KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych Rozdział 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa zwyczajowa: Nazwa handlowa: Microgrit A-17; Microgrit PXA; Microgrit A-13; Microgrit WA; Microgrit A; Microgrit WCA; Microgrit PLP; Microgrit GB; Microgrit CR.3, Microgrit P 3; Microgrit DD;Microclear EC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie produktu: Docieranie i polerowanie, powlekanie powłokami odpornymi na ścieranie. Przeciwwskazania: Brak 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent/Dostawca: Micro Abrasives Corporation 720 Southampton Road P.O. Box 669 Norwood, MA Tel.: Faks: Micro Abrasives Europe GmbH Ernst-Barlach-Weg 11 D Quickborn Niemcy Kontakt: Holger Brandt Telefon: +49 (0) Faks: +49(0) Numer telefonu alarmowego: W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych USA: 1 (800) Poza Stanami Zjednoczonymi: +01 lub +001 (813) (jeśli to konieczne, prosimy telefonować na rachunek odbiorcy) W Chinach: (020) Osoba do kontaktu: Mr Jacky Cheng Portal internetowy: Data przygotowania/aktualizacji Karty Charakterystyki: 2 marca 2015 r Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Rozdział 2. Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja wg rozporządzenia o oznakowaniu i pakowaniu - UE CLP (1272/2008): Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie z UE (1999/45/EEC): Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja wg kryteriów Globalnie Ujednoliconego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHC): Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie z OSHA (U.S.A.) (29CFR ): Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Pełny tekst klasyfikacji wg UE i zwrotów R zawarte są w części Elementy oznakowania: Nie stanowi zagrożenia według kryteriów Globalnie Ujednoliconego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) Znakowanie uzupełniające: Długotrwałe wystawienie na podwyższony poziom hałasu podczas eksploatacji może mieć ujemny wpływ na słuch. W większości przypadków większe zagrożenie stanowi wystawienie na działanie pyłu/oparów z materiału lub z poddawanych obróbce farb/powłok. Większość pyłu wytwarzanego podczas procesów obróbki ściernej

2 pochodzi z materiału podstawowego lub powłok wykończeniowych, a więc należy ocenić możliwe zagrożenia wynikające z takich ekspozycji. Pył ten może grozić pożarem lub wybuchem pyłu i może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia Inne zagrożenia: Brak Rozdział 3. Skład/informacja o składnikach Składnik Numer CAS / Numer EINECS Ilość Klasyfikacja zgodnie z UE/GHS (1272/2008) Tlenek glinu / % Nie stanowi niebezpieczeństwa/nie stwarza ryzyka Numer rejestracyjny REACH Pełny tekst klasyfikacji wg EU/GHS i zwrotów R/zwrotów H można znaleźć w części 16, jeśli dotyczy Opis środków pierwszej pomocy Pierwsza pomoc Rozdział 4. Środki pierwszej pomocy Oczy: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są, i można je łatwo usunąć. Przepłukać oczy najdokładniej jak to możliwe dużą ilością wody, przytrzymując powieki w położeniu otwartym. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy się zwrócić po pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: Zmywać skórę wodą z mydłem. Jeśli wystąpi podrażnienie lub inne objawy, należy zwrócić się po pomoc lekarską. Spożycie: Nie powodować wymiotów. Przepłukać usta wodą. Jeśli spożyte zostały duże ilości produktu lub w przypadku złego samopoczucia należy zwrócić się po pomoc lekarską. Przeniknięcie do płuc: Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem, odpowiednio przeszkolony personel powinien podać tlen. Jeśli podrażnienie lub inne objawy utrzymują się, należy zwrócić się po pomoc lekarską. Więcej informacji o skutkach zdrowotnych znajduje się w rozdziale Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Pył może powodować podrażnienie oczu i dróg oddechowych. Długotrwałe wdychanie wysokich stężeń pyłu może być szkodliwe dla płuc. Wystawienie na działanie pyłu wytworzonego w procesie przetwarzania materiału podstawowego lub powłok wykończeniowych może stanowić dodatkowe zagrożenie dla zdrowia Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Natychmiastowa pomoc lekarska nie powinna być konieczna. Rozdział 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze: Należy użyć środka odpowiedniego do gaszenia otaczającego pożaru Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: Produkt ten nie jest łatwopalny ani palny; należy jednak rozważyć możliwe zagrożenie pożarem/wybuchem wynikające z procesu przetwarzania materiału podstawowego. Wiele materiałów tworzy palne/wybuchowe pyły i wióry podczas obróbki lub szlifowania Informacje dla straży pożarnej: Strażacy powinni mieć na sobie stwarzające dodatnie ciśnienie autonomiczne aparaty oddechowe oraz pełną odzież ochronną przeznaczoną do użycia przy gaszeniu pożarów w obecności chemikaliów. Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 2 z 8

3 Rozdział 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Należy mieć na sobie, zgodnie z potrzebą, odpowiedni respirator i odzież ochronną, aby uniknąć kontaktu z oczami i wdychania pyłu Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Należy unikać zanieczyszczenia źródeł zaopatrzenia w wodę i uwolnień do środowiska. Wycieki należy zgłaszać władzom zgodnie z obowiązującymi przepisami Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Należy ostrożnie zebrać suchy materiał, starając się nie wytwarzać pyłu w powietrzu. Materiał ten należy umieścić w odpowiednim pojemniku do usunięcia Odniesienia do innych sekcji: Informacje dotyczące usuwania zamieszczone są w Części 13, a informacje dotyczące sprzętu ochronnego znajdują się w części 8. Rozdział 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: Unikać wdychania pyłu. Używać przy dostatecznej wentylacji. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Należy mieć na sobie odpowiednie rękawice, ochronę oczu oraz odpowiednią odzież ochronną, zgodnie z wykonywanymi działaniami. Umyć się dokładnie po kontakcie ze środkiem. Należy brać pod uwagę potencjalne wystawienie na działanie elementów przetwarzanych materiałów lub powłok. Jeśli dotyczy, należy się zapoznać z dodatkowymi, swoistymi dla danej substancji wymaganiami dotyczącymi norm eksploatacyjnych, wydanymi przez Administrację ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Occupational Safety and Health Administration - OSHA) Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: Nie jest wymagany szczególny sposób przechowywania Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Zastosowania przemysłowe: Materiał ścierny Zawodowe zastosowania: Brak 8.1. Parametry dotyczące kontroli: Rozdział 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Nazwa chemiczna Tlenek glinu NDS dla USA EU IOEL OEL Polska 5 mg/m3 - TWA (respirabilny) 15 mg/m3 - TWA (pył ogółem) OSHA PEL (dopuszczalna granica narażenia wg OSHA) Brak ustalonych. TLV (progowa wartość graniczna) wg ACGIH Brak ustalonych. 2,5 mg/m3 - TWA (wdychany) 1,2 mg/m3 - TWA (respirabilny) OEL (najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy) dla Niemiec 1,5 mg/m3 - TWA (respirabilny) 4 mg/m3 - TWA (wdychany) OEL dla Chin 4 mg/m3 - SCW Dopuszczalna wartość biologiczna Brak ustalonych. Uwaga: Należy również uwzględniać elementy przetwarzanych materiałów i powłok. DNEL: Toksyczność z długotrwałego oddziaływania Toksyczność z długotrwałego oddziaływania doustnego narażenia przez drogi oddechowe Tlenek glinu 6,2 mg/kg 15,6 mg/m3 Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 3 z 8

4 PNEC: Nie ustalone DNEL (Pochodny poziom niepowodujący zmian): DNEL to poziom wystawienia na działanie substancji, poniżej którego nie oczekuje się żadnych działań niepożądanych. Jest to więc poziom wystawienia na działanie substancji, powyżej którego nie wolno narażać ludzi. DNEL jest poziomem pochodnym narażenia, ponieważ jest zwykle obliczany na podstawie dostępnych deskryptorów dawki z badań na zwierzętach, np. No Observed Adverse Effect Levels (NOAEL, maksymalny poziom substancji, przy którym nie obserwuje się jeszcze działań szkodliwych) lub dawki wyznaczającej (BMD). Wartość ta pochodzi z obliczeń wykonywanych podczas oceny bezpieczeństwa chemicznego w myśl rozporządzeń REACH UE, w ramach rejestracji. PNEC (Predicted No-Effect Concentration, przewidywane stężenie niewywołujące żadnych skutków): Stężenie substancji, poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia niepokojących działań niepożądanych w sferze ochrony środowiska. Wartość ta pochodzi z obliczeń wykonywanych podczas oceny bezpieczeństwa chemicznego w myśl rozporządzeń REACH UE, w ramach rejestracji Kontrola narażenia: Polecane procedury monitorowania: Brak zidentyfikowanych. Stosowne techniczne środki kontroli: Używać przy dostatecznej lokalnego lub ogólnego odpowietrzenia wydmuchu w celu utrzymania poziomu narażenia poniżej wartości granicznych narażenia zawodowego. Ochrona osobista Ochronę dróg oddechowych: Nie jest konieczna, jeśli stężenie niebezpiecznych składników w miejscu pracy nie przekracza wartości granicznych narażenia zawodowego. Jeśli poziomy narażenia są nadmierne i wystąpi podrażnienie lub inne objawy, należy zakładać zatwierdzony pochłaniacz. Wybór i sposób wykorzystania respiratora zależy od typu, formy i stężenia zanieczyszczenia. Należy postępować według reguł OSHA i ANSI Z88.2 lub innych stosownych przepisów i norm oraz reguł dobrej praktyki przemysłowej higieny pracy. Ochrona oczu: Należy używać okularów ochronnych z osłoną boczną, lub gogli. Ochronę skóry: Zalecane są rękawice ochronne, aby uniknąć otarć skóry w czasie manipulacji. Należy mieć na sobie odzież ochronną, aby uniknąć kontaktu ze skórą w czasie manipulacji. Inne zabezpieczenia: Urządzenia do ochrony słuchu zalecane są w razie hałasu przy eksploatacji. Rozdział 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: Wygląd i zapach: Białe ciało stałe (w postaci proszku lub kryształów), bezwonne. Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalna Temp. wrzenia: 2977 C (5390,6 F) Próg zapachu: Nie dotyczy Współczynnik podziału: Nie dotyczy ph: Nie dotyczy Temperatura topnienia: 2050 C (3722 F) Ciężar właściwy: 4,0 Gęstość par: Nie dotyczy Szybkość parowania: Nie dotyczy Prężność par: Nie dotyczy Łatwopalność (ciała stałego/gazu): Nie dotyczy Temperatura zapłonu: Nie dotyczy Granice wybuchowości: Nie dotyczy Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy Temperatura rozkładu: Nie dotyczy Lepkość: Nie dotyczy Właściwości wybuchowe: Brak Właściwości utleniające: Brak 9.2. Inne informacje: Brak Rozdział 10. Stabilność i reaktywność Reaktywność: Nie reaktywny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania Stabilność chemiczna: Stabilna. Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 4 z 8

5 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Kontakt z wodą może spowodować niewielki wzrost temperatury Warunki, których należy unikać: Brak znanych Materiały niezgodne: Brak znanych Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak znanych. Pył powstający podczas procesów obróbki ściernej może zawierać potencjalnie niebezpieczne składniki materiału podstawowego lub powłok, którymi materiał podstawowy jest powlekany Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: Potencjalne zagrożenia dla zdrowia: Rozdział 11. Informacje toksykologiczne Przeniknięcie do płuc: Wdychanie pyłu może powodować podrażnienie nosa, gardła i górnych dróg oddechowych. Kontakt ze skórą: Może powodować otarciowe podrażnienie skóry. Zanieczyszczenie oczu: Może powodować podrażnienia i urazy otarciowe. Spożycie: Nietoksyczny. Połknięcie może spowodować zaburzenia w przewodzie pokarmowym. Chroniczne oddziaływanie na zdrowie: Długotrwałe wdychanie respirabilnego pyłu może działać szkodliwie na płuca. Toksyczność ostra: Tlenek glinu: LD50 doustna dla szczura: - >10000 mg/kg; LC50 inhalacja szczur - >2,3 mg/l/4 godz. Działanie żrące/drażniące na skórę: Tlenek glinu nie działał drażniąco na skórę w badaniach na zwierzętach. Kontakt ze skórą może spowodować obrażenia ścierne. Uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Tlenek glinu nie działał drażniąco na oczy w badaniach na zwierzętach. Kontakt z oczami może spowodować podrażnienia i obrażenia ścierne. Podrażnienie dróg oddechowych: Nie oczekuje się podrażnień chemicznych. Działanie uczulające na skórę: W oparciu o dane dotyczące stosowania u ludzi nie oczekuje się działania uczulającego na skórę. Działanie uczulające na drogi oddechowe: W oparciu o dane dotyczące stosowania u ludzi nie oczekuje się działania uczulającego na układ oddechowy. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Żaden ze składników nie wykazywał działania mutagennego. Rakotwórczość: Tlenek glinu nie jest wymieniony jako substancja rakotwórcza ani potencjalnie rakotwórcza w wykazach publikowanych przez ACGIH, IARC, NTP, OSHA lub UE CLP. Toksyczność dla rozwoju lub reprodukcji: Konkretne dane nie są dostępne; jednak nie oczekuje się, aby produkt ten stwarzał zagrożenie toksyczności dla reprodukcji lub rozwoju. Działanie toksyczne na narządy docelowe: Narażenie jednorazowe: Konkretne dane nie są dostępne. Działanie toksyczne na narządy docelowe: Wielokrotne narażenie: Niedawne badania, prowadzone z udziałem pracowników przetwórni tlenku glinu wskazują, że powszechne obecnie poziomy narażenia na związki glinu nie wiążą się ze znacznymi działaniami niepożądanymi na układ oddechowy. Niewielkie zmiany zaobserwowane w parametrach Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 5 z 8

6 czynności płuc i objawach ze strony układu oddechowego były prawdopodobnie spowodowane wystawieniem na działanie substancji drażniących i nie zostały uznane za klinicznie istotne. Rozdział 12. Informacje ekologiczne Toksyczność: Tlenek glinu: NOEC (poziom niewywołujący uchwytnych szkodliwych skutków) 96 godzin Salmo trutta - >100 mg/l; NOEC 48 godzin daphnia magna - >100 mg/l; NOEC 72 godziny Selenastrum capricornutum mg/l Trwałość i zdolność do rozkładu: Biodegradacja nie dotyczy substancji nieorganicznych Zdolność do bioakumulacji: Brak danych Mobilność w glebie: Brak danych Wyniki oceny PVT i vpvb: Nie wymagane Inne szkodliwe skutki działania: Brak znanych. Rozdział 13. Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów: Produktu należy się pozbywać zgodnie z wszystkimi miejscowymi, stanowymi i krajowymi przepisami. Przepisy lokalne mogą być bardziej restrykcyjne, niż p. regionalne lub ogólnokrajowe. Określenie stopnia toksyczności i własności fizycznych danego materiału dla celów identyfikacji i prawidłowego usunięcia odpadu zgodnie z przepisami należy do podmiotu będącego źródłem odpadu. Rozdział 14. Informacje dotyczące transportu Numer UN (numer ONZ) Prawidłowa nazwa przewozowa UN Klasa(-y) zagrożenia Grupa pakowania US DOT Brak Nie objęty regulacjami. Brak Brak TDG - Kanada Brak Nie objęty regulacjami. Brak Brak EU ADR/RID Brak Nie objęty regulacjami. Brak Brak IMDG Brak Nie objęty regulacjami. Brak Brak IATA/ICAO Brak Nie objęty regulacjami. Brak Brak Zagrożenia dla środowiska Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Brak Transport luzem zgodnie z załącznikiem III do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie określono. Rozdział 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny: Międzynarodowe WYKAZY SUBSTANCJI Stan wg ustawy US EPA Toxic Substances Control Act (TSCA - o regulacji substancji toksycznych): Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie TSCA lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Australia: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Australian Inventory of Chemical Substances (AICS - australijski spis substancji chemicznych) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Kanadyjska ustawa o ochronie środowiska: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Domestic Substances List (DSL - Krajowy spis substancji) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Chiny: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC - spis substancji chemicznych istniejących w Chinach) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 6 z 8

7 UNIA EUROPEJSKA: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie EINECS lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Japonia: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Japanese Existing and New Chemical Substances (ENCS - japoński spis istniejących i nowych substancji chemicznych) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Korea Płd.: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Korean Existing Chemicals List (KECL - koreański spis istniejących chemikaliów) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Nowa Zelandia: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC nowozelandzki spis chemikaliów) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Filipiny: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS - filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Tajwan: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie National Existing Chemical Inventory (NECI - krajowy spis istniejących chemikaliów) na Tajwanie lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Przepisy w Stanach Zjednoczonych Przepisy EPA SARA: Kategorie zagrożeń z listy SARA 311/312: Nie Niebezpieczeństwo pożaru Nie Nagłe uwolnienie ciśnienia Nie Reaktywność Nie Ostre zagrożenia dla ludzi Nie Chroniczne skutki zdrowotne: SARA 313: Zawiera następujące substancje chemiczne, występujące w stężeniach wyższych niż znikome, wymagające notyfikacji lub sprawozdawczości zgodnie z wymogami przepisów SARA 313: Brak CERCLA Rozdział 103: Produkt ten nie podlega wymaganiom ustawy CERCLA o zgłaszaniu przypadków uwolnienia. Wiele stanów ma bardziej surowe wymogi w zakresie zgłaszania wylewów/uwolnień. Rozsypanie należy zgłaszać zgodnie ze stosownymi przepisami. Stan wg ustawy RCRA (dotyczącej Konserwacji i Odzyskiwania Zasobów): Ten produkt, w postaci w której jest sprzedawany, nie podlega regulacji jako odpad niebezpieczny wg ustawy RCRA. Wymagania stanowe California Proposition 65: Ten produkt zawiera następującą substancję chemiczną znaną w stanie Kalifornia z tego, że powoduje raka: Brak Connecticut Carcinogen Substances (lista substancji uznanych za rakotwórcze w stanie Connecticut): Brak. Florida Essential Chemical List (wykaz zasadniczych substancji chemicznych stanu Floryda): Brak. Maine Chemicals of High Concern (wykaz lista niepokojących substancji chemicznych stanu Maine): Brak. Massachusetts Right To Know List (wykaz podlegający rozporządzeniom Prawa do Informacji w stanie Massachusetts): Tlenek glinu Michigan Critical Materials List (wykaz materiałów krytycznych stanu Michigan): Brak. Minnesota Hazardous Substances (wykaz niebezpiecznych substancji stanu Minnesota): Tlenek glinu New Jersey Right To Know Hazardous Substances List (wykaz niebezpiecznych substancji podlegający rozporządzeniom Prawa do Informacji w stanie New Jersey): Tlenek glinu New York List of Hazardous Substances (wykaz niebezpiecznych substancji stanu Nowy Jork): Brak. Ohio Extremely Hazardous Substances List (wykaz niezmiernie niebezpiecznych substancji stanu Ohio): Brak. Pennsylvania RTK Hazardous Substance (wykaz niebezpiecznych substancji podlegający rozporządzeniom Prawa do Informacji w stanie Pensylwania): Tlenek glinu Rhode Island Hazardous Substances List (wykaz niebezpiecznych substancji stanu Rhode Island): Brak. Washington Persistent Bioaccumulative Toxins (wykaz trwałych toksyn bioakumulacyjnych stanu Waszyngton): Brak. Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 7 z 8

8 Wyoming Process Safety Management (Administracja ds. Bezpieczeństwa Przetwórstwa Przemysłowego stanu Wyoming) Highly Hazardous Chemicals (wykaz wysoce niebezpiecznych substancji chemicznych): Brak. Przepisy niemieckie Substancje zagrażające czystości wód (WGK): NWG UNIA EUROPEJSKA Przepisy (EC) 1907/2006 REACH, Paragraf 59(1), wykaz wysoce niepokojących substancji: Brak. Rozdział 16. Inne informacje Ocena wg NFPA (Krajowego Związku Ochrony Przeciwpożarowej) (NFPA 704) POŻAR: 0 ZDROWIE: 1 NIESTABILNOŚĆ: 0 Ocena wg HMIS (Systemu Identyfikacji Materiałów Niebezpiecznych) POŻAR: 0 ZDROWIE: 1 ZAGROŻENIE FIZYCZNE: 0 Materiał pomocniczy: klasy, zwroty ryzyka i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia UE i GHS (patrz Części 2 i 3): Brak Kolejne aktualizacje Karty charakterystyki: Przekształcona na format GHC. Wszystkie części poprawione. Data przygotowania Karty Charakterystyki: 5 marca 2014 r. Data poprzedniego poprawienia: 1 stycznia 2013 r. Powyższe informacje uważane są za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je używać tylko jako porady. Firma MicroAbrasives Corporation nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z obchodzenia się z powyższym produktem ani z kontaktu z nim. Informacje te dotyczą tylko określonego tu produktu i nie dotyczą użycia go łącznie z żadnym innym materiałem lub procesem. Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 8 z 8

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona : 1 ón óñj 2.2 : Gazy niepalne i 5.1 : Materiały utleniające nietrujące Niebezpieczeństwo MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu KOKS WĘGLOWY Numer WE: 266-010-4 Numer CAS: 65996-77-2 Numer rejestracyjny REACH: Zwolniony z

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo