KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych Rozdział 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa zwyczajowa: Nazwa handlowa: Microgrit A-17; Microgrit PXA; Microgrit A-13; Microgrit WA; Microgrit A; Microgrit WCA; Microgrit PLP; Microgrit GB; Microgrit CR.3, Microgrit P 3; Microgrit DD;Microclear EC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie produktu: Docieranie i polerowanie, powlekanie powłokami odpornymi na ścieranie. Przeciwwskazania: Brak 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent/Dostawca: Micro Abrasives Corporation 720 Southampton Road P.O. Box 669 Norwood, MA Tel.: Faks: Micro Abrasives Europe GmbH Ernst-Barlach-Weg 11 D Quickborn Niemcy Kontakt: Holger Brandt Telefon: +49 (0) Faks: +49(0) Numer telefonu alarmowego: W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych USA: 1 (800) Poza Stanami Zjednoczonymi: +01 lub +001 (813) (jeśli to konieczne, prosimy telefonować na rachunek odbiorcy) W Chinach: (020) Osoba do kontaktu: Mr Jacky Cheng Portal internetowy: Data przygotowania/aktualizacji Karty Charakterystyki: 2 marca 2015 r Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Rozdział 2. Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja wg rozporządzenia o oznakowaniu i pakowaniu - UE CLP (1272/2008): Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie z UE (1999/45/EEC): Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja wg kryteriów Globalnie Ujednoliconego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHC): Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie z OSHA (U.S.A.) (29CFR ): Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Pełny tekst klasyfikacji wg UE i zwrotów R zawarte są w części Elementy oznakowania: Nie stanowi zagrożenia według kryteriów Globalnie Ujednoliconego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) Znakowanie uzupełniające: Długotrwałe wystawienie na podwyższony poziom hałasu podczas eksploatacji może mieć ujemny wpływ na słuch. W większości przypadków większe zagrożenie stanowi wystawienie na działanie pyłu/oparów z materiału lub z poddawanych obróbce farb/powłok. Większość pyłu wytwarzanego podczas procesów obróbki ściernej

2 pochodzi z materiału podstawowego lub powłok wykończeniowych, a więc należy ocenić możliwe zagrożenia wynikające z takich ekspozycji. Pył ten może grozić pożarem lub wybuchem pyłu i może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia Inne zagrożenia: Brak Rozdział 3. Skład/informacja o składnikach Składnik Numer CAS / Numer EINECS Ilość Klasyfikacja zgodnie z UE/GHS (1272/2008) Tlenek glinu / % Nie stanowi niebezpieczeństwa/nie stwarza ryzyka Numer rejestracyjny REACH Pełny tekst klasyfikacji wg EU/GHS i zwrotów R/zwrotów H można znaleźć w części 16, jeśli dotyczy Opis środków pierwszej pomocy Pierwsza pomoc Rozdział 4. Środki pierwszej pomocy Oczy: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są, i można je łatwo usunąć. Przepłukać oczy najdokładniej jak to możliwe dużą ilością wody, przytrzymując powieki w położeniu otwartym. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy się zwrócić po pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: Zmywać skórę wodą z mydłem. Jeśli wystąpi podrażnienie lub inne objawy, należy zwrócić się po pomoc lekarską. Spożycie: Nie powodować wymiotów. Przepłukać usta wodą. Jeśli spożyte zostały duże ilości produktu lub w przypadku złego samopoczucia należy zwrócić się po pomoc lekarską. Przeniknięcie do płuc: Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem, odpowiednio przeszkolony personel powinien podać tlen. Jeśli podrażnienie lub inne objawy utrzymują się, należy zwrócić się po pomoc lekarską. Więcej informacji o skutkach zdrowotnych znajduje się w rozdziale Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Pył może powodować podrażnienie oczu i dróg oddechowych. Długotrwałe wdychanie wysokich stężeń pyłu może być szkodliwe dla płuc. Wystawienie na działanie pyłu wytworzonego w procesie przetwarzania materiału podstawowego lub powłok wykończeniowych może stanowić dodatkowe zagrożenie dla zdrowia Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Natychmiastowa pomoc lekarska nie powinna być konieczna. Rozdział 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze: Należy użyć środka odpowiedniego do gaszenia otaczającego pożaru Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: Produkt ten nie jest łatwopalny ani palny; należy jednak rozważyć możliwe zagrożenie pożarem/wybuchem wynikające z procesu przetwarzania materiału podstawowego. Wiele materiałów tworzy palne/wybuchowe pyły i wióry podczas obróbki lub szlifowania Informacje dla straży pożarnej: Strażacy powinni mieć na sobie stwarzające dodatnie ciśnienie autonomiczne aparaty oddechowe oraz pełną odzież ochronną przeznaczoną do użycia przy gaszeniu pożarów w obecności chemikaliów. Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 2 z 8

3 Rozdział 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Należy mieć na sobie, zgodnie z potrzebą, odpowiedni respirator i odzież ochronną, aby uniknąć kontaktu z oczami i wdychania pyłu Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Należy unikać zanieczyszczenia źródeł zaopatrzenia w wodę i uwolnień do środowiska. Wycieki należy zgłaszać władzom zgodnie z obowiązującymi przepisami Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Należy ostrożnie zebrać suchy materiał, starając się nie wytwarzać pyłu w powietrzu. Materiał ten należy umieścić w odpowiednim pojemniku do usunięcia Odniesienia do innych sekcji: Informacje dotyczące usuwania zamieszczone są w Części 13, a informacje dotyczące sprzętu ochronnego znajdują się w części 8. Rozdział 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: Unikać wdychania pyłu. Używać przy dostatecznej wentylacji. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Należy mieć na sobie odpowiednie rękawice, ochronę oczu oraz odpowiednią odzież ochronną, zgodnie z wykonywanymi działaniami. Umyć się dokładnie po kontakcie ze środkiem. Należy brać pod uwagę potencjalne wystawienie na działanie elementów przetwarzanych materiałów lub powłok. Jeśli dotyczy, należy się zapoznać z dodatkowymi, swoistymi dla danej substancji wymaganiami dotyczącymi norm eksploatacyjnych, wydanymi przez Administrację ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Occupational Safety and Health Administration - OSHA) Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: Nie jest wymagany szczególny sposób przechowywania Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Zastosowania przemysłowe: Materiał ścierny Zawodowe zastosowania: Brak 8.1. Parametry dotyczące kontroli: Rozdział 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Nazwa chemiczna Tlenek glinu NDS dla USA EU IOEL OEL Polska 5 mg/m3 - TWA (respirabilny) 15 mg/m3 - TWA (pył ogółem) OSHA PEL (dopuszczalna granica narażenia wg OSHA) Brak ustalonych. TLV (progowa wartość graniczna) wg ACGIH Brak ustalonych. 2,5 mg/m3 - TWA (wdychany) 1,2 mg/m3 - TWA (respirabilny) OEL (najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy) dla Niemiec 1,5 mg/m3 - TWA (respirabilny) 4 mg/m3 - TWA (wdychany) OEL dla Chin 4 mg/m3 - SCW Dopuszczalna wartość biologiczna Brak ustalonych. Uwaga: Należy również uwzględniać elementy przetwarzanych materiałów i powłok. DNEL: Toksyczność z długotrwałego oddziaływania Toksyczność z długotrwałego oddziaływania doustnego narażenia przez drogi oddechowe Tlenek glinu 6,2 mg/kg 15,6 mg/m3 Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 3 z 8

4 PNEC: Nie ustalone DNEL (Pochodny poziom niepowodujący zmian): DNEL to poziom wystawienia na działanie substancji, poniżej którego nie oczekuje się żadnych działań niepożądanych. Jest to więc poziom wystawienia na działanie substancji, powyżej którego nie wolno narażać ludzi. DNEL jest poziomem pochodnym narażenia, ponieważ jest zwykle obliczany na podstawie dostępnych deskryptorów dawki z badań na zwierzętach, np. No Observed Adverse Effect Levels (NOAEL, maksymalny poziom substancji, przy którym nie obserwuje się jeszcze działań szkodliwych) lub dawki wyznaczającej (BMD). Wartość ta pochodzi z obliczeń wykonywanych podczas oceny bezpieczeństwa chemicznego w myśl rozporządzeń REACH UE, w ramach rejestracji. PNEC (Predicted No-Effect Concentration, przewidywane stężenie niewywołujące żadnych skutków): Stężenie substancji, poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia niepokojących działań niepożądanych w sferze ochrony środowiska. Wartość ta pochodzi z obliczeń wykonywanych podczas oceny bezpieczeństwa chemicznego w myśl rozporządzeń REACH UE, w ramach rejestracji Kontrola narażenia: Polecane procedury monitorowania: Brak zidentyfikowanych. Stosowne techniczne środki kontroli: Używać przy dostatecznej lokalnego lub ogólnego odpowietrzenia wydmuchu w celu utrzymania poziomu narażenia poniżej wartości granicznych narażenia zawodowego. Ochrona osobista Ochronę dróg oddechowych: Nie jest konieczna, jeśli stężenie niebezpiecznych składników w miejscu pracy nie przekracza wartości granicznych narażenia zawodowego. Jeśli poziomy narażenia są nadmierne i wystąpi podrażnienie lub inne objawy, należy zakładać zatwierdzony pochłaniacz. Wybór i sposób wykorzystania respiratora zależy od typu, formy i stężenia zanieczyszczenia. Należy postępować według reguł OSHA i ANSI Z88.2 lub innych stosownych przepisów i norm oraz reguł dobrej praktyki przemysłowej higieny pracy. Ochrona oczu: Należy używać okularów ochronnych z osłoną boczną, lub gogli. Ochronę skóry: Zalecane są rękawice ochronne, aby uniknąć otarć skóry w czasie manipulacji. Należy mieć na sobie odzież ochronną, aby uniknąć kontaktu ze skórą w czasie manipulacji. Inne zabezpieczenia: Urządzenia do ochrony słuchu zalecane są w razie hałasu przy eksploatacji. Rozdział 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: Wygląd i zapach: Białe ciało stałe (w postaci proszku lub kryształów), bezwonne. Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalna Temp. wrzenia: 2977 C (5390,6 F) Próg zapachu: Nie dotyczy Współczynnik podziału: Nie dotyczy ph: Nie dotyczy Temperatura topnienia: 2050 C (3722 F) Ciężar właściwy: 4,0 Gęstość par: Nie dotyczy Szybkość parowania: Nie dotyczy Prężność par: Nie dotyczy Łatwopalność (ciała stałego/gazu): Nie dotyczy Temperatura zapłonu: Nie dotyczy Granice wybuchowości: Nie dotyczy Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy Temperatura rozkładu: Nie dotyczy Lepkość: Nie dotyczy Właściwości wybuchowe: Brak Właściwości utleniające: Brak 9.2. Inne informacje: Brak Rozdział 10. Stabilność i reaktywność Reaktywność: Nie reaktywny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania Stabilność chemiczna: Stabilna. Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 4 z 8

5 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Kontakt z wodą może spowodować niewielki wzrost temperatury Warunki, których należy unikać: Brak znanych Materiały niezgodne: Brak znanych Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak znanych. Pył powstający podczas procesów obróbki ściernej może zawierać potencjalnie niebezpieczne składniki materiału podstawowego lub powłok, którymi materiał podstawowy jest powlekany Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: Potencjalne zagrożenia dla zdrowia: Rozdział 11. Informacje toksykologiczne Przeniknięcie do płuc: Wdychanie pyłu może powodować podrażnienie nosa, gardła i górnych dróg oddechowych. Kontakt ze skórą: Może powodować otarciowe podrażnienie skóry. Zanieczyszczenie oczu: Może powodować podrażnienia i urazy otarciowe. Spożycie: Nietoksyczny. Połknięcie może spowodować zaburzenia w przewodzie pokarmowym. Chroniczne oddziaływanie na zdrowie: Długotrwałe wdychanie respirabilnego pyłu może działać szkodliwie na płuca. Toksyczność ostra: Tlenek glinu: LD50 doustna dla szczura: - >10000 mg/kg; LC50 inhalacja szczur - >2,3 mg/l/4 godz. Działanie żrące/drażniące na skórę: Tlenek glinu nie działał drażniąco na skórę w badaniach na zwierzętach. Kontakt ze skórą może spowodować obrażenia ścierne. Uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Tlenek glinu nie działał drażniąco na oczy w badaniach na zwierzętach. Kontakt z oczami może spowodować podrażnienia i obrażenia ścierne. Podrażnienie dróg oddechowych: Nie oczekuje się podrażnień chemicznych. Działanie uczulające na skórę: W oparciu o dane dotyczące stosowania u ludzi nie oczekuje się działania uczulającego na skórę. Działanie uczulające na drogi oddechowe: W oparciu o dane dotyczące stosowania u ludzi nie oczekuje się działania uczulającego na układ oddechowy. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Żaden ze składników nie wykazywał działania mutagennego. Rakotwórczość: Tlenek glinu nie jest wymieniony jako substancja rakotwórcza ani potencjalnie rakotwórcza w wykazach publikowanych przez ACGIH, IARC, NTP, OSHA lub UE CLP. Toksyczność dla rozwoju lub reprodukcji: Konkretne dane nie są dostępne; jednak nie oczekuje się, aby produkt ten stwarzał zagrożenie toksyczności dla reprodukcji lub rozwoju. Działanie toksyczne na narządy docelowe: Narażenie jednorazowe: Konkretne dane nie są dostępne. Działanie toksyczne na narządy docelowe: Wielokrotne narażenie: Niedawne badania, prowadzone z udziałem pracowników przetwórni tlenku glinu wskazują, że powszechne obecnie poziomy narażenia na związki glinu nie wiążą się ze znacznymi działaniami niepożądanymi na układ oddechowy. Niewielkie zmiany zaobserwowane w parametrach Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 5 z 8

6 czynności płuc i objawach ze strony układu oddechowego były prawdopodobnie spowodowane wystawieniem na działanie substancji drażniących i nie zostały uznane za klinicznie istotne. Rozdział 12. Informacje ekologiczne Toksyczność: Tlenek glinu: NOEC (poziom niewywołujący uchwytnych szkodliwych skutków) 96 godzin Salmo trutta - >100 mg/l; NOEC 48 godzin daphnia magna - >100 mg/l; NOEC 72 godziny Selenastrum capricornutum mg/l Trwałość i zdolność do rozkładu: Biodegradacja nie dotyczy substancji nieorganicznych Zdolność do bioakumulacji: Brak danych Mobilność w glebie: Brak danych Wyniki oceny PVT i vpvb: Nie wymagane Inne szkodliwe skutki działania: Brak znanych. Rozdział 13. Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów: Produktu należy się pozbywać zgodnie z wszystkimi miejscowymi, stanowymi i krajowymi przepisami. Przepisy lokalne mogą być bardziej restrykcyjne, niż p. regionalne lub ogólnokrajowe. Określenie stopnia toksyczności i własności fizycznych danego materiału dla celów identyfikacji i prawidłowego usunięcia odpadu zgodnie z przepisami należy do podmiotu będącego źródłem odpadu. Rozdział 14. Informacje dotyczące transportu Numer UN (numer ONZ) Prawidłowa nazwa przewozowa UN Klasa(-y) zagrożenia Grupa pakowania US DOT Brak Nie objęty regulacjami. Brak Brak TDG - Kanada Brak Nie objęty regulacjami. Brak Brak EU ADR/RID Brak Nie objęty regulacjami. Brak Brak IMDG Brak Nie objęty regulacjami. Brak Brak IATA/ICAO Brak Nie objęty regulacjami. Brak Brak Zagrożenia dla środowiska Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Brak Transport luzem zgodnie z załącznikiem III do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie określono. Rozdział 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny: Międzynarodowe WYKAZY SUBSTANCJI Stan wg ustawy US EPA Toxic Substances Control Act (TSCA - o regulacji substancji toksycznych): Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie TSCA lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Australia: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Australian Inventory of Chemical Substances (AICS - australijski spis substancji chemicznych) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Kanadyjska ustawa o ochronie środowiska: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Domestic Substances List (DSL - Krajowy spis substancji) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Chiny: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC - spis substancji chemicznych istniejących w Chinach) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 6 z 8

7 UNIA EUROPEJSKA: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie EINECS lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Japonia: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Japanese Existing and New Chemical Substances (ENCS - japoński spis istniejących i nowych substancji chemicznych) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Korea Płd.: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Korean Existing Chemicals List (KECL - koreański spis istniejących chemikaliów) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Nowa Zelandia: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC nowozelandzki spis chemikaliów) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Filipiny: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS - filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych) lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Tajwan: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w spisie National Existing Chemical Inventory (NECI - krajowy spis istniejących chemikaliów) na Tajwanie lub zwolnione z obowiązku notyfikacji. Przepisy w Stanach Zjednoczonych Przepisy EPA SARA: Kategorie zagrożeń z listy SARA 311/312: Nie Niebezpieczeństwo pożaru Nie Nagłe uwolnienie ciśnienia Nie Reaktywność Nie Ostre zagrożenia dla ludzi Nie Chroniczne skutki zdrowotne: SARA 313: Zawiera następujące substancje chemiczne, występujące w stężeniach wyższych niż znikome, wymagające notyfikacji lub sprawozdawczości zgodnie z wymogami przepisów SARA 313: Brak CERCLA Rozdział 103: Produkt ten nie podlega wymaganiom ustawy CERCLA o zgłaszaniu przypadków uwolnienia. Wiele stanów ma bardziej surowe wymogi w zakresie zgłaszania wylewów/uwolnień. Rozsypanie należy zgłaszać zgodnie ze stosownymi przepisami. Stan wg ustawy RCRA (dotyczącej Konserwacji i Odzyskiwania Zasobów): Ten produkt, w postaci w której jest sprzedawany, nie podlega regulacji jako odpad niebezpieczny wg ustawy RCRA. Wymagania stanowe California Proposition 65: Ten produkt zawiera następującą substancję chemiczną znaną w stanie Kalifornia z tego, że powoduje raka: Brak Connecticut Carcinogen Substances (lista substancji uznanych za rakotwórcze w stanie Connecticut): Brak. Florida Essential Chemical List (wykaz zasadniczych substancji chemicznych stanu Floryda): Brak. Maine Chemicals of High Concern (wykaz lista niepokojących substancji chemicznych stanu Maine): Brak. Massachusetts Right To Know List (wykaz podlegający rozporządzeniom Prawa do Informacji w stanie Massachusetts): Tlenek glinu Michigan Critical Materials List (wykaz materiałów krytycznych stanu Michigan): Brak. Minnesota Hazardous Substances (wykaz niebezpiecznych substancji stanu Minnesota): Tlenek glinu New Jersey Right To Know Hazardous Substances List (wykaz niebezpiecznych substancji podlegający rozporządzeniom Prawa do Informacji w stanie New Jersey): Tlenek glinu New York List of Hazardous Substances (wykaz niebezpiecznych substancji stanu Nowy Jork): Brak. Ohio Extremely Hazardous Substances List (wykaz niezmiernie niebezpiecznych substancji stanu Ohio): Brak. Pennsylvania RTK Hazardous Substance (wykaz niebezpiecznych substancji podlegający rozporządzeniom Prawa do Informacji w stanie Pensylwania): Tlenek glinu Rhode Island Hazardous Substances List (wykaz niebezpiecznych substancji stanu Rhode Island): Brak. Washington Persistent Bioaccumulative Toxins (wykaz trwałych toksyn bioakumulacyjnych stanu Waszyngton): Brak. Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 7 z 8

8 Wyoming Process Safety Management (Administracja ds. Bezpieczeństwa Przetwórstwa Przemysłowego stanu Wyoming) Highly Hazardous Chemicals (wykaz wysoce niebezpiecznych substancji chemicznych): Brak. Przepisy niemieckie Substancje zagrażające czystości wód (WGK): NWG UNIA EUROPEJSKA Przepisy (EC) 1907/2006 REACH, Paragraf 59(1), wykaz wysoce niepokojących substancji: Brak. Rozdział 16. Inne informacje Ocena wg NFPA (Krajowego Związku Ochrony Przeciwpożarowej) (NFPA 704) POŻAR: 0 ZDROWIE: 1 NIESTABILNOŚĆ: 0 Ocena wg HMIS (Systemu Identyfikacji Materiałów Niebezpiecznych) POŻAR: 0 ZDROWIE: 1 ZAGROŻENIE FIZYCZNE: 0 Materiał pomocniczy: klasy, zwroty ryzyka i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia UE i GHS (patrz Części 2 i 3): Brak Kolejne aktualizacje Karty charakterystyki: Przekształcona na format GHC. Wszystkie części poprawione. Data przygotowania Karty Charakterystyki: 5 marca 2014 r. Data poprzedniego poprawienia: 1 stycznia 2013 r. Powyższe informacje uważane są za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je używać tylko jako porady. Firma MicroAbrasives Corporation nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z obchodzenia się z powyższym produktem ani z kontaktu z nim. Informacje te dotyczą tylko określonego tu produktu i nie dotyczą użycia go łącznie z żadnym innym materiałem lub procesem. Data aktualizacji: 2 marca 2015 r. Strona 8 z 8

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Robot Points/Hybrid Points/TPE Diamonds/Gingi Curettage

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : Numer kat./nr Genisys : 20759414122 Nazwa substancji : AMPLICOR CT/NG Specimen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Przejrzano dnia : 04.05.2012 Zastepcza Karta : 14.03.2011 "*" wskazuje uaktualnioną sekcje, n.d. = nie dotyczy, = brak dostepnych danych SEKCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI RS 01/0 /1 v1. RS -, -4 Strona: 1 Data opracowania: 09/10/2015 Aktualizacja: 05/12/2016 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Przejrzano dnia 14.03.2011 Wersja 1.1 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 7259/1 Numer według CAS: 7778-18-9 Numer WE: 231-900-3 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI "SPOŻYWCZY ATRAKTANT POKARMOWY DO WABIENIA GRYZONI"

KARTA CHARAKTERYSTYKI SPOŻYWCZY ATRAKTANT POKARMOWY DO WABIENIA GRYZONI SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Spożywczy atraktant pokarmowy do wabienia gryzoni. 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu - Nazwa produktu: Formula A Cleaner - Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty - 28.05.2004r. Data aktualizacji karty - 23.07.2015r. Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

BROS płyn na komary dla dzieci

BROS płyn na komary dla dzieci KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 03.03.2009r. Data aktualizacji:15.06.2011r. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: BROS

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Pritt Sztyft Nr SDB : 43182 V001.4 przeredagowano w dniu: 01.10.2013 Data druku: 16.06.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - z późniejszymi zmianami Data sporządzenia: 17.09.2013r. Data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260 Karta charakterystyki strona: 1/5 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

Glade by Brise Żel PINE

Glade by Brise Żel PINE 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu : Glade by Brise Żel Pine Istotne zidentyfikowane : Odświeżacz powietrza w żelu. zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1/8 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Pojemność opakowania: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBASTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZETSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Holz Prof Kod produktu: 382 490 70 Numer rejestru REACH:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

PASTA POLERSKA STARWAX Data wydania: Data aktualizacji:

PASTA POLERSKA STARWAX Data wydania: Data aktualizacji: SEKCJA 1 - IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Ciekła pasta polerska typu CPP w różnych odmianach. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nr karty charakterystyki

Nr karty charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Powietrze sprężone, Powietrze syntetyczne, ALPHAGAZ 1 AIR, ALPHAGAZ 2 AIR

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MONDIC NA ŚLIMAKI 06 GB zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MONDIC NA ŚLIMAKI 06 GB zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 nr.ref. UDS000298_18_20150909 (PL) Zastępuje UK10410 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu AMBERGREASE FG1 luzem 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 28-08-2015 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: VSSL9682

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Karta charakterystyki produktu SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: EPSON Ink Cartridge T0921 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 63824 63901 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS Strona 1 / 6 Data sporządzenia: 03.10.2011 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 Aktualizacja 25/01/2012 Weryfikacja 6 Data zastępuje 23/01/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Aktualizacja 09.09.2015 Wersja 1.3 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Aktualizacja 13.04.2015 Wersja 2.5 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010. Piasek kwarcowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010. Piasek kwarcowy Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

: Indigo CRS. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

: Indigo CRS. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania:24/09/2015 Data weryfikacji: : Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PIASEK KWARCOWY

KARTA CHARAKTERYSTYKI PIASEK KWARCOWY Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Inne nazwy: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 700010 Numer według CAS: 632-69-9 Numer według EINECS: 211-183-3 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego AMPUR MP składnik C

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego AMPUR MP składnik C 1. Identyfikacja Substancji/Preparatu i Producenta Inne nazwy handlowe: Ampur MP - składnik C ( Part III ), reaktywny wypełniacz ( Grunt, Szpachlówka, Posadzka, Wylewka, Powłoka ) 1.1 Zastosowanie: składnik

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 27-kwi-2012 Przegląd numer 1 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. LP0131 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLIT W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLIT W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu Kod produktu proszek A55 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Data sporządzenia: 2011-04-21 Numer wersji: 2 Aktualizacja: 2011-05-1 Strona: 1 z 8 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Wymienny pochłaniacz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PFV 30 (komponent A - piasek) Numer produktu: wszystkie dot. PFV 30 Numer karty

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 2 Identyfikacja zagrożeń. 3 Skład/informacja o składnikach

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 2 Identyfikacja zagrożeń. 3 Skład/informacja o składnikach strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Olej hydrauliczny HF- 95

Olej hydrauliczny HF- 95 Olej hydrauliczny HF- 95 Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Data wydania: 02.03.2004 r. Data aktualizacji: 10.02.2015 r. Zastępuje: 24.02.2012 r. Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja: 13.04.2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu DILUENT (Nr kat. 8-892) Odczynnik przeznaczony

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1907/2006 z późn. zm. Woda destylowana

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1907/2006 z późn. zm. Woda destylowana Data sporządzenia: 11.01.2013 Aktualizacja: ---- 03.02.2013 Wersja: 1.0 CLP Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 100106 Numer według CAS: 12042-91-0 Numer według EINECS: 234-933-1 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/ przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1/9 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Pojemność opakowania: Cat. No. 40600015, 40600016, 40600017, 40600018, 40600019, 40600020,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ALGINAT

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ALGINAT 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Alginat Numer CAS: 9005-38-3 Numer WE: 618-415-6 Numer rejestracyjny REACh: Produkt zgodny z załącznikiem V, pkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu cytrynka / jabłuszko 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Odladzacz 'Czarna Droga',

Odladzacz 'Czarna Droga', Odladzacz 'Czarna Droga' Wersja 1.1 / Aktualizowano 28.08.2014 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Odladzacz 'Czarna Droga',

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo