WARSZAWA, SIERPNIA 2009 R. NR 32 (483)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA, 10-16 SIERPNIA 2009 R. NR 32 (483)"

Transkrypt

1 WARSZAWA, SIERPNIA 2009 R. NR 32 (483) PONIEDZIAŁEK, 10 SIERPNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁEK WĘGLOWYCH Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu Spółek Węglowych. Biuro Prasowe MG przygotuje komunikat po spotkaniu Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, godz WTOREK, 11 SIERPNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK WEŹMIE UDZIAŁ W POSIEDZENIU RADY MINISTRÓW Na wniosek ministra gospodarki Rada Ministrów rozpatrzy Ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej. Warszawa, KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3, s. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, godz SPOTKANIE WICEMINISTRA SZEJNFELDA Z DELEGACJĄ KOREI Sekretarz stanu w MG Adam Szejnfeld spotka się z przedstawicielami Korea Eximbank, koreańskimi parlamentarzystami oraz przedstawicielami Komisji Strategii i Finansów Korei. Biuro Prasowe MG przygotuje komunikat po spotkaniu Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, godz , s. 143 WIZYTA WICEMINISTRA BANIAKA NA DOLNYM ŚLĄSKU Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak odwiedzi Wrocławski Park Przemysłowy i weźmie udział w uroczystości podpisania umowy o realizacji projektu w ramach priorytetu 5.3. POIG p.n.: Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław. Wrocław, Wrocławski Park Technologiczny S.A., ul. Muchoborska 18, godz PRZYJĘCIE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW Sekretarz stanu w MG Adam Szejnfeld spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków. Zapisy: Zespół ds. Skarg i Wniosków MG, tel.: , Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, godz , s. 40 1

2 ŚRODA, 12 SIERPNIA PROMUJMY POLSKĘ RAZEM PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POT Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak w imieniu Ministerstwa Gospodarki podpisze umowę z Polską Organizacją Turystyczną (POT) o dofinansowanie projektu systemowego POT p.n. "Promujmy Polskę Razem". Projekt będzie realizowany w ramach działania 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Otwarte dla mediów Akredytacje: Jacek Olszewski (POT), tel , Biuro Prasowe MG, tel Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, godz , s. A CZWARTEK, 13 SIERPNIA II POSIEDZENIE KOMITETU DS. INICJATYW POBUDZAJĄCYCH POLSKĄ GOSPODARKĘ Sekretarz stanu w MG Adam Szejnfeld weźmie udział w II posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę. Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, godz , s. A SOBOTA, 15 SIERPNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA OBCHODACH ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w uroczystych obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 r. Radzymin, Osów MG WYDŁUśA TERMIN NABORU WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ EKSPERTÓW POIG Ministerstwo Gospodarki zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów zewnętrznych uczestniczących w procesie odwoławczym. Dotyczy on rozpatrywania odwołań od oceny merytorycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Termin rozpatrywania wniosków upływa 21 sierpnia br. Procedura odwoławcza określa zasady postępowania w przypadku odwołań od wyników oceny i wyboru projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w ramach: 1. Działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 2. Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 3. Oceny finansowej projektów w ramach działań III - VI osi priorytetowej PO IG , realizowanych w trybie konkursowym. Tryb odwoławczy został opracowany na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Z 2006 r. Nr 227, poz ze zm.) Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki w dziale poświęconym funduszom europejskim: 2

3 KONKURS NA NAJLEPSZEGO EUROPEJSKIEGO WYNALAZCĘ Ministerstwo Gospodarki zaprasza do udziału w konkursie o Nagrodę Europejskiego Wynalazcy (European Inventor Award). Mogą się o nią ubiegać autorzy wynalazków, które odniosły spektakularny sukces w Europie. Zgłoszenia naleŝy przesyłać do Europejskiego Urzędu Patentowego do dnia 12 września br. Aby wziąć udział w konkursie, wynalazek musi być innowacyjny (przyczyniać się do rozwoju w swojej dziedzinie), mieć praktyczne zastosowanie i przynosić wymierne korzyści społeczne i gospodarcze (np. poprawiać jakość Ŝycia codziennego i zawodowego, chronić środowisko itp.). W zgłoszeniu powinien takŝe zostać udokumentowany sukces komercyjny wynalazku. Wynalazki będą oceniane w 4 kategoriach: Przemysł (Industry), MSP/badania (SME/research), Kraje pozaeuropejskie (Non-European countries), Osiągnięcie Ŝyciowe (Lifetime achievement). Nagroda Europejskiego Wynalazcy zostanie wręczona w kwietniu 2010 r. podczas ceremonii w Madrycie. O wyróŝnienie moŝna ubiegać się samodzielnie lub zarekomendować innego wynalazcę, wysyłając zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO - European Patent Office). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 września br. Więcej informacji na stronie: Nagroda Europejskiego Wynalazcy została ustanowiona w 2006 z inicjatywy Europejskiego Urzędu Patentowego oraz Dyrektoriatu Generalnego ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej. Ma ona na celu wyróŝnienie i promowanie wybitnych wynalazców. KIEROWNICTWO MG PRZYJĘŁO REKOMENDACJE DOTYCZĄCE JEDNEGO OKIENKA Rozszerzenie moŝliwości jednego okienka, wyeliminowanie zaświadczeń o wpisie do rejestru REGON, umoŝliwienie wydania decyzji o nadaniu NIP w formie elektronicznej oraz uporządkowanie obiegu dokumentów to najwaŝniejsze rekomendacje MG do obowiązujących przepisów dotyczących jednego okienka. Przygotowane propozycje ułatwień dla przedsiębiorców Kierownictwo MG przyjęło 29 lipca br. Zdaniem ekspertów MG konieczne jest wyeliminowanie niepotrzebnych zaświadczeń o wpisie do rejestru REGON dla przedsiębiorców - osób fizycznych. Dzięki temu właściciele firm unikną niepotrzebnych obowiązków i kosztów. Autorzy projektu za priorytetowe uznali otrzymywanie decyzji o nadaniu numeru NIP w formie elektronicznej. Dla sprawnego przeprowadzenia procedur elektronicznych niezbędny jest rozwój platformy epuap. Kolejnym aspektem jest uporządkowanie obiegu dokumentów związanych z procedurą wpisu podmiotów do rejestru przedsiębiorców w KRS. Eksperci resortu gospodarki proponują, aby zgłoszenie rejestracyjne do ZUS nie było obowiązkowe, a informacje do urzędu statystycznego oraz skarbowego były wysyłane przez sądy rejestrowe juŝ po ich otrzymaniu. Postulują takŝe upowaŝnienie sądu rejestrowego do dokonywania wpisu numeru NIP do KRS. W przypadku osób fizycznych urząd gminy przekazując dane z wniosku do innych instytucji będzie korzystać z podpisu elektronicznego. Zapewni to integralność przesyłanych danych elektronicznych 3

4 oraz obniŝy koszty procedury rejestracyjnej. Łatwiejsze będzie teŝ przekazywanie dokumentów związanych z zawieszaniem lub wznawianiem działalności gospodarczej. Dokument przyjęty przez Kierownictwo MG zawiera takŝe propozycję dotyczącą rozszerzenia zasady jednego okienka o nowe procedury. Przedsiębiorca wraz w wnioskiem o wpis będzie miał moŝliwość wybrania formy opodatkowania, rejestracji podatku od towarów i usług oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Ponadto w dokumencie zawarto wskazanie, Ŝe przedsiębiorca ma prawo wpisać we wniosku późniejszy dzień zawieszenia lub wznowienia działalności gospodarczej niŝ dzień złoŝenia wniosku. Zaproponowano takŝe wprowadzenie obowiązku przestrzegania tajemnicy skarbowej przez pracowników urzędów uczestniczących w przekazywaniu danych. Dotyczy to informacji zawartych we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i załącznikach. Przedstawione rekomendacje dotyczą teŝ rezygnacji z podawania rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej za pomocą kodów PKD Eksperci MG przygotowali analizę funkcjonowania przepisów wdraŝających tzw. jedno okienko na podstawie wystąpień organów samorządowych i rządowych, interpelacji poselskich, zapytań e- mailowych oraz bezpośrednich spotkań z przedsiębiorcami. Przepisy ustanawiające tzw. jedno okienko weszły w Ŝycie 31 marca br. w formie znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Prawa działalności gospodarczej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. PREZYDENT PODPISAŁ Ustawę z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Prezydent podpisał ustawę 29 lipca 2009 r. PIĄTEK, 7 SIERPNIA KOMUNIKAT MG W SPRAWIE PRYWATYZACJI ENERGETYKI Minister gospodarki od początku ogłoszenia aktualizacji planu prywatyzacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa sprzeciwiał się prywatyzacji spółki Tauron S.A. Decyzja w tej sprawie nie została nigdy zmieniona. Nieprawdziwe zatem są informacje zawarte w Gazecie Wyborczej z 7 sierpnia br. w artykule Mieć miedź czy nie mieć, autorstwa Renaty Grochal. Minister Gospodarki podtrzymuje stanowisko zawarte w Programie dla elektroenergetyki. Zgodnie z jego postanowieniami, w rękach Skarbu Państwa mają pozostać strategiczne zasoby energetyczne kraju poprzez zachowanie kontroli nad dwoma głównymi firmami energetycznymi, tj. PGE S.A. i właśnie Tauron S.A. WTOREK, 4 SIERPNIA SYTUACJA KHW S.A. KOMUNIKAT MG Ministerstwo Gospodarki informuje, Ŝe sytuacja ekonomiczna Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w 2009 r. jest dobra, co potwierdzają wyniki sprzedaŝy spółki w I półroczu br. oraz okresowe raporty Agencji Rozwoju Przemysłu. Nie ma Ŝadnych przesłanek merytorycznych uzasadniających tezy o zagroŝeniu holdingu upadłością. 4

5 Z uwagi na sytuację rynkową, która w przypadku KHW moŝe mieć swoje odzwierciedlenie w II połowie roku, holding realizuje plan antykryzysowy. W chwili obecnej oszczędności wynoszą ok. 200 mln zł. W pierwszych 6 miesiącach 2009 r. wydobycie i realizowane przez KHW dostawy węgla dla energetyki utrzymywały się na takim samym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaŝy jest wyŝsza od dynamiki wzrostu kosztów. Znacznie wzrósł w I półroczu jednostkowy wynik ze sprzedaŝy węgla. W pierwszych 5 miesiącach 2009 r. KHW przeznaczył na inwestycje ok. 490 mln zł. Jest to o ponad 300 mln zł więcej niŝ w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. POWIĘKSZENIE POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ Poszerzenie obszaru strefy o prawie 60 hektarów oraz moŝliwość utworzenia co najmniej 1625 nowych miejsc pracy to najwaŝniejsze korzyści wynikające ze zmiany rozporządzenia w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Rada Ministrów przyjęła dokument przygotowany przez MG 4 sierpnia br. Rozporządzenie przewiduje włączenie w granice strefy gruntów o łącznej powierzchni 59,5044 ha. Dzięki temu terytorium pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1220,1095 ha. Eksperci MG przewidują, Ŝe zmiana granic pozwoli utworzyć co najmniej 1625 miejsc pracy na terenie samej strefy oraz 400 w zasięgu jej oddziaływania. Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 60 mln zł. Poszerzenie strefy umoŝliwi takŝe realizację innowacyjnej inwestycji na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. w Bydgoszczy. Na powierzchni prawie 3 ha Airon Investment Anna Niemczewska wybuduje zakład obróbki wielkogabarytowych blach i profili - Inwestycję zaplanowano na ok. 40 mln zł. Dzięki niej powstanie teŝ co najmniej 40 nowych miejsc pracy. Więcej na REDAKTOR WYDANIA: WIOLETA WITCZAK 5

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490)

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) PONIEDZIAŁEK, 28 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA WALNYM ZGROMADZENIU ZWIĄZKU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Wicepremier, minister

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 23-29 LISTOPADA 2009 R. NR 47 (498)

WARSZAWA, 23-29 LISTOPADA 2009 R. NR 47 (498) WARSZAWA, 23-29 LISTOPADA 2009 R. NR 47 (498) NIEDZIELA-ŚRODA, 22-25 LISTOPADA WIZYTA WICEMINISTRA BANIAKA W UZBEKISTANIE Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak weźmie udział w posiedzeniu Polsko-Uzbeckiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A. Niniejszy prospekt został sporządzony w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016 Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 5 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo