PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa"

Transkrypt

1 PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY Efektywna komunikacja w tradycyjnych i nowych kanałach W ród prelegentów mi dzy innymi: W programie mi dzy innymi: 1 Selling stories - czyli jak komunikowa si z dziennikarzami 2 Blogi, twitter i social media - jak dobra w a ciwy komunikat w zale no ci od kana u 3 Zarazi pomys em, czyli PR wirusowy w praktyce Danuta Dobrzy ska Tomasz Macha a Magdalena Burgiel Damian Zi ber 4 Jak zmierzy skuteczno dzia a komunikacyjnych Dziennikarka telewizyjna Dyrektor Zarz dzaj cy natemat.pl PR&Advertising Manager Oceanic S.A. PR Mananger Sygma Bank 5 Prawo prasowe a nowe media; projektowane regulacje UE

2 W a ciwa komunikacja w dzisiejszych czasach, gdy informacje rozchodz si w b yskawicznym tempie, oznacza nie tylko dora ny przekaz czy gaszenie po arów, ale przede wszystkim buduje wizerunek organizacji i produktów. Jako informacji przekazywanych na zewn trz, wybór kana ów i narz dzi komunikacyjnych, relacje z mediami zarówno tradycyjnymi, jak i zyskuj cymi wci na popularno ci innowacyjnymi to kluczowe czynniki skutecznej komunikacji. Je li szukacie Pa stwo odpowiedzi na pytania: 1 Czym jest selling stories czyli jak tworzy przekaz, by zainteresowa nim zarówno przedstawicieli mediów, jak i odbiorców? 2 Jak budowa i utrzymywa relacje z dziennikarzami, bloggerami i spo eczno ciami? 3 W jaki sposób wykorzysta mikroblogging? PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY Na te i inne pytania odpowiedz Pa stwu eksperci zwi zani zawodowo z mediami, public relations i komunikacj, m.in. dziennikarka telewizji publicznej Danuta Dobrzy ska, Damian Zi ber z Sygma Bank, Artur Bednarz z Groupon, Magdalena Burgiel z Oceanic, Tomasz Macha a z natemat.pl, Marcin Gruszka z PLAY i inni. Do aktywnego udzia u w warsztatach zapraszamy serdecznie dyrektorów i mened erów ds. PR, rzeczników prasowych oraz dyrektorów i kierowników ds. komunikacji (zarówno zewn trznej, jak i wewn trznej). 4 Czy tworzy w asny dzia PR czy korzysta z do wiadcze i kontaktów agencji? 5 Jak komunikowa si w sytuacji kryzysowej, by uchroni wizerunek rmy? W jaki sposób informowa interesariuszy o prowadzonych 6 projektach CSR? 7 8 Czy i jak mierzy efektywno kampanii PR Jakie zmiany projektuje UE z zakresie prawa prasowego to udzia w naszym warsztacie b dzie najlepszym rozwi zaniem! Marta Pawlikowska Project Manager tel kom Partner Patroni medialni Trio Conferences to niezale ny organizator wydarze biznesowych. Portfolio projektów obejmuje konferencje, kongresy, warsztaty oraz szkolenia zamkni te. Znakomici eksperci zapewniaj zawsze najwy szy poziom merytoryczny. Trio Conferences wchodzi w sk ad grupy Trio Management, wiadcz cej swoje us ugi poprzez biura w Warszawie, Bukareszcie i Sofii. W Polsce Grupa Trio Management jest zaufanym doradc biznesowym ponad 500 firm. Partner Merytoryczny

3 I dzie 24 kwietnia, roda II dzie 25 kwietnia, czwartek 9:00 Poranna kawa i rejestracja 9:00 Poranna kawa, rejestracja PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓŁPRACY 9:30 Przywitanie uczestników i rozpocz cie warsztatów 09:40 Quo Vadis Polski PR? co obowi zuje dzi a co pojawi si za chwil Nowe standardy komunikacji kto, z czego, kiedy korzysta Które z zagranicznych trendów ju wkrótce zaczn obowi zywa na rodzimym rynku Grzegorz Szczepa ski, CEO, Hill and Knowlton Poland 10:15 W asny dzia PR, czy agencja zewn trzna? A mo e jedno i drugie? Rynek agencji w Polsce fotogra a rzeczywisto ci Wybór modelu wspó pracy kryteria procesu decyzyjnego W asna wypracowana relacja czy szerokie kontakty agencji? Korzy ci versus zagro enia trendy w komunikacji, mo liwe role agencji Damian Zi ber, PR Manager & Rzecznik Prasowy, Sygma Bank 11:00 Przerwa na kaw 11:20 Wspó praca na linii PR-owiec dziennikarz Zasady budowy i utrzymywania relacji jakich b dów unika Efektywne techniki komunikacji Przyk ady dobrych praktyk Reklama a ochrona tre ci redakcyjnych Sztuka pisania dobrej informacji prasowej czego dziennikarz szuka w Twojej historii Danuta Dobrzy ska, Dziennikarka telewizyjna 12:20 Lunch 13:20 Komunikacja w wietle znowelizowanego prawa prasowego Prawo prasowe po wyroku Trybuna u Konstytucyjnego Zasady publikacji sprostowa Post powanie w sprawach prasowych Przepisy przej ciowe Natalia Bartsch, adwokat, Sylwia Sylwestrzak, radca prawny, Partner, kancelaria Kocha ski Zi ba Rapala i Partnerzy 14:30 Liczy si (tylko) efekt! Co mo na policzy i za pomoc jakich narz dzi czenie wyników kampanii PR z celami biznesowymi Jak raportowa dalej (nie)mierzalne efekty dzia a PR Analiza tre ci przekazów medialnych charakter ilo ciowy i jako ciowy Sebastian Bykowski, Wiceprezes Zarz du, Dyrektor Generalny, agencja informacyjna PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. 15:15 Przerwa na kaw 15:30 Zasady komunikacji projektów CSR jakie dzia ania daj najlepsze efekty PR vs. CSR Manager zakres kompetencji i wzajemne relacje Nowe metody i trendy w komunikacji z interesariuszami Mo liwo ci i ograniczenia CSR 2.0 jak prowadzi skuteczne kampanie spo eczne on-line Wizerunek rmy jak trzyma r k na pulsie i okre li swoj pozycj na rynku Magdalena Burgiel, PR&Advertising Manager, Oceanic S.A. 16:15 Gdzie dziennikarz szuka inspiracji a gdzie informacji- portret dziennikarza w social mediach W jakich celach dziennikarze korzystaj z mediów spo eczno ciowych? Jak korzystaj z social mediów dziennikarze na wiecie (dane z raportu Ecco Network) Które z mediów spo eczno ciowych s najpopularniejszym ród em informacji, a które sposobem wyra ania w asnych opinii przez dziennikarzy? Tomasz Lis, Head of Department, Retailing & Entertainment, On Board Ecco Network Norbert Kilen, Strategy Director, Think Kong 16:45 Zako czenie I dnia warsztatów CASE STUDY 9:30 Social media (portale, webinary, blogi, podcasty, vlogi) gdzie rzeczywi cie warto/trzeba by Jak komunikowa si ze spo eczno ci i jej liderami Zagro enia zwi zane z brakiem kontroli tworzenia opinii Pracownik w social media korzy ci i zagro enia Artur Bednarz, PR Manager, Groupon Sp. z o.o. 10:15 PR wirusowy jak zarazi innych swoj ide w Internecie - case study Etymologia choroby czyli narz dzia marketingu i PR wirusowego Zara aj, ale rozs dnie na co uwa a przy planowaniu dzia a viral marketingu Epidemie, pandemie czyli jak i komu uda o si zarazi t umy Jacek Jankowski, Games&Applications Advisor, Nk.pl 11:00 Przerwa na kaw 11:20 Od czarnego charakteru do... Co mo na dosta, o co nawet nie prosi, czego chcie, a czego unika, co robi zawsze, a czego nigdy - zestaw osobistych rad blogera, dziennikarza i dyrektora dla bran y PR Tomasz Macha a, Dyrektor Zarz dzaj cy, Redaktor Naczelny, natemat.pl 12:00 PR w 140 znakach Twitter wa ne narz dzie PR Czy jest co poza Twitterem Praktyczne metody wykorzystania Twittera DO and DONT'S Rafa Janik, Dyrektor Zarz dzaj cy, Thinkmedia 13:00 Lunch 14:00 Czy dziennikarze s nam jeszcze potrzebni? Koniec tradycyjnego PR Nie napisz o tym bo to nie jest sexy Social media daj rad Mówcie a Was us ysz Dziennikarze like It! Marcin Gruszka, Rzecznik Prasowy, PLAY 14:45 Wspó praca z mediami w czasie sytuacji kryzysowej Nie straci twarzy w obliczu trudnej sytuacji jak, kiedy, za pomoc jakich mediów komunikowa zmiany Jak z e do wiadczenia przeku w umocnienie wizerunku, czyli kreowanie tre ci w sytuacjach kryzysowych Case studies zarz dzanie sytuacjami kryzysowymi na przyk adach Ewa Pitera, W a ciciel, Pitera Communications 15:15 Pocz stunek, zako czenie II dnia warsztatów i wr czenie certy katów

4 Danuta Dobrzy ska, Dziennikarka telewizyjna Od 15 lat pracuje w mediach, aktualnie prowadzi Teleexpress, by a reporterk polityczn i prezenterk Panoramy, wspó tworzy a wieczorne pasmo InfoDziennik w TVP Info. Jako pe nomocnik Zarz du TVP przygotowa a projekt restrukturyzacji programów informacyjnych, jako kierownik Redakcji Zagranicznej wspó tworzy a europejskie konsorcjum telewizji publicznych i negocjowa a z Komisj Europejsk warunki jego stworzenia. Nadzorowa a prac zespo u dziennikarzy i korespondentów zagranicznych, koordynowa a wspó prac TVP z Eurowizj. Jest mentork ameryka skiego programu Vital Voices. Prowadzi zaj cia na podyplomowych studiach PAN; szkoli mened erów, studentów, pracowników PR. Marcin Gruszka, Rzecznik Prasowy, PLAY S rzecznicy i jest e-rzecznik PLAY Marcin Gruszka cz owiek z tektur. Tomasz Macha a, Dyrektor zarz dzaj cy i Redaktor Naczelny, natemat.pl. Wcze niej dziennikarz Wydarze Telewizji Polsat, TVN24, tygodników Newsweek i Wprost oraz BBC Polska i Radia Eska. Przez ponad 2 lata szef bloga politycznego Kampania na ywo. Magdalena Burgiel, PR&Advertising Manager, Oceanic S.A. Od sierpnia 2012 roku kierownik dzia u Reklamy i PR rm OCEANIC S.A. oraz Euro Fragrance. Odpowiada za dzia ania public relation i reklam wszystkich marek AA, a tak e marek dystrybuowanych przez Euro Fragrance: Juvena, Valmont, Marlies Moller, John Frieda, Annayake, Payot. Ponadto koordynuje dzia ania zwi zane z PR korporacyjnym rmy Oceanic. Wcze niej by a PR Managerem marek: Peggy Sage i Toni&Guy, pracowa a tak e m.in. w Centrum Informacyjnym Rz du. Damian Zi ber, PR Manager & Rzecznik Prasowy, Sygma Bank Posiada 10 lat do wiadczenia w public relations. Karier zawodow w obszarze PR rozpocz w 2002 r. w Philip Morris Polska. W latach odpowiada za komunikacj zewn trzn w pierwszej polskiej telewizji interaktywnej itv - wchodz cej w sk ad gie dowego holdingu MNI. W latach pe ni rol rzecznika prasowego oraz osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie i PR korporacyjny w Grupie Ambra. W latach kierowa Departamentem PR w Link4, realizuj c projekty z obszaru CSR, media relations i zarz dzania kryzysowego. Od 2009 r. rzecznik prasowy i PR Manager w Sygma Banku. Odpowiada za ca okszta t dzia a zwi zanych z budow wizerunku, media relations oraz komunikacj wewn trzn i jest wspó odpowiedzialny za zarz dzanie zmian po po czeniu Sygma Banku z Cetelem Bank SA. Studiowa na Wydziale Zarz dzania i Wydziale Prawa UW, uko czy równie Akademi Prawa Europejskiego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji oraz liczne kursy i szkolenia z komunikacji. Natalia Bartsch, Adwokat, Starszy prawnik, kancelaria Kocha ski Zi ba Rapala i Partnerzy Zajmuje si zagadnieniami z zakresu prawa w asno ci intelektualnej zw aszcza prawa autorskiego, prawa mediów, nieuczciwej konkurencji oraz ochrony danych osobowych. W sferze jej zainteresowa pozostaj kwestie zwi zane z rozwojem nowych technologii, a w szczególno ci zagadnie prawnych zwi zanych z Internetem. Posiada do wiadczenie w obs udze prawnej agencji reklamowych, rm fonogra cznych, pracowni architektonicznych i designerskich oraz w prowadzeniu procesów o ochron dóbr osobistych. Pracowa a równie w biurze prawnym jednego z najwi kszych w Polsce wydawnictw prasy jako specjalista ds. ochrony praw autorskich. Jest autork wielu publikacji z zakresu prawa w asno ci intelektualnej. Prowadzi a równie wiele wyk adów i szkole, w szczególno ci z prawa reklamy oraz produkcji telewizyjnej i lmowej. Jest wyk adowc prawa autorskiego na Akademii Teatralnej w Warszawie i uczestnikiem seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Artur Bednarz, PR Manager, Groupon Polska Od dekady zajmuje si komunikacj produktow i korporacyjn. W Grouponie odpowiada za wszystkie aspekty komunikacji zewn trznej oraz obecno marki w mediach spo eczno ciowych. Studiowa dziennikarstwo i komunikacj spo eczn na UJ. Pracowa jako dziennikarz technologiczny w krakowskim Dzienniku Polskim oraz portalach onet.pl oraz interia.pl. Wspó pracowa z wieloma markami i rmami z bran y nowych technologii, farmaceutycznej oraz kosmetycznej i lifestyle. Sebastian Bykowski, Wiceprezes zarz du, Dyrektor Generalny, agencja informacyjna PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Zarz dza najwi ksz w Polsce rm zajmuj c si kompleksowym monitoringiem mediów i analizami medialnymi. Wspó twórca i przewodnicz cy rady nadzorczej CafeNews S.A., cz onek kapitu y nagród Dni Marketingu Sportowego oraz Konkursu Aktywne Miasto; doradca i konsultant. Absolwent Politechniki Pozna skiej na kierunku Zarz dzanie i Marketing oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Prawo Gospodarcze. Posiada szerok wiedz popart interesuj cymi do wiadczeniami i praktyk zawodow. Od 2000 roku, gdy budowa pierwsz w Polsce rm analityczn Media Navigator, zajmuj c si nowoczesnym podej ciem do raportowania w media relations, stale uczestniczy w tworzeniu i rozwijaniu analiz oraz metod pomiaru efektów dzia a media relations dla najwi kszych rm polskich i zagranicznych. Rafa Janik, Dyrektor Zarz dzaj cy, Thinkmedia Z rynkiem internetowym zwi zany od kilkunastu lat. Ma bogate do wiadczenie zawodowe w zakresie mediów internetowych, marketingu i e-commerce. Zarz dza kilkoma spó kami internetowymi oraz prowadzi projekty dla ró norodnych klientów, od startupów, po projekty dla korporacji. Wspó pracowa z takimi rmami jak: Gemius, Stat24, T-Mobile, Nokaut, oraz Rede ne i Netshare z Grupy Cyfrowy Polsat. Bra udzia w projektach bada internetu, wspó tworz c standardy pomiaru efektywno ci dzia a reklamowych oraz pomiaru witryn internetowych w Polsce. Wspó tworzy pierwszy sklep internetowy dla Ery (T-Mobile) i wprowadza porównywark cen Nokaut.pl na rynek, odpowiadaj c za sprzeda i marketing. Dla kilku swoich projektów internetowych zdoby inwestorów. Prowadzi wydawnictwo biznesowe i przenosi na rynek polski najciekawsze tytu y biznesowe i startupowe z USA. Jacek Jankowski, Games&Applications Advisor, Nk.pl W Naszej Klasie odpowiedzialny za rozwój platformy gier i aplikacji. Pierwsze kroki w marketingu internetowym stawia w latach 90. Pracowa m.in. w Pro-Creation i Max Weber, a tak e w pierwszej w Polsce agencji specjalizuj cej si w wykorzystaniu gier jako narz dzia promocji Ostryga. W swojej pracy rozwija tak e platform nobagames.com, w ramach Rede ne, spó ki nale cej do Polsatu. Zajmowa si tak e wspó prac ze startupami - zajmuj cymi si grami i aplikacjami. Norbert Kilen, Strategy Director w agencji social mediowej, Think Kong Przez 6 lat pe ni funkcj dyrektora strategicznego On Board PR. Wyk adowca zwi zany m.in. z London School of Public Relations, autor wielu inicjatyw z obszaru marketingu. Wcze niej wspó tworzy agencj zajmuj c si m.in. produkcj oprogramowania edutainment, gier komputerowych, multimediów. By te wspó twórc wielu serwisów, w tym pomys odawc jednej z pierwszych spo eczno ci osób zwi zanych z fotogra (35mm.pl). Karier zawodow rozpoczyna w latach , pracuj c w polskim oddziale wydawnictwa IDG i zajmuj c si tematyk internetu oraz multimediów. Tomasz Lis Head of Department, Retail&Entertainment, On Board Ecco Network Posiada ponad 12 lat do wiadczenia w bran y public relations i komunikacji marketingowej, które zdobywa realizuj c kampanie dla takich klientów jak Absolut, A&E Networks, Bosch, Coca Cola, Pilsner Urquell, PKO Bank Polski, Provident, Scandinavian Tobacco, Sharp, Zelmer. W czasie swojej kariery pracowa w agencjach Business Communications Associate af liate of Edelman PR Worldwide, Euro RSCG Sensors, Ogilvy Public Relations. Studiowa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jurorem konkursu Z ote Spinacze oraz laureatem statuetki Z oty Spinacz w kategorii zarz dzanie sytuacj kryzysow. Ewa Pitera, W a ciciel, Pitera Communications Wcze niej Account Director w agencji Walk & Talk. Cz onek Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Public Relations IPRA. W latach zwi zana z Publicis Consultants Rowland, gdzie zako czy a karier jako corporate communications director. Wcze niej pracowa a m.in. dla wydawnictw Edipresse oraz Infor. Do wiadczenie w obszarze komunikacji zdobywa a równie w Johnston & Associates (Washington, DC). Specjalizuje si w komunikacji korporacyjnej, kryzysowej oraz CSR. Realizowane przez ni kampanie zosta y wielokrotnie nagrodzone w mi dzynarodowych konkursach PR: program komunikacji na Facebooku dla Liberty Direct zosta nagrodzony SABRE Award (2011), kampania promuj ca ofert ubezpiecze komunikacyjnych otrzyma a IPRA Golden World Award (2010), kampania Taksówka z fotelikiem dla Liberty Direct zosta a nagrodzona IPRA Golden World Award (2009), a rok wcze niej akcja Czy naprawd chcia by by na naszym miejscu? przeprowadzona dla Stowarzyszenia Przyjació Integracji otrzyma a nagrody Stevies International Business Award oraz IPRA Golden World Award. Grzegorz Szczepa ski, CEO, Hill and Knowlton Poland Z bran public relations zwi zany od 20 lat. Pierwsze 10 lat pracowa w agencjach Burson-Marsteller i Business Communications Associates (obecnie Edelman Polska), której by prezesem. Do chwili powo ania na stanowisko prezesa zarz du H+K Strategies by dyrektorem ds. korporacyjnych w Grupie ywiec. W latach pe ni funkcj dyrektora departamentu komunikacji korporacyjnej w Banku Pekao SA. Cz onek Press Club Polska. W latach cz onek zarz du Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Public Relations (IPRA Board Member). Inicjator i pierwszy prezes (2 kadencje) Zwi zku Firm Public Relations. W 2002r. uznany przez redakcj miesi cznika Home&Market za jednego z 25 najlepszych polskich managerów (cz onek Walnego Zgromadzenia Polskiej Gospodarki ). Sylwia Sylwestrzak, Radca prawny, Partner, kancelaria Kocha ski Zi ba Rapala i Partnerzy Kieruje Praktyk Sporów Prawnoautorskich oraz uczestniczy w pracach Praktyki Internet i E-commerce oraz Praktyki Nowych Technologii i Cyfryzacji. Posiada bogate do wiadczenie w sprawach zwi zanym z prawem prasowym, prawem autorskim i ogólnymi przepisami dotycz cymi rodków masowego przekazu. Doradza tak e w projektach zwi zanych z sektorem technologii informatycznych, a tak e w kwestiach dotycz cych ochrony danych osobowych.

5 PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓŁPRACY TAK, zg aszam uczestnictwo w Warsztatach Do 5 kwietnia 2013 r PLN + VAT Od 6 kwietnia 2013 r PLN + VAT NIE, nie tym razem, jednak prosz o informowanie mnie o wydarzeniach o podobnej tematyce. FORMULARZ ZG OSZENIOWY 1. Imi i nazwisko: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy i miasto:... Telefon lub fax: Kogo jeszcze mo emy poinformowa o tym wydarzeniu? Imi i nazwisko:... Telefon lub fax: Regulamin udzia u w wydarzeniu 1. Koszt udzia u w Wydarzeniu wynosi: Do 5 kwietnia 2013 r PLN + VAT Od 6 kwietnia 2013 r PLN + VAT (ceny netto nale y powi kszy o nale ny podatek VAT 23%) Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materia y, lunch oraz przerwy kawowe. 2. Wype nienie formularza on-line, przes anie wype nionego i podpisanego zg oszenia faksem lub poczt tradycyjn lub elektroniczn, stanowi zawarcie wi cej umowy pomi dzy osob zg aszaj c a Trio Conferences Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K. Elektroniczna wersja faktury pro forma jest wystawiana standardowo i wysy ana automatycznie na adres mailowy zg aszaj cego po wype nieniu formularza zg oszeniowego. 3. Osoba podpisuj ca formularz zg oszeniowy w imieniu Zg aszaj cego o wiadcza, i posiada stosowne uprawnienie do dzia ania w imieniu i na rzecz zg aszaj cego. 4. Wp aty za udzia prosimy wnosi w ci gu 14 dni od daty rejestracji uczestnictwa, nie pó niej ni w dniu wydarzenia. Wp aty nale y dokona na konto Trio Conferences Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K. ul. Wo oska, Warszawa ING Bank l ski S.A W tytule zg oszenia prosimy zamie ci tytu wydarzenia. 5. W przypadku rezygnacji z udzia u w terminie nie pó niejszym ni 21 dni przed data rozpocz cia wydarzenia obci ymy Pa stwa op at administracyjn w wysoko ci 400 z + 23% VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie, zg aszaj cy zobowi zany jest do zap aty pe nych kosztów uczestnictwa wynikaj cych z zawartej umowy. 2. Imi i nazwisko: Dane nabywcy (do faktury VAT) Nazwa rmy:... Adres:... NIP:... Osoba kontaktowa:... tel.:... Zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133 poz. 833) Trio Conferences Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K. z siedzib w Warszawie, informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgod na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia alno ci prowadzonej przez Trio Conferences, wiadczonych us ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Trio Conferences. Wyra amy równie zgod na otrzymywanie drog elektroniczn ofert oraz informacji handlowych dotycz cych Trio Conferences oraz klientów Trio Conferences. Wyra aj cemu zgod na przetwarzanie danych osobowych przys uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równocze nie o wiadczamy, e zapoznali my sie z warunkami uczestnictwa oraz zobowi zujemy sie do zap aty ca o ci kwoty wynikaj cej z niniejszej umowy. 6. Informacje o rezygnacji z udzia u w wydarzeniu nale y dokona w formie pisemnej i przes a listem poleconym na adres Trio Conferences Trio Conferences Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K. 7. W przypadku nieodwo ania zg oszenia uczestnictwa oraz niewzi cia udzia u w wydarzeniu, zg aszaj cy zobowi zany jest do zap aty pe nych kosztów uczestnictwa wynikaj cych z umowy. 8. Brak wp aty za udzia nie jest jednoznaczny z rezygnacja. 9. W miejsce zg oszonej osoby, mo e wziac udzia inny pracownik rmy, po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa sie wydarzenie oraz do odwo ania samego wydarzenia. Adres: ul. Wo oska 9, Warszawa KRS : NIP : REGON : pieczątka i podpis Trio Conferences Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K. ul. Wo oska 9, Budynek Platinium I Warszawa Tel Faks:

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Efektywne działania sponsoringowe

Efektywne działania sponsoringowe Warsztaty Efektywne działania sponsoringowe Wykorzystuj technologie, twórz kontent, angażuj społeczności W programie m.in.: asponsoring insight w doborze projektów sponsoringowych arentowność kontraktów

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI KONGRES HR 2013 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 18-19 WRZEŚNIA, WARSZAWA HOTEL SHERATON VII EDYCJA DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE: ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA:

Bardziej szczegółowo

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce Dwie równoległe sekcje tematyczne do wyboru Dopasuj temat do swoich zainteresowań! VI EDYCJA 26-27 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton DIALOG PRAKTYKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZYNANIE I PROWADZENIE DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ W CHINACH

ROZPOCZYNANIE I PROWADZENIE DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ W CHINACH we wspó pracy z: ZAPRASZA NA PROGRAM SZKOLENIOWY ROZPOCZYNANIE I PROWADZENIE DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ W CHINACH Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO BIZNESU Gda sk, 6-8 czerwca 2013 Cele Korzy ci dla uczestników Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr 2015 POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprosić do udziału w PR FORUM 2015. W tym roku zmierzymy się z wyzwaniami, do jakich

Bardziej szczegółowo

X Kongres Public Relations i Komunikacji

X Kongres Public Relations i Komunikacji X Kongres Public Relations i Komunikacji 20-21 października 2014 r., Warszawa hotel Marriott Relacje z agencją PR Relacje z dziennikarzami Efektywność działań PR CSR PR Kryzysowy Etyka PR Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Anna Jupowicz-Ginalska Spo eczna Akademia Nauk, Oddzia w Warszawie Efektywna promocja

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

NOWA ERA ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI

NOWA ERA ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI KONFERENCJA NOWA ERA ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI 18-19 czerwca 2013, Hotel Polonia Palace, Warszawa idea idea idea idea Krzysztof Noga, prezes, Duon Marketing and Trading Iwona Jarzębska, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo