Karta charakterystyki substancji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki substancji"

Transkrypt

1 1. Identyfikacja produktu i firmy Produkt: Czysty silikonowy olej do dyferencjału 30000cps, 60 ml (OEM ) Producent: Conrad Electronic SE Adres: Conrad Electronic Polska, Kniaźnina 12, Kraków Nr telefonu: (12) ; Data wydania: Rodzina chemikaliów/zastosowanie: Płyn silikonowy Wzór: Poli(dimetylosiloksan) HMIS Zdrowie: 0 Palność: 1 Reaktywność: 0 NFPA Zdrowie: 0 Palność: 1 Reaktywność: 0 2. Identyfikacja zagrożeń EMERGENCY OVERVIEW Uwaga!: Ta substancja nie jest uznawana za niebezpieczną zgodnie ze Standardem Informacji o Zagrożeniach OSHA 29 CFR Forma: Kolor: ciecz przejrzysta, bez koloru Zapach: lekki, wyczuwalny POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA POŁKNIĘCIE Brak spodziewanych negatywnych skutków w normalnych warunkach użytkowania. KONTAKT ZE SKÓRĄ Brak spodziewanych negatywnych skutków w normalnych warunkach użytkowania. WCHŁONIĘCIE Brak spodziewanych negatywnych skutków w normalnych warunkach użytkowania. KONTAKT Z OCZAMI Brak spodziewanych negatywnych skutków w normalnych warunkach użytkowania. Może spowodować lekkie podrażnienie. Może powodować obrzęk. WPŁYW NA POGORSZENIE STANU ZDROWIA Nieznane. SUBCHRONICZNE (NARAŻONY OGRAN) Nieznane. EFEKTY CHRONICZNE / KANCEROGENNOŚĆ Produkt oraz jego składniki w ilości większej niż 0,1% nie znajdują się na listach produktów kancerogennych lub podejrzanych o bycie kancerogennymi zgodnie z NTP, IARC i OSHA. DROGI NARAŻENIA NA EKSPOZYCJĘ Brak przewidywanych dróg narażenia na ekspozycję Page 1 of 6

2 3. Skład/Informacja o składnikach SKŁAD PRODUKTU Nr CAS. WGT. % A. NIEBEZPIECZNY B. NIE-NIEBEZPIECZNY Poli(dimetylosiloksan) % 4.Procedury pierwszej pomocy i procedury medyczne PRZY KONTAKCIE Z UKŁADEM POKARMOWYM Nie wywoływać wymiotów. Powoli rozcieńczać za pomocą 1-2 szklanek wody lub mleka i skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. PRZY KONTAKCIE ZE SKÓRĄ Przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. Jeśli pojawią się niepokojące symptomy, skontaktować się z lekarzem. PRZY KONTAKCIE Z DROGAMI ODDECHOWYMI W razie kontaktu z drogami oddechowymi dostarczyć świeżego powietrza. Jeśli przerwana została akcja oddechowa zastosować sztuczną respirację. Jeśli występują trudności z oddychaniem dostarczyć tlenu. Koniecznie skontaktować się z lekarzem. PRZY KONTAKCIE Z OCZAMI Przemyć dużą ilością wody. Jeśli symptomy utrzymują się, skontaktować się z lekarzem. INFORMACJA DLA LEKARZA Leczenie objawów i wspierające. 5. Postępowanie w przypadku pożaru PUNKT ZAPŁONU: > 316 C; 601 F METODA: ASTM D 93 TEMPERATURA ZAPŁONU: GRANICA PALNOŚCI W POWIETRZU - DOLNA (%): GRANICA PALNOŚCI W POWIETRZU - GÓRNA (%): WRAŻLIWOŚĆ NA UDERZENIA MECHANICZNE: Nie WRAŻLIWOŚĆ NA ROZŁADOWANIE STATYCZNE Nie przewidywana. ŚRODKI GAŚNICZE Odpowiednie są wszystkie standardowe środki gaśnicze SPECJALNE PROCEDURY PRZECIWPOŻAROWE Strażacy muszą nosić dopuszczone przez NIOSH/MSHA samowystarczalne aparaty tlenowe z pełnymi maskami i pełną Page 2 of 6

3 odzieżą ochronną 6. Procedury awaryjne KROKI, KTÓRE NALEŻY PRZEDSIĘWZIĄĆ W RAZIE UWOLNIENIA LUB ROZLANIA Wytrzeć, zdrapać lub wchłonąć materiałem chłonnym I umieścić w kontenerze z odpadami. Przemyć powierzchnie detergentem i wodą aby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia. Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne sprecyzowane w odpowiednim rozdziale dokumentu. 7. Przechowywanie i postępowanie KROKI, KTÓRE NALEŻY PRZEDSIĘWZIĄĆ PODCZAS PRZECHOWYWANIA I OBCHODZENIA SIĘ Z PRODUKTEM Jeśli nie jest w użyciu, pojemnik trzymać zamknięty. Trzymać z dala od dzieci. Uwaga: Nie wstrzykiwać ludziom. Może wytwarzać formaldehyd w temperaturach wyższych niż 150 C (300 F). Zobacz rozdział 10 dokumentu aby uzyskać więcej szczegółów. PRZECHOWYWANIE Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w zimnym, dobrze wentylowanym miejscu. 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej KONTROLA INŻYNIERYJNA Stacje mycia oczu; Prysznice; Ventylacja i inne środki są preferowane dla kontroli narażenia. Ochrona układu oddechowego może być wymagana dla nie rutynowych i awaryjnych sytuacji. OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO Jeśli przekroczone zostaną limity ekspozycji pojawia się podrażnienie układu oddechowego. Należy wówczas zastosować ochronę układu oddechowego zgodną z NIOSH/MSHA. Dla nie rutynowych i awaryjnych sytuacji możliwa jest konieczność korzystania z samowystarczalnych respiratorów. Ochrona układu oddechowego musi być udostępniona zgodnie z regulacją OSHA (29CFR RĘKAWICE OCHRONNE Rękawice nieprzepuszczalne lub chroniące przed chemikaliami. OCHRONA OCZU I TWARZY Okulary bezpieczeństwa z ochraniaczami bocznymi. INNE WYPOSAŻENIE OCHRONNE Nosić odpowiednią odzież ochronną i ochronę oczu/twarzy. Wskazówki dotyczące ekspozycji Składnik CAS RN Źródło Wartość Brak dalszych istotnych danych Dopuszczalny limit ekspozycji PEL - OSHA; Wartość progowa TLV - ACGIH; Średnia ważona czasowo TWA -; Międzynarodowy rekomendowany próg ekspozycji INTL REL OSHA odwołała ostatecznie limity z 19 stycznia 1989 w odpowiedzi na decyzję 11-ego Okręgowego Sądu Apelacyjnego (AFL-CIO v. OSHA) wejście w życie: 30 czerwca Zob. 29 CFR (58 FR 35338). Page 3 of 6

4 9. Właściwości fizyczne i chemiczne PUNKT WRZENIA - C & F: >200 C; 392 F; Polimer CIŚNIENIE PARY (20 C) (MM HG): 1 GĘSTOŚĆ PARY (Powietrze=1): > 1 PUNKT ZAMARZANIA: ok. -50 C; -58 F; temperatura krzepnięcia STAN SKUPIENIA: ciecz ZAPACH: lekki KOLOR: przejrzysty, bez koloru. SZYBKOŚĆ PAROWANIA (BUTYL ACETATE=1): < 1 GĘSTOŚĆ: 0,97 g/cm3 KWASOWOŚĆ/ZASADOWOŚĆ (MEQ/G): brak dalszych istotnych danych ph: ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE (20 C): nie rozpuszczalny ROZPUSZCZALNOŚĆ W ROZTWORACH ORGANICZNYCH: Lekka rozpuszczalność w toluenie VOC EXCL. H2O & EXEMPTS (G/L): 14 g/l 10. Stabilność i reaktywność STABILNOŚĆ Stabilny NIEBEZPIECZNA POLIMERYZACJA Nie zachodzi. NIEBEZPIECZNA DEKOMPOZYCJA TERMICZNA / WYBUCHOWOŚĆ Pożar może powodować następujące produkty spalania: Dwutlenek węgla (CO2); Tlenek węgla; Dwutlenek krzemu; pochodne formaldehydów; Tlenek węgla jest silnie toksyczny gdy wdychany; dwutlenek węgla w odpowiednio dużych stężeniach może działać jak środek duszący; Długa ekspozycja na produkty spalania może powodować podrażnienie układu oddechowego; Produkt zawiera metylopolisiloksany, które moga wytwarzać formaldehyd przy temperaturze ok. 300 stopni Fahrenheita (150 C) lub wyższej w afmosferze zawierającej tlen. Formaldehyd to substancja uczulająca dla skóry i układu oddechowego; Działa drażniąco na oczy i gardło; produkt silnie toksyczny i potencjalnie rakotwórczy. NIEKOMPATYBILNOŚĆ (MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ) Brak danych. WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ Brak danych. Page 4 of 6

5 11. Informacje toksykologiczne OSTRY KONTAKT Z PRZEWODEM POKARMOWYM LD50; Gatunek: szczur; > 5,000 mg/kg; OSTRY KONTAKT ZE SKÓRĄ LD50; Gatunek: królik; > 10,000 mg/kg; Uwagi: bardzo niska toksyczność OSTRY KONTAKT Z DROGAMI ODDECHOWYMI LC50; Gatunek: szczur; > 535 mg/l; Uwagi: bardzo niska toksyczność INNE Brak dalszych istotnych danych UCZULANIE Rodzaj testu: Magnusson-Kligmann; Gatunek: Świnka morska; Rezultat: negatywny. Metoda: Wytyczne OECD 406 (Uczulenie skóry). Nie stwierdzono właściwości uczulających na zwierzętach laboratoryjnych. PODRAŻNIENIE SKÓRY Gatunek: królik; Rezultat: Brak podrażnienia skóry PODRAŻENIE OCZU Gatunek: królik ; Rezultat: Brak podrażnienia oczu MUTAGENNOŚĆ Wynik negatywny w teście Ames. 12. Informacje ekologiczne EKOTOKSYCZNOŚĆ Brak dostępnych danych DYSTRYBUCJA Brak dostępnych danych LOS CHEMICZNY Brak dostępnych danych 13. Postępowanie z odpadami METODA UTYLIZACJI Utylizacja powinna być dokonana zgodnie z prawem regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 14. Informacje dotyczące transportu Dalsze informacje: Produkt nie jest traktowany jako produkt niebezpieczny zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi transport produktów niebezpiecznych. Page 5 of 6

6 15. Informacje dotyczace przepisów prawnych Spisy Canada DSL Inventory Japan Inventory of Existing & New Chemical Substances (ENCS) Korea Existing Chemicals Inventory (KECI) China Inventory of Existing Chemical Substances Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) TSCA list na Spisie TSCA EU list of existing chemical substances Canada NDSL Inventory n (negatywny listing) W razie spisów, na który zaznaczona jest ograniczona ilość lub specjalne opakowanie prosimy o kontakt. US Regulatory Information SARA (311,312) HAZARD CLASS: Brak niebezpieczeństw SARA SARA (313) CHEMICALS: - Canadian Regulatory Information WHMIS HAZARD CLASS: Nie monitorowany. 16. Pozostałe informacje INNE Dane umieszczone w niniejszym dokumencie są przekazywane w dobrej wierze, jako wartości typowe, nie specyfikacja produktu. Nie udzielamy żadnych gwarancji. Zakłada się możliwe jest stosowanie procedur i zasad BHP. Jednak każdy z użytkowników powinien zapoznać się z rekomendacjami w odpowiednim kontekście i zadecydować, które wytyczne należy stosować. C = ceiling limit (wartość szczytowa) NEGL = negligible (pomijalny) EST = estimated (szacowany) NF = none found (nie znaleziono) NA = not applicable () UNKN = unknown (nieznany) NE = none established (nie ustalony) REC = recommended (rekomendowany ) ND = none determined (nie ustalony) SKN = skin (skóra) R = recommended (rekomendowane) NT = not tested (nie testowany) ppm = parts per million (części na milion) V = recommended by vendor (rekomendowany przez dostawcę) TS = trade secret (tajemnica handlowa) MST = mist (pary) STEL = short term exposure limit ( granica krótkotrwałej ekspozycji) ppb = parts per billion (części na miliard) By-product = reaction by-product (product uboczny), TSCA inventory status not required under 40 CFR part (h-2). Page 6 of 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

KART CHARAKTERYSTYKI

KART CHARAKTERYSTYKI KART CHARAKTERYSTYKI (1) IDENTYFIKACJA PREPARATU (PRZYGOTOWANIE) I IDENTYFIKACJA DOSTAWCY Nazwa produktu: Numer produktu: Zestaw do testów MONOFLUO do wykrywania Pneumocystis jirovecii (carinii) 32515

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji/preparatu Zastosowanie preparatu Nr CAS Product code(s) Identyfikacja firmy Numer telefonu alarmowego (Instytut

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Danych technicznych numer : 8113 Firma : Polifarb Cieszyn-Wrocław Spółka Akcyjna ul.kwidzyńska

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006) Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 A 02-672 Warszawa, Tel: (+48 22) 85 40 320 Fax: (+48 22) 85 40 329 Całodobowy kontakt w

Bardziej szczegółowo

Karta bezpieczenstwa produktu

Karta bezpieczenstwa produktu Karta bezpieczenstwa produktu 1. Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa A. Nazwa produktu : Atrament Pigmentowy Piezo (Magenta / Yellow ) Zalecane zastosowanie i warunki użytkowania: Atrament na bazie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra Strona 1 z 12 Orac Decofix Extra SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I PRZEDSIEBIORSTWA 1.1 Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa produktu: Orac Decofix Extra 1.2 Zastosowanie substancji lub preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo