz cia wydarzenia obci ymy Pa stwa op at administracyjn w wysoko ci 400 z + 23% VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie, zg aszaj cy zobowi zany jest do zap aty pe nych kosztów uczestnictwa wynikaj cych z zawartej umowy. 2. Imi i nazwisko: Dane nabywcy (do faktury VAT) Nazwa rmy:... Adres:... NIP:... Osoba kontaktowa:... tel.:... Zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133 poz. 833) Trio Conferences Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K. z siedzib w Warszawie, informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgod na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia alno ci prowadzonej przez Trio Conferences, wiadczonych us ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Trio Conferences. Wyra amy równie zgod na otrzymywanie drog elektroniczn ofert oraz informacji handlowych dotycz cych Trio Conferences oraz klientów Trio Conferences. Wyra aj cemu zgod na przetwarzanie danych osobowych przys uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równocze nie o wiadczamy, e zapoznali my sie z warunkami uczestnictwa oraz zobowi zujemy sie do zap aty ca o ci kwoty wynikaj cej z niniejszej umowy. 6. Informacje o rezygnacji z udzia u w wydarzeniu nale y dokona w formie pisemnej i przes a listem poleconym na adres Trio Conferences Trio Conferences Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K. 7. W przypadku nieodwo ania zg oszenia uczestnictwa oraz niewzi cia udzia u w wydarzeniu, zg aszaj cy zobowi zany jest do zap aty pe nych kosztów uczestnictwa wynikaj cych z umowy. 8. Brak wp aty za udzia nie jest jednoznaczny z rezygnacja. 9. W miejsce zg oszonej osoby, mo e wziac udzia inny pracownik rmy, po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa sie wydarzenie oraz do odwo ania samego wydarzenia. Adres: ul. Wo oska 9, Warszawa KRS : NIP : REGON : pieczątka i podpis Trio Conferences Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K. ul. Wo oska 9, Budynek Platinium I Warszawa Tel Faks:

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW ECB Firma Doradczo - Consultingowa Biuro: 05-825 Grodzisk Maz. ul. Okrężna 7 tel., (022) 724 78 32 0 604 264 524 fax (0-22) 724 14 77 www.ecbconsulting.pl e-mail: biuro@ecbconsulting.pl NIP: 534-207-07-04

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r.

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE KONFERENCJA I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH 21 22 maja 2015 r. HOTEL WOLIN Ul. NOWOMYŚLIWSKA 76 72-500 MIĘDZYZDROJE ZAPROSZENIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2126B-74/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA OCHRONY KONKURENCJI Jak bezpiecznie budować relacje z konsumentami w zmieniającej się rzeczywistości prawnej

NOWELIZACJA PRAWA OCHRONY KONKURENCJI Jak bezpiecznie budować relacje z konsumentami w zmieniającej się rzeczywistości prawnej WARSZTATY NOWELIZACJA PRAWA OCHRONY KONKURENCJI Jak bezpiecznie budować relacje z konsumentami w zmieniającej się rzeczywistości prawnej 20 listopada 2015, Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE Postanowienia ogólne 1. Wyzwanie Sport meets elegance ( wyzwanie ) jest organizowane przez Holmes Place Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne )

WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne ) Załącznik nr do.. WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne ) I. Wprowadzenie II. III. Opis działań komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Rzeszów, dnia 18 marzec 2013 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dnia 01.07.2013r Dotyczy: Zakupu usługi pralniczej do 6 żłobków w ramach projektu Żuławy przyjazne rodzicom POKL.01.05.00-00-286/12 I. Nazwa i adres zamawiającego: Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych aspekty praktyczne

Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych aspekty praktyczne Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych aspekty praktyczne Opis szkolenia: Adresatami szkolenia są pracownicy działów marketingowych, sprzedażowych, menedżerów i kadry zarządzającej odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. 5 sierpnia br. Prezydent RP podpisał 2 ustawy nowelizujące kodeks pracy, zmiany wprowadzają: 1. Nowe zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o. o. Sp. k. ul. Somosierry 30a, 71-181 Szczecin. Formularz ofertowy

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o. o. Sp. k. ul. Somosierry 30a, 71-181 Szczecin. Formularz ofertowy Formularz ofertowy Załącznik nr 1 L. porz. Wymagane Informacje: Informacje podane przez Wykonawcę: 1. Nazwa Wykonawcy: 2. Adres pocztowy Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawcy: 3. Numery telefonu: 4. Numery

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE Warsztaty: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE Sopot, 4-5 lipca 2016 r, Novaskills wraz z Ośrodkiem Doradztwa Zamówień Publicznych zaprasza na dwudniowe

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności SEMINARIUM SZKOLENIOWE Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Alergeny w zakładzie produkcyjnym Zagrożenia fizyczne i chemiczne Pasteryzacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE

SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE Szkolenie dla pracowników lub przedstawicieli jednostek terenowych obejmujące: 1. Przegląd i omówienie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki. Warszawa, dnia 28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice, dnia 7.03.2016. IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/I3.2/2015 W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LIDERZY IT 2015

REGULAMIN KONKURSU LIDERZY IT 2015 REGULAMIN KONKURSU LIDERZY IT 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu "LIDERZY IT 2015", zwanego dalej Konkursem, jest Innovative Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bogatyńskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Program lojalnościowy Bellesa-Med.

Program lojalnościowy Bellesa-Med. Program lojalnościowy Bellesa-Med. Regulamin programu lojalnościowego Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest: Bellesa-Med. Sp. z o.o., ul. Napoleona 20, 05-230 Kobyłka 2. Program

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu BHP pt.: Bezpieczny wykonawca na terenie ANWIL S.A. w czasie trwania remontu w 2014 r.

Regulamin Konkursu BHP pt.: Bezpieczny wykonawca na terenie ANWIL S.A. w czasie trwania remontu w 2014 r. Regulamin Konkursu BHP pt.: Bezpieczny wykonawca na terenie ANWIL S.A. w czasie trwania remontu w 2014 r. 1. Przedmiot Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu BHP pt.: Bezpieczny Wykonawca na terenie ANWIL S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do.. WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie projektowania inwestycji (dalej: Wytyczne ) I. Wprowadzenie II. III. Opis działań komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica II. Tytuł realizowanego Projektu.

Bardziej szczegółowo