PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 POLSKIE PRZESTRZENNA TOWARZYSTWO INWENTARYZACJA INFORMACJI WRZOSOWISK POMORZA PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 m TOM IX m ZESZYT 1(4) 6 PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA Mieczys³aw Kunz 1, Andrzej Nienartowicz 2 1 Instytut Geografii, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu 2 Instytut Ekologii i Ochrony Œrodowiska, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu S³owa kluczowe: wrzosowiska, GIS, przestrzenna baza danych, CLC 2000 i 2006, Calluna vulgaris, Pomorze, Toruñ Keywords: heathlands, GIS, spatial database, CLC 2000 and 2006, Calluna vulgaris, Pomerania, Toruñ Wprowadzenie Wrzosowiska pe³ni¹ niezwykle cenn¹ rolê w krajobrazie. Coraz czêœciej s¹ przedmiotem badañ i analiz prowadzonych ró nymi metodami i przy wykorzystaniu nowoczesnych narzêdzi badawczych, czêsto ³¹cz¹cych ró ne podejœcia, nauki czy dyscypliny naukowe. S¹ wiêc one w krêgu szczegó³owych zainteresowañ nie tylko botaników, biologów i ekologów, ale tak e geografów, urbanistów czy historyków. O randze tej formacji roœlinnej œwiadczy fakt, e zosta³y one umieszczone na europejskiej liœcie Natura 2000 w oparciu o dyrektywê siedliskow¹. Na obszarze Pomorza, podobnie, jak i pozosta³ych obszarach Polski nie obserwuje siê licznie wystêpuj¹cych na du ych powierzchniach formacji wrzosowiskowych, za wyj¹tkiem obszarów specjalnego przeznaczenia poligonów wojskowych. Wrzosowiska wystêpuj¹ raczej jako mniejsze skupiska p³atów. S¹ one czêstym elementem krajobrazu linii energetycznych, linii oddzia³owych, pasów przeciwpo arowych oraz niejednokrotnie ma³ych œródleœnych polanek. Ze wzglêdu na fakt, e w przewa aj¹cym zakresie towarzysz¹ krajobrazowi leœnemu, z tego wzglêdu zarz¹dzane s¹ wiêc przez nadleœnictwa lub parki narodowe oraz parki krajobrazowe. Celem prezentowanej w artykule pracy jest inwentaryzacja przestrzenna wrzosowisk Pomorza wykonana na podstawie ankiet rozes³anych do nadleœnictw i parków narodowych oraz krajobrazowych tego obszaru. Dodatkowo opisano znane z literatury oraz z dostêpnych baz danych stanowiska wrzosu. Ponadto, szczegó³owej inwentaryzacji terenowej poddano wrzosowiska miejskie Torunia, które s¹ jednym z nielicznych wyj¹tków wystêpowania tej kategorii pokrycia terenu na * Projekt zrealizowany zosta³ w ramach grantu MNiSW nr N N

2 66 MIECZYS AW KUNZ, ANDRZEJ NIENARTOWICZ obszarach administracyjnie przynale nych do oœrodków miejskich. Miasto po³o one w Kotlinie Toruñskiej, gdzie na sporej przestrzeni wystêpuj¹ wydmy œródl¹dowe poroœniête lasem, w przesz³oœci stanowi³o twierdzê przy granicy prusko-rosyjskiej. Koniecznoœæ ods³oniêcia przedpola twierdzy fortowej spowodowa³o wycinkê lasów i powstanie na jego peryferiach rozleg³ych wrzosowisk. Tworzenie na peryferiach miasta i przedpolu twierdzy du ych poligonów lub mniejszych terenów æwiczeñ wojskowych sprzyja³o trwaniu w tych miejscach krzewinkowej formacji roœlinnej. Wrzosowiska obficie wystêpowa³y tu w przesz³oœci. W ich eksploracji terenowej wykorzystano dostêpne mapy topograficzne oraz pomiary GPS. Obecnie, w wyniku gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka, a zw³aszcza zagospodarowywaniu nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, ta interesuj¹ca formacja roœlinna jest raczej w zaniku. Obszar badañ Badania przestrzennego rozmieszczenia wrzosowiska prowadzono na obszarze Pomorza (Pojezierze S³owiñskie i Pomorskie). Analizowany obszar obejmuje swoim zasiêgiem województwo zachodniopomorskie oraz wiêksz¹ czeœæ województwa pomorskiego, czêœæ województwa kujawsko-pomorskiego oraz fragmenty województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Obszar badañ, o powierzchni prawie km 2 ograniczony jest przez naturalne granice: od strony zachodniej rzekê Odrê, na pó³nocy wybrze e Morza Ba³tyckiego, na wschodzie Wis³ê oraz na po³udniu Wartê i Noteæ (rys. 1). Na powierzchni tej (wed³ug CORINE Land Rys. 1. Po³o enie obszaru badañ (Pomorze)

3 PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA 67 Cover 2006) dominuj¹ tereny rolne (%) oraz lasy i ekosystemy seminaturalne (40%). Na obszarze tym wystêpuje spore zró nicowanie przestrzenne rzeÿby, jakkolwiek ca³oœæ regionu zespolona jest jednorodnym cyklem morfogenetycznym w okresie stadia³u pomorskiego zlodowacenia ba³tyckiego (Augustowski, 1977). Wyznaczony obszar znajduje siê w gestii 96 nadleœnictw, które przynale ¹ do piêciu Regionalnych Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Szczecinie, Szczecinku, Gdañsku, Toruniu i Pile. Mimo silnych przekszta³ceñ zbiorowisk leœnych oraz intensyfikacji gospodarki rolnej przyroda tego obszaru odznacza siê tak wysokimi walorami, e wydzielono 4 parki narodowe (Woliñski, S³owiñski, Drawieñski, Bory Tucholskie) oraz 1 parków krajobrazowych (rys. 2). W przypadku miasta Torunia prace inwentaryzacyjne prowadzono na dwóch powierzchniach badawczych, gdzie wrzosowiska wystêpowa³y w przesz³oœci i utrzymuj¹ siê do dziœ. S¹ to obszary zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta: 1) powierzchnia badawcza JAR stanowi¹ca obszar planowanej dzielnicy mieszkaniowej, a do 1991 r. teren stacjonowania i æwiczeñ jednostki armii radzieckiej, 2) powierzchnia badawcza Glinki, teren o interesuj¹cej historii, gdzie jeszcze wspó³czeœnie spotkaæ mo na wielkopowierzchniowe obszary wrzosowisk, a g³ównymi zagro eniami s¹ inwestycje drogowe i zwi¹zane z tym ska enia atmosfery od ruchu samochodowego oraz urbanizacja. Powierzchnia badawcza JAR zlokalizowana jest w pó³nocnej czêœci Torunia, pomiêdzy ulic¹ Grudzi¹dzk¹, Ugory i Poln¹ oraz pó³nocn¹ granic¹ miasta, w bezpoœrednim s¹siedztwie du ego osiedla mieszkaniowego Wrzosy (rys. 3). Obszar ten do XIX wieku by³ niezamieszka³y i poroœniêty lasem sosnowym. W XIX stuleciu by³ u ytkowany jako teren æwiczeñ pruskiej kawalerii. W latach by³o to miejsce stacjonowania batalionu pontonowego i jednostki lotniczej oraz park sprzêtu pontonierów i sk³ady lotnicze armii radzieckiej (st¹d nazwa powierzchni badawczej JAR Jednostka Armii Radzieckiej). Po opuszczeniu terenu przez armiê radzieck¹ w 1991 roku teren sta³ siê nieu ytkiem, szybko opanowanym przez nalot sosnowy i wrzos. Miasto planuje wybudowanie w tym miejscu osiedla mieszkaniowego na oko³o 20 tys. osób. Plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru zosta³ uchwalony w 2007 roku. Powierzchnia badawcza Glinki po³o ona jest na lewym brzegu Wis³y i stanowi najbardziej wysuniêty w kierunku po³udniowo-zachodnim kraniec miasta (rys. 3). Jest to trójk¹t znajduj¹cy siê miêdzy przebiegaj¹cymi tam szosami, dawn¹ prowadz¹c¹ w kierunku Inowroc³awia i Poznania oraz biegn¹c¹ wzd³u niej now¹ obwodnic¹ Torunia (odcinek drogi krajowej S10, zwany równie tras¹ poligonow¹) oraz lini¹ kolejow¹ Toruñ Bydgoszcz Inowroc³aw. W XIX i na pocz¹tku XX wieku teren by³ wykorzystywany jako plac æwiczeñ wojskowych. W okresie II wojny œwiatowej istnia³ tu obóz jeniecki Stalag XX (Tyszkiewicz, 1976). Po II wojnie œwiatowej, w latach 0., we wschodniej czêœci powierzchni Glinki wzniesiono budynki Pomorskich Zak³adów Drobiarskich, które w latach 70. rozbudowano. W styczniu 2008 r. zak³ad doszczêtnie sp³on¹³. Po og³oszeniu przez firmê decyzji o nieodbudowywaniu fabryki rozwa any jest projekt wybudowania na miejscu zak³adu osiedla mieszkaniowego. W ostatnich latach powierzchnia zabudowy na stanowisku badawczym Glinki uleg³a powiêkszeniu. Na terenach granicz¹cych z fabryk¹ Drosed powsta³y inne budynki przemys³owe. Dziœ czêœæ trójk¹tnej powierzchni badawczej Glinki, która nie zosta³a zabudowana ani zamieniona na ogródki dzia³kowe jest poroœniêta p³atami wrzosu, murawami psammofilnymi oraz

4 68 MIECZYS AW KUNZ, ANDRZEJ NIENARTOWICZ p³atami porostów i mchów. Najwiêkszym zagro eniem dla tych otwartych zbiorowisk jest las. Najintensywniej sosna wkracza od strony zachodniej i pó³nocno-zachodniej, gdzie teren graniczy z rozleg³ym kompleksem Puszczy Bydgosko-Toruñskiej. Teren jest dewastowany przez nielegalne wysypywanie odpadów. Od po³udnia zagro eniem s¹ ska enia komunikacyjne oraz wydeptywanie, a tak e zajmowanie terenu przez pêtle autobusowe i miniboiska pi³karskie organizowane spontanicznie przez m³odzie. Metody badañ W badaniach przestrzennego rozmieszczenia wrzosowisk Pomorza wykorzystano metodê ankietow¹. Do siedzib wszystkich nadleœnictw oraz dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych tego obszaru przes³ano ankietê. Opracowana ankieta zawiera³a szczegó³owe zapytanie o wystêpowanie na zarz¹dzanym przez dany podmiot obszarze formacji wrzosowiskowych. Dotyczy³o to nazwy (jeœli posiada), lokalizacji w podziale na obrêb leœny, oddzia³ i pododdzia³, wspó³rzêdnych geograficznych konturu powierzchni, zajmowanej powierzchni, kategorii u ytkowania oraz gatunków wystêpuj¹cych roœlin. Ponadto osoba wype³niaj¹ca ankietê podawa³a dane kontaktowe. W lokalizacji przestrzennej wyników ankiet wykorzystano oprogramowanie do tworzenia przestrzennych baz danych firmy ESRI ArcView 9.3 wraz z wybranymi rozszerzeniami. W oparciu o zgromadzone w postaci cyfrowej zasoby mapowe mapy topograficzne oraz leœne mapy gospodarcze dokonano lokalizacji i wprowadzenia do systemu zinwentaryzowanych obszarów wrzosowiskowych, w odniesieniu jeœli by³o to mo liwe do granicy p³atu lub pododdzia³u. Mo liwoœæ wykorzystania narzêdzi geoinformatycznych oraz danych teledetekcyjnych zaproponowa³ Veitch i in. (199). W opisie rozmieszczenia geograficznego siedlisk wrzosowiskowych wystêpuj¹cych na obszarze Pomorza w podziale na poszczególne syntaksony wykorzystano Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 opracowany pod redakcj¹ Herbicha w 2004 roku oraz wybrane pozycje literaturowe. Dodatkowo przeanalizowano zawartoœæ bazy CORINE Land Cover poziomu trzeciego dla tego obszaru. Obejmuj¹ca swoim zasiêgiem ca³y kraj, baza danych CORINE Land Cover (CLC) zosta³a opracowana na podstawie interpretacji zobrazowañ satelitarnych LANDSAT ETM+ dla roku 2000 i SPOT-4 HRVIR oraz IRS P6 LISS III dla roku Jest to baza przedstawiaj¹ca pokrycie terenu sklasyfikowane wed³ug 44 kategorii, o najmniejszym 2 ha wyró nionym wydzieleniu powierzchni (Cio³kosz, Bielecka, 200). Spoœród wszystkich wydzielonych kategorii pokrycia terenu poziomu trzeciego obszary wrzosowiskowe wystêpuj¹ jako wrzosowiska i zakrzaczenia (kod 322), torfowiska (kod 412) oraz niejednokrotnie, jako pogorzeliska (kod 334). W eksploracji terenowej wrzosowisk miejskich Torunia wykorzystano dostêpne historyczne mapy topograficzne oraz precyzyjne pomiary odbiornikiem GPS TopCon HiperPro. W przypadku powierzchni JAR najstarsze mapy pochodzi³y z 1892 (pruska mapa topograficzna w skali 1:2 000, arkusz 110 Thorn, Preuß. Landesaufnahme) i 1934 roku (niemiecka mapa topograficzna w skali 1:2 000, arkusz 2977 Thorn, Reichsamt für Landesaufnahme). Najstarsze mapy stanowiska Glinki dotyczy³y 1909 (pruska mapa topograficzna w skali 1:2 000, arkusz 183 Podgórz, Preuß. Landesaufnahme) i 1936 roku (niemiecka mapa topograficzna w skali 1:2 000, arkusz 3077 Podgórz, Reichsamt für Landesauf-

5 PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA 69 nahme). Wyniki pomiarów GPS, przeprowadzonych w 2009 roku pozwoli³y na okreœlenie lokalizacji i powierzchni poszczególnych p³atów roœlinnoœci z dominacj¹ wrzosu pospolitego Calluna vulgaris oraz powierzchni ca³kowitej zajmowanej przez p³aty tej krzewinki. Dodatkowo, dane o wspó³czesnym rozmieszczeniu wrzosowisk na powierzchni JAR (pozyskane z pomiarów terenowych), naniesiono na plan przysz³ego osiedla mieszkaniowego sporz¹dzony przez Miejsk¹ Pracowniê Urbanistyczna w Toruniu w 2007 roku. W wyniku nak³adania na siebie dwóch warstw informacji okreœlono przysz³e zmiany poszczególnych fragmentów powierzchni badawczej, a tym samym równie zagro enia wszystkich p³atów wrzosu wystêpuj¹cych w jej obrêbie przez procesy urbanizacyjne. Wyniki Rozmieszczenie geograficzne typów siedlisk wrzosowiskowych Pomorza Na podstawie Poradnika ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 (red. Herbich, 2004) wrzosowiska wystêpuj¹ce na obszarze Pomorza zaliczyæ mo na do nastêpuj¹cych typów siedlisk przyrodniczych: 1) 4010 wilgotne wrzosowiska z wrzoœcem bagiennym Erica tetralix, które wystêpuj¹ w pó³nocnej czêœci Pomorza, g³ównie w Puszczy Goleniowskiej, okolicach Ko³obrzegu i pó³nocnej czêœci Pojezierza Drawskiego (rys. 4A), przewa aj¹ w miejscach ekstensywnego wypasu, zdzierania darni i okresowego wypalania oraz miejscach po eksploatacji kwaœnego torfu i mokrych obni eniach bezodp³ywowych w pasie nadmorskim; rozmieszczenie mokrych wrzosowisk jest s³abo rozpoznane, opisywane do tej pory by³o w pracach Herbichowej (1979), Jasnowskiego (1962, 1962a), Jasnowskiego i in. (1968) oraz Piotrowskiej i Herbicha (1974); siedlisko to wystêpuje w Polsce jako jeden podtyp: wilgotne wrzosowiska z wrzoœcem bagiennym Erica tetralix (rys. 4B); wed³ug Nienartowicza i Kunza (2003) na obszarze Pomorza wrzosowiska wilgotne wystêpuj¹ w okolicach Pucka (Bielawskie B³oto), Szczecina i Goleniowa (wrzosowisko Sowno) oraz w rezerwacie Nowe Wicko; 2) 4030 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), które wystêpuj¹ na ca³oœci obszaru Pomorza (rys. 4C), od ma³ych zwartych p³atów na obrze ach lasów liœciastych i borów sosnowych do rozleg³ych obszarów piaszczystych na terenach poligonów wojskowych; opisane zosta³y one w pracach m.in. Brzega (1982), Czubiñskiego (190), Gaw³owskiej (1964), Markowskiego (1997) i Werdyn (1964); wed³ug Nienartowicza i Kunza (2003) wrzosowiska suche na obszarze Pomorza wystêpuj¹ w okolicach S³owiñskiego Parku Narodowego, Jastrzêbiej Góry i W³adys³awowa, Szczecinka i Bornego Sulinowa oraz w Borach Tucholskich. Siedlisko to dzieli siê na trzy podtypy: m wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum (rys. 4D) wystêpuj¹ g³ównie na skrajach lasów, wzd³u dróg i szlaków komunikacyjnych oraz na pasach przeciwpo arowych; na obszarze Pomorza zinwentaryzowane zosta³y na terenie Puszczy Drawskiej oraz miêdzy Miros³awcem i Czaplinkiem; dotychczas nie by³y przedmiotem szczegó³owych badañ, a na obszarze Polski osi¹gaj¹ wschodni¹ granicê zasiêgu; m wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum (rys. 4E) zajmuj¹ du e powierzchnie g³ównie na terenach wojskowych oraz wystêpuj¹ na obrze ach lasów,

6 70 MIECZYS AW KUNZ, ANDRZEJ NIENARTOWICZ m nas³onecznionych skarpach, pod liniami energetycznymi i na pasach przeciwpo arowych; zaliczane s¹ do najczêœciej spotykanego typu wrzosowisk; na obszarze Pomorza wystêpuj¹ w postaci zwartej w pó³nocnej czêœci Puszczy Drawskiej, na Pojezierzu Po³udniowopomorskim, a w postaci rozproszonej na obszarze Puszczy Noteckiej, Puszczy Drawskiej, Kotliny Gorzowskiej, Pojezierza Myœliborskiego i w Borach Tucholskich (Kunz i in., 2008); wrzosowiska m¹cznicowe Arctostaphylo-Callunetum (rys. 4F) wystêpuj¹ na obrze ach borów sosnowych, wzd³u dróg i szlaków komunikacyjnych; ich powierzchnia wystêpowania jest niewielka; wystêpuj¹ na obszarze Borów Tucholskich. Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk wed³ug bazy CORINE Land Cover Na podstawie analizy zasobu bazy danych CLC opracowanej dla 2000 roku wynika, e na obszarze Pomorza wyró niono 20 p³atów obszarów wrzosowiskowych o ³¹cznej powierzchni niespe³na 1832 ha. Wszystkie wyró nione powierzchnie przynale ¹ do kategorii torfowiska (kod 412). Najwiêksze wrzosowisko, o powierzchni 23 ha wystêpowa³o w pobli u S³owiñskiego Parku Narodowego, a najmniejsze (29 ha) na pó³nocny-wschód od Drawskiego Parku Krajobrazowego. W przypadku 12 obszarów wystêpowania wrzosowisk ich powierzchnia nie przekracza³a 100 ha, a pozosta³ych 7 nie przekracza³a 132 ha. Analiza zasobu CLC dla roku 2006 nie wyznaczy³a nowych powierzchni wrzosowiskowych i w pe³ni potwierdzi³a stan wystêpowania dla roku Dla tego roku wyznaczono tak e 20 obszarów wrzosowiskowych (rys. 2) o identycznej powierzchni zajmowania i miejscu wystêpowania. Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk wed³ug rozes³anych ankiet Spoœród wszystkich 11 wys³anych ankiet odpowiedzi otrzymano od ponad 80 adresatów. Analiza wyników pozwala na stwierdzenie, e wrzosowiska wystêpuj¹ na obszarze 28 nadleœnictw i jednego parku narodowego (Park Narodowy Bory Tucholskie). Wykaz wszystkich nadleœnictw, na obszarze których stwierdzono formacje wrzosowiskowe zawiera tabela, a ich przestrzenny rozk³ad pokazany jest na rysunku. ¹cznie zinwentaryzowano 4470 ha powierzchni wrzosowiskowych wystêpuj¹cych na 480 stanowiskach. Najwiêcej powierzchniowo wrzosowisk wystêpuje na terenie: m Nadleœnictwa Borne Sulinowo (ponad 1670 ha) i zaliczane s¹ do tzw. wrzosowisk k³omiñskich, m Nadleœnictwa Drawsko (ponad 1370 ha) wystêpuj¹cych na obszarze poligonu wojskowego, m Nadleœnictwa Czarnobór (ponad 240 ha), m m Nadleœnictwa Damnica (ponad 240 ha), Nadleœnictwa Okonek (ponad 200 ha) planuje siê utworzyæ na tym obszarze rezerwat przyrody. Najwiêksze powierzchniowo p³aty wrzosu wyznaczono na terenie Nadleœnictwa Borne Sulinowo (obrêb Borne Sulinowo i Broczyno), Nadleœnictwa Okonek (obrêb Okonek) oraz Czarnobór (obrêb Czarnobór). Najwiêcej p³atów wrzosu wyznaczono na obszarze Nadleœnictwa Lubichowo (10), Nadleœnictwa Przymuszewo (139) oraz Nadleœnictwa Drawsko (80). S¹ to jednak p³aty wrzosu o ma³ych rozmiarach. Jako jedyny spotykany gatunek podawany w ankietach wymieniono Calluna vulgaris zaliczany do wrzosowisk suchych.

7 PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA 71 Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w granicach administracyjnych miasta Torunia Wrzosowiska powierzchni badawczej JAR Na pruskiej mapie topograficznej Torunia z roku 1892 w czêœci pó³nocnej powierzchni badawczej JAR wystêpuj¹ce wrzosowiska zosta³y przedstawione w postaci piêciu p³atów o bardzo ró nym kszta³cie i wielkoœci (rys. 6A). Najwiêkszy z nich mia³ powierzchniê 7,866 ha, a najmniejszy 1,496 ha. ¹czna powierzchnia p³atów wrzosu wynosi³a 21,021 ha. Rysunek 6B przedstawia wrzosy tego obszaru z okresu pomiêdzy I a II wojn¹ œwiatow¹. P³aty wrzosu szczególnie obficie wystêpuj¹ po stronie wschodniej i po³udniowo-zachodniej istniej¹cych wtedy obiektów wojskowych. ¹czna liczba p³atów wrzosu wynosi 17, a ich powierzchnia ca³kowita wynosi³a 128,326 ha, co stanowi³o 37,21% ca³ej powierzchni JAR. Wielkoœæ maksymalnego p³atu wynosi³a 66,266 ha, zaœ najmniejszego tylko 0,3203 ha. Wspó³czeœnie p³aty wrzosu wystêpuj¹ g³ównie w pó³nocnej i wschodniej czêœci powierzchni JAR (rys. 6C). Mniej obficie wystêpuj¹ po stronie wschodniej g³ównego terenu wykorzystywanego do niedawna przez wojsko. W czêœci pó³nocnej p³aty wrzosu wystêpuj¹ pod lini¹ energetyczn¹ i przebiegaj¹ w poprzek powierzchni badawczej. W czêœci zachodniej koncentruj¹ siê na zakoñczeniu drogi prowadz¹cej przez las od strony osiedla Wrzosy. Po stronie wschodniej p³aty krzewinek wystêpuj¹ wzd³u drogi stanowi¹cej granicê zasadniczej czêœci terenu wojskowego. ¹cznie na powierzchni JAR wystêpuj¹ 22 p³aty wrzosu. Najwiêkszy z nich ma powierzchniê oko³o 2,09 ha. Jest to p³at po³o ony w czêœci zachodniej terenu badañ od strony osiedla Wrzosy. Graniczy on z terenem leœnym i jest oddzielony od innych p³atów wrzosu œcie kami powsta³ymi wskutek przejazdów quadów i motocykli. Najmniejszy z poligonów ma powierzchniê 0,02 ha i znajduje siê miêdzy rzadko rosn¹cymi sosnami. Suma powierzchni wrzosowiskowych zlokalizowanych na ca³ym stanowisku JAR w 2009 roku wynios³a 11,732 ha, co stanowi³o 3,4% ca³kowitej powierzchni badawczej. Rysunek 6D przedstawia rozmieszczenie p³atów wrzosu w 2009 roku na tle planu zagospodarowania przestrzennego przysz³ego osiedla mieszkaniowego JAR. Na planie wyró - nione zosta³y tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkalno-us³ugow¹. Wytyczone zosta³y tak e miejsca przebiegu nowych dróg osiedlowych, linii energetycznych oraz œcie ek dla pieszych i rowerzystów. Wyznaczono granicê ogóln¹ zabudowy osiedla, ukazuj¹c w ten sposób tereny, które pozostan¹ niezmienione, i te które zostan¹ przekszta³cone. Na planie zosta³y równie zaznaczone przysz³e powierzchnie zieleni oraz aktualne tereny leœne, które najprawdopodobniej zostan¹ zachowane. Z przeprowadzonego w technologii GIS nak³adania obu warstw informacji wynika, e zdecydowana wiêkszoœæ istniej¹cych p³atów wrzosu zostanie zniszczona. Szansê przetrwania maj¹ jedynie p³aty wrzosu zlokalizowane po zachodniej stronie powierzchni badawczej JAR. Wrzosowiska powierzchni badawczej Glinki Zmiany pokrycia/u ytkowania tego najbardziej wysuniêtego na po³udnie, wyodrêbnionego fragmentu prezentuje interpretacja map topograficznych (rys. 7). Wystêpowanie wrzosowisk zosta³o zaznaczone jednak jedynie na najstarszych mapach tej serii, tj. pruskiej mapy z 1909 roku oraz niemieckiej mapie topograficznej z 1934 roku (rys. 7A i 7B).

8 72 MIECZYS AW KUNZ, ANDRZEJ NIENARTOWICZ Na pierwszej z tych map zosta³y zaznaczone tylko trzy p³aty wrzosu o ³¹cznej powierzchni 0,843 ha (rys. 7A). Najwiêkszy z nich zajmowa³ powierzchniê 0,0 ha, a najmniejszy 0,102 ha. Na pozosta³ej czêœci tej wykorzystywanej do æwiczeñ wojskowych powierzchni zdecydowanie dominowa³y piaski zapewne sk¹po poroœniête roœlinnoœci¹ wydmow¹. Mapa niemiecka z 1934 roku obejmuje piêæ poligonów oznaczonych jako wrzosowisko (rys. 7B). Ich ³¹czna powierzchnia wynosi 29,929 ha, co stanowi 38,01% ca³oœci rozpatrywanego fragmentu powierzchni Glinki. Powierzchnia najwiêkszego p³atu z dominacj¹ Calluna vulgaris wynosi 26,46 ha. Jest ona zlokalizowana w pó³nocno-wschodniej czêœci omawianego terenu. Na podstawie szczegó³owej eksploracji terenu stwierdzono, e w 2009 roku na rozpatrywanym obszarze wystêpuj¹, podobnie jak na powierzchni JAR, 22 p³aty wrzosu pospolitego. W wyniku pomiarów wykonanych za pomoc¹ odbiornika GPS stwierdzono, e ich ³¹czna powierzchnia wynosi 3,70 ha, co stanowi 4,3% ca³ej powierzchni. Najwiêkszy p³at ma powierzchniê 1,889 ha, a najmniejszy zaledwie 0,0006 ha. Najwiêkszy p³at jest rozmieszczony na skraju lasu, który wyrós³ z samosiewu sosnowego wzd³u torów kolejowych (rys. 7C). Dwa nastêpne pod wzglêdem wielkoœci poligony z dominacj¹ Calluna vulgaris wystêpuj¹ bardziej na wschód, bli ej terenów przemys³owych. Inne, znacznie mniejsze ju p³aty wrzosu, posiadaj¹ granice ³¹cz¹ce siê naprzemiennie z lasem i muraw¹. Po dokonaniu dok³adnej eksploracji terenu scharakteryzowano trzy miejsca wystêpowania roœliny rzadkiej i chronionej jak¹ jest m¹cznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi). Jedno z nich znajduje siê tu obok biegn¹cej tam obwodnicy, wtapiaj¹c siê w czêœæ p³atu zbiorowiska Calluna vulgaris bezpoœrednio granicz¹cej z lasem. Stanowisko drugie natomiast, nieco wiêksze od poprzedniego otoczone jest muraw¹ kserotermiczn¹ i znajduje siê niedaleko granicy zak³adów przemys³owych. Stanowisko trzecie znajduje siê w pobli u lasu sosnowego jaki wytworzy³ siê od strony zachodniej w pobli u linii kolejowej. Wyniki tych obserwacji bêd¹ stanowi³y punkt odniesienia do dalszych badañ mog¹cych przyczyniæ siê do ochrony stanowisk tej krzewinki. Dyskusja i wnioski Wrzosowiska nie s¹ wyró niane na wspó³czesnych mapach topograficznych jako oddzielna kategoria pokrycia/u ytkowania terenu. Na historycznych mapach topograficznych ze wzglêdu na charakter u ytkowania zaliczane one by³y do ubogich pastwisk. Z pomoc¹ w inwentaryzacji wrzosowisk przychodz¹ metody bazuj¹ce na zobrazowaniach satelitarnych lub zdjêciach lotniczych. Na podstawie tego pierwszego zasobu utworzono bazê CORINE Land Cover. Jednak ze wzglêdu na przyjêt¹ metodykê delimitacji obszarów pokrycia wrzosowiska zajmuj¹ce ma³¹ powierzchniê (poni ej 2 ha) nie mog³y zostaæ zaznaczone. Jedynym sposobem na uzyskanie rozk³adu przestrzennego wrzosowisk Pomorza wyda³a siê ankieta. Skutecznoœæ tej metody okaza³a siê na poziomie niespe³na 70%. Oznacza to, e nie wszystkie wrzosowiska tego obszaru zosta³y zinwentaryzowane. Jednak na podstawie otrzymanych ankiet uszczegó³owione zosta³y miejsca wystêpowania wrzosowiska na obszarze Pomorza, co mocno wzbogaci³o dotychczasowe zasoby, w tym bazê CLC. W najbli szym czasie planowane jest ponowienie ankiet do nadleœnictw, od których nie uzyskano odpowiedzi. Bior¹c pod uwagê, e na opisywanym obszarze dominuj¹ ma³e, acz liczne p³aty wrzosu, ankiety te mog¹ zasadniczo wp³yn¹æ na przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk. Nadzieja na dokoñczenie pe³nej inwentaryzacji wrzosowisk zwi¹zana jest z zakoñczeniem po 11 latach procesu tworzenia leœnej mapy numerycznej. Od marca 2010 roku wszystkie Nadleœnictwa w Polsce dysponuj¹ bowiem takim zasobem.

9 PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA 73 Uzyskane wyniki wzbogacaj¹ wiedzê na temat wystêpowania wrzosowisk na obszarze Pomorza i uzupe³niaj¹ ich dotychczasowe rozpoznanie. Z wyników badañ prowadzonych na obszarze Torunia wynika, e na obu stanowiskach wrzos pospolity zajmuje znaczn¹ powierzchniê. Przysz³oœæ wrzosowisk jej tu jednak zagro- ona. G³ównym sektorem gospodarki, który w niedalekiej przysz³oœci mo e spowodowaæ zanik wrzosowisk na obu powierzchniach jest mieszkalnictwo, budowa dróg i przemys³ (Kunz i Nienartowicz, 2010). Rozwój tych sektorów gospodarki jest przyczyn¹ strat powierzchni wrzosowisk tak e w innych krajach. Na dziœ g³ównym czynnikiem zagra aj¹cym wrzosowiskom na powierzchni JAR i Glinki jest wkraczanie lasu. Opisane w artykule zmiany rozmieszczenia wrzosowisk w ci¹gu ostatnich lat na stanowiskach JAR i Glinki oraz zarysowane przez Chojnack¹ i in. (2010) zmiany w rozmieszczeniu tej formacji roœlinnej na terenach s¹siaduj¹cych z powierzchni¹ Glinki wskazuj¹, e czynnikiem sprzyjaj¹cym podtrzymywaniu wrzosowisk jest u ytkowanie terenu przez wojsko. Ods³anianie terenu dla obserwacji przedpola fortyfikacji, wybuchy pocisków i granatów oraz wystêpuj¹ce w ich nastêpstwie po ary skutecznie usuwaj¹ drzewostan i u³atwiaj¹ utrzymywanie siê wrzosu na piaszczystym pod³o u w krajobrazie otwartym. Przeprowadzone badania ujawni³y te, e w warunkach polskich wrzosowiska traktowane s¹ czêsto jako nieu ytki. Dla znacznej czêœci spo³eczeñstwa s¹ one terenami, które mo na ca³kowicie zabudowaæ. S¹ terenami niszczonymi przez zak³adane bez zezwoleñ tory motocrossowe i wysypiska œmieci. W analizach wp³ywu ró nych czynników ekologicznych na obecnoœæ i rozmieszczenie przestrzenne wrzosowisk bardzo przydatnym narzêdziem badawczym okaza³a siê byæ technologia GIS i GPS. Dobrym Ÿród³em informacji jest te teledetekcja lotnicza i satelitarna. Praca wykaza³a, e wrzosowiska wystêpuj¹ce dziœ obficie w obu czêœciach Torunia s¹ mocno zagro one, ze wzglêdu na przestrzenny rozwój miasta. Warto zachowaæ te uk³ady z przyczyn przyrodniczych, a tak e historycznych. Byæ mo e, pomimo zaplanowanych do szybkiego wdro enia planów zabudowania terenu uda siê zachowaæ chocia fragment tej interesuj¹cej formacji krzewinkowej. Wobec wystêpuj¹cych w warunkach podmiejskich rozlicznych i ró norodnych zagro eñ bêdzie to jednak zadaniem niezwykle trudnym. Podziêkowanie Autorzy sk³adaj¹ s³owa podziêkowania wszystkim Nadleœniczym oraz Dyrektorom parków narodowych i krajobrazowych, którzy wype³ni³y i odes³a³y ankietê dotycz¹c¹ wystêpowania wrzosowisk na zarz¹dzanych przez nich obszarach. Literatura Augustowski B., 1977: Pomorze. Wydawnictwo PWN, Warszawa. Brzeg A., 1982: Sierglingio-Agrostietum ass. nova na drogach w borach sosnowych. Badania Fizjograficzne nad Polsk¹ Zachodni¹, Ser. B, 32: Cio³kosz A., Bielecka E., 200: Pokrycie terenu w Polsce. Bazy danych CORINE Land Cover, Biblioteka Monitoringu Œrodowiska, Warszawa, s. 76. Chojnacka J., Cyzman W., Nienartowicz A., Deptu³a M., 2010: Variability of the structure and directions in the development of heaths and psammophilous grasslands within the artillery range near the city of Toruñ, Ecological Questions 12 - Special Issue: Czubiñski Z., 190: Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Badania Fizjograficzne nad Polsk¹ Zachodni¹ 4 (2): Gaw³owska J., 1964: M¹cznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi L. w Polsce, jej zasoby i ochrona. Ochrona Przyrody 30: 23-0.

10 74 MIECZYS AW KUNZ, ANDRZEJ NIENARTOWICZ Herbich J. (red.), 2004: Murawy, ³¹ki, zio³oroœla, wrzosowiska, zaroœla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podrêcznik metodyczny, Ministerstwo Œrodowiska, t 3: 101 s. Herbichowa M., 1979: Roœlinnoœæ atlantyckich torfowisk Pobrze a Kaszubskiego, GTC, Acta Biologica : 1-1. Jasnowski M., 1962: Budowa i roœlinnoœæ torfowisk Pomorza Szczeciñskiego, Soc. Sc. Stetin., Wydz. Nauk Przyr. Roln. 10: 340. Jasnowski M., 1962a: Torfowiska wrzosowiskowe typu atlantyckiego na Nizinie Szczeciñskiej. Badania Fizjograficzne nad Polsk¹ Zachodni¹ 10: Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S., 1968: Gin¹ce torfowiska wysokie i przejœciowe w pasie nadba³tyckim Polski, Ochrona Przyrody 33: Kunz M., Nienartowicz A., 2010: Temporal and spatial changes in the distribution of heaths within the city of Toruñ according to analysis of cartographic and remote sensing materials, and field exploration, Ecological Questions 12 - Special Issue: Kunz M., Nienartowicz A., Mizgalska M., 2008: Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym, Teledetekcja œrodowiska 39: , Wyd. Klubu Teledetekcji Œrodowiska PTG. Markowski R., 1997: Zbiorowiska ze zwi¹zku Empetrion nigri Böcher 1943 em. Schubert 1960 na polskim wybrze u, [W:] Fa³tynowicz W., Lata³owa M., Szmeja J. (red.) Dynamika i ochrona roœlinnoœci Pomorza, Materia³y z Sympozjum, Gdañsk, s Nienartowicz A., Kunz M., 2003: Polish heathlands, Abstract Book, 8 th European Heathlands Workshop, Camp Reinsehlen, Schneverdingen, Germany, p Piotrowska H., Herbich J., 1974: Zasadnicze kierunki wczesnych stadiów regeneracji spalonych torfowisk atlantyckich, Phytocoenosis 3 (3/4): Tyszkiewicz J., 1976: Stalag XX a obóz jeñców wojennych w Toruniu w latach , Zapiski Historyczne XLI(1): Veitch N., Webb N. R. & Wyatt B. K., 199: The application of Geographic Information Systems and remotely sensed data to the conservation of heathland fragments, Biological Conservation 72: Werdyn L., 1964: Materia³y do rozmieszczenia Arctostaphylos uva-ursi L. na Ni u Polskim, Badania Fizjograficzne nad Polsk¹ Zachodni¹ 14: Abstract Spatial distribution of heathlands in Pomerania (the north-western part of Poland) was described based on the results of questionnaires sent out to the registered offices of all forest divisions (96), national (4) and landscape (1) parks in this area. According to the inventory, heathlands occur in 28 forest divisions and 3 national and landscape parks. The frequency of occurrence and the area covered by heathlands were determined. All the data were compiled in the form of a spatial database with the use of Geographic Information Systems. The paper also contains the geographical distribution of heath habitats in the area of Pomerania according to particular syntaxa. Additionally, the content of the database CORINE Land Cover was analysed at the third level for the area of Pomerania, completed for the years 2000 and The area and the number of patches were described according to three land cover categories: heaths (code 322), conflagration sites (code 334) and peat bogs (code 412). The obtained results increase our knowledge about heaths in Pomerania. Moreover, results of territorial listing of heathlands in the city of Toruñ were obtained. This is a rare situation when this category of land cover occurs in the area administratively belonging to urban territory. At present, this interesting plant formation is rather disappearing as a result of economic activity of man, especially because new areas are developed to build houses. dr Mieczys³aw Kunz prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz

11 Rys. 2. Wystêpowanie na obszarze Pomorza wrzosowisk i torfowisk wed³ug bazy CORINE Land Cover z 2006 roku Rys.3. Powierzchnie badawcze na obszarze Torunia: Jar (górna), Glinki (dolna)

12 Rys. 4. Rozmieszczenie geograficzne na obszarze Pomorza wybranych siedlisk przyrodniczych wraz z podtypami wed³ug kodów Natura 2000: A 4010 wilgotne wrzosowiska z wrzoœcem bagiennym Erica tetralix; B wilgotne wrzosowiska z wrzoœcem bagiennym Erica tetralix; C 4030 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion); D wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum; E wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum; F wrzosowiska m¹cznicowe Arctostaphylo-Callunetum

13 Rys.. Przestrzenne rozmieszczenia wrzosowisk, ³¹czna powierzchnia oraz liczba stanowisk na obszarze Pomorza w odniesieniu do nadleœnictw

14 Tabela. Powierzchnia [ha] oraz zinwentaryzowana liczba stanowisk wrzosu wed³ug nadleœnictw na podstawie przeprowadzonych ankiet Lp. Nadleœnictw o 1 Bobolic e 2 Bogdanie c 3 Borne Sulinowo 4 Czapline k Czarne Cz³uchowskie 6 Czarnobó r 7 Czersk 8 Damnic a 9 Dêbno 10 Drawno 11 Drawsko 12 Kaczory 13 Kalis z Pomorski 14 Kartuzy 1 Lubichow o RDLP Szczecine k Szczeci n Szczecinek Szczecine k Szczecinek Szczecine k Toru ñ Szczecine k Szczeci n Szczeci n Szczecine k Pi³ a Pi³a Gdañsk Gdañsk 16 upawa Szczecine k 17 Mieszkowice Szczeci n 18 Myœlibór z 19 NiedŸwiad y 20 Okonek Szczeci n Szczecine k Pi³ a Obrê b Liczb a stano- wrzos wisk u ¹czna powierzchnia [ha] Najwiêksze stanowisko [ha] Kurowo, 4 2, 0 Kurowo 7 10, 9 3, 0 Uwagi Mosina 4 4, 1 1, 2 przy ruroci¹g u PrzyjaŸñ Borne Sulinowo 2 711, 10, 6 Broczyno 977, 9 749, 7 tzw. wrzosowiska k³omiñskie Czapline k 3 0, 3 0, 2 teren wojskowy Czarne , 4 33, 9 Czarnobó r 2 242, 7 28, 1 1 tzw. wrzosowiska k³omiñskie Czersk 2 1, 1, 0 czêœæ rezerwatu G³ówczyc e , 3, 9 u yte k ekologiczny Dêbno 2 3, 8 3, 3 Drawno 3 1, 0 0, Drawsko , 72, 4 Kaczory 1 0, 0, Kalis z Pomorski 2 4, 2 0, 6 Mirachow o 1 0, 1 0, 1 Kartuzy 12, 0 4, 7 Drewniaczk i 26 36, 4, 9 Lubichowo 3 40, 1 3, 8 u yte k ekologiczny Osieczna 44 67, 0 3, 7 upawa 8 11, 9 2, 2 ysogórki 1 72, 0 72, 0 rezerwa t przyrody M yœlibór z b.d. b.d. b.d. Rudawa 6 18, 6 11, 4 teren wojskowy Okonek 1 204, 0 204, 0 planowan y rezerwat 21 P³ytnic a Pi³ a P³ytnic a 18 27, 7 2, 0 22 Przymuszew o Toru ñ Laska 9 19, 2 1, 1 Przymuszewo 40 42, 7 2, 6 23 Ryte l Toru ñ Ryte l 3 0, 1 0, 0 Klosnowo 9 1, 8 0, 9 24 Œwierczyn a Szczecine k Nowy Dwór 10 2, 0 1, na po arzysk u Œwierczyna 3 6, 9 4, 2 2 Trzebielin o Szczecine k Trzebielin o 3 0, 0, 2 Wiatro³om 2 1, 8 0, 6 26 Tuchol a Toru ñ Zalesi e 4 8, 3, 7 27 Wa³c z Pi³ a Wa³c z 1 9, 7 9, 7 28 Z³ocienie c Szczecine k Z³ocienie c 0, 0, 1 29 PNBT 13 34, 1 22, 3

15 Rys. 6. Wielkoœæ, kszta³t i rozmieszczenie przestrzenne p³atów roœlinnoœci z dominacj¹ wrzosu na powierzchni badawczej JAR: A w 1892 roku, okreœlone na podstawie pruskiej mapy topograficznej; B w 1934 roku, okreœlone na podstawie niemieckiej mapy topograficznej; C w 2009 roku, okreœlone na podstawie badañ terenowych i pomiarów GPS; D zasiêg p³atów wrzosu w 2009 roku na³o ony na plan zagospodarowania przestrzennego osiedla JAR opracowany przez Miejsk¹ Pracowniê Urbanistyczn¹ Urzêdu Miasta Torunia

16 Rys. 7. Wielkoœæ, kszta³t i rozmieszczenie przestrzenne p³atów roœlinnoœci z dominacj¹ wrzosu na powierzchni badawczej Glinki: A w 1909 roku, okreœlone na podstawie pruskiej mapy topograficznej; B w 1936 roku, okreœlone na podstawie niemieckiej mapy topograficznej; C w 2009 roku, okreœlone na podstawie badañ terenowych i pomiarów GPS

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Piotr Wê yk, Mateusz Sztremer. Laboratorium GIS i Teledetekcji Katedra Ekologii Lasu, Wydzia³ Leœny Akademii Rolniczej w Krakowie

Piotr Wê yk, Mateusz Sztremer. Laboratorium GIS i Teledetekcji Katedra Ekologii Lasu, Wydzia³ Leœny Akademii Rolniczej w Krakowie Wykorzystanie fotogrametrii POLSKIE TOWARZYSTWO cyfrowej, GPS i GIS INFORMACJI w procesie kartowania PRZESTRZENNEJ szaty roœlinnej BPN ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 2 173 WYKORZYSTANIE FOTOGRAMETRII

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI INSPIRE MAP PORTAL GREEN KRAKOW AS AN ELEMENT OF INSPIRE IMPLEMENTATION

PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI INSPIRE MAP PORTAL GREEN KRAKOW AS AN ELEMENT OF INSPIRE IMPLEMENTATION PORTAL POLSKIE MAPOWY TOWARZYSTWO ZIELONY KRAKÓW INFORMACJI JAKO ELEMENT REALIZACJI PRZESTRZENNEJ INSPIRE ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 6(36) 105 PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 DIAGNOZA SYTUACJI WYJ CIOWEJ Opracowanie: zespó konsultantów firmy Doradztwo i Szkolenia TREK w sk adzie: dr hab. Jacek So

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej Jerzy Nita*, Zbigniew Ma³olepszy*, Ryszard Chybiorz* Przegl¹d Geologiczny, vol. 55, nr 6, 2007

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58)

ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58) IMPLEMENTACJA POLSKIE DYREKTYWY TOWARZYSTWO INSPIRE W TEMACIE ZAGOSPODAROWANIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSKA NIKI... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58) 7 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY INSPIRE W

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza przydatnoœci stron internetowych nadleœnictw dla turystyki

Analiza przydatnoœci stron internetowych nadleœnictw dla turystyki Analiza przydatnoœci stron internetowych nadleœnictw dla turystyki Artur Rutkiewicz ARTYKU Y / ARTICLE Streszczenie. Celem niniejszej pracy jest ocena przydatnoœci informacji umieszczanych na Internetowych

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu POLSKIE System ER TOWARZYSTWO Mapper i jego zastosowanie INFORMACJI w leœnictwie PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 4 93 SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Zmiany struktury przestrzennej... Nr 7/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 209 220 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Model kszta³cenia stacjonarnego POLSKIE TOWARZYSTWO i ustawicznego w INFORMACJI zakresie systemów PRZESTRZENNEJ geoinformacyjnych na PWr. ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 7 MODEL KSZTA CENIA

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich Lorenc M.W., Wajsen A., 2009. Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIV. 81 92. Mo liwoœci rewitalizacji

Bardziej szczegółowo