W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u"

Transkrypt

1 Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u 1

2 W numerze Od Redakcji Z ostatniej chwili Senat Organizacja Kronika rektorska Z obrad KRPUT KONFERENCJE, SEMINARIA Personalia Galeria Rogatka Galeria Pentagon Z witryny - Targi Wrocław - Nowości wydawnicze Sprawy różne - Wszystko o wyborach - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Centrum Sieciowo-Komputerowe - Rekrutacja inaczej - Jedna uczelnia-wiele możliwości - Dziewczyny na Politechniki! - Modernizacja serweru - Nowe łącze - Konkurs - Rajd rowerowy Studenci - Studenci z Francji na WM - O polskiej gościnności i nie tylko - Złoty medal dla projektantów - Program Intensywny Erasmus - Certyfikat AutoDesk - Chemia dla uczniów - Telekonferencja - Srebrne głosy - Moda na manekinach - AIESEC - Koło Naukowe WN - Przygoda z nartami Nr 1(28) Zespół redakcyjny: Wojciech Bielawski - redaktor naczelny Lidia Przyborowska, Gerard Parzelski, Michał Czyżewicz Przy opracowaniu Nr 1(28) współpracowali: Marianna Kotowska-Jelonek, Andrzej Markiewicz, Michał Kurkowski Pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Radomskiej prof. nadzw. Mirosława Lufta, Opracowanie komputerowe i graficzne Cezary Majewski Projekt strony tytułowej Robert Bondarowicz Fotografie Krzysztof Berezowski i zbiory prywatne Adres redakcji: Politechnika Radomska, Wydawnictwo ul. Malczewskiego 20A, Radom tel , fax Druk: Grupa KK sp. j., Radom, ul Roku 3a ISSN styczeń/marzec 2008 Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku. OD REDAKCJI Z Życia Politechniki Radomskiej O NAPRAWIE ostatnich miesiącach przez polskie media, a także środowisko akademickie przetacza się fala dyskusji nad kondy- W cją nauki i polskiego szkolnictwa. Ferment intelektualny wywołał raport pn. Autodiagnoza polskiego środowiska naukowego ogłoszony przez Komitet na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce. Poprosił on naukowców z całego kraju o wypełnienie w Internecie ankiety. Pytał o ocenę stanu nauki w Polsce. Ankieta była anonimowa i dobrowolna. Odpowiedziało na nią blisko 400 osób, pracowników naukowych polskich uczelni: profesorów, adiunktów, doktorów i asystentów. Można oczywiście dyskutować, czy wyniki owej ankiety są miarodajne. Niemniej jednak diagnoza, jaką wysnuli z udzielonych odpowiedzi autorzy raportu, jest pesymistyczna: polska nauka jest niedoinwestowana, obniża się poziom dydaktyki i badań naukowych, programy nauczania są przestarzałe w porównaniu z Europą, uczelniom brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby. Naukowcy maja coraz mniej czasu na prowadzenie badań, gdyż są zbyt obciążeni dydaktyką, Bardzo aktywnie w nurt zmian polskiego szkolnictwa wyższego włączyło się MNiSW. Ostatnie jego propozycje są doprawdy rewolucyjne. Zniesienie habilitacji ma, według zespołu ministerialnego, doprowadzić do skrócenia kariery naukowej i zapobiec brakom kadry naukowej na jakie cierpią szkoły wyższe. Ta sprawa wzbudziła istny ferment w środowisku. Przeważają jednak głosy za utrzymaniem obecnej ścieżki kariery naukowej. Propozycje ministerialne idą jeszcze dalej; będzie możliwość rozpoczęcia doktoratu już po licencjacie. Szansa taka będzie na uczelniach tzw. flagowych, czyli najlepszych w kraju. Jeszcze nie wiadomo, które to będą uczelnie bądź kierunki. Istotne jest, że dostaną na pewno specjalne fundusze na prowadzenie badań i zatrudnianie światowej sławy naukowców. Ponadto planowane jest wprowadzenie kadencyjności i jawnych konkursów na stanowiska na uczelniach oraz większą konkurencję między naukowcami i instytutami o granty na badania. W ślad za proponowanymi zmianami jest też obietnica zwiększenia PKN na naukę z 1,3 do 2%, ale dopiero w 2013 r. i pod warunkiem wprowadzenia w życie założeń powyższej reformy. Nie przewiduje się odpłatności za studia dzienne. Ministerstwo, wyraźnie widać, przystąpiło do ofensywy i z pełną determinacją chce zreformować polską naukę na wielu płaszczyznach. Warto poczekać na opinie środowiska i przeprowadzone z nim konsultacje dla dobra nie tylko polskiej nauki ale nas wszystkich. Wojciech Bielawski Z OSTATNIEJ CHWILI... Prof. nadzw. Mirosław Luft, został wybrany, przez Kolegium Elektorów Uczelni, rektorem Politechniki Radomskiej na kadencję Wybory odbyły się w dniu 3. kwietnia br. Prorektorami zostali wybrani w dniu 17. kwietnia br.: prof. nadzw. Zbigniew Łukasik - prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, prof. Wojciech Blajer - prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą, prof. nadzw. Marian W. Sułek - prorektor ds. badań naukowych. Redakcja Z życia Politechniki Radomskiej składa rektorowi i prorektorom serdeczne gratulacje. 2

3 Z Życia Politechniki Radomskiej Pierwsze w 2008 r. posiedzenie senatu w odbyło się 31 stycznia. Porządek obrad przewidywał: 1. Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję Ustalenie przez senat wytycznych dla rad wydziałów w zakresie uchwalania planów i programów nauczania studiów pierwszego i drugiego stopnia. 3. Utworzenie na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego kierunku Malarstwo oraz studiów pierwszego stopnia stacjonarnych, prowadzonych na tym kierunku od roku akademickiego 2008/ Podjęcie uchwały upoważniającej Rektora do przyjęcia dotacji i zaciągnięcia zobowiązań wekslowych na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji obiektów uczelnianych. 5. Ustalenie przez senat kierunków działalności naukowo-badawczej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na lata Analiza procesu dydaktycznego za rok akademicki 2006/2007: - analiza obciążeń dydaktycznych w roku akademickim 2006/ Sprawy różne. Na początku posiedzenia, po złożeniu życzeń na nowy 2008 rok, J.M. Rektor poinformował że: do Senatu na kadencję uzupełniającą do r. zostali wybrani nauczyciele akademiccy - z Wydziału Ekonomicznego: dr hab. Wiesław Macierzyński, prof. nadzw., dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. nadzw. - z Wydziału Nauczycielskiego: prof. dr hab. inż. Ihor Zanevskyy, prof. zw. - z Wydziału Transportu: dr hab. inż. Stanisław Przerembel, prof. nadzw. - z grupy pozostałych nauczycieli akademickich z okręgu wyborczego Nr 8, do którego należą (SJO, SWFiS, BG) dr Galina Cisowska - kierownik Studium Języków Obcych. W dalszej części senatu rektor pogratulował prof. Zbigniewowi Karbarzowi, kierownikowi Katedry Wzornictwa Obuwia i Odzieży, wyróżnienia na Międzynarodowych Targach Poznańskich za wysoki poziom przygotowania zawodowego studentów-projektantów obuwia i odzieży a także za długoletnią współpracę wydziału i katedry z organizatorami targów branży obuwniczo-skórzanej. Omawiając pierwszy punkt porządku obrad Senatu J.M. Rektor poinformował, że do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję zostali wybrani, przez Rady Wydziałów lub desygnowani, następujący nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi i przedstawiciele związków zawodowych. Są to: dr hab. Wiesław Macierzyński, prof. nadzw. WE, dr inż. Maria Czerska WMiTO, dr inż. Krzysztof Dziewiecki WM, dr Szymon Janiszewski WN, dr Michał Kurkowski WSz, dr inż. Konrad Krzysztoszek WT, Przemysław Jończyk-przedstawiciel studentów delegowany przez samorząd studencki, inż. Waldemar Towarek-przedstawiciel pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, wybrany przez senat spośród członków senatu reprezentujących tę grupę, mgr Jolanta Wypychaprzedstawiciel K.Z. NSZZ S, dr inż. Janusz Szczerba-przedstawiciel ZNP; Następnie senat: ustalił wytyczne dla Rad Wydziałów w zakresie uchwalania planów i programów nauczania studiów pierwszego i drugiego stopnia a ponadto: postanowił utworzyć od roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Sztuki kierunek studiów Malarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia, upoważnił rektora do przyjęcia dotacji oraz do podpisania weksla in blanco, stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o finansowanie termomodernizacji obiektów dydaktycznych (3 akademików, Hotelu Asystenckiego i budynków przy ul. Malczewskiego), ustalił kierunki działalności naukowobadawczej Politechniki Radomskiej na lata , pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji procesu dydaktycznego i analizę obciążeń dydaktycznych w roku akademickim 2006/2007, które opracował i przedstawił prorektor ds. dydaktycznych i studenckich. Na zakończenie obrad rektor poinformował członków senatu o następujących sprawach: odbytym w dniu 23 stycznia br. czacie ze studentami, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Tematem czatu było: Politechnika otwarta na pomysły studentów. podjęciu wspólnych prac nad wewnętrznym systemem kontroli jakości kształcenia, spotkaniu rektorów uczelni z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbarą Kudrycką. W spotkaniu wziął udział prorektor ds. badań naukowych dr hab. Marian W. Sułek, prof. nadzw., który poinformował, że finansowanie szkolnictwa wyższego pozostanie na poziomie ubiegłorocznym. Senat Posiedzenie senatu w dniu 28 lutego 2008 roku. Na początku posiedzenia senatu J.M. Rektor wręczył listy gratulacyjne nauczycielom akademickim, którzy zostali zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Listy gratulacyjne otrzymali: dr hab. inż. Mirosława Kosmynina, prof. nadzw. z Wydziału Mechanicznego, dr hab. inż. Elżbieta Szychta, prof. nadzw., prodziekan Wydziału Transportu, dr hab. Ryszard Świetlik, prof. nadzw., prodziekan Wydziału MiTO, członek senatu, dr hab. Wojciech Korneta, prof. nadzw. z Katedry Fizyki Wydziału Mechanicznego. Następnie J.M. Rektor wręczył podziękowanie dyrygentowi Chóru Akademickiego mgr. Ryszardowi Balmowskiemu za koncert, jaki chór dał w Areszcie Śledczym w Radomiu. Dyrekcja Aresztu Śledczego w Radomiu z tej okazji przesłała na ręce J.M. Rektora bardzo serdeczne podziękowanie. J.M. Rektor powitał nowego przedstawiciela ZNP w Senacie - dr. inż. Jacka Gospodarczyka z Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia. Porządkiem obrad senatu były następujące punkty: 1. Opinia senatu w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok Stwierdzenie zgodności ze statutem uczelni zmian do Regulaminu Samorządu Studenckiego. 3. Zatwierdzenie przez senat regulaminu wyborczego, ustalającego szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów na uczelni, przygotowanego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 4. Zatwierdzenie przez senat przygotowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą: - szczegółowego terminarza czynności wyborczych w uczelni, - wytycznych co do terminarzy wyborczych w wydziałach. 5. Określenie przez senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej: - liczby mandatów do Kolegium Elektorów przypadających na wydziały dla przedstawicieli, o których mowa w 53 ust. 1 pkt.1, 2 i 4 statutu Uczelni. 6. Określenie przez senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej: a) liczby mandatów do senatu przypadających na wydziały dla przedstawicieli, o których mowa w 31 ust. 1 pkt. 4 i 6 statutu uczelni, b) liczby mandatów do senatu dla siedmiu przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, o których mowa w 31 ust. 1 pkt. 5 statutu uczelni. 7. Określenie przez senat warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę jej pracowników i studentów. 8. Sprawy różne. 3

4 Senat Senat na posiedzeniu podjął następujące uchwały: pozytywnie zaopiniował wniosek rektora o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2007 za osiągnięcia naukowe dla zespołu w składzie: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nadzw., dr inż. Piotr Lesiak, dr inż. Leszek Chałko, dr inż. Piotr Gołąbek, dr inż. Piotr Bojarczak, dr inż. Rafał Podsiadło, dr inż. Andrzej Maciejewski - za opracowanie systemu Diagnostyka funkcjonalna urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru. stwierdził zgodność zmian do Regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą i statutem uczelni, zatwierdził Regulamin Wyborczy Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na kadencję , ustalający szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów w uczelni, zatwierdził szczegółowy terminarz czynności wyborczych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego i wytycznych co do terminarzy wyborczych w wydziałach, określił liczbę mandatów do Kolegium Elektorów Uczelni przypadających na wydziały dla przedstawicieli: - nauczycieli akademickich, mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, - pozostałych nauczycieli akademickich, - studentów. Podział mandatów do Kolegium Elektorów przedstawia się następująco: Samodzielni Niesamodzielni Studenci prac. nauk. prac. nauk. WE WMiTO WM WN WSz WT Razem Organizacja BG, SJO, SWFiS 1 Administracja 3 określił liczbę mandatów do senatu przypadających na wydziały dla przedstawicieli: - nauczycieli akademickich, mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, - pozostałych nauczycieli akademickich, - studentów. Podział mandatów do senatu, przypadających na wydziały, przedstawia się następująco: Samodzielni Niesamodzielni Studenci prac. nauk. prac. nauk. WE WMiTO WM WN WSz WT Razem BG, SJO, SWFiS 1 Administracja 3 określił warunki i tryb kierowania przez uczelnię za granicę jej pracowników i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. Ponadto J.M. Rektor poinformował, że: przenosi posiedzenie senatu z 24. kwietnia na 17. kwietnia br. powołał dr. hab. inż. Leszka Szychtę, prof. nadzw. na Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Centrum Sieciowo-Komputerowe zostanie przeniesione z pionu prorektora ds. badań naukowych i podporządkowane Głównemu Specjaliście ds. Informatyzacji, utworzony zostanie w pionie prorektora ds. badań naukowych Dział Projektów Unijnych, zaprosił do Politechniki przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu prof. Tadeusza Kaczorka. Na zakończenie posiedzenia J.M. Z Życia Politechniki Radomskiej Rektor złożył członkom Senatu serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Trzecie, w 2008 r., posiedzenie senatu odbyło się w dniu 27 marca b.r. Na początku posiedzenia J.M. Rektor poinformował, że na Międzynarodowych Targach Obuwia Skóry i Wyrobów Skórzanych w Poznaniu został przyznany Złoty Medal i Dyplom Katedrze Wzornictwa Obuwia i Odzieży Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia. Z tej okazji złożył bardzo serdeczne gratulacje i podziękowania prof. Zbigniewowi Karbarzowi kierownikowi tej katedry. J.M. Rektor wręczył dr. hab. Sławomirowi Bukowskiemu, prof. nadzw. z Wydziału Ekonomicznego list gratulacyjny w związku z jego zatrudnieniem na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Politechnice Radomskiej. Następnie Senat pozytywnie zaopiniował limity przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2008/2009. Ponadto: uchwalił Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w PRad. a także zobowiązał dziekanów wydziałów do opracowania projektów wydziałowych spójnych z systemem uczelnianym i uchwalenie ich przez rady wydziałów, w terminie do końca czerwca 2008 r. SZJK będzie wprowadzony od roku akademickiego 2008/2009. zmienił skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję odwołał dr. Szymona Janiszewskiego z Wydziału Nauczycielskiego (na jego prośbę) a w jego miejsce powołał dr. Mikołaja Olszewskiego. J.M. Rektor poinformował członków senatu o swoim spotkaniu z prof. Grażyną Prawelską-Skrzypek Podsekretarzem Stanu w MNiSzW. Celem wizyty były sprawy inwestycyjne PRad. oraz strategia rozwoju uczelni. Lidia Przyborowska W okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. ukazały się następujące akty normatywne J.M. Rektora i Kanclerza Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego: * Zarządzenia Rektora Nr 1 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie stopniowego wdrażania systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) od roku akademickiego 2008/2009 i związanych z tym uregulowań w zakresie prowadzenia akcji rekrutacyjnej. Nr 2 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia i wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-1/1/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję Nr 3 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Regulaminu korzystania z sieci komputerowej Lan/Wlan. Nr 4 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie powołania Rady Jednostek Międzywydziałowych. Nr 5 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. orderów, odznaczeń i medali dla pracowników Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 6 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie uchwały nr 000-1/2/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 31 stycz- 4

5 Z Życia Politechniki Radomskiej nia 2008 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie uchwalania planów i programów nauczania studiów pierwszego i drugiego stopnia. Nr 7 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. opracowania polityki bezpieczeństwa w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 8 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-1/5/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działalności naukowo-badawczej Politechniki Radomskiej na lata Nr 9 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-2/7/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę jej pracowników i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. * Aneksy do zarządzeń Rektora Nr 1 z dnia 13 lutego 2008 r. do zarządzenia R-2/2008 w sprawie ogłoszenia i wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-1/1/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję Nr 1 z dnia 25 lutego 2008 r. do zarządzenia R-4/2008 w sprawie powołania Rady Jednostek Międzywydziałowych. Nr 25 z dnia 22 lutego 2008 r. do zarządzenia R-1/95 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego uczelni. Nr 1 z dnia 6 marca 2008 r. do zarządzenia R-16/2006 w sprawie redagowania i funkcjonowania oficjalnej strony internetowej Politechniki Radomskiej, adresów poczty elektronicznej funkcjonujących w uczelni oraz obiegu materiałów do podstron internetowych. Nr 2 z dnia 12 marca 2008 r. do zarządzenia R-22/2005 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Wydawniczej i Wydziałowych Kolegiów Wydawniczych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Organizacja Nr 26 z dnia 26 marca 2008 r. do zarządzenia R-1/95 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego uczelni. * Polecenia służbowe Rektora Nr 1 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony danych osobowych i dóbr materialnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. * Pisma okólne Rektora Nr 1 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2008 przypadających w dzień inny niż sobota oraz ich odpracowania. Nr 2 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego wprowadzonego w życie Pismem okólnym Rektora Nr 2/2000 z dnia 11 lutego 2000 r. * Zarządzenie Kanclerza Nr 1 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji do sprzedaży samochodu ciężarowego. Lidia Przyborowska Kronika rektorska (styczeń-marzec 2008) 11 stycznia J.M. Rektor Mirosław Luft uczestniczył w otwarciu wystawy Wiktora Chadżynowa (malarstwo i papier czerpany) w Galerii Pentagon na Wydziale Sztuki PRad. W dniach 3 6 lutego J.M. Rektor przebywał na Uniwersytecie w Żilinie (Słowacja). Wizyta miała na celu wypracowanie form dalszej współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Politechniką Radomską a tamtejszą uczelnią. 29 lutego J.M. Rektor otworzył na Wydziale Mechanicznym konferencję nt. Zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego. Szerzej na temat konferencji piszemy w dalszej części czasopisma. 6 marca J.M. Rektor przebywał w Politechnice Łódzkiej. Rozmowy z jej rektorem dotyczyły współpracy pomiędzy obydwiema uczelniami. Trójstronne Porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia energetyków podpisują: przedstawiciel firmy Vattenfall Heat Polska (pierwszy z lewej), viceprezydent Radomia Ryszard Fałek (w środku) i rektor Politechniki Radomskiej Mirosław Luft 5

6 Kronika rektorska 11 marca J.M. Rektor otworzył na Wydziale Mechanicznym sympozjum naukowe nt. Odnawialnych źródeł energii. Po jego zakończeniu Rektor podpisał trójstronne Porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia energetyków pomiędzy firmą Vattenfall Heat Polska, władzami Radomia i Politechniką Radomską. 19 marca J.M. Rektor zaprosił członków Kolegium Rektorskiego na tradycyjne Spotkanie Wielkanocne. Życzył społeczności akademickiej spokojnych i radosnych świąt. W godzinach popołudniowych, na zaproszenie organizacji studenckich, wziął udział w Spotkaniu Wielkanocnym. Z Życia Politechniki Radomskiej 28 marca J.M. Rektor wziął udział, w Galerii Pentagon, w wernisażu wystawy Sztuka Wydziału Sztuki, na której 25 nauczycieli akademickich tego wydziału prezentowało swój dorobek artystyczny. Lidia Przyborowska Z obrad KRPUT Ósme w kadencji spotkanie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych odbyło się w dniach stycznia 2008 r., a jego gospodarzem był Uniwersytet Zielonogórski. Politechnikę Radomską reprezentowali: prorektor prof. nadzw. Marian W. Sułek. Jednym z głównych punktów obrad była sprawa oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Takiej ocenie byli dotychczas poddawani pracownicy naukowo-dydaktyczni. Według opinii rektorów również tę grupę pracowników nienaukowych i niedydaktycznych powinni tworzyć wysoko kwalifikowani fachowcy. Doświadczenia swoich uczelni w zakresie oceny przedstawili rektorzy politechnik Lubelskiej i Białostockiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W dalszej części obrad podjęto dyskusję nad informatycznymi systemami zarządzania uczelnią. Zagadnienie to zreferował prof. W. Kurnik, rektor PW. Skoncentrował się na zagadnieniu tworzenia wspólnej platformy informatycznej, którą próbują wdrożyć PW, UMCS, UJ i UŚ. Rektorzy uczelni technicznych postulowali, aby informatyzację uczelni dołączyć do projektu informatyzacji kraju. W uzupełnieniu tego bloku tematycznego zaprezentowana została koncepcja i realizacja projektu Poznańskie Karty Wielofunkcyjne. Temat ten przedstawił mgr inż. Tomasz Kokowski z Centrum Zarządzania Siecią Komputerową Politechniki Poznańskiej. Poinformował, że pojawiły się problemy z synchronicznym wprowadzeniem w całym kraju elektronicznej legitymacji studenckiej. Opisał też konstruktywną współpracę PP z władzami miejskimi Poznania w zakresie rozszerzenia usług dostępnych za pośrednictwem elektronicznej legitymacji studenckiej. O bibliotece cyfrowej w swojej uczelni mówił prof. Józef Korbicz prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaapelował o integrację działań wszystkich uczelni w tym zakresie. Propozycję nowego modelu akredytacji - Akredytacja bis - spojrzenie poprzez jednostkę (instytucję), omówił przewodniczący KAUT prof. Jerzy Świątek. Ten nowy model polegałby na ocenie poszczególnych jednostek a nie kierunków kształcenia. Prorektor Politechniki Częstochowskiej prof. Ryszard Parkitny postulował, aby złożyć wniosek o skreślenie równoważności nadania dyplomu stopnia naukowego doktor habilitowany, uzyskanego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokumentu nadania tytułu naukowopedagogicznego - docent - uzyskanego w Republice Słowackiej. Wyniki projektu - badanie karier absolwentów Politechniki Krakowskiej - przedstawił prof. Józef Gawlik rektor Politechniki Krakowskiej. Zaprezentował Konferencje i seminaria także projekt Higher Education as Generator of Strategic Competences, którego celem jest zbadanie, w jakim stopniu absolwenci europejskich wyższych uczelni spełniają wymagania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. O zasadach tworzenia rankingów szkół wyższych, które pojawiły się ostatnio w świecie poinformował Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Gościem polskich rektorów był prof. Serhiy Sydorenko prorektor Politechniki Kijowskiej, który przedstawił współpracę swojej uczelni z Polską. Ważnym punktem spotkania było podpisanie umowy o współpracy między KAPUT a Stowarzyszeniem Rektorów Uczelni Technicznych Ukrainy. (oprac. Wojciech Bielawski na podst. materiałów otrzymanych od Mariana W. Sułka i strony Konferencja podsumowująca projekt,,zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego Radom, 29. lutego 2008 r. Konferencja poświęcona była nawiązaniu współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki. Adresowano ją do ludzi nauki, biznesu, przedsiębiorstw, pracowników naukowych, władz miasta oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także do instytucji wspierających rozwój innowacyjny w regionie. Celem konferencji była: wymiana informacji między sferą ba- dawczo-rozwojową a przedsiębiorcami, prezentacja korzyści dla firm wynikających ze współpracy z Politechniką Radomską, dyskusja nad możliwościami realizacji wspólnych działań między sferą nauki i biznesem. 6

7 Z Życia Politechniki Radomskiej Uczestnicy konferencji mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i przedstawienia koncepcji współpracy w określonych obszarach gospodarki i nauki. W spotkaniu wzięło udział około 70 osób. Obecni byli m.in. przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, władze miasta Radomia i jednostek samorządu terytorialnego: starostowie i burmistrzowie subregionu radomskiego. Władze uczelni reprezentowali: rektor Politechniki Radomskiej prof. nadzw. Mirosław Luft, który otworzył konferencję oraz prorektorzy: dr Adam Rutkowski i prof. Wojciech Blajer. Wydział Ekonomiczny reprezentowali: prof. nadzw. Sławomir Bukowski oraz dr Maria Gagacka. Sławomir Bukowski w swoim wystąpieniu przedstawił,,systemowe determinanty innowacyjności, konkurencyjność gospodarki i wzrostu gospodarczego. Prezentacja ta nawiązywała do globalizacji oraz gospodarki opartej na wiedzy, w której innowacyjność stanowi kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego. Wymienił warunki sprzyjające wzrostowi innowacyjności. Należą do nich m.in.: nakłady na badania naukowe i edukację, deregulacja procesów gospodarczych i liberalizacja życia gospodarczego, swoboda konkurencji między przedsiębiorstwami, liberalizacja powiązań gospodarczych z zagranicą, otwartość i ochrona praw własności, niskie podatki i obciążenia parafiskalne. Natomiast dr Maria Gagacka przedstawiła Kulturowe i organizacyjne bariery wzrostu innowacyjności. W tej prezentacji zwrócono szczególną uwagę na kapitał ludzki, jako czynnik decydujący o rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i kreatora innowacyjności. Podkreśliła również, że umiejętność zarządzania wiedzą - jej tworzenie i transfer - jest istotnym czynnikiem uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Irma Pęciak przedstawiła swoją prezentację nt.,,czynników determinujących przedsiębiorczość innowacyjną w Polsce w jednostkach otoczenia biznesowego. Ważnym punktem konferencji podsumowującej była prezentacja wyników badań przez zespół badawczy - mgr Elżbieta Noworol-Luft, mgr Arkadiusz Durasiewicz, mgr Małgorzata Derfl i mgr inż. Katarzyna Mucha - który realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespołem badawczym kierowali: dr hab. Katarzyna Głąbicka, prof. PRad. oraz dr hab. inż. Janusz Kalotka, prof. PRad. Członkowie projektu badawczego przedstawili prezentację zawierającą cele projektu i realizowane przez nich zadania związane ze zbadaniem innowacyjności firm, instytucji naukowych i jednostek samorządu terytorialnego. W wystąpieniu zaprezentowano m. in. wskaźniki realizacji projektu, wyniki badań, analizę SWOT wybranych firm, jednostek samorządu terytorialnego i uczelni wyższych funkcjonujących w naszym subregionie i rekomendacje na przyszłość dotyczące jednostek otoczenia biznesowego. W drugiej części konferencji, poświęconej problematyce innowacyjnej, przedstawiciele wybranych firm (prezes firmy Konferencje i seminaria Zespół badawczy realizujący projekt,,zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego. Od lewej: mgr inż. Katarzyna Mucha, mgr Małgorzata Derfl, mgr Elżbieta Noworol-Luft i mgr Arkadiusz Durasiewicz. DOKTORATY AS Katarzyna Owczarek, dyrektor firmy ALMAX Mariusz Purc, dyrektor AQUILEX WELDING SERVICE Wojciech Alzak oraz przedstawiciel firmy ZUTER Michał Bławat i firmy RADWAG ) zaprezentowali swoją działalność. Wszystkie wygłoszone prezentacje i wypowiedzi uczestników konferencji podsumowującej realizowany projekt badawczy umieszczone zostały na stronie głównej Politechniki Radomskiej: Katarzyna Głąbicka Personalia Dagmara Kowalik doktor nauk humanistycznych Dagmara Kowalik urodziła się w Radomiu. W 1991 r. ukończyła studia na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej. Od 1992 roku jest pracownikiem Politechniki Radomskiej, obecnie na Wydziale Nauczycielskim adiunkt Katedry Edukacji Technicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: dydaktyka przedmiotów zawodowych, wybrane problemy współczesnej edukacji, pracownia technologiczno-konstruktorska. Od 1997 roku podjęła współpracę naukową z dr. hab. inż. Henrykiem 7

8 Personalia Bednarczykiem, prof. nadzw., której rezultatem jest udział w sześciu międzynarodowych projektach badawczych, kierowanych przez Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Uczestniczyła w głównym nurcie prac nad modernizacją kształcenia zawodowego głównie koncentrując się na badaniach środowiska pracy w branży odzieżowej, projektowaniu standardów kwalifikacji zawodowych, innowacyjnych modułowych programów kształcenia zawodowego i środków dydaktycznych. Projekty z zakresu badań nad standardami kwalifikacji zawodowych, modułowych programów kształcenia realizowała w ramach programów Phare, Leonardo da Vinci i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Napisała interesującą, innowacyjną rozprawę doktorską podejmując realny, przekrojowy i systemowy, nie cząstkowy, aktualny problem naukowy wielopoziomowego kształcenia zawodowego. W grudniu 2007 roku w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt. Wielopoziomowa ustawiczna edukacja zawodowa założenia, uwarunkowania, próby wdrożeń. Promotorem dysertacji jest dr. hab. inż. Henryk Bednarczyk, prof. nadzw. a recenzentami: prof. dr hab. Barbara Baraniak Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Aleksander Marszałek Uniwersytet Rzeszowski. Opracowała model ustawicznej wielopoziomowej edukacji zawodowej z realnymi jego elementami: 3 standardy, 6 innowacyjnych programów modułowych, 3 zestawy poradników dla uczniów i nauczycieli. Wymienione elementy modelu, dokumentacja programowa i dydaktyczna przeszły pełny cykl ewaluacji, w tym w części ewaluację praktyczną i decyzją właściwych organów RP dopuszczone do praktyki edukacyjnej. Wyniki badań zostały wdrożone do praktyki gospodarczej, rynku pracy i edukacji, decyzjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotyczą one: Standardów kwalifikacji zawodowych. Innowacyjnych modułowych programów kształcenia zawodowego. IInnowacyjnych modułowych progra- Z Życia Politechniki Radomskiej mów szkolenia zawodowego (kursy). Innowacyjnych środków dydaktycznych (poradniki dla uczniów i nauczycieli). Wyniki badań zostały opublikowane w 20 artykułach (polskich i obcojęzycznych) oraz w referatach na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Badania z zakresu dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy prowadzi od roku Znajdują się one w nurcie głównych problemów modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce i założeń edukacyjnych programów Unii Europejskiej, w tym najbardziej aktualnych budowy europejskich i krajowych ram kwalifikacji. Dagmara Kowalik jest matką czwórki dzieci. Wolne chwile spędza z rodziną podczas rowerowych wycieczek i wspólnych spacerów. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Włókienników Polskich. Interesuje się biblistyką, kulturą chrześcijańską i nauką społeczną Kościoła Katolickiego. (oprac. Wojciech Bielawski na podst. materiałów otrzymanych od Dagmary Kowalik) Bogdan Noga doktor nauki technicznych Bogdan Noga urodził się 19 marca 1975 roku w Opocznie. Po ukończeniu, w 1996, roku Technikum Mechanicznego w Przysusze, o specjalności obróbka skrawaniem, rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej. Ukończył je w maju 2001 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika ze specjalnością informatyka techniczna. Jednocześnie od 1999 roku był słuchaczem Fakultatywnego Studium Pedagogicznego Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej. Od września 2001 roku jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Komputerowych Metod Inżynierskich Instytutu Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej. Od 2004 roku jest członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Współpracuje również z AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie jako specjalista CAD. Przeprowadza szkolenia oraz egzaminy na certyfikat Autodesk z AutoCAD oraz Autodesk Inventor.. W listopadzie 2005 otworzył przewód doktorski w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Publiczna obrona pracy pt. Rozwiązywanie zagadnień ruchu cieczy lepkiej metodami dekompozycji pola prędkości i sztucznej ściśliwości odbyła się r. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych nastąpiło na posiedzeniu Rady Naukowej IMP PAN w Gdańsku. Promotorem przewodu doktorskiego jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej, a recenzentami: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak Politechnika Śląska w Gliwicach, prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zainteresowania naukowe dr. inż. B. Nogi dotyczą zagadnień numerycznej mechaniki płynów, a w szczególności zajmuje się symulacjami numerycznymi płaskich i przestrzennych przepływów cieczy lepkiej przy wykorzystaniu metod dekompozycji pola prędkości i sztucznej ściśliwości. Jego droga naukowa rozpoczęła się w grudniu 2002 roku wystąpieniem na konferencji TransCOMP w Zakopanem. Obecnie jest współautorem 23 publikacji związanych z wyznaczaniem ruchu cieczy lepkiej oraz 1 z zakresu komputerowego wspomagania projektowania. W 2007 roku otrzymał zespołową nagrodę rektorską za osiągnięcia naukowe. Dr inż. Bogdan Noga prowadzi zajęcia dydaktyczne z komputerowego wspomagania projektowania, wstępu do programowania oraz mechaniki płynów. Ma certyfikaty potwierdzające znajomość oprogramowania AutoCAD, AutoCAD Mechanical oraz Inventor. Dodatkowo prowadzi również zajęcia dydaktyczne z komputerowego wspomagania projektowania na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu a z grafiki inżynierskiej w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu oraz jej filii w Grójcu. Bogdan Noga jest współautorem dwóch podręczników wydanych przez Wydawnictwo Politechniki Radomskiej oraz trzeciego - przygotowywanego do 8

NIE ZAPOMNIMY! OD REDAKCJI. W numerze

NIE ZAPOMNIMY! OD REDAKCJI. W numerze W numerze OD REDAKCJI Od redakcji Senat Organizacja Oświadczenia rektora Kronika rektorska Konferencja, seminaria... Konferencja rektorów Konferencja dziekanów Logitrans 2006 Metrologia w chemii analitycznej

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10 PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 GIEŁDA NAJLEPSZYCH S. 3 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE S. 10 SMAK STRACHU S. 24 W numerze 1 Sł o

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 4.2015 nr 2(94) ISSN

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo